Sunteți pe pagina 1din 53

SLUJBELE

POSTULUI MARE

MARȚI ÎN PRIMA SĂPTĂMÎNĂ

CONSILIUL EDITORIAL
AL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA

1
Tipărită
cu binecuvîntarea Prea Sfințitului
NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

© Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”


Edineț

2
ÎNCEPUTUL
SFÎNTULUI ŞI MARELUI POST
MARȚI, ÎN PRIMA SĂPTĂMÎNĂ

MARŢI DIMINEAŢA va bucura foarte. 2 După pofta inimii lui


i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai
UTRENIA lipsit pe el. 3 Că l-ai întîmpinat pe el cu
binecuvîntările bunătăţii, pus-ai pe capul
Preotul: Binecuvîntat este lui cunună de piatră scumpă. 4 Viaţă a
Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de
pururea, şi în vecii vecilor. zile în veacul veacului. 5 Mare este slava
Citeţul 1: Amin. lui întru mîntuirea Ta, slavă şi mare
Sfinte Dumnezeule... Preasfîntă cuviinţă vei pune peste el. 6 Că îi vei da
Treime..., Tatăl nostru... lui binecuvîntare în veacul veacului,
Preotul: Că a Ta este împărăţia... veseli-l-vei pe dîns ul întru bucurie cu
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte faţa Ta. 7 Că împăratul nădăjduieşte în
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum... Veniţi să ne Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu
închinăm... (de 3 o ri) se va clăti. 8 Află-se mîna Ta peste toţi
Şi apoi citeţul începe psalmii obişnuiţi de
dimineaţă, în timpul cărora Preotul săvîrşeşte cădirea vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi
mare. cei ce Te urăsc pe Tine. 9 Pune-i-vei pe ei
Psalmul 19: ca un cuptor de foc în vre mea arătării
Auză-te Domnul în ziua necazului, Tale; 10 Domnul întru mînia Sa îi va
scutească-te numele Dumnezeului lui tulbura pe ei şi-i va mînca pe ei focul. 11
Iacob. 2 Trimită ţie ajutor din locaşul Rodul lor de pe pămînt îl vei pie rde şi
Său cel sfînt şi din Sion sprijinească-te pe sămînţa lor dintre fiii oamenilor. 12 Că au
tine. 3 Pomenească toată je rtfa ta, gîndit rele împotriva Ta, au cugetat
arderea de tot a ta bine-plăcută să-I fie. 4 sfaturi, care nu vor putea să stea. 13 Că îi
Dea ţie Domnul după inima ta şi tot vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei
sfatul tău să-l plinească. 5 Bucura-ne- ţinti capul lor. 14 Înalţă-Te, Doamne,
vom de mîntuirea Ta şi întru numele întru tăria Ta; cînta-vom şi vom lăuda
Dumnezeului nostru ne vom mări. puterile Tale.
Plinească Domnul toate cererile tale. 6 Slavă..., Şi acum..., Sfinte
Acum am cunoscut că a mîntuit Domnul Dumnezeule... Preasfîntă Treime..., Tatăl
pe Unsul Său, cu pute rea dreptei Sale. 7 nostru...
Auzi-L-va pe Dîns ul din ce rul cel sfînt al Preotul: Că a Ta este împărăţia...
Lui. 8 Unii se laudă cu căruţele lor, alţii Citeţul 1: Amin.
cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău
Domnului Dumne zeului nostru. 9 Aceştia şi binecuvintează moştenirea Ta.
s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am Biruinţă binecredincioşilor creştini
sculat şi ne-am îndreptat. 10 Doamne, asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu
mîntuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.
în orice zi Te vom chema. Slavă ...,
Psalmul 20: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de
Doamne, întru puterea Ta se va bunăvoie, poporului Tău celui nou,
veseli împăratul şi întru mîntuirea Ta se numit cu numele Tău, îndurările Tale

3
dăruieşte, Hristoase Dumnezeule. Eu m-am culcat şi am adormit;
Veseleşte cu puterea Ta pe drept sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.
credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui Psalmul 37
biruinţă asupra potrivnicilor, avînd Doamne, nu cu mînia Ta să mă
ajutorul Tău armă de pace, nebiruită mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
biruinţă. cerţi. 2 Că săgeţile Tale s-au înfipt în
Şi acum..., mine şi ai întărit peste mine mîna Ta. 3
Folositoare, neînfricată şi Nu este vindecare în trupul meu de la
neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce faţa mîniei Tale; nu este pace în oasele
eşti bună, rugăciunile noastre, întru tot mele de la faţa păcatelor mele. 4 Că
lăudată Născătoare de Dumne zeu. fărădelegile mele au covîrşit capul meu,
Întăreşte viaţa cea de obşte a ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. 5
dreptmăritorilor creştini. Mîntuieşte pe Împuţitu-s-au şi au putre zit rănile mele,
cei ce i-ai rînduit să conducă şi le dă lor de la faţa nebuniei mele. 6 Chinuitu-m-
birunţă din cer, pentru că ai născut pe am şi m-am gîrbovit pînă în sfîrşit, toată
Dumnezeu, ceea ce eşti una ziua mîhnindu-mă umblam. 7 Că şalele
binecuvîntată. mele s-au umplut de ocări şi nu este
Preotul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, vindecare în trupul me u. 8 Necăjitu-m-
după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne
miluieşte. am şi m-am s merit foarte; răcnit-am din
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). suspinarea inimii mele. 9 Doamne,
Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni înaintea Ta este toată dorirea mea şi
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. 10
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a
Corul: Amin.
Întru numele Domnului, ... binecuvintează. tăria mea şi lumina ochilor mei, şi
Preotul: S lavă S fintei şi celei de o fiinţă şi de aceasta nu este cu mine. 11 Prietenii mei
viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, şi vecinii mei în preajma mea s-au
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai
Corul: Amin.
mei departe au stat. 12 Şi se sileau cei ce
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui
căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între
rele mie grăiau deşertăciuni, şi
oameni bunăvoire. (de 3 ori) vicleşuguri toată ziua cugetau. 13 Iar eu,
Doamne, buzele mele vei deschide şi
ca un surd, nu auzeam şi ca un mut ce
gura mea va vesti lauda Ta. (de 2 ori) nu-şi deschide gura sa. 14 Şi m-am făcut
Psalmul 3 ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui
Doamne, cît s-au înmulţit cei ce mă mustrări. 15 Că spre Tine, Doamne, am
necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; 2 nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne,
Mulţi zic sufletului meu: “Nu este Dumnezeul meu, 16 Că am zis, ca nu
mîntuire lui, întru Dumnezeul lui!” 3 Iar cumva să se bucure de mine vrăjmaşii
Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mei; şi cînd s-au clătinat picioarele mele,
mea şi Cel ce înalţi capul meu. 4 Cu împotriva mea s-au semeţit. 17 Că eu spre
glasul me u către Domnul am strigat şi m- bătăi gata sînt şi durerea mea înaintea
a auzit din muntele cel sfînt al Lui. 5 Eu mea este pururea. 18 Că fărădelegea mea
m-am culcat şi am adormit; sculatu-m- eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru
am, că Domnul mă va sprijini. 6 Nu mă păcatul meu; 19 Iar vrăjmaşii mei trăiesc
voi te me de mii de popoare, care şi s-au întărit mai mult decît mine, şi s-au
împrejur mă împresoară. 7 Scoală, înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. 20
Doamne, mîntuieşte-mă, Dumnezeul Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă
meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă defăimau, că urmam bunătatea. 21 Nu mă
vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai lăsa, Doamne, Dumnezeul me u, nu Te
zdrobit. 8 A Domnului este mîntuirea şi depărta de la mine, 22 Ia aminte spre
peste poporul Tău, binecuvîntarea Ta. ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele.

4
Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul ai mai adus aminte şi care au fost
meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte lepădaţi de la mîna Ta. 6 Pusu-m-au în
spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii groapa cea mai de jos, întru cele
mele. întunecate şi în umbra morţii. 7 Asupra
Psalmul 62 mea s-a întărîtat mînia Ta şi toate
Dumnezeule, Dumne zeul me u, pe valurile Tale le-ai adus spre mine. 8
Tine Te caut dis-de-dimineaţă. 2 Însetat-a Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine,
de Tine sufletul me u, suspinat-a după ajuns-am urîciune lor. 9 Închis am fost şi
Tine trupul meu, 3 În pămînt pustiu şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de
neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel suferinţă. 10 Strigat-am către Tine,
sfînt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Doamne, toată ziua întins-am către Tine
Ta şi slava Ta. 4 Că mai bună este mila mîinile mele. 11 Oare, morţilor vei face
Ta decît viaţa; buzele mele Te vor lăuda. minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te
5
Aşa Te voi binecuvînta în viaţa mea şi vor lăuda pe Tine? 12 Oare, va spune
în numele Tău voi ridica mîinile mele. 6 cineva în mormînt mila Ta şi adevărul
Ca de seu şi de grăsime să se sature Tău în locul pierzării? 13 Oare, se vor
sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi
lăuda gura mea. 7 De mi-am adus aminte dreptatea Ta în pămînt uitat? 14 Iar eu
de Tine în aşternutul meu, în dimineţi către Tine, Doamne, am strigat şi
am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul dimineaţa rugăciunea mea Te va
meu 8 Şi întru acoperămîntul aripilor întîmpina. 15 Pentru ce, Doamne, lepezi
Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul sufletul meu şi întorci faţa Ta de la
meu de Tine şi pe mine m-a s prijinit mine? 16 Sărac sînt eu şi în osteneli din
dreapta Ta. 9 Iar ei, în deşert, au căutat tinereţile mele, înălţat am fost, dar m-am
sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos smerit şi m-am mîhnit. 17 Peste mine au
ale pămîntului; da-se-vor în mîinile trecut mîinile Tale şi înfricoşările Tale
sabiei, părţi vulpilor vor fi. 10 Iar m-au tulburat. 18 Înconjuratu-m-au ca
împăratul se va veseli de Dumnezeu; apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. 19
lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe
s-a astupat gura celor ce grăiesc vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia
nedreptăţi. mea.
În dimineţi am cugetat la Tine, că Doamne, Dumnezeul mîntuirii
ai fost ajutorul meu. Şi întru mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea
acoperămîntul aripilor Tale mă voi Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea
bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea.
pe mine m-a s prijinit dreapta Ta. Psalmul 102
Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori), Binecuvintează, suflete al meu, pe
Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă ..., Domnul şi toate cele din lăuntrul me u,
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în numele cel sfînt al Lui. 2 Binecuvintează,
vecii vecilor. Amin. suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate
Psalmul 87 binefacerile Lui. 3 Pe Cel ce curăţeşte
Doamne, Dumnezeul mîntuirii toate fărădelegile tale; pe Cel ce vindecă
mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea toate bolile tale; 4 Pe Cel ce izbăveşte din
Ta. 2 Să ajungă înaintea Ta rugăciunea stricăciune viaţa ta; pe Cel ce te
mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, încununează cu milă şi cu îndurări; 5 Pe
Doamne. 3 Că s-a umplut de rele sufletul Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta;
meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. 4 înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile
Socotit am fost cu cei ce se coboară în tale. 6 Cel ce face milostenie, Domnul, şi
groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, judecată tuturor celor ce li se face
între cei morţi slobod. 5 Ca nişte oameni strîmbătate. 7 Cunoscute a făcut căile
răniţi ce dorm în mormînt, de care nu Ţi- Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.

5
8
Îndurat şi milostiv este Domnul, gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile
îndelung-răbdător şi mult-milostiv. 9 Nu mele, sufletul me u, ca un pămînt
pînă în sfîrşit se va iuţi, nici în veac se va însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că
mînia. 10 Nu după păcatele noastre a a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa
făcut nouă, nici după fărădelegile noastre Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor
a răs plătit nouă, 11 Ci cît este de departe ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud
cerul de pămînt, atît este de mare mila dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e
Lui spre cei ce se tem de El. 12 Pe cît sînt nădejdea. Arată-mi calea pe care voi
de departe răsăriturile de la apusuri, me rge, că la Tine am ridicat sufletul
depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la
13
În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac
miluit Domnul pe cei ce se tem de El. 14 voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
Că El a cunoscut zidirea noastră; adusu- Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
şi-a aminte că ţărînă sînte m. 15 Omul ca pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele
iarba, zilele lui ca floarea cîmpului; aşa Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
va înflori. 16 Că vînt a trecut peste el şi nu dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul
va mai fi, şi nu se va mai cunoaşte încă meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe
locul său. 17 Iar mila Domnului din veac vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
în veac spre cei ce se tem de Dînsul 18 Şi necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul
dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce Tău.
păzesc legămîntul Lui 19 Şi-şi aduc Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe
Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
ele. Domnul în ce r a gătit scaunul Său şi
Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte. 20
Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
Binecuvîntaţi pe Domnul, toţi îngerii Lui,
Duhul Tău cel bun să mă
cei tari la virtute, care faceţi cuvîntul Lui
povăţuiască la pămîntul dreptăţii.
şi auziţi glasul cuvintelor Lui. 21
Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori)
Binecuvîntaţi pe Domnul, toate pute rile
Preotul zice ectenia mare:
Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. 22 Cu pace, Domnului să ne rugăm.
Binecuvîntaţi pe Domnul, toate lucrurile Corul: Doamne miluieşte.
Lui; în tot locul stăpînirii Lui, Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea
binecuvintează, suflete al meu, pe sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm.
Domnul. Pentru pacea a toată lumea, pentru
În tot locul stăpînirii Lui, bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm.
binecuvintează, suflete al meu, pe Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei
Domnul. ce cu credinţă, cu e vlavie şi cu frică de Dumnezeu
Psalmul 142 intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm.
Doamne, auzi rugăciunea mea, Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul
ascultă cere rea mea, întru credincioşia
nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3 di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul ,
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi Domnului să ne rugăm.
Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a
stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm.
să locuiesc în întuneric ca morţii cei din Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara aceasta şi
veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu
mea încremenită în lăuntrul meu. 5 credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de rugăm.
Pentru buna întocmire a văzduhului,
demult; cugetat-am la toate lucrurile
pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi
Tale, la faptele mîinilor Tale m-am pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm.

6
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi Citeţul 1 : Şi acum, şi pururea, şi în
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se vecii vecilor. Amin.
ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor,
Fără de veste Judecătorul va veni și
Domnului să ne rugăm.
Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul, faptele fiecăruia se va descoperi; deci cu
mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne frică să strigăm în miezul nopții:
rugăm. Corul: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti,
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte Dumnezeul nostru, pentru Născătoarea
pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.”
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu
Doamne miluieşte. (de 3 ori)
Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
sfinţii să o pomeni m. Duh.
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. vecii vecilor. Amin.
Corul: Ţie Doamne.
ŞI CITEŞTE CATISM A a 10-a:
Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava,
cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi După întîia Catismă,
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Sedealna de umilinţă, glasul al 3-lea:
Corul: Amin. Viețuind pe pămînt, suflete al meu,
Apoi se cîntă: Aliluia (de 3 ori), după glasul de pocăiește-te, că țărîna în pămînt nu
rînd cu aceste patru stihuri: laudă, nici de greșale nu izbăvește.
Preotul: De noapte mînecă duhul meu către Roagă-te lui Hristos Dumnezeu: Greșit-
Tine, Dumnezeule, pentru că lumină sînt poruncile am Ție, Cunoscătorule de inimi; mai
Tale pe pămînt.
Corul: Aliluia (de 3 ori) înainte, pînă ce nu mă osîndești,
Preotul: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi milostivește-Te spre mine, Dumnezeule,
pe pămînt. și mă miluiște
Corul: Aliluia (de 3 ori) Stih: Doamne, nu cu mînia Ta să mă
mustri, nici cu iuţi mea Ta să mă cerţi.
Preotul: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel
neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mînca. În ceasul rugăciunii făgăduiesc să
Corul: Aliluia (de 3 ori) mă pocăiesc, iar vrăjmaș ul cu diadinsul
Preotul: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă îmi pune în gînd lucruri necuviincioase,
rele celor măriţi ai pămîntului. ca să păcătuiesc; dar mă izbăvește de ele,
Corul: Aliluia (de 3 ori) Dumnezeule și mă mîntuiește.
Glasul al 3-lea: Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei:
Citeţul 1 : Treime de o ființă și Scăparea și puterea noastră,
nedespărțită, Unime în trei ipostasuri și Născătoare de Dumnezeu, ajutorul cel
împreună-veșnică, Ție ca Unui singur tare al lumii, mîntuiește pe robii tăi din
Dumnezeu, cîntare îngerească strigăm: toată nevoia cu rugăciunile tale, ceea ce
Corul: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, ești una binecuvîntată
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii
Înaintemergătorului, miluieşte-ne pe Săi, Dumnezeul lui Israel.
noi.” Martirica:
Citeţul 1 : Slavă Tatălui şi Fiului, şi Vite jia răbdării voastre a biruit
Sfîntului Duh. meșteșugirile vrăjmașului, începătorul
Pe Tatăl cel fără de început, pe Fiul răutății, mucenici prealăudați. Pentru
cel împreună fără de început, pe Duhul aceasta v-ați învrednicit de fericirea cea
cel împreună-veșnic, Dumnezeirea cea veșnică. Rugați-vă Domnului să
una, ca heruvimii a slăvi îndrăznind, mîntuiască turma poporului celui iubitor
zicem: de Hristos, cei ce sînteți mărturisitori ai
Corul: „ Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, adevărului.
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Corul: Doamne miluieşte. (de 3 ori)
tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
noi.” Duh.

7
Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în năstrapă cu totul de aur, sfîntă masă
vecii vecilor. Amin. care porţi pîinea vieţii; ca pe un Fiu al
tău şi Dumne zeu, roagă-L pe El
ŞI CITEŞTE CATISM A a 11-a:
dimpre ună cu Înainteme rgătorul, să
După a doua Catismă, miluiască şi să mîntuiască pe cei ce te
Sedealna, glasul al 2-lea:
Binecuvîntat este darul mărturisesc pe tine, Născătoare de
preacinstitului post, că Moise prin el s-a Dumnezeu.
mărit şi legea cea scrisă cu slove pe Doamne miluieşte. (de 3 ori)
lespezi a luat, şi tinerii mai pute rnici Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
decît focul s-au arătat. Deci, cu aceasta, Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
să stingem patimile trupului cele vecilor. Amin.
arzătoare, lui Hristos Mîntuitorului Psalmul 50
strigînd: „Dăruieşte-ne nouă tuturor Miluieşte-mă, Dumnezeule, după
întoarcere, şi ne scapă de gheenă!” mare mila Ta 2 Şi după mulţimea
Slavă..., acelaşi glas: îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
Sosit-a vremea pocăinţei, arată 3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea
roadele înfrînării, o, suflete al meu. şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
Caută spre cei ce mai înainte s-au pocăit.
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul
Strigă către Hristos: „Greşit-am,
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie
mîntuieşte-mă, precum ai mîntuit,
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am
bunule Stăpîne, pe vameşul care a
suspinat din inimă; Cel ce unul eşti mult făcut, aşa încît drept eşti Tu întru
îndurat!” cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca
Şi acum..., a Născătoarei: Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am
Ceea ce eşti ocrotitoare caldă zămislit şi în păcate m-a născut maica
creştinilor, roagă-L pe Fiul tău, mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele
Născătoare de Dumnezeu, pururea nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
Fecioară, să ne izbăvească de toată Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu
răutatea cumplită a vrăjmaşului şi să ne isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
dea iertare de cele ce am greşit; pentru vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului
milostivirea îndurărilor şi prin meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
rugăciunile tale, Maică Fecioară. vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce
Corul: Doamne miluieşte. (de 3 ori) faţa Ta de către păcatele mele, şi toate
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă
Duh. curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi
Citeţul 2: Şi acum şi pururea şi în duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru
vecii vecilor. Amin. ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
ŞI CITEŞTE CATISMA a 12-a: Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
13
După catisma a 3-a ,
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu
Sedealna, glasul al 5-lea: duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi
Doamne, ajungînd la ziua a doua a pe cei fărădelege căile Tale şi cei
postului cel izbăvitor, strigăm către Tine: necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
„Umileşte inimile noastre, ale robilor Tăi Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
şi primeşte rugăciunile noastre cele cu Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
frică; dă-ne nouă a face cu bine călătoria bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
postului, iertare şi mare milă.” 16
Doamne, buzele mele vei deschide şi
Slavă..., acelaşi gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
Şi acum..., a Născătoarei: voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
Podobie: Pe Cuvî ntul cel împreună...
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită
Rădăcină, care ai odrăslit floarea
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine,
cea dumnezeiască, chivot şi sfeşnic, şi
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,

8
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20 Întors-a Domnul asupra lor apele mării,
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, iar fiii lui Israel au trecut prin mare, ca
prinosul şi arderile de tot; atunci vor pe uscat.
pune pe altarul Tău viţei. Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
Preotul: Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul Citeţul 1 :Slavă Tălălui şi Fiului şi
Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea Sfîntului Duh.
Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea
dreptmăritorilor creştini şi trimite peste noi milele
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu
Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Citeţul 1 :Şi acum, şi pururea, şi în
S tăpînei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea vecii vecilor.
Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu
făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cere ştilor
netrupeşti Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului CÎNTAREA a 2-a
Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; Citeţul 1 : Ia aminte, cerule, şi voi
cu ale S finţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor grăi! Ascultă, pămîntule, cuvintele gurii
Apostoli; cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri şi
mari dascăli ai lumii şi ierarhi: Vasile cel Mare, mele!
Grigorie Cuvîntătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Ca ploaia să curgă învăţătura mea
Aur; cu ale S finţilor Atanasie, Chiril şi Ioan cel şi graiurile mele să se coboare ca roua, ca
Milostiv, patriarhii Alexandriei; cu ale celor între sfinţi
Părinţilor noştri: Nicolae al Mirelor Lichiei, S piridon bura pe verdeaţă şi ca ploaia repede pe
al Trimitundei, făcătorilor de minuni, Calinic de la iarbă.
Cernica, Iosif cel Nou, Ioan, Nectarie, Mitrofan, Iorest,
Căci numele Domnului voi
și S ava, Varlaam și Dosoftei mitropoliții Moldovei,
Gavriil, mitropolitul Chișinăului și Hotinului şi cu ale preaslăvi. Daţi slavă Dumnezeului
sfinţilor sfinţiţi mucenici: Ciprian, Ignatie, Irineu, nostru!
Foca şi Haralambie şi cu ale tuturor sfinţilor ierarhi; El este tăria; desăvîrşite sînt
cu ale sfinţilor, mari Mucenici: Gheorghe, purtătorul
de biruinţă, Dimitrie, izvorîtorul de mir, Pantelimon, lucrurile Lui, căci toate căile Lui sînt
Teodor Tiron, Teodor S tratilat şi Ioan cel Nou, cu ale drepte.
sfintului Mucenic Dorimedont, cu ale tuturor sfinţilor Credincios este Dumne zeu şi nu
bunilor biruitori mucenici; cu ale binecredincioșilor
voievozi Ș tefan cel Mare și Constantin; cu ale S fintei este întru El nedreptate; drept şi
Cuvioase Muceniţe Elizabeta şi cu ale Cuvioaselor adevărat este El ;
maici Parascheva și Agafia; cu ale preacuvioşilor şi de lar ei s-au răzvrătit împotriva Lui;
Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri: Antonie şi
Teodosie de la Kievo-Pecersca, Iov de la Poceaev, ei, după netrebniciile lor, nu sînt fiii Lui,
Serafim de la Sarov, S erghie şi Nicon de la Radonej, ci neam îndărătnic şi ticălos. Cu acestea
Ambrozie de la Optina şi S imeon Noul-Teolog, Siluan răsplătiţi voi Domnului ?
Atonitul, şi cu ale preacuviosului părintelui nostru
Paisie de la Neamţ, cu ale Sfîntului (N), a cărui Popor nechibzuit şi fără de minte,
pomenire o săvîrşim; cu ale sfinţilor şi drepţilor au nu este El Tatăl tău, Cel ce te-a zidit,
dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi cu ale tuturor te-a făcut şi te-a întemeiat ?
sfinţilor; rugămu-Te, mult-Milostive Doamne, auzi-ne
pe noi, păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe Adu-ţi aminte de zilele cele de
noi. demult, cugetă la anii neamurilor
Corul: Doamne miluieşte. (de 12 ori) trecute;
Preotul: Cu mila şi cu îndurările şi Întreabă pe tatăl tău şi-ţi va da de
cu iubirea de oameni a Unuia-Născut ştire, întreabă pe bătrîni şi-ţi vor spune:
Fiului Tău, cu Care eşti binecuvîntat, Cînd Cel Preaînalt a împărţit
împreună cu Preasfîntul şi bunul şi de moştenire popoarelor, cînd a împărţit pe
viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi fiii lui Adam,
pururea, şi în vecii vecilor. Atunci a statornicit hotarele
Corul: Amin. neamurilor după numărul îngerilor lui
CÎNTAREA 1-a Dumnezeu; iar partea Domnului este
Corul cîntă irmosul sfîntului din M ineu. poporul lui lacob, Israel este partea Lui
Citeţul 1 : Împărăţi-va Domnul în de moştenire.
veac şi în veacul veacului. Găsitu-1-a în pămînt pustiu, în
Citeţul 2: Troparul sfîntului din M ineu pustiu trist şi cu urlete sălbatice,
Citeţul 1 : Căci caii lui Faraon cu Şi 1-a apărat, 1-a îngrijit şi 1-a
carele şi călăreţii lui au intrat în mare. păzit, ca lumina ochiului Său.

9
Întocmai ca vulturul care Va mînca pămîntul şi roadele lui şi
îndeamnă la zbor puii săi şi se roteşte pe va pîrjoli temeliile munţilor.
deasupra lor, Voi strînge împotriva lor necazuri
Întinzîndu-şi aripile, a luat pe şi voi ţinti asupra lor toate săgeţile Mele;
Israel şi L-a dus pe penele sale. Istoviţi vor fi de foame şi prăpădiţi
Domnul l-a povăţuit şi n-a fost cu de lingoare şi molimă rea ;
el dumne zeu străin. Voi trimite asupra lor dinţii
El 1-a aşezat pe înălţimile fiarelor; veninul tîrîtoarelor din pulbere
pămîntului şi 1-a hrănit cu roada voi trimite.
ţarinilor. De din afară îi va pierde sabia, iar
I-a dat să sugă miere din piatră şi prin case groaza, pie rzînd pe tînăr şi pe
cu untdelemn din stîncă vîrtoasă l-a tînără, pe copilul de sîn şi pe bătrînul
hrănit; acoperit de cărunteţe.
L-a hrănit cu unt de vacă şi cu Am zis: „Îi voi împrăştia şi voi
lapte de oi, cu grăsimea mieilor, a şterge pomenirea lor dintre oameni.”
berbecilor de Vasan, a ţapilor şi cu grîu Dar am amînat aceasta, pentru
gras; a băut vin, sîngele boabelor de răutatea vrăjmasilor, ca să nu se
mîndrească vrăjmaşii lor
strugure.
Şi să zică: „Mîna noastră este
Şi a mîncat lacob, s-a îngrăşat
puternică şi toate acestea nu le-a făcut
Israel şi s-a făcut îndărătnic ;
Domnul.”
Îngrăşatu-s-a, îngroşatu-s-a şi s-a
Căci aceştia sînt oameni, care şi-au
umplut de grăsime; a părăsit pe pie rdut judecata şi n-au nici o pricepere.
Dumnezeu, Cel ce l-a făcut, şi a O, de ar judeca ei şi de s-ar gîndi la
dispreţuit cetatea mîntuirii sale. acestea! De ar pricepe ce are să fie cu ei
Întărîtat-au rîvna Lui cu dumnezei mai pe urmă:
străini şi cu urîciunile lor L-au mîniat; Cum ar putea unul să pună pe fugă
Adus-au je rtfe demonilor şi nu lui o mie şi doi, zece mii,
Dumnezeu, unor dumnezei noi, pe care Dacă apărătorul lor nu i-ar vinde
nu i-au ştiut, care au venit de la vecinii şi dacă Domnul nu i-ar părăsi!
lor şi pe care părinţii lor nu i-au Căci apărătorul lor nu este ca
cunoscut. Apărătorul nostru şi la aceasta chiar
lar pe Apărătorul, Cel ce te-a vrăjmaşii noştri sînt martori.
născut, L-ai uitat şi nu ţi-ai adus aminte Că via lor este din viţa de vie a
de Dumnezeul, Cel ce te-a zidit. Sodomei şi din şesurile Gomorei;
Văzut-a Domnul şi S-a mîniat şi în Strugurii lor sînt struguri otrăviţi
mînia Sa a trecut cu vederea pe fiii Săi şi şi boabele lor amare;
pe fiicele Sale Vinul lor este venin de scorpion şi
Şi a zis: Ascunde-Mi-voi faţa Mea otravă pierzătoare de aspidă.
de la ei şi voi vedea cum va fi sfîrşitul lor; Au nu sînt acestea ascunse la
Că neam ticălos sînt ei şi copii în Mine? Şi nu sînt ele pecetluite în
care nu este credincioşie. cămările Mele?
Ei M-au întărîtat la gelozie prin cei A Mea este răzbunarea şi
ce nu sînt Dumnezeu şi au aprins mînia răsplătirea,
Mea prin idolii lor ; Cînd se va poticni piciorul lor;
Îi voi întărîta şi Eu pe ei printr-un Că aproape este ziua pieirii lor şi
popor care nu e popor, le voi aprinde curînd vor veni cele gătite pentru ei.
mînia printr-un neam fără pricepe re. Iar Domnul va judeca pe poporul
Că foc s-a aprins din pricina mîniei Său şi Se va milostivi asupra robilor Săi,
Mele; va arde pînă în fundul locuinţei Cînd va vedea că a slăbit tăria lor
morţilor, şi că nu se mai află nici robi, nici slobozi.

10
Atunci Domnul a zis : „Unde sînt toată povara păcatului, suflete; ca, prin
dumnezeii lor şi tăria în care nădăjduiau pocăinţă fie rbinte, să scapi de foc, şi, cu
ei ? plîngere pentru patimi, să rupi haina cea
Unde sînt cei ce au mîncat de jale, luînd veşmîntul cel dumnezeiesc.
grăsimea jertfelor lor şi au băut vinul Citeţul 1 : Slavă Ţie, Dumnezeul nostru,
turnărilor lor ? slavă Ţie.
Să se scoale, să vă ajute şi să vă fie Citeţul 2 : Spre muntele faptelor
ocrotire!
celor alese să ne apropiem toţi prin post,
Vedeţi, vedeţi dar, că Eu sînt şi nu
lăsînd năvălirile desfătărilor, care
este alt Dumnezeu afară de Mine:
rîvnesc la cele de jos. Şi în norul
Eu omor şi înviez, Eu rănesc şi Eu
cinstitelor vedenii intrînd, să vedem
tămăduiesc, şi nimeni nu poate scăpa din
singură frumuseţea cea dorită a lui
mîinile Mele.
Hristos; îndumnezeindu-ne cu taină prin
Eu ridic la cer mîna Mea şi Mă jur
dumnezeieştile înălţări.
pe dreapta Mea şi zic: „Viu sînt Eu în
veac !” Citeţul 1 : Slavă Ţie, Dumnezeul nostru,
Cînd voi ascuţi sabia Mea cea slavă Ţie.
lucitoare şi va începe mîna Mea a judeca, Citeţul 2 :Vai mie, ce va să fiu? Ce
Mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei mă voi face lucrînd păcatul. Şi de
şi celor ce Mă urăsc le voi răsplăti. Stăpînul, neînfricoşîndu-mă eu,
Adăpa-voi săgeţile Mele cu sînge şi necunoscătorul de mine? Pentru aceasta
sabia Mea se va sătura de carne. mai înainte de judecată sînt osîndit.
Şi de sîngele celor ucişi şi robiţi, şi Drepte Judecătorule, Bunule, întorcîndu-
de capetele căpeteniilor vrăjmaşului.” mă, mîntuieşte-mă pe mine, cel ce Te-am
Veseliţi-vă, ceruri, împreună cu El mîniat mai mult decît toţi oame nii.
şi vă închinaţi Lui, toţi îngerii lui Citeţul 1 : Preasfîntă Născătoare de
Dumnezeu ! Dumnezeu, mî ntuieşte-ne pe noi.
Veseliţi-vă, neamuri, împre ună cu
Citeţul 2 :Pămînt nelucrat, care ai
poporul Lui, si să se întărească toti fiii lui
odrăslit pe Hrănitorul tuturor, Care îşi
Dumnezeu!
deschide mîna şi de bunăvoirea Lui se
Căci El va răzbuna sîngele robilor
satură toată vieţuitoarea cu pute rea cea
Săi şi va răsplăti cu răzbunare
dumnezeiască, întăreşte cu pîinea vieţii
vrăjmaşilor Săi şi celor ce-L urăsc le va
inimile cele slăbite prin saţiul căde rilor
răsplăti
noastre cele rele.
Şi va curăţi Domnul pămîntul
poporului Său. Altă Tricîntare, gasul al 5-lea:
Irmos: Vedeţi, vedeţi...
TRICÎNTAREA Citeţul 1 :Slavă Ţie, Dumnezeul nostru,
Cîntarea a doua, glasul al 2-lea: slavă Ţie.
Irmosul: Citeţul 2 :Veniţi să ne adunăm în
Corul: "Vedeţi, vedeţi că Eu sînt Cel cămara sufletului, aducînd rugăciuni
ce am mîntuit în mare şi am săturat în Domnului şi strigînd: „Tatăl Care eşti în
pustie pe poporul israelitean şi apă din ceruri, slăbeşte, lasă şi iartă datoriile
piatră am izvorît oamenilor; că, noastre, Cel ce eşti unul mult-Îndurat.”
îmbrăcîndu-Mă în cel ce a căzut în Citeţul 1 :Slavă Ţie, Dumnezeul nostru,
stricăciune de demult, să-l atrag la Mine, slavă Ţie.
pentru nespusa milă".
Citeţul 2 :Voioşia sufletului nostru în
Citeţul 1 : Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, post arătînd-o, să nu ne întristăm de
slavă Ţie.
schimbarea doritelor zile; că ne
Citeţul 2 : Trezeşte-te, priveghează, strălucesc nouă faptele evlaviei.
suspină, lăcrimeată prin post; leapădă

11
Doamne miluieşte
Citeţul 1 :Slavă..., a Treimii: Preotul: Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne
Citeţul 2 :Ceea ce eşti fără de păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Preotul: Pe Preasfînta, curata,
început, nezidită, în trei feţe, Unime, preabinecuvîntata, mărita Stăpîna noastră, de Dumnezeu
Doamne, Împărăţie a veacurilor, pe Tine, Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o
Tatăl, şi pe Fiul, şi pe Sfîntul Duh, Te pomenim.
Preotul: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
slăveşte mulţimea înge rilor şi toată firea noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
oamenilor. Ţie Doamne.
Preotul: Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavă
Citeţul 1 :Şi acum..., a Născătoarei: înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea,
şi în vecii vecilor.
Citeţul 2 :Pe tine, mărirea neamului Amin.
nostru, cea cu toate virtuţile, te lăudăm. Citeţul 1 : Sedealna sfîntului din Mineu, o dată.
Că prin tine, Fecioară, ne-am Slavă… Şi acum… a Născătoarei
îndumne zeit; că ai născut nouă pe
Hristos, Mîntuitorul şi Dumnezeu, Care CÎNTAREA a 4-a
Corul: Irmosul sfîntului din M ineu:
ne-a dezlegat pe noi de blestem.
Citeţul 1 : Domnul, Stăpînul me u,
Citeţul 1 : Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, este tăria mea; El face picioarele mele ca
slavă Ţie. ale căprioarelor,
Citeţul 2 :Cine a stins focul? Cine a Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu
încuiat gurile fiarelor? Postul, cel ce a Citeţul 1 : Pe culmi poartă paşii mei!
izbăvit pe tineri din cuptor şi pe proorocul Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu
Daniel de la mîncarea leilor; pe care să-l Citeţul 1 : Slavă…
îmbrăţişăm şi noi, fraţilor. Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu
Irmosul: Citeţul 1 : Şi acum…
Corul: Vedeţi, vedeţi, că Eu sînt Citeţul 2 : a Născătoarei din M ineu
Dumnezeu, Cel ce M-am îmbrăcat cu trup CÎNTAREA a 5-a
de a Mea bunăvoie, ca să mîntuiesc pe Corul: Irmosul sfîntului din M ineu.
Adam, cel căzut prin amăgirea şarpelui, cu Citeţul 1 : Morţii Tăi vor trăi şi
călcarea poruncii. trupurile lor voi învia! Deşteptaţi-vă,
cîntaţi de bucurie, voi, cei ce sălăşluiţi în
CÎNTAREA a 3-a
pulbere!
Aici irmosul de la canonul sfîntului nu se cîntă, ci se
cîntă la sfîrşitul cîntării. Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu
Citeţul 1 : Domnul, din înălţimea Citeţul 1 : Căci roua Ta este rouă de
cerului, va tuna peste vrăjmaşii Săi, El va lumină şi din sînul pămîntului umbrele
judeca marginile pămîntului, drept fiind. lor vor învia. Du-te, poporul meu, intră
Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu în cămările tale şi închide uşa după tine;
ascunde-te puţine clipe, pînă cînd mînia
Citeţul 1 : El va da tărie regilor noştri
va fi trecut!
şi fruntea Unsului Său o va înălţa.
Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu
Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu Citeţul 1 :Slavă Tatălui şi Fiului, şi
Citeţul 1 : Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh.
Sfîntului Duh. Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu
Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu Citeţul 1 :Şi acum, şi pururea, şi în
Citeţul 1 : Şi acum şi pururea şi în vecii vecii vecilor. Amin.
vecilor. Amin. Citeţul 2 : a Născătoarei din M ineu
Citeţul 2 : a Născătoarei din M ineu CÎNTAREA a 6-a
Corul Irmosul sfîntului de la cîntarea a treia. Aici irmosul sfîntului din M ineu nu se cîntă, ci se
Ectenia mică: cîntă la sfîrşitul canonului drept catavasie.
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne Citeţul 1 : Cei ce slujesc idolilor
rugăm. deşerţi dispreţuiesc harul Tău.

12
Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu Binecuvîntaţi pe Domnul, îngerii
Citeţul 1 :Dar eu îţi voi aduce Ţie Domnului, cerurile Lui, lăudaţi-L şi-L
je rtfe cu glas de laudă şi toate preaînălţaţi pe El în veci!
făgăduinţele mele le voi împlini, căci Binecuvîntaţi pe Domnul, toate
mîntuirea vine de la Domnul. apele cele mai presus de ceruri, toate
Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu puterile Domnului, lăudaţi-L şi-L
Citeţul 1 :Slavă Tatălui şi Fiului, şi preaînălţaţi pe El în veci.
Sfîntului Duh. Binecuvîntaţi pe Domnul, soare şi
Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu lună şi voi stele cereşti, lăudaţi-L şi-L
Citeţul 1 : Şi acum, şi pururea, şi în preaînălţaţi pe El în veci!
vecii vecilor. Amin. Binecuvîntaţi pe Domnul ploaie,
Citeţul 2 : a Născătoarei din M ineu rouă şi toate vînturile, lăudaţi-L şi-L
Corul: Irmosul sfîntului de la cîntarea a 6-a. preaînălţaţi pe El în veci!
Ectenia mică: Binecuvîntaţi pe Domnul, foc şi
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne căldură, frig şi arşită, lăudaţi-L şi-L
rugăm.
Doamne miluieşte preaînălţaţi pe El în veci!
Preotul:Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne Corul: Irmosul sfîntului din M ineu.
păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Citeţul 1 : Binecuvîntaţi pe Domnul,
Preotul: Pe Preasfînta, curata, rouă şi zăpadă, gheaţă şi ger, lăudaţi-L
preabinecuvîntata, mărita Stăpîna noastră, de
Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu
şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
toţi sfinţii să o pomenim. Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu
Preotul: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată Citeţul 1 : Binecuvîntaţi pe Domnul,
viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie Doamne. brume şi zăpezi, fulgere şi nori, lăudaţi-L
Preotul: Că Tu eşti Împăratul păcii şi şi-L preaînălţaţi pe el în veci!
Mîntuitorul sufletelor noastre şi Ţie slavă înălţăm, Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi
în vecii vecilor. Citeţul 1 : Binecuvîntaţi pe Domnul
Amin. lumină şi întuneric, nopţi şi zile, lăudaţi-
Citeţul 1 : La cîntarea a 7-a, dacă sfîntul din L şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
M ineu nu are condac, se zice M artirica, iar dacă are,
M artirica se zice împreună cu sedealna de după catisma Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu
întîi. Aşa se face în tot postul. Citeţul 1 : Binecuvîntaţi pe Domnul,
CÎNTAREA a 7-a pămînt, munţi şi dealuri şi toate cele ce
Corul: Irmosul sfîntului din M ineu. răsăriţi pe ele, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi
Citeţul 1 : Binecuvîntat eşti Tu pe pe El în veci!
scaunul împărăţiei Tale şi prealăudat şi Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu
preamărit în veci! Citeţul 1 : Binecuvîntaţi pe Domnul,
Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu izvoare, mări şi rîuri, chiţi şi toate cele ce
Citeţul 1 : Binecuvîntat eşti Tu pe se mişcă în ape, lăudaţi-L şi-L
bolta cerului şi prealăudat şi preamărit preaînălţaţi pe El în veci!
în veci! Citeţul 2 : a Născătoarei din Mineu
Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu Citeţul 1 : Binecuvîntaţi pe Domnul
Citeţul 1 :Slavă Tatălui şi Fiului, şi toate păsările cerului, fiarele şi toate
Sfîntului Duh. dobitoacele, lăudaţi-L şi-l preaînălţaţi pe
Citeţul 2 : Troparul sfîntului din Mineu El în veci!
Citeţul 1 :Şi acum şi pururea şi în Citeţul 2 : Leapădă, s uflete, somnul
vecii vecilor. Amin. nepăsării celei rele şi cu dragoste
Citeţul 2 : a Născătoarei din M ineu veghează spre dumne zeieştile porunci; se
CÎNTAREA a 8-a apropie Mirele, purtînd lumină, deci
Citeţul1 :Binecuvîntaţi, toate sîrguieşte-te să-L întîmpini.
lucrurile Domnului, pe Domnul, lăudaţi- Citeţul 1 : Binecuvîntaţi pe Domnul,
L şi-L preaînălţaţi pe El în veci! fiii oamenilor, binecuvintează pe

13
Domnul, Is raele, lăudaţi-L şi-L ne izbăvim de tot felul de ispite şi de
preaînălţaţi pe El în veci! prime jdii.
Citeţul 2 : Pe mine, cel rănit rău cu Citeţul 1 : Slavă Ţie, Dumnezeul
sabia desfătărilor, cu doctoria voii nostru, slavă Ţie.
milostivirii Tale, Îndurate, tămăduieşte- Citeţul 2 : Desfătarea bogatului
mă, Cuvinte, ca să Te slăvesc în veci cu aruncînd-o, veniţi să postim cu Lazăr, ca
mulţumire. şi pe noi să ne încălzească sînul lui
Citeţul 1 : Binecuvîntaţi preoţi pe Avraam.
Domnul, slujitorii Domnului, lăudaţi-L
Irmosul:
şi-L preaînălţaţi pe El în veci! Corul: Să lăudăm, bi ne să cuvî ntăm şi să
Citeţul 2 : De la patimi vătămătoare, ne închinăm Domnului, cîntî ndu-I şi
de la pizmă şi ură şi de la toată răutatea preaînălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii.
stăpîneşte-te, suflete, hrănindu-te cu Pe Făcătorul a toată făptura, de
bucatele cele ce aduc desfătarea cea de Care se înspăimîntă îngerii, cîntaţi-L
sus, fără mate rie. popoare şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
Citeţul 1 : Binecuvîntaţi pe Domnul
CÎNTAREA a 9-a
duhurile şi sufletele drepţilor, cei cuvioşi
şi smeriţi cu inima, lăudaţi-L şi-L Preotul: Pe Născătoarea de
preaînălţaţi pe El, în veci! Dumnezeu şi Maica luminii, întru cîntări
A Născătoarei de Du mnezeu : cinstind-o, să o mărim.
Citeţul 2 : Născătoare de Dumnezeu Corul: Măreşte, suflete al meu, pe
curată, tămăduieşte rănile sufletului me u Domnul, şi s-a bucurat duhul meu de
şi patimile inimii, şi abaterile minţii; ca Dumnezeu, Mîntuitorul meu.
ceea ce eşti singură ajutătoare Ceea ce eşti mai cinstită decît
păcătoşilor şi zidul celor sfărîmaţi. heruvimii şi mai mărită fără de
Citeţul 1 : Binecuvîntaţi pe Domnul, asemănare decît serafimii, care, fără
Ananie, Azarie şi Misaile, lăudaţi-L şi-L stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
preaînălţaţi pe El în veci! născut, pe tine, cea cu adevărat
Citeţul 2 : Cu postirea înălţîndu-ne Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
sufletele toţi la ceruri, rugăciuni bine- Că a căutat spre smerenia roabei
primite să aducem Domnului. Sale. Că, iată, de acum mă vor fe rici
Citeţul 1 : Binecuvîntaţi pe Domnul, toate neamurile.
apostoli, prooroci şi mucenici ai Ceea ce eşti mai cinstită decît
Domnului, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe heruvimii şi mai mărită fără de
El în veci! asemănare decît serafimii, care, fără
Citeţul 2 : Duhul umilinţei luînd, să stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
lăcrimăm pentru răscumpărarea născut, pe tine, cea cu adevărat
sufletelor, lăudînd pe Hristos în veci. Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Citeţul 1 : Binecuvîntăm pe Tatăl şi Că mi-a făcut mie mărire Cel
pe Fiul, şi pe Sfîntul Duh, Domnul, Puternic şi sfînt este numele Lui. Şi mila
cîntîndu-I şi preaînălţîndu-L întru toţi Lui în neam şi în neam, s pre cei ce se tem
vecii! de El!
Citeţul 2 : Treime, Ceea ce eşti de o Ceea ce eşti mai cinstită decît
fiinţă şi Unime nezidită, şi Dumnezeul heruvimii şi mai mărită fără de
tuturor, pe Tine Te preaînălţăm întru asemănare decît serafimii, care, fără
toţi vecii. stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
Citeţul 1 : Şi acum, şi pururea, şi în născut, pe tine, cea cu adevărat
vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Citeţul 2 : Fă rugăciune pentru noi Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-
cei ce te lăudăm pe tine, Preacurată, să a pe cei mîndri în cugetul inimii lor.

14
Ceea ce eşti mai cinstită decît vreodată? Cine a urmat pornirile răutăţii
heruvimii şi mai mărită fără de şi s-a arătat sălaş păcatului, precum eu,
asemănare decît serafimii, care, fără ticălosul? Dumnezeule, voitorul milei, Tu
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai mă miluieşte.
născut, pe tine, cea cu adevărat Citeţul 1 : Să-I slujim Lui în sfinţenie
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. şi în dreptate, în toate zilele vieţii
Coborît-a pe cei puternici de pe noastre.
scaune şi a înălţat pe cei s meriţi. Pe cei Citeţul 2: Puterile îngereşti cele de
flămînzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei Dumnezeu văzătoare, rugaţi pe
bogaţi i-a scos afară deşerţi. Dumnezeu cel lesne iertător să
Ceea ce eşti mai cinstită decît mîntuiască sufletul cel înviforat în
heruvimii şi mai mărită fără de oceanul desfătărilor lumeşti şi în valurile
asemănare decît serafimii, care, fără patimilor, şi care se primejduieşte prin
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai năvălirile duhurilor celor protivnice.
născut, pe tine, cea cu adevărat Citeţul 1 : Şi tu, pruncule, prooroc al
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Celui Preaînalt te vei chema, căci vei
A s prijinit pe Israel, sluga Sa, ca me rge înaintea feţei Domnului, ca să
să-şi aducă aminte de mila Sa, precum a găteşti calea Lui.
grăit părinţilor noştri, lui Avraam şi Citeţul 2: Vino, suflete, uşurat fiind
seminţiei lui, pînă în veac. prin postire şi cu aripile virtuţilor ridică-
Ceea ce eşti mai cinstită decît te din răutatea cea rîvnitoare spre cele de
heruvimii şi mai mărită fără de jos; desfătează-te întru gîndurile cele
asemănare decît serafimii, care, fără luminoase, care pricinuiesc desfătarea
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai virtuţilor, făcîndu-te şi tu, prin credinţă,
născut, pe tine, cea cu adevărat asemănător lui Dumne zeu.
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Citeţul 1 : Să dai poporului Său
Corul: Irmosul sfîntului din M ineu. cunoştinţa mîntuirii spre iertarea
Citeţul 1 : Binecuvîntat este Domnul, păcatelor lui, prin bunătatea milei
Dumnezeul lui Is rael, că a cercetat şi a Dumnezeului nostru.
răscumpărat pe poporul Său; Citeţul 2 : Cine va face auzite laudele
Citeţul 2: Troparul sfîntului din Mineu tale, Preacurată? Ceea ce ai născut mai
Citeţul 1 : Şi ne-a ridicat Mîntuitor presus de gînd pe lăudatul Stăpînul şi
puternic din casa lui David, slujitorul Domnul, pe Care Îl laudă cetele îngereşti.
Său, Pe Acela roagă-L, Fecioară nenuntită,
Citeţul 2: Troparul sfîntului din Mineu pentru poporul cel păcătos.
Citeţul 1 : Precum a grăit prin gura Citeţul 1 : Cu care ne-a cercetat pe
sfinţilor Săi prooroci, din veac. noi Răsăritul cel de sus, ca să lumineze
Citeţul 2: Troparul sfîntului din Mineu pe cei ce şedeau în întuneric şi în umbra
Citeţul 1 : Ca să ne scape de morţii.
vrăjmaşii noştri şi din mîna tuturor celor Citeţul 2: Vremea este bineprimită,
care ne urăsc. ziua mîntuirii. Să aducem lui Dumne zeu
Citeţul 2: Troparul sfîntului din Mineu daruri de virtuţi, întru care, lepădînd
Citeţul 1 : Şi să facă milă faţă de lucrurile întunericului, să ne îmbrăcăm,
părinţii noştri, aducîndu-şi aminte de fraţilor, în lucrurile luminii, precum zice
legămîntul Său cel sfînt. Pavel.
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu Citeţul 1 : Şi să îndrepte picioarele
Citeţul 1 : De jurămîntul cu care S-a noastre la calea păcii.
jurat lui Avraam, părintelui nostru, ca Citeţul 2: Precum a biruit Domnul
fiind izbăviţi din mîna vrăjmaşilor. cu post pe vrăjmaş ul, aşa şi noi veniţi să
Citeţul 2: Cine dintre pămînteni, sfărîmăm tot cu aceasta săgeţile şi
alunecînd, a mîniat aşa pe Dumne zeu vicleniile lui, fiecar zicînd: „Mergi

15
înapoia mea, Satano”, cînd va vrea să ne inima mea, pentru rugăciunile
ispitească. Înaintemergătorului, miluieşte-ne pe noi.
Citeţul 1 : Slavă..., a Treimii: Slavă...,
Citeţul 2: Întru o fiinţă Te laud pe Trimite lumina Ta, Hristoase,
Tine, Treime fără de început, cinstită, Dumnezeule, și luminează inima mea,
începătoare de viaţă, nedespărţită pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi,
Unime. Tatăl, Cel ce eşti nenăscut, miluieşte-ne pe noi.
Cuvinte şi Fiule, Cel ce eşti născut şi Şi acum...,
Duhule Sfinte, mîntuieşte-ne pe noi, cei Trimite lumina Ta, Hristoase,
ce Te lăudăm. Dumnezeule, și luminează inima mea,
Citeţul 1 : Şi acum..., a Născătoarei: pentru rugăciunile Născătoarei de
Citeţul 2: Mai presus de minte este Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
naşterea ta, Maica lui Dumne zeu. Că LAUDELE:
întru tine zămislirea s-a făcut fără de Psalmul 148
bărbat şi după naştere ai rămas fecioară, Citeţul 1 : Lăudaţi pe Domnul din
Dumnezeu este Cel ce S-a născut, pe ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. 2
Care mărindu-L, pe tine, Fecioară te Lăudaţi-L pe El, toţi înge rii Lui, lăudaţi-
fericim. L pe El toate puterile Lui. 3 Lăudaţi-L pe
Citeţul 1 : Slavă Ţie, Dumnezeul El, soarele şi luna, lăudaţi-L pe El, toate
nostru, slavă Ţie. stelele şi lumina. 4 Lăudaţi-L pe El,
Citeţul 2: Cu postul apropiindu-ne şi cerurile cerurilor şi apa cea mai presus
noi de muntele rugăciunilor, să vedem cu de ceruri 5 Să laude numele Domnului, că
inimă curată pe Dumnezeu, Tablele El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au
poruncilor primindu-le înlăuntru ca şi zidit. 6 Pusu-le-ai pe ele în veac şi în
Moise, strălucind de slavă, de faţa veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor
dragostei Lui. trece. 7 Lăudaţi pe Domnul, toţi cei de pe
Irmosul: pămînt, balaurii şi toate adîncurile. 8
Corul: Isaie, dănţuieşte, Fecioara a Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul,
avut în pîntece şi a născut Fiu pe toate îndepliniţi cuvîntul Lui; 9 Munţii şi
Emmanuel, pe Dumnezeu şi omul, toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi
Răsăritul este numele Lui, pe Care, cedrii; 10 Fiarele şi toate animalele,
mărindu-L, pe Fecioara o fericim. tîrîtoarele şi păsările cele zburătoare; 11
Împăraţii pămîntului şi toate popoarele,
Apoi:
căpeteniile şi toţi judecătorii pămîntului;
Cuvine-se cu adevărat ... 12
Tinerii şi fecioarele, bătrînii cu tine rii,
13
Ectenia mică: Să laude numele Domnului, că numai
Preotul:Iară şi iară cu pace, Domnului să ne numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe
rugăm.
Doamne miluieşte pămînt şi în cer. 14 Şi va înălţa puterea
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe poporului Lui. Cîntare tuturor cuvioşilor
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi apropie de El.
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. Psalmul 149
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa Cîntaţi Domnului cîntare nouă;
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie Doamne. lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. 2 Să
Preotul: Că pe Tine Te laudă toate Puterile se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe
cereşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi el şi fiii Sionului să se bucure de
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Amin. împăratul lor. 3 Să laude numele Lui în
Lu minînda, g lasul al 3-lea: horă; în timpane şi în psaltire să-I cînte
Citeţul 1 : Trimite lumina Ta, Lui. 4 Că iubeşte Domnul poporul Său şi
Hristoase, Dumnezeule, și luminează va învăţa pe cei blînzi şi-i va izbăvi. 5 Se

16
vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
bucura în aşternuturile lor. 6 Laudele în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne,
Domnului în gura lor şi săbii cu două miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că
tăişuri în mîinile lor, 7 Ca să se răzbune am greşit Ţie. Doamne, către Tine am
pe neamuri şi să pedepsească pe popoare, scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu
8
Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este
cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier, 9 Ca să izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea
facă între dînşii judecată scrisă. Slava lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc
aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi. pe Tine.”
Psalmul 150 Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua
Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii aceasta, fără de păcat să ne păzim noi.
Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria pute rii Bine eşti cuvîntat, Doamne Dumnezeul
Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; părinţilor noştri şi lăudat, şi preaslăvit
lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei este numele Tău în veci. Amin. Fie,
Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trîmbiţă; Doamne, mila Ta spre noi, precum am
lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută. nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat,
Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.
lăudaţi-L pe El în strune şi organe. Bine eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-
Lăudaţi-L pe El în chimvale bine mă cu îndreptările Tale. Bine eşti
răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale cuvîntat, Sfinte, luminează-mă cu
de strigare. Toată suflarea să laude pe îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este
Domnul! în veac, lucrurile mîinilor Tale nu le
Iar de sînt la M ineu doi sfinţi la rînd, se cîntă trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie
seara, la Vecernie, stihirile unuia; iar ale celuilalt se cîntă se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine,
dimineaţa la Laude, 4 stihiri, de vor fi; iar de nu sînt, zice
Citeţul: Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum
Slavă ..., Şi acum ..., şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.
Ţie slavă se cuvine, Doamne Preotul: S ă plinim rugăciunea noastră cea de
dimineaţă, Domnului.
Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Doamne miluieşte
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de
Preotul: Slavă Ţie, Celui ce ne-ai păcat, la Domnul să cerem.
arătat nouă lumina. Dă Doamne.
Citeţul 2 : Slavă întru cei de sus lui Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor
sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile
oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te noastre, la Domnul să cerem.
cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace
lumii, la Domnul să cerem.
mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru
mare. Doamne, Împărate ceresc, pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.
Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, S fîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere,
neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoare
Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse judecată a lui Hristos, să cerem.
Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne Pe Preasfînta, curata, prea binecuvîntata,
Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu, mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel Ţie Doamne.
ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne Preotul: Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor,
şi al iubirii de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui
miluieşte pe noi. Că Tu eşti Unul Sfînt, şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii
Tu eşti Unul Domn Iisus Hristos, întru vecilor.
slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate Amin.
Preotul: Pace tuturor.
zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda
Corul: Ş i duhului tău.
numele Tău în veac şi în veacul veacului.

17
Preotul: Capetele noastre Domnului să le Citeţul 1 : Bine este a ne mărturisi
plecăm.
Corul: Ţie Doamne. Domnului şi a cînta numele Tău,
Preotul: Că al Tău este a ne milui şi a ne Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi
mîntui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, adevărul Tău în toată noaptea. (de 2 ori)
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
în vecii vecilor.
Corul: Amin. Treime…, Tatăl nostru…
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
LA STIHOAVNĂ Citeţul 1 : Amin. În Biserica slavei
Stihira, galsul al 3-lea.
Să începe m, popoare, postul cel tale stînd, în cer ni se pare că stăm,
fără prihană, care este mîntuirea Născătoare de Dumneze u, ceea ce eşti uşă
sufletelor; să slujim Domnului cu frică, cerească; deschide-ne nouă uşile milei
cu undelemn al facerii de bine să ne tale.
ungem capetele şi cu apa curăţiei să ne Doamne miluieşte… (de 40 de ori)
spălăm feţele. Să nu grăim multe în Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti
rugăciuni, ci, precum ne-am învăţat, aşa mai cinstită..., Întru numele Domnului....,
să strigăm: „Tatăl nostru, Care eşti în binecuvintează.
ceruri, iartă-ne nouă greşelile noastre, ca Preotul: iese din altar şi stînd în fața ușilor
un iubitor de oameni!” împărătești rosteşte:
Citeţul 1 : Umplutu-ne-am di mineaţa de Cel ce este binecuvîntat, Hristos,
mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi
veselit în toate zilele noastre. Veselitu-ne-am pururea şi în vecii vecilor.
pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru
Citeţul 1: Amin.
anii în care am văzut rele. Caută s pre robii Tăi şi
spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. Împărate ceresc, pe
Citeţul 2 : Să începem, popoare, binecredincios ul nostru popor ocroteşte-
l, credinţa o întăreşte, pe cei răi îi
postul cel fără prihană, care este
mîntuirea sufletelor; să slujim Domnului îmblînzeşte, lumea o împacă, sfînt locaşul
cu frică, cu undelemn al facerii de bine să acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte
ne ungem capetele şi cu apa curăţiei să răposaţi, părinţii şi fraţii noştri, în
ne spălăm feţele. Să nu grăim multe în locaşurile drepţilor îi aşază, iar pe noi
rugăciuni, ci, precum ne-am învăţat, aşa întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte,
să strigăm: „Tatăl nostru, Care eşti în ca un bun şi de oameni Iubitor.
ceruri, iartă-ne nouă greşelile noastre, ca Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Sirul:
un iubitor de oameni!” Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
Citeţul 1 : Şi să fie lumina Domnului trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
Dumnezeului nostru peste noi, şi lucrurile grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
mîinilor noastre le îndreptează. Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
Citeţul 2 : Frica de împăraţi şi de
metanie).
tirani au lepădat-o ostaşii lui Hristos, şi Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
cu bună îndrăznire, şi bărbăteşte L-au văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
mărturisit Domn al tuturor, Dumne zeu şi binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
Împărat al nostru; şi se roagă pentru stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
sufletele noastre. Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
Citeţul 1 : Slavă... Şi acum... a închinăciune).
Născătoarei: Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
(o închinăciune).
Citeţul 2 : Născătoare de Dumnezeu, Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
ceea ce eşti ocrotitoarea tuturor celor ce închinăciune).
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
se roagă ţie, la tine îndrăznim, cu tine ne închinăciune).
lăudăm, întru tine este toată năde jdea Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
noastră. Roagă-te Celui ce S-a născut din toată, şi la sfîrşit o metanie.
tine, pentru nevrednicii robii tăi.

18
CEASUL ÎNTÎI înaintea Ta, greşelile noastre ascunse, la
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de lumina feţei Tale. 9 Că toate zilele
3 ori) noastre s-au împuţinat şi în mînia Ta ne-
Psalmul 5 am stins. 10 Anii noştri s-au socotit ca
Graiurile mele ascultă-le, Doamne! pînza unui păianjen; zilele anilor noştri
Înţelege strigarea mea! 2 Ia aminte la sînt şaptezeci de ani; 11 Iar de vor fi în
glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi putere optzeci de ani şi ce este mai mult
Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi decît aceştia, osteneală şi durere; 12 Că
ruga, Doamne! 3 Dimineaţa vei auzi trece viaţa noastră şi ne vom duce. 13
glasul me u; dimineaţa voi sta înaintea Ta Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine
şi mă vei vedea. 4 Că Tu eşti Dumne zeu, măsoară mînia Ta, după te merea de
Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va Tine? 14 Învaţă-ne să socotim bine zilele
locui lîngă Tine cel ce vicleneşte. 5 Nu vor noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre
sta călcătorii de lege în preajma ochilor înţelepciune. 15 Întoarce-Te, Doamne!
Tăi. Urît-ai pe toţi cei ce lucrează Pînă cînd vei sta departe? Mîngîie pe
fărădelege. 6 Pierde-vei pe toţi cei ce robii Tăi! 16 Umplutu-ne-am dimineaţa
grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am
îl urăşte Domnul. 7 lar eu, întru mulţimea veselit în toate zilele vieţii noastre. 17
milei Tale, voi intra în casa Ta, închina- Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai
mă-voi spre sfînt locaşul Tău întru frica smerit, pentru anii în care am văzut rele.
18
Ta. 8 Doamne, povăţuieşte-mă întru Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile
dreptatea Ta, din pricina duş manilor Tale şi îndreptează pe fiii lor. 19 Şi să fie
mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. 9 lumina Domnului Dumne zeului nostru
Că nu este în gura lor adevăr, inima lor peste noi, şi lucrurile mîinilor noastre le
este deşartă; groapă deschisă grumazul îndreptează.
lor, cu limbile lor viclenesc. 10 Judecă-i pe Psalmul 100
ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; Mila şi judecata Ta voi cînta Ţie,
după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i Doamne. 2 Cînta-voi şi voi me rge, cu
pe ei, că Te-au amarît, Doamne. 11 Şi să pricepere, în cale fără prihană. Cînd vei
se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru veni la mine? 3 Umblat-am întru
Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor nerăutatea inimii mele, în casa mea. 4 N-
sălaş, şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce am pus înaintea ochilor mei lucru
iubesc numele Tău. 12 Că Tu vei nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urît. 5
binecuvînta pe cel drept, Doamne, căci Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică;
cu arma buneivoiri ne-ai încununat pe pe cel rău, care se depărta de mine, nu l-
noi. am cunoscut. 6 Pe cel ce clevetea în
Psalmul 89 ascuns pe vecinul său, pe acela l-am
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă izgonit. 7 Cu cel mîndru cu ochiul şi
în neam şi în neam. 2 Mai înainte de ce s- nesăţios cu inima, cu acela n-am mîncat.
8
au făcut munţii şi s-a zidit pămîntul şi Ochii mei sînt peste credincioşii
lumea, din veac şi pînă în veac eşti Tu. 3 pămîntului, ca să şadă ei împreună cu
Nu întoarce pe om întru sme renie, Tu, mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană,
Care ai zis: “Întoarceţi-vă, fii ai acela îmi slujea. 9 Nu va locui în casa mea
oamenilor”, 4 Că o mie de ani înaintea cel mîndru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu
ochilor Tăi sînt ca ziua de ieri, care a va sta înaintea ochilor mei. 10 În dimineţi
trecut şi ca straja nopţii. 5 Nimicnicie vor voi judeca pe toţi păcătoşii pămîntului,
fi anii lor; dimineaţa ca iarba va trece. 6 ca să nimicesc din cetatea Domnului pe
Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va toţi cei ce lucrează fărădelegea.
cădea, se va întări şi se va usca. 7 Că ne- Slavă ..., Şi acum...,
am sfîrşit de urgia Ta şi de mînia Ta ne- Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie,
am tulburat. 8 Pus-ai fărădelegile noastre Dumnezeule (de 3 ori).

19
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori) şi se roagă neîncetat pentru sufletele
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh. noastre.
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în Doamne miluieşte (de 40 de ori).
vecii vecilor. Amin. Cel ce în toată vremea şi în tot
ŞI CITEŞTE CATISM A a 13-a ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
După citirea catis mei slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
Preotul în faţa uşilor împărăteşti zice troparul răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
acesta pe glasul al 6-lea: milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
Dimineaţa auzi glasul me u, cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
Împăratul meu şi Dumnezeul meu. (o la mîntuire pentru făgăduinţa
metanie). bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
Corul: Dimineaţa auzi glasul me u, primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
Împăratul me u şi Dumnezeul meu. acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
Preotul: Graiurile mele ascultă-le, poruncile Tale; sufletele noastre le
Doamne, înţelege strigarea mea. (o metanie). sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
Corul: Dimineaţa auzi ... îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Preotul: Către Tine mă voi ruga, izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
Doamne. (o metanie). şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
Corul: Dimineaţa auzi ... sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
Sfîntului Duh. unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
vecii vecilor. Amin. eşti în vecii vecilor. Amin.
Cum te vom numi, Ceea ce eşti Doamne miluieşte (de 3 ori).
plină de har? Cer, că ai răsărit pe Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti mai
Soarele dreptăţii? Rai, că ai odrăslit cinstită..., Întru numele Domnului... ,
floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai binecuvintează.
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul în fața
rămas nestricată? Maică curată, că ai ușilor împărătești:
avut în sfintele tale braţe Fiu, pe Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Dumnezeul tuturor? Pe Acela roagă-L să noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
mîntuiască sufletele noastre. Ta peste noi şi ne miluieşte.
Corul: Paşii mei îndreptează-i după Citeţul 1: Amin.
cuvîntul Tău şi să nu mă stăpînească Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea
toată fărădelegea. (de 2 ori) cuviosului Efrem Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
Izbăveşte-mă de clevetirea trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. (de 2 grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
ori) Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
Faţa Ta arat-o peste robul Tău şi răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
metanie).
mă învaţă îndreptările Tale. (de 2 ori) Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
Să se umple gura mea de lauda Ta, văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
Doamne, ca să laud slava Ta, toată ziua binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
mare cuviinţa Ta. (de 3 ori) stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…, Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… închinăciune).
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
Preotul: Că a Ta este împărăţia… (o închinăciune).
Citeţul 2: Amin. Pe Mărita Maică a Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
lui Dumnezeu, şi mai sfîntă decăt sfinţii închinăciune).
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
înge ri, fără încetare o lăudăm cu inima şi închinăciune).
cu gura, Născătoare de Dumnezeu, pe Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
dînsa mărturisind-o, ca pe ceea ce cu toată, şi la sfîrşit o metanie.
adevărat a născut pe Dumne zeu întrupat

20
Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…, lucruri ome neşti, pentru cuvintele
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… buzelor Tale eu am păzit căi aspre. 5
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Îndreaptă picioarele mele în cărările
Citeţul 2: Amin. Doamne miluieşte Tale, ca să nu şovăie paşii mei. 6 Eu am
(de 12 ori). strigat, că m-ai auzit, Dumne zeule;
Hristoase, Lumina cea adevărată, pleacă urechea Ta către mine şi auzi
Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce cuvintele mele. 7 Minunate fă milele Tale,
vine în lume, să se însemneze peste noi Cel ce mîntuieşti pe cei ce nădăjduiesc în
lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem Tine de cei ce stau împotriva dreptei
lumina cea neapropiată. Îndreptează Tale. 8 Păzeşte-mă, Doamne, ca pe
paşii noştri spre lucrarea poruncilor lumina ochilor; cu acoperămîntul
Tale, pentru rugăciunile Preacuratei aripilor Tale acope ră-mă 9 De faţa
Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. necredincioşilor care mă necăjesc pe
Amin. mine. Vrăjmaşii mei sufletul me u l-au
Corul: Apărătoare Doamnă, pentru cuprins; 10 Cu grăsime inima lor şi-au
biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din încuiat, gura lor a grăit mîndrie. 11
nevoi, aduce m ţie, Născătoare de Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat;
Dumnezeu, noi, robii Tăi. Ci ca ceea ce ai ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la
stăpînire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi pămînt. 12 Apucatu-m-au ca un leu gata
din toate nevoile, ca să strigăm ţie: de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în
„Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.” ascunzişuri. 13 Scoală-Te, Doamne,
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase întîmpină-i pe ei şi împiedică-i. Izbăveşte
Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie. sufletul meu de cel necredincios, cu sabia
Corul: Slavă…, Şi acum…, Doamne, Ta. 14 Doamne, desparte-mă de oamenii
miluieşte (de 3 ori), ...binecuvintează. acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci
Preotul: Hristos, Adevăratul s-a umplut pîntecele lor de bunătăţile
Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat
Preacuratei Maicii Sale... rămăşiţele pruncilor. 15 Iar eu întru
Corul: Pe Marele Domn ... dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura-
CEASUL AL TREILEA mă-voi cînd se va arăta slava Ta.
Psalmul 24
Preotul: Binecuvîntat este Către Tine, Doamne, am ridicat
Dumnezeul nostru totdeauna acum şi sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre
pururea, şi în vecii vecilor. Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în
Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne- veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3
zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc,
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine
Mîngîietorule ..., Sfinte Dumne zeule ..., nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce
Preasfîntă Treime, ..., Tatăl nostru ...
fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale,
Preotul: Că a Ta este împărăţia ... Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu,
închinăm (de 3 ori) Mîntuitorul me u, şi pe Tine Te-am
Psalmul 16 aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de
Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia îndurările şi milele Tale, Doamne, că din
aminte cererea mea, ascultă rugăciunea veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale
mea, din buze fără de viclenie. 2 De la neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila
faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea
vadă cele drepte. 3 Cercetat-ai inima Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul,
mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai pentru aceasta lege va pune celor ce
lămurit, dar nu s-a aflat întru mine greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei
nedreptate. 4 Ca să nu grăiască gura mea blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi

21
căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
13
milă şi adevăr pentru cei ce caută Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu
aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12 duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi
Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte pe cei fărădelege căile Tale şi cei
păcatul meu,că mult este. 13 Cine este necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
omul cel ce se teme de Domnul? Lege va Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
pune lui în calea pe care a ales-o. 14 Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16
seminţia lui va moşteni pămîntul. 15 Doamne, buzele mele vei deschide şi
Domnul este întărirea celor ce se tem de gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16 voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
Ochii mei pururea spre Domnul, că El va le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită
spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine,
sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s- Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20
19
Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi- Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe prinosul şi arderile de tot; atunci vor
vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură pune pe altarul Tău viţei.
nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
vecilor. Amin.
că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie
răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
Dumnezeule (de 3 ori).
Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte,
Doamne miluieşte (de 3 ori).
Dumnezeule, pe Israel din toate
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
necazurile lui.
Duh.
Psalmul 50 Citeţul 2: Şi acum şi pururea şi în
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după vecii vecilor. Amin.
mare mila Ta 2 Şi după mulţimea ŞI CITEŞTE CATISM A a 14-a
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. După citirea catis mei
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea Preotul din faţa uşilor împărăteşti zice troparul,
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că glasul al 6-lea:
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul Doamne, Cel ce pe Preasfîntul Tău
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie Duh, în ceasul al treilea, L-ai trimis
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru lua de la noi, ci Îl înnoieşte întru noi, cei
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca ce ne rugăm Ţie. (o metanie).
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am Corul: Doamne, Cel ce pe Prea-
zămislit, şi în păcate m-a născut maica sfîntul Tău Duh ...
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele Preotul: Inimă curată zideşte întru
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu întru cele dinăuntru ale mele. (o metanie).
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai Corul: Doamne, Cel ce pe
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului Preasfîntul Tău Duh...
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se- Preotul: Nu mă lepăda pe mine de la
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua
faţa Ta de către păcatele mele, şi toate de la mine. (o metanie).
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă Corul: Doamne, Cel ce pe
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Preasfîntul Tău Duh...
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Sfîntului Duh.

22
Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
vecii vecilor. Amin. primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
Născătoare de Dumnezeu, tu eşti acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul poruncile Tale; sufletele noastre le
vieţii; ţie ne rugăm: „Roagă-te, Stăpînă, sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
cu Sfinţii Apostoli, să miluiască sufletele îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
noastre.”
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
Domnul Dumne zeu bine este sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
cuvîntat. Bine este cuvîntat Domnul ziua, fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
în toate zilele; să facă priincioase cele ale unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
noastre Dumnezeul mîntuirii noastre, Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
Dumnezeul nostru, Dumne zeul mîntuirii. eşti în vecii vecilor. Amin.
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă…,
Treime…, Tatăl nostru… Şi acum…, Ceea ce eşti mai ..., Întru
Preotul: Că a Ta este împărăţia… numele Domnului... , binecuvintează.
Citeţul 1: Amin. Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul:
Bine eşti cuvîntat, Hristoase, Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepţi noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
pe pescari ai arătat, trimiţîndu-le lor Ta peste noi şi ne miluieşte.
Duhul Sfînt, şi printr-înşii lumea ai vînat, Citeţul 1: Amin.
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Iubitorule de oameni, slavă Ţie. Sirul:
Slavă… Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
Grabnică şi tare mîngîie re dă grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
robilor Tăi, Iis use, cînd se mîhnesc Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
duhurile noastre. Nu Te osebi de sufletele răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
metanie).
noastre întru necazuri; nu Te depărta de Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
gîndurile noastre în împresurări, ci văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
pururea ne întîmpină pe noi. Apropie-Te Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
de noi, apropie-Te, Cel ce eşti stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
pretutindeni. Precum şi cu Apostolii Tăi Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune).
ai fost pururea, aşa şi cu cei ce doresc de Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
Tine, Te uneşte pe Tine, Îndurate, ca (o închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
fiind împreună cu Tine, să Te lăudăm şi închinăciune).
să slăvim Duhul Tău cel Sfînt. Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
închinăciune).
Şi acum… Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
Nădejdea şi folositoarea, şi toată, şi la sfîrşit o metanie.
scăparea creştinilor, zid nebiruit celor Citeţul 1: Stăpîne Dumnezeule,
slabi, liman neînviforat, tu eşti Părinte atotputernice, Doamne Fiule
Născătoare de Dumnezeu Preacurată; ci Unule-Născut, Iis use Hristoase şi Duhule
precum lumea o mîntuieşti cu neîncetată Sfinte, o Dumnezeire, o Pute re, miluieşte-
rugăciunea ta, pome neşte-ne şi pe noi, mă pe mine, păcătosul şi, cu judecăţile
Fecioară, întru tot lăudată. care ştii, mîntuieşte-mă pe mine,
nevrednicul robul Tău, că bine eşti
Doamne miluieşte (de 40 de ori).
cuvîntat în vecii vecilor. Amin.
Cel ce în toată vremea şi în tot
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi CEASUL AL ŞASELEA
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de
răbdătorule, Mult-Milostive şi Mult- 3 ori)
Milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe Psalmul 53
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi Dumnezeule, întru numele Tău
la mîntuire pentru făgăduinţa mîntuieşte-mă şi întru puterea Ta mă

23
judecă. 2 Dumnezeule, auzi rugăciunea glasul me u. 20 Izbăvi-va cu pace sufletul
mea, ia aminte cuvintele gurii mele. 3 Că meu de cei ce se apropie de mine, că
străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei mulţi erau împotriva mea. 21 Auzi-va
tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu şi-i va sme ri pe ei, Cel ce este
Dumnezeu înaintea lor. 4 Că iată, mai înainte de veci. 22 Că nu este în ei
Dumnezeu ajută mie şi Domnul este îndreptare şi nu s-au temut de
sprijinitorul sufletului meu. 5 Întoarce-va Dumnezeu. Întins-au mîinile lor
cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul împotriva aliaţilor lor, 23 Întinat-au
Tău îi vei pierde pe ei. 6 De bunăvoie voi legămîntul Lui. Risipiţi au fost de mînia
je rtfi Ţie; lăuda-voi numele Tău, feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor; 24
Doamne, că este bun, 7 Că din tot necazul Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decît
m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit untdelemnul, dar ele sînt săgeţi. 25
ochiul meu. Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va
Psalmul 54 hrăni; nu va da în veac clătinare
Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea dreptului. 26 Iar Tu, Dumnezeule, îi vei
şi nu trece cu vederea ruga mea. 2 Ia coborî pe ei în groapa stricăciunii. 27
aminte spre mine şi mă ascultă; mîhnitu- Bărbaţii vărsători de sînge şi vicleni nu
m-am întru neliniştea mea şi m-am vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu
tulburat de glasul vrăjmaş ului şi de voi nădăjdui spre Tine, Doamne.
necazul păcătosului. 3 Că a abătut as upra Psalmul 90
mea fărădelege şi întru mînie m-a Cel ce locuieşte în ajutorul Celui
vrăjmăşit. 4 Inima mea s-a tulburat întru Preaînalt, întru acoperămîntul
mine şi frica morţii a căzut peste mine; 5 Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va
Teamă şi cutremur au venit asupra mea zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi
şi m-a acoperit întunericul. 6 Şi am zis: scăparea mea; Dumnezeul meu, voi
“Cine-mi va da mie aripi ca de nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va
porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?” izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul
7
Iată, m-aş îndepărta fugind şi m-aş tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe
sălăşlui în pustie. 8 Aşteptat-am pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o
Dumnezeu, Cel ce mă mîntuieşte de armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu
puţinătatea sufletului şi de vifor. 9 te vei teme de frica de noapte, de săgeata
Nimiceşte-i, Doamne, şi împarte limbile ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în
lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare întune ric, de molima ce bîntuie întru
în cetate. 10 Ziua şi noaptea o va amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o
înconjura pe ea peste zidurile ei; mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de
fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi
nedreptate; 11 Şi n-a lipsit din uliţele ei vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei
camătă şi vicleşug. 12 Că de m-ar fi ocărît vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea
vrăjmaşul, aş fi răbdat; 13 Şi dacă cel ce mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare
mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m- ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie
aş fi ascuns de el. 14 Iar tu, omule, nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că
asemenea mie, căpetenia mea şi înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să
cunoscutul meu, 15 Care împreună cu te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini
mine te-ai îndulcit de mîncări, în casa lui te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de
Dumnezeu am umblat în acelaşi gînd! 16 piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi
Să vină moartea peste ei şi să se coboare vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi
în iad de vii, 17 Că vicleşug este în peste balaur. 14 “Că spre Mine a
locaşurile lor, în mijlocul lor. 18 Iar eu, nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice
către Dumnezeu am strigat şi Domnul m- Domnul; îl voi acoperi pe el,că a
a auzit pe mine. 19 Seara şi dimineaţa şi cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către
la amie zi spune-voi, voi vesti şi va auzi Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în

24
necaz şi-l voi scoate pe el, şi-l voi slăvi. 16 Slavă..., Şi acum...,
Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i Pentru că sînte m trecători ...
voi arăta lui mîntuirea Mea”. Preotul: Înţelepciune. Să luăm
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului aminte.
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii Citeţul 2: Prochimen, glas ul al 4-lea:
vecilor. Amin. Ia aminte la glasul rugăciunii mele,
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Împăratul me u şi Dumnezeul meu.
Dumnezeule. (de 3 ori) Corul: Ia aminte la glasul rugăciunii
Doamne miluieşte. (de 3 ori) mele, Împăratul me u şi Dumnezeul meu.
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Citeţul 2 : Graiurile mele ascultă-le,
Duh. Doamne! Înţelege strigarea mea.
Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în Corul: Ia aminte la glasul ...
vecii vecilor. Amin. Citeţul 2 : Ia aminte la glasul
ŞI CITEŞTE CATISM A a 15-a. rugăciunii mele.
După citirea catismei:
Corul: Împăratul meu şi Dumnezeul
Preotul înaintea uşilor împărăteşti zice troparul, meu.
glasul al 2-lea: Preotul: Înţelepciune.
Cel ce în ziua şi în ceasul al şaselea Citeţul 2 : Din Proorocia lui Isaia,
pe Cruce ai pironit păcatul, cel cu citire:
îndrăzneală, făcut de Adam în rai, şi Preotul: Să luăm aminte.
zapis ul greşelilor noastre rupe-l, Citeţul 2 : Aşa zice Domnul: „De
Hristoase Dumnezeule, şi ne mîntuieşte veţi vrea şi de Mă veţi asculta, bunătăţile
pe noi. (o metanie). pămîntului veţi mînca. Iar de nu veţi
Corul: Cel ce în ziua ... vrea şi nu Mă veţi asculta, atunci sabia
Preotul: Auzi, Dumne zeule, glasul vă va mînca”, căci gura Domnului
meu şi nu trece cu vederea rugăciunea grăieşte. Cum a ajuns ca o desfrînată
mea. (o metanie) cetatea cea credincioasă şi plină de
Corul: Cel ce în ziua ... dreptate? Dreptatea locuia în ea, iar
Preotul: Eu către Dumneze u am acum este plină de ucigaşi. Argintul tău
strigat şi Domnul m-a auzit pe mine. (o s-a prefăcut în zgură şi vinul tău este
metanie) amestecat cu apă; mai-marii tăi sînt
Corul: Cel ce în ziua ... răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii; toţi iubesc
Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi darurile şi umblă după răs plată. Ei nu
Sfîntului Duh. judecă orfanul, iar pricina văduvei nu
Citeţul 2: Şi acum şi pururea şi în ajunge pînă la ei. Pentru aceasta zice
vecii vecilor. Amin. Domnul, Dumne zeul Savaot, puternicul
Neavînd îndrăzneală pentru lui Israel: “Răzbuna-Mă-voi împotriva
păcatele noastre cele multe, tu, pe cel ce asupritorilor Mei şi Mă voi întărîta cu
S-a născut din tine, roagă-L, Născătoare răzbunare asupra vrăjmaşilor Mei! Voi
de Dumnezeu Fecioară, că mult poate întoarce mîna Mea împotriva ta şi te voi
rugăciunea Maicii spre îmblînzirea curăţi de toată zgura ta, ca în cuptor. Voi
Stăpînului. Nu trece cu vederea întoarce judecătorii tăi să judece ca la
rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că început şi sfetnicii tăi ca odinioară. După
milostiv este şi poate să mîntuiască, Cel aceasta te vei putea numi iarăşi cetate
ce a voit a pătimi pentru noi. dreaptă, oraş credincios. Sionul va fi
Troparul profeţiei, glas ul 1: răscumpărat prin judecată şi locuitorii
săi care se vor întoarce la credinţă, prin
Pentru că sînte m trecători pe
dreptate”. Domnul va zdrobi pe cei
pămînt, ca toţi părinţii noştri, viaţa
răzvrătiţi, iar cei ce au părăsit pe
noastră cea scurtă păzeşte-o fără păcat, Domnul vor fi nimiciţi. Ei vor fi ruşinaţi
Mîntuitorul nostru, şi ne miluieşte pe noi, pentru dumbrăvile sfinte pe care le-au
ca un iubitor de oameni. îndrăgit şi se vor roşi la faţă din pricina

25
grădinilor pe care le-au ales. Vor fi ca un Dumnezeule. Că de voie bine ai voit cu
stejar ale cărui frunze cad şi ca o grădină trupul a Te sui pe Cruce, ca să scapi din
fără nici un strop de apă. Cel pute rnic va robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai
fi ca puzderiile de cîlţi şi faptele lui ca o zidit. Pentru aceasta cu mulţumire
lească de mărăcini. Şi aceia şi aceasta vor strigăm Ţie: „Toate le-ai umplut de
arde laolaltă şi nime ni nu va putea să-i bucurie, Mîntuitorul nostru, Cel ce ai
stingă. Vedenia pe care a văzut-o Isaia, venit să mîntuieştei lumea.”
fiul lui Amos, pentru Iuda şi Ierusalim. Şi acum…
Fi-va în vre murile cele de pe urmă că Ceea ce eşti izvorul milei,
muntele templului Domnului va fi întărit învredniceşte-ne pe noi de milostivire,
peste vîrfurile munţilor şi se va ridica pe Născătoare de Dumnezeu. Caută spre
deasupra dealurilor. Şi toate popoarele poporul cel păcătos şi arată, precum de-a
vor curge într-acolo. Multe popoare vor pururea, puterea ta, că întru tine
veni şi vor zice: “Veniţi să ne suim în
nădăjduind, strigăm ţie: „Bucură-te, ca
muntele Domnului, în casa Dumnezeului
şi oarecînd Gavriil, mai-marele voievod
lui Iacov, ca El să ne înveţe căile Sale şi
al celor fără trup!”
să merge m pe cărările Sale”. Căci din
Doamne miluieşte (de 40 de ori).
Sion va ieşi legea şi cuvîntul lui
Cel ce în toată vremea şi în tot
Dumnezeu din Ie rusalim.
Preotul: Înţelepciune. Să luăm ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
aminte. slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
Citeţul 2 : Prochimen, glasul al 4-lea: răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
Doamne, nu cu mînia Ta să mă milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
mustri pe mine. cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
Corul: Doamne, nu cu mînia Ta să la mîntuire pentru făgăduinţa
mă mustri pe mine. bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
Citeţul 2 : Miluieşte-mă, Doamne, că primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
neputincios sînt. acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
Corul: Doamne, nu cu mînia Ta să poruncile Tale; sufletele noastre le
mă mustri pe mine. sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
Citeţul 2 : Doamne, nu cu mînia Ta. îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Corul: Să mă mustri pe mine. izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
Citeţul 2 : Degrab să ne întîmpine pe şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
noi îndurările Tale, Doamne, că am sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
Dumnezeule, Mîntuitorul nostru, pentru unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
slăvirea numelui Tău. Doamne, Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
mîntuieşte-ne pe noi şi curăţeşte păcatele eşti în vecii vecilor. Amin.
noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită...,
Treime…, Tatăl nostru… Întru numele Domnului... ,
Preotul: Că a Ta este împărăţia… binecuvintează.
Citeţul 2 : Amin. Mîntuire ai lucrat Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul:
în mijlocul pămîntului, Hristoase Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Dumnezeule; pe Cruce ai întins noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
preacuratele mîinile Tale, adunînd toate Ta peste noi şi ne miluieşte.
neamurile cele ce strigă: „Doamne, slavă Citeţul 2 : Amin.
Ţie!” Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea
Slavă… cuviosului Efrem Sirul:
Preacuratului Tău chip ne Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpî nire şi al
închinăm, Bunule, cerînd iertare grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
greşelilor noastre, Hristoase

26
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al Domnului; inima mea şi trupul meu s-au
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
metanie). bucurat de Dumne zeul cel viu. 3 Că
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib,
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că unde-şi va pune puii săi: 4 Altarele Tale,
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru Doamne al Pute rilor, Împăratul meu şi
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni: Dumnezeul me u. 5 Fericiţi sînt cei ce
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te
închinăciune).
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul vor lăuda. 6 Fericit este bărbatul al cărui
(o închinăciune). ajutor este de la Tine, Doamne; suişuri în
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o inima sa a pus, 7 În valea plîngerii, în
închinăciune).
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o locul care i-a fost pus. Că binecuvîntare
închinăciune). va da Cel ce pune lege; 8 Merge-vor din
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul, putere în pute re, arăta-Se-va Dumnezeul
toată, şi la sfîrşit o metanie.
dumnezeilor în Sion. 9 Doamne,
Citeţul 2 : Dumnezeule şi Doamne al
Dumnezeul pute rilor, auzi rugăciunea
puterilor şi Ziditor a toată făptura, Care,
mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob! 10
pentru milostivirea milei Tale celei
Apărătorul nostru, ve zi,Dumnezeule, şi
neasemănate, pe Unul-Născut Fiul Tău,
caută spre faţa unsului Tău! 11 Că mai
pe Domnul nostru Iisus Hristos L-ai
bună este o zi în curţile Tale decît mii.
trimis spre mîntuirea neamului nostru şi,
Ales-am a fi lepădat în Casa lui
prin cinstită Crucea Lui, zapisul
Dumnezeu, mai vîrtos decît a locui în
păcatelor noastre l-ai rupt şi ai biruit
locaşurile păcătoşilor. 12 Că mila şi
întru Dînsul stăpîniile şi pute rile
adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har
întune ricului; Îns uţi Stăpîne, Iubitorule
şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de
de oameni, primeşte aceste rugăciuni de
bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate.
mulţumire şi de cerere ale noastre, ale 13
Doamne al puterilor, fericit este omul
păcătoşilor şi ne izbăveşte pe noi de toată
cel ce nădăjduieşte întru Tine.
căderea în păcat cea de tot pierzătoare şi
întunecată, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi Psalmul 84

nevăzuţi care caută să ne facă rău. Bine ai voit, Doamne, pămîntului


Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi Tău, întors-ai robimea lui Iacob. 2 Iertat-
nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai
gînduri rele, ci cu dorirea Ta hrăneşte toate păcatele lor. 3 Potolit-ai toată mînia
sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mîniei
căutînd şi cu lumina cea de la Tine Tale. 4 Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul
povăţuiţi fiind, la Tine, Lumina cea mîntuirii noastre, şi-Ţi întoarce mînia Ta
neapropiată şi pururea fiitoare privind, de la noi. 5 Oare, în veci Te vei mînia pe
neîncetată mărturisire şi mulţumire Ţie noi? Sau vei întinde mînia Ta din neam
să înălţăm, Tatălui Celui fără de început, în neam? 6 Dumnezeule, Tu, întorcîndu-
împreună Unuia-Născut Fiului Tău şi Te, ne vei dărui viaţă şi poporul Tău se
Preasfîntului şi bunului,, şi de viaţă va veseli de Tine. 7 Arată-ne nouă,
făcătorului Tău Duh, acum şi pururea, şi Doamne, mila Ta şi mîntuirea Ta dă-ne-o
în vecii vecilor. Amin. nouă. 8 Auzi-voi ce va grăi întru mine
Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste
CEASUL AL NOUĂLEA poporul Său. 9 Şi peste cuvioşii Săi, şi
peste cei ce îşi întorc inima spre Dînsul. 10
Citeţul 1 :Veniţi să ne închinăm ... (de Dar mîntuirea Lui este aproape de cei ce
3 ori)
se tem de Dînsul, ca să se sălăşluiască
Psalmul 83 slava în pămîntul nostru. 11 Mila şi
Cît de iubite sînt locaş urile Tale, adevărul s-au întîmpinat, dre ptatea şi
Doamne al pute rilor! 2 Doreşte şi se pacea s-au sărutat. 12 Adevărul din
sfîrşeşte sufletul me u după curţile pămînt a răsărit şi dreptatea din cer a

27
privit. 13 Că Domnul va da bunătate şi Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
pămîntul nostru îşi va da rodul său; 14 Duh.
Dreptatea înaintea Lui va me rge şi va Citeţul 2 : Şi acum, şi pururea, şi în
pune pe cale paşii Săi. vecii vecilor. Amin.
Psalmul 85 ŞI CITEŞTE CATISM A a 16-a.
Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă După citirea catismei
auzi, ca sărac şi necăjit sînt eu. 2 Păzeşte Preotul înaintea uşilor împărăteşti zice troparul,
sufletul meu, căci cuvios sînt; mîntuieşte, glasul al 8-lea:
Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce Cel ce în ceasul al nouălea pentru
nădăjduieşte în Tine. 3 Miluieşte-mă, noi cu trupul moarte ai gustat, omoară
Doamne, că spre Tine voi striga toată cugetul trupului nostru, Hristoase
ziua. Veseleşte sufletul robului Tău, că Dumnezeule, şi ne mîntuieşte pe noi. (o
spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul metanie).
meu. 4 Că Tu, Doamne, bun şi blînd eşti Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
şi mult-milostiv tuturor celor ce Te Preotul: Să se apropie rugăciunea
cheamă pe Tine. 5 Ascultă, Doamne, mea înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul
rugăciunea mea şi ia aminte la glasul Tău mă înţelepţeşte. (o metanie)
cererii mele. 6 În ziua necazului meu am Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
strigat către Tine, că m-ai auzit. 7 Nu este Preotul: Să intre cererea mea
asemenea Ţie între dumnezei Doamne, şi înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Tău
nici fapte nu sînt ca faptele Tale. 8 Veni- mă izbăveşte. (o metanie)
vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
se vor închina înaintea Ta, Doamne, şi Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
vor slăvi numele Tău. 9 Că mare eşti Tu, Sfîntului Duh.
Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul Citeţul 1 : Şi acum, şi pururea, şi în
Dumnezeu. 10 Povăţuieşte-mă, Doamne, vecii vecilor. Amin.
pe calea Ta şi voi merge întru adevărul Cel ce pentru noi Te-ai născut din
Tău; veselească-se inima mea, ca să se Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule,
teamă de numele Tău. 11 Lăuda-Te-voi, Care cu moartea pe moarte ai prădat şi
Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima învierea ai arătat, ca un Dumne zeu, nu
mea şi voi slăvi numele Tău în veac. 12 Că trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu
mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit mîna Ta. Arată iubirea Ta de oameni,
sufletul me u din iadul cel mai de jos. 13 Milostive, primeşte pe Născătoarea de
Dumnezeule, călcătorii de lege s-au Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine,
sculat asupra mea şi adunarea celor tari care se roagă pentru noi şi mîntuieşte,
a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Mîntuitorul nostru, pe Poporul cel
Tine înaintea lor. 14 Dar Tu, Doamne, deznădăjduit.
Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; Nu ne lăsa pe noi pînă în sfîrşit,
îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi pentru numele Tău cel sfînt şi nu strica
adevărat. 15 Caută spre mine şi mă legătura Ta, şi nu depărta mila Ta de la
miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi noi, pentru Avraam cel iubit de Tine şi
mîntuieşte pe fiul slujnicei Tale. 16 Fă cu pentru Isaac, robul Tău, şi Israel sfîntul
mine semn s pre bine, ca să vadă cei ce Tău.
mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu, Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat. Treime…, Tatăl nostru…
Fă cu mine semn spre bine, ca să Preotul: Că a Ta este împărăţia…
vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că Citeţul 1 : Amin.
Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat. Văzînd tălharul pe Începătorul
Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori). vieţii pe Cruce spînzurat, zicea: „De n-ar
Doamne miluieşte. (de 3 ori) fi fost Dumnezeu întrupat Care cu noi a
fost răstignit, nu şi-ar fi ascuns soarele

28
razele sale, nici s-ar fi clătinat pămîntul, Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
cutre murîndu-se. Ci, Cel ce toate le-ai grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
suferit, pomeneşte-mă, Doamne, întru Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
împărăţia Ta.” răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
metanie).
Slavă… Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
În mijlocul a doi tîlhari cumpănă văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
dreptăţii s-a aflat Crucea Ta; unul adică binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)
ce s-a pogorît în iad cu îngreuierea hulei; Citeţul 1 : Stăpîne Doamne, Iisuse
iar celălalt s-a uşurat de greşeli spre Hristoase, Dumne zeul nostru, Cel ce
cunoaşterea cuvîntării de Dumne zeu, îndelung ai răbdat pentru greşelile
Hristoase Dumnezeule, slavă Ţie. noastre şi pînă la acest ceas de acum ne-
Şi acum… ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel
Pe Mieluşelul şi Păstorul, şi de viaţă făcător fiind răstignit, tîlharului
Mîntuitorul lumii, văzîndu-L ceea ce L-a celui bine cunoscător intrarea în rai i-ai
născut, a zis; lăcrimînd: „Lumea se făcut şi cu moartea pe moarte ai
bucură luînd izbăvire, iar cele dinăuntru sfărîmat; curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii şi
ale mele ard, văzînd răstignirea Ta, pe nevrednicii robii Tăi, că am greşit şi
care pentru toţi o rabzi, Fiule şi fărădelegi am făcut şi nu sînte m vrednici
Dumnezeul me u.” să ridicăm ochii noştri şi să privim la
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) înălţimea cerului, pentru că am lăsat
Cel ce în toată vremea şi în tot calea dreptăţii Tale şi am umblat în voile
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi inimii noastre; ci ne rugăm neasemănatei
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- bunătăţii Tale, iartă-ne pe noi, Doamne,
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- după mulţimea milei Tale şi ne
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe mîntuieşte pentru sfînt numele Tău, că s-
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi au stins întru deşertăciuni zilele noastre.
la mîntuire pentru făgăduinţa Scoate-ne din mîna potrivnicului, iartă
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, nouă păcatele noastre şi omoară gîndul
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul nostru cel trupesc. Ca, lepădînd pe omul
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm şi
poruncile Tale; sufletele noastre le Ţie să vieţuim, Stăpînului nostru şi
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele Făcătorului de bine. Şi aşa urmînd
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne poruncile Tale, la odihna cea veşnică să
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele ajunge m, unde este locaşul tuturor celor
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu ce se veselesc. Că Tu eşti cu adevărat
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, veselia cea adevărată şi bucuria celor ce
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la Te iubesc, Hristoase Dumne zeul nostru,
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei şi Ţie slavă înălţăm, împreună cu
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat Părintele Tău cel fără de început şi cu
eşti în vecii vecilor. Amin. Preasfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…, Tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită ..., vecilor. Amin.
Întru numele Domnului... Corul începe a cînta pe glasul al 8-lea:
binecuvintează. Întru împărăţia Ta, pome neşte-ne
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul: pe noi, Doamne, cînd vei veni întru
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre împărăţia Ta.
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa Fericiţi cei săraci cu duhul, că a
Ta peste noi şi ne miluieşte. acelora este împărăţia ce rurilor.
Citeţul 1 :Amin. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei
Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea veni întru împărăţia Ta.
cuviosului Efrem Sirul:

29
Fericiţi cei ce plîng, că aceia se vor Domnul Savaot, plin este cerul şi
mîngîia. Pome neşte-ne pe noi, Doamne, pămîntul de slava Ta.”
cînd vei veni întru împărăţia Ta. Citeţul 1: Apropiaţi-vă către Dînsul
Fericiţi cei blînzi, că aceia vor şi vă veţi lumina, şi feţele voastre nu se
moşteni pămîntul. Pomeneşte-ne pe noi, vor ruşina.
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă
Ta. pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt
Fericiţi cei ce flămînzesc şi Domnul Savaot, plin este cerul şi
însetoşează de dreptate, că aceia se vor pămîntul de slava Ta.”
sătura. Pome neşte-ne pe noi, Doamne, Citeţul 1: Slavă Tatălui…
cînd vei veni întru împărăţia Ta. Citeţul 2: Ceata sfinţilor îngeri şi a
Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor arhanghelilor, cu toate cereştile puteri,
milui. Pome neşte-ne pe noi, Doamne, Te laudă pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt,
cînd vei veni întru împărăţia Ta. Sfînt Domnul Savaot, plin este cerul şi
Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia pămîntul de Slava Ta.”
vor vedea pe Dumnezeu. Pomeneşte-ne Citeţul 1: Şi acum…
pe noi, Doamne, cînd vei veni întru Citeţul 2: Cred întru unul Dumne-
împărăţia Ta. zeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi
fiii lui Dumnezeu se vor che ma. nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
veni întru împărăţia Ta. Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
Fericiţi cei prigoniţi pentru toţi vecii; Lumină din Lumină,
dreptate, că a acelora este împărăţia Dumnezeu adevărat din Dumne zeu
cerurilor. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
cînd vei veni întru împărăţia Ta. fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au
Fericiţi veţi fi, cînd vă vor ocărî şi făcut.Care pentru noi oame nii şi pentru a
vă vor prigoni, şi vor zice tot cuvîntul rău noastră mîntuire, S-a pogorît din ceruri
împotriva voastră, minţind pentru Mine. şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei Maria Fecioara şi S-a făcut om.Şi S-a
veni întru împărăţia Ta. răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat. Şi a
voastră multă este în ceruri. Pomeneşte- înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a
ne pe noi, Doamne, cînd vei veni întru suit la ceruri, şi şade de-a dreapta
împărăţia Ta. Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie
Duh. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt,
vei veni întru împărăţia Ta. Domnul de viaţă făcătorul, Care din
Şi acum, şi pururea, şi în vecii Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl
vecilor. Amin. Pomeneşte-ne pe noi, şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă,
Ta. sobornicească şi apostolească Biserică.
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd Mărturisesc un botez întru iertarea
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi
Pomeneşte-ne pe noi, Stăpîne, cînd viaţa veacului ce va să fie. Amin.
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule,
Pomeneşte-ne pe noi, Sfinte, cînd greşelile noastre, cele de voie şi cele fără
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) de voie, cele cu lucrul şi cu cuvîntul, cele
Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă cu ştiinţă şi cu neştiinţă, cele din noapte
pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt şi din zi, cele cu mintea şi cu gîndul, toate

30
le iartă nouă, ca un bun şi de oameni Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Iubitor. noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, Ta peste noi şi ne miluieşte.
sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Citeţul 2: Amin.
Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
pe pămînt. Pîinea noastră cea de toate Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
greşelile noastre, precum şi noi iertăm grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. metanie).
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
Citeţul 1: Amin.
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
După ecfonis, urmează condacele: cele din zilele
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
săptămînii şi al sfîntului care este hramul bisericii. Iar de
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
este hramul lui Hristos, se zice: al hramului, al zilei şi al
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
sfîntului din acea zi, dacă sfîntul are condac.
închinăciune).
Condacul zilei, glasul al 2-lea:
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
Proorocule al lui Dumnezeu și (o închinăciune).
Înaintemergătorule al harului, capul tău Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
închinăciune).
ca un trandafir preasfințit din pămînt Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
aflîndu-l, vindecări totdeauna luăm, că închinăciune).
iarăși, ca și mai înainte în lume Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
propovăduiești pocăința. toată, şi la sfîrşit o metanie.

Slavă…
Cu sfinţii fă odihnă, Hristoase,
sufletelor adormiţilor robilor Tăi, unde LA VECERNIE
nu este durere, nici întristare, nici suspin, MARȚI SEARA.
ci viaţă fără de sfîrşit.
Şi acum… Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de
3 ori)
Ceea ce eşti folositoare creştinilor,
neînfruntată mijlocitoare către Făcătorul Psalmul 103

neschimbată, nu trece cu vederea Binecuvintează, suflete al meu, pe


glasurile cele de rugăciune ale Domnul! Doamne, Dumne zeul me u,
păcătoşilor; ci apucă înainte, ca o bună, măritu-Te-ai foarte! 2 Întru strălucire şi
spre ajutorul nostru, care cu credinţă în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce
strigăm către tine: „Grăbeşte spre Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; 3
rugăciune şi sîrguieşte spre îmblînzire, Cel ce întinzi ce rul ca un cort; Cel ce
apărînd pururea, Născătoare de acoperi cu ape cele mai de deasupra ale
Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.” lui; 4 Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) umbli peste aripile vînturilor; 5 Cel ce
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii Tale pară de foc; 6 Cel ce ai întemeiat
vecilor. Amin. pămîntul pe întărirea lui şi nu se va
Ceea ce eşti mai cinstită decît clătina în veacul veacului. 7 Adîncul ca o
heruvimii şi mai mărită fără de haină este îmbrăcămintea Lui; peste
asemănare decît serafimii, care, fără munţi vor sta ape. 8 De certarea Ta vor
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai fugi, de glasul tunetului Tău se vor
născut, pe tine, cea cu adevărat înfricoşa. 9 Se suie munţi şi se coboară
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele.
10
Întru numele Domnului, ... Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi
binecuvintează. nici nu se vor întoarce să acopere
Preotul iese din altar şi stînd înaitea ușilor pămîntul. 11 Cel ce trimiţi izvoare în văi,
împărătești rosteşte ecfonisul: prin mijlocul munţilor vor trece ape; 12

31
Adăpa-se-vor toate fiarele cîmpului, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete
asinii sălbatici setea îşi vor potoli. 13 Peste al meu, pe Domnul.
acelea păsările cerului vor locui; din Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
mijlocul stîncilor vor da glas. 14 Cel ce Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
adăpi munţii din cele mai de deasupra vecilor. Amin.
ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie
sătura pămîntul. 15 Cel ce răsari iarbă Dumnezeule (de 3 ori).
dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba Preotul zice ectenia mare:
oamenilor; 16 Ca să scoată pîine din Cu pace, Domnului să ne rugăm.
pămînt şi vinul veseleşte inima omului; 17 Corul: Doamne miluieşte.
Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea
Ca să veselească faţa cu untdelemn şi sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm.
pîinea inima omului o întăreşte. 18 Pentru pacea a toată lumea, pentru
Sătura-se-vor copacii cîmpului, cedrii bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
Libanului pe care i-ai sădit; acolo pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm.
păsările îşi vor face cuib. 19 Locaşul Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei
ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu
cocostîrcului în chiparoşi. Munţii cei intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm.
înalţi adăpost cerbilor, stîncile scăpare Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
iepurilor. 20 Făcut-ai luna spre vre mi; Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul
soarele şi-a cunoscut apusul său. 21 Pus-ai nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir
întune ric şi s-a făcut noapte, cînd vor ieşi şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop
Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos
toate fiarele pădurii; 22 Puii leilor mugesc di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul ,
ca să apuce şi să ceară de la Dumne zeu Domnului să ne rugăm.
mîncarea lor. 23 Răsărit-a soarele şi s-au Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm.
24
Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara ace asta şi
pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu
sa pînă seara. 25 Cît s-au mărit lucrurile
credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai rugăm.
făcut! Umplutu-s-a pămîntul de zidirea Pentru buna întocmire a văzduhului,
Ta. 26 Marea aceasta este mare şi largă; pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi
acolo se găsesc tîrîtoare, cărora nu este pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm.
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi
număr, vietăţi mici şi mari. 27 Acolo prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se
corăbiile umblă; balaurul acesta pe care ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor,
l-ai zidit, ca să se joace în ea. 28 Toate Domnului să ne rugăm.
către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul,
la bună vre me. 29 Dîndu-le Tu lor, vor mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne
rugăm.
aduna; deschizînd Tu mîna Ta, toate se
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte
vor umple de bunătăţi. 30 Dar întorcîndu- pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
duhul lor şi se vor sfîrşi şi în ţărînă se vor mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu
întoarce. 31 Trimite-vei duhul Tău şi se Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi
sfinţii să o pomeni m.
vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului. 32 Fie
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa
slava Domnului în veac! Veseli-se-va noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Domnul de lucrurile Sale. 33 Cel ce caută Corul: Ţie Doamne.
spre pămînt şi-l face pe el de se Preotul: Că Ţie se cuvi ne toată slava,
cutre mură; Cel ce se atinge de munţi şi cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi
fumegă. 34 Cînta-voi Domnului în viaţa Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
mea, cînta-voi Dumne zeului me u cît voi
fi. 35 Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele, Citețul 1: CITEŞTE CATISMA A 18-A:
După citirea catismei:
iar eu mă voi veseli de Domnul. 36 Piară Preotul: zice ectenia mică:
păcătoşii de pe pămînt şi cei fără de lege, Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

32
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am:
noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, “Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pămîntul celor vii. 6 Ia aminte la
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. rugăciunea mea, că m-am sme rit foarte.
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie Doamne. s-au întărit mai mult decît mine.
(Stih. Pe 10):
Preotul: Că a Ta este stăpînirea şi a Ta este
împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului, şi a din te mniţă sufletul me u,
Stih: Scoate
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în veci vecilor. ca să laude numele Tău, Doamne.
Corul: Amin. Doamne, strigat-am Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii,
către Tine, auzi-mă; auzi-mă, Doamne, pînă ce-mi vei răsplăti mie.
Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; (Stih. Pe 8):
Stih: Dintru adîncuri am strigat
ia aminte la glas ul rugăciunii mele, cînd
strig către Tine, auzi-mă, Doamne. către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul
meu!
Să se îndrepte ze rugăciunea mea ca
Stih: Fie urechile Tale cu luare-
tămîia înaintea Ta; ridicarea mîinilor
aminte la glasul rugăciunii mele.
mele, je rtfă de seară, auzi-mă, Doamne. (Stih. pe 6):
Citeţul 2: Pune, Doamne, strajă gurii Se pun stihirile Triodului, glasul al 2-lea:
mele şi uşă de îngrădire, împrejurul Citeţul 1 : De Te vei uita la
buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va
cuvinte de vicleşug, ca să-mi suferi? Că la Tine este milostivirea.
dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu Citeţul 2 : Cei ce am fost scoşi din rai
oamenii cei ce fac fărădelege nu mă voi pentru mîncarea cea amară, oarecînd,
însoţi cu aleşii lor. Ce rta-mă-va dreptul acum, prin oprirea poftelor să ne silim a
cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul intra iarăşi, strigînd Dumne zeului
păcătoşilor să nu ungă capul meu; că nostru: „Cel ce Ţi-ai întins pe Cruce
încă şi rugăciunea mea este împotriva palmele, oţet bînd şi fiere gustînd, şi Cel
ce ai răbdat durerile piroanelor, scoţînd
vrerilor lor. Prăbuşească-se de pe stîncă
toate desfătările cele prea amare din
judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile
sufletele noastre, pentru milostivirea
mele că s-au îndulcit, Ca o brazdă de
îndurărilor, mîntuieşte pe robii Tăi.”
pămînt s-au rupt pe pămînt, risipitu-s-au
Citeţul 1 :Pentru numele Tău, Te-am
oasele lor lîngă iad. Căci către Tine, aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul
Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine
meu spre cuvîntul Tău, nădăjduit-a
am nădăjduit, să nu iei sufletul me u. sufletul meu în Domnul,
Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie Citeţul 2 : Cei ce am fost izgoniţi din
şi de smintelile celor ce fac fărădelege. rai oarecînd, pe ntru mîncarea din pom,
Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit acum, prin Crucea Ta, într-însul ne-am
sînt eu pînă ce voi trece. sălăşuit; care Cruce, spre rugăciune o
Psalmul 141 aducem Ţie, mult-Îndurate, şi cu
Cu glasul me u către Domnul am credinţă toţi ne rugăm: „Izvoare de
strigat, cu glasul meu către Domnul m- lacrimi acum trimite-ne nouă, în vremea
am rugat. 2 Vărsa-voi înaintea Lui postirii, curăţind toată întinăciunea
rugăciunea mea, necazul meu înaintea patimilor şi a păcatelor noastre.” Ca toţi
Lui voi spune. 3 Cînd lipsea dintru mine să strigăm Ţie îndelung: „Doamne, slavă
duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. Ţie!”
În calea aceasta în care am umblat, Citeţul 1 : Din straja dimineţii pînă
ascuns-au cursă mie. 4 Luat-am seama în noapte. Din straja dimineţii să
de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să nădăjduiască Israel spre Domnul.
mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine şi Citeţul 2 : Dăruieşte-mi şi mie,
nu este cel ce caută sufletul me u. 5 Cuvinte, desfătarea postirii, precum lui

33
Adam raiul, odinioară, şi a gusta din Citeţul 1 : Şi a zis Dumnezeu: “Să fie
toate poruncile Tale, Dumnezeul nostru, luminători pe tăria cerului, ca să
şi a mă fe ri pururea de rodul păcatului, lumineze pe pămînt, să despartă ziua de
pe care l-ai oprit. Ca să ajung şi eu cu noapte şi să fie semne ca să deosebească
bucurie la patima Ta cea de pe Crucea anotimpurile, zilele şi anii, şi să slujească
purtătoare de viaţă. drept luminători pe tăria cerului, ca să
Dacă în M ineu se află slujba la doi sfinţi, stihirile lumineze pămîntul”. Şi a fost aşa. A făcut
unuia le cîntăm la Laude.
Dumnezeu cei doi luminători mari:
Citeţul 1 : Că la Domnul este mila si
luminătorul cel mai mare pentru
multă mîntuire la El. Şi El va izbăvi pe
cîrmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic
Israel din toate fărădelegile lui.
pentru cîrmuirea nopţii, şi stelele. Şi le-a
Citeţul 2 : Stihira sfîntului din Mineu pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să
Citeţul 1 : Lăudaţi pe Domnul toate lumineze pămîntul, să cîrmuiască ziua şi
neamurile; lăudaţi-L pe El toate noaptea şi să despartă lumina de
popoarele; întune ric. Şi a văzut Dumne zeu că este
Citeţul 2 : Stihira sfîntului din Mineu bine. Şi a fost seară, şi a fost dimineaţă:
Citeţul 1 : Că s-a întărit mila Lui ziua a patra. Apoi a zis Dumnezeu: “Să
peste noi şi adevărul Domnului rămîne în mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în
veac. ele şi păsări să zboare pe pămînt, pe
Citeţul 2 : Stihira sfîntului din Mineu întinsul tăriei cerului!”. Şi a fost aşa. A
Citeţul 1 : Slavă… a sfîntului dacă are, iar de făcut Dumnezeu animalele cele mari din
nu, Slavă…, Şi acum… ape şi toate fiinţele vii, care mişună în
Citeţul 2 : al Crucii, al Născătoarei, din M ineu. ape, unde ele se prăsesc după felul lor şi
Corul: Lumină lină a sfintei slave a toate păsările înaripate după felul lor. Şi
Tatălui ceresc Celui fără de moarte, a văzut Dumnezeu că este bine. Şi le-a
Celui Sfînt şi Fe ricit, Iisuse Hristoase, binecuvînat Dumnezeu, şi a zis: “Prăsiţi-
venind la apusul soarelui, văzînd lumina vă şi vă înmulţiţi, şi umpleţi apele
cea de seară, lăudăm pe Tatăl şi pe Fiul mărilor, şi păsările să se înmulţească pe
şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti pămînt”. Şi a fost seară, şi a fost
în toată vre mea a fi lăudat de glasuri dimineaţă: ziua a cincea.
cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai Preotul: Înţelepciune. Să luăm
viaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte. aminte.
Preotul: Să luăm aminte. Pace Citeţul 2 : Prochimen, glasul al 5-lea:
tuturor. Doamne, Dumnezeul nostru, cît este
Corul: Şi duhului tău. de minunat numele Tău în tot pămîntul.
Preotul: Înţelepciune. Să luăm Corul: Doamne, Dumnezeul
aminte. nostru...
Citeţul 1 :Prochimen, glas ul al 6-lea: Citeţul 2 : Că s-a înălţat slava Ta mai
Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am presus de ceruri.
nădăjduit. Corul: Doamne, Dumnezeul
Corul: Doamne, Dumnezeul meu, în nostru...
Tine am nădăjduit. Citeţul 2 : Doamne, Dumnezeul
Citeţul 1 :Mîntuieşte-mă de toţi cei ce nostru.
mă prigonesc şi mă izbăveşte. Corul: Cît este de minunat numele
Corul: Doamne, Dumnezeul meu, în Tău în tot pămîntul.
Tine am nădăjduit. Preotul: Înţelepciune.
Citeţul 1 : Doamne, Dumnezeul meu. Citeţul 2 : De la Pilde, citire:
Corul: În Tine am nădăjduit. Preotul: Să luăm aminte:
Preotul: Înţelepciune. Citeţul 2 : Înţelepciunea strigă pe
Citeţul 1 : De la Facere, citire: uliţă şi în pieţe îşi ridică glasul său. Ea
Preotul: Să luăm aminte: propovăduieşte la răspîntiile zgomotoase:

34
înaintea porţilor cetăţii îşi spune sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.
Milă şi iertare de păcate şi de greşelile noastre,
cuvîntul: “Pînă cînd, proştilor, veţi iubi la Domnul să cerem.
prostia? Pînă cînd, nebunilor, veţi iubi Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace
nebunia? Şi voi, neştiutorilor, pînă cînd lumii, la Domnul să cerem.
Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru
veţi urî ştiinţa? Întoarceţi-vă iarăşi la pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.
mustrarea mea şi iată eu voi turna peste S fîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere,
voi duhul meu şi vă voi vesti cuvintele neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoarea
judecată a lui Hristos, să cerem.
mele. Chematu-v-am , dar voi n-aţi luat Pe Preasfînta, curata, prabinecuvîntata, mărita
aminte! Întinsu-mi-am mîna şi n-a fost S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea
cine să ia seama! Ci aţi lepădat toate Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
sfaturile mele şi mustrările mele nu le-aţi noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
primit. De aceea şi eu voi rîde de pieirea Ţie Doamne
voastră şi mă voi bucura cînd va veni Preotul: Că bun şi iubitor de oameni
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi
groaza peste voi, cînd va veni peste voi S fîntului Duh, acum şi purure,a, şi în vecii vecilor.
necazul ca furtuna şi cînd nenorocirea ca Corul: Amin.
vijelia vă va cuprinde. Atunci mă vor Preotul: Pace tuturor.
chema, dar eu nu voi răspunde; din zori Corul: Ş i duhului tău.
mă vor căuta şi nu mă vor afla, pentru că Preotul: Capetele noastre, Domnului să le
ei au urît ştiinţa şi frica de Dumnezeu n- plecăm.
au ales-o, fiindcă n-au luat aminte la Corul: Ţie Doamne.
sfaturile mele şi cercetarea mea au Preotul: Fie stăpînirea împărăţiei Tale
binecuvîntată şi preaslăvită, a Tatălui şi a Fiului, şi a
dispreţuit-o. Mînca-vor din rodul căii lor S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
şi de sfaturile lor sătura-se-vor, căci
STIHOAVNA, glasul al 8-lea:
îndărătnicia omoară pe cei proşti şi
nepăsarea pierde pe cei fără minte; iar Corul: Să nu săvîrşitm postul numai
cel ce mă ascultă va trăi în pace şi linişte şi cu părăsirea mîncărilor, ci cu
înstrăinarea de toată patima cea
de rele nu se va teme”.
pămîntească; ca robind trupul, care
Citeţul 1 : Învredniceşte-ne, Doamne,
tiranic stă împotriva noastră, vrednici să
în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim ne facem împărătăşirii Mielului, Fiului
noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne Dumnezeul lui Dumne zeu, Celui ce S-a junghiat de
părinţilor noştri şi lăudat, şi preaslăvit este bunăvoie pentru lume; şi duhovniceşte să
numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, prăznuim Învierea Mîntuitorului cea din
mila Ta spre noi, precum am nădăjduit morţi; la înălţime ridicîndu-ne, întru
întru Tine. Bine eşti cuvîntat, Doamne, bucuria virtuţilor şi cu desfătarea
învaţă-mă îndreptările Tale. Bine eşti faptelor noastre celor alese, bucurînd pe
cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu
Iubitorul de oameni.
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte,
Citeţul 1 :Către Tine, Cel ce locuieşti în
luminează-mă cu îndreptările Tale.
cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sînt ochii
Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile robilor la mîinile stăpînilor l or, precum sînt ochii
mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie se slujnicii la mîinile stăpî nei sale; aşa sînt ochii
cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie noştri către Domnul Dumnezeul nostru, pînă ce
slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului se va milosti vi s pre noi.
Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Citeţul 2 : Să nu săvîrşitm postul
Amin. numai cu părăsirea mîncărilor, ci cu
Preotul: S ă plinim rugăciunea noastră cea de înstrăinarea de toată patima cea
seară, Domnului. pămîntească; ca robind trupul, care
Doamne miluieşte. tiranic stă împotriva noastră, vrednici să
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. ne facem împărătăşirii Mielului, Fiului
Seara toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de lui Dumne zeu, Celui ce S-a junghiat de
păcat, la Domnul să cerem. bunăvoie pentru lume; şi duhovniceşte să
Dă Doamne.
Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor prăznuim Învierea Mîntuitorului cea din

35
morţi; la înălţime ridicîndu-ne, întru prime jdii şi de necazuri; că pe voi calzi
bucuria virtuţilor şi cu desfătarea folositori către Mîntuitorul v-am cîştigat.
faptelor noastre celor alese, bucurînd pe (o metanie)
Iubitorul de oameni. Sub milostivirea ta scăpăm,
Citeţul 1 : Miluieşte-ne pe noi , Doamne, Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile
miluieşte-ne pe noi, că mult ne-am săturat de noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci
defăi mare. Că prea mult s-a săturat sufletul din prime jdii ne izbăveşte pe noi, una
nostru de ocara celor îndestulaţi şi de defăimarea
celor mîndri.
curată, una binecuvînată (fără metanie).
Citeţul 2 : Mucenicii Tăi, Doamne, Citeţul 1: Doamne miluieşte (de 40 de
ori), Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti mai
uitînd cele de viaţă şi nebăgînd seamă de
chinuri pentru viaţa ce va să fie, aceleia cinstită…, Întru numele Domnului, ....
s-au arătat moştenitori. Pentru aceasta şi binecuvintează.
împreună cu îngerii se bucură; pentru Preotul: Cel ce este binecuvîntat...
rugăciunile lor, dăruieşte poporului Tău Citeţul 1: Amin.
mare milă. Împărate ceresc, pe binecredin-
Citeţul 1 : Slavă…, Şi acum… a Crucii, ciosul nostru popor ocroteşte-l, credinţa
a Născătoarei. o întăreşte, pe cei răi îi îmblînzeşte,
Citeţul 2 : „O, preaslăvită minune; o, lumea o împacă, sfînt locaşul acesta bine-
taină nouă. O, înfricoşătoare rînduială”, l păzeşte, pe cei mai înainte răposaţi,
a zis Fecioara, dacă Te-a văzut răstignit părinţii şi fraţii noştri, în locaşurile
în mijlocul a doi tîlhari, pe Tine pe Care drepţilor îi aşază, iar pe noi întru
fără durere în chip minunat Te-a născut. pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, ca
Şi a plîns, zicînd: „Vai mie, preaiubite un bun şi de oameni Iubitor.
Fiule. Cum Te-a pironit pe Cruce Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
poporul cel cumplit şi nemulţumitor.” Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
Citeţul 1 : Acum slobozește pe robul trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
Tău, Stăpîne, în pace, după cuvîntul Tău, grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
căci văzură ochii mei mîntuirea Ta, pe Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
care ai gătit-o înaintea feţei tuturor metanie).
popoarelor: lumină spre descoperirea Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
neamurilor şi slavă poporului Tău, văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Israel. Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Treime…, Tatăl nostru… Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune).
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
Corul: Amin. Şi se cîntă troparele acestea, (o închinăciune).
glasul al 5-lea: Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
Născătoare de Dumne zeu Fecioară, închinăciune).
bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
închinăciune).
Marie, Domnul este cu tine. Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
Binecuvîntată eşti tu între femei şi toată, şi la sfîrşit o metanie.
binecuvîntat este rodul pîntecelui tău, că Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…,
ai născut pe Mîntuitorul sufletelor Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
noastre. (o metanie) Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Slavă… Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte.
Botezătorule al lui Hristos, pe noi (de 12 ori)
toţi ne pomeneşte, ca să ne izbăvim de Preasfîntă Treime, Stăpînie de o
fărădelegile noastre, că ţie s-a dat har a fiinţă, Împărăţie nedespărţită, Ceea ce
te ruga pentru noi. (o metanie) eşti pricina tuturor bunătăţilor,
Şi acum… binevoieşte şi pentru mine păcătosul;
Rugaţi-vă pentru noi, Sfinţilor întăreşte şi înţelepţeşte inima mea şi
Apostoli şi sfinţii toţi, ca să ne izbăvim de şterge toată întinarea mea. Luminează

36
gîndul meu, ca totdeauna să Te slăvesc şi Preotul: Înţelepciune.
să Te laud, şi să mă închin Ţie, şi să zic: Corul: Cuvine-se cu adevărat să te
„Unul Sfînt, unul Domn, Iisus Hristos, fericim, pe tine, Născătoare de
întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.” Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea
Fie numele Domnului binecuvîntat nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.
de acum şi pînă în veac. (de 3 ori) Preotul: Preasfîntă Născătoare de
Slavă…, Şi acum… Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.
Psalmul 33 Corul: Ceea ce eşti mai cinstită
Bine voi cuvînta pe Domnul în toată decăît heruvimii şi mai mărită fără de
vre mea, pururea lauda Lui în gura mea. asemănare decăt serafimii, care, fără
2
În Domnul se va lăuda sufletul meu; să stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
audă cei blînzi şi să se veselească. 3 Slăviţi născut, pe tine, cea cu adevărat,
pe Domnul împre ună cu mine şi să Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
înălţăm numele Lui împreună. 4 Căutat- Preotul: Slavă Ţie, Hristoase
am pe Domnul şi m-a auzit, şi din toate Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie.
necazurile mele m-a izbăvit. 5 Apropiaţi- Corul: Slavă…, Şi acum… Doamne
vă de El şi vă luminaţi, şi feţele voastre să miluieşte (de 3 ori), ... binecuvintează.
nu se ruşineze. 6 Săracul acesta a strigat Preotul: Hristos, Adevăratul
şi Domnul l-a auzit pe el, şi din toate Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
necazurile lui l-a izbăvit. 7 Străjui-va Preacuratei Maicii Sale, cu puterea
înge rul Domnului împrejurul celor ce se cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci ...
tem de El, şi-i va izbăvi pe ei. 8 Gustaţi şi Corul: Pe Marele Domn şi Părintele
vedeţi că bun este Domnul; fericit nostru ...
bărbatul care nădăjduieşte în El. 9
Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că
n-au lipsă cei ce se tem de El. 10 Bogaţii PAVECERNIŢA CEA MARE
au sărăcit şi au flămînzit, iar cei ce-L ÎN ZIUA DE MARȚI SEARA ÎN
caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot PRIMA SĂPTĂMÎNĂ A
binele. 11 Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe POSTULUI MARE.
mine, frica Domnului vă voi învăţa pe
voi; 12 Cine este omul cel ce voieşte viaţa,
care iubeşte să vadă zile bune? Opreşte-ţi Preotul: Binecuvîntat este
limba de la rău şi buzele tale să nu Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
grăiască vicleşug. 13 Fereşte-te de rău şi pururea, şi în vecii vecilor.
fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea. 14 Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne-
Ochii Domnului spre cei drepţi şi zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc,
urechile Lui s pre rugăciunea lor. 15 Iar Mîngîietorule ..., Sfinte Dumne zeule ...,
faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să Preasfîntă Treime, ..., Tatăl nostru ...
piară de pe pămînt pomenirea lor. 16 Preotul: Că a Ta este împărăţia ...
Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit, şi Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
din toate necazurile lor i-a izbăvit. 17
Aproape este Domnul de cei umiliţi la închinăm (de 3 ori)
inimă şi pe cei smeriţi cu duhul îi va Psalmul 69
mîntui. 18 Multe sînt necazurile drepţilor, Dumnezeule, spre ajutorul meu ia
şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie
Domnul. 19 Domnul păzeşte toate oasele grăbeşte-Te! 2 Să se ruşine ze şi să se
lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. 20 înfrunte cei ce caută sufletul meu; 3 Să se
Moartea păcătoşilor este cumplită şi cei întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi
ce urăsc pe cel drept vor greşi. 21 Mîntui- voiesc mie rele; 4 Întoarcă-se îndată
va Domnul sufletele robilor Săi şi nu vor ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine,
greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El. bine!” 5 Să se bucure şi să se veselească

37
de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, şi, îndurată fiind, dă-mi lacrimi de
Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce umilinţă.
iubesc mîntuirea Ta: “Slăvit să fie Şi acum…
Domnul!” 6 Iar eu sărac sînt şi sărman, Născătoare de Dumnezeu, năde jdea
Dumnezeule, ajută-mă! 7 Ajutorul meu şi şi ocrotirea celor ce te laudă pe tine,
Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu ridică de deasupra mea lanţul cel greu al
zăbovi. păcatului şi, ca o Stăpînă curată, mă
primeşte pe mine, cel ce mă pocăiesc.
CÎNTAREA I Corul:“Ajutor şi acoperitor s-a făcut
Corul:“Ajutor şi acoperitor s-a făcut mie spre mîntuire. Acesta este Dumnezeul
mie spre mîntuire. Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi slăvi pe El, Dumnezeul
meu şi-L voi slăvi pe El, Dumnezeul părintelui meu, şi-L voi înălţa pe El, căci
părintelui meu, şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă S-a preaslăvit”.
cu slavă S-a preaslăvit”.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. CÎNTAREA a 2-a
Întrecînd ucide rea lui Cain, de voie Corul: “Ia aminte, Cerule, şi voi grăi,
m-am făcut ucigaş cugetului, sufletului, şi voi lăuda pe Hristos, Care a venit din
hrănindu-mi trupul şi oştind asupra lui Fecioară cu trup”
cu faptele mele cele viclene. Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. Cus utu-mi-a haine de piele păcatul,
Nu m-am asemănat, Iisuse, golindu-mă de veşmîntul cel dintîi ţesut
dreptăţii lui Abel. Daruri primite nu Ţi- de Dumnezeu.
am adus Ţie niciodată, nici fapte Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
dumnezeieşti, nici je rtfă curată, nici viaţă Îmbrăcat sînt cu îmbrăcăminte de
fără prihană. ruşine, ca şi cu nişte frunze de smochin,
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. spre vădirea patimilor mele cele din voia
Precum Cain, aşa şi noi, ticăloase mea.
suflete, am adus fapte spurcate Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Făcătorului tuturor: şi jertfă cu prihană, Îmbrăcatu-m-am urît cu haină de
şi viaţă netrebnică; pentru acestea ne-am ocară şi sîngerată, prin curgerea vieţii celei
osîndit împreună. cu patimi şi iubitoare de desfătări.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Ziditorule, făcîndu-mă lut viu, ai Căzut-am întru întristarea patimilor
şi în stricăciunea cea trupească, şi pentru
pus întru mine trup şi oase, şi suflare de
aceasta acum vrăjmaşul mă asupreşte.
viaţă. Dar, o, Făcătorul meu, Mîntuitorul Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
meu şi Judecătorule, primeşte-mă pe Viaţă iubitoare de cele materiale şi de
mine, cel ce mă pocăiesc. averi, prin neînfrînare alegînd eu,
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Mîntuitorule, m-am împresurat acum cu
Mărturisesc Ţie, Mîntuitorule, sarcină grea.
păcatele pe care le-am făcut şi rănile Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
sufletului şi ale trupului meu, care Împodobitu-mi-am chipul trupului cu
tîlhăreşte mi-au pus mie asupra gîndurile îmbrăcăminte de multe feluri de cugete
cele ucigătoare dinăuntru. ruşinoase şi mă osîndesc.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
De am şi greşit, Mîntuitorule, dar Îngrijitu-m-am cu sîrguinţă numai de
ştiu că eşti iubitor de oameni; loveşti cu podoaba mea cea din afară, neluînd în
milă şi Te milostiveşti fierbinte; pe cel ce seamă cortul dinăuntru, cel după chipul lui
plînge îl vezi şi ale rgi ca un părinte, Dumnezeu.
chemînd pe cel risipitor. Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Slavă… Îngropat-am, Mîntuitorule, cu
Treime mai presus de fiinţă, Căreia patimile frumuseţea chipului celui dintîi;
ne închinăm întru o Unime, ridică de dar precum drahma, oarecînd, aşa mă
deasupra mea lanţul cel greu al păcatului caută şi mă află.

38
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. înge rii Tăi, ca să răs plăteşti tuturor,
Greşit-am şi ca păcătoasa strig Ţie: după vrednicia faptelor.
„Eu însumi Ţi-am greşit; primeşte-mi, Slavă…
Mîntuitorule, ca mir şi lacrimile mele!” Unime neamestecată, nefăcută, fire
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
fără de început, cea lăudată în Treimea
Fii mie milostiv, strig Ţie ca şi
Feţelor, mîntuieşte-ne pe noi, care ne
vameşul, Mîntuitourle, fii mie milostiv, că
închinăm stăpînirii Tale cu credinţă.
nimeni din cei din Adam n-a greşit Ţie ca
Şi acum…
mine.
Pe Fiul cel fără de ani din Tatăl,
Slavă…
sub ani L-ai născut, neştiind de bărbat,
Pe Tine, Dumnezeul tuturor, unul în
Născătoare de Dumnezeu; minune
trei feţe Te laud: Pe Tatăl şi pe Fiul, şi pe
străină, că, alăptînd, ai rămas Fecioară.
Sfîntul Duh.
Corul: “Întăreşte, Doamne, pe piatra
Şi acum…
poruncilor Tale inima mea care se clatină;
Preacurată Fecioară, Născătoare de
că Însuţi eşti sfînt şi Domn”.
Dumnezeu, ceea ce singură eşti
prealăudată, roagă-te îndelung să ne
mîntuim. CÎNTAREA a 4-a
Corul: “Ia aminte, Cerule, şi voi grăi, şi Corul:“Auzit-a profetul de venirea
voi lăuda pe Hristos, Care a venit din Ta, Doamne, şi s-a temut, că aveai să Te
Fecioară cu trup” naşti din Fecioara şi oamenilor să Te
CÎNTAREA a 3-a arăţi, şi a grăit: „Auzit-am auzul Tău şi
Corul: “Întăreşt,e Doamne, pe piatra m-am temut. Slavă puterii Tale,
poruncilor Tale inima mea care se clatină; Doamne””.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
că Însuţi eşti sfînt şi Domn”. Priveghează, o, suflete al me u, şi te
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Izvor de viaţă Te-am cîştigat pe fă deosebit ca cel mare între patriarhi; ca
Tine surpătorul morţii, şi strig Ţie din să dobîndeşti faptă cu cunoştinţă, ca să te
inima mea mai înainte de sfîrşit: „Greşit- faci minte văzătoare de Dumne zeu şi să
am, milostiveşte-Te şi mă mîntuieşte!” ajungi norul cel neapus întru gîndire
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. adîncă şi să te faci neguţător de lucruri
Greşit-am, Doamne, greşit-am Ţie, mari.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
milostiveşte-Te spre mine; că nu este
cineva între oameni, din cei ce au greşit, Pe cei doisprezece patriarhi
pe care să nu-l fi întrecut eu cu păcatele. născîndu-i cel mare între patriarhi, ţi-a
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. sprijinit ţie cu taină, suflete al meu, scară
Păcătoşilor din vremea lui Noe am spre suirea cea cu fapte; pe fiii săi, ca pe
urmat, Mîntuitorule, moştenind nişte temeiuri şi trepte, ca nişte suişuri
osîndirea acelora, cea întru cufundarea prea înţelepţeşte aşezîndu-i.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
potopului.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. Lui Isav celui urît asemănîndu-te,
Lui Ham aceluia, batjocoritorului suflete, ai dat amăgitorului tău dreptul
de tată, urmînd, suflete, n-ai acoperit de întîi-născut al frumuseţii celei dintîi;
ruşinea celui de aproape, întorcîndu-te şi de la binecuvîntarea părintească ai
cu faţa înapoi. căzut, şi îndoit te-ai amăgit, ticăloase, cu
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
fapta şi cu gîndirea; pentru aceasta,
De arderea păcatului fugi, s uflete al
acum pocăieşte-te.
meu, ca şi Lot. Fugi de Sodoma şi de Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Gomora; fugi de văpaia a toată pofta cea Edom s-a chemat Isav, pentru
nebunească. marea înverşunare a amestecării cu
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Miluieşte-mă, Doamne, miluieşte- femei. Căci, cu neînfrînarea pururea
mă strig către Tine, cînd vei veni cu aprinzîndu-se şi cu desmie rdările

39
întinîndu-se, Edom s-a numit, care va să suge acum înţelepciune, ca marele Moise.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
zică „înfierbîntarea sufletului celui
Nu ţi-ai omorît mintea lovind-o,
iubitor de păcate.”
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. precum marele Moise pe egipteanul,
De Iov cel de pe gunoi auzind, o, ticăloase suflete; şi cum te vei sălăşlui,
spune-mi, în pustietatea patimilor prin
suflete al meu, că s-a îndre ptat, n-ai
pocăinţă?
rîvnit bărbăţiei lui ; n-ai avut tăria Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
gîndului lui, întru toate cele ce ai În pustietăţi a locuit marele Moise;
cunoscut, în cele ce ai ştiut, în cele ce te- vino dar, suflete, de urmează purtării lui;
ai ispitit; ci te-ai arătat nestăruitor. ca să te învredniceşti a vedea şi arătarea
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. lui Dumne zeu cea din rug.
Cel ce era mai înainte pe tron, Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
acum se vede gol pe gunoi cu răni; cel cu Toiagul lui Moise te închipuieşte,
mulţi copii şi vestit, de năpraznă fără fii suflete, care a lovit marea şi a închegat
şi de casă lipsit; că socotea gunoiul palat adîncul, cu însemnarea dumnezeieştii
Cruci; prin care vei putea şi tu să
şi rănile mărgăritar.
săvîrşeşti lucruri mari.
Slavă… Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Nedespărţită în Fiinţă, Aaron a adus lui Dumnezeu foc
neamestecată în Feţe, Dumnezeu, Te fără prihană, fără vicleşug; iar Ofni şi
teologhisesc pe Tine, o Dumne zeire în Finees, ca şi tine, suflete, au adus lui
Treime; ca pe Ceea ce eşti întocmai cu Dumnezeu viaţă întinată şi străină.
împărăţia şi întocmai cu scaunul; şi strig Slavă…
Ţie cîntarea cea mare, cea întreit-cîntată Pe Tine Treime Te slăvim, pe unul
întru cei de sus. Dumnezeu; Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Părinte,
Fiule şi Duhule, fiinţă neamestecată,
Şi acum…
Unime, Căreia pururea ne închinăm.
Şi ai născut, şi eşti fecioară, şi ai Şi acum…
rămas întru amîndouă cu firea fecioară; Din tine s-a îmbrăcat întru a mea
Cel ce S-a născut înnoieşte legile firii şi frămîntătură Dumnezeu ,Cel ce a zidit
pîntecele a născut nesimţind dureri. veacurile, Maică Fecioară, ceea ce eşti
Dumnezeu, unde voieşte, se biruieşte nestricată şi nu ştii de bărbat, şi a unit
rînduiala firii, că face cîte voieşte. Luişi firea oamenilor.
Corul:“Auzit-a profetul de venirea Corul: “De noapte mînecînd,
Ta, Doamne, şi s-a temut, că aveai să Te Iubitorule de oameni, Te rog luminează-
naşti din Fecioara şi oamenilor să Te mă şi mă îndreptează întru poruncile Tale
arăţi, şi a grăit: „Auzit-am auzul Tău şi m- şi mă învaţă, Mîntuitorule, să fac voia Ta”
am temut. Slavă puterii Tale, Doamne”. CÎNTAREA a 6-a
CÎNTAREA a 5-a Corul: “Strigat-am cu toată inima
mea către înduratul Dumnezeu şi m-a
Corul: „De noapte mînecînd, auzit din iadul cel mai de jos, şi a scos din
Iubitorule de oameni, Te rog luminează- stricăiune viaţa mea”
mă şi mă îndreptează întru poruncile Tale Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
şi mă învaţă, Mîntuitorule, să fac voia Ta” Valurile păcatelor mele,
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. Mîntuitorule, ca în Marea Roşie
Auzit-ai de sicriul lui Moise, suflete, întorcîndu-se, m-au acope rit degrab, ca
cel purtat de apele şi de valurile rîului, ca oarecînd pe egipteni şi pe mai-marii lor.
întru o cămară oarecînd fugind de fapta Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
cea amară a voii lui Faraon. Voie slobodă nerecunoscătoare ai
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. avut, suflete, ca şi Israel mai înainte; că
De ai auzit, ticăloase suflete, de mai mult decît dumnezeiasca mană ai
moaşele ce ucideau oarecînd fapta ales neînţelepţeşte lăcomia patimilor cea
înţelepciunii cea bărbătească nevîrstnică, iubitoare de plăceri.

40
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. Fiind purtat chivotul în care, cînd
Fîntînile canaaneştilor gînduri, mai s-a răsturnat junincea, numai cît s-a
mult ai cinstit, suflete, decît vina pietrii, atins Uza acela de el, şi a şi fost certat de
din care izvorul înţelepciunii varsă mînia lui Dumne zeu. Deci, fugind de
curgerile teologiei. îndrăzneala aceluia, suflete, cinsteşte
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Cărnurile cele de porc şi căldările, bine cele dumnezeieşti.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
şi bucatele cele egipteneşti mai vîrtos Auzit-ai de Abesalom cum s-a
decăt pe cele cereşti le-ai voit, suflete al sculat împotriva firii. Cunoscut-ai faptele
meu, ca şi de demult poporul cel lui cele urîte, cu care a batjocorit patul
nerecunoscător în pustie.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. lui David, tatăl său; dar şi tu ai urmat
Cînd a lovit Moise, sluga Ta, piatra pornirile lui pătimaşe şi iubitoare de
cu toiagul, cu închipuire a însemnat mai desfătări.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
înainte coasta Ta cea de viaţă făcătoare;
Supus-ai trupului tău vrednicia ta
din care toţi scoatem băutura vieţii,
cea nerobită, căci alt Ahitofel aflînd ca
Mîntuitorule.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. vrăjmaş, suflete, te-ai învoit cu sfaturile
Cercetează, suflete şi iscodeşte, ca lui; dar le-a risipit pe acestea însuşi
Isus al lui Navi, ce fel este pămîntul Hristos, ca tu să te mîntuieşti cu
făgăduinţei şi locuieşte în el cu bună- adevărat.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
legiuire.
Slavă… Solomon minunatul, cel plin de
„Treime sînt, neamestecată, harul înţelepciunii, făcînd el vicleşug
nedespărţită; despărţită după Feţe; şi înaintea lui Dumnezeu oarecînd, s-a
Unime sînt prin fire unită”, Tatăl, zice şi îndepărtat de la el harul. Cu acela şi tu
Fiul, şi dumne zeiescul Duh. ţi-ai asemănat blestemată viaţa ta,
Şi acum… suflete.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Pîntecele tău ne-a născut nouă pe
De desfătările poftelor sale fiind
Dumnezeu, cu chipul ca şi noi, deci ca pe
Ziditorul a toate roagă-L, Născătoare de împins, s-a întinat, vai, iubitorul
Dumnezeu, ca, prin rugăciunile tale, să înţelepciunii, făcîndu-se iubitor de femei
ne îndreptăm. desfrînate şi străin de Dumne zeu; aceluia
Corul: “Strigat-am cu toată inima şi tu, o, suflete, ai urmat cu gîndul, prin
mea către înduratul Dumnezeu şi m-a desmierdări ruşinoase.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
auzit din iadul cel mai de jos, şi a scos din Lui Roboam, celui ce n-a ascultat
stricăiune viaţa mea”
sfatul tatălui său, ai rîvnit, suflete,
Doamne miluieşte. (de 3 ori)
totodată şi lui Ie roboam, slugii celei prea
Slavă…, Şi acum…,
CONDACUL, glasul al 6-lea: rele ce s-a răzvrătit oarecînd; dar fugi de
Suflete al meu, suflete al meu, asemănarea lor şi strigă lui Dumnezeu:
scoală! Pentru ce dormi? Sfîrşitul se „Greşit-am, miluieşte-mă.”
apropie şi vei să te tulburi. Deşteaptă-te Slavă…
dar, ca să se milostivească spre tine Treime neamestecată, nedespărţită,
Hristos Dumnezeu, Cel ce este de o fiinţă, Unime sfîntă; lumini şi
pretutindenea şi toate le plineşte. lumină şi trei sfinte şi unul sfînt, este
lăudat Dumne zeu Treimea. Laudă dar şi
CÎNTAREA a 7-a preaslăveşte, suflete, viaţă şi vieţi, pe
Corul: “Greşit-am, fărădelege am Dumnezeul tuturor.
făcut, nedreptate am săvîrşit înaintea Ta, Şi acum…
nici am ţinut, nici am făcut precum ne-ai Lăudămu-te, te binecuvîntăm,
poruncit nouă; dar nu ne părăsi pe noi închinămu-ne ţie, Născătoare de
pînă în sfîrşit, Dumnezeul părinţilor” Dumnezeu; că ai născut din Treimea cea
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

41
nedespărţită pe Fiul cel Unul şi născătorule al lui Dumnezeu-Cuvîntului,
Dumnezeu , şi tu singură ne-ai deschis Cuvinte al Tatălui celui fără de început,
nouă celor de pe pămînt cele cereşti. Duhule viu şi ziditor, Treime Unime,
Corul: “Greşit-am, fărădelege am miluieşte-mă.
făcut, nedreptate am săvîrşit înaintea Ta, Şi acum…
nici am ţinut, nici am făcut precum ne-ai Ca din vopsea de porfiră s-a ţesut
poruncit nouă; dar nu ne părăsi pe noi trupul lui Emmanuel, înăuntru în
pînă în sfîrşit, Dumnezeul părinţilor” pîntecele tău, Preacurată, ceea ce eşti
porfiră înţelegătoare. Pentru aceasta,
CÎNTAREA A 8-A Născătoare de Dumnezeu, cu adevărat pe
Corul: “Pe Cel ce-L slăvesc oştile tine te cinstim.
cereşti şi de Dînsul se cutremură Corul: “Pe Cel ce-L slăvesc oştile
heruvimii şi serafimii, toată suflarea şi cereşti şi de Dînsul se cutremură
zidirea, lăudaţi-L, binecuvîntaţi-L şi-L heruvimii şi serafimii, toată suflarea şi
preaînălţaţi întru toţi vecii”. zidirea, lăudaţi-L, binecuvîntaţi-L şi-L
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. preaînălţaţi întru toţi vecii”.
Tu suflete, lui Ozia rîvnind, lepra
lui întru tine ai îndoit-o; că cele CÎNTAREA a 9-a
necuvioase cugeţi şi cele fărădelege le Corul:“Naşterea cea din zămislire
faci; lasă cele ce ai şi aleargă la pocăinţă. fără de sămînţă este netîlcuită; rodul
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Maicii celei fără de bărbat este nestricat;
De niniviteni ai auzit, suflete, că s-
că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile.
au pocăit faţă de Dumnezeu cu sac şi cu
Pentru aceasta, pe tine toate neamurile, ca
cenuşă. Acestora n-ai urmat, ci te-ai
pe o Maică mireasă a lui Dumnezeu, cu
arătat mai rău decît toţi cei ce au greşit
dreaptă credinţă te mărim”
înainte de lege şi după lege. Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Hristos a fost ispitit, diavolul Îl
De Ieremia cel din groapa cu noroi ai ispitea, arătîndu-I pietrele ca să le facă
auzit, suflete, care a plîns cu tînguire cetatea pîini. În munte L-a suit, să vadă toate
Sionului şi lacrimi a căutat. Urmează vieţii împărăţiile lumii întru o clipeală. Teme-
lui celei plîngătoare şi te vei mîntui. te, o suflete, de înşelăciune, trezeşte-te,
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
roagă-te în tot ceasul lui Dumnezeu.
Iona a fugit la tarseni, cunoscînd Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
dinainte întoarcerea ninivitenilor, căci a Turtureaua cea iubitoare de pustie,
cunoscut, ca prooroc, milostivirea lui sfeşnicul lui Hristos, glasul celui ce
Dumnezeu; de aceea se silea să nu mintă strigă, a glăsuit predicînd pocăinţa; Irod
proorocia lui. a săvîrşit fărădelege cu Irodiada. Vezi
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
dar, suflete al meu, să nu te prinzi în
De Daniel ai auzit, o, suflete, cum a cursele celor fără de lege, ci îmbrăţişează
astupat gurile fiarelor în groapă; ai pocăinţa.
cunoscut cum tinerii cei ce au fost cu Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Azaria, au stins, prin credinţă, văpaia În pustie a locuit Înainte mergătorul
cuptorului cea arzătoare. harului şi locuitorii din toată Iudeea şi
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
Samaria, auzind, au alergat şi şi-au
Pe toţi cei din Legea Veche i-am adus mărturisit păcatele lor, botezîndu-se
Ţie, suflete, spre pildă urmează faptele cele voioşi; cărora tu, suflete, n-ai urmat.
iubite de Dumnezeu ale drepţilor, şi fugi de Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.
păcatele celor vicleni. Nunta cinstită este şi patul
Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul, şi pe neîntinat, că Hristos amîndouă le-a
Sfîntul Duh, Dumnezeu. binecuvîntat dinainte, ospătîndu-Se
Părinte, Cel fără de început, Fiule, trupeşte şi la nunta din Cana Galileii apa
Cel împreună fără de început, în vin prefăcînd; arătînd întîia minune,
Mîngîietorule cel bun, Duhule cel drept; ca tu să te schimbi, o, s uflete.

42
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. oamenilor, pînă cînd grei la inimă?
Hristos a întărit pe paraliticul care Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi
şi-a ridicat patul şi pe tînărul cel mort l-a minciuna? 3 Să ştiţi că minunat a făcut
înviat, pe fiul văduvei şi pe sluga Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă
sutaşului, şi samarinencei arătîndu-Se, ţi- va auzi cînd voi striga către Dînsul. 4
a preînchipuit, suflete, închinarea cea în Mîniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce
duh. ziceţi în inimile voastre, întru
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă. aşternuturile voastre, vă căiţi. 5 Jertfiţi
Pe aceea căreia-i curgea sînge, a je rtfa dre ptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. 6
tămăduit-o Domnul cu atingerea de Mulţi zic: “Cine ne va arăta nouă cele
poala Lui; pe cei leproşi i-a curăţit; pe bune?” Dar însemnatu-s-a peste noi
orbi şi pe şchiopi i-a luminat şi i-a lumina feţei Tale, Doamne! 7 Dat-ai
îndreptat; pe surzi şi pe muţi, şi pe cea veselie în inima mea, mai mare decît
gîrbovită pînă la pămînt, i-a tămăduit cu veselia pentru rodul lor de grîu, de vin şi
cuvîntul; ca tu să te mîntuieşti, ticăloase de untdelemn ce s-a înmulţit. 8 Cu pace,
suflete. aşa mă voi culca şi voi adormi, că Tu,
Slavă… Doamne, îndeosebi întru năde jde m-ai
Pe Tatăl să-L slăvim, pe Fiul să-L aşezat.
preaînălţăm, Dumnezeiescului Duh cu Psalmul 6
credinţă să ne închinăm; Treimii celei Doamne, nu cu mînia Ta să mă
nedespărţite, Unimii după fiinţă; ca mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă
lumină şi lumini, şi viaţă, şi vieţi, cerţi. 2 Miluieşte-mă, Doamne, că
făcătoare de viaţă şi luminătoare neputincios sînt; vindecă-mă, Doamne,
marginilor. că s-au tulburat oasele mele; 3 Şi sufletul
Şi acum… meu s-a tulburat foarte, şi Tu, Doamne,
Cetatea ta păzeşte-o, Preacurată pînă cînd? 4 Întoarce-Te, Doamne;
Născătoare de Dumnezeu, că întru tine izbăveşte sufletul meu, mîntuieşte-mă,
ea cu credinţă împărăţind, întru tine se şi pentru mila Ta. 5 Că nu este întru moarte
întăreşte şi prin tine biruind, întoarce cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad
toată înce rcarea, robeşte pe vrăjmaşi şi cine Te va lăuda pe Tine ? 6 Ostenit-am
stăpîneşte pe supuşii ei. întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare
Cuvioase Părinte Andreie, roagă-te lui noapte patul meu, cu lacrimile mele
Dumnezeu pentru noi.
aşternutul meu voi uda. 7 Tulburatu-s-a
Andreie cinstite şi părinte de trei
de supărare ochiul meu, îmbătrînit-am
ori fericite, păstorul Cretei, nu înceta
între toţi vrăjmaşii mei. 8 Depărtaţi-vă de
rugîndu-te pentru cei ce te laudă; ca să
la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că
ne izbăvim de toată mînia, necazul şi
a auzit Domnul glasul plînge rii mele. 9
stricăciunea, şi de greşeli să ne mîntuim
Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul
noi, cei ce cinstim pururea pomenirea ta.
rugăciunea mea a primit. 10 Să se
Corul:“Naşterea cea din zămislire
ruşineze şi să se tulbure foarte toţi
fără de sămînţă este netîlcuită; rodul
vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se
Maicii celei fără de bărbat este nestricat;
ruşineze foarte degrab.
că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile.
Pentru aceasta pe tine toate neamurile, ca Psalmul 12
pe o Maică mireasă a lui Dumnezeu, cu Pînă cînd, Doamne, mă vei uita
dreaptă credinţă te mărim”. pînă în sfîrşit? Pînă cînd vei întoarce faţa
Ta de la mine? 2 Pînă cînd voi pune
Psalmul 4
gînduri în sufletul meu, dure re în inima
Citeţul 1 : Cînd Te-am chemat, m-ai
mea ziua şi noaptea? 3 Pînă cînd se va
auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru
înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea? 4
necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre
Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul
mine şi ascultă rugăciunea mea. 2 Fiii
meu, luminează ochii mei, ca nu cumva

43
să adorm întru moarte, 5 Ca nu cumva să sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s-
zică vrăjmaşul me u: “Întăritu-m-am au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
19
asupra lui”. Cei ce mă necăjesc se vor Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-
bucura de mă voi clătina. 6 Iar eu spre mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe
mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură
inima mea de mîntuirea Ta; cînta-voi nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul
Domnului, Celui ce mi-a făcut bine şi voi meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z
cînta numele Domnului celui Preaînalt. că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
Caută, auzi-mă, Doamne, răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte,
nu cumva să adorm întru moarte, Ca nu Dumnezeule, pe Israel din toate
cumva să zică vrăjmaş ul meu: “Întăritu- necazurile lui.
m-am asupra lui”. Psalmul 30
Slavă…, Şi acum… Aliluia (de 3 ori) şi Spre Tine, Doamne, am nădăjduit,
trei metanii. Doamne miluieşte (de 3 ori), ca să nu fiu ruşinat în veac. Întru
Slavă…, Şi acum… îndreptarea Ta, izbăveşte-mă şi mă
Psalmul 24 scoate. 2 Pleacă spre mine urechea Ta,
Către Tine, Doamne, am ridicat grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumne zeu
sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre apărător şi casă de scăpare ca să mă
Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în mîntuieşti. 3 Că puterea mea şi scăparea
veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3 mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine povăţui şi mă vei hrăni. 4 Scoate-mă-vei
nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o
fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale, mie, că Tu eşti apărătorul meu. 5 În
Doamne, arată-mi şi cărările Tale mă mîinile Tale îmi voi da duhul meu;
învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul izbîvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul
Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu, adevărului. 6 Urît-ai pe cei ce păzesc
Mîntuitorul meu şi pe Tine Te-am deşertăciuni în zadar, iar eu spre
aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de Domnul am nădăjduit. 7 Bucura-mă-voi
îndurările şi milele Tale, Doamne, că din şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat
veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale spre sme renia mea, mîntuit-ai din nevoi
neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila sufletul meu, 8 Şi nu m-ai lăsat în mîinile
Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat
Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul, picioarele mele. 9 Miluieşte-mă, Doamne,
pentru aceasta lege va pune celor ce că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mînie
greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. 10
blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii
căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie
milă şi adevăr pentru cei ce caută tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. 11
aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12 La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de
Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică
păcatul meu,că mult este. 13 Cine este cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară
omul cel ce se teme de Domnul? Lege va fugeau de mine. 12 Uitat am fost ca un
pune lui în calea pe care a ales-o. 14 mort din inima lor, ajuns-am ca un vas
Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi stricat, 13 Că am auzit ocara multora din
seminţia lui va moşteni pămîntul. 15 cei ce locuiesc împre jur, cînd se adunau
Domnul este întărirea celor ce se tem de ei împreună împotriva mea; ca să ia
Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16 sufletul meu s-au sfătuit. 14 Iar eu către
Ochii mei pururea spre Domnul, că El va Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: “Tu
scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută eşti Dumne zeul meu!” 15 În mîinile Tale,
spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi soarta mea, izbăveşte-mă din mîna

44
vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să
prigonesc. 16 Arată faţa Ta peste robul te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini
Tău, mîntuieşte-mă cu mila Ta! 17 te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de
Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi
chemat pe Tine; să se ruşineze vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi
necredincioşii şi să se coboare în iad. 18 peste balaur. 14 “Că spre Mine a
Mute să fie buzele cele viclene, care nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice
grăiesc împotriva dreptului fărădelege, Domnul; îl voi acoperi pe el, că a
cu mîndrie şi cu defăimare. 19 Cît este de cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către
mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în
pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine,
necaz şi-l voi scoate pe el, şi-l voi slăvi. 16
pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în
Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i
Tine, înaintea fiilor oamenilor. 20
voi arăta lui mîntuirea Mea”.
Ascunde-i-vei pe dînşii cu acoperămîntul
Corul începe Cîntarea proorocului Isaia, cu
feţei Tale de tulburarea oamenilor. 21 cîntare dulce, lin şi rar, pe glasul al 7-lea:
Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
împotrivirea limbilor. 22 Binecuvîntat neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
este Domnul, că minunată a fost mila Sa,
Dumnezeu.
în cetate întărită. 23 Iar eu am zis întru
Auziţi pînă la marginile
uimirea mea: „Lepădat sînt de la faţa
ochilor Tăi.” 24 Pentru aceasta ai auzit pămîntului, căci cu noi este Dumnezeu.
glasul rugăciunii mele cînd am strigat Cei puternici, plecaţi-vă, căci cu noi
către Tine. 25 Iubiţi pe Domnul toţi este Dumne zeu.
cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi Că iarăşi veţi putea şi iarăşi veţi fi
răsplăteşte celor ce se mîndresc, cu biruiţi, căci cu noi este Dumnezeu.
prisosinţă. 26 Îmbărbătaţi-vă şi să se Şi orice sfat veţi sfătui, risipi-l-va
întărească inima voastră, toţi cei ce Domnul, căci cu noi este Dumnezeu.
nădăjduiţi în Domnul. Şi cuvîntul pe care îl veţi grăi, nu
Psalmul 90 va rămîne întru voi, căci cu noi este
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Dumnezeu.
Preaînalt, întru acoperămîntul De frica voastră nu ne vom te me,
Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va nici ne vom tulbura, căci cu noi este
zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi Dumnezeu.
scăparea mea; Dumnezeul meu, voi Pe Domnul Dumne zeul nostru, pe
nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va Acela vom sfinţi şi El va fi nouă frică,
izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul căci cu noi este Dumnezeu.
tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre
tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o Dînsul, va fi mie spre sfinţire, căci cu noi
armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu este Dumne zeu.
te vei teme de frica de noapte, de săgeata Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre
ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în Dînsul şi mă voi mîntui printr-Însul, căci
întune ric, de molima ce bîntuie întru cu noi este Dumnezeu.
amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o Iată eu şi pruncii care mi i-a dat
mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de Dumnezeu, căci cu noi este Dumne zeu.
tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi Poporul cel ce umbla întru
vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei întune ric a văzut lumină mare, căci cu
vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea noi este Dumnezeu.
mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare Cei ce locuiţi în latura şi umbra
ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie morţii, lumină va srăluci peste voi, căci
nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că cu noi este Dumnezeu.

45
Că prunc S-a născut nouă Fiul şi S- Vieţuitorii cei cu cîte şase aripi,
a dat nouă, căci cu noi este Dumnezeu. serafimii, cu neîncetate glasuri pe Tine
A Cărui stăpînire s-a făcut peste Te preaînalţă.
umărul Lui, căci cu noi este Dumnezeu. Toate oştile îngerilor cu cîntări
Şi păcii Lui nu este hotar, căci cu întreit sfinte Te laudă.
noi este Dumnezeu. Că mai înainte de toate eşti, Cel ce
eşti Părinte şi împreună fără de început
Şi se cheamă numele Lui Înger de
ai pe Fiul Tău.
mare sfat, căci cu noi este Dumnezeu.
Şi întocmai cinstit purtînd pe
Sfetnic minunat, căci cu noi este
Duhul vieţii, nedespărţirea Treimii arăţi.
Dumnezeu. Preasfîntă Fecioară, Maica lui
Dumnezeu tare, Stăpînitor, Domn Dumnezeu, şi cei ce aţi fost singuri
păcii, căci cu noi este Dumne zeu. văzători cuvîntului şi slujitori.;
Părinte al veacului ce va să fie, căci Ale proorocilor şi ale mucenicilor
cu noi este Dumnezeu. toate cetele, ca cei ce aveţi viaţă
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, nemuritoare,
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Pentru toţi rugaţi-vă cu de-adinsul,
Dumnezeu. că toţi sînte m întru nevoi.
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, Ca, izbăvindu-ne de înşelăciunea
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este celui rău, să cîntăm cîntare îngerească:
„Sfinte, Sfinte, Sfinte, întreit Sfinte,
Dumnezeu.
Doamne, miluieşte-ne şi ne mîntuieşte pe
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
noi. Amin.”
Duh, căci cu noi este Dumnezeu.
Citeţul 1: Cred întru unul Dumne-
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
zeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi
Dumnezeu. nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus
Şi acum, şi pururea, şi în vecii Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
vecilor. Amin. Căci cu noi este Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
Dumnezeu. toţi vecii; Lumină din Lumină,
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, Dumnezeu adevărat din Dumne zeu
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
Dumnezeu. fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au
Ziua trecînd, mulţumesc Ţie, făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru
Doamne, seara, rogu-mă, cu noaptea, a noastră mîntuire, S-a pogorît din ceruri
fără de păcat, dăruieşte-o mie, şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte. Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a
Slavă…, răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
Ziua trecînd, slăvescu-Te pe Tine,
Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat. Şi a
Stăpîne: seara, rogu-mă, cu noaptea, fără
înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a
de sminteală, dăruieşte-o mie,
Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte. suit la ceruri, şi şade de-a dreapta
Şi acum…, Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să
Ziua trecînd, cu cîntare, Te slăvesc judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie
pe Tine, Sfinte: seara, rogu-mă, cu nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt,
noaptea, fără de bîntuială, dăruieşte-o Domnul de viaţă făcătorul, Care din
mie, Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte. Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl
Corul cîntă pe glasul al 2-lea: şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
Firea cea fără de trup a grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă,
heruvimilor, cu cîntări fără încetare pe sobornicească şi apostolească Biserică.
Tine Te slăveşte. Mărturisesc un botez întru iertarea

46
păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi voi da duhul meu. Acoperă-mă cu aripile
viaţa veacului ce va să fie. Amin. bunătăţii Tale, ca nu cîndva să adorm
Preotul: Preasfîntă Stăpînă, de întru moarte. Şi ochii minţii mele
Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru luminează-i întru desfătarea
noi, păcătoţii. dumnezeieştilor Tale cuvinte; şi mă
Corul: Preasfîntă Stăpînă, de deşteaptă, la vreme potrivită, spre a Ta
Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru slăvire, ca un bun şi de oameni Iubitor.
noi păcătoţii. (de 2 ori) Stih: Caută şi mă auzi, Doamne
Preotul: Toate puterile cereşti, ale Dumnezeul me u.
sifnţilor îngeri şi ale arhanghelilor, Cît va fi de înfricoşătoare judecata
rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii. Ta, Doamne! Îngerii stînd înainte,
Corul: Repetă oamenii în mijloc adunîndu-se, cărţile
Preotul: Sfinte Ioane, Proorocule şi deschizîndu-se, faptele cercetîndu-se,
Înaintemergătorule şi Botezătorul gîndurile între bîndu-se. Ce judecată va fi
Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te mie, celui zămislit în păcate? Cine-mi va
pentru noi, păcătoşii. stinge văpaia? Cine-mi va lumina
Corul: Repetă întune ricul, de nu mă vei milui Tu,
Preotul: Sfinţilor măriţilor apostoli, Doamne, ca un Iubitor de oameni?
proorocilor şi mucenicilor, şi toţi sfinţii, Slavă…
rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii. Lacrimi dă-mi mie, Dumne zeule, ca
Corul: Repetă oarecînd femeii celei păcătoase şi mă
Preotul: Preacuvioşilor şi de învredniceşte să ud picioarele Tale, care
Dumnezeu purtători părinţi ai noştri, din calea rătăcirii pe mine m-au izbăvit.
păstori şi învăţători ai lumii, rugaţi-vă Şi să aduc Ţie mir de bună mireasmă,
pentru noi, păcătoşii. viaţă curată, întru pocăinţă mie
agonisită; ca să aud şi eu glasul Tău cel
Corul: Repetă
dorit: „Credinţa ta te-a mîntuit, mergi în
Aici se pomeneşte şi sfîntul al cărui hram este, de pace!”
două ori. Şi acum…
Preotul: Cea nebiruită şi necuprinsă Neînfruntată năde jdea ta,
şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de Născătoare de Dumnezeu, avînd, mă voi
viaţă făcătoarei Cruci, nu ne lăsa pe noi, mîntui. Folosinţa ta agonisind,
păcătoşii. Preacurată, nu mă voi teme. Izgoni-voi
Corul: Repetă pe vrăjmaşii mei şi-i voi birui pe ei,
Preotul: Dumne zeule, curăţeşte-ne îmbrăcîndu-mă numai cu acoperămîntul
pe noi, păcătoşii. tău ca şi cu o platoşă; şi întru ajutorul
Corul: Dumne zeule, curăţeşte-ne pe tău cel atotuputernic rugîndu-mă, strig
noi, păcătoşii. către tine: „Stăpînă, mîntuieşte-mă cu
Preotul: Dumne zeule, curăţeşte-ne rugăciunile Tale şi mă scoală din
pe noi, păcătoşii, şi ne miluieşte. întunecatul somn, s pre a ta slăvire, cu
Corul Dumnezeule, curăţeşte-ne pe puterea Celui ce S-a întrupat din tine, a
noi, păcătoşii:, şi ne miluieşte. Fiului lui Dumne zeu!”
Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule… Doamne miluieşte. (de 40 de ori)
Preasfîntă Treime… Tatăl nostru… Slavă… Şi acum… Ceea ce eşti mai
Preotul: Că a Ta este împărăţia… cinstită decît heruvimii…
Citeţul 1: Amin. Întru numele Domnului, …
Şi troparele acestea pe glasul al 8-lea: binecuvintează.
Neadormirea nevăzuţilor mei Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor
vrăjmaşi o ştii, Doamne, şi slăbiciunea părinţilor noştri, Doamne Iisuse
ticălosului meu trup o cunoşti, Cel ce m- Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-
ai zidit. Pentru aceasta, în mîinile Tale ne pe noi.

47
Citeţul 1: Amin. curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi
Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru
izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi, ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi
izbăveşte-ne şi de tot lucrul ce umblă Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
13
întru întune ric. Primeşte jertfa cea de Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu
seară, ridicările mîinilor noastre şi ne duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi
învredniceşte şi măsura nopţii fără de pe cei fără de lege căile Tale şi cei
prihană a o trece, neispitiţi de rele, şi ne necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
izbăveşte de toată tulburarea şi Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
îngrozirea, care ne vine de la diavol. Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
Dăruieşte sufletelor noastre umilinţă şi bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16
gîndurilor noastre grijire de întrebarea Doamne, buzele mele vei deschide şi
ce va să fie la înfricoşătoarea şi dreapta gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
Ta judecată. Pătrunde, cu frica Ta, voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
trupurile noastre şi omoară mădularele le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
noastre cele pămînteşti, ca şi întru duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită
liniştea somnului să ne luminăm cu Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine,
privirea la judecăţile Tale. Întoarce de la Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
noi toată nălucirea necuvioasă şi pofta şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20
cea vătămătoare, şi ne ridică în vre me de Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
rugăciune, întăriţi în credinţă şi sporind prinosul şi arderile de tot; atunci vor
întru poruncile Tale, cu bună vrerea şi pune pe altarul Tău viţei.
bunătatea Unuia-Născut Fiului Tău, cu Psalmul 101
Care binecuvîntat eşti, împreună cu Doamne, auzi rugăciunea mea şi
Preasfîntul şi bunul, şi de viaţă Făcătorul strigarea mea la Tine să ajungă! 2 Să nu
Duhului Tău, acum şi pururea, şi în vecii întorci faţa Ta de la mine; în orice zi mă
vecilor. Amin. necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta! 3
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de În orice zi Te voi chema, degrab auzi-
3 ori)
mă! 4 Că s-au stins ca fumul zilele mele şi
Psalmul 50 oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. 5
Miluieste-mă, Dumnezeule, după Rănită este inima mea şi s-a uscat ca
mare mila Ta 2 Şi, după mulţimea iarba; că am uitat să-mi mănînc pîinea
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. mea. 6 De glasul suspinului me u, osul
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea meu s-a lipit de carnea mea. 7
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că Asemănatu-m-am cu pelicanul din
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul pustie; ajuns-am ca bufniţa din
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie dărîmături. 8 Privegheat-am şi am ajuns
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am ca o pasăre singuratică pe acoperiş. 9
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru Toată ziua m-au ocărît vrăjmaşii mei şi
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau.
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am 10
Că cenuşă am mîncat în loc de pîine şi
zămislit, şi în păcate m-a născut maica băutura mea cu plînge re am amestecat-o,
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele 11
Din pricina urgiei Tale şi a mîniei
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale; că, ridicîndu-mă eu, m-ai surpat. 12
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai iarba m-am uscat. 13 Iar Tu, Doamne, în
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului veac rămîi şi pomenirea Ta din neam în
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se- neam. 14 Sculîndu-Te, vei milui Sionul, că
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce vre mea este să-l miluieşti pe el, că a venit
faţa Ta de către păcatele mele şi toate vre mea. 15 Că au iubit robii Tăi pietrele
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă lui şi de ţărîna lui le va fi milă. 16 Şi se

48
vor te me neamurile de numele Domnului Aşadar Tu, Doamne, Dumnezeul celor
şi toţi împăraţii pămîntului de slava Ta. drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei
17
Că va zidi Domnul Sionul şi se va arăta drepţi: pentru Avraaam şi Isaac şi Iacov,
întru slava Sa. 18 Căutat-a spre care nu Ţi-au greşit Ţie, ci ai pus
rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit pocăinţă mie, păcătosului, pentru că am
cererea lor. 19 Să se scrie acestea pentru păcătuit mai mult decît nisipul mării.
neamul ce va să vină şi poporul ce se Multe sînt fărădelegile mele şi nu sînt
zideşte va lăuda pe Domnul; 20 Că a vrednic a căuta şi a privi înălţimea
privit din înălţimea cea sfîntă a Lui, cerului din pricina mulţimii
Domnul din ce r pe pămînt a privit, 21 Ca nedreptăţilor mele. Strîns sînt eu cu
să audă s uspinul celor ferecaţi, să dezlege multe cătuşi de fier, încît nu pot să-mi
pe fiii celor omorîţi, 22 Să vestească în ridic capul meu şi nu am nici loc de
Sion numele Domnului şi lauda Lui în odihnă, pentru că Te-am mîniat şi am
Ierusalim, 23 Cînd se vor aduna făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit voia
popoarele împreună şi împărăţiile, ca să Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am
slujească Domnului. 24 Zis-am către pus urîciuni şi am înmulţit smintelile.
Dumnezeu în calea tăriei Lui: „Vesteşte- Dar acum îmi plec genunchii inimii mele,
mi puţinătatea zilelor mele. 25 Nu mă lua rugînd bunătatea Ta: „Am păcătuit,
la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele
Doamne, sînt din neam în neam.” 26 eu le cunosc. Însă cer, rugîndu-Te: iartă-
Dintru început Tu, Doamne, pămîntul l- mă Doamne, iartă-mă, şi nu mă pierde în
fărădelegile mele şi nici nu mă osîndi la
ai întemeiat şi lucrul mîinilor Tale sînt
întune ric s ub pămînt, căci Tu eşti,
cerurile. 27 Acelea vor pieri, iar Tu vei
Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se
rămîne şi toţi ca o haină se vor învechi, şi
pocăiesc. Arată-Ţi peste mine bunătatea
ca un veşmînt îi vei schimba, şi se vor
Ta, mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul,
schimba. 28 Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi
după mare mila Ta, şi Te voi preaslăvi în
nu se vor împuţina. 29 Fiii robilor Tăi vor toate zilele vieţii mele. Căci pe Tine Te
locui pămîntul lor şi seminţia lor în veac
slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este
va propăşi. slava în vecii vecilor. Amin!”
Rugăciunea regelui M anase.
Doamne atotţiitorule, Dumnezeul Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă
părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui Treime… Tatăl nostru…
Isaac şi al lui Iacov, şi al seminţiei celei Preotul: Că a Ta este împărăţia…
drepte a lor, Cel ce ai făcut cerul şi Apoi troparele acestea pe glasul al 6-lea:
pămîntul cu toată podoaba lor. Care ai Corul: Miluieşte-ne pe noi, Doamne,
legat marea cu cuvîntul poruncii tale, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepîndu-ne
Care ai încuiat adîncul şi l-ai pecetluit cu de nici un răspuns, această rugăciune
numele Tău cel înfricoşător şi slăvit, aducem Ţie, ca unui Stăpîn, noi,
înaintea Căruia toate se tem şi tre mură păcătoşii robii Tăi; miluieşte-ne pe noi.
din pricina atotputerniciei Tale, pentru Slavă…
că nimeni nu poate să stea înaintea Doamne, miluieşte-ne pe noi, că
strălucirii slavei Tale şi nesuferită este întru Tine am nădăjduit; nu Te mînia pe
mînia urgiei Tale asupra celor păcătoşi! noi foarte, nici pome ni fărădelegile
Însă nemăs urată şi neajunsă este şi mila noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi
făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul Cel ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri,
preaînalt, bun, îndelung-răbdător şi mult că Tu eşti Dumne zeul nostru şi noi
milostiv, Căruia Îi pare rău de răutăţile sîntem poporul Tău, toţi lucrul mîinilor
oamenilor. Tu, Doamne, după mulţimea Tale şi numele Tău che măm.
bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi Şi acum…,
iertare celor ce Ţi-au greşit, şi după Uşa milostivirii deschide-o nouă,
mulţimea îndurărilor Tale, ai hotărît binecuvîntată Născătoare de Dumne zeu,
pocăinţă păcătoşilor spre mîntuire. ca să nu pie rim cei ce nădăjduim întru

49
tine, ci să ne mîntuim prin tine din nevoi, Tale, la faptele mîinilor Tale m-am
că tu eşti mîntuirea neamului creştinesc. gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile
Citeţul 2: Doamne miluieşte. (de 40 de mele, sufletul me u, ca un pămînt
ori).
însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că
Slavă…, Şi acum… Ceea ce eşti mai a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa
cinstită decît heruvimii…
Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor
Întru numele Domnului, ...,
ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud
binecuvintează.
dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e
Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor
nădejdea. Arată-mi calea pe care voi
Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase,
me rge, că la Tine am ridicat sufletul
Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.
Citeţul: Amin. meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la
Apoi rugăciunea aceasta: Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac
Stăpîne Dumnezeule, Părinte voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
atotputernice, Doamne, Fiule Unule- Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte, o pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele
Dumnezeire, o Putere, miluieşte-mă pe Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
mine, păcătosul şi, cu judecăţile care ştii, dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul
mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul robul meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe
Tău, că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
Amin. necăjesc sufletul meiu, că eu sînt robul
Citeţul 1: Veniţi să ne închinăm ... (de Tău.
3 ori)
Slavă întru cei de sus lui Dumne zeu
Psalmul 69 şi pe pămînt pace, între oameni
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te
aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te,
grăbeşte-Te! 2 Să se ruşine ze şi să se mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea
înfrunte cei ce caută sufletul meu; 3 Să se mare. Doamne, Împărate ceresc,
întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi Dumnezeule, Părinte atotţiitorule,
voiesc mie rele; 4 Întoarcă-se îndată Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse
ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine, Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne
bine!” 5 Să se bucure şi să se veselească Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu,
de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii,
Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele
iubesc mîntuirea Ta: “Slăvit să fie lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel
Domnul!” 6 Iar eu sărac sînt şi sărman, ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne
Dumnezeule, ajuta-mă! 7 Ajutorul meu şi miluieşte pe noi. Că Tu eşti unul Sfînt,
Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu Tu eşti unul Domn Iisus Hristos, întru
zăbovi. slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate
Psalmul 142 zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda
Doamne, auzi rugăciunea mea, numele Tău în veac şi în veacul veacului.
ascultă cere rea mea, întru credincioşia Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne,
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3 am greşit Ţie. Doamne, către Tine am
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu
viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este
să locuiesc în întuneric ca morţii cei din izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea
veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc
mea încremenită în lăuntrul meu. 5 pe Tine.”
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de Învredniceşte-ne, Doamne, în
demult; cugetat-am la toate lucrurile noaptea aceasta, fără de păcat să ne

50
păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne am scăpat, Curată, mîntuire trebuindu-
Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi mi. Ce rcetează neputinciosul meu suflet
preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. şi te roagă Fiului tău şi Dumne zeului
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum nostru să-mi dăruiască mie iertare de
am nădăjduit întru Tine. Bine eşti relele ce am făcut, ceea ce eşti una
cuvîntat, Doamne, învaţă-mă binecuvîntată.
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Preasfîntă Născătoare de
Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările Dumnezeu, în vremea vieţii mele, nu mă
Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte, lăsa pe mine. Ajutorului omenesc nu mă
luminează-mă cu îndreptările Tale. încre dinţa, ci singură mă sprijineşte şi
Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mă miluieşte.
mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie
Toată năde jdea mea spre tine o
se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie
pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă
slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului şi
sub acoperămîntul tău.
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în
Citeţul 1: Doamne miluieşte (de 40 de
vecii vecilor. Amin.
ori).
Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă Cel ce în toată vremea şi în tot
Treime… Tatăl nostru…
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Apoi încep strănile să cînte lin şi rar pe glasul al 7- slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
lea: răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
Corul: Doamne al puterilor, fii cu milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
noi, că pe altul afară de Tine, ajutor cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
întru necazuri, nu avem. Doamne al la mîntuire pentru făgăduinţa
puterilor, miluieşte-ne pe noi. (de 2 ori) bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
Stih: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
Lui, lăudaţi-l pe El întru tăria puterii Lui.
Doamne al puterilor ... acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile lui, poruncile Tale; sufletele noastre le
lăudaţi-L pe El după mulţi mea slavei Lui. sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
Doamne al puterilor ... îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trî mbi ţă; izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
lăudaţi-L pe El în psaltire şi alăută.
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
Doamne al puterilor ...
Stih: Lăudaţi-L pe El în ti mpane şi în horă, sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
Doamne al puterilor ... unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
Stih: Lăudaţi-L pe El în chi mvale bi ne Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
răsunătoare, lăudaţi-L pe El în chi mvale de eşti în vecii vecilor. Amin.
strigare. Toată suflarea să l aude pe Domnul.
Doamne al puterilor ... Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
Stih: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită ...
Lui, lăudaţi-L pe El întru tări a puterii Lui. Întru numele Domnului, ...
Doamne al puterilor ... binecuvintează.
Slavă… Preotul iese din altar şi stînd în fața sfintelor uși
Doamne, de n-am avea pe sfinţii rosteşte ecfonisul:
Tăi rugători şi bunătatea Ta Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
milostivindu-se spre noi, cum am noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
îndrăzni, Mîntuitorule, a Te lăuda pe Ta peste noi şi ne miluieşte.
Tine, pe Care Te binecuvintează Citeţul 1: Amin.
neîncetat îngerii? Ştiutorul inimilor, Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
iartă sufletele noastre. Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
Şi acum… trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
Multe sînt mulţimile greşelilor grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie)
mele, Născătoare de Dumne zeu. La tine

51
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale. (o
metanie) îndreptîndu-mă. Şi, în vremea ieşirii
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi mele, ticălosul meu suflet păzindu-l şi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru departe de aceasta izgonindu-le. Şi, în
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni: ziua înfricoşătoarei judecăţi de munca
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului. (o cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei
închinăciune)
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul. negrăite ale Fiului tău şi Dumne zelui
(o închinăciune) nostru moştean pe mine arătîndu-mă. Pe
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă. care să o şi dobîndesc, Stăpîna mea,
(o închinăciune)
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o Preasfîntă de Dumnezeu Născătoare,
închinăciune). prin mijlocirea şi sprijinul tău. Cu harul
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul, şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut
toată, şi la sfîrşit o metanie.
Fiului tău, a Domnului şi Dumnezeului şi
Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…
Mîntuitorului nostru Iisus Hristos,
Preasfîntă Treime… Tatăl nostru…
Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
închinăciunea, împreună cu Cel fără de
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte.
(de 12 ori). început al Lui Părinte şi cu Preasfîntul, şi
Apoi rugăciunea aceasta: bunul, şi de viaţă făcătorul Duhul Lui,
Nepătată, neîntinată, nestricată, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
fără prihană, curată Fecioară, a lui Amin.
Dumnezeu Mireasă; Stăpînă, care pe Altă rugăciune către Domnul nosru Iisus Hristos.
Dumnezeu-Cuvîntul cu oame nii, prin Şi ne dă nouă, Stăpîne, celor ce
preaslăvită naşterea ta, L-ai unit şi firea me rgem spre somn, odihnă trupului şi
cea lepădată a neamului nostru cu cele sufletului; şi ne păzeşte pe noi de
cereşti ai împreunat-o; ceea ce eşti întunecatul somn al păcatului şi de toată
singură nădejdea celor fără de nădejde şi întunecata şi cea de noapte patimă a
celor biruiţi ajutătoare; gata folositoare dulceţii. Conteneşte întărîtările
celor ce aleargă la tine şi tuturor patimilor, stinge săgeţile vicleanului cele
creştinilor scăpare, nu te scîrbi de mine, aprinse, cele pornite asupra noastră cu
cel păcătos şi întinat, care cu urîte vicleşug. Zburdările trupului nostru le
gînduri şi cu cuvinte, şi cu fapte, pe mine potoleşte şi tot gîndul nostru cel
de tot netrebnic m-am făcut, şi, prin pămîntesc şi trupesc adoarme-l. Şi ne
lenea dulceţilor vieţii, cu voia rob m-am dăruieşte nouă, Dumne zeule, minte
făcut; ci, ca ceea ce eşti Maica iubitorului deşteaptă, cuget curat, inimă trează,
de oamenii Dumne zeul, cu iubirea de somn uşor şi de toată nălucirea satanei
oameni, milostiveşte-te spre mine, nestrămutat. Scoală-ne pe noi în vremea
păcătosul şi întinatul, şi primeşte rugăciunii, întăriţi întru poruncile Tale şi
rugăciunea mea, ce se aduce ţie din buze pomenirea judecăţilor Tale întru noi
necurate; iar pe Fiul tău şi Stăpînul nestricată avînd-o. Cuvîntare de slava Ta
nostru şi Domnul, cu îndrăznirea ta, ca o în toată noaptea ne dăruieşte, ca să
Maică, cuprinzînd, roagă-L să-mi cîntăm şi să binecuvîntăm şi să slăvim,
deschidă şi mie milostivirile cele preacinstitul şi preaîncuviinţatul Tău
iubitoare de oameni ale bunătăţii Sale. nume, al Tatălui şi al Fiului, şi al
Şi, trecînd greşelile mele cele Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în
nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă vecii vecilor. Amin.
şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă Preaslăvită pururea Fecioară
arate. Şi fii lîngă mine pururea ca o binecuvîntată, de Dumnezeu Născătoare,
milostivă, milosîrdă şi iubitoare de bine. du rugăciunea noastră la Fiul tău şi
Întru această viaţă de acum, caldă Dumnezeul nostru şi cere să mîntuiască
folositoare şi ajutătoare; năvălirile prin tine sufletele noastre.

52
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea Poporul: răspunde
mea este Fiul, acoperămîntul meu este Dumnezeu să te ierte, părinte
Duhul Sfînt, Treime Sfîntă, slavă Ţie. sfinţite, roagă-te lui Dumne zeu pentru
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase noi, păcătoşii.
Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie. Preotul zice ectenia:
S ă ne rugăm pentru pacea lumii.
Corul: Slavă…, Şi acum… Doamne miluieşte.
binecuvintează. Pentru buna sporire şi întărirea
Preotul în genunchi cu faţa spre popor zice cu dreptmăritorilor creştini.
glas mare această rugăciune; iar toţi stau în genunchi. Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
Preafericitul Patriarh Kiril, şi pentru Domnul nostru,
Stăpîne Mult-milostive, Doamne,
Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir, şi pentru
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Nicodim şi
pentru rugăciunile Preacuratei Stăpînei pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri.
noastre de Dumnezeu Născătoare şi Pentru de Dumnezeu păzită țara noastră,
stăpînirea, oastea și poporul ei. (la mănăstiri se
pururea Fecioarei Maria; cu puterea pomenesc starețul și frații)
cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc
folosinţele cinstitelor cereştilor puteri pe noi.
Pentru cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă.
celor fără de trupuri; pentru rugăciunile Pentru cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor
cinstitului, măritului prooroc să ne rugăm pentru dînşii.
Înaintemergătorului şi Botezătorului Pentru izbăvirea celor robiţi.
Pentru părinţii şi fraţii noştri care sînt departe.
Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin
lăudaţilor Apostoli; ale sfinţilor măriţilor aer.
Pentru cei ce zac în neputinţe.
şi buni biruitori mucenici; ale
S ă ne rugăm şi pentru îmbelşugarea roadelor
preacuvioşilor şi purtătorilor de pămîntului.
Dumnezeu părinţilor noştri; ale Sfinţilor Şi pentru toţi ortodocşii creştini.
S ă fericim pe conducătorii ţării.
şi drepţilor dumne zeieşti părinţi, Pe arhiereii ortodocşi.
Ioachim şi Ana, şi ale tuturor sfinţilor Pe ctitorii sfîntului locaşului acestuia.
Tăi; bine primită fă rugăciunea noastră; Pe părinţii şi învăţătorii noştri
Și pe toţi cei mai înainte adormiţi părinţi şi
dăruieşte-ne iertare de greşelile noastre;
fraţi ai noştri ortodocşi, care odihnesc aici şi
acoperă-ne cu acoperămîntul aripilor pretutindeni. S ă zicem şi pentru aceştia.
Tale; izgoneşte de la noi pe tot vrăjmaşul Doamne miluieşte (de 3 ori)
şi pizmaşul; împacă viaţa noastră; Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte -
Doamne, miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta ne pe noi.
şi mîntuieşte sufletele noastre, ca un bun Amin.
şi de oameni Iubitor.
Preotul după rugăciune sculîndu-se în picioare
zice:
Binecuvîntaţi, părinţi sfinţiţi, şi mă
iertaţi pe mine, păcătosul, cîte am greşit
cu cuvîntul, cu gîndul, cu fapta şi cu
toate simţirile mele.

53