Sunteți pe pagina 1din 56

SLUJBELE

POSTULUI MARE

LUNI ÎN PRIMA SĂPTĂMÎNĂ

CONSILIUL EDITORIAL
AL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA

1
Tipărită
cu binecuvîntarea Prea Sfințitului
NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

© Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”


Edineț

2
ÎNCEPUTUL
SFÎNTULUI ŞI MARELUI POST
LUNI, ÎN PRIMA SĂPTĂMÎNĂ

LA VECERNIE sătura pămîntul. 15 Cel ce răsari iarbă


dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba
DUMINICA IERTĂRII oamenilor; 16 Ca să scoată pîine din
SEARA pămînt şi vinul veseleşte inima omului; 17
Ca să veselească faţa cu untdelemn şi
După rugăciunea ceasului al 9-lea, preotul pîinea inima omului o întăreşte. 18
stînd în faţa Sfintei Mese, zice: Sătura-se-vor copacii cîmpului, cedrii
Binecuvîntat este Dumnezeul Libanului pe care i-ai sădit; acolo
nostru totdeauna, acum şi pururea, şi în păsările îşi vor face cuib. 19 Locaşul
vecii vecilor. cocostîrcului în chiparoşi. Munţii cei
Citeţul 1: Amin. Veniţi să ne închi- înalţi, adăpost cerbilor, stîncile, scăpare
năm... (de 3 ori) iepurilor. 20 Făcut-ai luna spre vre mi;
Psalmul 103
soarele şi-a cunoscut apusul său. 21 Pus-ai
Binecuvintează, suflete al meu, pe
întune ric şi s-a făcut noapte, cînd vor ieşi
Domnul! Doamne, Dumne zeul me u,
toate fiarele pădurii; 22 Puii leilor mugesc
măritu-Te-ai foarte! 2 Întru strălucire şi
ca să apuce şi să ceară de la Dumne zeu
în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce
mîncarea lor. 23 Răsărit-a soarele şi s-au
Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; 3
adunat, şi în culcuş urile lor se vor culca.
Cel ce întinzi ce rul ca un cort; Cel ce 24
Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea
acoperi cu ape cele mai de deasupra ale
sa pînă seara. 25 Cît s-au mărit lucrurile
lui; 4 Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce
Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai
umbli peste aripile vînturilor; 5 Cel ce
făcut! Umplutu-s-a pămîntul de zidirea
faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile
Ta. 26 Marea aceasta este mare şi largă;
Tale pară de foc; 6 Cel ce ai întemeiat
acolo se găsesc tîrîtoare, cărora nu este
pămîntul pe întărirea lui şi nu se va
număr, vietăţi mici şi mari. 27 Acolo
clătina în veacul veacului. 7 Adîncul ca o
corăbiile umblă; balaurul acesta pe care
haină este îmbrăcămintea Lui; peste
l-ai zidit, ca să se joace în ea. 28 Toate
munţi vor sta ape. 8 De certarea Ta vor
către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană
fugi, de glasul tunetului Tău se vor
la bună vre me. 29 Dîndu-le Tu lor, vor
înfricoşa. 9 Se suie munţi şi se coboară
aduna; deschizînd Tu mîna Ta, toate se
văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele.
10 vor umple de bunătăţi. 30 Dar, întorcîndu-
Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi
Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei
nici nu se vor întoarce să acopere
duhul lor şi se vor sfîrşi, şi în ţărînă se
pămîntul. 11 Cel ce trimiţi izvoare în văi,
vor întoarce. 31 Trimite-vei duhul Tău şi
prin mijlocul munţilor vor trece ape; 12
se vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului. 32
Adăpa-se-vor toate fiarele cîmpului,
Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va
asinii sălbatici setea îşi vor potoli. 13 Peste
Domnul de lucrurile Sale. 33 Cel ce caută
acelea păsările cerului vor locui; din
spre pămînt şi-l face pe el de se
mijlocul stîncilor vor da glas. 14 Cel ce
cutre mură; Cel ce se atinge de munţi şi
adăpi munţii din cele mai de deasupra
fumegă. 34 Cînta-voi Domnului în viaţa
ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va
mea, cînta-voi Dumne zeului me u cît voi

3
fi. 35 Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, ia aminte la glas ul rugăciunii mele, cînd
iar eu mă voi veseli de Domnul. 36 Piară strig către Tine, auzi-mă, Doamne.
păcătoşii de pe pămînt şi cei fără de lege, Să se îndrepte ze rugăciunea mea ca
ca să nu mai fie. Binecuvîntează, suflete tămîia înaintea Ta; ridicarea mîinilor
al meu, pe Domnul. mele, je rtfă de seară, auzi-mă Doamne.
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Citeţul 1: Pune, Doamne, strajă gurii
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii mele şi uşă de îngrădire împre jurul
vecilor. Amin. buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, cuvinte de vicleşug, ca să-mi
Dumnezeule (de 3 ori). dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu
Preotul zice ectenia mare: oamenii cei ce fac fărădelege nu mă voi
Cu pace, Domnului să ne rugăm. însoţi cu aleşii lor. Ce rta-mă-va dreptul
Corul: Doamne, miluieşte. cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul
Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea păcătoşilor să nu ungă capul meu; că
sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm.
Pentru pacea a toată lumea, pentru
încă şi rugăciunea mea este împotriva
bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi vrerilor lor. Prăbuşească-se de pe stîncă
pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm. judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile
Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de
ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu pămînt s-au rupt pe pămînt, risipitu-s-au
intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm.
Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
oasele lor lîngă iad. Căci către Tine,
Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine
nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir am nădăjduit, să nu iei sufletul me u.
şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie
Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos şi de smintelile celor ce fac fărădelege.
di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul ,
Domnului să ne rugăm. Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit
Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră, sînt eu pînă ce voi trece.
stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm. Psalmul 141
Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara aceasta şi
Cu glasul me u către Domnul am
pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu
credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne strigat, cu glasul meu către Domnul m-
rugăm. am rugat. 2 Vărsa-voi înaintea Lui
Pentru buna întocmire a văzduhului, rugăciunea mea, necazul meu înaintea
pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi Lui voi spune. 3 Cînd lipsea dintru mine
pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm.
duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele.
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se În calea aceasta în care am umblat,
ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor, ascuns-au cursă mie. 4 Luat-am seama
Domnului să ne rugăm. de-a dreapta şi am privit, şi nu era cine
Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul, să mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine
mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne
şi nu este cel ce caută sufletul meu. 5
rugăm.
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am:
pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. “Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, pămîntul celor vii. 6 Ia aminte la
mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu rugăciunea mea, că m-am sme rit foarte.
Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi
Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că
sfinţii să o pomeni m.
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa s-au întărit mai mult decît mine.
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Corul: Ţie, Doamne. (Stih. Pe 10):
Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava, Citeţul 2: Scoate din temniţă s ufle-
cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi tul meu, ca să laude numele Tău,
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Doamne!
Corul: Amin. Doamne, strigat-am
Citeţul 1: Laudă de seară aduce m
către Tine, auzi-mă; auzi-mă, Doamne,
Ție, Hristoase, cu tămîie și cu cîntări
Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă;

4
duhovnicești; miluiește, Mîntuitorule, curăţindu-mă cu ploile pocăinţei, Te rog:
sufletele noastre. „Luminează-mă prin post şi prin
Citeţul 2: Pe mine mă aşteaptă rugăciuni, ca un îndurat, şi nu Te scîrbi
drepţii, pînă ce-mi vei răs plăti mie. de mine, Făcătorule de bine al tuturor şi
Citeţul 1: Mîntuiește-mă, Doamne, Preabunule.”
Dumnezeul meu, că Tu ești mîntuirea Citeţul 2: Din straja dimineţii pînă
tuturor. Viforul patimilor mă tulbură, și în noapte. Din straja dimineţii să
greutatea fărădelegilor mă cufundă; dă- nădăjduiască Israel spre Domnul.
mi mînă de ajutor, și la lumina umilinței Citeţul 1: Vremea Postului să o
mă ridică, ca un milostiv și iubitor de începe m cu bucurie, supunîndu-ne pe noi
oameni. nevoinţelor celor duhovniceşti. Să ne
Citeţul 2: Dintru adîncuri am strigat lămurim sufletul, să ne curăţim trupul.
către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul Să postim precum de bucate, aşa şi de
meu! toată patima, desfătîndu-ne cu virtuţile
Citeţul 1: Adună gîndul meu cel Duhului. Întru care, petrecînd cu
risipit, Doamne, și inima cea înțelenită dragoste, să ne învrednicim toţi a vedea
curățește-o; dă-mi pocăință ca lui Petru, preacinstită patima lui Hristos
ca vameșul suspinare și ca desfrînatei Dumnezeu şi Sfintele Paşti, duhovniceşte
lacrimi; ca să mă rog Ție cu mare glas: bucurîndu-ne.
Dumnezeule, mîntuiește-mă ca un Citeţul 2: Că la Domnul este mila si
milostiv și iubitor de oameni. multă mîntuire la El şi El va izbăvi pe
Citeţul 2: Fie urechile Tale cu luare- Israel din toate fărădelegile lui.
aminte la glasul rugăciunii mele! Citeţul 1: stihira sfîntului d in Mineu.
Citeţul 1: De multe ori săvîrșind Citeţul 2: Lăudaţi pe Domnul toate
cîntarea, m-am aflat făcînd păcat, cu neamurile; lăudaţi-L pe El toate
limba spunînd cîntări, iar cu sufletul, popoarele;
gîndind cele necuvioase. Ci, îndreptează- Citeţul 1: stihira sfîntului din M ineu.
le pe amîndouă, Hristoase Dumnezeule, Citeţul 2: Că s-a întărit mila Lui
prin pocăință, și mă miluiește. peste noi şi adevărul Domnului rămîne în
Citeţul 2: De Te vei uita la fără- veac.
delegi, Doamne, Doamne, cine va s uferi? Citeţul 1: stihira sfîntului din M ineu.
Că la Tine este milostivirea. Corul: Slavă… Şi acum… a
Citeţul 1: Cu înfrînare să ne sîrguim Născătoarei din Mineu.
toţi a smeri trupul, trecînd dumne zeiasca VOHODUL.
măsură a Postului celui fără prihană. Şi Diaconul: Înţelepciune, drepţi.
cu rugăciuni, şi cu lacrimi să căutăm pe Corul: Lumină lină a sfintei slave a
Domnul, Cel ce ne mîntuieşte pe noi, şi Tatălui ceresc Celui fără de moarte,
uitare răutăţii desăvîrşit să facem, Celui Sfînt şi Fe ricit, Iisuse Hristoase,
strigînd: „Greşit-am Ţie, mîntuieşte-ne venind la apusul soarelui, văzînd lumina
ca odinioară pe niniviteni, Hristoase cea de seară, lăudăm pe Tatăl şi pe Fiul,
Împărate, şi ne fă părtaşi împărăţiei şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti
cereşti, Mult - Îndurate.” în toată vre mea a fi lăudat de glasuri
Citeţul 2: Pentru numele Tău, Te- cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai
am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul viaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte.
meu spre cuvîntul Tău, Nădăjduit-a Diaconul: Să luăm aminte.
sufletul meu în Domnul, Preotul: Pace tuturor.
Citeţul 1: Mă deznădăjduiesc, Diaconul: Înţelepciune. Să luăm
adu-cîndu-mi aminte de lucrările mele, aminte. Prochime n, glasul al 8-lea: Să nu
Doamne, cele vrednice de toată întorci faţa Ta de la sluga Ta; cînd mă
pedeapsa; că iată, neuitîndu-mă la necăjesc, degrab mă auzi. Ia aminte spre
cinstitele Tale porunci, Mîntuitorule, rău sufletul meu şi-l mîntuieşte pe el.
mi-am cheltuit viaţa mea. Pentru aceasta Corul: Să nu întorci faţa Ta ...

5
Diaconul: Mîntuirea Ta, noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Dumnezeule, să mă sprijinească. Ţie Doamne!
Corul: Să nu întorci faţa Ta ... Preotul: Că bun şi iubitor de oameni
Diaconul: Să vadă săracii şi să se Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului,
veselească. şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Corul: Să nu întorci faţa Ta ... Corul: Amin.
Diaconul: Căutaţi pe Dumne zeu şi Preotul: Pace tuturor.
va fi viu sufletul vostru. Corul: Şi duhului tău.
Corul: Să nu întorci faţa Ta ... Preotul: Capetele noastre, Domnului să le
plecăm.
Diaconul: Să nu întorci faţa Ta de la
Corul: Ţie Doamne.
sluga Ta; cînd mă necăjesc, degrab mă Preotul: Fie stăpî nirea î mpărăţiei Tale
auzi. bi necuvî ntată şi preaslăvită, a Tatălui şi a Fiului ,
Corul: Ia aminte spre sufletul me u, şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii
şi-l mîntuieşte pe el. vecilor.
Citeţul 1: Învredniceşte-ne, Doam- Corul: Amin.
ne, în seara aceasta, fără de păcat să ne STIHOA VNA, g lasul al 4-lea:
păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne
Corul: Strălucit-a harul Tău,
Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat, şi
Doamne, strălucit-a luminarea sufletelor
preaslăvit este numele Tău în veci. Amin.
noastre. Iată vre me bineprimită, iată
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum
am nădăjduit întru Tine. Bine eşti vre mea pocăinţei. Să lepădăm lucrurile
cuvîntat, Doamne, învaţă-mă întune ricului şi să ne îmbrăcăm cu
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, armele luminii. Ca, trecînd noianul cel
Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările mare al Postului, să ajungem la Învierea
Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte, cea de a treia zi a Domnului şi
luminează-mă cu îndreptările Tale. Mîntuitorului nostru, Iisus Hristos, Cel
Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile ce mîntuieşte sufletele noastre.
mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Citeţul 1: Către Tine, Cel ce locuieşti în
se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sînt ochii
slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului, şi robilor la mîinile stăpînilor l or, precum sînt ochii
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în slujnicei la mîinile stăpî nei sale, aşa sînt ochii
vecii vecilor. Amin. noştri spre Domnul Dumnezeul nostru, pînă ce Se
va milosti vi s pre noi.
Preotul: Să plini m rugăci unea noastră cea
de seară Domnului. Citeţul 2: Strălucit-a harul Tău,
Doamne, strălucit-a luminarea sufletelor
Doamne miluieşte.
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte noastre. Iată vre me bineprimită, iată
pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. vre mea pocăinţei. Să lepădăm lucrurile
Seara toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi întune ricului, şi să ne îmbrăcăm cu
fără de păcat, la Domnul să cerem.
armele luminii. Ca, trecînd noianul cel
Dă Doamne. mare al Postului, să ajungem la Învierea
Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor
cea de a treia zi a Domnului şi
sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.
Milă şi iertare de păcate şi de greşelile noastre, Mîntuitorului nostru, Iisus Hristos, Cel
la Domnul să cerem. ce mîntuieşte sufletele noastre.
Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace
lumii, la Domnul să cerem. Citeţul 1: Miluieşte-ne pe noi, Doamne,
Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru miluieşte-ne pe noi, că prea mult ne-am săturat
pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem. de defăi mare, că prea mult s-a săturat sufletul
Sfîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, nostru de ocara celor îndestulaţi şi de defăimarea
neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea celor mîndri.
judecată a lui Hristos, să cerem. Citeţul 2: Cel ce eşti preaslăvit întru
Pe Preasfînta, curata, prebinecuvîntata, pomenirea sfinţilor Tăi, Hristoase
mărita Stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. Dumnezeule, fiind rugat de dînşii,
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa trimite-ne nouă mare milă.

6
Slavă..., a sfîntului d in Mineu de are; Şi Preotul: Cel ce este binecuvîntat,
acum..., a Născătoarei, după glasul de la Minei; iar Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna,
de nu are,
acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Citeţul 1: Slavă... Şi acum..., a
Născătoarei, acelaşi g las:
Citeţul 1: Amin.
Cetele îngerilor te slăvesc pe tine, Împărate ceresc, pe
Maica lui Dumne zeu, că pe Dumne zeu, binecredincios ul nostru popor ocroteşte-
Preacurată, L-ai născut, pe Cel ce este l, credinţa o întăreşte, pe cei răi îi
pururea cu Tatăl şi cu Duhul, şi Care a îmblînzeşte, lumea o împacă, sfînt locaşul
aşezat oştile îngereşti din nefiinţă cu voia acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte
Sa; pe Care roagă-L să mîntuiască şi să răposaţi, părinţii şi fraţii noştri, în
lumineze sufletele celor ce te laudă pe locaşurile drepţilor îi aşază, iar pe noi
tine cu dreaptă credinţă, Preacurată. întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte,
Corul: Acum slobozește pe robul ca un bun şi de oameni Iubitor.
Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea
Tău, Stăpîne, în pace, după cuvîntul Tău,
cuviosului Părintelu i nostru, Efrem Siru l:
căci văzură ochii mei mîntuirea Ta, pe Doamne şi Stăpînul vieţii mele, duhul
care ai gătit-o înaintea feţei tuturor trîndăviei, al grijii de multe, al i ubirii de stăpînire
popoarelor: lumină spre descoperirea şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie. (o metanie)
neamurilor şi slavă poporului Tău, Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii
Israel.
Tale. (o metanie)
Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…, Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… să-mi văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe
Preotul: Că a Ta este împărăţia… fratele meu, că bi necuvî ntat eşti în vecii vecilor.
Corul: Amin. Şi se cîntă troparele acestea, Amin. (o metanie)
glasul al 5-lea: Preotul: Slavă Ţie, Hristoase
Născătoare de Dumne zeu Fecioară, Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie.
bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Corul: Slavă…, Şi acum… Doamne
Marie, Domnul este cu tine. miluieşte (de 3 ori)… binecuvîntează.
Binecuvîntată eşti tu între femei şi Preotul: Hristos, Adevăratul
binecuvîntat este rodul pîntecelui tău, că Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
ai născut pe Mîntuitorul sufletelor Preacuratei Maicii Sale ...
noastre. (o metanie) Corul: Pe Marele Domn şi Părintele
nostru, Kiril, Preafericitul Patriah al
Slavă…
Moscovei şi a toată Rusia şi pe Domnul
Botezătorule al lui Hristos, pe noi
nostru, Înalt Preasfinţitul Vladimir,
toţi ne pomeneşte, ca să ne izbăvim de
Mitropolitul Chişinăului şi a toată
fărădelegile noastre, că ţie s-a dat har a
Moldova, şi pe Domnul nostru,
te ruga pentru noi. (o metanie) Preasfinţitul Nicodim, Episcopul de
Şi acum…
Edineţ şi Briceni, şi pe toţi dreptmăritorii
Rugaţi-vă pentru noi, Sfinţilor
creştini, Doamne, îi păzeşte întru mulţi
Apostoli şi sfinţii toţi, ca să ne izbăvim de
ani.
prime jdii şi de necazuri; că pe voi calzi
folositori către Mîntuitorul v-am cîştigat.
(o metanie) După aceasta urmează
Sub milostivirea ta scăpăm,
CINUL IERTĂRII
Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile
noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci Preotul: rosteşte un cuvînt de învăţătură şi
din prime jdii ne izbăveşte pe noi, una apoi îşi cere iertare de la toţi, făcînd 3 metanii în faţa
poporului. Apoi sărută icoana Mîntuitorului care se
curată, una binecuvînată. (aceasta se zice
află pe un analog, lîngă amvon.
fără metanie)
După aceasta, poporul sărută fiecare icoana,
Citeţul 1: Doamne miluieşte (de 40 de ia binecuvîntare şi pleacă în pace acasă.
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti mai
ori), Corul: În acest timp cîntă: La rîul
cinstită…, Întru numele Domnului… Babilonului… Uşile pocăinţei… şi alte
binecuvîntează. cîntări de pocăinţă.

7
LUN I D IM IN EA ŢA faţa Ta. 7 Că împăratul nădăjduieşte în
Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu
UTR EN I A
se va clăti. 8 Află-se mîna Ta peste toţi
vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi
Preotul: Binecuvîntat este
cei ce Te urăsc pe Tine. 9 Pune-i-vei pe ei
Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi
ca un cuptor de foc în vre mea arătării
pururea, şi în vecii vecilor.
Tale; 10 Domnul întru mînia Sa îi va
Citeţul 1: Amin.
tulbura pe ei şi-i va mînca pe ei focul. 11
Sfinte Dumnezeule... Preasfîntă
Rodul lor de pe pămînt îl vei pie rde şi
Treime..., Tatăl nostru...
sămînţa lor dintre fiii oamenilor. 12 Că au
Preotul: Că a Ta este împărăţia...
gîndit rele împotriva Ta, au cugetat
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte
sfaturi, care nu vor putea să stea. 13 Că îi
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum... Veniţi să ne
vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei
închinăm... (de 3 o ri)
Şi apoi citeţul începe psalmii obişnuiţi de ţinti capul lor. 14 Înalţă-Te, Doamne,
dimineaţă, în timpul cărora Preotul săvîrşeşte cădirea întru tăria Ta; cînta-vom şi vom lăuda
mare. puterile Tale.
Psalmul 19: Slavă..., Şi acum..., Sfinte
Auză-te Domnul în ziua necazului, Dumnezeule... Preasfîntă Treime..., Tatăl
scutească-te numele Dumnezeului lui nostru...
Iacob. 2 Trimită ţie ajutor din locaşul Preotul: Că a Ta este împărăţia...
Său cel sfînt şi din Sion sprijinească-te pe Citeţul 1: Amin.
tine. 3 Pomenească toată je rtfa ta, Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău
arderea de tot a ta bine-plăcută să-I fie. 4 şi binecuvintează moştenirea Ta.
Dea ţie Domnul după inima ta şi tot Biruinţă binecredincioşilor creştini
sfatul tău să-l plinească. 5 Bucura-ne- asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu
vom de mîntuirea Ta şi întru numele crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.
Dumnezeului nostru ne vom mări. Slavă ...,
Plinească Domnul toate cererile tale. 6 Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de
Acum am cunoscut că a mîntuit Domnul bunăvoie, poporului Tău celui nou,
pe Unsul Său, cu pute rea dreptei Sale. 7 numit cu numele Tău, îndurările Tale
Auzi-L-va pe Dîns ul din ce rul cel sfînt al dăruieşte, Hristoase Dumnezeule.
Lui. 8 Unii se laudă cu căruţele lor, alţii Veseleşte cu puterea Ta pe drept
cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui
Domnului Dumne zeului nostru. 9 Aceştia biruinţă asupra potrivnicilor, avînd
s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am ajutorul Tău armă de pace, nebiruită
sculat şi ne-am îndreptat. 10 Doamne, biruinţă.
mîntuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, Şi acum...,
în orice zi Te vom chema. Folositoare, neînfricată şi
Psalmul 20: neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce
Doamne, întru puterea Ta se va eşti bună, rugăciunile noastre, întru tot
veseli împăratul şi întru mîntuirea Ta se lăudată Născătoare de Dumne zeu.
va bucura foarte. 2 După pofta inimii lui Întăreşte viaţa cea de obşte a
i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai dreptmăritorilor creştini. Mîntuieşte pe
lipsit pe el. 3 Că l-ai întîmpinat pe el cu cei ce i-ai rînduit să conducă şi le dă lor
binecuvîntările bunătăţii, pus-ai pe capul birunţă din cer, pentru că ai născut pe
lui cunună de piatră scumpă. 4 Viaţă a Dumnezeu, ceea ce eşti una
cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de binecuvîntată.
zile în veacul veacului. 5 Mare este slava Preotul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule,
după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne
lui întru mîntuirea Ta, slavă şi mare miluieşte.
cuviinţă vei pune peste el. 6 Că îi vei da Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori).
lui binecuvîntare în veacul veacului, Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni
veseli-l-vei pe dîns ul întru bucurie cu Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

8
Corul: Amin. aceasta nu este cu mine. 11 Prietenii mei
Întru numele Domnului, ... binecuvintează. şi vecinii mei în preajma mea s-au
Preotul: S lavă S fintei şi celei de o fiinţă şi de
viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, totdeauna,
apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. mei departe au stat. 12 Şi se sileau cei ce
Corul: Amin. căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui rele mie grăiau deşertăciuni şi
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între vicleşuguri toată ziua cugetau. 13 Iar eu,
oameni bunăvoire (de 3 ori). ca un surd, nu auzeam şi ca un mut ce
Doamne, buzele mele vei deschide şi nu-şi deschide gura sa. 14 Şi m-am făcut
gura mea va vesti lauda Ta (de 2 ori). ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui
Psalmul 3 mustrări. 15 Că spre Tine, Doamne, am
Doamne, cît s-au înmulţit cei ce mă nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne,
necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; 2 Dumnezeul meu, 16 Că am zis, ca nu
Mulţi zic sufletului meu: “Nu este cumva să se bucure de mine vrăjmaşii
mîntuire lui, întru Dumnezeul lui!” 3 Iar mei; şi cînd s-au clătinat picioarele mele,
Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava împotriva mea s-au semeţit. 17 Că eu spre
mea şi Cel ce înalţi capul meu. 4 Cu bătăi gata sînt şi durerea mea înaintea
glasul me u către Domnul am strigat şi m- mea este pururea. 18 Că fărădelegea mea
a auzit din muntele cel sfînt al Lui. 5 Eu eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru
m-am culcat şi am adormit; sculatu-m- păcatul meu; 19 Iar vrăjmaşii mei trăiesc
am, că Domnul mă va sprijini. 6 Nu mă şi s-au întărit mai mult decît mine, şi s-au
voi te me de mii de popoare, care înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. 20
împrejur mă împresoară. 7 Scoală, Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă
Doamne, mîntuieşte-mă, Dumnezeul defăimau, că urmam bunătatea. 21 Nu mă
meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă lăsa, Doamne, Dumnezeul me u, nu Te
vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai depărta de la mine, 22 Ia aminte spre
zdrobit. 8 A Domnului este mîntuirea şi ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele.
peste poporul Tău, binecuvîntarea Ta. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul
Eu m-am culcat şi am adormit; meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte
sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini. spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii
Psalmul 37
mele.
Doamne, nu cu mînia Ta să mă Psalmul 62
mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă Dumnezeule, Dumne zeul me u, pe
cerţi. 2 Că săgeţile Tale s-au înfipt în Tine Te caut dis-de-dimineaţă. 2 Însetat-a
mine, şi ai întărit peste mine mîna Ta. 3 de Tine sufletul me u, suspinat-a după
Nu este vindecare în trupul meu de la Tine trupul meu, 3 În pămînt pustiu şi
faţa mîniei Tale; nu este pace în oasele neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel
mele de la faţa păcatelor mele. 4 Că sfînt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea
fărădelegile mele au covîrşit capul meu, Ta şi slava Ta. 4 Că mai bună este mila
ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. 5 Ta decît viaţa; buzele mele Te vor lăuda.
5
Împuţitu-s-au şi au putre zit rănile mele, Aşa Te voi binecuvînta în viaţa mea, şi
de la faţa nebuniei mele. 6 Chinuitu-m- în numele Tău voi ridica mîinile mele. 6
am şi m-am gîrbovit pînă în sfîrşit, toată Ca de seu şi de grăsime să se sature
ziua mîhnindu-mă umblam. 7 Că şalele sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va
mele s-au umplut de ocări şi nu este lăuda gura mea. 7 De mi-am adus aminte
vindecare în trupul me u. 8 Necăjitu-m- de Tine în aşternutul meu, în dimineţi
am şi m-am s merit foarte; răcnit-am din am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul
suspinarea inimii mele. 9 Doamne, meu 8 Şi întru acoperămîntul aripilor
înaintea Ta este toată dorirea mea şi Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul
suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. 10 meu de Tine şi pe mine m-a s prijinit
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a dreapta Ta. 9 Iar ei în deşert au căutat
tăria mea şi lumina ochilor mei, şi sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos

9
ale pămîntului; da-se-vor în mîinile întîmpina. 15 Pentru ce, Doamne, lepezi
sabiei, părţi vulpilor vor fi. 10 Iar sufletul meu şi întorci faţa Ta de la
împăratul se va veseli de Dumnezeu; mine? 16 Sărac sînt eu şi în osteneli din
lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că tinereţile mele, înălţat am fost, dar m-am
s-a astupat gura celor ce grăiesc smerit şi m-am mîhnit. 17 Peste mine au
nedreptăţi. trecut mîinile Tale şi înfricoşările Tale
În dimineţi am cugetat la Tine, că m-au tulburat. 18 Înconjuratu-m-au ca
ai fost ajutorul meu. Şi întru apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. 19
acoperămîntul aripilor Tale mă voi Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe
bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia
pe mine m-a s prijinit dreapta Ta. mea.
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Doamne, Dumnezeul mîntuirii
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea
vecilor. Amin. Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea.
Dumnezeule (de 3 ori). Psalmul 102
Doamne miluieşte (de 3 ori). Binecuvintează, suflete al meu, pe
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Domnul şi toate cele din lăuntrul me u,
Duh. numele cel sfînt al Lui. 2 Binecuvintează,
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate
vecii vecilor. Amin. binefacerile Lui. 3 Pe Cel ce curăţeşte
Psalmul 87 toate fărădelegile tale; pe Cel ce vindecă
Doamne, Dumnezeul mîntuirii toate bolile tale; 4 Pe Cel ce izbăveşte din
mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea stricăciune viaţa ta; pe Cel ce te
Ta. 2 Să ajungă înaintea Ta rugăciunea încununează cu milă şi cu îndurări; 5 Pe
mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta;
Doamne. 3 Că s-a umplut de rele sufletul înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile
meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. 4 tale. 6 Cel ce face milostenie, Domnul, şi
Socotit am fost cu cei ce se coboară în judecată tuturor celor ce li se face
groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, strîmbătate. 7 Cunoscute a făcut căile
între cei morţi slobod. 5 Ca nişte oameni Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
răniţi ce dorm în mormînt, de care nu Ţi- 8
Îndurat şi milostiv este Domnul,
ai mai adus aminte şi care au fost îndelung-răbdător şi mult-milostiv. 9 Nu
lepădaţi de la mîna Ta. 6 Pusu-m-au în pînă în sfîrşit se va iuţi, nici în veac se va
groapa cea mai de jos, întru cele
mînia. 10 Nu după păcatele noastre a
întunecate şi în umbra morţii. 7 Asupra
făcut nouă, nici după fărădelegile noastre
mea s-a întărîtat mînia Ta şi toate
a răs plătit nouă, 11 Ci cît este de departe
valurile Tale le-ai adus spre mine. 8
cerul de pămînt, atît este de mare mila
Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine,
Lui, spre cei ce se tem de El. 12 Pe cît sînt
ajuns-am urîciune lor. 9 Închis am fost şi
n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de de departe răsăriturile de la apusuri,
suferinţă. 10 Strigat-am către Tine, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.
13
Doamne, toată ziua întins-am către Tine În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a
mîinile mele. 11 Oare, morţilor vei face miluit Domnul pe cei ce se tem de El. 14
minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te Că El a cunoscut zidirea noastră; adusu-
vor lăuda pe Tine? 12 Oare, va spune şi-a aminte că ţărînă sînte m. 15 Omul ca
cineva în mormînt mila Ta şi adevărul iarba, zilele lui ca floarea cîmpului; aşa
Tău în locul pierzării? 13 Oare, se vor va înflori. 16 Că vînt a trecut peste el şi nu
cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi va mai fi, şi nu se va mai cunoaşte încă
dreptatea Ta în pămînt uitat? 14 Iar eu locul său. 17 Iar mila Domnului din veac
către Tine, Doamne, am strigat şi în veac spre cei ce se tem de Dînsul, 18 Şi
dimineaţa rugăciunea mea Te va dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce

10
păzesc legămîntul Lui 19 Şi-şi aduc Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
ele. Domnul în ce r a gătit scaunul Său şi Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte. 20 Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
Binecuvîntaţi pe Domnul toţi înge rii Lui, Duhul Tău cel bun să mă
cei tari la virtute, care faceţi cuvîntul Lui povăţuiască la pămîntul dreptăţii.
şi auziţi glasul cuvintelor Lui. 21 Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
Binecuvîntaţi pe Domnul toate pute rile Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. 22 vecilor. Amin.
Binecuvîntaţi pe Domnul toate lucrurile Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie
Lui; în tot locul stăpînirii Lui, Dumnezeule (de 3 ori).
binecuvintează, suflete al meu, pe Preotul zice ectenia mare:
Cu pace, Domnului să ne rugăm.
Domnul. Corul: Doamne, miluieşte.
În tot locul stăpînirii Lui, Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea
binecuvintează, suflete al meu, pe sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea
Domnul. sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea
tuturor, Domnului să ne rugăm.
Psalmul 142
Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu
Doamne, auzi rugăciunea mea, credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-
ascultă cere rea mea, întru credincioşia însa, Domnului să ne rugăm.
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul nostru,
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir şi pentru
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3 Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Nicodim, pentru
cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi tot clerul, şi poporul, Domnului să ne rugăm.
viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
să locuiesc în întuneric ca morţii cei din S tăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.
Pentru sfînt locaşul acesta, ţara aceasta şi
veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu
mea încremenită în lăuntrul meu. 5 credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru
îmbelşugarea roadelor pămîntului şi pentru vremuri
demult; cugetat-am la toate lucrurile paşnice, Domnului să ne rugăm.
Tale, la faptele mîinilor Tale m-am Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin
gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,
pentru cei robiţi şi pentru mîntuirea lor, Domnului să
mele, sufletul me u, ca un pămînt ne rugăm.
însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul,
mînia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.
a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
nădejdea. Arată-mi calea pe care voi Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
me rge, că la Tine am ridicat sufletul noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm
Corul: Ţie Doamne.
meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la
Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea
Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului, şi S fîntului Duh,
voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la Corul: Amin.
pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele Apoi se cîntă: Aliluia (de 3 ori), după glasul de
rînd cu aceste patru stihuri:
Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru Preotul: De noapte mînecă duhul meu către
dreptatea Ta scoate din necaz sufletul Tine, Dumnezeule, pentru că lumină sînt poruncile
meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe Tale pe pămînt.
vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce Corul: Aliluia (de 3 ori)
necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul Preotul: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi
pe pămînt.
Tău.

11
Corul: Aliluia (de 3 ori) Stih: Doamne, nu cu mînia Ta să mă mustri
Preotul: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel pe mine, nici cu iuţi mea Ta să mă cerţi.
neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mînca. Pînă cînd stărui în păcate, suflete al
Corul: Aliluia (de 3 ori) meu? Pînă cînd pui amînare pocăinței?
Preotul: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă Ia în gînd judecta ce va să fie și roagă-te
rele celor măriţi ai pămîntului. Domnului: Greșit-am, Doamne! Cel ce
Corul: Aliluia (de 3 ori) ești fără păcat, miluiește-mă.
Şi după Aliluia, se cîntă troparele Treimice ale Slavă… Şi acum… a Născătoarei:
glasului de rînd, fiecare cîte o dată.
Glasul al 3-lea: Fiecare unde se mîntuiește, acolo
Citeţul 1: Treime de o ființă și după dreptate și aleargă; și care altă
nedespărțită, Unime în trei ipostasuri și scăpare este precum tu, Născătoare de
împreună - vecuitoare, Ție, ca unui Dumnezeu, care acoperi sufletele
singur Dumne zeu, cîntare îngerească noastre.
cîntăm: Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii
Săi, Dumnezeul lui Israel.
Corul: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Martirica:
Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor Cine nu se va mira de vite jiile cele
fără de trup, miluieşte-ne pe noi.” nebiruite ale sfinților mucenici? Cine nu
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului, şi se uimi de isprăvile lor cele de-a
Sfîntului Duh. pururea? Căci cu focul și cu bătăile, cu
Pe Tatăl cel fără de început, pe Fiul fiarele și cu înjunghierile au biruit pe
cel împreună fără de început, pe Duhul vrăjmașul cel protivnic, momelile
cel împreună-vecuitor, Dumne zeirea cea împăraților nesuferindu-le și îngrozirile
una, ca heruvimii a slăvi, îndrăznind tiranilor nebăgîndu-le în seamă. Pentru
zicem: aceasta și cununi au luat de la Hristos
Corul: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeu, Cel ce dăruiește lumii mare
Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile milă.
tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori).
noi.” Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în Duh.
vecii vecilor. Amin. Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
Fără de veste Judecătorul va veni, vecii vecilor. Amin.
și faptele fiecăruia se vor descoperi; deci
ŞI CITEŞTE CATISM A A 5-A:
cu frică să grăim în miezul nopții: După a doua Catismă, Sedealna, glasul al 2-lea:
Corul: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti,
Podobie: Ceea ce eşti izvorul milei...
Dumnezeul nostru, pentru Născătoarea
de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.” Cu dumne zeiescul început al
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). Postului să cîştigăm umilinţă sufletească,
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului strigînd: „Stăpîne Hristoase, primeşte
Duh. rugăciunea noastră, ca nişte tămîie
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în aleasă şi Te rugăm mîntuieşte-ne pe noi
vecii vecilor. Amin. de stricăciunea cea urît - mirositoare şi
ŞI CITEŞTE CATISM A A 4-A: de înfricoşătoarea osîndă, ca Cel ce eşti
Însuţi bine – primitor!”
După întîia Catismă, Sedealna de umilinţă, glasul 1:
Citeţul2: La judecata cea Slavă..., tot acesta;
înfricoșătoare fără pîrîși voi fi mustrat, Şi acum... a Născătoarei:
fără martori voi fi pedepsit; că se vor Ceea ce eşti izvorul milei,
deschide cărțile conștiinței și lucrurile învredniceşte-ne pe noi, Născătoare de
cele ascunse se vor descoperi. Deci mai Dumnezeu, de milostivire; caută spre
înainte pînă ce vei cerceta cele lucrate de poporul cel păcătos, arată precum de-a
mine, la acea priveliște a toată lumea, pururea putera ta; că spre tine
Dumnezeule, milostivește-Te spre mimne nădăjduim, ţie strigăm: „Bucură-te,
și mă mîntuiește.

12
precum oarecînd Gavriil, mai-marele vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului
voievod al cetelor fără de trupuri.” meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului faţa Ta de către păcatele mele, şi toate
Duh. fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă
Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi
vecii vecilor. Amin. duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru
ŞI CITEŞTE CATISM A A 6-A: ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
După catisma a 3-a , Sedealna, glasul al 2-lea: Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu
Prea cinstitul Post să-l începem cu duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi
bucurie, strălucind noi cu razele sfintelor pe cei fărădelege căile Tale şi cei
porunci ale lui Hristos, Dumnezeul necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
nostru, care sînt: strălucirea dragostei, Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
fulgerul rugăciunii, sfinţenia curăţiei, Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
tăria bărbăţiei. Ca să ajungem luminaţi bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
la sfînta Învie re cea de a treia zi, care 16
Doamne, buzele mele vei deschide, şi
luminează lumea cu nestricăciunea. gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
Slavă... tot acesta. voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
Şi acum..., a Născătoarei: le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
Rugăciunea ta cea nebiruită duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită
cîştigînd-o în necazuri, scap în chip Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine,
minunat, mai presus de năde jde, de cei ce Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
mă necăjesc, o, Maică a Dumnezeului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20
nostru! Că tu apuci înainte totdeauna, Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
gonind întunericul multelor păcate, ale prinosul şi arderile de tot; atunci vor
celor ce se roagă ţie cu credinţă. Pentru pune pe altarul Tău viţei.
aceasta, cu mulţumire, strigăm ţie:
Preotul: Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul
„Primeşte, Stăpînă, aceste scurte laude Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea
de mulţumire, pentru că îmi eşti întru Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea
toate ajutătoare!” dreptmăritorilor creştini şi trimite peste noi milele
Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei
Doamne miluieşte (de 3 ori). S tăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă
făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii netrupeşti Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului
vecilor. Amin. Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; cu
ale S finţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli;
Psalmul 50
cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri şi mari dascăli
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după ai lumii şi ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie
mare mila Ta. 2 Şi, după mulţimea Cuvîntătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur; cu ale
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. S finţilor Atanasie, Chiril şi Ioan cel Milostiv, patriarhii
3 Alexandriei; cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri:
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea Nicolae al Mirelor Lichiei, S piridon al Trimitundei,
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că făcătorilor de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul Nou, Ioan, Nectarie, Mitrofan, Iorest şi S ava, Varlaam
și Dosoftei, mitropoliții Moldovei, Gavriil, mitropolitul
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie Chișinăului și Hotinului şi cu ale sfinţilor sfinţiţi
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am mucenici: Ciprian, Ignatie, Irineu, Foca şi Haralambie,
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru şi cu ale tuturor sfinţilor ierarhi; cu ale sfinţilor, mari
Mucenici: Gheorghe, purtătorul de biruinţă, Dimitrie,
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca izvorîtorul de mir, Pantelimon, Teodor Tiron, Teodor
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am S tratilat şi Ioan cel Nou, cu ale sfintului Mucenic
zămislit şi în păcate m-a născut maica Dorimedont, cu ale tuturor sfinţilor bunilor biruitori
mucenici; cu ale S fintei Cuvioase Muceniţe Elizabeta şi
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele cu ale Preacuvioaselor maici Parascheva și Agafia; cu
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu Părinţilor noştri: Antonie şi Teodosie de la Kievo-
Pecersca, Iov de la Poceaev, S erafim de la S arov,
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai Serghie şi Nicon de la Radonej, Ambrozie de la Optina

13
şi Simeon Noul-Teolog, Siluan Atonitul, şi cu ale asemenea Ţie preaslăvit în sfinţenie,
preacuviosului părintelui nostru Paisie de la Neamţ, cu
ale S fîntului (N), a cărui pomenire o săvîrşim; cu ale minunat întru slavă şi făcător de
sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi, Ioachim şi minuni?
Ana şi cu ale tuturor sfinţilor; rugămu-Te, mult- Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
Milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoşii, care ne
rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe noi.
Citeţul 1: Întins-ai dreapta Ta şi i-a
Corul: Doamne miluieşte (de 12 ori) înghiţit pămîntul!
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
Preotul: Cu mila şi cu îndurările şi
Citeţul 1: Călăuzit-ai cu mila Ta
cu iubirea de oameni a Unuia-Născut
Fiului Tău, cu Care eşti binecuvîntat, acest popor şi 1-ai izbăvit; Tu îl
povăţuieşti cu puterea Ta spre locaşul
împreună cu Preasfîntul şi bunul şi de
viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi sfinţeniei Tale.
Citeţul 2: A Născătoarei din M ineu
pururea, şi în vecii vecilor.
Citeţul 1: Auzit-au neamurile şi s-au
Corul: Amin.
cutre murat; frică a cuprins pe cei din
CÎNTAREA 1-A Filisteia.
Citeţul 1: Să cîntăm Domnului, căci Citeţul 2: Cum voi plînge acum
cu slavă S-a prea-slăvit! Pe cal şi pe căderea mea? Ce început voi pune
călăreţ în mare i-a aruncat! mîntuirii mele? Eu, cel ce desfrînat, am
Tăria mea şi mărirea mea este vieţuit, Îndurate, cu judecăţile pe care le
Domnul, căci El m-a izbăvit. Acesta este ştii, mîntuieşte-mă.
Dumnezeul me u, şi-L voi preaslăvi, Iată vre mea pocăinţei, iată ziua
Dumnezeul părintelui meu şi-L voi mîntuirii, intrarea Postului; suflete,
preaînălţa! priveghează şi intrările poftelor închide-
Domnul este viteaz în luptă; le, către Domnul uitîndu-te.
Domnul este numele Lui. Citeţul 1: Atunci s-au spăimîntat
Carele lui Faraon şi oştirea lui în căpeteniile Edomului, pe conducătorii
mare le-a aruncat; pe căpeteniile cele de Moabului cutremur i-a cuprins şi toţi cîţi
seamă ale lui, Marea Roşie le-a înghiţit, trăiesc în Canaan şi-au pierdut
Adîncul le-a acoperit, în fundul cumpătul.
mării ca o piatră s-au pogorît. Citeţul 2: Întreitul val al păcatelor
Dreapta Ta, Doamne, şi-a arătat învăluindu-se, întru adîncul
tăria. Mîna Ta cea dreaptă, Doamne, pe deznădăjduirii mă trage; ci la noianul
vrăjmaşi a sfărîmat. îndurării Tale alerg, Doamne,
Cu mulţimea slavei Tale ai surpat mîntuieşte-mă.
pe cei potrivnîci. Trims-ai mînia Ta şi i-a Citeţul 1: Frică şi groază va cădea
mistuit ca pe nişte paie. peste ei şi de măreţia braţului Tău ca
La suflarea nărilor Tale s-a pietrele vor încremeni, pînă va trece
despărţit apa; strînsu-s-au la un loc apele poporul Tău, Doamne, pînă va trece
ca un perete şi s-au închegat valurile în poporul Tău acesta, pe care 1-ai cîştigat
inima mării. Tu.
Corul: Irmosul sfîntului din M ineu: Citeţul 2: Însumi eu, păcătosul, m-
Citeţul 1:Vrăjmaşul zicea: “Alerga- am făcut rob, însumi eu mi-am deschis
voi după ei şi-i voi ajunge; pradă-voi uşa poftelor. Lesne-iertătorule, Cuvinte,
împăraţi şi-mi voi sătura sufletul de întoarce-mă, miluieşte-mă cu
răzbunare; voi scoate sabia şi mîna mea milostivirea Ta.
îi va stîrpi”. Citeţul 1: Tu îl vei duce şi-1 vei sădi
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu în muntele moştenirii Tale, în locul ce ţi
Citeţul 1: Dar ai trimis Tu, Duhul 1-ai făcut sălăşluire, Doamne, în locaşul
Tău şi marea i-a înghiţit; afundatu-s-au sfînt cel zidit de mîinile Tale, Doamne.
ca plumbul în apele cele mari. Citeţul 2: Fecioară, care ai născut
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu Izvorul nepătimirii, tămăduieşte-mă pe
Citeţul 1: Doamne, cine este mine, cel rănit de patimi, şi, din focul cel
asemenea Ţie între dumne zei? Cine este

14
veşnic, mă scoate, ceea ce singură eşti de Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
Dumnezeu cu har dăruită. Citeţul 1: El va da tărie regilor noştri
Citeţul 1: Împărăţi-va Domnul în şi fruntea Unsului Său o va înălţa.
veac şi în veacul veacului. Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
Citeţul 2: Veniţi, popoare, să primim Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
astăzi darul posturilor, ca pastorale vreme Sfîntului Duh.
a pocăinţei de Dumnezeu dăruită, şi cu Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
aceasta, pe Mîntuitorul să- L înduplecăm. Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
vecii vecilor. Amin.
Citeţul 1: Căci caii lui Faraon cu
Citeţul 2: Troparul Născătoarei din M ineu
carele şi călăreţii lui au intrat în mare. Corul cîntă irmosul sfîntului de la cîntarea a treia.
Întors-a Domnul asupra lor apele mării, iar Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
fiii lui Israel au trecut prin mare, ca pe rugăm.
uscat. Doamne miluieşte
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi,
Citeţul 2: Sosit-a acum vremea Dumnezeule, cu harul Tău.
nevoinţelor, intrat-a călătoria Postului; să-L Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita
începem toţi cu dragoste, aducînd Stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea
Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Domnului virtuţi ca nişte daruri. Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră
Citeţul 1: Slavă… a Treimii, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Citeţul 2: Unime nealcătuită întreit Ţie Doamne.
Preotul: Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie
luminătoare, singură preastăpînitoare, slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum
atotputernică, atotvieţuitoare, Dumnezeule şi pururea, şi în vecii vecilor.
şi Doamne, Părinte atotţiitorule, Fiule şi Amin.
Duhule, mîntuieşte pe cei ce Te cinstesc pe Citeţul 1: sedealna sfîntului din M ineu, odată.
Tine. Slavă… Şi acum… a Născătoarei
Citeţul 1: Şi acum..., a Născătoarei: CÎNTAREA A 4-A:
Citeţul 2: Să lăudăm sfîntul munte al Corul: Irmosul sfîntului din M ineu:
lui Dumnezeu, pe Maria cea neîntinată, Citeţul 1: Domnul, Stăpînul meu,
dintru care a răsărit celor din întuneric este tăria mea; El face picioarele mele ca
Soarele dreptăţii, Hristos, Cel ce este viaţa ale căprioarelor,
tuturor. Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
Citeţul 1: Slavă Ţie, Dumnezeul Citeţul 1: Pe culmi poartă paşii mei!
nostru, slavă Ţie. Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
Citeţul 2: Car de foc a luat pe Ilie cel Citeţul 1: Slavă…
luminat, cu postul fiind întrarmat, pe Moise Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
l-a arătat văzător celor negrăite şi noi, pe Citeţul 1: Şi acum…
acesta primindu-l, vom vedea pe Hristos. Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu
Citeţul 1: Slavă Ţie, Dumnezeul
CÎNTAREA A 5-A:
nostru, slavă Ţie. Corul: irmosul canonului a sfîntului din M ineu.
Citeţul 2: Adam a mîncat mîncare şi l-
Citeţul 1: Morţii Tăi vor trăi şi
a alungat din rai neînfrînarea, iar pe noi,
trupurile lor voi învia! Deşteptaţi-vă,
Doamne, primindu-ne, Postul ne va arăta
cîntaţi de bucurie, voi, cei ce sălăşluiţi în
vrednici de pocăinţă, Iubitorule de oameni.
pulbere!
Corul: „Veniţi popoare să cîntăm
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
cîntare lui Hristos Dumnezeu, Cel ce a
Citeţul 1: Căci roua Ta este rouă de
despărţit marea şi a trecut poporul, pe care l-
lumină şi din sînul pămîntului umbrele
a scăpat din robia egiptenilor, căci cu slavă s-
lor vor învia. Du-te, poporul meu, intră
a preaslăvit„.
în cămările tale şi închide uşa după tine;
CÎNTAREA A 3-A ascunde-te puţine clipe, pînă cînd mînia va
Aici irmosul de la canonul sfîntului nu se cîntă, ci se
cîntă la sfîrşitul cîntării.
fi trecut!
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
Citeţul 1: Domnul din înălţimea
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
cerului va tuna peste vrăjmaşii Săi, El va
Sfîntului Duh.
judeca marginile pămîntului, drept fiind.

15
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu Binecuvîntaţi pe Domnul, îngerii
Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în Domnului, cerurile Lui, lăudaţi-L şi-L
vecii vecilor. Amin. preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu Binecuvîntaţi pe Domnul, toate
CÎNTAREA A 6-A: apele cele mai presus de ceruri, toate
Aici irmosul sfîntului din Mineu nu se cîntă, ci se cîntă puterile Domnului, lăudaţi-L şi-L
la sfîrşitul canonului drept catavasie.
Citeţul 1: Cei ce slujesc idolilor deşerţi preaînălţaţi pe El în veci.
dispreţuiesc harul Tău. Binecuvîntaţi pe Domnul, soare şi
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu lună şi voi stele cereşti, lăudaţi-L şi-L
Citeţul 1: Dar eu îţi voi aduce Ţie preaînălţaţi pe El în veci!
jertfe cu glas de laudă şi toate făgăduinţele Binecuvîntaţi pe Domnul, ploaie,
mele le voi împlini, căci mîntuirea vine de la rouă şi toate vînturile, lăudaţi-L şi-L
Domnul. preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu Binecuvîntaţi pe Domnul, foc şi
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului, şi căldură, frig şi arşită, lăudaţi-L şi-L
Sfîntului Duh. preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu Corul: Irmosul sfîntului din M ineu.
Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
vecii vecilor. Amin. rouă şi zăpadă, gheaţă şi ger, lăudaţi-L
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu
Corul: irmosul sfîntului de la cîntarea a 6-a. şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
rugăm. Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul,
Doamne miluieşte brume şi zăpezi, fulgere şi nori, lăudaţi-L
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi,
Dumnezeule, cu harul Tău. şi-L preaînălţaţi pe el în veci!
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
Stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul,
Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui lumină şi întuneric, nopţi şi zile, lăudaţi-
Hristos Dumnezeu să o dăm. L şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
Ţie Doamne.
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
Preotul: Că Tu eşti Împăratul păcii şi
Mîntuitorul sufletelor noastre şi Ţie slavă înălţăm, Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul,
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi pămînt, munţi şi dealuri şi toate cele ce
în vecii vecilor.
răsăriţi pe ele, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi
Citeţul 1: Condacul și Icosul sfîntului din
M ineu. pe El în veci!
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
CÎNTAREA A 7-A: Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul,
Corul: Irmosul sfîntului din M ineu
izvoare, mări şi rîuri, chiţi şi toate cele ce
Citeţul 1: Binecuvîntat eşti Tu pe
scaunul împărăţiei Tale şi prealăudat şi se mişcă în ape, lăudaţi-L şi-L
preamărit în veci! preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu
Citeţul 1: Binecuvîntat eşti Tu pe Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul,
bolta cerului şi prealăudat şi preamărit toate păsările cerului, fiarele şi toate
în veci! dobitoacele, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu pe El în veci!
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului, şi Citeţul 2: Pe mine, cel aprins de
Sfîntului Duh. pofte şi întunecat la vederea sufletului,
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu înnoindu-mă, Hristoase, cu focul teme rii
Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în Tale, mă luminează cu lumina mîntuirii;
vecii vecilor. Amin. ca să Te slăvesc întru toţi vecii.
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul,
CÎNTAREA A 8-A: fiii oamenilor, binecuvintează pe
Citeţul Binecuvîntaţi, toate
1: Domnul, Is raele, lăudaţi-L şi-L
lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudaţi- preaînălţaţi pe El în veci!
L şi-L preaînălţaţi pe El în veci!

16
Citeţul 2: Saţiul poftelor urînd, Citeţul 1: Şi acum... , a Născătoarei:
hrăneşte-te, smeritul meu suflet, cu Citeţul 2: Marie, ceea ce eşti de
dulceaţa virtuţilor şi te îndulceşte mai Dumnezeu che mată şi cu adevărat
mult cu desfătarea Postului, abătîndu-te mijlocitoare credincioşilor, că prin tine
de la amărăciunea dulceţilor şi viază în se dă ie rtare tuturor din destul, nu înceta
veci. să îndupleci pe Fiul tău şi Domnul,
Citeţul 1: Binecuvîntaţi, preoţi pe pentru cei ce te laudă pe tine.
Domnul, slujitorii Domnului, lăudaţi-L Citeţul 1: Slavă ţie, Dumnezeul
şi-L preaînălţaţi pe El în veci! nostru, slavă Ţie.
Citeţul 2: Fiind orbit la suflet, şi de Citeţul 2: Postind Domnul numărul
beţia patimilor întunecat, nicicum nu pot cel de patruzeci de zile, a cinstit şi a
căuta către Tine, unul Dumnezeu. Pentru sfinţit aceste zile de acum, fraţilor, la
aceasta, îndură-Te şi mă luminează, şi-mi care ajungînd strigăm: „Binecuvîntaţi şi
deschide mie uşile pocăinţei. preaînălţaţi pe Hristos în veci!”
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul Corul: Să lăudăm, bine să cuvîntăm şi să
duhurile şi sufletele drepţilor, cei cuvioşi ne închinăm Domnului, cîntî ndu-I şi
preaînălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii.
şi smeriţi cu inima, lăudaţi-L şi-L
preaînălţaţi pe El, în veci! „Pe Domnul, Cel ce a răcorit de
demult în văpaie pe tinerii evreieşti şi a ars
Citeţul 2: Curată, care ai făcut
cerească firea noastră cea pămîntească şi în ea pe haldei în chip uimitor, să-L
lăudăm pe El, zicînd: „Binecuvîntaţi-L şi-
stricăcioasă, cu rugăciunea ta ferbinte, fă
L preaînălţaţi întru toţi vecii”.
să se îndrepteze rugăciunile şi cererile
noastre către al tău Fiu şi al tuturor CÎNTAREA A 9-A:
Dumnezeu şi Împărat. Preotul: Pe Născătoarea de
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul Dumnezeu şi Maica luminii, întru cîntări
Ananie, Azarie şi Misaile, lăudaţi-L şi-L cinstind-o, să o mărim.
preaînălţaţi pe El în veci! Corul: Măreşte, suflete al meu, pe
Citeţul 2: Luminat să primim, Domnul şi s-a bucurat duhul meu de
credincioşilor, intrarea Postului, şi să nu Dumnezeu, Mîntuitorul meu.
ne mîhnim, ci să ne spălăm feţile noastre Ceea ce eşti mai cinstită decît
cu apa nepătimirii, binecuvîntînd şi heruvimii şi mai mărită fără de
preaînălţînd pe Hristos în veci. asemănare decît serafimii, care, fără
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul, stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
apostoli, prooroci şi mucenici ai născut, pe tine, cea cu adevărat
Domnului, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
El în veci! Că a căutat s pre smerenia roabei
Citeţul 2: Cu undelemnul milostivirii Sale. Că, iată, de acum mă vor fe rici
ungîndu-ne noi sufletul, să nu grăim toate neamurile.
multe către Tatăl nostru Cel ce este în Ceea ce eşti mai cinstită decît
ceruri, rugăciuni trimiţînd, heruvimii şi mai mărită fără de
binecuvîntînd şi preînălţîndu-L în veci. asemănare decît serafimii, care, fără
Citeţul 1: Binecuvîntăm pe Tatăl şi stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
pe Fiul, şi pe Sfîntul Duh, Domnul, născut, pe tine, cea cu adevărat
cîntîndu-I şi preaînălţîndu-L întru toţi Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
vecii! Că mi-a făcut mie mărire Cel
Citeţul 2: Pe Tatăl, Cel fără de Puternic şi sfînt este numele Lui. Şi mila
început şi pururea veşnic, să-L lăudăm Lui în neam şi în neam, s pre cei ce se tem
credincioşii şi pe Fiul, Cel împreună fără de El!
început, şi pe Duhul, Cel ce împreună Ceea ce eşti mai cinstită decît
este strălucit din Tatăl, fiind Feţe de o heruvimii şi mai mărită fără de
fiinţă ale unei stăpînii şi puteri asemănare decît serafimii, care, fără
atotputernice. stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai

17
născut, pe tine, cea cu adevărat Citeţul 2: Ziua postului părăsire de
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. păcate să-ţi fie , suflete, şi către
Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit- Dumnezeu plecare şi apropiere; ca să
a pe cei mîndri în cugetul inimii lor. scapi din prăpastia răutăţii şi să iubeşti
Ceea ce eşti mai cinstită decît numai căile care duc la odihna cea de
heruvimii şi mai mărită fără de acolo.
asemănare decît serafimii, care, fără Citeţul 1: Să-I slujim Lui în sfinţenie
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai şi în dreptate, în toate zilele vieţii
născut, pe tine, cea cu adevărat noastre.
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Citeţul 2: Şi cu gîndurile alunecînd,
Coborît-a pe cei puternici de pe şi cu trupul greşind, mă tînguiesc, suspin
scaune şi a înălţat pe cei s meriţi. Pe cei şi strig: „Mîntuieşte-mă, Doamne,
flămînzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei mîntuieşte-mă, Cel ce eşti singur fără de
bogaţi i-a scos afară deşerţi. răutate, şi nu mă osîndi în focul gheenei,
Ceea ce eşti mai cinstită decît pe mine cel vrednic de osîndă!”
heruvimii şi mai mărită fără de Citeţul 1: Şi tu, pruncule, prooroc al
asemănare decît serafimii, care, fără Celui Preaînalt te vei chema, căci vei
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai me rge înaintea feţei Domnului, ca să
născut, pe tine, cea cu adevărat găteşti calea Lui.
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Citeţul 2: Cu luminatul veşmînt al
A sprijinit pe Israel, sluga Sa, ca să- postului îmbrăcîndu-ne, să ne dezbrăcăm
şi aducă aminte de mila Sa, precum a de haina cea întunecată şi de nepurtat a
grăit părinţilor noştri, lui Avraam şi beţiei; şi, luminaţi făcîndu-ne prin
seminţiei lui, pînă în veac. dumnezeieştile virtuţi, cu cre dinţă să
Ceea ce eşti mai cinstită decît vedem luminatele patimi ale
heruvimii şi mai mărită fără de Mîntuitorului.
asemănare decît serafimii, care, fără Citeţul 1: Să dai poporului Său
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai cunoştinţa mîntuirii spre iertarea
născut, pe tine, cea cu adevărat păcatelor lui, prin bunătatea milei
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Dumnezeului nostru.
Corul: Irmosul sfîntului din M ineu. Citeţul 2: Pe ticălosul me u suflet, cel
Citeţul 1: Binecuvîntat este Domnul, bolnăvit de toate asuprelile de monilor
Dumnezeul lui Is rael, că a cercetat şi a celor răi tămăduieşte-l, Preacurată
răscumpărat pe poporul Său; Stăpînă, tu, care ai născut pe
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu tămăduitorul Hristos, Răscumpărătorul
Citeţul 1: Şi ne-a ridicat Mîntuitor nostru, al celor ce te ştim pe tine fiică,
puternic din casa lui David, slujitorul fecioară nestricată.
Său, Citeţul 1: Cu care ne-a cercetat pe
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu noi Răsăritul cel de sus, ca să lumineze
Citeţul 1: Precum a grăit prin gura pe cei ce şedeau în întuneric şi în umbra
sfinţilor Săi prooroci, din veac. morţii.
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu Citeţul 2: Acum a sosit vre mea
Citeţul 1: Ca să ne scape de sfintelor posturi, să le începem cu bune
vrăjmaşii noştri şi din mîna tuturor celor purtări, că zice: „Cu judecăţi şi cu gîlcevi
care ne urăsc. să nu postiţi.”
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu Citeţul 1: Şi să îndrepte picioarele
Citeţul 1: Şi să facă milă faţă de noastre la calea păcii.
părinţii noştri, aducîndu-şi aminte de Citeţul 2: În muntele Horeb cu
legămîntul Său cel sfînt. postul curăţindu-se Ilie, a văzut pe
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu
Dumnezeu. Să ne curăţim şi noi inima cu
Citeţul 1: De jurămîntul cu care S-a
postul, şi vom vedea pe Hristos.
jurat lui Avraam, părintelui nostru, ca
Citeţul 1: Slavă..., a Treimii:
fiind izbăviţi din mîna vrăjmaşilor.

18
Citeţul 2: Unei firi mă închin, trei Feţe LAUDELE:
laud, pe un Dumnezeu al tuturor: pe Tatăl Psalmul 148
şi pe Fiul, şi pe Sfîntul Duh, stăpînirea cea Citeţul 2: Lăudaţi pe Domnul din
pururea veciuitoare. ceruri, lăudaţi-L pe El, întru cele înalte. 2
Citeţul 1: Şi acum..., a Născătoarei: Lăudaţi-L pe El, toţi înge rii Lui, lăudaţi-
Citeţul 2: Curată ai născut prunc, L pe El,toate puterile Lui. 3 Lăudaţi-L pe
Fecioară ai hrănit cu lapte şi întru acestea El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El, toate
amîndouă, cum, după ce ai născut, ai rămas stelele şi lumina. 4 Lăudaţi-L pe El,
fecioară? Dumnezeu este Cel ce a făcut cerurile cerurilor şi apa cea mai presus
aceasta. Nu cerceta de la mine în ce chip. de ceruri 5 Să laude numele Domnului, că
Citeţul 1: Slavă Ţie, Dumnezeul El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au
nostru, slavă Ţie. zidit. 6 Pusu-le-ai pe ele în veac şi în
Citeţul 2: O zi se zice că este toată veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor
viaţa pămîntenilor; celor ce se ostenesc trece. 7 Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe
pămînt, balaurii şi toate adîncurile. 8
cu dorire patruzeci sînt zilele postului, pe
Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul,
care să le săvîrşim cu bucurie.
toate îndepliniţi cuvîntul Lui; 9 Munţii şi
Corul: Pe ceea ce mai presus de fire toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi
cu trup a zămislit în pîntece, pe Cuvîntul, cedrii; 10 Fiarele şi toate animalele,
Cel ce fără de ani mai înainte a strălucit tîrîtoarele şi păsările cele zburătoare; 11
din Tatăl, cu neîncetate laude să o mărim Împăraţii pămîntului şi toate popoarele,
credincioşii. căpeteniile şi toţi judecătorii pămîntului;
12
Cuvine-se cu adevărat ... Tinerii şi fecioarele, bătrînii cu tine rii,
13
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne Să laude numele Domnului, că numai
rugăm. numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe
Doamne miluieşte pămînt şi în cer. 14 Şi va înălţa puterea
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. poporului Lui. Cîntare tuturor cuvioşilor
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi apropie de El.
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa Psalmul 149
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cîntaţi Domnului cîntare nouă;
Ţie Doamne. lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. 2 Să
Preotul: Că pe Tine Te laudă toate Puterile
cereşti şi Ţie slavă înălţăm Tatălui şi Fiului, şi S fîntului
se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe
Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. el şi fiii Sionului să se bucure de
Amin. Împăratul lor. 3 Să laude numele Lui în
Luminînda, glasul al 3-lea: horă; în timpane şi în psaltire să-I cînte
Citeţul 1: Trimite lumina Ta, Lui. 4 Că iubeşte Domnul poporul Său şi
Hristoase, Dumnezeule, și luminează va învăţa pe cei blînzi şi-i va izbăvi. 5 Se
inima mea, cu ocrotirilor celor fără de vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor
trup și mă mîntuiește. bucura în aşternuturile lor. 6 Laudele
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Domnului în gura lor şi săbii cu două
Duh. tăişuri în mîinile lor, 7 Ca să se răzbune
Trimite lumina Ta, Hristoase, pe neamuri şi să pedepsească pe popoare,
Dumnezeule, și luminează inima mea, 8
Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe
pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier,
miluieşte-ne pe noi. Ca să facă între dînşii judecată
Şi acum, şi pururea, şi în vecii scrisă. Slava aceasta este a tuturor
vecilor. Amin. cuvioşilor Săi.
Trimite lumina Ta, Hristoase, Psalmul 150
Dumnezeule, și luminează inima mea, Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii
pentru rugăciunile Născătoarei de Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria pute rii
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui;

19
lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit
Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trîmbiţă; este numele Tău în veci. Amin. Fie,
lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. Doamne, mila Ta spre noi, precum am
Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat,
lăudaţi-L pe El în strune şi organe. Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.
Lăudaţi-L pe El în chimvale bine Bine eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-
răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale mă cu îndreptările Tale. Bine eşti
de strigare. Toată suflarea să laude pe cuvîntat, Sfinte, luminează-mă cu
Domnul! îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este
Iar de sînt la M ineu doi sfinţi la rînd, se cîntă în veac, lucrurile mîinilor Tale nu le
seara, la Vecernie, stihirile unuia; iar ale celuilalt se cîntă
dimineaţa la Laude, 4 stihiri, de vor fi; iar de nu sînt, zice trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie
Citeţul: se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine,
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
veciilor. Amin. Preotul: S ă plinim rugăciunea noastră cea de
dimineaţă, Domnului.
Ţie slavă se cuvine, Doamne Doamne miluieşte
Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de
şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
păcat, la Domnul să cerem.
Preotul: Slavă Ţie Celui ce ne-ai Dă Doamne.
arătat nouă lumina. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor
sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui
Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între noastre, la Domnul să cerem.
oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace
cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, lumii, la Domnul să cerem.
Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru
mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.
mare. Doamne, Împărate ceresc, S fîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere,
Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoare
judecată a lui Hristos, să cerem.
Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse Pe Preasfînta, curata, prea binecuvîntata,
Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu,
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele Ţie Doamne.
lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel Preotul: Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor,
şi al iubirii de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui
ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii
miluieşte pe noi. Că Tu eşti Unul Sfînt, vecilor.
Tu eşti Unul Domn Iisus Hristos, întru Amin.
slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate Preotul: Pace tuturor.
zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda Corul: Ş i duhului tău.
Preotul: Capetele noastre Domnului să le
numele Tău în veac şi în veacul veacului. plecăm.
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă Corul: Ţie Doamne.
în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne, Preotul: Că al Tău este a ne milui şi a ne
miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că mîntui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm,
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi
am greşit Ţie. Doamne, către Tine am în vecii vecilor.
scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu Corul: Amin.
eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este LA STIHOAVNĂ
izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea Stihira, galsul al 5-lea.
lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc Venit-a postul, maica curăţiei, cea
pe Tine.” care învinovăţeşte păcatul şi este
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua vestitoarea pocăinţei, purtarea înge rilor
aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. şi mîntuitoarea oamenilor; să strigăm
Bine eşti cuvîntat, Doamne Dumnezeul

20
credincioşii: „Dumne zeule, miluieşte-ne Preotul: Cel ce este binecuvîntat,
pe noi!” Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna,
Citeţul 1: Umplutu-ne-am di mineaţa de acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am Citeţul 1: Amin.
veselit în toate zilele noastre. Veselitu-ne-am Împărate ceresc, pe
pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru
anii în care am văzut rele. Caută s pre robii Tăi şi
binecredincios ul nostru popor ocroteşte-
spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. l, credinţa o întăreşte, pe cei răi îi
Citeţul 2: Venit-a postul, maica îmblînzeşte, lumea o împacă, sfînt locaşul
curăţiei, cea care învinovăţeşte păcatul şi acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte
este vestitoarea pocăinţei, purtarea răposaţi, părinţii şi fraţii noştri, în
înge rilor şi mîntuitoarea oamenilor; să locaşurile drepţilor îi aşază, iar pe noi
strigăm credincioşii: „Dumnezeule, întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte,
miluieşte-ne pe noi!” ca un bun şi de oameni Iubitor.
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Citeţul 1: Şi să fie lumina Domnului
Sirul:
Dumnezeului nostru peste noi şi lucrurile Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
mîinilor noastre le îndreptează. trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
Citeţul 2: Binecuvîntată este oastea grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
Împăratului cerurilor. Că de au şi fost răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
pămînteni mucenici, dar s-au sîrguit a metanie).
ajunge la vrednicia îngerească; de Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
trupuri neîngrijindu-se şi prin pătimiri, binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
cinstei celor fără de trupuri Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
învrednicindu-se. Pentru rugăciunile lor, stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
Doamne, mîntuieşte sufletele noastre. închinăciune).
Citeţul 1: Slavă... Şi acum... a Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
Născătoarei: (o închinăciune).
Citeţul 2: Pe tine, Maica lui Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
închinăciune).
Dumnezeu şi Fecioară curată şi decît Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
heruvimii mai sfîntă, cu glas uri de cîntări închinăciune).
te mărim; căci cu s ufletul şi cu trupul te Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie.
mărturisim; Născătoare de Dumne zeu,
ca pe ceea cea ai născut cu adevărat pe CEASUL ÎNTÎI
Dumnezeu întrupat. Roagă-te, Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm... (de
Preacurată, pentru sufletele noastre. 3 ori)
Citeţul 1: Bine este a ne mărturisi Psalmul 5
Domnului şi a cînta numele Tău, Graiurile mele ascultă-le, Doamne!
Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi Înţelege strigarea mea! 2 Ia aminte la
adevărul Tău în toată noaptea (de 2 ori). glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi
Treime…, Tatăl nostru… ruga, Doamne! 3 Dimineaţa vei auzi
Preotul: Că a Ta este împărăţia… glasul me u; dimineaţa voi sta înaintea Ta
Citeţul 1: Amin. În Biserica slavei şi mă vei vedea. 4 Că Tu eşti Dumne zeu,
tale stînd, în cer ni se pare că stăm, Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va
Născătoare de Dumneze u, ceea ce eşti uşă locui lîngă Tine cel ce vicleneşte. 5 Nu vor
cerească; deschide-ne nouă uşile milei sta călcătorii de lege în preajma ochilor
tale. Tăi. Urît-ai pe toţi cei ce lucrează
Doamne miluieşte… (de 40 de ori) fărădelege. 6 Pierde-vei pe toţi cei ce
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean
mai cinstită..., Întru numele Domnului..., îl urăşte Domnul. 7 lar eu, întru mulţimea
binecuvintează. milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-
Preotul iese din altar, în fața ușilor împărătești şi mă-voi spre sfînt locaşul Tău întru frica
rosteşte ecfonisul: Ta. 8 Doamne, povăţuieşte-mă întru

21
dreptatea Ta, din pricina duş manilor lumina Domnului Dumne zeului nostru
mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. 9 peste noi, şi lucrurile mîinilor noastre le
Că nu este în gura lor adevăr, inima lor îndreptează.
este deşartă; groapă deschisă grumazul Psalmul 100
lor, cu limbile lor viclenesc. 10 Judecă-i pe Mila şi judecata Ta voi cînta Ţie,
ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; Doamne. 2 Cînta-voi şi voi me rge, cu
după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i pricepere, în cale fără prihană. Cînd vei
pe ei, că Te-au amarît, Doamne. 11 Şi să veni la mine? 3 Umblat-am întru
se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru nerăutatea inimii mele, în casa mea. 4 N-
Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor am pus înaintea ochilor mei lucru
sălaş, şi se vor lăuda cu Tine, toţi cei ce
nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urît. 5
iubesc numele Tău. 12 Că Tu vei
Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică;
binecuvînta pe cel drept, Doamne, căci
pe cel rău, care se depărta de mine, nu l-
cu arma buneivoiri ne-ai încununat pe
am cunoscut. 6 Pe cel ce clevetea în
noi.
ascuns pe vecinul său, pe acela l-am
Psalmul 89
izgonit. 7 Cu cel mîndru cu ochiul şi
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
nesăţios cu inima, cu acela n-am mîncat.
în neam şi în neam. 2 Mai înainte de ce s- 8
Ochii mei sînt peste credincioşii
au făcut munţii şi s-a zidit pămîntul şi
pămîntului, ca să şadă ei împreună cu
lumea, din veac şi pînă în veac eşti Tu. 3
Nu întoarce pe om întru sme renie, Tu, mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană,
Care ai zis: “Întoarceţi-vă, fii ai acela îmi slujea. 9 Nu va locui în casa mea
oamenilor”, 4 Că o mie de ani înaintea cel mîndru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu
ochilor Tăi sînt ca ziua de ieri, care a va sta înaintea ochilor mei. 10 În dimineţi
trecut, şi ca straja nopţii. 5 Nimicnicie voi judeca pe toţi păcătoşii pămîntului,
vor fi anii lor; dimineaţa ca iarba va ca să nimicesc din cetatea Domnului pe
trece. 6 Dimineaţa va înflori şi va trece, toţi cei ce lucrează fărădelegea.
seara va cădea, se va întări şi se va usca. 7 Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
Că ne-am sfîrşit de urgia Ta şi de mînia Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
Ta ne-am tulburat. 8 Pus-ai fărădelegile vecilor. Amin.
noastre înaintea Ta, greşelile noastre Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie
ascunse, la lumina feţei Tale. 9 Că toate Dumnezeule (de 3 ori).
zilele noastre s-au împuţinat şi în mînia Doamne miluieşte (de 3 ori).
Ta ne-am stins. 10 Anii noştri s-au socotit Preotul în faţa uşilor împărăteşti zice troparul
ca pînza unui păianjen; zilele anilor acesta pe glasul al 6-lea:
noştri sînt şaptezeci de ani; 11 Iar de vor Dimineaţa auzi glasul me u,
fi în putere, optzeci de ani, şi ce este mai Împăratul meu şi Dumnezeul meu. (o
mult decît aceştia, osteneală şi durere; 12 metanie).
Că trece viaţa noastră şi ne vom duce. 13 Corul: Dimineaţa auzi glasul me u...,
Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine Preotul: Graiurile mele ascultă-le,
măsoară mînia Ta, după te merea de Doamne, înţelege strigarea mea. (o metanie).
Tine? 14 Învaţă-ne să socotim bine zilele Corul: Dimineaţa auzi glasul me u...,
noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre Preotul: Către Tine mă voi ruga,
înţelepciune. 15 Întoarce-Te, Doamne! Doamne. (o metanie).
Pînă cînd vei sta departe? Mîngîie pe Corul: Dimineaţa auzi glasul me u...,
robii Tăi! 16 Umplutu-ne-am dimineaţa Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am Sfîntului Duh.
veselit în toate zilele vieţii noastre. 17 Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai vecii vecilor. Amin.
smerit, pentru anii în care am văzut rele. Cum te vom numi, Ceea ce eşti
18
Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile plină de har? Cer, că ai răsărit pe
Tale şi îndreptează pe fiii lor. 19 Şi să fie Soarele dreptăţii? Rai, că ai odrăslit

22
floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai asemănare decît serafimii, care, fără
rămas nestricată? Maică curată, că ai stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
avut în sfintele tale braţe Fiu, pe născut, pe tine, cea cu adevărat
Dumnezeul tuturor? Pe Acela roagă-L să Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
mîntuiască sufletele noastre. Întru numele Domnului ... ,
Corul: Paşii mei îndreptează-i după binecuvintează.
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul în fața
cuvîntul Tău şi să nu mă stăpînească
ușilor împărătești:
toată fărădelegea. (de 2 ori)
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Izbăveşte-mă de clevetirea
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. (de 2 Ta peste noi şi ne miluieşte.
ori)
Faţa Ta arat-o peste robul Tău şi Citeţul 1: Amin.
Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea
mă învaţă îndreptările Tale. (de 2 ori) cuviosului Părintelui nostru, Efrem Sirul:
Să se umple gura mea de lauda Ta, Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
Doamne, ca să laud slava Ta, toată ziua trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
mare cuviinţa Ta. (de 3 ori) Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…, răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… metanie).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
Preotul: Că a Ta este împărăţia… văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
Citeţul 2: Amin. Pe Mărita Maică a binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
lui Dumnezeu, şi mai sfîntă decăt sfinţii Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
înge ri, fără încetare o lăudăm cu inima şi Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
cu gura, Născătoare de Dumnezeu, pe închinăciune).
dînsa mărturisind-o, ca pe ceea ce cu Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
(o închinăciune).
adevărat a născut pe Dumne zeu întrupat Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
şi se roagă neîncetat pentru sufletele închinăciune).
noastre. Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
închinăciune).
Doamne miluieşte (de 40 de ori). Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
Cel ce în toată vremea şi în tot toată, şi la sfîrşit o metanie.
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…,
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- Preotul: Că a Ta este împărăţia…
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe Citeţul 2: Amin. Doamne miluieşte
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi (de 12 ori).
la mîntuire pentru făgăduinţa Hristoase, Lumina cea adevărată,
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul vine în lume, să se însemneze peste noi
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem
poruncile Tale; sufletele noastre le lumina cea neapropiată. Îndreptează
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele paşii noştri spre lucrarea poruncilor
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne Tale, pentru rugăciunile Preacuratei
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi.
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu Amin.
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, Corul: Apărătoare Doamnă, pentru
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei nevoi, aduce m ţie, Născătoare de
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat Dumnezeu, noi, robii Tăi. Ci ca ceea ce ai
eşti în vecii vecilor. Amin. stăpînire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi
Doamne miluieşte (de 3 ori). din toate nevoile, ca să strigăm ţie:
Slavă…, Şi acum… „Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.”
Ceea ce eşti mai cinstită decît Preotul: Slavă Ţie, Hristoase
heruvimii şi mai mărită fără de Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie.

23
Corul: Slavă…, Şi acum…, Doamne acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci
miluieşte (de 3 ori), ...binecuvintează. s-a umplut pîntecele lor de bunătăţile
Preotul: Hristos, Adevăratul Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile rămăşiţele pruncilor. 15 Iar eu întru
Preacuratei Maicii Sale, cu ocrotirile dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura-
celor fără de trup puteri ... mă-voi cînd se va arăta slava Ta.
Corul: Pe Marele Domn ... Psalmul 24

CEASUL AL TREILEA Către Tine, Doamne, am ridicat


sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre
Preotul: Binecuvîntat este
Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în
Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3
pururea, şi în vecii vecilor.
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine
Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne-
nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce
zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc,
fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale,
Mîngîietorule ..., Sfinte Dumne zeule ..., Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă
Preasfîntă Treime, ..., Tatăl nostru ...
învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul
Preotul: Că a Ta este împărăţia ...
Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu,
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte
Mîntuitorul me u, şi pe Tine Te-am
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de
închinăm (de 3 ori) îndurările şi milele Tale, Doamne, că din
Psalmul 16 veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale
Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila
aminte cererea mea, ascultă rugăciunea Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea
mea, din buze fără de viclenie. 2 De la Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul,
faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să pentru aceasta lege va pune celor ce
vadă cele drepte. 3 Cercetat-ai inima greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei
mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi
lămurit, dar nu s-a aflat întru mine căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt
nedreptate. 4 Ca să nu grăiască gura mea milă şi adevăr pentru cei ce caută
lucruri ome neşti, pentru cuvintele aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12
buzelor Tale eu am păzit căi aspre. 5 Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte
Îndreaptă picioarele mele în cărările păcatul meu,că mult este. 13 Cine este
Tale, ca să nu şovăie paşii mei. 6 Eu am omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
strigat, că m-ai auzit, Dumne zeule; pune lui în calea pe care a ales-o. 14
pleacă urechea Ta către mine şi auzi Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi
cuvintele mele. 7 Minunate fă milele Tale, seminţia lui va moşteni pămîntul. 15
Cel ce mîntuieşti pe cei ce nădăjduiesc în Domnul este întărirea celor ce se tem de
Tine de cei ce stau împotriva dreptei Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16
Tale. 8 Păzeşte-mă, Doamne, ca pe Ochii mei pururea spre Domnul, că El va
lumina ochilor; cu acoperămîntul scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută
aripilor Tale acope ră-mă 9 De faţa spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi
necredincioşilor care mă necăjesc pe sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s-
mine. Vrăjmaşii mei sufletul me u l-au au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
cuprins; 10 Cu grăsime inima lor şi-au 19
Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-
încuiat, gura lor a grăit mîndrie. 11 mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe
Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat; vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură
ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul
pămînt. 12 Apucatu-m-au ca un leu gata meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z
de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
ascunzişuri. 13 Scoală-Te, Doamne, răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
întîmpină-i pe ei şi împiedică-i. Izbăveşte Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte,
sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Dumnezeule, pe Israel din toate
Ta. 14 Doamne, desparte-mă de oamenii necazurile lui.
24
Psalmul 50 Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după vecii vecilor. Amin.
mare mila Ta 2 Şi după mulţimea
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. ŞI CITEŞTE CATISM A A 7-EA.
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea Iar după citirea catismei:
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că Preotul din faţa uşilor împărăteşti zice troparul,
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul glasul al 6-lea:
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie Doamne, Cel ce pe Preasfîntul Tău
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am Duh, în ceasul al treilea, L-ai trimis
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca lua de la noi, ci Îl înnoieşte întru noi, cei
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am ce ne rugăm Ţie. (o metanie).
zămislit, şi în păcate m-a născut maica Corul: Doamne, Cel ce pe Prea-
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele sfîntul Tău Duh...
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Preotul: Inimă curată zideşte întru
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai întru cele dinăuntru ale mele. (o metanie).
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului Corul: Doamne, Cel ce pe
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se- Preasfîntul Tău Duh...
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce Preotul: Nu mă lepăda pe mine de la
faţa Ta de către păcatele mele, şi toate faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă de la mine. (o metanie).
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Corul: Doamne, Cel ce pe
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru Preasfîntul Tău Duh...
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Sfîntului Duh.
13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi vecii vecilor. Amin.
pe cei fărădelege căile Tale şi cei Născătoare de Dumnezeu, tu eşti
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15 viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, vieţii; ţie ne rugăm: „Roagă-te, Stăpînă,
Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele; cu Sfinţii Apostoli, să miluiască sufletele
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. noastre.”
16
Doamne, buzele mele vei deschide şi Domnul Dumne zeu bine este
gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi cuvîntat. Bine este cuvîntat Domnul ziua,
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu în toate zilele; să facă priincioase cele ale
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu: noastre Dumnezeul mîntuirii noastre,
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dumnezeul nostru, Dumne zeul mîntuirii.
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine, Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, Treime…, Tatăl nostru…
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20 Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, Citeţul 1: Amin.
prinosul şi arderile de tot; atunci vor Bine eşti cuvîntat, Hristoase,
pune pe altarul Tău viţei. Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepţi
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului pe pescari ai arătat, trimiţîndu-le lor
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii Duhul Sfînt, şi printr-înşii lumea ai vînat,
vecilor. Amin. Iubitorule de oameni, slavă Ţie.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Slavă…
Dumnezeule (de 3 ori). Grabnică şi tare mîngîie re dă
Doamne miluieşte (de 3 ori). robilor Tăi, Iis use, cînd se mîhnesc
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului duhurile noastre. Nu Te osebi de sufletele
Duh. noastre întru necazuri; nu Te depărta de

25
gîndurile noastre în împresurări, ci Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
pururea ne întîmpină pe noi. Apropie-Te binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
de noi, apropie-Te, Cel ce eşti Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
pretutindeni. Precum şi cu Apostolii Tăi stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
ai fost pururea, aşa şi cu cei ce doresc de închinăciune).
Tine, Te uneşte pe Tine, Îndurate, ca Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
fiind împreună cu Tine, să Te lăudăm şi (o închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
să slăvim Duhul Tău cel Sfînt. închinăciune).
Şi acum… Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
Nădejdea şi folositoarea, şi închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
scăparea creştinilor, zid nebiruit celor toată, şi la sfîrşit o metanie.
slabi, liman neînviforat, tu eşti Citeţul Stăpîne Dumnezeule,
1:
Născătoare de Dumnezeu Preacurată; ci Părinte atotputernice, Doamne Fiule
precum lumea o mîntuieşti cu neîncetată Unule-Născut, Iis use Hristoase şi Duhule
rugăciunea ta, pome neşte-ne şi pe noi, Sfinte, o Dumnezeire, o Pute re, miluieşte-
Fecioară, întru tot lăudată. mă pe mine, păcătosul şi, cu judecăţile
Doamne miluieşte (de 40 de ori). care ştii, mîntuieşte-mă pe mine,
Cel ce în toată vremea şi în tot nevrednicul robul Tău, că bine eşti
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi cuvîntat în vecii vecilor. Amin.
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
răbdătorule, Mult-Milostive şi Mult- CEASUL AL ŞASELEA
Milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi 3 ori)
Psalmul 53
la mîntuire pentru făgăduinţa Dumnezeule, întru numele Tău
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, mîntuieşte-mă şi întru puterea Ta mă
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul judecă. 2 Dumnezeule, auzi rugăciunea
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre mea, ia aminte cuvintele gurii mele. 3 Că
poruncile Tale; sufletele noastre le străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne Dumnezeu înaintea lor. 4 Că iată,
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele Dumnezeu ajută mie şi Domnul este
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu sprijinitorul sufletului meu. 5 Întoarce-va
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la Tău îi vei pierde pe ei. 6 De bunăvoie voi
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei je rtfi Ţie; lăuda-voi numele Tău,
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat Doamne, că este bun, 7 Că din tot necazul
eşti în vecii vecilor. Amin. m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit
Doamne miluieşte (de 3 ori). ochiul meu.
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti
Psalmul 54
mai cinstită..., Întru numele Domnului... ,
Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea
binecuvintează.
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul: şi nu trece cu vederea ruga mea. 2 Ia
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre aminte spre mine şi mă ascultă; mîhnitu-
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa m-am întru neliniştea mea şi m-am
Ta peste noi şi ne miluieşte. tulburat de glasul vrăjmaş ului şi de
Citeţul 1: Amin. necazul păcătosului. 3 Că a abătut as upra
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem mea fărădelege şi întru mînie m-a
Sirul: vrăjmăşit. 4 Inima mea s-a tulburat întru
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul mine şi frica morţii a căzut peste mine; 5
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Teamă şi cutremur au venit asupra mea
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al şi m-a acoperit întunericul. 6 Şi am zis:
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o “Cine-mi va da mie aripi ca de
metanie).
porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?”

26
7
Iată, m-aş îndepărta fugind şi m-aş tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o
sălăşlui în pustie. 8 Aşteptat-am pe armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu
Dumnezeu, Cel ce mă mîntuieşte de te vei teme de frica de noapte, de săgeata
puţinătatea sufletului şi de vifor. 9 ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în
Nimiceşte-i, Doamne, şi împarte limbile întune ric, de molima ce bîntuie întru
lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o
în cetate. 10 Ziua şi noaptea o va mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de
înconjura pe ea peste zidurile ei; tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi
fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei
nedreptate; 11 Şi n-a lipsit din uliţele ei vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea
camătă şi vicleşug. 12 Că de m-ar fi ocărît mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare
vrăjmaşul, aş fi răbdat; 13 Şi dacă cel ce ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie
mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m- nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că
aş fi ascuns de el. 14 Iar tu, omule, înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să
asemenea mie, căpetenia mea şi te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini
cunoscutul meu, 15 Care împreună cu te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de
mine te-ai îndulcit de mîncări, în casa lui piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi
Dumnezeu am umblat în acelaşi gînd! 16 vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi
Să vină moartea peste ei şi să se coboare peste balaur. 14 “Că spre Mine a
în iad de vii, 17 Că vicleşug este în nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice
locaşurile lor, în mijlocul lor. 18 Iar eu, Domnul; îl voi acoperi pe el,că a
către Dumnezeu am strigat şi Domnul m- cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către
a auzit pe mine. 19 Seara şi dimineaţa, şi
Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în
la amiezi, spune-voi, voi vesti şi va auzi
necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi. 16
glasul me u. 20 Izbăvi-va cu pace sufletul
Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i
meu de cei ce se apropie de mine, că
voi arăta lui mîntuirea Mea”.
mulţi erau împotriva mea. 21 Auzi-va
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
Dumnezeu şi-i va sme ri pe ei, Cel ce este
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
mai înainte de veci. 22 Că nu este în ei
vecilor. Amin.
îndreptare şi nu s-au temut de
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie
Dumnezeu. Întins-au mîinile lor
împotriva aliaţilor lor, 23 Întinat-au Dumnezeule. (de 3 ori)
legămîntul Lui. Risipiţi au fost de mînia Doamne miluieşte. (de 3 ori)
feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor; 24 Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decît Duh.
untdelemnul, dar ele sînt săgeţi. 25 Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va vecii vecilor. Amin.
ŞI CITEŞTE CATISM A A 8-A.
hrăni; nu va da în veac clătinare Iar după citirea catismei:
dreptului. 26 Iar Tu, Dumnezeule, îi vei Preotul înaintea uşilor împărăteşti zice troparul,
coborî pe ei în groapa stricăciunii. 27 glasul al 2-lea:
Bărbaţii vărsători de sînge şi vicleni nu Cel ce în ziua şi în ceasul al şaselea
vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu pe Cruce ai pironit păcatul, cel cu
voi nădăjdui spre Tine, Doamne. îndrăzneală, făcut de Adam în rai, şi
Psalmul 90 zapis ul greşelilor noastre rupe-l,
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Hristoase Dumnezeule, şi ne mîntuieşte
Preaînalt, întru acoperămîntul pe noi. (o metanie).
Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va Corul: Cel ce în ziua ...
zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi Preotul: Auzi, Dumne zeule, glasul
scăparea mea; Dumnezeul meu, voi meu şi nu trece cu vederea rugăciunea
nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va mea. (o metanie)
izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul Corul: Cel ce în ziua ...
tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe

27
Preotul: Eu către Dumneze u am dar Israel nu Mă cunoaşte; poporul Meu
strigat şi Domnul m-a auzit pe mine. (o nu Mă pricepe. Vai ţie, neam păcătos,
metanie) popor împovărat de nedreptate, soi rău,
Corul: Cel ce în ziua ... fii ai pieirii! Ei au părăsit pe Domnul,
Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi tăgăduit-au pre Sfîntul lui Israel,
Sfîntului Duh. întorsu-I-au spatele. Pe unde să mai fiţi
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în loviţi voi, cei ce me reu vă răzvrătiţi? Tot
vecii vecilor. Amin. capul vă este numai răni şi toată inima
Neavînd îndrăzneală pentru slăbănogită. Din creştet pînă în tălpile
păcatele noastre cele multe, tu, pe cel ce picioarelor nu-i nici un loc sănătos; totul
S-a născut din tine, roagă-L, Născătoare este numai plăgi, vînătăi şi răni pline de
de Dumnezeu Fecioară, că mult poate puroi, necurăţate, nemuiate cu
rugăciunea Maicii spre îmblînzirea untdelemn şi nelegate. Ţara voastră este
Stăpînului. Nu trece cu vederea pustiită, cetăţile voastre arse cu foc,
rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că ţarinile voastre le mănîncă străinii
milostiv este şi poate să mîntuiască, Cel înaintea ochilor voştri, totul este pustiit,
ce a voit a pătimi pentru noi. ca la nimicirea Sodomei. Sionul ajuns-a
Troparul profeţiei, glas ul al 5-lea: ca o colibă într-o vie, ca o covercă într-o
Doamne, Doamne, de Care toate se bostănărie, ca o cetate împresurată!
înfricoşează şi se cutre mură de faţa Dacă Domnul Savaot nu ne-ar fi lăsat o
puterii Tale, înaintea Ta căde m rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-
Nemuritorule, şi Ţie ne rugăm Sfinte: am fi asemănat cu Gomora. Ascultaţi
„Mîntuieşte sufletele noastre, pentru cuvîntul Domnului, voi conducători ai
rugăciunile sfinţilor Tăi.” Sodomei, luaţi aminte la învăţătura
Slavă…, Şi acum… Domnului, voi popor al Gomorei! Ce-mi
Doamne, Doamne, de Care toate... foloseşte mulţimea jertfelor voastre?, zice
Preotul: Înţelepciune. Să luăm Domnul. M-am săturat de arderile de tot
aminte. cu berbeci şi de grăsimea viţeilor graşi şi
Citeţul 2: Prochimen, glas ul al 4-lea: nu mai vreau sînge de tauri, de miei şi de
Ştie Domnul calea dre pţilor, iar ţapi! Cînd veneaţi să le aduceţi, cine vi le
calea necredincioşilor va pie ri. ceruse? Nu mai călcaţi în curtea
Corul: Ştie Domnul calea drepţilor... templului Meu! Nu mai aduceţi daruri
Citeţul 2: Fericit bărbatul care n-a zadarnice! Tămîie rile Îmi sînt
umblat în sfatul necredincioşilor şi în dezgustătoare; lunile noi, zilele de odihnă
calea păcătoşilor n-a stat. şi adunările de la sărbători nu le mai pot
Corul: Ştie Domnul calea ... suferi. Însăşi prăznuirea voastră e
Citeţul 2: Ştie Domnul calea drep- nelegiuire! Urăsc lunile noi şi sărbătorile
ţilor. voastre sînt pentru Mine o povară.
Corul: Iar calea necredincioşilor va Ajunge! Cînd ridicaţi mîinile voastre
pie ri. către Mine, Eu îmi întorc ochii aiurea, şi
Preotul: Înţelepciune. cînd înmulţiţi rugăciunile voastre nu le
Citeţul 2: Din Proorocia lui Isaia, ascult. Mîinile voastre sînt pline de sînge;
citire: spălaţi-vă, curăţiţi-vă! Nu mai faceţi rău
Preotul: Să luăm aminte: înaintea ochilor Mei! Încetaţi odată!
Citeţul 2: Vedenia lui Isaia, fiul lui Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi
Amos, pe care a văzut-o despre Iuda şi dreptatea, ajutaţi pe cel apăsat, faceţi
Ierusalim, în vremea lui Ozia, Iotam, dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!
Ahaz şi Iezechia, regii lui Iuda. Ascultă, Veniţi să ne judecăm. zice Domnul. De
cerule, şi ia aminte, pămîntule, că vor fi păcatele voastre cum e cîrmîzul, ca
Domnul grăieşte: „Hrănit-am feciori şi i- zăpada le voi albi şi de vor fi ca purpura,
am crescut, dar ei s-au răzvrătit ca lîna le voi face. De veţi vrea şi de Mă
împotriva Mea. Boul îşi cunoaşte veţi asculta, bunătăţile pămîntului veţi
stăpînul şi asinul ieslea domnului său,
28
mînca. Iar de nu veţi vrea şi nu Mă veţi şi oarecînd Gavriil, mai-marele voievod
asculta, atunci sabia vă va mînca, căci al celor fără trup.”
gura Domnului grăieşte.” Doamne miluieşte (de 40 de ori).
Preotul: Înţelepciune. Să luăm Cel ce în toată vremea şi în tot
aminte. ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
Citeţul 2: Prochimen, glas ul al 7-lea. slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
Slujiţi Domnului cu frică şi vă răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
bucuraţi de El cu cutre mur. milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
Corul: Slujiţi Domnului cu frică ... cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
Citeţul 2: Pentru ce s-au întărîtat la mîntuire pentru făgăduinţa
neamurile şi popoarele au cugetat cele bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
deşarte. primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
Corul: Slujiţi Domnului cu frică ... acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
Citeţul 2: Slujiţi Domnului cu frică. poruncile Tale; sufletele noastre le
Corul: Şi vă bucuraţi de El cu sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
cutre mur. îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Citeţul 2: Degrab să ne întîmpine pe izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
noi îndurările Tale, Doamne, că am şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
Dumnezeule, Mîntuitorul nostru, pentru fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
slăvirea numelui Tău. Doamne, unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
mîntuieşte-ne pe noi şi curăţeşte păcatele Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
noastre, pentru numele Tău.
eşti în vecii vecilor. Amin.
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
Treime…, Tatăl nostru…
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită...,
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Întru numele Domnului...,
Citeţul 2: Amin.
Şi troparele acestea, glasul al 2-lea: binecuvintează.
Mîntuire ai lucrat în mijlocul Preotul iese din altar şi stînd înaitea ușilor
împărătești rosteşte ecfonisul:
pămîntului, Hristoase Dumne zeule; pe
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Cruce ai întins preacuratele mîinile Tale,
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
adunînd toate neamurile cele ce strigă:
Ta peste noi şi ne miluieşte.
„Doamne, slavă Ţie!”
Citeţul 2: Amin.
Slavă…
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Preacuratului Tău chip ne Sirul:
închinăm, Bunule, cerînd iertare Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
greşelilor noastre, Hristoase trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Dumnezeule. Că de voie bine ai voit cu Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
trupul a Te sui pe Cruce, ca să scapi din răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai metanie).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
zidit. Pentru aceasta cu mulţumire
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
strigăm Ţie: „Toate le-ai umplut de binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
bucurie, Mîntuitorul nostru, Cel ce ai Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
venit să mîntuieşte lumea!” stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
Şi acum… închinăciune).
Ceea ce eşti izvorul milei, Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
învredniceşte-ne pe noi de milostivire, (o închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
Născătoare de Dumnezeu. Caută spre închinăciune).
poporul cel păcătos şi arată, precum de- Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
a-pururea, pute rea ta, că întru tine închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
nădăjduind, strigăm ţie: „Bucură-te, ca toată, şi la sfîrşit o metanie.

29
Citeţul 2: Dumnezeule şi Doamne al mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob! 10
puterilor, şi Ziditor a toată făptura, Care Apărătorul nostru, ve zi,Dumnezeule, şi
pentru milostivirea milei Tale celei caută spre faţa unsului Tău! 11 Că mai
neasemănate, pe Unul-Născut Fiul Tău, bună este o zi în curţile Tale decît mii.
pe Domnul nostru, Iisus Hristos, L-ai Ales-am a fi lepădat în Casa lui
trimis spre mîntuirea neamului nostru şi, Dumnezeu, mai vîrtos decît a locui în
prin cinstită Crucea Lui, zapisul locaşurile păcătoşilor. 12 Că mila şi
păcatelor noastre l-ai rupt şi ai biruit adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har
întru Dînsul stăpîniile şi pute rile şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de
întune ricului; Îns uţi Stăpîne, Iubitorule bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate.
13
de oameni, primeşte aceste rugăciuni de Doamne al puterilor, fericit este omul
cel ce nădăjduieşte întru Tine.
mulţumire şi de cerere ale noastre, ale
păcătoşilor şi ne izbăveşte pe noi de toată Psalmul 84

căderea în păcat cea de tot pierzătoare şi Bine ai voit, Doamne, pămîntului


întunecată, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi Tău, întors-ai robimea lui Iacob. 2 Iertat-
ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai
nevăzuţi care caută să ne facă rău.
toate păcatele lor. 3 Potolit-ai toată mînia
Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi
Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mîniei
nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau
Tale. 4 Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul
gînduri rele, ci, cu dorirea Ta, hrăneşte
mîntuirii noastre, şi-Ţi întoarce mînia Ta
sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna de la noi. 5 Oare, în veci Te vei mînia pe
căutînd şi cu lumina cea de la Tine noi? Sau vei întinde mînia Ta din neam
povăţuiţi fiind, la Tine, Lumina cea în neam? 6 Dumnezeule, Tu, întorcîndu-
neapropiată şi pururea fiitoare privind, Te, ne vei dărui viaţă, şi poporul Tău se
neîncetată mărturisire şi mulţumire Ţie va veseli de Tine. 7 Arată-ne nouă,
să înălţăm, Tatălui celui fără de început, Doamne, mila Ta şi mîntuirea Ta dă-ne-o
împreună Unuia-Născut Fiului Tău şi nouă. 8 Auzi-voi ce va grăi întru mine
Preasfîntului şi bunului şi de viaţă Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste
făcătorului Tău Duh, acum şi pururea, şi poporul Său. 9 Şi peste cuvioşii Săi şi
în vecii vecilor. Amin. peste cei ce îşi întorc inima spre Dînsul. 10
CEASUL AL NOUĂLEA Dar mîntuirea Lui este aproape de cei ce
se tem de Dînsul, ca să se sălăşluiască
Citeţul 1: Veniţi să ne închinăm ... (de slava în pămîntul nostru. 11 Mila şi
3 ori)
adevărul s-au întîmpinat, dre ptatea şi
Psalmul 83
pacea s-au sărutat. 12 Adevărul din
Cît de iubite sînt locaş urile Tale, pămînt a răsărit şi dreptatea din cer a
Doamne al pute rilor! 2 Doreşte şi se privit. 13 Că Domnul va da bunătate şi
sfîrşeşte sufletul me u după curţile pămîntul nostru îşi va da rodul său; 14
Domnului; inima mea şi trupul meu s-au Dreptatea înaintea Lui va me rge şi va
bucurat de Dumne zeul cel viu. 3 Că
pune pe cale paşii Săi.
pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib,
unde-şi va pune puii săi: 4 Altarele Tale, Psalmul 85

Doamne al Pute rilor, Împăratul meu şi Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă


Dumnezeul me u. 5 Fericiţi sînt cei ce auzi, ca sărac şi necăjit sînt eu. 2 Păzeşte
locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te sufletul meu, căci cuvios sînt; mîntuieşte,
vor lăuda. 6 Fericit este bărbatul al cărui Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce
ajutor este de la Tine, Doamne; suişuri în nădăjduieşte în Tine. 3 Miluieşte-mă,
inima sa a pus, 7 În valea plîngerii, în Doamne, că spre Tine voi striga toată
locul care i-a fost pus. Că binecuvîntare ziua. Veseleşte sufletul robului Tău, că
va da Cel ce pune lege; 8 Merge-vor din spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul
putere în pute re, arăta-Se-va Dumnezeul meu. 4 Că Tu, Doamne, bun şi blînd eşti
dumnezeilor în Sion. 9 Doamne, şi mult-milostiv tuturor celor ce Te
Dumnezeul pute rilor, auzi rugăciunea cheamă pe Tine. 5 Ascultă, Doamne,

30
rugăciunea mea şi ia aminte la glasul Preotul: Să se apropie rugăciunea
cererii mele. 6 În ziua necazului meu am mea înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul
strigat către Tine, că m-ai auzit. 7 Nu este Tău mă înţelepţeşte. (o metanie)
asemenea Ţie între dumnezei Doamne, şi Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
nici fapte nu sînt ca faptele Tale. 8 Veni- Preotul: Să intre cererea mea
vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Tău
se vor închina înaintea Ta, Doamne, şi mă izbăveşte. (o metanie)
vor slăvi numele Tău. 9 Că mare eşti Tu, Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
Dumnezeu. 10 Povăţuieşte-mă, Doamne, Sfîntului Duh.
pe calea Ta şi voi merge întru adevărul Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
Tău; veselească-se inima mea, ca să se vecii vecilor. Amin.
teamă de numele Tău. 11 Lăuda-Te-voi, Cel ce pentru noi Te-ai născut din
Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule,
mea şi voi slăvi numele Tău în veac. 12 Că Care cu moartea pe moarte ai prădat şi
mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit învierea ai arătat, ca un Dumne zeu, nu
sufletul me u din iadul cel mai de jos. 13 trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu
Dumnezeule, călcătorii de lege s-au mîna Ta. Arată iubirea Ta de oameni,
sculat asupra mea şi adunarea celor tari Milostive, primeşte pe Născătoarea de
a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Dumnezeu, Ceea ce Te-a născut pe Tine,
Tine înaintea lor. 14 Dar Tu, Doamne, care se roagă pentru noi şi mîntuieşte,
Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; Mîntuitorul nostru, pe poporul cel
îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi deznădăjduit.
adevărat. 15 Caută spre mine şi mă Nu ne lăsa pe noi pînă în sfîrşit,
miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi pentru numele Tău cel sfînt şi nu strica
mîntuieşte pe fiul slujnicei Tale. 16 Fă cu legătura Ta, şi nu depărta mila Ta de la
mine semn s pre bine, ca să vadă cei ce noi, pentru Avraam cel iubit de Tine şi
mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu, pentru Isaac, robul Tău, şi Israel, sfîntul
Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat. Tău.
Fă cu mine semn spre bine, ca să Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că Treime…, Tatăl nostru…
Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat. Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Citeţul 1: Amin.
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii Văzînd tălharul pe Începătorul
vecilor. Amin. vieţii pe Cruce spînzurat, zicea: „De n-ar
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie fi fost Dumnezeu întrupat Care cu noi a
Dumnezeule (de 3 ori). fost răstignit, nu şi-ar fi ascuns soarele
Doamne, miluieşte. (de 3 ori) razele sale, nici s-ar fi clătinat pămîntul,
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului cutre murîndu-se. Ci, Cel ce toate le-ai
Duh. suferit, pomeneşte-mă, Doamne, întru
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în împărăţia Ta.”
vecii vecilor. Amin. Slavă…
ŞI CITEŞTE CATISM A A 9-A. În mijlocul a doi tîlhari cumpănă
După citirea catismei: dreptăţii s-a aflat Crucea Ta; unul adică
Preotul înaintea uşilor împărăteşti zice troparul, ce s-a pogorît în iad cu îngreuierea hulei;
glasul al 8-lea: iar celălalt s-a uşurat de greşeli, spre
Cel ce în ceasul al nouălea pentru cunoaşterea cuvîntării de Dumne zeu,
noi cu trupul moarte ai gustat, omoară Hristoase Dumnezeule, slavă Ţie.
cugetul trupului nostru, Hristoase Şi acum…
Dumnezeule, şi ne mîntuieşte pe noi. (o Pe Mieluşelul şi Păstorul, şi
metanie).
Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ... Mîntuitorul lumii, văzîndu-L ceea ce L-a
născut, a zis lăcrimînd: „Lumea se

31
bucură luînd izbăvire, iar cele dinăuntru nevrednicii robii Tăi, că am greşit şi
ale mele ard, văzînd răstignirea Ta, pe fărădelegi am făcut şi nu sînte m vrednici
care pentru toţi o rabzi, Fiule şi să ridicăm ochii noştri şi să privim la
Dumnezeul me u.” înălţimea cerului, pentru că am lăsat
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) calea dreptăţii Tale şi am umblat în voile
Cel ce în toată vremea şi în tot inimii noastre; ci ne rugăm neasemănatei
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi bunătăţii Tale: „Iartă-ne pe noi,
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- Doamne, după mulţimea milei Tale şi ne
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- mîntuieşte pentru sfînt numele Tău, că s-
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe au stins întru deşertăciuni zilele noastre.
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi Scoate-ne din mîna potrivnicului, iartă
la mîntuire pentru făgăduinţa nouă păcatele noastre şi omoară gîndul
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, nostru cel trupesc. Ca lepădînd pe omul
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm şi
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre Ţie să vieţuim, Stăpînul nostru şi
poruncile Tale; sufletele noastre le Făcătorului de bine. Şi aşa urmînd
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele poruncile Tale, la odihna cea veşnică să
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne ajunge m, unde este locaşul tuturor celor
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele ce se veselesc. Că Tu eşti cu adevărat
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu veselia cea adevărată şi bucuria celor ce
sfinţii Tăi înge ri, ca, prin mijlocirea Te iubesc, Hristoase Dumne zeul nostru,
lor,fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la şi Ţie slavă înălţăm, împreună cu
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Părintele Tău cel fără de început şi cu
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat Preasfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul
eşti în vecii vecilor. Amin. Tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…, vecilor. Amin.”
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită..., Corul începe a cînta pe glasul al 8-lea:
Întru numele Domnului..., Întru împărăţia Ta, pome neşte-ne
binecuvintează. pe noi, Doamne, cînd vei veni întru
Preotul iese din altar şi stînd înaitea ușilor împărăţia Ta.
împărătești rosteşte ecfonisul: Fericiţi cei săraci cu duhul, că a
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre acelora este împărăţia ce rurilor.
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei
Ta peste noi şi ne miluieşte. veni întru împărăţia Ta.
Citeţul 2: Amin. Fericiţi cei ce plîng, că aceia se vor
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
mîngîia. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul cînd vei veni întru împărăţia Ta.
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al Fericiţi cei blînzi, că aceia vor
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). moşteni pămîntul. Pomeneşte-ne pe noi,
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o Doamne, cînd vei veni întru împărăţia
metanie). Ta.
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi Fericiţi cei ce flămînzesc şi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie). însetoşează de dreptate, că aceia se vor
Citeţul 1: Stăpîne Doamne, Iisuse sătura. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
Hristoase, Dumne zeul nostru, Cel ce cînd vei veni întru împărăţia Ta.
îndelung ai răbdat pentru greşelile Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor
noastre şi pînă la acest ceas de acum ne- milui. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel cînd vei veni întru împărăţia Ta.
de viaţă făcător fiind răstignit, tîlharului Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia
celui bine cunoscător intrarea în rai i-ai vor vedea pe Dumnezeu. Pomeneşte-ne
făcut şi cu moartea pe moarte ai pe noi, Doamne, cînd vei veni întru
sfărîmat; curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii şi împărăţia Ta.

32
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
fiii lui Dumnezeu se vor che ma. Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei toţi vecii; Lumină din Lumină,
veni întru împărăţia Ta. Dumnezeu adevărat din Dumne zeu
Fericiţi cei prigoniţi pentru adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
dreptate, că a acelora este împărăţia fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au
cerurilor. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, făcut.Care pentru noi oame nii şi pentru a
cînd vei veni întru împărăţia Ta. noastră mîntuire, S-a pogorît din ceruri
Fericiţi veţi fi, cînd vă vor ocărî şi şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
vă vor prigoni, şi vor zice tot cuvîntul rău Maria Fecioara şi S-a făcut om.Şi S-a
împotriva voastră, minţind pentru Mine. răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat. Şi a
veni întru împărăţia Ta. înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata suit la ceruri, şi şade de-a dreapta
voastră multă este în ceruri. Pomeneşte- Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să
ne pe noi, Doamne, cînd vei veni întru judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie
împărăţia Ta. nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt,
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Domnul de viaţă făcătorul, Care din
Duh. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl
vei veni întru împărăţia Ta. şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
Şi acum, şi pururea, şi în vecii grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă,
vecilor. Amin. Pomeneşte-ne pe noi, sobornicească şi apostolească Biserică.
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Mărturisesc un botez întru iertarea
Ta. păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd viaţa veacului ce va să fie. Amin.
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule,
Pomeneşte-ne pe noi, Stăpîne, cînd greşelile noastre, cele de voie şi cele fără
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) de voie, cele cu lucrul şi cu cuvîntul, cele
Pomeneşte-ne pe noi, Sfinte, cînd cu ştiinţă şi cu neştiinţă, cele din noapte
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) şi din zi, cele cu mintea şi cu gîndul, toate
Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă le iartă nouă, ca un bun şi de oameni
pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt Iubitor.
Domnul Savaot, plin este cerul şi Tatăl nostru, Care eşti în ceruri,
pămîntul de slava Ta.” sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia
Citeţul 1: Apropiaţi-vă către Dînsul Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi
şi vă veţi lumina, şi feţele voastre nu se pe pămînt. Pîinea noastră cea de toate
vor ruşina. zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă
Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în
Domnul Savaot, plin este cerul şi ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
pămîntul de slava Ta.” Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Citeţul 1: Slavă Tatălui… Citeţul 1: Amin.
Citeţul 2: Ceata sfinţilor îngeri şi a După ecfonis, urmează condacele: cele din zilele
săptămînii şi al sfîntului care este hramul bisericii. Iar de
arhanghelilor, cu toate cereştile puteri, este hramul lui Hristos, se zice: al hramului, al zilei şi al
Te laudă pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, sfîntului din acea zi, dacă sfîntul are condac.
Sfînt Domnul Savaot, plin este cerul şi Condacul zilei, glasul al 2-lea:
pămîntul de Slava Ta.” Mai-marilor voievozi ai lui
Citeţul 1: Şi acum… Dumnezeu, slujitorilor dumne zeieşti ai
Citeţul 2: Cred întru unul Dumne- slavei, căpeteniile îngerilor şi povăţuitorii
zeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului oamenilor, ceea ce este de folos cereţi
şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi nouă şi mare milă, ca cei ce sînteţi mai-
nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus marii voievozi ai celor fără de trup.

33
Slavă… măritu-Te-ai foarte! 2 Întru strălucire şi
Cu sfinţii fă odihnă, Hristoase, în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce
sufletelor adormiţilor robilor Tăi, unde Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; 3
nu este durere, nici întristare, nici suspin, Cel ce întinzi ce rul ca un cort; Cel ce
ci viaţă fără de sfîrşit. acoperi cu ape cele mai de deasupra ale
Şi acum… lui; 4 Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce
Ceea ce eşti folositoare creştinilor, umbli peste aripile vînturilor; 5 Cel ce
neînfruntată mijlocitoare către Făcătorul faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile
neschimbată, nu trece cu vederea Tale pară de foc; 6 Cel ce ai întemeiat
glasurile cele de rugăciune ale pămîntul pe întărirea lui şi nu se va
păcătoşilor; ci apucă înainte, ca o bună,
clătina în veacul veacului. 7 Adîncul ca o
spre ajutorul nostru, care cu credinţă
haină este îmbrăcămintea Lui; peste
strigăm către tine: „Grăbeşte spre
munţi vor sta ape. 8 De certarea Ta vor
rugăciune şi sîrguieşte spre îmblînzire,
apărînd pururea, Născătoare de fugi, de glasul tunetului Tău se vor
Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.” înfricoşa. 9 Se suie munţi şi se coboară
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele.
10
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii nici nu se vor întoarce să acopere
vecilor. Amin. pămîntul. 11 Cel ce trimiţi izvoare în văi,
Ceea ce eşti mai cinstită..., Întru prin mijlocul munţilor vor trece ape; 12
numele Domnului, ... binecuvintează. Adăpa-se-vor toate fiarele cîmpului,
Preotul iese din altar şi stînd înaitea ușilor asinii sălbatici setea îşi vor potoli. 13 Peste
împărătești rosteşte ecfonisul: acelea păsările cerului vor locui; din
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre mijlocul stîncilor vor da glas. 14 Cel ce
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa adăpi munţii din cele mai de deasupra
Ta peste noi şi ne miluieşte.
ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va
Citeţul 2: Amin.
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
sătura pămîntul. 15 Cel ce răsari iarbă
Sirul: dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul oamenilor; 16 Ca să scoată pîine din
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). pămînt şi vinul veseleşte inima omului; 17
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al Ca să veselească faţa cu untdelemn şi
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o pîinea inima omului o întăreşte. 18
metanie).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi Sătura-se-vor copacii cîmpului, cedrii
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că Libanului pe care i-ai sădit; acolo
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
păsările îşi vor face cuib. 19 Locaşul
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni: cocostîrcului în chiparoşi. Munţii cei
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o înalţi adăpost cerbilor, stîncile scăpare
închinăciune).
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul iepurilor. 20 Făcut-ai luna spre vre mi;
(o închinăciune). soarele şi-a cunoscut apusul său. 21 Pus-ai
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
închinăciune).
întune ric şi s-a făcut noapte, cînd vor ieşi
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o toate fiarele pădurii; 22 Puii leilor mugesc
închinăciune). ca să apuce şi să ceară de la Dumne zeu
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie. mîncarea lor. 23 Răsărit-a soarele şi s-au
adunat şi în culcuşurile lor se vor culca.
24
LA VECERNIE Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea
sa pînă seara. 25 Cît s-au mărit lucrurile
LUNI SEARA. Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de făcut! Umplutu-s-a pămîntul de zidirea
3 ori) Ta. 26 Marea aceasta este mare şi largă;
Psalmul 103 acolo se găsesc tîrîtoare, cărora nu este
Binecuvintează, suflete al meu, pe număr, vietăţi mici şi mari. 27 Acolo
Domnul! Doamne, Dumne zeul me u, corăbiile umblă; balaurul acesta pe care

34
l-ai zidit, ca să se joace în ea. 28 Toate Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul,
către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne
rugăm.
la bună vre me. 29 Dîndu-le Tu lor, vor
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte
aduna; deschizînd Tu mîna Ta, toate se pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
vor umple de bunătăţi. 30 Dar întorcîndu- Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu
duhul lor şi se vor sfîrşi şi în ţărînă se vor Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi
sfinţii să o pomeni m.
întoarce. 31 Trimite-vei duhul Tău şi se
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa
vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului. 32 Fie noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
slava Domnului în veac! Veseli-se-va Corul: Ţie Doamne.
Domnul de lucrurile Sale. 33 Cel ce caută Preotul: Că Ţie se cuvi ne toată slava,
spre pămînt şi-l face pe el de se cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi
cutre mură; Cel ce se atinge de munţi şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
fumegă. 34 Cînta-voi Domnului în viaţa
mea, cînta-voi Dumne zeului me u cît voi Citețul 1: CITEŞTE CATISMA A 18-A:
După citirea catismei:
fi. 35 Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, Preotul: zice ectenia mică:
iar eu mă voi veseli de Domnul. 36 Piară Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.
păcătoşii de pe pămînt şi cei fără de lege, Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
al meu, pe Domnul.
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
vecilor. Amin. noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie Doamne.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Preotul: Că a Ta este stăpînirea şi a Ta este
Dumnezeule (de 3 ori). împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului, şi a
Preotul zice ectenia mare: S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în veci vecilor.
Cu pace, Domnului să ne rugăm. Corul: Amin. Doamne, strigat-am
Corul: Doamne miluieşte.
către Tine, auzi-mă; auzi-mă, Doamne,
Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea
sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă;
Pentru pacea a toată lumea, pentru ia aminte la glas ul rugăciunii mele, cînd
bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi strig către Tine, auzi-mă, Doamne.
pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm.
Să se îndrepte ze rugăciunea mea ca
Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei
ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu tămîia înaintea Ta; ridicarea mîinilor
intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm. mele, je rtfă de seară, auzi-mă, Doamne.
Pentru Marele Domn şi Părintele nostru, Citeţul 2: Pune, Doamne, strajă gurii
Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul mele şi uşă de îngrădire, împrejurul
nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir
şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre
Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos cuvinte de vicleşug, ca să-mi
di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul , dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu
Domnului să ne rugăm.
oamenii cei ce fac fărădelege nu mă voi
Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm. însoţi cu aleşii lor. Ce rta-mă-va dreptul
Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara aceasta şi cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul
pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu păcătoşilor să nu ungă capul meu; că
credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
încă şi rugăciunea mea este împotriva
rugăm.
Pentru buna întocmire a văzduhului, vrerilor lor. Prăbuşească-se de pe stîncă
pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile
pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm. mele că s-au îndulcit, Ca o brazdă de
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi pămînt s-au rupt pe pămînt, risipitu-s-au
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se
ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor, oasele lor lîngă iad. Căci către Tine,
Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine
am nădăjduit, să nu iei sufletul me u.

35
Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie cînd ve i ve ni din ce r Judecător,
şi de smintelile celor ce fac fărădelege. Doamne , să jude ci pe oame ni, ca un
Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit judecător şi singur dre pt.
sînt eu pînă ce voi trece. Citeţul 2: Din straja dimineţii pînă
în noapte. Din straja dimineţii să
Psalmul 141
nădăjduiască Israel spre Domnul.
Cu glasul me u către Domnul am
Citeţul 1: Veniţi, cre dincioş ilor, cu
strigat, cu glasul meu către Domnul m-
dragoste, avînd ca o pavăză arma cea
am rugat. 2 Vărsa-voi înaintea Lui
tare a postului, să întoarce m înapoi
rugăciunea mea, necazul meu înaintea
toată uneltirea înşelăciunii
Lui voi spune. 3 Cînd lipsea dintru mine vrăjmaş ului; să nu ne îndulcim cu
duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. plăcerile poftelor, ca să nu ne teme m de
În calea aceasta în care am umblat, focul is pite lor; prin care post Hris tos,
ascuns-au cursă mie. 4 Luat-am seama Iubitorul de oame ni, cu răs plata
de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să răbdării ne va încununa pe noi. Pentru
mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine şi aceasta, cu îndrăzne ală rugîndu-ne,
nu este cel ce caută sufletul me u. 5 căde m înaintea Lui strigînd ş i cerînd
Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: sufletelor noastre pace şi mare milă.
“Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în Dacă în M ineu se vor afla doi sfinţi, stihirile unuia
pămîntul celor vii. 6 Ia aminte la le cîntăm la Laude.
rugăciunea mea, că m-am sme rit foarte. Citeţul 2: Că la Domnul este mila şi
Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că multă mîntuire la El şi El va izbăvi pe
s-au întărit mai mult decît mine. Israel din toate fărădelegile lui.
(Stih. Pe 10): Citeţul 1: I stihiră a sfîntului din M ineu
Stih: Scoatedin te mniţă sufletul me u, Citeţul 2: Lăudaţi pe Domnul toate
ca să laude numele Tău, Doamne. neamurile; lăudaţi-L pe El toate
Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii, popoarele;
pînă ce-mi vei răsplăti mie. Citeţul 1: a II-a stihiră a sfîntului din M ineu
(Stih. Pe 8): Citeţul 2: Că s-a întărit mila Lui pes-
Stih: Dintru adîncuri am strigat te noi şi adevărul Domnului rămîne în
către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul veac.
meu! Citeţul 1: a III-a stihiră a sfîntului din M ineu
Stih: Fie urechile Tale cu luare- Citeţul 2: Slavă… a sfîntului dacă are, iar de
aminte la glasul rugăciunii mele. nu, Slavă…, Şi acum… a Crucii, a Născătoarei,
din M ineu.
Se pun stihirile Triodului, glasul al 2-lea:
Corul: Lumină lină a sfintei slave a
Citeţul 2: De Te vei uita la
Tatălui ceresc Celui fără de moarte,
fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va
Celui Sfînt şi Fe ricit, Iisuse Hristoase,
suferi? Că la Tine este milostivirea. venind la apusul soarelui, văzînd lumina
Citeţul 1: Tot păcatul am făcut, pe cea de seară, lăudăm pe Tatăl şi pe Fiul,
toţi i-am întrecut cu risipa. De aş vrea să şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti
mă pocăiesc, nu am rîuri de lacrimi. De în toată vre mea a fi lăudat de glasuri
voi vieţui şi acum nepăsător, sînt vinovat cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai
de osîndă. Ci-mi dă mie îndreptare, viaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte.
Unule, Bunule Dumnezeule, şi mă Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.
miluieşte . Corul: Şi duhului tău.
Citeţul 2: Pentru numele Tău, Te-am Preotul: Înţelepciune. Să luăm
aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul aminte.
meu spre cuvîntul Tău, Nădăjduit-a Citeţul 1: Prochimen, glas ul al 6-lea:
sufletul meu în Domnul, A Domnului este mîntuirea şi peste
Citeţul 1: Dă-mi, Hristoase, ploi de poporul Tău, binecuvîntarea Ta.
lacrimi, în ziua cea plăcută a pos tului, Corul: A Domnului este mîntuirea ...
ca să plîng şi să-mi s păl întinăciune a Citeţul 1: Doamne, cît s-au înmulţit
cea din pofte şi să mă arăt Ţie curăţit, cei ce mă necăjesc.
Corul: A Domnului este mîntuirea ...

36
Citeţul 1: A Domnului este mîn- Citeţul 2: Domnul mă va auzi.
tuirea. Corul: Cînd voi striga către Dînsul..
Corul: Şi peste poporul Tău, Preotul: Înţelepciune.
binecuvîntarea Ta. Citeţul 2: De la Pilde, citire:
Preotul: Înţelepciune. Preotul: Să luăm aminte:
Citeţul 1: De la Facere, citire: Citeţul 2: Pildele lui Solomon, fiul lui
Preotul: Să luăm aminte: David, folositoare pentru cunoaşterea
Citeţul 1: La început a făcut înţelepciunii şi a stăpînirii de sine, pentru
Dumnezeu cerul şi pămîntul. Şi pămîntul înţelegerea cuvintelor adînci, pentru
era netocmit şi gol. Întune ric e ra dobîndirea unei îndrumări bune, pentru
deasupra adîncului şi Duhul lui dreptate, pentru dreapta judecată şi
Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. nepărtinire, pentru a prilejui celor fără
Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină”. Şi a gînd rău o judecată isteaţă, omului tînăr
fost lumină. Şi a văzut Dumne zeu că este cunoştinţă şi bună cugetare. Să ia aminte
bună lumina, şi a despărţit Dumne zeu cel înţelept şi îşi va spori ştiinţa, iar cel
lumina de întuneric. Lumina a numit-o priceput va dobîndi iscusinţa de a se purta
Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit pătrunzînd cu mintea pildele şi înţelesurile
noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: adînci, graiurile celor înţelepţi şi tîlcuirea
ziua întîi. Şi a zis Dumnezeu: „Să fie o lor nepătrunsă. Frica de Dumnezeu este
tărie prin mijlocul apelor şi să despartă începutul înţelepciunii; cei fără de minte
ape de ape!”. Şi a fost aşa. A făcut dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpînirea de
Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumne zeu sine. Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui
apele cele de sub tărie de apele cele de tău şi nu lepăda îndrumările maicii tale.
deasupra tăriei. Tăria a numit-o Căci ele sînt ca o cunună pe capul tău şi ca o
Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că e salbă împrejurul gîtului tău. Fiul meu, de
bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: voiesc păcătoşii să te ademenească, nu te
ziua a doua. Şi a zis Dumne zeu: „Să se învoi, dacă-ţi spun: "Vino cu noi să ne
adune apele cele de sub ce r la un loc şi să punem la pîndă, ca să vărsăm sînge, să
se arate uscatul!”. Şi a fost aşa. Şi s-au întindem curse fără cuvînt celui neprihănit,
adunat apele cele de sub ce r la locurile să-i înghiţim de vii ca locuinţa morţilor, şi
lor, şi s-a arătat uscatul. Uscatul l-a întregi, ca pe cei ce se coboară în mormînt.
numit Dumne zeu pămînt, iar adunarea Să punem stăpînire pe tot felul de lucruri
apelor a numit-o mări. Şi a văzut scumpe, să ne umplem de pradă casele
Dumnezeu că este bine. Apoi a zis noastre, o singură pungă fi-va pentru toţi!".
Dumnezeu: „Să dea pămîntul din sine Fiul meu, nu te însoţi cu ei pe cale; abate
verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după piciorul tău din cărarea lor, căci picioarele
felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care lor aleargă numai la rău, iar ei zoresc să
să dea rod cu sămînţă în sine, după fel pe verse sînge. Zadarnic se întind curse în
pămînt!”. Şi a fost aşa. Pămîntul a dat în văzul păsărilor! Căci ei întind curse tocmai
sine verdeaţă: iarbă, care face sămînţă, împotriva sîngelui lor, şi sufletului lor îşi
după felul şi după asemănarea ei, şi pomi întind ei laţuri. Aceasta este soarta celor
roditori, cu sămînţă, după fel, pe pămînt. Şi lacomi de cîştig. Lăcomia le aduce
a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost pierderea vieţii. Înţelepciunea strigă pe uliţă
seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia. şi în pieţe îşi ridică glasul său.
Preotul: Înţelepciune. Să luăm aminte. Citeţul 1: Învredniceşte-ne, Doamne,
Citeţul 2: Prochimen, glasul al 5-lea: în seara aceasta, fără de păcat să ne
Domnul mă va auzi cînd voi striga păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne,
către Dînsul. Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi
Corul: Domnul mă va auzi ... preaslăvit este numele Tău în veci. Amin.
Citeţul 2: Cînd Te-am chemat, m-ai Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am
auzit, Dumnezeul dreptăţii mele. nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat,
Corul: Domnul mă va auzi ... Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. Bine

37
eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu limbii, lepădarea mîniei, depărtarea de
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte, pofte, de clevetire, de minciună şi de
luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, jurămîntul mincinos. Lipsirea de acestea
mila Ta este în veac, lucrurile mîinilor Tale este postul cel adevărat şi bineprimit.
nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Citeţul 1: Miluieşte-ne pe noi, Doamne,
miluieşte-ne pe noi, că mult ne-am săturat de
Ţie se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine, defăimare. Că prea mult s-a săturat sufletul nostru de
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi ocara celor îndestulaţi şi de defăimarea celor mîndri.
pururea, şi în vecii vecilor. Amin. Citeţul 2: Mare este pute rea muce-
Preotul: S ă plinim rugăciunea noastră cea de nicilor Tăi, Hristoase, că în morminte zac
seară, Domnului.
Doamne miluieşte. şi duhurile alungă; şi au stricat puterea
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe vrăjmaşului cu credinţa Treimii,
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. nevoindu-se pentru dreapta credinţă.
Seara toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de
păcat, la Domnul să cerem.
Citeţul 1: Slavă… a sfîntului dacă are; dacă
Dă Doamne. nu
Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor Slavă…, Şi acum…
sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Citeţul 2: Născătoare de
Milă şi iertare de păcate şi de greşelile noastre,
la Domnul să cerem. Dumnezeu, ocrotitoarea tuturor celor ce
Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace se roagă, întru tine ne lăudăm, întru tine
lumii, la Domnul să cerem. ne este toată năde jdea noastră. Roagă pe
Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru
pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem. Cel ce S-a născut din tine, pentru
S fîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, nevrednicii robii tăi.
neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea Acum slobozește pe robul Tău,
judecată a lui Hristos, să cerem.
Pe Preasfînta, curata, prabinecuvîntata, mărita Stăpîne, în pace, după cuvîntul Tău, căci
S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea văzură ochii mei mîntuirea Ta, pe care ai
Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor:
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. lumină spre descoperirea neamurilor şi
Ţie Doamne slavă poporului Tău, Israel.
Preotul: Că bun şi iubitor de oameni Sfinte Dumnezeule…, Preasfintă
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi Treime…, Tatăl nostru…
S fîntului Duh, acum şi purure,a, şi în vecii vecilor.
Corul: Amin. Preotul: Că a Ta este împărăţia… (în
fața ușilor împărătești)
Preotul: Pace tuturor.
Corul: Ş i duhului tău. Corul: Amin. Şi se cîntă troparele acestea,
glasul al 5-lea:
Preotul: Capetele noastre, Domnului să le
plecăm.
Născătoare de Dumne zeu Fecioară,
Corul: Ţie Doamne. bucură-te, ceea ce eşti plină de har,
Preotul: Fie stăpînirea împărăţiei Tale Marie, Domnul este cu tine.
binecuvîntată şi preaslăvită, a Tatălui şi a Fiului, şi a Binecuvîntată eşti tu între femei şi
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. binecuvîntat este rodul pîntecelui tău, că
STIHOAVNA, glasul al 3-lea: ai născut pe Mîntuitorul sufletelor
Citeţul 2: Să postim post primit, noastre. (o metanie)
bineplăcut Domnului; postul cel adevărat Slavă…
este înstrăinarea de răutăţi, înfrînarea Botezătorule al lui Hristos, pe noi
limbii, lepădarea mîniei, depărtarea de toţi ne pomeneşte, ca să ne izbăvim de
pofte, de clevetire, de minciună şi de fărădelegile noastre, că ţie s-a dat har a
jurămîntul mincinos. Lipsirea de acestea te ruga pentru noi. (o metanie)
este postul cel adevărat şi bineprimit. Şi acum…
Citeţul 1: Către Tine, Cel ce locuieşti în cer, Rugaţi-vă pentru noi, Sfinţilor
am ridicat ochii mei. Iată, precum sînt ochii robilor la Apostoli şi sfinţii toţi, ca să ne izbăvim de
mîinile stăpînilor lor, precum sînt ochii slujnicii la
mîinile stăpînei sale; aşa sînt ochii noştri către Domnul prime jdii şi de necazuri; că pe voi calzi
Dumnezeul nostru, pînă ce se va milostivi spre noi. folositori către Mîntuitorul v-am cîştigat.
Citeţul 2: Să postim post primit, (o metanie)
bineplăcut Domnului; postul cel adevărat Sub milostivirea ta scăpăm,
este înstrăinarea de răutăţi, înfrînarea Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile

38
noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci Fie numele Domnului binecuvîntat
din prime jdii ne izbăveşte pe noi, una de acum şi pînă în veac. (de 3 ori)
curată, una binecuvînată (fără metanie). Slavă…, Şi acum…
Citeţul 1: Doamne miluieşte (de 40 de Psalmul 33
ori), Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti mai Bine voi cuvînta pe Domnul în toată
cinstită…, Întru numele Domnului, .... vre mea, pururea lauda Lui în gura mea.
binecuvintează. 2
În Domnul se va lăuda sufletul meu; să
Preotul: Cel ce este binecuvîntat, audă cei blînzi şi să se veselească. 3 Slăviţi
Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, pe Domnul împre ună cu mine şi să
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. înălţăm numele Lui împreună. 4 Căutat-
Citeţul 1: Amin. am pe Domnul şi m-a auzit, şi din toate
Împărate ceresc, pe binecredin- necazurile mele m-a izbăvit. 5 Apropiaţi-
ciosul nostru popor ocroteşte-l, credinţa vă de El şi vă luminaţi, şi feţele voastre să
o întăreşte, pe cei răi îi îmblînzeşte, nu se ruşineze. 6 Săracul acesta a strigat
lumea o împacă, sfînt locaşul acesta bine- şi Domnul l-a auzit pe el, şi din toate
l păzeşte, pe cei mai înainte răposaţi, necazurile lui l-a izbăvit. 7 Străjui-va
părinţii şi fraţii noştri, în locaşurile înge rul Domnului împrejurul celor ce se
drepţilor îi aşază, iar pe noi întru tem de El, şi-i va izbăvi pe ei. 8 Gustaţi şi
pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, ca vedeţi că bun este Domnul; fericit
un bun şi de oameni Iubitor. bărbatul care nădăjduieşte în El. 9
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că
Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul n-au lipsă cei ce se tem de El. 10 Bogaţii
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al au sărăcit şi au flămînzit, iar cei ce-L
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o binele. 11 Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe
metanie). mine, frica Domnului vă voi învăţa pe
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi voi; 12 Cine este omul cel ce voieşte viaţa,
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie). care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru limba de la rău şi buzele tale să nu
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni: grăiască vicleşug. 13 Fereşte-te de rău şi
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune). fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea. 14
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul Ochii Domnului spre cei drepţi şi
(o închinăciune). urechile Lui s pre rugăciunea lor. 15 Iar
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
închinăciune). faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o piară de pe pămînt pomenirea lor. 16
închinăciune). Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit, şi
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie. din toate necazurile lor i-a izbăvit. 17
Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…, Aproape este Domnul de cei umiliţi la
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va
Preotul: Că a Ta este împărăţia… mîntui. 18 Multe sînt necazurile drepţilor,
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte. şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei
(de 12 ori) Domnul. 19 Domnul păzeşte toate oasele
Preasfîntă Treime, Stăpînie de o lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. 20
fiinţă, Împărăţie nedespărţită, Ceea ce Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei
eşti pricina tuturor bunătăţilor, ce urăsc pe cel drept vor greşi. 21 Mîntui-
binevoieşte şi pentru mine păcătosul; va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor
întăreşte şi înţelepţeşte inima mea şi greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El.
şterge toată întinarea mea. Luminează Preotul: Înţelepciune.
gîndul meu, ca totdeauna să Te slăvesc şi Corul: Cuvine-se cu adevărat să te
să Te laud, şi să mă închin Ţie, şi să zic: fericim, pe tine, Născătoare de
„Unul Sfînt, unul Domn, Iisus Hristos, Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea
întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.” nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.

39
Preotul: Preasfîntă Născătoare de Apoi se începe Canonul cel mare, împărţindu-l în
patru părţi cu irmoasele, de cîte două ori şi se sfîrşeşte joi
Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi. seara.
Corul: Ceea ce eşti mai cinstită Alcătuire a Sfîntului Părintelui nostru, Andrei
decăît heruvimii şi mai mărită fără de Criteanul Ierusalimiteanul.
asemănare decăt serafimii, care, fără CÎNTAREA 1-a, gl. 6
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai Ajutor şi acoperitor s-a făcut
Corul:
născut, pe tine, cea cu adevărat, mie spre mîntuire. Acesta este Dumnezeul
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. meu şi-L voi slăvi pe El; Dumnezeul
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase părintelui meu şi-L voi înălţa pe El, căci
Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie. cu slavă S-a preaslăvit.
Corul: Slavă…, Şi acum… Doamne Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
miluieşte (de 3 ori), ... binecuvintează. mă.
Preotul: Hristos, Adevăratul De unde voi începe a plînge faptele
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile vieţii mele ticăloase? Ce început voi
Preacuratei Maicii Sale... pune, Hristoase, acestei tînguiri de
Corul: Pe Marele Domn şi Părintele acum? Ci, ca un milostiv, dă-mi iertare
nostru ... greşelilor.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
mă.
Vino, ticăloase suflete, împreună cu
PAVECERNIŢA CEA MARE trupul tău, de te mărturiseşte la Ziditorul
ÎN ZIUA DE LUNI SEARA ÎN tuturor. Părăseşte de acum nebunia cea
PRIMA SĂPTĂMÎNĂ A dinainte şi adu lui Dumne zeu lacrimi de
POSTULUI MARE. pocăinţă.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
mă.
Preotul: Binecuvîntat este Rîvnind neascultării lui Adam cel
Dumnezeul nostru totdeauna acum şi întîi-zidit, m-am cunoscut pe mine
pururea, şi în vecii vecilor. dezbrăcat de Dumnezeu, de împărăţia
Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne- cea vecuitoare şi de desfătare, pentru
zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc, păcatele mele.
Mîngîietorule ..., Sfinte Dumne zeule ..., Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Preasfîntă Treime, ..., Tatăl nostru ... mă.
Preotul: Că a Ta este împărăţia ... Vai, ticăloase suflete! Pentru ce te-
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte ai asemănat Evei celei dintîi? Că ai căzut
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne rău şi te-ai rănit amar; că te-ai atins de
închinăm (de 3 ori) pom şi ai gustat cu îndrăzneală
Psalmul 69 nebunească mîncare.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia mă.
aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie În locul Evei celei simţite, făcutu-s-
grăbeşte-Te! 2 Să se ruşine ze şi să se a mie Evă înţelegătoare cugetul cel
înfrunte cei ce caută sufletul meu; 3 Să se pătimaş în trup, arătîndu-mi cele dulci şi
întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi gustînd pururea din băutura cea amară.
voiesc mie rele; 4 Întoarcă-se îndată Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine, mă.
bine!” 5 Să se bucure şi să se veselească După dreptate s-a lepădat Adam
de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, din Eden, nepăzind o poruncă a Ta,
Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce Mîntuitorule. Dar eu ce voi pătimi,
iubesc mîntuirea Ta: “Slăvit să fie nebăgînd seamă totdeauna de cuvintele
Domnul!” 6 Iar eu sărac sînt şi sărman, tale cele de viaţă.
Dumnezeule, ajută-mă! 7 Ajutorul meu şi Slavă…
Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu Treime, fiinţă preaînaltă, Căreia ne
zăbovi. închinăm întru o Unime, ridică de

40
deasupra mea lanţul cel greu al păcatului Întunecatu-mi-am frumuseţea
şi, ca un milostiv, dă-mi lacrimi de sufletului cu plăcerile patimilor şi cu
umilinţă. totul toată mintea, ţărînă mi-am făcut-o.
Şi acum… Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Născătoare de Dumnezeu, năde jdea mă.
şi folositoarea celor ce te laudă pe tine, Ruptu-mi-am acum veşmîntul cel
ridică de deasupra mea lanţul cel greu al dintîi, pe care mi l-a ţesut mie Ziditorul
păcatului şi, ca o stăpînă, curată, mă din început şi, pentru aceasta, zac acum
primeşte pe mine, cel ce mă pocăiesc. gol.
Corul: Ajutor şi acoperitor S-a făcut Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
mă.
mie spre mîntuire. Acesta este Dumnezeul
Îmbrăcatu-m-am în haină ruptă, pe
meu şi-L voi slăvi pe El; Dumnezeu
care mi-a ţesut-o mie şarpele cu sfatul şi
părintelui meu şi-L voi înălţa pe El, căci
mă ruşinez.
cu slavă S-a preaslăvit. Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
CÎNTAREA a 2-a mă.
Corul: Ia aminte, Cerule şi voi grăi, Lacrimile celei desfrînate şi eu le
şi voi lăuda pe Hristos, Care a venit din vărs, Îndurate, înaintea Ta; milostiveşte-
Fecioară cu trup. Te spre mine, Mîntuitorule, cu îndurarea
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Ta.
mă. Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Ia aminte, Cerule şi voi grăi, mă.
pămîntule, primeşte în urechi glasul celui Privit-am la frumuseţea pomului şi
ce se pocăieşte faţă de Dumnezeu, şi-L mi s-a amăgit mintea, şi acum zac gol, şi
laudă pe Dînsul. mă ruşinez.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
mă. mă.
Ia aminte, Dumnezeule, Uneltit-au pe la spatele meu toţi
Mîntuitorul meu, cu ochiul Tău cel blînd începătorii răutăţilor, lungind as upra
şi-mi primeşte mărturisirea mea cea mea fărădelegea lor.
plină de căldură. Slavă…
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Pe Tine, Dumnezeu tuturor, Unul
mă. în trei feţe Te laud: pe Tatăl şi pe Fiul, şi
Greşit-am mai mult decît toţi pe Sfîntul Duh.
oamenii, însumi am greşit Ţie; ci Te
milostiveşte Mîntuitorule, ca un Şi acum…
Dumnezeu spre făptura Ta. Preacurată Fecioară, Născătoare de
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Dumnezeu, ceea ce una eşti prealăudată,
mă.
roagă-te îndelung să ne mîntuim.
Chip făcînd urîţeniei patimilor
Corul: Ia aminte Cerule şi voi grăi, şi
mele, cu pofte iubitoare de plăcere, mi-
voi lăuda pe Hristos, Care a venit din
am stricat frumuseţea minţii.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Fecioară cu trup.
mă. CÎNTAREA a 3-a
Viforul răutăţilor m-a cuprins, Corul: Pe piatra cea neclintită a
Milostive Doamne; ci ca, lui Petru, poruncilor Tale, Hristoase, întăreşte
întinde-mi şi mie mîna Ta. Biserica Ta.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
mă. mă.
Pătatu-mi-am haina trupului me u, Foc de la Domnul plouînd oarecînd,
şi mi-am întinat podoaba cea după chipul a ars Domnul de demult pămîntul
şi după asemănarea Ta, Mîntuitorule. Sodomei.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
mă. mă.

41
În munte scapă, suflete, ca Lot Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
acela şi izbăveşte-te dinainte în Sigor. mă.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Se apropie, suflete, sfîrşitul, se
mă. apropie şi nu te îngrijeşti, nu te găteşti.
Fugi de aprindere, o, suflete! Fugi Vremea se scurtează, scoală-te, aproape
de arderea Sodomei! Fugi de stricăciunea lîngă uşi este Judecătorul; ca un vis, ca o
dumnezeieştii văpăi. floare trece vremea vieţii. Pentru ce în
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- deşert ne tulburăm?
mă. Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Greşit-am Ţie singur eu, greşit-am mă.
mai mult decît toţi, Hristoase Deşteaptă-te, o, sufletul meu! Ia
Mîntuitorule, nu mă trece cu vederea. seama faptelor tale pe care le-ai făcut şi
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- le dă pe ele înaintea ochilor tăi; varsă
mă. picături din lacrimile tale; spune cu
Tu eşti Păstorul cel bun; caută-mă îndrăzneală faptele tale şi cugetele tale
pe mine, mielul, şi, rătăcit fiind, nu mă lui Hristos, şi te îndreptează.
trece cu vederea. Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- mă.
mă. N-a fost în viaţă păcat, nici faptă,
Tu eşti dulcele Iisus, Tu eşti nici răutate, pe care să n-o fi săvîrşit eu,
Ziditorul me u; întru Tine Mîntuitorule Mîntuitorule, cu mintea şi cu cuvîntul, cu
mă voi îndrepta. voinţa şi cu gîndul, şi cu ştiinţa; şi cu
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- fapta păcătuind, ca altul nimenea, nici
mă.
odinioară.
Mărturisescu-mă Ţie, Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Mîntuitorule: „Greşit-am Ţie fără mă.
măsură; ci lasă-mi, iartă-mi, ca un Dintru aceasta m-am judecat,
îndurat.” dintru aceasta m-am osîndit eu, ticălosul,
Slavă… adică din cugetul meu, decît care nimic
O, Treime-Unime, Dumnezeule, nu este în lume mai apăsător;
mîntuieşte-ne pe noi din înşelăciune şi Judecătorule, Mîntuitorul şi
din ispite şi din prime jdii. cunoscătorul meu, milostiveşte-Te şi mă
Şi acum… scapă şi mă mîntuieşte pe mine, robul
Bucură-te, pîntece primitor de Tău.
Dumnezeu; bucură-te, scaunul Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Domnului; bucură-te, Maica vieţii mă.
noastre. Scara pe care a văzut-o de demult
Corul: Pe piatra cea neclintită a marele între patriarhi, s uflete al me u,
poruncilor Tale, Hristoase, întăreşte este arătarea suirii celei cu lucrarea şi a
Biserica Ta. înălţării gîndului. Deci, de voieşti să
vieţuieşti cu lucrarea şi cu cunoştinţa şi
CÎNTAREA a 4-a
Corul: Auzit-a proorocul de venirea cu înălţarea gîndului, înnoieşte-te.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Ta, Doamne, şi s-a temut că vrei să Te mă.
naşti din fecioară şi oamenilor să Te arăţi, Arşiţa zilei a răbdat patriarhul
şi a grăit: „Auzit-am auzul Tău şi m-am pentru lipsă şi frigul nopţii a suferit, în
temut. Slavă puterii Tale, Doamne.” toate zilele făcînd cîştig, păstorind,
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
mă. trudindu-se şi slujind, ca să-şi ia
Lucrurile Tale nu le trece cu amîndouă femeile.
vederea, zidirea Ta nu o părăsi, drepte Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
mă.
Judecătorule; că de am şi greşit eu
Două fe mei, înţelege: lucrarea şi
însumi, ca un om, şi mai mult decît tot
cunoştinţa întru gîndire. Prin Lia
omul, Iubitorule de oameni, dar ai putere
lucrarea, ca pe ceea ce a fost cu mulţi
ca un Domn al tuturor a ie rta păcatele.
42
copii; iar prin Rahila gîndirea, ca pe cea Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
cu multă osteneală. Că fără de osteneli, mă.
nici lucrarea, nici gîndirea nu se vor Lui Iosif celui drept şi minţii lui
săvîrşi, suflete. celei curate urmează, ticăloase şi
Slavă… neiscusite suflete, şi nu te desfrîna cu
Nedespărţită în fiinţă, neamestecată pornirile cele fără de minte pururea
în feţe, Te cunosc pe Tine, Dumnezeire, făcînd fărădelege.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
una în Treime, ca de o împărăţie şi un mă.
scaun; şi strig Ţie cîntarea cea mare, ce De s-a şi sălăşluit în groapă
se cîntă întreit întru cele de sus. oarecînd Iosif, Stăpîne Doamne, dar spre
Şi acum… închipuirea îngropării şi a sculării Tale a
Şi ai născut, şi eşti fecioară, şi ai fost aceasta; iar eu ce-Ţi voi aduce ţie în
rămas întru amîndouă cu firea fecioară. acest chip vreodată?
Cel ce S-a născut înnoieşte legile firii, şi Slavă…
pîntecele a născut nesimţind dureri. Pe Tine Treime Te slăvim, pe Unul
Dumnezeu, unde voieşte, se biruieşte Dumnezeu; Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Părinte
rînduiala firii; că face cîte voieşte. şi Fiule şi Duhule, fiinţă singură prin
Corul: Auzit-a proorocul de venirea Ta, sine, Unime, Căreia pururea ne
Doamne, şi s-a temut, că vrei să Te naşti din închinăm.
fecioară şi oamenilor să Te arăţi, şi a grăit: Şi acum…
!Auzit-am auzul Tău şi m-am temut. Slavă Din tine S-a îmbrăcat întru a mea
puterii Tale, Doamne.” frămîntătură Dumnezeu, Cel ce a zidit
CÎNTAREA a 5-a veacurile, Maică Fecioară, ceea ce eşti
Corul: De noapte mînecînd, nestricată şi nu ştii de bărbat; şi a
Iubitorule de oameni, mă rog luminează- împreunat Luişi firea omenească.
mă şi mă îndreptează la poruncile Tale, şi Corul: De noapte mînecînd,
mă învaţă, Mîntuitorule, să fac voia Ta. Iubitorule de oameni, mă rog:
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- „Luminează-mă şi mă îndreptează la
mă. poruncile Tale, şi mă învaţă, Mîntuitorule,
În noapte viaţa mea mi-am petrecut să fac voia Ta.”
pururea, că întune ric s-a făcut mie şi CÎNTAREA a 6-a
negură adîncă noaptea păcatului; ci ca Corul: Strigat-am cu toată inima mea
pe un fiu al zilei arată-mă, Mîntuitorule. din iadul cel mai de jos către înduratul
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
mă.
Dumnezeu şi m-a auzit şi a scos din
Lui Ruben asemănîndu-mă eu, stricăciune viaţa mea.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
ticălosul, făcut-am sfat necuvios şi mă.
călcător de lege asupra lui Dumne zeu Lacrimi din ochii mei,
celui înalt, spurcîndu-mi patul me u, Mîntuitorule, şi suspinuri dintru adînc
precum acela pe al tatălui său. curat aduc Ţie, strigînd inima mea:
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Dumnezeule, greşit-am Ţie, milostiveşte-
mă.
Te spre mine.
Mărturisescu-mă Ţie, Hristoase
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
Împărate; greşit-am, greşit-am, ca mai mă.
înainte fraţii lui Iosif, văzînd rodul Înstrăinatu-te-ai suflete, de Domnul
curăţiei şi al înţelepciunii. Tău, ca Datan şi ca Abiron; dar din toată
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- inima strigă: „Iartă-mă!” Ca să nu te
mă.
împresoare pe tine prăpastia pămîntului.
De cei de un sînge a fost dat, a fost Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
vîndut în robie, dulcele suflet cel drept, mă.
spre închipuirea Domnului; iar tu, Ca o juncă sălbătăcită asemănatu-
suflete, te-ai vîndut întreg răutăţilor tale. te-ai suflete lui Efrem; ca o căprioară

43
păzeşte-ţi viaţa de curse, înălţîndu-ţi cu miluieşte ca un îndurat, Dumnezeul
aripi mintea, cu lucrarea şi cu gîndirea. părinţilor.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
mă. mă.
Mîna lui Moise ne va face să Saul oarecînd, dacă a pierdut asinii
crede m, suflete, cum că poate Dumne zeu tatălui său, suflete, degrab a aflat
viaţa cea leproasă să o albească şi să o împărăţia spre ridicare; ci păzeşte-te să
cureţe nu te deznădăjdui dar, măcar de nu greşeşti alegînd mai degrabă poftele
eşti lepros. tale cele dobitoceşti, decît Împărăţia lui
Slavă… Hristos.
Treime sînt, neamestecată, Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
nedespărţită; despărţită după feţe, şi mă.
Unime sînt din fire unită: Tatăl şi Fiul, şi David, dumnezeiescul părinte, de a
Dumnezeiescul Duh. şi greşit oarecînd îndoit, suflete al meu,
Şi acum… cu săgeata desfrîului săgetîndu-se şi cu
Pîntecele tău ne-a născut nouă pe suliţa robindu-se pentru pedeapsa
Dumnezeu, cu chipul ca şi noi; deci, ca pe ucide rii; dar tu, cu mai grele lucruri
un Ziditor al tuturor, roagă-L, boleşti, din pornirile cele din voia ta.
Născătoare de Dumnezeu, ca, prin Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
rugăciunile tale, să ne îndreptăm. mă.
Corul: Strigat-am cu toată inima mea Împre unat-a David, oarecînd,
din iadul cel mai de jos către înduratul nelegiuirea cu nelegiuire, că a amestecat
Dumnezeu şi m-a auzit, şi a scos din desfrîul cu uciderea; dar îndată îndoită
stricăciune viaţa mea. pocăinţă a arătat. Iar tu, suflete, mai
Doamne miluieşte. (de 3 ori) viclene lucruri ai făcut, necăindu-te către
Slavă…, Şi acum…, Dumnezeu.
CONDACUL, glasul al 6-lea: Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
mă.
Suflete al meu, suflete al meu,
scoală! Pentru ce dormi? Sfîrşitul se David, oarecînd, a însemnat
apropie, şi vei să te tulburi. Deşteaptă-te cîntarea, scriind-o ca într-o icoană, prin
dar, ca să se milostivească spre tine care-şi mustra fapta pe care o săvîrşise,
Hristos Dumnezeu, Cel ce este strigînd: „Miluieşte-mă, că Ţie unuia am
pretutindenea şi toate le plineşte. greşit, Dumnezeului tuturor; Însuţi mă
curăţeşte!”
CÎNTAREA a 7-a Slavă…
Corul: Greşit-am, fărădelege am Treime neamestecată, nedespărţită,
făcut, nu ne-am îndreptat înaintea Ta, nici de o fiinţă, Unime sfîntă; lumini şi
am păzit, nici am făcut precum ne-ai lumină, şi trei Sfinte, şi unul Sfînt, se
poruncit nouă; ci nu ne părăsi pe noi pînă laudă Treimea-Dumnezeu; ci laudă şi
în sfîrşit, Dumnezeul părinţilor” preaslăveşte, suflete, viaţă şi vieţi, pe
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Dumnezeul tuturor.
mă.
Şi acum…
Greşit-am, păcătuit-am şi am
Lăudămu-te, bine te cuvîntăm,
lepădat porunca Ta; că întru păcate m-
am zămislit, şi am adăugat rană rănilor închinămu-ne ţie, Născătoare de
mele. Dar Tu mă miluieşte ca un îndurat, Dumnezeu; că ai născut pe Unul din
Dumnezeul părinţilor. Treimea cea nedespărţită, pe Fiul şi
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Dumnezeu, şi tu singură ne-ai deschis
mă. nouă, celor de pe pămînt, cele cereşti.
Cele ascunse ale inimii mele le-am Corul: Greşit-am, fărădelege am
mărturisit Ţie, Judecătorul meu. Vezi făcut, nu ne-am îndreptat înaintea Ta, nici
smerenia mea, vezi şi necazul meu şi ia am păzit, nici am făcut precum ne-ai
aminte acum la judecata mea; şi Tu mă

44
poruncit nouă; ci nu ne părăsi pe noi pînă Părinte, Cel ce eşti fără de început;
în sfîrşit, Dumnezeul părinţilor. Fiule cel împreună fără de început;
Mîngîietorule cel bun, Duhule cel drept;
CÎNTAREA a 8-a
Născătorule al lui Dumne zeu-Cuvîntul,
Corul: Pe Cel ce-L slăvesc oştile Cuvinte al Tatălui Celui fără început,
cereşti şi de Dînsul se cutremură Duhule cel viu şi făcător, Treime-Unime,
heruvimii şi serafimii, toată suflarea şi miluieşte-mă.
zidirea, lăudaţi-L, binecuvîntaţi-L şi-L Şi acum…
preaînălţaţi întru toţi vecii. Ca din vopsea de porfiră s-a ţesut
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- trupul lui Emanuel, înlăuntru în
mă. pîntecele tău Preacurată, ceea ce eşti
Miluieşte-mă pe mine, cel ce am porfiră înţelegătoare. Pentru aceasta,
greşit, Mîntuitorule; ridică-mi mintea Născătoare de Dumnezeu, cu adevărat pe
mea spre întoarcere: Primeşte-mă pe tine te cinstim.
mine, cel ce mă pocăiesc; miluieşte-mă pe Corul: Pe Cel ce-L slăvesc oştile
mine, cel ce strig: „Greşit-am Ţie, cereşti şi de Dînsul se cutremură
mîntuieşte-mă; nelegiuit-am, miluieşte- heruvimii şi serafimii, toată suflarea şi
mă.” zidirea, lăudaţi-L, binecuvîntaţi-L şi-L
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- preaînălţaţi întru toţi vecii.
mă.
Ilie, cel ce a fost purtat în car, CÎNTAREA a 9-a
suindu-se în carul virtuţilor, s-a înălţat Corul: Naşterea cea din zămislire
ca spre cer oarecînd, mai presus de cele fără de sămînţă este netîlcuită; rodul
pămînteşti. Deci la suirea acestuia cugetă Maicii celei fără de bărbat este nestricat;
suflete al meu. că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Pentru aceasta, pe tine toate neamurile, ca
mă. pe o Maică mireasă a lui Dumnezeu, cu
Elisei, luînd oarecînd cojocul lui dreaptă credinţă te mărim.
Ilie, a luat de la Domnul har îndoit; iar Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
tu, o suflete al meu, de acest har nu te-ai mă.
împărtăşit, pentru neînfrînare. Mintea s-a rănit, trupul s-a moleşit,
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- duhul boleşte; cuvîntul a slăbit, viaţa s-a
mă. omorît, sfîrşitul este lîngă uşă. Pentru
Curgerea Iordanului, oarecînd, a aceasta, ticălosul meu suflet, ce vei face
stat de o parte şi de alta cu lovirea cînd va veni Judecătorul să cerceteze cele
cojocului lui Ilie, prin Elisei, iar tu, o ale tale?
suflete al meu, de acest har nu te-ai Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
învrednicit, pentru neînfrînare. mă.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Adusu-ţi-am aminte, suflete, de la
mă. Moise facerea lumii şi toată Scriptura
Samarineanca, oarecînd, a primit cea aşezată de el, care îţi povesteşte ţie de
pe Cel drept cu gînd bun; iar tu, o cei drepţi şi de cei nedrepţi; din care
suflete, n-ai adus în casă nici străin, nici celor de al doilea, adică celor nedrepţi ai
călător. Pentru aceasta vei fi lepădat urmat, o suflete, greşind lui Dumne zeu,
afară din cămară, tînguindu-te. iar nu celor dintîi.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
mă. mă.
Minţii celei spurcate a lui Ghiezi, Legea a slăbit, Evanghelia nu
pururea te-ai asemănat, ticăloase suflete; lucrează şi toată Scriptura nu este băgată
a cărui iubire de argint leapăd-o măcar în seamă întru tine; profeţii au slăbit şi
la bătrîneţe. Fugi de focul gheenei, tot cuvîntul celui drept. Şi rănile tale, o,
depărtîndu-te de răutăţile tale. suflete, s-au înmulţit, nefiind doctor care
Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fi ul, şi pe
Sfîntul Duh, Dumnezeu.
să te vindece.

45
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Cuvi oase Părinte Andreie, roagă-te lui
mă. Dumnezeu pentru noi.
Pildele Scripturii celei noi ţi le aduc Andreie cinstite şi părinte de trei
ţie, ca să te aducă pe tine suflete la ori fericite, păstorul Cretei, nu înceta
umilinţă. Rîvneşte dar drepţilor, iar de rugîndu-te pentru cei ce te laudă; ca să
păcătoşi te leapădă; şi îmblînzeşte pe ne izbăvim de toată mînia, necazul şi
Hristos, prin rugăciuni şi prin postiri, şi stricăciunea, şi de greşeli să ne mîntuim
prin curăţie, şi prin s merenie. noi, cei ce cinstim pururea pomenirea ta.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Corul: Naşterea cea din zămislire
mă. fără de sămînţă este netîlcuită; rodul
Hristos S-a făcut om, che mînd la Maicii celei fără de bărbat este nestricat;
pocăinţă pe tîlhari şi pe desfrînate. că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile.
Suflete, pocăieşte-te, că s-a deschis uşa Pentru aceasta, pe tine toate neamurile, ca
Împărăţiei acum şi o apucă mai înainte pe o Maică mireasă a lui Dumnezeu, cu
fariseii şi vameşii, şi desfrînaţii, dreaptă credinţă te mărim.
pocăindu-se.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- Psalmul 4
mă. Citeţul 1: Cînd Te-am chemat, m-ai
Hristos S-a făcut om, împreunîndu- auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru
Se cu mine prin trup şi toate cîte sînt ale necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre
firii, cu voia le-a împlinit, afară de păcat; mine şi ascultă rugăciunea mea. 2 Fiii
arătîndu-ţi ţie, o, suflete, pilda şi oamenilor, pînă cînd grei la inimă?
închipuirea smereniei Sale. Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte- minciuna? 3 Să ştiţi că minunat a făcut
mă. Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă
Hristos pe magi i-a mîntuit, pe va auzi cînd voi striga către Dînsul. 4
păstori i-a che mat, mulţimea pruncilor o Mîniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce
a făcut mucenici, pe bătrînul l-a mărit şi ziceţi în inimile voastre, întru
pe văduva cea bătrînă. De la care n-ai aşternuturile voastre, vă căiţi. 5 Jertfiţi
rîvnit, suflete, nici faptele, nici viaţa. Dar je rtfa dre ptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. 6
vai ţie, cînd vei fi judecat! Mulţi zic: “Cine ne va arăta nouă cele
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-
bune?” Dar însemnatu-s-a peste noi
mă.
lumina feţei Tale, Doamne! 7 Dat-ai
Postind Domnul patruzeci de zile în
pustie, mai pe urmă a flămînzit, arătînd veselie în inima mea, mai mare decît
veselia pentru rodul lor de grîu, de vin şi
firea cea omenească. Suflete, nu te lenevi!
De va năvăli asupra ta vrăjmaş ul, cu de untdelemn ce s-a înmulţit. 8 Cu pace,
aşa mă voi culca şi voi adormi, că Tu,
rugăciunea şi cu postul, alungă-l departe
Doamne, îndeosebi întru năde jde m-ai
de la picioarele tale.
Slavă… aşezat.
Pe Tatăl să-L lăudăm, pe Fiul să-L Psalmul 6
preaînălţăm, dumnezeiescului Duh cu Doamne, nu cu mînia Ta să mă
credinţă să ne închinăm, Treimii celei mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă
nedespărţite, Unimii după fiinţă: ca cerţi. 2 Miluieşte-mă, Doamne, că
lumină şi lumini şi viaţă şi vieţi, neputincios sînt; vindecă-mă, Doamne,
făcătoarei de viaţă şi luminătoare că s-au tulburat oasele mele; 3 Şi sufletul
marginilor. meu s-a tulburat foarte, şi Tu, Doamne,
Şi acum… pînă cînd? 4 Întoarce-Te, Doamne;
Cetatea ta păzeşte-o, Preacurată izbăveşte sufletul meu, mîntuieşte-mă,
Născătoare de Dumnezeu, că întru tine pentru mila Ta. 5 Că nu este întru moarte
ea cu credinţă împărăţind, întru tine se şi cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad
întăreşte şi, prin tine biruind, întoarce cine Te va lăuda pe Tine ? 6 Ostenit-am
toată înce rcarea, robeşte pe vrăjmaşi şi întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare
stăpîneşte pe supuşii ei. noapte patul meu, cu lacrimile mele

46
aşternutul meu voi uda. 7 Tulburatu-s-a Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul,
de supărare ochiul meu, îmbătrînit-am pentru aceasta lege va pune celor ce
între toţi vrăjmaşii mei. 8 Depărtaţi-vă de greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei
la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi
a auzit Domnul glasul plînge rii mele. 9 căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt
Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul milă şi adevăr pentru cei ce caută
rugăciunea mea a primit. 10 Să se aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12
ruşineze şi să se tulbure foarte toţi Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte
vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se păcatul meu,că mult este. 13 Cine este
ruşineze foarte degrab. omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
Psalmul 12 pune lui în calea pe care a ales-o. 14
Pînă cînd, Doamne, mă vei uita Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi
pînă în sfîrşit? Pînă cînd vei întoarce faţa seminţia lui va moşteni pămîntul. 15
Ta de la mine? 2 Pînă cînd voi pune Domnul este întărirea celor ce se tem de
gînduri în sufletul meu, dure re în inima Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16
mea ziua şi noaptea? 3 Pînă cînd se va Ochii mei pururea spre Domnul, că El va
înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea? 4 scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută
Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi
meu, luminează ochii mei, ca nu cumva sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s-
să adorm întru moarte, 5 Ca nu cumva să au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
19
zică vrăjmaşul me u: “Întăritu-m-am Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-
asupra lui”. Cei ce mă necăjesc se vor mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe
bucura de mă voi clătina. 6 Iar eu spre vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură
mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul
inima mea de mîntuirea Ta; cînta-voi meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z
Domnului, Celui ce mi-a făcut bine şi voi că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
cînta numele Domnului celui Preaînalt. răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
Caută, auzi-mă, Doamne, Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte,
Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca Dumnezeule, pe Israel din toate
nu cumva să adorm întru moarte, Ca nu necazurile lui.
cumva să zică vrăjmaş ul meu: “Întăritu- Psalmul 30
m-am asupra lui”. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit,
Slavă…, Şi acum…, Aliluia, (de 3 ori) ca să nu fiu ruşinat în veac. Întru
Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă…, Şi îndreptarea Ta izbăveşte-mă şi mă
acum…, scoate. 2 Pleacă spre mine urechea Ta,
Psalmul 24 grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumne zeu
Către Tine, Doamne, am ridicat apărător şi casă de scăpare ca să mă
sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre mîntuieşti. 3 Că puterea mea şi scăparea
Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei
veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3 povăţui şi mă vei hrăni. 4 Scoate-mă-vei
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o
nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce mie, că Tu eşti apărătorul meu. 5 În
fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale, mîinile Tale îmi voi da duhul meu;
Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul
6
învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul adevărului. Urît-ai pe cei ce păzesc
Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu, deşertăciuni în zadar, iar eu spre
Mîntuitorul me u, şi pe Tine Te-am Domnul am nădăjduit. 7 Bucura-mă-voi
aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat
îndurările şi milele Tale, Doamne, că din spre sme renia mea, mîntuit-ai din nevoi
veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale sufletul meu, 8 Şi nu m-ai lăsat în mîinile
neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat
Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea picioarele mele. 9 Miluieşte-mă, Doamne,

47
că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mînie izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul
ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. 10 tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe
Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o
mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu
tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. 11 te vei teme de frica de noapte, de săgeata
La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în
ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică întune ric, de molima ce bîntuie întru
cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o
fugeau de mine. 12 Uitat am fost ca un mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de
mort din inima lor, ajuns-am ca un vas tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi
stricat, 13 Că am auzit ocara multora din vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei
cei ce locuiesc împre jur, cînd se adunau vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea
ei împreună împotriva mea; ca să ia mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare
sufletul meu s-au sfătuit. 14 Iar eu către ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie
Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: “Tu nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că
eşti Dumne zeul meu!” 15 În mîinile Tale, înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să
soarta mea, izbăveşte-mă din mîna te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini
vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de
prigonesc. 16 Arată faţa Ta peste robul piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi
Tău, mîntuieşte-mă cu mila Ta! 17 vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi
peste balaur. 14 “Că spre Mine a
Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am
nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice
chemat pe Tine; să se ruşineze
Domnul; îl voi acoperi pe el,că a
necredincioşii şi să se coboare în iad. 18
cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către
Mute să fie buzele cele viclene, care
Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în
grăiesc împotriva dreptului fărădelege,
necaz şi-l voi scoate pe el, şi-l voi slăvi. 16
cu mîndrie şi cu defăimare. 19 Cît este de Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i
mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne,
voi arăta lui mîntuirea Mea”.
pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, Corul începe Cîntarea proorocului Isaia, cu
pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în cîntare dulce, lin şi rar, pe glasul al 7-lea:
Tine, înaintea fiilor oamenilor. 20 Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
Ascunde-i-vei pe dînşii cu acoperămîntul neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
feţei Tale de tulburarea oamenilor. 21 Dumnezeu.
Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de Auziţi pînă la marginile
împotrivirea limbilor. 22 Binecuvîntat pămîntului, căci cu noi este Dumnezeu.
este Domnul, că minunată a fost mila Sa, Cei puternici, plecaţi-vă, căci cu noi
în cetate întărită. 23 Iar eu am zis întru este Dumne zeu.
uimirea mea: Lepădat sînt de la faţa Că iarăşi veţi putea şi iarăşi veţi fi
ochilor Tăi. 24 Pentru aceasta ai auzit biruiţi, căci cu noi este Dumnezeu.
glasul rugăciunii mele cînd am strigat Şi orice sfat veţi sfătui, risipi-l-va
către Tine. 25 Iubiţi pe Domnul toţi Domnul, căci cu noi este Dumnezeu.
cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi Şi cuvîntul pe care îl veţi grăi, nu
răsplăteşte celor ce se mîndresc, cu va rămîne întru voi, căci cu noi este
prisosinţă. 26 Îmbărbătaţi-vă şi să se Dumnezeu.
întărească inima voastră, toţi cei ce De frica voastră nu ne vom te me,
nădăjduiţi în Domnul. nici ne vom tulbura, căci cu noi este
Dumnezeu.
Psalmul 90
Pe Domnul Dumne zeul nostru, pe
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui
Acela vom sfinţi şi El va fi nouă frică,
Preaînalt, întru acoperămîntul
căci cu noi este Dumnezeu.
Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre
zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi
Dînsul, va fi mie spre sfinţire, căci cu noi
scăparea mea; Dumnezeul meu, voi
este Dumne zeu.
nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va

48
Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre Şi acum…,
Dînsul şi mă voi mîntui printr-Însul, căci Ziua trecînd, cu cîntare Te slăvesc
cu noi este Dumnezeu. pe Tine, Sfinte: seara, rogu-mă, cu
Iată eu şi pruncii care mi i-a dat noaptea, fără de bîntuială, dăruieşte-o
Dumnezeu, căci cu noi este Dumne zeu. mie, Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.
Poporul cel ce umbla întru Corul cîntă pe glasul al 2-lea:
întune ric a văzut lumină mare, căci cu Firea cea fără de trup a
noi este Dumnezeu. heruvimilor, cu cîntări fără încetare pe
Cei ce locuiţi în latura şi umbra Tine Te slăveşte.
morţii, lumină va srăluci peste voi, căci Vieţuitorii cei cu cîte şase aripi,
cu noi este Dumnezeu. serafimii, cu neîncetate glasuri pe Tine
Că prunc S-a născut nouă Fiul şi S- Te preaînalţă.
a dat nouă, căci cu noi este Dumnezeu. Toate oştile îngerilor cu cîntări
întreit sfinte Te laudă.
A Cărui stăpînire s-a făcut peste
Că mai înainte de toate eşti, Cel ce
umărul Lui, căci cu noi este Dumnezeu.
eşti Părinte şi împreună fără de început
Şi păcii Lui nu este hotar, căci cu
ai pe Fiul Tău.
noi este Dumnezeu.
Şi întocmai cinstit purtînd pe
Şi se cheamă numele Lui Înger de
Duhul vieţii, nedespărţirea Treimii arăţi.
mare sfat, căci cu noi este Dumnezeu.
Preasfîntă Fecioară, Maica lui
Sfetnic minunat, căci cu noi este Dumnezeu, şi cei ce aţi fost singuri
Dumnezeu. văzători cuvîntului şi slujitori.;
Dumnezeu tare, Stăpînitor, Domn Ale proorocilor şi ale mucenicilor
păcii, căci cu noi este Dumne zeu. toate cetele, ca cei ce aveţi viaţă
Părinte al veacului ce va să fie, căci nemuritoare,
cu noi este Dumnezeu. Pentru toţi rugaţi-vă cu de-adinsul,
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, că toţi sînte m întru nevoi.
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Ca, izbăvindu-ne de înşelăciunea
Dumnezeu. celui rău, să cîntăm cîntare îngerească:
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, „Sfinte, Sfinte, Sfinte, întreit Sfinte,
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Doamne, miluieşte-ne şi ne mîntuieşte pe
Dumnezeu. noi. Amin.”
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Citeţul 1: Cred întru unul Dumne-
Duh, căci cu noi este Dumnezeu. zeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus
Dumnezeu. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
Şi acum, şi pururea, şi în vecii Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
vecilor. Amin. Căci cu noi este toţi vecii; Lumină din Lumină,
Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumne zeu
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au
Dumnezeu. făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru
Apoi troparele:
a noastră mîntuire, S-a pogorît din ceruri
Ziua trecînd, mulţumesc Ţie,
Doamne, seara, rogu-mă, cu noaptea, şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
fără de păcat, dăruieşte-o mie, Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a
Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte. răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
Slavă…, Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat. Şi a
Ziua trecînd, slăvescu-Te pe Tine, înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a
Stăpîne: seara, rogu-mă, cu noaptea, fără suit la ceruri, şi şade de-a dreapta
de sminteală, dăruieşte-o mie, Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să
Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte. judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie

49
nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt, Citeţul 1: Amin.
Domnul de viaţă făcătorul, Care din Şi troparele acestea pe glasul al 8-lea:
Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl Luminează ochii mei, Hristoase
şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a Dumnezeule, ca nu cîndva să adorm
grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă, întru moarte; ca nu cîndva să zică
sobornicească şi apostolească Biserică. vrăjmaşul meu: „Întăritu-m-am asupre
Mărturisesc un botez întru iertarea lui.”
păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi Slavă…
viaţa veacului ce va să fie. Amin. Sprijinitor sufletului meu fii,
Preotul: Preasfîntă Stăpînă, de Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a
Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru multe curse. Izbăveşte-mă de ele şi mă
noi, păcătoţii. mîntuieşte, Bunule, ca un iubitor de
Corul: Preasfîntă Stăpînă, de oameni.
Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru Şi acum…,
noi păcătoţii. (de 2 ori) Că nu avem îndrăzneală pentru
Preotul: Toate puterile cereşti, ale multe păcatele noastre, tu pe Cel ce S-a
sifnţilor îngeri şi ale arhanghelilor, născut din tine, roagă-L, Născătoare de
rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii. Dumnezeu Fecioară, că mult poate
Corul: Repetă rugăciunea Maicii spre îmblînzirea
Preotul: Sfinte Ioane, Proorocule şi Stăpînului. Nu trece cu vederea
Înaintemergătorule şi Botezătorul rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că
Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te milostiv este şi poate să mîntuiască, Cel
pentru noi, păcătoşii. ce a primit a pătimi pentru noi.
Corul: Repetă Doamne miluieşte. (de 40 de ori)
Preotul: Sfinţilor măriţilor apostoli, Slavă… Şi acum… Ceea ce eşti mai
proorocilor şi mucenicilor, şi toţi sfinţii, cinstită decît heruvimii…, Întru numele
rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii. Domnului, … binecuvintează.
Corul: Repetă Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor
Preotul: Preacuvioşilor şi de părinţilor noştri, Doamne Iisuse
Dumnezeu purtători părinţi ai noştri, Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-
păstori şi învăţători ai lumii, rugaţi-vă ne pe noi.
pentru noi, păcătoşii. Citeţul 1: Amin.
Corul: Repetă Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai
izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi,
Aici se pomeneşte şi sfîntul al cărui hram este, de izbăveşte-ne şi de tot lucrul ce umblă
două ori.
întru întune ric. Primeşte jertfa cea de
Preotul: Cea nebiruită şi necuprinsă
seară, ridicările mîinilor noastre şi ne
şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de
învredniceşte şi măsura nopţii fără de
viaţă făcătoarei Cruci, nu ne lăsa pe noi,
prihană a o trece, neispitiţi de rele, şi ne
păcătoşii.
izbăveşte de toată tulburarea şi
Corul: Repetă
îngrozirea, care ne vine de la diavol.
Preotul: Dumne zeule, curăţeşte-ne
Dăruieşte sufletelor noastre umilinţă şi
pe noi, păcătoşii.
gîndurilor noastre grijire de întrebarea
Corul: Dumne zeule, curăţeşte-ne pe
ce va să fie la înfricoşătoarea şi dreapta
noi, păcătoşii.
Ta judecată. Pătrunde, cu frica Ta,
Preotul: Dumne zeule, curăţeşte-ne
trupurile noastre şi omoară mădularele
pe noi, păcătoşii, şi ne miluieşte. noastre cele pămînteşti, ca şi întru
Corul Dumnezeule, curăţeşte-ne pe
liniştea somnului să ne luminăm cu
noi, păcătoşii:, şi ne miluieşte. privirea la judecăţile Tale. Întoarce de la
Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule… noi toată nălucirea necuvioasă şi pofta
Preasfîntă Treime… Tatăl nostru… cea vătămătoare, şi ne ridică în vre me de
Preotul: Că a Ta este împărăţia… rugăciune, întăriţi în credinţă şi sporind

50
întru poruncile Tale, cu bună vrerea şi
bunătatea Unuia-Născut Fiului Tău, cu Psalmul 101
Care binecuvîntat eşti, împreună cu Doamne, auzi rugăciunea mea, şi
Preasfîntul şi bunul, şi de viaţă Făcătorul strigarea mea la Tine să ajungă! 2 Să nu
Duhului Tău, acum şi pururea, şi în vecii întorci faţa Ta de la mine; în orice zi mă
vecilor. Amin. necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta! 3
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de În orice zi Te voi chema, degrab auzi-
3 ori) mă! 4 Că s-au stins ca fumul zilele mele şi
Psalmul 50 oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. 5
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Rănită este inima mea şi s-a uscat ca
mare mila Ta. 2 Şi, după mulţimea iarba; că am uitat să-mi mănînc pîinea
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. mea. 6 De glasul suspinului me u, osul
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea meu s-a lipit de carnea mea. 7
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că Asemănatu-m-am cu pelicanul din
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul pustie; ajuns-am ca bufniţa din
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie dărîmături. 8 Privegheat-am şi am ajuns
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am ca o pasăre singuratică pe acoperiş. 9
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru Toată ziua m-au ocărît vrăjmaşii mei şi
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca cei ce mă lăudau, împotriva mea se
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am jurau. 10 Că cenuşă am mîncat în loc de
zămislit şi în păcate m-a născut maica pîine şi băutura mea cu plîngere am
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele amestecat-o, 11 Din pricina urgiei Tale şi
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii a mîniei Tale; că, ridicîndu-mă eu, m-ai
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu surpat. 12 Zilele mele ca umbra s-au
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai plecat şi eu ca iarba m-am uscat. 13 Iar
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului Tu, Doamne, în veac rămîi şi pomenirea
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se- Ta din neam în neam. 14 Sculîndu-Te, vei
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce milui Sionul, că vre mea este să-l miluieşti
faţa Ta de către păcatele mele şi toate pe el, că a venit vremea. 15 Că au iubit
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă robii Tăi pietrele lui şi de ţărîna lui le va
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi fi milă. 16 Şi se vor teme neamurile de
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru numele Domnului şi toţi împăraţii
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi pămîntului de slava Ta. 17 Că va zidi
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Domnul Sionul şi se va arăta întru slava
13
Dă-mi mie bucuria mînturii Tale, şi cu Sa. 18 Căutat-a spre rugăciunea celor
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi smeriţi şi n-a dispreţuit cere rea lor. 19 Să
pe cei fără de lege căile Tale şi cei se scrie acestea pentru neamul ce va să
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15 vină şi poporul ce se zideşte va lăuda pe
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Domnul; 20 Că a privit din înălţimea cea
Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele; sfîntă a Lui, Domnul din ce r pe pămînt a
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. privit, 21 Ca să audă suspinul celor
16
Doamne, buzele mele vei deschide, şi ferecaţi, să de zlege pe fiii celor omorîţi, 22
gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi Să vestească în Sion numele Domnului şi
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu lauda Lui în Ie rusalim, 23 Cînd se vor
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu: aduna popoarele împreună şi împărăţiile,
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită ca să slujească Domnului. 24 Zis-am către
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine, Dumnezeu în calea tăriei Lui: „Vesteşte-
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, mi puţinătatea zilelor mele. 25 Nu mă lua
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20 la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi,
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, Doamne, sînt din neam în neam. 26
Dintru început Tu, Doamne, pămîntul l-
prinosul şi arderile de tot; atunci vor
pune pe altarul Tău viţei. ai întemeiat şi lucrul mîinilor Tale sînt

51
cerurile. 27 Acelea vor pieri, iar Tu vei pocăiesc. Arată-Ţi peste mine bunătatea
rămîne şi toţi ca o haină se vor învechi, şi Ta, mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul,
ca un veşmînt îi vei schimba şi se vor după mare mila Ta, şi Te voi preaslăvi în
schimba. 28 Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi toate zilele vieţii mele. Căci pe Tine Te
nu se vor împuţina. 29 Fiii robilor Tăi vor slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este
locui pămîntul lor şi seminţia lor în veac slava în vecii vecilor. Amin!”
va propăşi.” Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă
Rugăciunea regelui M anase. Treime… Tatăl nostru…
Doamne atotţiitorule, Dumnezeul Preotul: Că a Ta este împărăţia…
părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui
Apoi troparele acestea pe glasul al 6-lea:
Isaac şi al lui Iacov, şi al seminţiei celei
Corul: Miluieşte-ne pe noi, Doamne,
drepte a lor, Cel ce ai făcut cerul şi
miluieşte-ne pe noi, că, nepricepîndu-ne
pămîntul cu toată podoaba lor, Care ai
de nici un răspuns, această rugăciune
legat marea cu cuvîntul poruncii tale,
aducem Ţie, ca unui Stăpîn, noi,
Care ai încuiat adîncul şi l-ai pecetluit cu
păcătoşii robii Tăi; miluieşte-ne pe noi.
numele Tău cel înfricoşător şi slăvit,
Slavă…
înaintea Căruia toate se tem şi tre mură
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că
din pricina atotputerniciei Tale, pentru
întru Tine am nădăjduit; nu Te mînia pe
că nimeni nu poate să stea înaintea
noi foarte, nici pome ni fărădelegile
strălucirii slavei Tale şi nesuferită este
noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi
mînia urgiei Tale asupra celor păcătoşi!
ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri,
Însă nemăs urată şi neajunsă este şi mila
că Tu eşti Dumne zeul nostru şi noi
făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul Cel
sîntem poporul Tău, toţi lucrul mîinilor
preaînalt, bun, îndelung-răbdător şi mult
Tale şi numele Tău che măm.
milostiv, Căruia Îi pare rău de răutăţile
Şi acum…,
oamenilor. Tu, Doamne, după mulţimea
Uşa milostivirii deschide-o nouă,
bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi
binecuvîntată Născătoare de Dumne zeu,
iertare celor ce Ţi-au greşit şi, după
ca să nu pie rim cei ce nădăjduim întru
mulţimea îndurărilor Tale, ai hotărît
tine, ci să ne mîntuim prin tine din nevoi,
pocăinţă păcătoşilor spre mîntuire.
că tu eşti mîntuirea neamului creştinesc.
Aşadar, Tu, Doamne, Dumnezeul celor
Citeţul 2: Doamne miluieşte. (de 40 de
drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei ori).
drepţi: pentru Avraaam şi Isaac şi Iacov, Slavă…, Şi acum… Ceea ce eşti mai
care nu Ţi-au greşit Ţie, ci ai pus cinstită decît heruvimii…, Întru numele
pocăinţă mie, păcătosului, pentru că am Domnului ..., binecuvintează.
păcătuit mai mult decît nisipul mării. Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor
Multe sînt fărădelegile mele şi nu sînt Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase,
vrednic a căuta şi a privi înălţimea Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.
cerului din pricina mulţimii Citeţul 2: Amin.
nedreptăţilor mele. Strîns sînt eu cu Apoi rugăciunea aceasta:
multe cătuşi de fier, încît nu pot să-mi Stăpîne Dumnezeule, Părinte
ridic capul meu şi nu am nici loc de atotputernice, Doamne, Fiule Unule-
odihnă, pentru că Te-am mîniat şi am Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte, o
făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit voia Dumnezeire, o Putere, miluieşte-mă pe
Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am mine, păcătosul şi, cu judecăţile care ştii,
pus urîciuni şi am înmulţit smintelile. mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul robul
Dar acum îmi plec genunchii inimii mele, Tău, că binecuvîntat eşti în vecii vecilor.
rugînd bunătatea Ta: am păcătuit, Amin.
Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele Citeţul 1: Veniţi să ne închinăm ... (de
eu le cunosc. Însă cer, rugîndu-Te: 3 ori)
„Iartă-mă, Doamne, iartă-mă şi nu mă Psalmul 69
pie rde în fărădelegile mele şi nici nu mă Dumnezeule, spre ajutorul meu ia
osîndi la întuneric sub pămînt, căci Tu aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie
eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se grăbeşte-Te! 2 Să se ruşine ze şi să se

52
înfrunte cei ce caută sufletul meu; 3 Să se Dumnezeule, Părinte atotţiitorule,
întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse
voiesc mie rele; 4 Întoarcă-se îndată Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne
ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine, Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu,
bine!” 5 Să se bucure şi să se veselească Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii,
de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele
Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel
iubesc mîntuirea Ta: “Slăvit să fie ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne
Domnul!” 6 Iar eu sărac sînt şi sărman, miluieşte pe noi. Că Tu eşti unul Sfînt,
Dumnezeule, ajuta-mă! 7 Ajutorul meu şi Tu eşti unul Domn Iisus Hristos, întru
Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate
zăbovi. zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda
Psalmul 142
numele Tău în veac şi în veacul veacului.
Doamne, auzi rugăciunea mea, Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
ascultă cere rea mea, întru credincioşia în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne,
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni
am greşit Ţie. Doamne, către Tine am
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3
scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi
eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este
viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a
să locuiesc în întuneric ca morţii cei din izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea
veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc
mea încre menită înlăuntrul meu. 5 pe Tine.”
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de Învredniceşte-ne, Doamne, în
demult; cugetat-am la toate lucrurile noaptea aceasta, fără de păcat să ne
Tale, la faptele mîinilor Tale m-am păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne
gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi
mele, sufletul me u, ca un pămînt preaslăvit este numele Tău în veci. Amin.
însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum
a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa am nădăjduit întru Tine. Bine eşti
Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor cuvîntat, Doamne, învaţă-mă
ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat,
dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările
nădejdea. Arată-mi calea pe care voi Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte,
me rge, că la Tine am ridicat sufletul luminează-mă cu îndreptările Tale.
meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile
Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie
voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie
Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului, şi
pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în
Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
vecii vecilor. Amin.
dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul
Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă
meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe
Treime… Tatăl nostru…
vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul Apoi încep strănile să cînte lin şi rar pe glasul al 7-
Tău. lea:
Slavă întru cei de sus lui Dumne zeu Corul: Doamne al puterilor, fii cu
şi pe pămînt pace, între oameni noi, că pe altul afară de Tine, ajutor
bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te întru necazuri, nu avem. Doamne al
cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, puterilor, miluieşte-ne pe noi. (de 2 ori)
mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea Stih: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii
mare. Doamne, Împărate ceresc, Lui, lăudaţi-l pe El întru tăria puterii Lui.

53
Doamne al puterilor ... poruncile Tale; sufletele noastre le
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile lui, sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
lăudaţi-L pe El după mulţi mea slavei Lui. îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Doamne al puterilor ... izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trî mbi ţă;
lăudaţi-L pe El în psaltire şi alăută.
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
Doamne al puterilor ... sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
Stih: Lăudaţi-L pe El în ti mpane şi în horă, fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
Doamne al puterilor ... Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
Stih: Lăudaţi-L pe El în chi mvale bi ne eşti în vecii vecilor. Amin.
răsunătoare, lăudaţi-L pe El în chi mvale de Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
strigare. Toată suflarea să l aude pe Domnul.
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită...,
Doamne al puterilor ...
Întru numele Domnului, ...
Stih: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii
Lui, lăudaţi-L pe El întru tări a puterii Lui. binecuvintează.
Doamne al puterilor ... Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul:
Slavă… Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Doamne, de n-am avea pe sfinţii noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
Tăi rugători şi bunătatea Ta Ta peste noi şi ne miluieşte.
milostivindu-se spre noi, cum am Citeţul 1: Amin.
îndrăzni, Mîntuitorule, a Te lăuda pe Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Sirul:
Tine, pe Care Te binecuvintează Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
neîncetat îngerii? Ştiutorul inimilor, trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
iartă sufletele noastre. grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie)
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
Şi acum… răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale. (o
Multe sînt mulţimile greşelilor metanie)
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
mele, Născătoare de Dumne zeu. La tine văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
am scăpat, Curată, mîntuire trebuindu- binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)
mi. Ce rcetează neputinciosul meu suflet Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
şi te roagă Fiului tău şi Dumne zeului
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului. (o
nostru să-mi dăruiască mie iertare de închinăciune)
relele ce am făcut, ceea ce eşti una Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul.
(o închinăciune)
binecuvîntată. Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă.
Preasfîntă Născătoare de (o închinăciune)
Dumnezeu, în vremea vieţii mele, nu mă Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
lăsa pe mine. Ajutorului omenesc nu mă închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
încre dinţa, ci singură mă sprijineşte şi toată, şi la sfîrşit o metanie.
mă miluieşte. Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…
Toată năde jdea mea spre tine o Preasfîntă Treime… Tatăl nostru…
pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă Preotul: Că a Ta este împărăţia…
sub acoperămîntul tău. Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte.
Citeţul 1: Doamne miluieşte (de 40 de (de 12 ori).
ori). Apoi rugăciunea aceasta:
Cel ce în toată vremea şi în tot Nepătată, neîntinată, nestricată,
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi fără prihană, curată Fecioară, a lui
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- Dumnezeu Mireasă; Stăpînă, care pe
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- Dumnezeu-Cuvîntul cu oame nii, prin
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe preaslăvită naşterea ta, L-ai unit şi firea
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi cea lepădată a neamului nostru cu cele
la mîntuire pentru făgăduinţa cereşti ai împreunat-o; ceea ce eşti
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, singură nădejdea celor fără de nădejde şi
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul celor biruiţi ajutătoare; gata folositoare
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre celor ce aleargă la tine şi tuturor

54
creştinilor scăpare, nu te scîrbi de mine, potoleşte şi tot gîndul nostru cel
cel păcătos şi întinat, care cu urîte pămîntesc şi trupesc adoarme-l. Şi ne
gînduri şi cu cuvinte, şi cu fapte, pe mine dăruieşte nouă, Dumne zeule, minte
de tot netrebnic m-am făcut, şi, prin deşteaptă, cuget curat, inimă trează,
lenea dulceţilor vieţii, cu voia rob m-am somn uşor şi de toată nălucirea satanei
făcut; ci, ca ceea ce eşti Maica iubitorului nestrămutat. Scoală-ne pe noi în vremea
de oamenii Dumne zeul, cu iubirea de rugăciunii, întăriţi întru poruncile Tale şi
oameni, milostiveşte-te spre mine, pomenirea judecăţilor Tale întru noi
păcătosul şi întinatul, şi primeşte nestricată avînd-o. Cuvîntare de slava Ta
rugăciunea mea, ce se aduce ţie din buze în toată noaptea ne dăruieşte, ca să
necurate; iar pe Fiul tău şi Stăpînul cîntăm şi să binecuvîntăm şi să slăvim,
nostru şi Domnul, cu îndrăznirea ta, ca o preacinstitul şi preaîncuviinţatul Tău
Maică, cuprinzînd, roagă-L să-mi nume, al Tatălui şi al Fiului, şi al
deschidă şi mie milostivirile cele Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în
iubitoare de oameni ale bunătăţii Sale. vecii vecilor. Amin.
Şi, trecînd greşelile mele cele Preaslăvită pururea Fecioară
nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă binecuvîntată, de Dumnezeu Născătoare,
şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă du rugăciunea noastră la Fiul tău şi
arate. Şi fii lîngă mine pururea ca o Dumnezeul nostru şi cere să mîntuiască
milostivă, milosîrdă şi iubitoare de bine. prin tine sufletele noastre.
Întru această viaţă de acum, caldă Nădejdea mea este Tatăl, scăparea
folositoare şi ajutătoare; năvălirile mea este Fiul, acoperămîntul meu este
potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă Duhul Sfînt, Treime Sfîntă, slavă Ţie.
îndreptîndu-mă. Şi, în vremea ieşirii Preotul: Slavă Ţie, Hristoase
mele, ticălosul meu suflet păzindu-l şi Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie.
întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli Corul: Slavă…, Şi acum…
departe de aceasta izgonindu-le. Şi, în binecuvintează.
ziua înfricoşătoarei judecăţi de munca Preotul în genunchi cu faţa spre popor zice cu
glas mare această rugăciune; iar toţi stau în genunchi.
cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei
negrăite ale Fiului tău şi Dumne zelui Stăpîne Mult-milostive, Doamne,
nostru moştean pe mine arătîndu-mă. Pe Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
care să o şi dobîndesc, Stăpîna mea, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpînei
Preasfîntă de Dumnezeu Născătoare, noastre de Dumnezeu Născătoare şi
prin mijlocirea şi sprijinul tău. Cu harul pururea Fecioarei Maria; cu puterea
şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu
Fiului tău, a Domnului şi Dumnezeului şi folosinţele cinstitelor cereştilor puteri
Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, celor fără de trupuri; pentru rugăciunile
Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi cinstitului, măritului prooroc
închinăciunea, împreună cu Cel fără de Înaintemergătorului şi Botezătorului
început al Lui Părinte şi cu Preasfîntul, şi Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot
bunul, şi de viaţă făcătorul Duhul Lui, lăudaţilor Apostoli; ale sfinţilor măriţilor
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. şi buni biruitori mucenici; ale
Amin. preacuvioşilor şi purtătorilor de
Altă rugăciune către Domnul nosru Iisus Hristos. Dumnezeu părinţilor noştri; ale Sfinţilor
Şi ne dă nouă, Stăpîne, celor ce şi drepţilor dumne zeieşti părinţi,
me rgem spre somn, odihnă trupului şi Ioachim şi Ana, şi ale tuturor sfinţilor
sufletului; şi ne păzeşte pe noi de Tăi; bine primită fă rugăciunea noastră;
întunecatul somn al păcatului şi de toată dăruieşte-ne iertare de greşelile noastre;
întunecata şi cea de noapte patimă a acoperă-ne cu acoperămîntul aripilor
dulceţii. Conteneşte întărîtările Tale; izgoneşte de la noi pe tot vrăjmaşul
patimilor, stinge săgeţile vicleanului cele şi pizmaşul; împacă viaţa noastră;
aprinse, cele pornite asupra noastră cu Doamne, miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta
vicleşug. Zburdările trupului nostru le
55
şi mîntuieşte sufletele noastre, ca un bun Pentru de Dumnezeu păzită țara noastră,
stăpînirea, oastea și poporul ei. (la mănăstiri se
şi de oameni Iubitor. pomenesc starețul și frații)
Preotul după rugăciune sculîndu-se în picioare Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc
zice: pe noi.
Binecuvîntaţi, părinţi sfinţiţi, şi mă Pentru cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă.
Pentru cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor
iertaţi pe mine, păcătosul, cîte am greşit să ne rugăm pentru dînşii.
cu cuvîntul, cu gîndul, cu fapta şi cu Pentru izbăvirea celor robiţi.
toate simţirile mele. Pentru părinţii şi fraţii noştri care sînt departe.
Poporul: răspunde Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin
aer.
Dumnezeu să te ierte, părinte Pentru cei ce zac în neputinţe.
sfinţite, roagă-te lui Dumne zeu pentru S ă ne rugăm şi pentru îmbelşugarea roadelor
noi, păcătoşii. pămîntului.
Şi pentru toţi ortodocşii creştini.
Preotul zice ectenia: S ă fericim pe conducătorii ţării.
S ă ne rugăm pentru pacea lumii. Pe arhiereii ortodocşi.
Doamne miluieşte. Pe ctitorii sfîntului locaşului acestuia.
Pentru buna sporire şi întărirea Pe părinţii şi învăţătorii noştri
dreptmăritorilor creştini. Și pe toţi cei mai înainte adormiţi părinţi şi
Pentru Marele Domn şi Părintele nostru, fraţi ai noştri ortodocşi, care odihnesc aici şi
Preafericitul Patriarh Kiril, şi pentru Domnul nostru, pretutindeni. S ă zicem şi pentru aceştia.
Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir, şi pentru Doamne miluieşte (de 3 ori)
Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Nicodim şi Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri,
pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-
ne pe noi.
Amin.

56