Sunteți pe pagina 1din 55

SLUJBELE

POSTULUI MARE

MIERCURI ÎN PRIMA
SĂPTĂMÎNĂ

CONSILIUL EDITORIAL
AL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA

1
Tipărită
cu binecuvîntarea Prea Sfințitului
NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

© Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”


Edineț

2
ÎNCEPUTUL
SFÎNTULUI ŞI MARELUI POST
MIERCURI, ÎN PRIMA SĂPTĂMÎNĂ

MIERCURI DIMINEAŢA va bucura foarte. 2 După pofta inimii lui


i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai
UTRENIA lipsit pe el. 3 Că l-ai întîmpinat pe el cu
binecuvîntările bunătăţii, pus-ai pe capul
Preotul: Binecuvîntat este lui cunună de piatră scumpă. 4 Viaţă a
Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de
pururea, şi în vecii vecilor. zile în veacul veacului. 5 Mare este slava
Citeţul 1: Amin. lui întru mîntuirea Ta, slavă şi mare
Sfinte Dumnezeule... Preasfîntă cuviinţă vei pune peste el. 6 Că îi vei da
Treime..., Tatăl nostru... lui binecuvîntare în veacul veacului,
Preotul: Că a Ta este împărăţia... veseli-l-vei pe dîns ul întru bucurie cu
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte faţa Ta. 7 Că împăratul nădăjduieşte în
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum... Veniţi să ne Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu
închinăm... (de 3 o ri) se va clăti. 8 Află-se mîna Ta peste toţi
Şi apoi citeţul începe psalmii obişnuiţi de
dimineaţă, în timpul cărora Preotul săvîrşeşte cădirea vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi
mare. cei ce Te urăsc pe Tine. 9 Pune-i-vei pe ei
Psalmul 19: ca un cuptor de foc în vre mea arătării
Auză-te Domnul în ziua necazului, Tale; 10 Domnul întru mînia Sa îi va
scutească-te numele Dumnezeului lui tulbura pe ei şi-i va mînca pe ei focul. 11
Iacob. 2 Trimită ţie ajutor din locaşul Rodul lor de pe pămînt îl vei pie rde şi
Său cel sfînt şi din Sion sprijinească-te pe sămînţa lor dintre fiii oamenilor. 12 Că au
tine. 3 Pomenească toată je rtfa ta, gîndit rele împotriva Ta, au cugetat
arderea de tot a ta bine-plăcută să-I fie. 4 sfaturi, care nu vor putea să stea. 13 Că îi
Dea ţie Domnul după inima ta şi tot vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei
sfatul tău să-l plinească. 5 Bucura-ne- ţinti capul lor. 14 Înalţă-Te, Doamne,
vom de mîntuirea Ta şi întru numele întru tăria Ta; cînta-vom şi vom lăuda
Dumnezeului nostru ne vom mări. puterile Tale.
Plinească Domnul toate cererile tale. 6 Slavă..., Şi acum..., Sfinte
Acum am cunoscut că a mîntuit Domnul Dumnezeule... Preasfîntă Treime..., Tatăl
pe Unsul Său, cu pute rea dreptei Sale. 7 nostru...
Auzi-L-va pe Dîns ul din ce rul cel sfînt al Preotul: Că a Ta este împărăţia...
Lui. 8 Unii se laudă cu căruţele lor, alţii Citeţul 1: Amin.
cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău
Domnului Dumne zeului nostru. 9 Aceştia şi binecuvintează moştenirea Ta.
s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am Biruinţă binecredincioşilor creştini
sculat şi ne-am îndreptat. 10 Doamne, asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu
mîntuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.
în orice zi Te vom chema. Slavă ...,
Psalmul 20: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de
Doamne, întru puterea Ta se va bunăvoie, poporului Tău celui nou,
veseli împăratul şi întru mîntuirea Ta se numit cu numele Tău, îndurările Tale

3
dăruieşte, Hristoase Dumnezeule. zdrobit. 8 A Domnului este mîntuirea şi
Veseleşte cu puterea Ta pe drept peste poporul Tău, binecuvîntarea Ta.
credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui Eu m-am culcat şi am adormit;
biruinţă asupra potrivnicilor, avînd sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.
ajutorul Tău armă de pace, nebiruită Psalmul 37
biruinţă. Doamne, nu cu mînia Ta să mă
Şi acum..., mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
Folositoare, neînfricată şi cerţi. 2 Că săgeţile Tale s-au înfipt în
neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce mine şi ai întărit peste mine mîna Ta. 3
eşti bună, rugăciunile noastre, întru tot Nu este vindecare în trupul meu de la
lăudată Născătoare de Dumne zeu. faţa mîniei Tale; nu este pace în oasele
Întăreşte viaţa cea de obşte a mele de la faţa păcatelor mele. 4 Că
dreptmăritorilor creştini. Mîntuieşte pe fărădelegile mele au covîrşit capul meu,
cei ce i-ai rînduit să conducă şi le dă lor ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. 5
birunţă din cer, pentru că ai născut pe Împuţitu-s-au şi au putre zit rănile mele,
Dumnezeu, ceea ce eşti una de la faţa nebuniei mele. 6 Chinuitu-m-
binecuvîntată. am şi m-am gîrbovit pînă în sfîrşit, toată
Preotul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, ziua mîhnindu-mă umblam. 7 Că şalele
după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne
miluieşte. mele s-au umplut de ocări şi nu este
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). vindecare în trupul me u. 8 Necăjitu-m-
Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni am şi m-am s merit foarte; răcnit-am din
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi suspinarea inimii mele. 9 Doamne,
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
înaintea Ta este toată dorirea mea şi
Corul: Amin.
Întru numele Domnului, ... binecuvintează. suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. 10
Preotul: S lavă S fintei şi celei de o fiinţă şi de Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a
viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, tăria mea şi lumina ochilor mei, şi
acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
aceasta nu este cu mine. 11 Prietenii mei
Corul: Amin.
şi vecinii mei în preajma mea s-au
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui
apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între mei departe au stat. 12 Şi se sileau cei ce
oameni bunăvoire. (de 3 ori)
căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele
Doamne, buzele mele vei deschide şi rele mie grăiau deşertăciuni, şi
gura mea va vesti lauda Ta. (de 2 ori)
vicleşuguri toată ziua cugetau. 13 Iar eu,
Psalmul 3 ca un surd, nu auzeam şi ca un mut ce
Doamne, cît s-au înmulţit cei ce mă nu-şi deschide gura sa. 14 Şi m-am făcut
necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; 2 ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui
Mulţi zic sufletului meu: “Nu este mustrări. 15 Că spre Tine, Doamne, am
mîntuire lui, întru Dumnezeul lui!” 3 Iar nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne,
Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava Dumnezeul meu, 16 Că am zis, ca nu
mea şi Cel ce înalţi capul meu. 4 Cu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii
glasul me u către Domnul am strigat şi m- mei; şi cînd s-au clătinat picioarele mele,
a auzit din muntele cel sfînt al Lui. 5 Eu împotriva mea s-au semeţit. 17 Că eu spre
m-am culcat şi am adormit; sculatu-m- bătăi gata sînt şi durerea mea înaintea
am, că Domnul mă va sprijini. 6 Nu mă mea este pururea. 18 Că fărădelegea mea
voi te me de mii de popoare, care eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru
împrejur mă împresoară. 7 Scoală, păcatul meu; 19 Iar vrăjmaşii mei trăiesc
Doamne, mîntuieşte-mă, Dumnezeul şi s-au întărit mai mult decît mine, şi s-au
meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. 20
vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă

4
defăimau, că urmam bunătatea. 21 Nu mă mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea,
lăsa, Doamne, Dumnezeul me u, nu Te Doamne. 3 Că s-a umplut de rele sufletul
depărta de la mine, 22 Ia aminte spre meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. 4
ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele. Socotit am fost cu cei ce se coboară în
Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul groapă; ajuns-am ca un om neajutorat,
meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte între cei morţi slobod. 5 Ca nişte oameni
spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii răniţi ce dorm în mormînt, de care nu Ţi-
mele. ai mai adus aminte şi care au fost
Psalmul 62 lepădaţi de la mîna Ta. 6 Pusu-m-au în
Dumnezeule, Dumne zeul me u, pe groapa cea mai de jos, întru cele
Tine Te caut dis-de-dimineaţă. 2 Însetat-a întunecate şi în umbra morţii. 7 Asupra
de Tine sufletul me u, suspinat-a după mea s-a întărîtat mînia Ta şi toate
Tine trupul meu, 3 În pămînt pustiu şi valurile Tale le-ai adus spre mine. 8
neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine,
sfînt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea ajuns-am urîciune lor. 9 Închis am fost şi
Ta şi slava Ta. 4 Că mai bună este mila n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de
Ta decît viaţa; buzele mele Te vor lăuda. suferinţă. 10 Strigat-am către Tine,
5
Aşa Te voi binecuvînta în viaţa mea şi Doamne, toată ziua întins-am către Tine
în numele Tău voi ridica mîinile mele. 6 mîinile mele. 11 Oare, morţilor vei face
Ca de seu şi de grăsime să se sature minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te
sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va vor lăuda pe Tine? 12 Oare, va spune
lăuda gura mea. 7 De mi-am adus aminte cineva în mormînt mila Ta şi adevărul
de Tine în aşternutul meu, în dimineţi Tău în locul pierzării? 13 Oare, se vor
am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi
meu 8 Şi întru acoperămîntul aripilor dreptatea Ta în pămînt uitat? 14 Iar eu
Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul către Tine, Doamne, am strigat şi
meu de Tine şi pe mine m-a s prijinit dimineaţa rugăciunea mea Te va
dreapta Ta. 9 Iar ei, în deşert, au căutat întîmpina. 15 Pentru ce, Doamne, lepezi
sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos sufletul meu şi întorci faţa Ta de la
ale pămîntului; da-se-vor în mîinile mine? 16 Sărac sînt eu şi în osteneli din
sabiei, părţi vulpilor vor fi. 10 Iar tinereţile mele, înălţat am fost, dar m-am
împăratul se va veseli de Dumnezeu; smerit şi m-am mîhnit. 17 Peste mine au
lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că trecut mîinile Tale şi înfricoşările Tale
s-a astupat gura celor ce grăiesc m-au tulburat. 18 Înconjuratu-m-au ca
nedreptăţi. apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. 19
În dimineţi am cugetat la Tine, că Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe
ai fost ajutorul meu. Şi întru vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia
acoperămîntul aripilor Tale mă voi mea.
bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi Doamne, Dumnezeul mîntuirii
pe mine m-a s prijinit dreapta Ta. mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea
Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori), Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea
Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă ..., mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea.
Citeţul 2: Şi acum şi pururea şi în Psalmul 102
vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu, pe
Psalmul 87 Domnul şi toate cele din lăuntrul me u,
Doamne, Dumnezeul mîntuirii numele cel sfînt al Lui. 2 Binecuvintează,
mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate
Ta. 2 Să ajungă înaintea Ta rugăciunea binefacerile Lui. 3 Pe Cel ce curăţeşte
toate fărădelegile tale; pe Cel ce vindecă

5
toate bolile tale; 4 Pe Cel ce izbăveşte din intri la judecată cu robul Tău, că nimeni
stricăciune viaţa ta; pe Cel ce te din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3
încununează cu milă şi cu îndurări; 5 Pe Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi
Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta; viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile să locuiesc în întuneric ca morţii cei din
tale. 6 Cel ce face milostenie, Domnul, şi veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima
judecată tuturor celor ce li se face mea încremenită în lăuntrul meu. 5
strîmbătate. 7 Cunoscute a făcut căile Adusu-mi-am aminte de zilele cele de
Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. demult; cugetat-am la toate lucrurile
8
Îndurat şi milostiv este Domnul, Tale, la faptele mîinilor Tale m-am
îndelung-răbdător şi mult-milostiv. 9 Nu gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile
pînă în sfîrşit se va iuţi, nici în veac se va mele, sufletul me u, ca un pămînt
mînia. 10 Nu după păcatele noastre a însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că
făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa
a răs plătit nouă, 11 Ci cît este de departe Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor
cerul de pămînt, atît este de mare mila ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud
Lui spre cei ce se tem de El. 12 Pe cît sînt dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e
de departe răsăriturile de la apusuri, nădejdea. Arată-mi calea pe care voi
depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. me rge, că la Tine am ridicat sufletul
13
În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la
miluit Domnul pe cei ce se tem de El. 14 Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac
Că El a cunoscut zidirea noastră; adusu- voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
şi-a aminte că ţărînă sînte m. 15 Omul ca Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
iarba, zilele lui ca floarea cîmpului; aşa pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele
va înflori. 16 Că vînt a trecut peste el şi nu Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
va mai fi, şi nu se va mai cunoaşte încă dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul
locul său. 17 Iar mila Domnului din veac meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe
în veac spre cei ce se tem de Dînsul 18 Şi vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul
păzesc legămîntul Lui 19 Şi-şi aduc Tău.
aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
ele. Domnul în ce r a gătit scaunul Său şi Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte. 20 Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
Binecuvîntaţi pe Domnul, toţi îngerii Lui, Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
cei tari la virtute, care faceţi cuvîntul Lui Duhul Tău cel bun să mă
şi auziţi glasul cuvintelor Lui. 21 povăţuiască la pămîntul dreptăţii.
Binecuvîntaţi pe Domnul, toate pute rile Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori)
Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. 22 Preotul zice ectenia mare:
Binecuvîntaţi pe Domnul, toate lucrurile Cu pace, Domnului să ne rugăm.
Lui; în tot locul stăpînirii Lui, Corul: Doamne miluieşte.
Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea
binecuvintează, suflete al meu, pe sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm.
Domnul. Pentru pacea a toată lumea, pentru
În tot locul stăpînirii Lui, bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
binecuvintează, suflete al meu, pe pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm.
Domnul. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei
ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu
Psalmul 142 intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm.
Doamne, auzi rugăciunea mea, Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
ascultă cere rea mea, întru credincioşia Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir

6
şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop Citeţul 1 : Slavă Tatălui şi Fiului, şi
Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos Sfîntului Duh.
di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul ,
Domnului să ne rugăm.
Pe Tatăl cel fără de început, pe Fiul
Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră, cel împreună fără de început, pe Duhul
stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm. cel împreună-veșnic, Dumnezeirea cea
Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara aceasta şi una, ca heruvimii a slăvi îndrăznind,
pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu zicem:
credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
Corul: „ Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti,
rugăm.
Pentru buna întocmire a văzduhului, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe
pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm. noi.”
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi Citeţul 1 : Şi acum, şi pururea, şi în
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se
vecii vecilor. Amin.
ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor,
Domnului să ne rugăm. Fără de veste Judecătorul va veni și
Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul, faptele fiecăruia se va descoperi; deci cu
mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne frică să strigăm în miezul nopții:
rugăm. Corul: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti,
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte
Dumnezeul nostru, pentru Născătoarea
pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.”
mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu Doamne miluieşte. (de 3 ori)
Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
sfinţii să o pomeni m. Duh.
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Corul: Ţie Doamne. vecii vecilor. Amin.
Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava, ŞI CITEŞTE CATISM A a 19-a:
cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi După întîia Catismă, Sedealna Crucii, glasul al 3-lea:
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Corul: Amin. De puterea Ta cea ne măsurată și de
Apoi se cîntă: Aliluia (de 3 ori), după glasul de
răstignirea cea de bunăvoie, oștile
rînd cu aceste patru stihuri: înge rești s-au mirat, văzînd cum Cel
Preotul: De noapte mînecă duhul meu către nevăzut era chinuit cu trupul, vrînd să
Tine, Dumnezeule, pentru că lumină sînt poruncile izbăvească neamul omenesc din
Tale pe pămînt.
striăciune. Pentru aceasta ca Dătătorului
Corul: Aliluia (de 3 ori)
de viață, grăim: Slavă, Hristoase,
Preotul: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi
pe pămînt. împărăției Tale.
Stih: Înăl ţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru
Corul: Aliluia (de 3 ori)
şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că
Preotul: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel
neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mînca.
sfînt este.
Corul: Aliluia (de 3 ori) Crucea s-a înfipt pe pămînt și s-a
Preotul: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă atins de ceruri, nu ca un le mn ajungînd
rele celor măriţi ai pămîntului. la înălțime, ci Tu pe ea plinind toate,
Corul: Aliluia (de 3 ori) Doamne, slavă Ție.
Glasul al 3-lea: Slavă…, Şi acum…, a Crucii, a Născătoarei:
Citeţul 1 : Treime de o ființă și Toiag de pute re dobîndind Crucea
nedespărțită, Unime în trei ipostasuri și Fiului tău, Născătoare de Dumnezeu, cu
împreună-veșnică, Ție ca Unui singur ea surpăm întărîtările vrăjmașului, noi
Dumnezeu, cîntare îngerească strigăm: cei ce cu dragoste pe tine neîncetat te
Corul: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, mărim.
Dumnezeul nostru, cu puterea crucii Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii
Tale, păzește-ne pe noi.” Săi, Dumnezeul lui Israel

7
Martirica: Dumnezeu, toată năvala vrăjmaşului
Pomenirea mucenicilor Tăi, lesne o îndepărtăm. Pentru aceasta după
Doamne, ai luminat-o foarte, ca un prea datorie pe tine te fericim, ca pe Maica
puternic, că i-ai întărit să urmeze luminii şi singura nădejde a sufletelor
patimilor Tale, căci au biruit vite jește noastre.
puterea lui veliar. Pentru aceasta au și Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă...,
luat daruri de tămăduiri; cu ale căror Şi acum...,
rugăciuni, Iubitorule de oameni Psalmul 50
dăruiește pace sufletelor noastre. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). mare mila Ta 2 Şi după mulţimea
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
Duh. 3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
vecii vecilor. Amin. fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul
ŞI CITEŞTE CATIZMA a 20-a: meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie
După catismă, Sedealna glasul al 2-lea: unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am
Cel ce ai dat tuturor nepătimire cu făcut, aşa încît drept eşti Tu întru
patimile Tale, Iubitorule de oameni, cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca
omorînd patimile trupului meu cu Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am
Crucea Ta, învredniceşte-mă a vedea zămislit, şi în păcate m-a născut maica
dumnezeiasca patimă, prin post plăcînd mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele
slavei Tale; ca să iau din destul mare nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
milă. Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu
Slavă…, tot aceasta. isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
Şi acum…, a Crucii, a Născătoarei: vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului
Fecioara şi Maica Ta, Hristoase, meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
văzîndu-Te mort întins pe lemn plîngînd vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce
cu amar zicea: Fiul meu, ce taină faţa Ta de către păcatele mele, şi toate
înfricoşătoare este aceasta? Cel ce fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă
dăruieşti tuturor viaţă veşnică, cum mori curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi
de voie pe Cruce cu moarte de ocară. duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru
Corul: Doamne miluieşte. (de 3 ori) ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
13
Duh. Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale, şi cu
Citeţul 2: Şi acum şi pururea şi în duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi
vecii vecilor. Amin. pe cei fără de lege căile Tale, şi cei
ŞI CITEŞTE CATISM A 1-a: necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
După catismă, Sedealna glasul 2:
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
Vreamea cea dătătoare de lumină a Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
postului, pe care acum ai sfinţit-o şi ai bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16
dăruit-o nouă; Doamne, învredniceşte-ne Doamne, buzele mele vei deschide, şi
pe noi toţi cu umilinţă curată să o gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
săvîrşim cu pace, prin puterea Crucii, voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
Unule, Iubitorule de oameni. le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
Slavă…, tot aceasta, duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită
Şi acum…, a Crucii, a Născătoarei: Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine,
Cu cinstita Cruce a Fiului tău fiind Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
păziţi, stăpînă curată Născătoare de şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,

8
prinosul şi arderile de tot; atunci vor Întors-a Domnul asupra lor apele mării,
pune pe altarul Tău viţei. iar fiii lui Israel au trecut prin mare, ca
Preotul: Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul pe uscat.
Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea
Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
dreptmăritorilor creştini şi trimite peste noi milele Citeţul 1: Slavă…
Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
S tăpînei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Citeţul 1: Şi acum…
Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă
făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu.
netrupeşti Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului
Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan;
CÎNTAREA a 3-a
cu ale S finţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Citeţul 1: Bucuratu-s-a inima mea
Apostoli; cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri şi întru Domnul; înălţată a fost fruntea
mari dascăli ai lumii şi ierarhi: Vasile cel Mare,
Grigorie Cuvîntătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de mea de Domnul, Dumne zeul meu, şi gura
Aur; cu ale S finţilor Atanasie, Chiril şi Ioan cel mea s-a deschis larg asupra vrăjmaşilor
Milostiv, patriarhii Alexandriei; cu ale celor între sfinţi mei, căci m-am bucurat de izbăvirea Ta.
Părinţilor noştri: Nicolae al Mirelor Lichiei, S piridon
al Trimitundei, făcătorilor de minuni, Calinic de la Nimeni nu este sfînt ca Domnul,
Cernica, Iosif cel Nou, Ioan, Nectarie, Mitrofan, Iorest, căci nu e altul afară de Tine; şi nimeni nu
și S ava, Varlaam și Dosoftei mitropoliții Moldovei, e puternic ca Dumne zeul nostru.
Gavriil, mitropolitul Chișinăului și Hotinului şi cu ale
sfinţilor sfinţiţi mucenici: Ciprian, Ignatie, Irineu, Nu vă lăudaţi şi cuvinte trufaşe să
Foca şi Haralambie şi cu ale tuturor sfinţilor ierarhi; nu iasă din gura voastră.
cu ale sfinţilor, mari Mucenici: Gheorghe, purtătorul
de biruinţă, Dimitrie, izvorîtorul de mir, Pantelimon,
Că Domnul este Dumnezeu a toată
Teodor Tiron, Teodor S tratilat şi Ioan cel Nou, cu ale cunoştinţa şi lucrurile la Dînsul sînt
sfintului Mucenic Dorimedont, cu ale tuturor sfinţilor cîntărite.
bunilor biruitori mucenici; cu ale binecredincioșilor
voievozi Ș tefan cel Mare și Constantin; cu ale S fintei Arcul celor puternici s-a frînt, iar
Cuvioase Muceniţe Elizabeta şi cu ale Cuvioaselor cei slabi s-au încins cu pute re.
maici Parascheva și Agafia; cu ale preacuvioşilor şi de Corul: Irmosul sfîntului din M ineu.
Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri: Antonie şi
Teodosie de la Kievo-Pecersca, Iov de la Poceaev, Citeţul 1: Cei sătui vor munci pentru
Serafim de la Sarov, S erghie şi Nicon de la Radonej, pîine, iar cei flămînzi nu vor mai avea
Ambrozie de la Optina şi S imeon Noul-Teolog, Siluan foame.
Atonitul, şi cu ale preacuviosului părintelui nostru
Paisie de la Neamţ, cu ale Sfîntului (N), a cărui Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
pomenire o săvîrşim; cu ale sfinţilor şi drepţilor Citeţul 1: Cea stearpă va naşte de
dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi cu ale tuturor şapte ori, iar cea cu copii mulţi va fi
sfinţilor; rugămu-Te, mult-Milostive Doamne, auzi-ne
pe noi, păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe neputincioasă.
noi. Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
Corul: Doamne miluieşte. (de 12 ori) Citeţul 1: Domnul omoară şi învie;
Preotul: Cu mila şi cu îndurările şi El coboară în locuinţa morţilor şi iarăşi
cu iubirea de oameni a Unuia-Născut scoate.
Fiului Tău, cu Care eşti binecuvîntat, Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
împreună cu Preasfîntul şi bunul şi de Citeţul 1: Domnul face pe om sărac
viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi şi tot El îl îmbogăţeşte; El smereşte şi El
pururea, şi în vecii vecilor. înalţă; El ridică pe cel sărac din pulbere
Corul: Amin. şi din gunoi pe cel lipsit.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
CÎNTAREA 1-a
Corul: irmosul sfîntului din M ineu. Citeţul 1: Punîndu-i în rînd cu cei
Citeţul 1: Împărăţi-va Domnul în puternici şi dîndu-le scaunul măririi.
Citeţul 2: troparul Născătoarei din M ineu.
veac şi în veacul veacului.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu. Citeţul 1: Căci ale Domnului sînt
Citeţul 1: Căci caii lui Faraon cu temeliile pămîntului şi El înte meiază
carele şi călăreţii lui au intrat în mare. lumea pe ele.

9
Citeţul 2: Să ne răstignim Citeţul 1: Şi acum…
mădularele prin postire, să ne trezim Citeţul 2: Naşterea ta, Preacurată, s-
întru rugăciuni precum scrie, şi să a arătat înfricoşătoare; că Dumne zeu
vieţuim pe urma Celui ce a pătimit, şi este Cel ce S-a făcut om; Care S-a născut
patimile a omorît. fără început din Tatăl, şi din tine mai pe
Citeţul 1: Paşii sfinţilor Săi El îi urmă S-a întrupat fără de bărbat.
păzeşte, iar nelegiuiţii vor pieri întru Citeţul 1: Slavă Ţie, Dumnezeul
întune ric, căci omul nu prin putere e nostru, slavă Ţie.
tare. Sfînt este Domnul! Citeţul 2: Laud răstignirea şi
Citeţul 2: Vărsînd păcatul cel amar, împunge rea dumne zeieştii Tale coaste,
să ne nevoim a plăcea lui Hristos, Celui din care scot băutura fără de moarte în
ce a gustat fiere de bunăvoie, şi a surpat toate zilele şi mă sfinţesc Hristoase.
cu Crucea pe începătorul răutăţi Corul: “Întăreşte-ne pe noi întru
Citeţul 1: Să nu se laude cel înţelept Tine, Doamne, Cel ce prin lemn ai omorît
cu înţelepciunea sa şi cel pute rnic să nu păcatul, şi frica de Tine sădeşte-o în
se laude cu puterea sa, nici cel bogat să inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe
nu se fălească cu bogăţia sa; Tine”.
Ectenia mică:
Citeţul 2: Luînd păcatul obicei, mă Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
trage la pierderea cea desăvîrşită; ci Tu rugăm.
mă scapă de aceasta cu Crucea Ta, Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
Îndurate, mult-Milostive. rugăm.
Doamne miluieşte
Citeţul 1: Ci, cel ce vrea să se laude, Preotul: Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne
cu aceea să se laude, că ştie şi cunoaşte pe păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Domnul şi face judecată şi dreptate în Preotul: Pe Preasfînta, curata,
mijlocul pămîntului. preabinecuvîntata, mărita Stăpîna noastră, de Dumnezeu
Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o
Citeţul 2: Doamnă care stăpîneşti pomenim.
toate făpturile, ca ceea ce ai născut pe Preotul: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
Stăpînul, scapă-mă de robia celui viclean noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie Doamne.
şi a singurului luptător.
Preotul: Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavă
Citeţul 1: Domnul din înălţimea înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea,
cerului va tuna peste vrăjmaşii Săi, El va şi în vecii vecilor.
judeca marginile pămîntului, drept fiind. Amin.
Apoi se citeşte sedealna sfîntului din M ineu,
Citeţul 2: Lemnul Crucii înfrînare odată. Slavă… Şi acum… a Născătoarei
lumii a înflorit; pe care cu dragoste
îmbrăţişînd-o, să culegem toată rodirea CÎNTAREA a 4-a
dumnezeieştilor porunci ale lui Hristos. Corul:irmosul sfîntului din M ineu.
Citeţul 1: Domnul, Stăpînul meu,
Citeţul 1: El va da tărie regilor
este tăria mea; El face picioarele mele ca
noştri şi fruntea Unsului Său o va înălţa.
ale căprioarelor.
Citeţul 2: Purtînd înfrănarea
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
patimilor, să ne răstignim acum Citeţul 1: Pe culmi poartă paşii mei!
Domnului trupul, şi gîndul să-i arătăm Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
toţi mort prin dumne zeiasca vieţuire. Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi
Citeţul 1: Slavă… Sfîntului Duh.
Citeţul 2: Trei feţe slăvesc ale unui Şi troparul sfîntului din M ineu.
Chip: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul; o Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
stăpînire a Dumnezeirii, o împărăţie a vecii vecilor. Amin.
tuturor şi strălucire. Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu.

10
CÎNTAREA a 5-a CÎNTAREA a 7-a
Corul: irmosul sfîntului din M ineu. Corul: irmosul sfîntului din M ineu.
Citeţul 1: Morţii Tăi vor trăi şi Citeţul 1: Binecuvîntat eşti Tu pe
trupurile lor vor învia! Deşteptaţi-vă, scaunul împărăţiei Tale şi prealăudat şi
cîntaţi de bucurie, voi cei ce sălăşluiţi în preamărit în veci!
pulbere! Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu. Citeţul 1: Binecuvîntat eşti Tu pe
Citeţul 1: Căci roua Ta este rouă de bolta cerului şi prealăudat şi preamărit
lumină şi din sînul pămîntului umbrele în veci!
lor vor învia. Du-te, poporul meu, intră Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
în cămările tale şi închide uşa după tine; Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi
ascunde-te puţine clipe, pînă cînd mînia Sfîntului Duh.
va fi trecut! Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi
vecii vecilor. Amin.
Sfîntului Duh.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu. Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu.
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în CÎNTAREA a 8-a
vecii vecilor. Amin. Citeţul 1: Binecuvîntaţi toate
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu. lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L
CÎNTAREA a 6-a şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
Aici irmosul nu se cîntă ci se cîntă la sfîrşitul Binecuvîntaţi pe Domnul îngerii
cîntării. Domnului, cerurile Lui, lăudaţi-L şi-L
Citeţul 1: Cei ce slujesc idolilor
preaînălţaţi pe El în veci!
deşerţi dispreţuiesc harul Tău.
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu. Binecuvîntaţi pe Domnul toate
Citeţul 1: Dar eu îţi voi aduce Ţie apele cele mai presus de ceruri, toate
je rtfe cu glas de laudă şi toată puterile Domnului, lăudaţi-L şi-L
fădăduinţele mele le voi împlini, căci preaînălţaţi pe El în veci.
mîntuirea vine de la Domnul. Binecuvîntaţi pe Domnul soare şi
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu. lună şi voi stele cereşti, lăudaţi-L şi-L
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi preaînălţaţi pe El în veci!
Sfîntului Duh. Binecuvîntaţi pe Domnul ploaie,
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu. rouă şi toate vînturile, lăudaţi-L şi-L
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în preaînălţaţi pe El în veci!
vecii vecilor. Amin. Binecuvîntaţi pe Domnul, foc şi
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu. căldură, frig şi arşită, lăudaţi-L şi-L
Corul: irmosul sfîntului din M ineu.
preaînălţaţi pe El în veci!
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
rugăm.
Corul: irmosul sfîntului din M ineu.
Doamne miluieşte Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, rouă şi zăpadă, gheaţă şi ger, lăudaţi-L
Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
Stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui
Hristos Dumnezeu să o dăm. brume şi zăpezi, fulgere şi nori, lăudaţi-L
Ţie, Doamne. şi-L preaînălţaţi pe el în veci!
Preotul: Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavă Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea,
şi în vecii vecilor. Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Amin. lumină şi întuneric, nopţi şi zile, lăudaţi-
Citeţul 2: Condacul și icosul sfîntului din L şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
M ineu. Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.

11
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul stricăciunii, te cinstim toţi Preacurată,
pămînt, munţi şi dealuri şi toate cele ce binecuvîntînd naşterea Ta.
răsăriţi pe ele, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
pe El în veci! Ananie, Azarie şi Misaile, lăudaţi-L şi-L
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu. preaînălţaţi pe El în veci!
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul Citeţul 2: Pe Cel ce s-a răstignit pe
izvoare, mări şi rîuri, chiţi şi toate cele ce lemn între tîlhari, şi cu suliţa a fost
se mişcă în ape, lăudaţi-L şi-L împuns în coasta cea izvorîtoare de viaţă,
preaînălţaţi pe El în veci! lăudaţi-L, binecuvîntaţi-L şi-L
Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu. preaînălţaţi întru toţi vecii.
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
toate păsările cerului, fiarele şi toate apostoli, prooroci şi mucenici ai
dobitoacele, lăudaţi-L şi-l preaînălţaţi pe
Domnului, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe
El în veci!
Aici se citeşte tricîntarea Triodului: El în veci!
Citeţul 2: Cuptorul patimilor arde Citeţul 2: Cel ce judeci tot pămîntul
sufletul meu, dar cu roua milei Tale ai stat înaintea judecăţii; cu palme Te-au
potoleşte-l, Cel ce ai izvorît izvoare de bătut, Te-au batjocorit, pe Cruce Te-au
nepătimire, din nestricata coasta Ta, spînzurat, scoţîndu-mă pe mine din
răstignindu-Te Făcătorule de bine, stricăciunea păcatului celui de de mult,
pentru multă plecăciunea Ta. întru toţi vecii.
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul Citeţul 1: Binecuvîntăm pe Tatăl şi
fiii oamenilor, binecuvintează pe pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Domnul,
Domnuzl, Israele, lăudaţi-L şi-L cîntîndu-I şi preaînălţîndu-L întru toţi
preaînălţaţi pe El în veci! vecii!
Citeţul 2: Înălţatu-ne-ai pe noi cei Citeţul 2: Treime, Dumnezeire Una,
căzuţi în răutate, cu înălţarea Ta pe fire nedespărţită, şi despărţită după Feţe,
Cruce, Hristoase. Pentru aceasta ridică- stăpînire neclintită, Părinte şi Fiule şi
mă pe mine, cel ce am alunecat în Duhule, pe Tine Te lăudăm întru toţi
adîncurile păcatului, şi mă întăreşte de vecii.
piatra mîntuirii, ca să slăvesc stăpînirea Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
Ta. vecii vecilor. Amin.
Citeţul 1: Binecuvîntaţi preoţi pe Citeţul 2: Născătoare de Dumnezeu,
Domnul, slujitorii Domnului, lăudaţi-L curată, ceea ce eşti poartă ce rească, uşa
şi-L preaînălţaţi pe El în veci! mîntuirii tuturor creştinilor, primeşte
Citeţul 2: Cu suliţa Ta Hristoase, rugăciunea celor ce te fericesc întru toţi
curăţind putre junea inimii mele, vecii.
vindecă-mă de tot pe mine, pe care m-a Citeţul 1: Slavă Ţie, Dumnezeul
rănit şarpele cu dinţii cei veninoşi, şi-mi nostru, slavă Ţie.
dă ca să umblu neclintit în Citeţul 2: Cruce a lui Hristos, cea
dumnezeieştile cărări. care ai îndreptat pe tălharul spre
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul credinţă, învredniceşte-mă şi pe mine cu
duhurile şi sufletele drepţilor, cei cuvioşi tărie, spre calea postului, să ajung la
şi smeriţi cu inima, lăudaţi-L şi-L închinarea ta şi să mă fac viu.
preaînălţaţi pe El, în veci! Corul: S ă lăudăm, să binecuvîntăm şi să ne
Citeţul 2: Pe tine făclia cea închinăm Domnului, cîntîndu-I şi preaînălţînduL întru
luminoasă şi sfeşnicul, întru care toţi vecii!
sălăşluindu-Se focul Dumne zeirii, a “Pe Cel ce a preînchipuit în rug lui
luminat pe cei cuprinşi de noaptea Moise minunea Fecioarei, în muntele

12
Sinai oarecînd, lăudaţi-L, binecuvîntaţi-L asemănare decît serafimii, care, fără
şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii”. stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
născut, pe tine, cea cu adevărat
CÎNTAREA a 9-a
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Preotul: Pe Născătoarea de A s prijinit pe Israel, sluga Sa, ca
Dumnezeu şi Maica luminii, întru cîntări să-şi aducă aminte de mila Sa, precum a
cinstind-o, să o mărim. grăit părinţilor noştri, lui Avraam şi
Corul: Măreşte, suflete al meu, pe seminţiei lui, pînă în veac.
Domnul, şi s-a bucurat duhul meu de Ceea ce eşti mai cinstită decît
Dumnezeu, Mîntuitorul meu. heruvimii şi mai mărită fără de
Ceea ce eşti mai cinstită decît asemănare decît serafimii, care, fără
heruvimii şi mai mărită fără de stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
asemănare decît serafimii, care, fără născut, pe tine, cea cu adevărat
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
născut, pe tine, cea cu adevărat Corul: irmosul sfîntului din M ineu.
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Citeţul1: Binecuvîntat este Domnul,
Că a căutat spre smerenia roabei Dumnezeul lui Is rael, că a cercetat şi a
Sale. Că, iată, de acum mă vor fe rici răscumpărat pe poporul Său;
toate neamurile. Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.

Ceea ce eşti mai cinstită decît Şi ne-a ridicat Mîntuitor


Citeţul 1:
heruvimii şi mai mărită fără de puternic din casa lui David, slujitorul
asemănare decît serafimii, care, fără Său,
Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai
Citeţul 1: Precum a grăit prin gura
născut, pe tine, cea cu adevărat
sfinţilor Săi prooroci, din veac.
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
Că mi-a făcut mie mărire Cel
Citeţul 1: Ca să ne scape de
Puternic şi sfînt este numele Lui. Şi mila
vrăjmaşii noştri şi din mîna tuturor celor
Lui în neam şi în neam, s pre cei ce se tem
care ne urăsc.
de El! Citeţul 2: troparul sfîntului din M ineu.
Ceea ce eşti mai cinstită decît Citeţul 1: Şi să facă milă faţă de
heruvimii şi mai mărită fără de părinţii noştri, aducîndu-şi aminte de
asemănare decît serafimii, care, fără legămîntul Său cel sfînt.
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai Citeţul 2: a Născătoarei din M ineu.
născut, pe tine, cea cu adevărat Citeţul 1: De jurămîntul cu care S-a
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. jurat lui Avraam, părintelui nostru, ca
Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit- fiind izbăviţi din mîna vrăjmaşilor.
a pe cei mîndri în cugetul inimii lor. Citeţul 2: Mai luminat decît soarele
Ceea ce eşti mai cinstită decît strălucind postul, darul, cel cu multă
heruvimii şi mai mărită fără de lumină vesteşte tuturor razele Crucii şi
asemănare decît serafimii, care, fără strălucirile cinstitei patimi şi ziua învie rii
stricăciune, pe Dumnezeu Cuvîntul ai cea mîntuitoare.
născut, pe tine, cea cu adevărat Citeţul 1: Să-I slujim Lui în
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. sfinţenie şi în dreptate, în toate zilele
Coborît-a pe cei puternici de pe vieţii noastre.
scaune şi a înălţat pe cei s meriţi. Pe cei Citeţul 2: Curăţia să o dorim; de
flămînzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei desfrîu să fugim, mijlocul prin curăţie să-
bogaţi i-a scos afară deşerţi. L încingem, ca să ne arătăm curaţi, Celui
Ceea ce eşti mai cinstită decît ce numai El însuşi din toţi este curat şi
heruvimii şi mai mărită fără de

13
cere curăţia, Mîntuitorul sufletelor care năzuind toţi păcătoşii, aflăm
noastre. pururea împăcare cu Dumnezeu.
Citeţul 1: Şi tu, pruncule, prooroc Citeţul 1: Slavă Ţie, Dumnezeul
al Celui Preaînalt te vei che ma, căci vei nostru, slavă Ţie.
me rge înaintea feţei Domnului, ca să Citeţul 2: Crucea Ta, Doamne,
găteşti calea Lui. întărindu-mă şi pe mine, dăruieşte-mi,
Citeţul 2: Hristoase, cu frica Ta Bunule, să săvîrşesc drumul postului cu
pironeşte trupul me u, Cel ce ai pironit pe putere.
Cruce păcatul lui Adam; dezleagă Corul: „Pe Maica, Fecioara cea
legătura răutăţilor mele; frînge săgeţile curată şi fără prihană, cu cîntări de laude,
vicleanului, cu suliţa Ta, Stăpîne, şi mă toţi credincioşii, ca pe o Născătoare de
izbăveşte de vătămarea lui. Dumnezeu, cu evlavie o mărim.”
Citeţul 1: Să dai poporului Său Apoi:
cunoştinţa mîntuirii spre iertarea Cuvine-se cu adevărat ...
păcatelor lui, prin bunătatea milei Ectenia mică:
Dumnezeului nostru. Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
Citeţul 2: Fecioară preacurată, ceea rugăm.
ce ai născut pe unul Judecătorul cel Doamne miluieşte
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe
preadrept şi lesne-iertător, pe Hristos noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Domnul, scapă-mă de judecată şi de focul Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
şi de chinul pe care mi l-a pricinuit mie mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
bucurarea de păcat. Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
Citeţul 1: Cu care ne-a cercetat pe noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
noi Răsăritul cel de sus, ca să lumineze Ţie Doamne.
pe cei ce şedeau în întuneric şi în umbra Preotul: Că pe Tine Te laudă toate Puterile
cereşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi
morţii. S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Citeţul 2: O, milostivirea Ta, Amin.
Doamne, că ai răbdat Cruce, piroane şi Lu minînda, g lasul al 3-lea:
suliţă, pentru mine cel osîndit
stricăciunii; pentru aceasta Te laud pe Citeţul 1 : Trimite lumina Ta, Hris-
Tine, Hristoase. toase, Dumne zeule, și luminează inima
Citeţul 1: Şi să îndrepte picioarele mea, cu puterea Crucii tale, păzește-ne
noastre la calea păcii. pe noi.
Citeţul 2: Crucii, trestiei, piroanelor, Slavă...,
suliţii şi patimilor Tale cele de viaţă Trimite lumina Ta, Hristoase,
făcătoare, toate popoarele închinîndu-ne Dumnezeule, și luminează inima mea,
cu cîntări Te lăudăm, Hristoase. pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi,
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi miluieşte-ne pe noi.
Sfîntului Duh. Şi acum...,
Citeţul 2: Unime în trei ipostasuri, Trimite lumina Ta, Hristoase,
Treime prea unică, domnie stăpînitoare, Dumnezeule, și luminează inima mea,
fire întocmai slăvită, Părinte şi Fiule şi pentru rugăciunile Născătoarei de
dumnezeiescule Duh, mîntuieşte-ne pe Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
noi pe toţi. LAUDELE:
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în Psalmul 148
vecii vecilor. Amin. Citeţul 1 : Lăudaţi pe Domnul din
Citeţul2: Bucură-te izbăvitoarea ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. 2
lumii, Născătoare de Dumnezeu, către Lăudaţi-L pe El, toţi înge rii Lui, lăudaţi-

14
L pe El toate puterile Lui. 3 Lăudaţi-L pe Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trîmbiţă;
El, soarele şi luna, lăudaţi-L pe El, toate lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută.
stelele şi lumina. 4 Lăudaţi-L pe El, Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă;
cerurile cerurilor şi apa cea mai presus lăudaţi-L pe El în strune şi organe.
de ceruri 5 Să laude numele Domnului, că Lăudaţi-L pe El în chimvale bine
El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale
zidit. 6 Pusu-le-ai pe ele în veac şi în de strigare. Toată suflarea să laude pe
veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor Domnul!
Iar de sînt la Mineu doi sfinţi la rînd, se cîntă
trece. 7 Lăudaţi pe Domnul, toţi cei de pe seara, la Vecernie, stihirile unuia; iar ale celuilalt se
pămînt, balaurii şi toate adîncurile. 8 cîntăî dimineaţa la Laude, 4 stihiri, de vor fi; iar de nu
Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, sînt, zice
toate îndepliniţi cuvîntul Lui; 9 Munţii şi Citeţul 2: Slavă Tatălui şi Fiului şi
toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în
cedrii; 10 Fiarele şi toate animalele, vecii veciilor. Amin.
tîrîtoarele şi păsările cele zburătoare; 11 Ţie slavă se cuvine, Doamne
Împăraţii pămîntului şi toate popoarele, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm,
căpeteniile şi toţi judecătorii pămîntului; Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi
12
Tinerii şi fecioarele, bătrînii cu tine rii, pururea şi în vecii vecilor. Amin.
13
Să laude numele Domnului, că numai Preotul: Slavă Ţie celui ce ne-ai
arătat nouă lumina.
numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui
pămînt şi în cer. 14 Şi va înălţa puterea
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între
poporului Lui. Cîntare tuturor cuvioşilor
oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te
Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se
cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te,
apropie de El.
mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea
Psalmul 149 mare. Doamne, Împărate ceresc,
Cîntaţi Domnului cîntare nouă; Dumnezeule, Părinte atotţiitorule,
lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. 2 Să Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse
se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne
el şi fiii Sionului să se bucure de Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu,
împăratul lor. 3 Să laude numele Lui în Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii,
horă; în timpane şi în psaltire să-I cînte miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele
Lui. 4 Că iubeşte Domnul poporul Său şi lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel
va învăţa pe cei blînzi şi-i va izbăvi. 5 Se ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne
vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor miluieşte pe noi. Că tu eşti unul Sfînt, Tu
bucura în aşternuturile lor. 6 Laudele eşti unul Domn Iisus Hristos, întru slava
Domnului în gura lor şi săbii cu două lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele
tăişuri în mîinile lor, 7 Ca să se răzbune bine Te voi cuvînta şi voi lăuda numele
pe neamuri şi să pedepsească pe popoare, Tău în veac şi în veacul veacului.
8
Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier, 9 Ca să în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne,
facă între dînşii judecată scrisă. Slava miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că
aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi. am greşit Ţie. Doamne, către Tine am
Psalmul 150 scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu
Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este
Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria pute rii izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea
Lui. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc
lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei pe Tine.

15
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua LA STIHOAVNĂ
aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Stihira, galsul al 8-lea.
Bine eşti cuvîntat, Doamne Dumnezeul Citeţul 2: Veniţi să supunem prin
părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit post patimile gîndurilor, acoperindu-ne
este numele Tău în veci. Amin. Fie, cu aripi duhovniceşti. Ca trecînd uşor
Doamne, mila Ta spre noi, precum am viforul cel pornit al vrăjmaşului, să ne
nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat, facem vrednici a ne închina Crucii Fiului
Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. lui Dumnezeu, Celui ce s-a junghiat de
Bine eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte- voie pentru lume. Şi duhovniceşte să
mă cu îndreptările Tale. Bine eşti prăznuim Învierea cea din morţi a
cuvîntat, Sfinte, luminează-mă cu Mîntuitorului. În munte suindu-ne
îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este împreună cu Apostolii, să slăvim pe Fiul
în veac, lucrurile mîinilor Tale nu le cel iubitor de oameni, Care a luat toată
trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie puterea de la Tatăl.
se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine, Citeţul 1: Umpl utu-ne-am di mineaţa de
Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am
pururea şi în vecii vecilor. Amin. veselit în toate zilele noastre. Veselitu-ne-am
Preotul: S ă plinim rugăciunea noastră cea de pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, pentru
dimineaţă, Domnului. anii în care am văzut rele. Caută s pre robii Tăi şi
Doamne miluieşte spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor.
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe Citeţul 2: Veniţi să supunem prin
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. post patimile gîndurilor, acoperindu-ne
Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de
păcat, la Domnul să cerem. cu aripi duhovniceşti. Ca trecînd uşor
Dă Doamne. viforul cel pornit al vrăjmaşului, să ne
Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor facem vrednici a ne închina Crucii Fiului
sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.
Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile lui Dumnezeu, Celui ce s-a junghiat de
noastre, la Domnul să cerem. voie pentru lume. Şi duhovniceşte să
Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace
prăznuim Învierea cea din morţi a
lumii, la Domnul să cerem.
Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru Mîntuitorului. În munte suindu-ne
pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem. împreună cu Apostolii, să slăvim pe Fiul
S fîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, cel iubitor de oameni, Care a luat toată
neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoare
judecată a lui Hristos, să cerem. puterea de la Tatăl.
Pe Preasfînta, curata, prea binecuvîntata, Citeţul 1: Şi să fie lumina Domnului
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi Dumnezeului nostru peste noi, şi luicrurile
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. mîinilor noastre le îndreptează.
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Citeţul 2: Mucenici ai lui Hristos cei
Ţie Doamne. nebiruiţi, biruind rătăcirea cu puterea
Preotul: Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor, Crucii, aţi luat darul vieţii veşnice. De
şi al iubirii de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui îngrozirile tiranilor nu v-aţi spăimîntat;
şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii
vecilor. chinuiţi fiind cu torturi v-aţi bucurat. Şi
Amin. acum sîngiuirile voastre s-au făcut
Preotul: Pace tuturor. tămăduiri sufletelor noastre. Rugaţi-vă
Corul: Ş i duhului tău. să se mîntuiască sufletele noastre.
Preotul: Capetele noastre Domnului să le Citeţul 1: Slavă Tatăl ui şi Fiului şi
plecăm. Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii
Corul: Ţie Doamne. vecilor. Amin.
Preotul: Că al Tău este a ne milui şi a ne Citeţul 2: Ce privelişte este aceasta
mîntui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm,
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi ce se vede, care se arată ochilor mei, o
în vecii vecilor. Stăpîne? Cel ce ţii toată făptura, pe lemn
Corul: Amin. Te-ai ridicat. Şi mori, Cel ce dai viaţă

16
tuturor! Născătoarea de Dumnezeu cea Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
închinăciune).
preacurată ,plîngînd a zis, cînd a văzut Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
pe Cruce pe Cel ce a strălucit în chip de închinăciune).
negrăit dintr-însa, Dumnezeu şi om. Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie.
Citeţul 1: Bine este a ne mărturisi
Domnului şi a cînta numele Tău, CEASUL ÎNTÎI
Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de
adevărul Tău în toată noaptea. (de 2 ori) 3 ori)
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă Psalmul 5
Treime…, Tatăl nostru… Graiurile mele ascultă-le, Doamne!
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Înţelege strigarea mea! 2 Ia aminte la
Citeţul 1: Amin. glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi
Citeţul 1 : Amin. În Biserica slavei Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi
tale stînd, în cer ni se pare că stăm, ruga, Doamne! 3 Dimineaţa vei auzi
Născătoare de Dumneze u, ceea ce eşti uşă glasul me u; dimineaţa voi sta înaintea Ta
cerească; deschide-ne nouă uşile milei şi mă vei vedea. 4 Că Tu eşti Dumne zeu,
tale. Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va
Doamne miluieşte… (de 40 de ori) locui lîngă Tine cel ce vicleneşte. 5 Nu vor
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti sta călcătorii de lege în preajma ochilor
mai cinstită..., Întru numele Domnului...., Tăi. Urît-ai pe toţi cei ce lucrează
binecuvintează. fărădelege. 6 Pierde-vei pe toţi cei ce
Preotul: iese din altar şi stînd în fața ușilor grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean
împărătești rosteşte: îl urăşte Domnul. 7 lar eu, întru mulţimea
Cel ce este binecuvîntat, Hristos, milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-
Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi mă-voi spre sfînt locaşul Tău întru frica
pururea şi în vecii vecilor. Ta. 8 Doamne, povăţuieşte-mă întru
Citeţul 1: Amin. dreptatea Ta, din pricina duş manilor
Împărate ceresc, pe mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. 9
binecredincios ul nostru popor ocroteşte- Că nu este în gura lor adevăr, inima lor
l, credinţa o întăreşte, pe cei răi îi este deşartă; groapă deschisă grumazul
îmblînzeşte, lumea o împacă, sfînt locaşul lor, cu limbile lor viclenesc. 10 Judecă-i pe
acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor;
răposaţi, părinţii şi fraţii noştri, în după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i
locaşurile drepţilor îi aşază, iar pe noi pe ei, că Te-au amarît, Doamne. 11 Şi să
întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru
ca un bun şi de oameni Iubitor. Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem sălaş, şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce
Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul iubesc numele Tău. 12 Că Tu vei
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al binecuvînta pe cel drept, Doamne, căci
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). cu arma buneivoiri ne-ai încununat pe
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o noi.
metanie). Psalmul 89
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie) în neam şi în neam. 2 Mai înainte de ce s-
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru au făcut munţii şi s-a zidit pămîntul şi
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni: lumea, din veac şi pînă în veac eşti Tu. 3
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune). Nu întoarce pe om întru sme renie, Tu,
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul Care ai zis: “Întoarceţi-vă, fii ai
(o închinăciune). oamenilor”, 4 Că o mie de ani înaintea

17
ochilor Tăi sînt ca ziua de ieri, care a mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană,
trecut şi ca straja nopţii. 5 Nimicnicie vor acela îmi slujea. 9 Nu va locui în casa mea
fi anii lor; dimineaţa ca iarba va trece. 6 cel mîndru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu
Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va va sta înaintea ochilor mei. 10 În dimineţi
cădea, se va întări şi se va usca. 7 Că ne- voi judeca pe toţi păcătoşii pămîntului,
am sfîrşit de urgia Ta şi de mînia Ta ne- ca să nimicesc din cetatea Domnului pe
am tulburat. 8 Pus-ai fărădelegile noastre toţi cei ce lucrează fărădelegea.
înaintea Ta, greşelile noastre ascunse, la Slavă ..., Şi acum..., Aliluia, Aliluia,
lumina feţei Tale. 9 Că toate zilele Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de 3 ori).
noastre s-au împuţinat şi în mînia Ta ne- Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori)
am stins. 10 Anii noştri s-au socotit ca Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh.
pînza unui păianjen; zilele anilor noştri Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
sînt şaptezeci de ani; 11 Iar de vor fi în vecii vecilor. Amin.
putere optzeci de ani şi ce este mai mult
ŞI SE CITEŞTE CATISM A a 2-a:
decît aceştia, osteneală şi durere; 12 Că
După citirea catis mei
trece viaţa noastră şi ne vom duce. 13 Preotul în faţa uşilor împărăteşti zice troparul
Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine acesta pe glasul al 6-lea:
măsoară mînia Ta, după te merea de Dimineaţa auzi glasul me u,
Tine? 14 Învaţă-ne să socotim bine zilele Împăratul meu şi Dumnezeul meu. (o
noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre metanie).
înţelepciune. 15 Întoarce-Te, Doamne! Corul: Dimineaţa auzi glasul me u,
Pînă cînd vei sta departe? Mîngîie pe Împăratul me u şi Dumnezeul meu.
robii Tăi! 16 Umplutu-ne-am dimineaţa Preotul: Graiurile mele ascultă-le,
de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am Doamne, înţelege strigarea mea. (o metanie).
veselit în toate zilele vieţii noastre. 17 Corul: Dimineaţa auzi ...
Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai Preotul: Către Tine mă voi ruga,
smerit, pentru anii în care am văzut rele. Doamne. (o metanie).
18
Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Corul: Dimineaţa auzi ...
Tale şi îndreptează pe fiii lor. 19 Şi să fie Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
lumina Domnului Dumne zeului nostru Sfîntului Duh.
peste noi, şi lucrurile mîinilor noastre le Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
îndreptează. vecii vecilor. Amin.
Psalmul 100 Cum te vom numi, Ceea ce eşti
Mila şi judecata Ta voi cînta Ţie, plină de har? Cer, că ai răsărit pe
Doamne. 2 Cînta-voi şi voi me rge, cu Soarele dreptăţii? Rai, că ai odrăslit
pricepere, în cale fără prihană. Cînd vei floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai
veni la mine? 3 Umblat-am întru rămas nestricată? Maică curată, că ai
nerăutatea inimii mele, în casa mea. 4 N- avut în sfintele tale braţe Fiu, pe
am pus înaintea ochilor mei lucru Dumnezeul tuturor? Pe Acela roagă-L să
nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urît. 5 mîntuiască sufletele noastre.
Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; Corul: Paşii mei îndreptează-i după
pe cel rău, care se depărta de mine, nu l- cuvîntul Tău şi să nu mă stăpînească
am cunoscut. 6 Pe cel ce clevetea în toată fărădelegea. (de 2 ori)
ascuns pe vecinul său, pe acela l-am Izbăveşte-mă de clevetirea
izgonit. 7 Cu cel mîndru cu ochiul şi oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. (de 2
nesăţios cu inima, cu acela n-am mîncat. ori)
8
Ochii mei sînt peste credincioşii Faţa Ta arat-o peste robul Tău şi
pămîntului, ca să şadă ei împreună cu mă învaţă îndreptările Tale. (de 2 ori)

18
Să se umple gura mea de lauda Ta, Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
Doamne, ca să laud slava Ta, toată ziua trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
mare cuviinţa Ta. (de 3 ori) Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…, răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… metanie).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
Citeţul 2: Amin. Degrab ne binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
întîmpină pe noi mai înainte pînă ce nu Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
ne robim, cînd vrăjmaşii Te hulesc pe stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
Tine şi ne îngrozesc pe noi, Hristoase închinăciune).
Dumnezeul nostru. Pierde cu Crucea Ta Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască (o închinăciune).
cît poate credinţa dreptmăritorilor Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
închinăciune).
creştini, pentru rugăciunile Născătoarei Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
de Dumnezeu, Unule Iubitorule de închinăciune).
oameni. Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
Doamne miluieşte (de 40 de ori). toată, şi la sfîrşit o metanie.
Cel ce în toată vremea şi în tot Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…,
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- Preotul: Că a Ta este împărăţia…
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- Citeţul 2: Amin. Doamne miluieşte
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe (de 12 ori).
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi Hristoase, Lumina cea adevărată,
la mîntuire pentru făgăduinţa Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, vine în lume, să se însemneze peste noi
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre lumina cea neapropiată. Îndreptează
poruncile Tale; sufletele noastre le paşii noştri spre lucrarea poruncilor
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele Tale, pentru rugăciunile Preacuratei
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi.
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele Amin.
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu Corul: Apărătoare Doamnă, pentru
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la nevoi, aduce m ţie, Născătoare de
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Dumnezeu, noi, robii Tăi. Ci ca ceea ce ai
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
stăpînire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi
eşti în vecii vecilor. Amin.
Doamne miluieşte (de 3 ori). din toate nevoile, ca să strigăm ţie:
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti mai „Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.”
cinstită..., Întru numele Domnului..., Preotul: Slavă Ţie, Hristoase
binecuvintează. Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie.
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul în fața Corul: Slavă…, Şi acum…, Doamne,
ușilor împărătești: miluieşte (de 3 ori), ...binecuvintează.
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre Preotul: Hristos, Adevăratul
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
Ta peste noi şi ne miluieşte. Preacuratei Maicii Sale...
Citeţul 1: Amin. Corul: Pe Marele Domn ...
Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea
cuviosului Efrem Sirul:

19
CEASUL AL TREILEA rămăşiţele pruncilor. 15 Iar eu întru
dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura-
Preotul: Binecuvîntat este mă-voi cînd se va arăta slava Ta.
Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
pururea, şi în vecii vecilor. Psalmul 24
Către Tine, Doamne, am ridicat
Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne-
sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre
zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc,
Mîngîietorule ..., Sfinte Dumne zeule ..., Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în
Preasfîntă Treime, ..., Tatăl nostru ... veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3
Preotul: Că a Ta este împărăţia ... Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale,
închinăm (de 3 ori) Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă
învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul
Psalmul 16
Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu,
aminte cererea mea, ascultă rugăciunea Mîntuitorul me u, şi pe Tine Te-am
mea, din buze fără de viclenie. 2 De la aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de
faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să îndurările şi milele Tale, Doamne, că din
vadă cele drepte. 3 Cercetat-ai inima veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale
mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila
lămurit, dar nu s-a aflat întru mine Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea
nedreptate. 4 Ca să nu grăiască gura mea Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul,
lucruri ome neşti, pentru cuvintele pentru aceasta lege va pune celor ce
buzelor Tale eu am păzit căi aspre. 5 greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei
Îndreaptă picioarele mele în cărările blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi
Tale, ca să nu şovăie paşii mei. 6 Eu am căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt
strigat, că m-ai auzit, Dumne zeule; milă şi adevăr pentru cei ce caută
pleacă urechea Ta către mine şi auzi aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12
cuvintele mele. 7 Minunate fă milele Tale, Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte
Cel ce mîntuieşti pe cei ce nădăjduiesc în păcatul meu,că mult este. 13 Cine este
Tine de cei ce stau împotriva dreptei omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
Tale. 8 Păzeşte-mă, Doamne, ca pe pune lui în calea pe care a ales-o. 14
lumina ochilor; cu acoperămîntul Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi
aripilor Tale acope ră-mă 9 De faţa seminţia lui va moşteni pămîntul. 15
necredincioşilor care mă necăjesc pe Domnul este întărirea celor ce se tem de
mine. Vrăjmaşii mei sufletul me u l-au Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16
cuprins; 10 Cu grăsime inima lor şi-au Ochii mei pururea spre Domnul, că El va
încuiat, gura lor a grăit mîndrie. 11 scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută
Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat; spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi
ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s-
pămînt. 12 Apucatu-m-au ca un leu gata au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în 19
Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-
ascunzişuri. 13 Scoală-Te, Doamne,
mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe
întîmpină-i pe ei şi împiedică-i. Izbăveşte
vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură
sufletul meu de cel necredincios, cu sabia
nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul
Ta. 14 Doamne, desparte-mă de oamenii
meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z
acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci
că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
s-a umplut pîntecele lor de bunătăţile
răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat

20
23
Te-am aşteptat, Doamne. Izbăveşte, Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
Dumnezeule, pe Israel din toate Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
necazurile lui. vecilor. Amin.
Psalmul 50 Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie
Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Dumnezeule (de 3 ori).
mare mila Ta 2 Şi după mulţimea Doamne miluieşte (de 3 ori).
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea Duh.
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul vecii vecilor. Amin.
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie ŞI CITEŞTE CATISM A a 3-a.
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am După citirea catis mei
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru Preotul din faţa uşilor împărăteşti zice troparul,
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca glasul al 6-lea:
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am Doamne, Cel ce pe Preasfîntul Tău
zămislit, şi în păcate m-a născut maica Duh, în ceasul al treilea, L-ai trimis
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii lua de la noi, ci Îl înnoieşte întru noi, cei
ce ne rugăm Ţie. (o metanie).
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu
Corul: Doamne, Cel ce pe Prea-
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
sfîntul Tău Duh ...
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului
Preotul: Inimă curată zideşte întru
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce
întru cele dinăuntru ale mele. (o metanie).
faţa Ta de către păcatele mele, şi toate
Corul: Doamne, Cel ce pe
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă Preasfîntul Tău Duh...
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi
Preotul: Nu mă lepăda pe mine de la
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi de la mine. (o metanie).
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Corul: Doamne, Cel ce pe
13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu Preasfîntul Tău Duh...
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
pe cei fărădelege căile Tale şi cei Sfîntului Duh.
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15 Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, vecii vecilor. Amin.
Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele; Născătoare de Dumnezeu, tu eşti
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul
16
Doamne, buzele mele vei deschide şi vieţii; ţie ne rugăm: „Roagă-te, Stăpînă,
gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi cu Sfinţii Apostoli, să miluiască sufletele
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu noastre.”
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu: Domnul Dumne zeu bine este
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită cuvîntat. Bine este cuvîntat Domnul ziua,
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine, în toate zilele; să facă priincioase cele ale
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, noastre Dumnezeul mîntuirii noastre,
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20 Dumnezeul nostru, Dumne zeul mîntuirii.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
prinosul şi arderile de tot; atunci vor Treime…, Tatăl nostru…
pune pe altarul Tău viţei. Preotul: Că a Ta este împărăţia…

21
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă…,
Bine eşti cuvîntat, Hristoase, Şi acum…, Ceea ce eşti mai ..., Întru
Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepţi numele Domnului... , binecuvintează.
pe pescari ai arătat, trimiţîndu-le lor Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul:
Duhul Sfînt, şi printr-înşii lumea ai vînat, Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne
bi necuvi ntează; luminează faţa Ta peste noi şi ne
Iubitorule de oameni, slavă Ţie. miluieşte.
Slavă… Citeţul 1: Amin.
Grabnică şi tare mîngîie re dă Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
robilor Tăi, Iis use, cînd se mîhnesc Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
duhurile noastre. Nu Te osebi de sufletele trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
noastre întru necazuri; nu Te depărta de grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
gîndurile noastre în împresurări, ci Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
pururea ne întîmpină pe noi. Apropie-Te metanie).
de noi, apropie-Te, Cel ce eşti Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
pretutindeni. Precum şi cu Apostolii Tăi văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
ai fost pururea, aşa şi cu cei ce doresc de Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
Tine, Te uneşte pe Tine, Îndurate, ca stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
fiind împreună cu Tine, să Te lăudăm şi Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune).
să slăvim Duhul Tău cel Sfînt. Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
Şi acum… (o închinăciune).
Nădejdea şi folositoarea, şi Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
închinăciune).
scăparea creştinilor, zid nebiruit celor Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
slabi, liman neînviforat, tu eşti închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
Născătoare de Dumnezeu Preacurată; ci toată, şi la sfîrşit o metanie.
precum lumea o mîntuieşti cu neîncetată Citeţul Stăpîne Dumnezeule,
1:
rugăciunea ta, pome neşte-ne şi pe noi, Părinte atotputernice, Doamne Fiule
Fecioară, întru tot lăudată. Unule-Născut, Iis use Hristoase şi Duhule
Doamne miluieşte (de 40 de ori). Sfinte, o Dumnezeire, o Pute re, miluieşte-
Cel ce în toată vremea şi în tot mă pe mine, păcătosul şi, cu judecăţile
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi care ştii, mîntuieşte-mă pe mine,
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- nevrednicul robul Tău, că bine eşti
răbdătorule, Mult-Milostive şi Mult- cuvîntat în vecii vecilor. Amin.
Milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi CEASUL AL ŞASELEA
la mîntuire pentru făgăduinţa Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, 3 ori)

primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul Psalmul 53


acesta şi îndreptează viaţa noastră spre Dumnezeule, întru numele Tău
poruncile Tale; sufletele noastre le mîntuieşte-mă şi întru puterea Ta mă
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele judecă. 2 Dumnezeule, auzi rugăciunea
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne mea, ia aminte cuvintele gurii mele. 3 Că
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, Dumnezeu înaintea lor. 4 Că iată,
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la Dumnezeu ajută mie şi Domnul este
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei sprijinitorul sufletului meu. 5 Întoarce-va
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul
eşti în vecii vecilor. Amin. Tău îi vei pierde pe ei. 6 De bunăvoie voi

22
je rtfi Ţie; lăuda-voi numele Tău, Dumnezeu. Întins-au mîinile lor
Doamne, că este bun, 7 Că din tot necazul împotriva aliaţilor lor, 23 Întinat-au
m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit legămîntul Lui. Risipiţi au fost de mînia
ochiul meu. feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor; 24
Psalmul 54 Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decît
Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea untdelemnul, dar ele sînt săgeţi. 25
şi nu trece cu vederea ruga mea. 2 Ia Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va
aminte spre mine şi mă ascultă; mîhnitu- hrăni; nu va da în veac clătinare
m-am întru neliniştea mea şi m-am dreptului. 26 Iar Tu, Dumnezeule, îi vei
tulburat de glasul vrăjmaş ului şi de coborî pe ei în groapa stricăciunii. 27
necazul păcătosului. 3 Că a abătut as upra Bărbaţii vărsători de sînge şi vicleni nu
mea fărădelege şi întru mînie m-a vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu
vrăjmăşit. 4 Inima mea s-a tulburat întru voi nădăjdui spre Tine, Doamne.
mine şi frica morţii a căzut peste mine; 5 Psalmul 90
Teamă şi cutremur au venit asupra mea Cel ce locuieşte în ajutorul Celui
şi m-a acoperit întunericul. 6 Şi am zis: Preaînalt, întru acoperămîntul
“Cine-mi va da mie aripi ca de Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va
porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?” zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi
7
Iată, m-aş îndepărta fugind şi m-aş scăparea mea; Dumnezeul meu, voi
sălăşlui în pustie. 8 Aşteptat-am pe nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va
Dumnezeu, Cel ce mă mîntuieşte de izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul
puţinătatea sufletului şi de vifor. 9 tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe
Nimiceşte-i, Doamne, şi împarte limbile tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o
lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu
în cetate. 10 Ziua şi noaptea o va te vei teme de frica de noapte, de săgeata
înconjura pe ea peste zidurile ei; ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în
fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi întune ric, de molima ce bîntuie întru
nedreptate; 11 Şi n-a lipsit din uliţele ei amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o
camătă şi vicleşug. 12 Că de m-ar fi ocărît mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de
vrăjmaşul, aş fi răbdat; 13 Şi dacă cel ce tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi
mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m- vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei
aş fi ascuns de el. 14 Iar tu, omule, vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea
asemenea mie, căpetenia mea şi mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare
cunoscutul meu, 15 Care împreună cu ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie
mine te-ai îndulcit de mîncări, în casa lui nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că
Dumnezeu am umblat în acelaşi gînd! 16 înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să
Să vină moartea peste ei şi să se coboare te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini
în iad de vii, 17 Că vicleşug este în te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de
locaşurile lor, în mijlocul lor. 18 Iar eu, piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi
către Dumnezeu am strigat şi Domnul m- vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi
a auzit pe mine. 19 Seara şi dimineaţa şi peste balaur. 14 “Că spre Mine a
la amie zi spune-voi, voi vesti şi va auzi nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice
glasul me u. 20 Izbăvi-va cu pace sufletul Domnul; îl voi acoperi pe el,că a
meu de cei ce se apropie de mine, că cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către
mulţi erau împotriva mea. 21 Auzi-va Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în
Dumnezeu şi-i va sme ri pe ei, Cel ce este necaz şi-l voi scoate pe el, şi-l voi slăvi. 16
mai înainte de veci. 22 Că nu este în ei Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i
îndreptare şi nu s-au temut de voi arăta lui mîntuirea Mea”.

23
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Slavă…, Şi acum…,
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii Ştii făptura noastră...
vecilor. Amin. Preotul: Înţelepciune. Să luăm
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie aminte.
Dumnezeule. (de 3 ori) Citeţul 1: Prochime n, glasul al 4-
Doamne miluieşte. (de 3 ori) lea:
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată
Duh. inima mea, spune-voi toate minunile Tale
Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în Corul: Lăuda-Te-voi, Doamne...
vecii vecilor. Amin. Citeţul 1: Veseli-mă-voi şi mă voi
ŞI CITEŞTE CATIZMA a 4-a. bucura de Tine; cînta-voi numele Tău,
După citirea catismei: Preaînalte.
Preotul înaintea uşilor împărăteşti zice troparul, Corul: Lăuda-Te-voi, Doamne...
glasul al 2-lea: Citeţul 1: Lăuda-Te-voi, Doamne,
Cel ce în ziua şi în ceasul al şaselea cu toată inima mea
pe Cruce ai pironit păcatul, cel cu Corul: Spune-voi toate minunile
îndrăzneală, făcut de Adam în rai, şi Tale.
zapis ul greşelilor noastre rupe-l, Preotul: Înţelepciune.
Hristoase Dumnezeule, şi ne mîntuieşte Citeţul 1: Din Proorocia lui Isaia,
pe noi. (o metanie). citire:
Corul: Cel ce în ziua ... Preotul: Să luăm aminte:
Preotul: Auzi, Dumne zeule, glasul Citeţul 1: Aşa grăieşte Domnul: Din
meu şi nu trece cu vederea rugăciunea Sion va ieşi legea şi cuvîntul Lui
mea. (o metanie) Dumnezeu din Ierusalim. El va judca
Corul: Cel ce în ziua ... neamurile şi la popoare fără de număr va
Preotul: Eu către Dumneze u am da legile Sale. Preface-vor săbiile în fiare
strigat şi Domnul m-a auzit pe mine. (o de pluguri şi lăncile lor în cosoare. Nici
metanie)
un neam nu va mai ridica sabia
Corul: Cel ce în ziua ...
împotriva altuia şi nu vor mai învăţa
Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
războiul. Voi, cei din casa lui Iacov,
Sfîntului Duh.
veniţi să umblăm în lumina Domnului!
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
Tu ai lepădat neamul Tău, casa lui Iacov.
vecii vecilor. Amin.
Ea este plină de vrăjitori şi de magi ca
Neavînd îndrăzneală pentru
filistenii şi ea face legămînt cu cei de alt
păcatele noastre cele multe, tu, pe cel ce
neam. Pămîntul ei este plin de aur şi de
S-a născut din tine, roagă-L, Născătoare
argint, de comori fără număr, pămîntul
de Dumnezeu Fecioară, că mult poate
ei este plin de cai şi de căruţe fără sfîrşit.
rugăciunea Maicii spre îmblînzirea
Pămîntul ei este plin de idoli şi locuitorii
Stăpînului. Nu trece cu vederea
se închină la lucrul mîinilor lor, înaintea
rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că
celor făcuţi de degetele lor. Şi omul va fi
milostiv este şi poate să mîntuiască, Cel
umilit şi muritorul va fi pogorît şi Tu nu-
ce a voit a pătimi pentru noi.
i vei ierta! Intraţi în crăpăturile stîncilor
Troparul profeţiei, glas ul al 5-lea:
şi ascundeţi-vă în pulbere, din pricina
Ştii făptura noastră, ştii neputinţa
fricii de Dumnezeu de strălucirea slavei
noastră, Iubitorule de oameni; greşit-am,
Lui. Ochii celui mîndru vor fi smeriţi,
dar nu ne-am depărtat de la Tine,
mîndria celor de rînd va fi pogorîtă şi
Dumnezele, nici n-am tins mînile noastre
către dumne zeu străin; fie-Ţi milă de noi numai Domnul în ziua aceea va fi ridicat
cu bunătatea Ta, Îndurate. în slăvi.

24
Preotul: Înţelepciune. Să luăm îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
aminte. izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
Citeţul 1: Prochimen, glasul al 6-lea. şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
Drept este Domnul şi dreptatea o sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
iubeşte şi faţa Lui s pre cel drept priveşte. fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
Corul: Drept este Domnul şi unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
dreptatea o iubeşte şi faţa Lui spre cel Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
drept priveşte. eşti în vecii vecilor. Amin.
Citeţul 1: În Domnul am nădăjduit. Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
Cum veţi zice sufletului me u: “Mută-te Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită...,
în munţi, ca o pasăre?” Întru numele Domnului... ,
Corul: Drept este Domnul ... binecuvintează.
Citeţul 1: Drept este Domnul şi Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul:
dreptatea o iubeşte. Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
Corul: Şi faţa Lui spre cel drept noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
priveşte. Ta peste noi şi ne miluieşte.
Citeţul 1: Degrab să ne întîmpine Citeţul 2 : Amin.
pe noi îndurările Tale, Doamne, că am Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea
cuviosului Efrem Sirul:
sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
Dumnezeule, Mîntuitorul nostru, pentru trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
slăvirea numelui Tău. Doamne, grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
mîntuieşte-ne pe noi, şi curăţeşte păcatele răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
noastre pentru numele Tău. metanie).
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
Treime…, Tatăl nostru… binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
Citeţul 1: Amin. Preamărită ești, stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
Născătoare de Dumnezeu Fecioară. închinăciune).
Lăudămu-te pe tine, că prin Crucea Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
Fiului tău s-a surpat iadul și moartea s-a (o închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
omorît și cei morți ne-am sculat și vieții închinăciune).
ne-am învrednicit; raiul am luat, Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
desfătarea ea de demult. Pentru aceasta închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
mulțumind, slăvim ca pe un puternic pe toată, şi la sfîrşit o metanie.
Hristos Dumnezeul nostru și singurul Citeţul 2 : Dumnezeule şi Doamne al
mult milostiv. puterilor şi Ziditor a toată făptura, Care,
Doamne miluieşte (de 40 de ori). pentru milostivirea milei Tale celei
Cel ce în toată vremea şi în tot neasemănate, pe Unul-Născut Fiul Tău,
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi pe Domnul nostru Iisus Hristos L-ai
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- trimis spre mîntuirea neamului nostru şi,
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- prin cinstită Crucea Lui, zapisul
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe păcatelor noastre l-ai rupt şi ai biruit
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi întru Dînsul stăpîniile şi pute rile
la mîntuire pentru făgăduinţa întune ricului; Îns uţi Stăpîne, Iubitorule
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, de oameni, primeşte aceste rugăciuni de
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul mulţumire şi de cerere ale noastre, ale
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre păcătoşilor şi ne izbăveşte pe noi de toată
poruncile Tale; sufletele noastre le căderea în păcat cea de tot pierzătoare şi
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele

25
13
întunecată, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi Doamne al puterilor, fericit este omul
nevăzuţi care caută să ne facă rău. cel ce nădăjduieşte întru Tine.
Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi Psalmul 84
nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau Bine ai voit, Doamne, pămîntului
gînduri rele, ci cu dorirea Ta hrăneşte Tău, întors-ai robimea lui Iacob. 2 Iertat-
sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai
căutînd şi cu lumina cea de la Tine toate păcatele lor. 3 Potolit-ai toată mînia
povăţuiţi fiind, la Tine, Lumina cea Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mîniei
neapropiată şi pururea fiitoare privind, Tale. 4 Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul
neîncetată mărturisire şi mulţumire Ţie mîntuirii noastre, şi-Ţi întoarce mînia Ta
să înălţăm, Tatălui Celui fără de început, de la noi. 5 Oare, în veci Te vei mînia pe
împreună Unuia-Născut Fiului Tău şi noi? Sau vei întinde mînia Ta din neam
Preasfîntului şi bunului,, şi de viaţă în neam? 6 Dumnezeule, Tu, întorcîndu-
făcătorului Tău Duh, acum şi pururea, şi Te, ne vei dărui viaţă şi poporul Tău se
în vecii vecilor. Amin. va veseli de Tine. 7 Arată-ne nouă,
Doamne, mila Ta şi mîntuirea Ta dă-ne-o
CEASUL AL NOUĂLEA nouă. 8 Auzi-voi ce va grăi întru mine
Citeţul 1 :Veniţi să ne închinăm ... (de Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste
3 ori) poporul Său. 9 Şi peste cuvioşii Săi, şi
Psalmul 83 peste cei ce îşi întorc inima spre Dînsul. 10
Cît de iubite sînt locaş urile Tale, Dar mîntuirea Lui este aproape de cei ce
Doamne al pute rilor! 2 Doreşte şi se se tem de Dînsul, ca să se sălăşluiască
sfîrşeşte sufletul me u după curţile slava în pămîntul nostru. 11 Mila şi
Domnului; inima mea şi trupul meu s-au adevărul s-au întîmpinat, dre ptatea şi
bucurat de Dumne zeul cel viu. 3 Că pacea s-au sărutat. 12 Adevărul din
pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, pămînt a răsărit şi dreptatea din cer a
unde-şi va pune puii săi: 4 Altarele Tale, privit. 13 Că Domnul va da bunătate şi
Doamne al Pute rilor, Împăratul meu şi pămîntul nostru îşi va da rodul său; 14
Dumnezeul me u. 5 Fericiţi sînt cei ce Dreptatea înaintea Lui va me rge şi va
locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te pune pe cale paşii Săi.
vor lăuda. 6 Fericit este bărbatul al cărui Psalmul 85
ajutor este de la Tine, Doamne; suişuri în Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă
inima sa a pus, 7 În valea plîngerii, în auzi, ca sărac şi necăjit sînt eu. 2 Păzeşte
locul care i-a fost pus. Că binecuvîntare sufletul meu, căci cuvios sînt; mîntuieşte,
va da Cel ce pune lege; 8 Merge-vor din Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce
putere în pute re, arăta-Se-va Dumnezeul nădăjduieşte în Tine. 3 Miluieşte-mă,
dumnezeilor în Sion. 9 Doamne, Doamne, că spre Tine voi striga toată
Dumnezeul pute rilor, auzi rugăciunea ziua. Veseleşte sufletul robului Tău, că
mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob! 10 spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul
Apărătorul nostru, ve zi,Dumnezeule, şi meu. 4 Că Tu, Doamne, bun şi blînd eşti
caută spre faţa unsului Tău! 11 Că mai şi mult-milostiv tuturor celor ce Te
bună este o zi în curţile Tale decît mii. cheamă pe Tine. 5 Ascultă, Doamne,
Ales-am a fi lepădat în Casa lui rugăciunea mea şi ia aminte la glasul
Dumnezeu, mai vîrtos decît a locui în cererii mele. 6 În ziua necazului meu am
locaşurile păcătoşilor. 12 Că mila şi strigat către Tine, că m-ai auzit. 7 Nu este
adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har asemenea Ţie între dumnezei Doamne, şi
şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de nici fapte nu sînt ca faptele Tale. 8 Veni-
bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate. vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi

26
se vor închina înaintea Ta, Doamne, şi Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ...
vor slăvi numele Tău. 9 Că mare eşti Tu, Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului şi
Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul Sfîntului Duh.
Dumnezeu. 10 Povăţuieşte-mă, Doamne, Citeţul: Şi acum şi pururea şi în
pe calea Ta şi voi merge întru adevărul vecii vecilor. Amin.
Tău; veselească-se inima mea, ca să se Cel ce pentru noi Te-ai născut din
teamă de numele Tău. 11 Lăuda-Te-voi, Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule,
Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima Care cu moartea pe moarte ai prădat şi
mea şi voi slăvi numele Tău în veac. 12 Că învierea ai arătat, ca un Dumne zeu, nu
mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu
sufletul me u din iadul cel mai de jos. 13 mîna Ta. Arată iubirea Ta de oameni,
Dumnezeule, călcătorii de lege s-au Milostive, primeşte pe Născătoarea de
sculat asupra mea şi adunarea celor tari Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine,
a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe care se roagă pentru noi şi mîntuieşte,
Tine înaintea lor. 14 Dar Tu, Doamne, Mîntuitorul nostru, pe poporul cel
Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; deznădăjduit.
îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi Nu ne lăsa pe noi pînă în sfîrşit,
adevărat. 15 Caută spre mine şi mă pentru numele Tău cel sfînt şi nu strica
miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi legătura Ta şi nu depărta mila Ta de la
mîntuieşte pe fiul slujnicei Tale. 16 Fă cu noi, pentru Avraam cel iubit de Tine, şi
mine semn s pre bine, ca să vadă cei ce pentru Isaac, robul Tău, şi Israel sfîntul
mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu, Tău.
Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat. Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
Fă cu mine semn spre bine, ca să Treime…, Tatăl nostru…
vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat. Citeţul 2: Amin.
Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori). Văzînd tălharul pe Începătorul
Doamne, miluieşte. (de 3 ori) vieţii pe Cruce spînzurat, zicea: De n-ar
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului fi fost Dumnezeu întrupat Care cu noi a
Duh. fost răstignit, nu şi-ar fi ascuns soarele
Citeţul 2 : Şi acum, şi pururea, şi în razele sale, nici s-ar fi clătinat pămîntul,
vecii vecilor. Amin. cutre murîndu-se. Ci, Cel ce toate le-ai
suferit, pomeneşte-mă, Doamne, întru
ŞI CITEŞTE CATISM A a 5-a. împărăţia Ta.
După citirea catismei Slavă…
Preotul înaintea uşilor împărăteşti zice troparul,
glasul al 8-lea: În mijlocul a doi tîlhari cumpănă
Cel ce în ceasul al nouălea pentru dreptăţii s-a aflat crucea Ta; unul adică
noi cu trupul moarte ai gustat, omoară ce s-a pogorît în iad cu îngreuierea hulei;
cugetul trupului nostru, Hristoase iar celălalt s-a uşurat de greşeli spre
Dumnezeule, şi ne mîntuieşte pe noi. (o cunoaşterea cuvîntării de Dumne zeu,
metanie) Hristoase Dumnezeule, slavă Ţie.
Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ... Şi acum…
Preotul: Să se apropie rugăciunea Pe Mieluşelul şi Păstorul şi
mea înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Mîntuitorul lumii, văzîndu-L ceea ce L-a
Tău mă înţelepţeşte. (o metanie) născut, a zis; lăcrimînd: Lumea se
Corul: Cel ce în ceasul al nouălea ... bucură luînd izbăvire, iar cele dinăuntru
Preotul: Să intre cererea mea ale mele ard, văzînd răstignirea Ta, pe
înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Tău care pentru toţi o rabzi, Fiule şi
mă izbăveşte. (o metanie) Dumnezeul me u.

27
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) fărădelegi am făcut şi nu sînte m vrednici
Cel ce în toată vremea şi în tot să ridicăm ochii noştri şi să privim la
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi înălţimea cerului, pentru că am lăsat
slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung- calea dreptăţii Tale şi am umblat în voile
răbdătorule mult milostive şi mult inimii noastre; ci ne rugăm neasemănatei
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe bunătăţii Tale, iartă-ne pe noi, Doamne,
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi după mulţimea milei Tale şi ne
la mîntuire pentru făgăduinţa mîntuieşte pentru sfînt numele Tău, că s-
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, au stins întru deşertăciuni zilele noastre.
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul Scoate-ne din mîna potrivnicului, iartă
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre nouă păcatele noastre şi omoară gîndul
poruncile Tale; sufletele noastre le nostru cel trupesc. Ca lepădînd pe omul
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm şi
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne Ţie să vieţuim, Stăpînul nostru şi
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele Făcătorului de bine. Şi aşa urmînd
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu poruncile Tale, la odihna cea veşnică să
sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor ajunge m, unde este locaşul tuturor celor
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la ce se veselesc. Că Tu eşti cu adevărat
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei veselia cea adevărată şi bucuria celor ce
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat Te iubesc, Hristoase Dumne zeul nostru,
eşti în vecii vecilor. Amin. şi Ţie slavă înălţăm, împreună cu
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…, Părintele Tău cel fără de început şi cu
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită ..., Preasfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul
Întru numele Domnului... Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii
binecuvintează. vecilor. Amin.
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul: Corul începe a cînta pe glasul al 8-lea:
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre Întru împărăţia Ta, pome neşte-ne
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa pe noi, Doamne, cînd vei veni întru
Ta peste noi şi ne miluieşte. împărăţia Ta.
Citeţul 1 :Amin. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a
Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea acelora este împărăţia ce rurilor.
cuviosului Efrem Sirul: Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
veni întru împărăţia Ta.
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). Fericiţi cei ce plîng, că aceia se vor
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al mîngîia. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
metanie).
cînd vei veni întru împărăţia Ta.
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi Fericiţi cei blînzi, că aceia vor
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că moşteni pămîntul. Pomeneşte-ne pe noi,
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia
Citeţul 2: Stăpîne Doamne, Iisuse
Ta.
Hristoase, Dumne zeul nostru, Cel ce
Fericiţi cei ce flămînzesc şi
îndelung ai răbdat pentru greşelile însetoşează de dreptate, că aceia se vor
noastre şi pînă la acest ceas de acum ne-
sătura. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel cînd vei veni întru împărăţia Ta.
de viaţă făcător fiind răstignit, tîlharului Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor
celui bine cunoscător intrarea în rai i-ai milui. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
făcut şi cu moartea pe moarte ai cînd vei veni întru împărăţia Ta.
sfărîmat; curăţeşte-ne pe noi păcătoşii şi Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia
nevrednicii robii Tăi, că am greşit şi
vor vedea pe Dumnezeu. Pomeneşte-ne

28
pe noi, Doamne, cînd vei veni întru Citeţul 1: Şi acum…
împărăţia Ta. Citeţul 2: Cred întru unul Dumne-
Fericiţi făcătorii de pace, că aceia zeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului
fiii lui Dumnezeu se vor che ma. şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus
veni întru împărăţia Ta. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
Fericiţi cei prigoniţi pentru Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
dreptate, că a acelora este împărăţia toţi vecii; Lumină din Lumină,
cerurilor. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, Dumnezeu adevărat din Dumne zeu
cînd vei veni întru împărăţia Ta. adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
Fericiţi veţi fi, cînd vă vor ocărî şi fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au
vă vor prigoni, şi vor zice tot cuvîntul rău făcut.Care pentru noi oame nii şi pentru a
împotriva voastră, minţind pentru Mine.
noastră mîntuire, S-a pogorît din ceruri
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei
şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
veni întru împărăţia Ta.
Maria Fecioara şi S-a făcut om.Şi S-a
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata
voastră multă este în ceruri. Pomeneşte- răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
ne pe noi, Doamne, cînd vei veni întru Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat. Şi a
împărăţia Ta. înviat a treia zi după Scripturi. Şi S -a
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului suit la ceruri, şi şade de-a dreapta
Duh. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să
vei veni întru împărăţia Ta. judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie
Şi acum, şi pururea, şi în vecii nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt,
vecilor. Amin. Pomeneşte-ne pe noi, Domnul de viaţă făcătorul, Care din
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl
Ta. şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă,
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) sobornicească şi apostolească Biserică.
Pomeneşte-ne pe noi, Stăpîne, cînd Mărturisesc un botez întru iertarea
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi
Pomeneşte-ne pe noi, Sfinte, cînd viaţa veacului ce va să fie. Amin.
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule,
Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă greşelile noastre, cele de voie şi cele fără
pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt de voie, cele cu lucrul şi cu cuvîntul, cele
Domnul Savaot, plin este cerul şi cu ştiinţă şi cu neştiinţă, cele din noapte
pămîntul de slava Ta.” şi din zi, cele cu mintea şi cu gîndul, toate
Citeţul 1: Apropiaţi-vă către Dînsul
le iartă nouă, ca un bun şi de oameni
şi vă veţi lumina, şi feţele voastre nu se
Iubitor.
vor ruşina.
Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă Tatăl nostru, Care eşti în ceruri,
pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia
Domnul Savaot, plin este cerul şi Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi
pămîntul de slava Ta.” pe pămînt. Pîinea noastră cea de toate
Citeţul 1: Slavă Tatălui… zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă
Citeţul 2: Ceata sfinţilor îngeri şi a greşelile noastre, precum şi noi iertăm
arhanghelilor, cu toate cereştile puteri, greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în
Te laudă pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
Sfînt Domnul Savaot, plin este cerul şi Preotul: Că a Ta este împărăţia…
pămîntul de Slava Ta.” Citeţul 1: Amin.

29
După ecfonis, urmează condacele: cele din zilele Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
săptămînii şi al sfîntului care este hramul bisericii. Iar de văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
este hramul lui Hristos, se zice: al hramului, al zilei şi al binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
sfîntului din acea zi, dacă sfîntul are condac. Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
Condacul zilei, glasul al 4-lea: stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune).
bunăvoie, poporului Tău celui nou, Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
numit cu numele Tău, îndurările Tale, (o închinăciune).
dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule, Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
închinăciune).
Veseleşte cu puterea Ta pe poporul Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
nostru, dăruindu-i lui biruinţă as upra închinăciune).
potrivnicilor, avînd ajutorul Tău armă Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie.
de pace, nebiruită biruinţă. Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…
Slavă… Preasfîntă Treime… Tatăl nostru…
Cu sfinţii fă odihnă, Hristoase, Preotul: Că a Ta este împărăţia…
sufletelor adormiţilor robilor Tăi, unde Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte.
nu este durere, nici întristare, nici suspin, (de 12 ori)
ci viaţă fără de sfîrşit. Preasfîntă Treime, Stăpînire de o
Şi acum… fiinţă, Împărăţie nedespărţită, Ceea ce
Ceea ce eşti folositoare creştinilor, eşti pricina tuturor bunătăţilor, fii
neînfruntată mijlocitoare către Făcătorul binevoitoare şi mie păcătosului; întăreşte
neschimbată, nu trece cu vederea şi înţelepţeşte inima mea şi şterge toată
glasurile cele de rugăciune ale întinăciunea mea. Luminează gîndul
păcătoşilor; ci apucă înainte, ca o bună, meu, ca totodeauna să Te slăvesc şi să Te
spre ajutorul nostru, care cu credinţă laud şi să mă închin Ţie şi să zic: Unul
strigăm către tine: Grăbeşte spre Sfînt, unul Domn Iis us Hristos, întru
rugăciune şi sîrguieşte spre îmblînzire, slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
apărînd pururea, Născătoare de Preotul: Înţelepciune.
Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine. Corul: Cuvine-se cu adevărat să te
Dacă este hramul Născătoarei, atunci în loc de fericim, Născătoare de Dumne zeu, cea
“Ceea ce eşti folositoare creştinilor…”, se pururea fericită şi prea nevinovată şi
citeşte condacul harumului. Maica Dumne zeului nostru.
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) Preotul: Preasfîntă Născătoare de
Slavă..., Şi acum..., Ceea ce eşti mai Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.
cinstită... Întru numele Domnului ... , Corul: Ceea ce eşti mai cinstită
binecuvintează. decîăt heruvimii şi mai mărită fără de
Preotul iese din altar şi stînd înaitea ușilor asemănare decăt serafimii, care fără
împărătești rosteşte ecfonisul:
stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre
născut, pe tine cea cu adevărat,
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Ta peste noi şi ne miluieşte.
Slavă…, Şi acum…, Doamne
Citeţul 2: Amin.
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
miluieşte. (de 3 ori) ... binecuvintează.
Sirul: Preotul: Hristos, Adevăratul
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
Preacuratei Maicii Sale, cu puterea
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci ...
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o Corul: Doamne miluieşte. (de 3 ori)
metanie).

30
LITURGHIA DARURILOR păsările îşi vor face cuib. 19 Locaşul
cocostîrcului în chiparoşi. Munţii cei
MAI ÎNAINTE SFINŢITE înalţi adăpost cerbilor, stîncile scăpare
iepurilor. 20 Făcut-ai luna spre vre mi;
Diaconul: Binecuvintează Stăpîne. soarele şi-a cunoscut apusul său. 21 Pus-ai
Preotul: Binecuvîntată este întune ric şi s-a făcut noapte, cînd vor ieşi
împărăţia, a Tatălui şi a Fiului şi a toate fiarele pădurii; 22 Puii leilor mugesc
Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii ca să apuce şi să ceară de la Dumne zeu
vecilor. mîncarea lor. 23 Răsărit-a soarele şi s-au
Corul: Amin. adunat şi în culcuşurile lor se vor culca.
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... 24
Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea
(de 3 ori) sa pînă seara. 25 Cît s-au mărit lucrurile
Psalmul 103 Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai
Binecuvintează, suflete al meu, pe făcut! Umplutu-s-a pămîntul de zidirea
Domnul! Doamne, Dumne zeul me u, Ta. 26 Marea aceasta este mare şi largă;
măritu-Te-ai foarte! 2 Întru strălucire şi acolo se găsesc tîrîtoare, cărora nu este
în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce număr, vietăţi mici şi mari. 27 Acolo
Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; 3 corăbiile umblă; balaurul acesta pe care
Cel ce întinzi ce rul ca un cort; Cel ce l-ai zidit, ca să se joace în ea. 28 Toate
acoperi cu ape cele mai de deasupra ale către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană
lui; 4 Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce la bună vre me. 29 Dîndu-le Tu lor, vor
umbli peste aripile vînturilor; 5 Cel ce aduna; deschizînd Tu mîna Ta, toate se
faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile vor umple de bunătăţi. 30 Dar întorcîndu-
Tale pară de foc; 6 Cel ce ai întemeiat Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei
pămîntul pe întărirea lui şi nu se va duhul lor şi se vor sfîrşi şi în ţărînă se vor
clătina în veacul veacului. 7 Adîncul ca o întoarce. 31 Trimite-vei duhul Tău şi se
haină este îmbrăcămintea Lui; peste vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului. 32 Fie
munţi vor sta ape. 8 De certarea Ta vor slava Domnului în veac! Veseli-se-va
fugi, de glasul tunetului Tău se vor Domnul de lucrurile Sale. 33 Cel ce caută
înfricoşa. 9 Se suie munţi şi se coboară spre pămînt şi-l face pe el de se
văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. cutre mură; Cel ce se atinge de munţi şi
10
Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi fumegă. 34 Cînta-voi Domnului în viaţa
nici nu se vor întoarce să acopere mea, cînta-voi Dumne zeului me u cît voi
pămîntul. 11 Cel ce trimiţi izvoare în văi, fi. 35 Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele,
prin mijlocul munţilor vor trece ape; 12 iar eu mă voi veseli de Domnul. 36 Piară
Adăpa-se-vor toate fiarele cîmpului, păcătoşii de pe pămînt şi cei fără de lege,
asinii sălbatici setea îşi vor potoli. 13 Peste ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete
acelea păsările cerului vor locui; din al meu, pe Domnul.
mijlocul stîncilor vor da glas. 14 Cel ce Slavă..., Şi acum..., Aliluia. (de 3 ori)
adăpi munţii din cele mai de deasupra Preotul zice ectenia mare:
ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va Cu pace, Domnului să ne rugăm.
sătura pămîntul. 15 Cel ce răsari iarbă Corul: Doamne miluieşte.
dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea
sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm.
oamenilor; 16 Ca să scoată pîine din Pentru pacea a toată lumea, pentru
pămînt şi vinul veseleşte inima omului; 17 bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
Ca să veselească faţa cu untdelemn şi pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm.
pîinea inima omului o întăreşte. 18 Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei
Sătura-se-vor copacii cîmpului, cedrii ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu
intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm.
Libanului pe care i-ai sădit; acolo

31
Pentru Marele Domn şi Părintele nostru, Psalmul 120
Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul Ridicat-am ochii mei la munţi, de
nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir unde va veni ajutorul me u. 2 Ajutorul
şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi
Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos
di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul ,
pămîntul. 3 Nu va lăsa să se clatine
Domnului să ne rugăm. piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te
Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră, păzeşte. 4 Iată, nu va dormita, nici nu va
stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm. adormi Cel ce păzeşte pe Israel. 5
Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara aceasta şi Domnul te va păzi pe tine; Domnul este
pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu acoperămîntul tău, de-a dreapta ta. 6
credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
Ziua soarele nu te va arde, nici luna
rugăm.
Pentru buna întocmire a văzduhului,
noaptea. 7 Domnul te va păzi pe tine de
pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi tot răul; păzi-va sufletul tău. 8 Domnul
pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm. va păzi intrarea ta şi ieşirea ta de acum şi
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi pînă în veac.
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se
Psalmul 121
ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor,
Domnului să ne rugăm.
Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis
Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul, mie: “În casa Domnului vom me rge”! 2
mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne Stăteau picioarele noastre în curţile tale,
rugăm. Ierusalime! 3 Ierusalimul, cel ce este zidit
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte ca o cetate, ale cărei porţi sînt strîns
pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. unite. 4 Că acolo s-au suit seminţiile,
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
seminţiile Domnului, după legea lui
mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu
Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi Israel, ca să laude numele Domnului. 5
sfinţii să o pomeni m. Că acolo s-au aşezat scaunele la judecată,
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa scaunele pentru casa lui David. 6 Rugaţi-
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. vă pentru pacea Ierusalimului şi pentru
Corul: Ţie Doamne. îndestularea celor ce te iubesc pe tine. 7
Preotul: Că Ţie se cuvi ne toată slava, Să fie pace în întăriturile tale şi
cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi îndestulare în turnurile tale. 8 Pentru
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
fraţii mei şi pentru vecinii mei grăiam
ŞI SE CITEŞTE CATISM A a 18-a: despre tine pace. 9 Pentru casa Domnului
Dumnezeului nostru am dorit cele bune
Se închide perdeaua sfintelor uşi, iar cel rînduit ţie.
citeşte în mijlocul bisericii starea întîia din Catisma a 18-a
din Psaltire. Psalmul 122

Psalmul 119 Către Tine, Cel ce locuieşti în cer,


Citeţul 1: Сătre Domnul am strigat, am ridicat ochii mei. 2 Iată, precum sînt
cînd m-am necăjit, şi m-a auzit. 2 ochii robilor la mîinile stăpînilor lor,
precum sînt ochii slujnicii la mîinile
Doamne, izbăveşte sufletul me u de buzele
stăpînei sale, aşa sînt ochii noştri către
nedrepte şi de limba vicleană. 3 Ce se va
Domnul Dumnezeul nostru, pînă ce Se va
da ţie şi ce vei cîştiga de la limba
milostivi spre noi. 3 Miluieşte-ne pe noi,
vicleană? 4 Săgeţi ascuţite cu cărbuni
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că mult ne-
aprinşi, trase de Cel puternic. 5 Vai mie, am săturat de defăimare, 4 Că prea mult
că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc s-a săturat sufletul nostru de ocara celor
în corturile lui Chedar! 6 Mult a pribegit îndestulaţi şi de defăimarea celor mîndri.
sufletul meu. 7 Cu cei ce urau pacea,
Psalmul 123
făcător de pace eram; cînd grăiam lor, se De n-ar fi fost Domnul cu noi, să
luptau cu mine în zadar. spună Israel! 2 De n-ar fi fost Domnul cu

32
noi, cînd s-au ridicat oamenii împotriva Psalmul 125
noastră, 3 De vii ne-ar fi înghiţit pe noi, Cînd a întors Domnul robia
cînd s-a aprins mînia lor împotriva Sionului, ne-am umplut de mîngîiere. 2
noastră. 4 Apa ne-ar fi înecat pe noi, Atunci s-a umplut de bucurie gura
şuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru. 5 noastră şi limba noastră de veselie;
Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru atunci se zicea între neamuri: “Mari
valuri înspăimîntătoare. 6 Binecuvîntat lucruri a făcut Domnul cu ei!” 3 Mari
este Domnul, Care nu ne-a dat pe noi lucruri a făcut Domnul cu noi; ne-a
spre vînare dinţilor lor. 7 Sufletul nostru umplut de bucurie. 4 Întoarce, Doamne,
a scăpat ca o pasăre din cursa robia noastră, cum întorci pîraiele spre
vînătorilor; cursa s-a sfărîmat şi noi ne- miazăzi. 5 Cei ce seamănă cu lacrimi, cu
am izbăvit. 8 Ajutorul nostru este în bucurie vor secera. 6 Mergînd, me rgeau
numele Domnului, Cel ce a făcut cerul şi şi plîngeau, aruncînd seminţele lor, dar
pămîntul. venind vor veni cu bucurie, ridicind
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului snopii lor.
Duh. Psalmul 126
Corul: Şi acum şi pururea şi în vecii De n-ar zidi Domnul casa, în zadar
vecilor. Amin. s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie Domnul cetatea, în zadar ar priveghea
Dumnezeule. (de 3 ori) cel ce o păzeşte. 2 În zadar vă sculaţi dis-
Făcîndu-se sfîrşitul stării întîia din Catismă, de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi tîrziu
Preotul deschide perdeaua Sf. Uşi şi din faţa Sf. M ese zice
ectenia mică. voi care mîncaţi pîinea durerii, dacă nu
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi. 3
rugăm. Iată, fiii sînt moştenirea Domnului,
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe răsplata rodului pîntecelui. 4 Precum sînt
noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
săgeţile în mîna celui viteaz, aşa sînt
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi copiii părinţilor tineri. 5 Fericit este omul
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. care-şi va umple casa de copii; nu se va
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa ruşina cînd va grăi cu vrăjmaşii săi în
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie Doamne. poartă.
Preotul: Că a Ta este stăpînirea şi a Ta este Psalmul 127
împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului, şi a Fericiţi toţi cei ce se tem de
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în veci vecilor.
Amin
Domnul, care umblă în căile Lui. 2 Rodul
Se închide perdeaua sfintelor uşi, iar citeţul începe muncii mîinilor tale vei mînca. Fericit
după rînduiala ştiută să citească starea a doua din Catismă. eşti; bine-ţi va fi! 3 Femeia ta ca o vie
Psalmul 124 roditoare în laturile casei tale; fiii tăi ca
Citeţul 1: Cei ce se încred în nişte vlăstare tinere de măslin,
4
Domnul sînt ca muntele Sionului; nu se împrejurul mesei tale. Iată, aşa se va
va clătina în veac cel ce locuieşte în binecuvînta omul, cel ce se teme de
Ierusalim. 2 Munţi sînt împrejurul lui şi Domnul. 5 Te va binecuvînta Domnul din
Domnul împre jurul poporului Său, de Sion şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului
acum şi pînă în veac. 3 Că nu va lăsa în toate zilele vieţii tale. 6 Şi vei vedea pe
Domnul toiagul păcătoşilor peste soarta fiii fiilor tăi. Pace peste Israel!
drepţilor, ca să nu-şi întindă drepţii întru Psalmul 128
fărădelege mîinile lor. 4 Fă bine, Doamne, De multe ori s-au luptat cu mine
celor buni şi celor drepţi cu inima; 5 Iar din tinereţile mele, să spună Israel! 2 De
pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul multe ori s-au luptat cu mine, din
îi va duce cu cei ce lucrează fărădelegea. tinereţile mele şi nu m-au biruit. 3
Pace peste Israel! Spatele mi-au lovit păcătoşii, întins-au

33
nelegiuirea lor; 4 Dar Domnul cel drept a Domnul este mila si multă mîntuire la El
tăiat grumajii păcătoşilor. 5 Sa se 8
Şi El va izbăvi pe Israel din toate
ruşineze şi sa se întoarcă înApoi toţi cei fărădelegile lui.
ce urăsc Sionul. 6 Facă-se ca iarba de pe Psalmul 130
acoperişuri, care, mai înainte de a fi Doamne, nu s-a mîndrit inima mea,
smulsă, s-a uscat, 7 Din care nu şi-a nici nu s-au înălţat ochii mei, nici n-am
umplut mîna lui secerătorul şi sînul său, umblat după lucruri mari, nici după
cel ce adună s nopii, 8 Şi trecătorii nu vor lucruri mai presus de mine; 2
zice: “Binecuvîntarea Domnului fie peste Dimpotrivă, mi-am s merit şi mi-am
voi!” sau: “Vă binecuvîntăm întru domolit sufletul meu, ca un prunc
numele Domnului!”. înţărcat de mama lui, ca răsplată a
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului sufletului meu. 3 Să nădăjduiască Israel
Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii în Domnul, de acum şi pînă în veac!
vecilor. Amin. Psalmul 131
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie Adu-Ţi aminte, Doamne, de David
Dumnezeule. (de 3 ori) şi de toate blîndeţile lui. 2 Cum s-a jurat
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
rugăm. Domnului şi a făgăduit Dumne zeului lui
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe Iacob: 3 Nu voi intra în locaşul casei
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. mele, nu mă voi sui pe patul me u de
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi odihnă, 4 Nu voi da somn ochilor mei şi
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. genelor mele dormitare şi odihnă
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa tîmplelor mele, 5 Pînă ce nu voi afla loc
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie Doamne. Domnului, locaş Dumne zeului lui Iacob. 6
Preotul: Că bun și iubitor de oameni Iată, am auzit de chivotul legii; în Efrata
Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui şi Fiului, şi L-am găsit, în ţarina lui Iaar. 7 Intra-vom
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în veci vecilor.
Amin
în locaşurile Lui, închina-ne-vom la locul
Se închide perdeaua Sf. Uşi, iar citeţul începe să unde au stat picioarele Lui. 8 Scoală-Te,
citească starea a treia din Catismă. Ajungînd la versetul: ... Doamne, întru odihna Ta, Tu şi chivotul
închina-ne-vom la locul unde au stat sfinţirii Tale. 9 Preoţii Tăi se vor îmbrăca
picioarele Lui… pe care îl citeşte mai rar şi cu glas
mai ridicat, se opreşte. În altar se sună atunci clopoţelul, cu dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura.
10
iar credincioşii îngenunchează stînd cu faţa la pămînt; Din pricina lui David, robul Tău, să nu
Cînd Preotul a adus Sfintele la prosocmidiar, se sună iarăşi
întorci faţa unsului Tău. 11 Juratu-S-a
clopoţelul: credincioşii se ridică, iar citeţul urmează mai
departe citirea stării a treia:…Scoală-Te, Doamne… Domnul lui David adevărul şi nu-l va
Citeţul 1: lepăda: “Din rodul pîntecelui tău voi
Psalmul 129 pune pe scaunul tău, 12 De vor păzi fiii tăi
Dintru adîncuri am strigat către legămîntul Meu şi mărturiile acestea ale
Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul meu! Mele, în care îi voi învăţa pe ei, şi fiii lor
2
Fie urechile Tale cu luare-aminte la vor şedea pînă în veac pe scaunul tău”. 13
glasul rugăciunii mele. 3 De Te vei uita la Că a ales Domnul Sionul, şi l-a ales ca
fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va locuinţă Lui. 14 “Aceasta este odihna Mea
suferi? 4 Că la Tine este milostivirea. 5 în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am
Pentru numele Tău, Te-am aşteptat, ales pe el. 15 Roadele lui le voi
Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre binecuvînta foarte; pe săracii lui îi voi
cuvîntul Tău, 6 Nădăjduit-a sufletul meu sătura cu pîine. 16 Pe preoţii lui îi voi
în Domnul, din straja dimineţii pînă în îmbrăca cu izbăvire şi cuvioşii lui cu
noapte. Din straja dimineţii să bucurie se vor bucura. 17 Acolo voi face
nădăjduiască Israel spre Domnul. 7 Că la să răsară puterea lui David; gătit-am

34
făclie unsului Meu. 18 Pe vrăjmaşii lui îi Să se îndrepte ze rugăciunea mea ca
voi îmbrăca cu ruşine, iar pe dînsul va tămîia înaintea Ta; ridicarea mîinilor
înflori sfinţenia Mea”. mele, je rtfă de seară, auzi-mă Doamne.
Psalmul 132 Citeţul 2: Pune, Doamne, strajă
Iată acum ce este bun şi ce este gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul
frumos, decît numai a locui fraţii buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre
împreună! 2 Aceasta este ca mirul pe cap, cuvinte de vicleşug, ca să-mi
dezvinovăţesc păcatele mele; iar cu
care se coboară pe barbă, pe barba lui
oamenii cei ce fac fărădelege nu mă voi
Aaron, care se coboară pe marginea
însoţi cu aleşii lor. Ce rta-mă-va dreptul
veşmintelor lui. 3 Aceasta este ca roua
cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul
Ermonului, ce se coboară pe munţii păcătoşilor să nu ungă capul meu; că
Sionului, că unde este unire acolo a încă şi rugăciunea mea este împotriva
poruncit Domnul binecuvîntarea şi viaţa, vrerilor lor. Prăbuşească-se de pe stîncă
pînă în veac. judecătorii lor. Auzi-se-vor graiurile
Psalmul 133 mele că s-au îndulcit, Ca o brazdă de
Iată acum binecuvîntaţi pe Domnul pămînt s-au rupt pe pămînt, risipitu-s-au
toate slugile Domnului, care staţi în casa oasele lor lîngă iad. Căci către Tine,
Domnuiui, în curţile casei Dumnezeului Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine
nostru. 2 Noaptea ridicaţi mîinile voastre am nădăjduit, să nu iei sufletul me u.
spre cele sfinte şi binecuvîntaţi pe Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie
Domnul. 3 Te va binecuvînta Domnul din şi de smintelile celor ce fac fărădelege.
Sion, Cel ce a făcut ce rul şi pămîntul. Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului sînt eu pînă ce voi trece.
Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii Psalmul 141
vecilor. Amin. Cu glasul me u către Domnul am
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie strigat, cu glasul meu către Domnul m-
Dumnezeule. (de 3 ori) am rugat. 2 Vărsa-voi înaintea Lui
rugăciunea mea, necazul meu înaintea
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne Lui voi spune. 3 Cînd lipsea dintru mine
rugăm. duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele.
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. În calea aceasta în care am umblat,
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, ascuns-au cursă mie. 4 Luat-am seama
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine şi
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. nu este cel ce caută sufletul me u. 5
Ţie Doamne. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am:
Preotul: Că Tu ești Dumnezeul nostru, “Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în
Dumnezeu care miluiești și mîntuiești și Ție slavă pămîntul celor vii. 6 Ia aminte la
înălțăm Tatălui şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi
rugăciunea mea, că m-am sme rit foarte.
pururea, şi în veci vecilor.
Amin Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că
s-au întărit mai mult decît mine.
După catismă se cîntă, Doamne, strigat- (Stih. Pe 10):
am…, pe glasul al 8-lea: Citeţul 2: Scoate din temniţă
Corul: Doamne, strigat-am către sufletul meu, ca să laude numele Tău,
Tine, auzi-mă; auzi-mă Doamne, Doamne.
Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; Citeţul 1: Postind, fraţilor, trupeşte
ia aminte la glas ul rugăciunii mele, cînd să postim şi duhovniceşte. Să dezlegăm
strig către Tine, auzi-mă Doamne. toată legătura nedreptăţii. Să rupe m

35
încurcăturile tocmelilor celor silnice. Tot posteşte de toată răutatea, pizma şi
înscrisul nedrept să-l desfacem. Să dăm vrajba şi de desfătarea cea trecătoare şi
flămînzilor pîine şi pe săracii cei fără de îndulcitoare. Ca să scapi de întristarea
case să-i aducem în casele noastre; ca să cea cumplită şi vecuitoare a gheenii,
luăm de la Hristos Dumnezeu mare milă. strigînd lui Hristos: Doamne, slavă Ţie.
Citeţul 2: Pe mine mă aşteaptă Citeţul 2: Pentru numele Tău, Te-
drepţii, pînă ce-mi vei răs plăti mie. am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul
Citeţul 1: Postind, fraţilor, trupeşte meu spre cuvîntul Tău, Nădăjduit-a
să postim şi duhovniceşte. Să dezlegăm sufletul meu în Domnul,
toată legătura nedreptăţii. Să rupe m Citeţul 1: Apostoli dumnezeieşti,
încurcăturile tocmelilor celor silnice. Tot rugătorii cei preafierbinţi ai lumii şi
înscrisul nedrept să-l desfacem. Să dăm ocrotitorii drept măritorilor, avînd
flămînzilor pîine şi pe săracii cei fără de puterea îndrăznirii către Hristos,
case să-i aducem în casele noastre; ca să Dumnezeul nostru, rugaţi-L pentru noi,
luăm de la Hristos Dumnezeu mare milă. rugămu-ne vouă, preacinstiţilor, ca să
Citeţul 2: Dintru adîncuri am strigat trecem lesne vremea cea bună a postului,
către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul şi să luăm harul Treimii celei de o fiinţă.
meu! Prealăudaţilor mari predicatori, rugaţi-
Citeţul 1: De este vreo cuviinţă, de vă pentru sufletele noastre.
este vreo laudă, se cuvine sfinţilor; că Citeţul 2: Din straja dimineţii pînă
săbiilor şi-au plecat grumajii pentru în noapte. Din straja dimineţii să
Tine, Cel ce ai plecat ce rurile şi Te-ai nădăjduiască Israel spre Domnul.
pogorît. Vărsatu-şi-au sîngele pentru Citeţul 1: stihira sfîntului din M ineu.
Tine, Cel ce Te-ai micşorat pe Tine însuţi Citeţul 2: Că la Domnul este mila si
şi chipul robului ai luat. Smeritu-s-au multă mîntuire la El şi El va izbăvi pe
pînă la moarte, sărăciei Tale urmînd. Cu Israel din toate fărădelegile lui.
ale căror rugăciuni, după mulţimea Citeţul 1: stihira sfîntului din M ineu.
îndurărilor Tale, Dumne zeule, miluieşte- Citeţul 2: Lăudaţi pe Domnul toate
ne pe noi. neamurile; lăudaţi-L pe El toate
Citeţul 2: Fie urechile Tale cu popoarele;
Citeţul 1: stihira sfîntului din M ineu.
luare-aminte la glasul rugăciunii mele.
Citeţul 2: Că s-a întărit mila Lui
Citeţul 1: Ca pe nişte fulge re
peste noi şi adevărul Domnului rămîne în
strălucitoare, trimiţîndu-vă pe voi în
veac.
toată lumea, Iis us, soarele dreptăţii cel Citeţul 1: stihira sfîntului din M ineu.
înţelegător, a micşorat cu strălucirile Corul: Slavă…, Şi acum…, a
dumnezeieşti ale predicii voastre, Născătoarei din M ineu
întune ricul înşelăciunii, văzătorilor de
Dumnezeu Apostoli; şi a luninat pe cei cu VOHOD
viclenie ţinuţi întru întune ricul Diaconul: Înţelepciune drepţi
necunoştinţei. Pe care rugaţi-L să ne Corul: Lumină lină a sfintei slave a
trimită şi nouă luminare şi mare milă. Tatălui ceresc Celui fără de moarte,
Citeţul 2: De Te vei uita la Celui Sfînt şi Fe ricit, Iisuse Hristoase,
fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va venind la apusul soarelui, văzînd lumina
suferi? Că la Tine este milostivirea. cea de seară, lăudăm pe Tatăl şi pe Fiul
Citeţul 1: În dumnezeiescul car al şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti
virtuţilor suindu-se Ilie, cu postul fiind în toată vre mea a fi lăudat de glasuri
luminat, s-a suit spre înălţimea cerului. Cuvioase, Fiul lui Dumne zeu, Cel ce dai
Acestuia rîvneşte smeritul me u suflet, şi viaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte.
Diaconul: Să luăm aminte.

36
Preotul: Pace tuturor. privit Dumnezeu Toate cîte a făcut şi iată
Preotul: Înţelepciune. Să luăm erau bune foarte. Şi a fost seară şi a fost
aminte. dimineaţă:ziua a şasea. Aşa a făcut cerul
Citeţul 1: Prochimen, glas ul al 5- şi pămîntul şi toată oştirea lor. Şi a sfîrşit
lea: Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe
apăra de neamul acesta în veac. care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-a
Corul: Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne odihnit de toate lucrurile Sale, pe care
vei apăra de neamul acesta în veac. Le-a făcut. Şi a binecuvîntat Dumne zeu
Citeţul 1: Mîntuieşte-mă, Doamne, ziua a şaptea şi a sfinţit-o pentru că într-
că a lipsit cel cuvios, că s-a împuţinat însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale,
adevărul de la fiii oamenilor. pe care le-a făcut şi le-a pus în rînduială.
Corul: Tu, Doamne, ne vei păzi ... Preotul: Înţelepciune. Să luăm
Citeţul 1: Tu, Doamne, ne vei păzi aminte.
şi ne vei apăra. Citeţul 1: Prochime n, glasul al 6-
Corul: De neamul acesta în veac. lea: Caută, auzi-mă, Doamne,
Preotul: Înţelepciune. Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca
Citeţul 1: De la Facere, citire: nu cumva să adorm întru moarte.
Preotul: Să luăm aminte: Corul: Caută, auzi-mă, Doamne,
Citeţul 1: Apoi a zis Dumnezeu: „Să Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca
scoată pământul fiinţe vii, după felul lor: nu cumva să adorm întru moarte.
animale, tîrîtoare şi fiare sălbatice, după Citeţul 1: Pînă cînd, Doamne, mă
felul lor”. Şi a fost aşa. A făcut vei uita pînă în sfîrşit? Pînă cînd vei
Dumnezeu fiare sălbatice după felul lor, întoarce faţa Ta de la mine?
şi animalele domestice după felul lor, şi Corul: Caută, auzi-mă ...
toate târâtoarele pămîntului după felul Citeţul 1: Caută, auzi-mă, Doamne,
lor. Şi a văzut Dumne zeu că este bine. Şi Dumnezeul me u.
a zis Dumnezeu: „Să facem om după Corul: Luminează ochii mei, ca nu
chipul şi asemănarea Noastră, ca să cumva să adorm întru moarte.
stăpânească peştii mării, păsările cerului, Diaconul: Porunciţi.
animalele domestice, toate vietăţile ce se În timp ce diaconul rosteşte aceste cuvinte,
paraclisierul sună din clopoţel şi tot poporul
tîrăsc pe pămînt şi tot pămîntul!”. Şi a îngenunchează stînd cu faţa la pămînt.
făcut Dumne zeu pe om după chipul Său; Preotul luînd în ambele mîini cadelniţa şi o
după chipul lui Dumne zeu l-a făcut: a lumînare aprinsă, stînd în faţa prestolului cu faţa spre
răsărit şi făcînd semnul sfintei Cruci zice:
făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a
binecuvîntat, zicînd: „Creşteţi şi vă Înţelepciune dre pţi. Apoi întorcîndu-se cu faţa
înmulţiţi şi umpleţi pămîntul şi-l spre apus, la popor, zice: Lumina lui Hritos
supuneţi; şi stăpîniţi peste peştii mării, luminează tuturor.
După ce Preotul rosteşte aceste cuvinte,
peste păsările cerului, peste toate paraclisierul sună iarăşi din clopoţel şi poporul se ridică de
animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă la pămînt.
pe pămînt şi peste tot pămîntul!”. Apoi a Citeţul 1: De la Pilde, citire:
zis Dumnezeu: „Iată vă dau toată iarba Preotul: Să luăm aminte:
ce face sămînţă de pe toată faşa Citeţul 1: Fiul meu, de vei primi
pămîntului şi tot pomul ce are rod cu poveţele mele şi sfaturile mele de le vei
sămînţă în el. Acestea vor fi hrana păstra, plecîndu-ţi urechea la
voastră. Iar tuturor fiarelor pămîntuluişi înţelepciune şi înclinînd inima ta spre
tuturor păsărilor cerului şi tuturor buna chibzuială, dacă vei che ma
vietăţilor ce se mişcă pe pămînt, care au prevederea şi spre buna-cugetare îţi vei
în ele suflare de viaţă, le dau toată iarba îndrepta glas ul tău, dacă o vei căuta
verde spre hrană ”. Şi a fost aşa. Şi a întocmai ca pe argint şi o vei săpa şi ca

37
pe o comoară, atunci vei pricepe temerea Trio: Doamne, strigat-am către
de Domnul şi vei dobîndi cunoştinţa de Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul
Dumnezeu, căci Domnul dă înţelepciune; rugăciunii mele, cînd strig către Tine.
din gura lui izvorăşte ştiinţa şi Corul: Să se îndrepteze rugăciunea
prevederea. El păstrează mîntuirea mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
pentru oame nii cei dre pţi; El este scut mîinilor mele, je rtfă de seară.
pentru cei ce umblă în calea desăvîrşirii; Trio: Pune, Doamne, strajă gurii
El păzeşte căile dreptăţii şi pe cărarea mele şi uşă de îngrădire, împrejurul
celor cuvioşi ai Lui stă de veghe. Atunci buzelor mele.
tu vei înţelege dreptatea şi buna Corul: Să se îndrepteze rugăciunea
judecată, calea cea dreaptă şi toate mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
potecile binelui. Cînd înţelepciunea se va mîinilor mele, je rtfă de seară.
sui la inima ta şi ştiinţa va desfăta Trio: Să nu abaţi inima mea spre
sufletul tău, cînd buna chibzuială va cuvinte de vicleşug, ca să-mi
veghea peste tine şi înţelegerea te va păzi, dezvinovăţesc păcatele mele
atunci tu vei fi izbăvit de calea celui rău Corul: Să se îndrepteze rugăciunea
şi de omul care grăieşte minciuna, de cei mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
ce părăsesc căile cele drepte, ca să umble mîinilor mele, je rtfă de seară.
pe drumuri întunecoase, de cei ce se Trio: Să se îndre pteze rugăciunea
bucură cînd fac rău şi se veselesc cînd mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
umblă pe poteci întortocheate, ale căror mîinilor mele, je rtfă de seară.
cărări sînt strîmbe şi rătăcesc pe căi După sfîrșitul cîntării d in fața sfintei mese
pie zişe. Atunci tu vei scăpa de femeia Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea
cuviosului Părintelui nostru Efrem Sirul:
care este a altuia, de străina ale cărei Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
cuvinte sînt ade menitoare, care lasă pe trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
tovarăş ul ei din tine reţe şi uită de grăirii în deşert nu mi-l da mie. (o metanie)
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
legămîntul Dumne zeului ei, căci ea se răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale. (o
pleacă împre ună cu casa ei spre moarte metanie)
şi drumul ei duce la iad; nimeni din cei ce Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
se duc la ea nu se mai întoarce şi nici binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)
unul nu mai află cărările vieţii. Drept Apoi se continuă cealaltă rînduială a
aceea mergi pe calea oamenilor celor Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite.
buni şi păzeşte cărările celor drepţi, căci
cei drepţi vor locui pămîntul şi cei fără
prihană vor sălăşlui pe el; iar cei fără de PAVECERNIŢA CEA MARE ÎN
lege vor fi nimiciţi de pe pămînt şi cei ZIUA DE MIERCURI SEARA ÎN
necredincioşi vor fi smulşi de pe el. PRIMA SĂPTĂMÎNĂ A
Preotul: Pace ţie.
Diaconul: Înţelepciune.
POSTULUI MARE.
Şi se cîntă “Să se îndrepteze rugăciunea
Preotul: Binecuvîntat este
mea…” de 5 ori.
Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
Trio: Să se îndre pteze rugăciunea
mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea pururea, şi în vecii vecilor.
Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne-
mîinilor mele, je rtfă de seară.
zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc,
Corul: Să se îndrepteze rugăciunea
mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea Mîngîietorule ..., Sfinte Dumne zeule ...,
Preasfîntă Treime, ..., Tatăl nostru ...
mîinilor mele, je rtfă de seară.
Preotul: Că a Ta este împărăţia ...

38
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
(de 12 ori). mă.
închinăm (de 3 ori) Eu sînt cel căzut între tîlhari cu
cugetele; cu totul sînt rănit acum de ele şi
plin de bube! Ci Tu însuţi venind de faţă,
Psalmul 69
Hristoase Mîntuitorule, vindecă-mă.
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie mă.
grăbeşte-Te! 2 Să se ruşine ze şi să se Preotul văzîndu-mă mai înainte m-
înfrunte cei ce caută sufletul meu; 3 Să se a trecut, şi levitul văzîndu-mă gol în
întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi suferinţe nu m-a băgat în seamă iar Tu,
voiesc mie rele; 4 Întoarcă-se îndată Iisuse, Cel ce ai răsărit din Maria,
ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine, venindu-mi de faţă, miluieşte-mă.
bine!” 5 Să se bucure şi să se veselească Cuvi osă maică Marie, roag ă-te lui
de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeu pentru noi.
Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce Tu îmi dă dar luminător din osîrdia
iubesc mîntuirea Ta: “Slăvit să fie ta cea dumne zeiască de sus, ca să scap de
Domnul!” 6 Iar eu sărac sînt şi sărman, întune ricul patimilor, şi să laud din
Dumnezeule, ajută-mă! 7 Ajutorul meu şi inimă faptele vieţii tale cele frumoase,
Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu Marie.
zăbovi. Slavă…
Treime mai presus de fiinţă, Căreia
CÎNTAREA 1-a ne închinăm întru o Unime, ridică de
Corul:“Ajutor şi acoperitor s-a făcut deasupra mea lanţul cel greu al
mie spre mîntuire. Acesta este Dumnezeu păcatului, şi ca o milostivă dă-mi lacrimi
mei şi-L voi slăvi pe El; Dumnezeu de umilinţă.
părintelui meu şi-L voi înălţa pe El, căci Şi acum…
cu slavă S-a preaslăvit.” Născătoare de Dumnezeu, năde jdea
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- şi ocrotitoarea celor ce te laudă pe tine,
mă. ridică de deasupra mea lanţul cel greu al
Din tinereţe, Mîntuitorule, păcatului, şi ca o stăpînă curată, mă
poruncile Tale am lepădat, şi mi-am primeşte pe mine cel ce mă pocăiesc.
trecut toată viaţa cu pofte, neîngrijindu- Corul:“Ajutor şi acoperitor s-a făcut
mă şi lenevindu-mă; pentru aceasta strig mie spre mîntuire. Acesta este Dumnezeu
Ţie, Mîntuitorule, măcar la sfîrşit, mei şi-L voi slăvi pe El; Dumnezeu
mîntuieşte-mă. părintelui meu şi-L voi înălţa pe El, căci
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- cu slavă S-a preaslăvit.”
mă.
Pe mine, cel lepădat înaintea uşilor CÎNTAREA a 2-a
Tale Mîntuitorule, măcar la bătrîneţe, nu Corul:“Ia aminte cerule şi voi grăi şi
mă lăsa în iad deşert; ci mai înainte de voi lăuda pe Hristos, Care a venit din
sfîrşit, ca un iubitor de oameni, dă-mi Fecioară cu trup.”
iertare greşealelor. Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
mă.
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
mă. Alunecat-am cu neînfrînare ca şi
Avuţia mea, Mîntuitorule, David şi m-am înnoroit; dar spală-mă şi
cheltuind-o în desfrînări, pustiu sînt de pe mine cu lacrimile mele, Mîntuitorule.
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
virtuţi evlavioase, şi flămînzind strig:
mă.
Părinte al îndurărilor, apucînd Tu Nici lacrimi, nici pocăinţă nu am,
înainte miluieşte-mă. nici umilinţă. Dar Tu însuţi acestea,

39
Mîntuitorule, dăruieşte-mi-le, ca un asemănat, nici lui Enos ai urmat, nici lui
Dumnezeu. Enoh cu mutarea, nici lui Noe., Ci te-ai
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- arătat sărac de viaţă drepţilor.
mă. Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
Pierdut-am frumuseţea cu care am mă.
fost zidit întîi şi cuviinţa mea. Şi acum Tu însuţi, suflete al meu, ai deschis
zac gol şi mă ruşinez. zăvoarele mîniei Dumnezeului tău şi ţi-ai
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- înecat trupul, ca şi tot pămîntul şi faptele
mă.
şi viaţă, şi ai rămas afară de
Uşa Ta să nu mi-o închizi atunci, mîntuitoarea corabie.
Doamne, Doamne, ci să o deschizi mie, Stih: Cuvi oasă Maică Marie, rogă-te lui
celui ce mă pocăiesc către Tine. Dumnezeu pentru noi.
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- Cu toată osîrdia şi cu dragoste ai
mă.
alergat către Hristos, urînd calea cea
Ascultă suspinurile sufletului me u dintîi a păcatului, şi în pustiile cele
şi primeşte picăturile ochilor mei neumblate hrănindu-te, şi poruncile Lui
Doamne, şi mă mîntuieşte.
cele dumnezeieşti curat săvîrşindu-le.
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
mă. Slavă…
Iubitorule de oameni, Cel ce voieşti Treime fără de început, ne zidită,
să se mîntuiască toţi, Tu mă cheamă ca nedespărţită Unime, primeşte-mă pe
un bun şi mă primeşte pe mine, cel ce mă mine, cel ce mă pocăiesc, şi mă
pocăiesc. mîntuieşte pe mine cel ce am greşit. A Ta
Stih: Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, zidire sînt, nu mă trece cu vederea, ci mă
mîntuieşte-ne pe noi. iartă şi mă izbăveşte de osînda focului.
Preacurată Fecioară, Născătoare de Şi acum…
Dumnezeu, ceea ce una eşti prealăudată, Preacurată Stăpînă, Născătoare de
roagă-te îndelung, ca să ne mîntuim. Dumnezeu, năde jdea celor ce aleargă la
Corul:“Vedeţi, vedeţi, că Eu sînt tine şi limanul celor înviforaţi, pe
Dumnezeu, Care am plouat mană şi apă milostivul şi Făcătorul şi Fiul tău, fă-L
din piatră am izvorît de demult în pustie milostiv şi mie, cu rugăciunile tale.
poporului Meu, ci singură dreapta şi cu Corul:“Ia aminte cerule şi voi grăi şi
tăria Mea”. voi lăuda pe Hristos, Care a venit din
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
Fecioară cu trup.”
mă.
Vedeţi, vedeţi, că Eu sînt CÎNTAREA a 3-a
Dumnezeu, Ascultă, s uflete al meu, pe Corul:“Întăreşte, Doamne, pe piatra
Domnul cel ce strigă, şi te depărtează de poruncilor Tale, inima mea cea clătinată;
la păcatul cel mai dinainte, şi te teme ca că Însuţi eşti Sfînt şi Domn.”
de un nefăţarnic judecător şi Dumnezeu. Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- mă.
mă. Binecuvîntarea lui Sem nu ai
Cui te-ai asemănat mult- moştenit-o, ticălosule suflete, şi moştenire
păcătosului suflete? Vai de mine!, lui desfătată n-ai luat ca Iafet în pămîntul
Cain celui dintîi şi lui Lameh, aceluia, iertării.
ucigîndu-ţi cu pietre trupul, cu fapte rele, Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
şi omorîndu-ţi mintea cu pornirile cele mă.
nebuneşti. Din pămîntul Haran, adică din
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- păcat, ieşi, suflete al me u, şi vino la
mă. pămîntul, care izvorăşte de-a pururea
Pe toţi cei mai înainte de lege nestricăciunea vie, pe care Avraam a
întrecîndu-i, o suflete, lui Set nu te-ai moştenit-o.

40
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- CÎNTAREA a 4-a
mă. Corul: “Auzit-a proorocul de venirea
De Avraam ai auzit, suflete al meu, Ta, Doamne, şi s-a temut; că ai să Te naşti
care şi-a lăsat oarecînd pămîntul din Fecioară şi oamenilor să Te arăţi, şi a
părinţilor şi s-a înstrăinat. Ci alegerii grăit: Auzit-am auzul Tău şi m-am temut;
aceluia urmează. slavă puterii Tale, Doamne.”
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
mă. mă.
La stejarul din Mamvri, ospătînd Trupul mi-am pătat, duhul mi-am
patriarhul pe îngeri, a luat la bătrîneţe întinat, peste tot m-am rănit; ci ca un
vînatul făgăduinţei. doctor Hristoase, amîndouă prin
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- pocăinţă le tămăduieşte, spală-le,
mă. curăţeşte-le, Mîntuitorul meu, arată-le
Cunoscînd pe Isaac, ticălosule mai curate decît zăpada
suflete al meu, că s-a jertfit cu taină, Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
je rtfă nouă Domnului, urmează alegerii mă.
aceluia. Răstignindu-Te pentru toţi, Ţi-ai
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- pus, Cuvinte, trupul şi sîngele Tău:
mă. trupul adică, pentru ca să mă înnoieşti,
Auzit-ai , s uflete al meu, de Ismael, iar sîngele ca să mă speli. Duhul Tău Ţi-
că a fost gonit ca un fecior din roaba; ai dat ca să mă aduci, Hristoase,
tre zeşte-te, vezi ca nu cumva păcătuind, Părintelui Tău.
să pătimeşti ceva asemenea. Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
Stih: Cuvioasă Maică Marie, roag ă-te lui mă.
Dumnezeu pentru noi. Lucrat-ai mîntuirea în mijlocul
Cuprins sînt de valuri şi de furtuna pămîntului, Îndurate, ca să ne mîntuim;
păcatelor. Dar tu, Maică, scapă-mă acum de bunăvoie pe lemn Te-ai răstignit;
şi mă scoate la limanul dumnezeieştii Edenul cel ce se încuiase s-a deschis; cele
pocăinţe. de sus şi cele de jos; făptura şi toate
Stih: Cuvioasă Maică Marie, roag ă-te lui neamurile minunîndu-se, se închină Ţie.
Dumnezeu pentru noi. Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
Rugăciune ocrotitoare aducînd şi mă.
acum cuvioasă, către preamilostiva Să-mi fie mie cristelniţă sîngele cel
Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile din coasta Ta, totodată şi băutură şi apă
tale, deschide-mi dumnezeieştile intrări. iertării ce a izvorît. Ca să mă curăţesc cu
Slavă… amîndouă, ungîndu-mă şi bînd ca o
Unime neamestecată, nezidită, fire ungere şi băutură, Cuvinte, cuvintele
fără început, care eşti lăudată în Treimea Tale cele de viaţă.
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
feţelor, mîntuieşte-ne pe noi, care ne mă.
închinăm cu credinţă stăpînirii Tale. Biserica a cîştigat coasta Ta, cea
Şi acum… purtătoare de viaţă, pahar, din care a
Pe Fiul cel fără de ani, din Tatăl izvorît nouă îndoit izvorul ie rtării şi al
sub vre me L-ai născut, neştiind de cunoştinţei, spre închipuirea amînduror
bărbat, Născătoare de Dumne zeu. Legilor, şi a celei vechi şi a celei noi,
Minune străină! Că alăptînd, ai rămas Mîntuitorul nostru.
fecioară. Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
Corul: “Întăreşte, Doamne, pe piatra mă.
poruncilor Tale, inima mea cea clătinată; Gol sînt spre a intra în cămară, gol
că Însuţi eşti Sfînt şi Domn.” sînt şi de a merge la nuntă şi la cină;
candela mi s-a stins, fiind fără de

41
untdelemn, cămara mi s-a închis, Milostiveşte-Te, Doamne,
dormind eu. Cina s-a mîncat; iar eu fiind milostiveşte-Te, spre făptura Ta; greşit-
legat de mîni şi de picioare, am fost am, iartă-mă, Cel ce eşti Însuţi din fire
aruncat afară. curat, şi afară de tine nimeni altul nu este
Slavă… fără pată.
Nedespărţită în fiinţă, neamestecată Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
mă.
în feţe, Dumnezeu Te cunosc pe Tine,
Pentru mine ai luat chipul me u,
Dumnezeire una în Treime; ca pe ceea ce
Dumnezeu fiind; arătat-ai minuni,
eşti împreună cu împărăţie şi împreună
vindecînd pe cei leproşi şi întărind pe cei
cu scaunul; şi strig Ţie cuvîntarea cea slăbănogi; curge rea celei ce-i curgea
mare, ce se cîntă întreit întru cei de sus.
sînge ai oprit-o, Mîntuitorule, cu
Şi acum… atingerea de poalele Tale.
Şi ai născut şi eşti fecioară, şi ai Stih: Cuvioasă Maică Marie, roag ă-te lui
rămas întru amîndouă cu firea fecioară; Dumnezeu pentru noi.
Cel ce S-a născut înnoieşte legile firii, şi Rîul Iordanului trecîndu-l , ai aflat
pîntecele a născut nesimţind dureri. odihnă, fugind de dulceaţa trupească cea
Unde Dumnezeu voieşte, se biruieşte fără durere; din care şi pe noi scoate-ne
rînduiala firii; că face cîte voieşte. cu rugăciunile tale, cuvioasă.
Corul: “Auzit-a proorocul de venirea Slavă…
Ta, Doamne, şi s-a temut; că ai să Te naşti Pe Tine Treime Te slăvim pe unul
din Fecioară şi oamenilor să Te arăţi, şi a Dumnezeu; Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Părinte,
grăit: Auzit-am auzul Tău şi m-am temut; Fiule şi Duhule, fiinţă neamestecată,
slavă puterii Tale, Doamne.” Unime Căreia pururea ne închinăm.
Şi acum…
CÎNTAREA a 5-a Din tine S-a îmbrăcat întru a mea
Corul: “De noapte mînecînd, frămîntătură Dumnezeu, Cel ce a zidit
Iubitorule de oameni, mă rog luminează- veacurile, Maică Fecioară, ceea ce eşti
mă şi mă îndreptează la poruncile Tale, şi nestricată şi nu ştii de bărbat, şi a unit
mă învaţă, Mîntuitorule, să fac voia Ta.” Luişi firea omenească.
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
Corul: “De noapte mînecînd,
mă.
Greu la minte m-am făcut, Iubitorule de oameni, mă rog luminează-
mă şi mă îndreptează la poruncile Tale, şi
Doamne, ca şi Faraon cel aspru, Ianis şi
mă învaţă, Mîntuitorule, să fac voia Ta.”
Iamvri la s uflet şi la trup, cufundat cu
gîndul. Ci ajută-mi mie, Mîntuitourle. CÎNTAREA a 6-a
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- Corul: “Strigat-am cu toată inima
mă. mea către înduratul Dumnezeu şi m-a
Cu lut mi-am amestecat gîndul, eu auzit din iadul cel mai de jos şi a scos din
ticălosul. Spală-mă, Stăpîne, în baia stricăciune viaţa mea.”
lacrimilor mele, mă rog Ţie, albă făcînd Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
haina trupului me u ca zăpada. mă.
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- Împotriveşte-te şi te luptă
mă. împotriva patimilor trupeşti, ca Iosua
De voi cerceta faptele mele, împotriva lui Amalec, biruind pururea
Mîntuitorule, mă văd pe mine însumi gîndurile cele înşelătoare, ca şi pe
întrecînd pe tot omul cu păcatele; că gavaoniţi.
întru cunoştinţă gîndind am greşit, iar nu Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
întru necunoşinţă. mă.
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- Treci peste firea cea curgătoare a
mă. vre mii, ca mai înainte corabia, şi te fă

42
moştenitor pămîntului aceluia al Greşealele lui Manase ţi-ai adunat
făgăduinţei, suflete: Dumne zeu cu voinţa, suflete, punînd ca nişte chipuri
porunceşte. groaznice patimile, şi înmulţind cele
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- supărătoare; dar pocăinţei lui rîvnind cu
mă. osîrdie, cîştigă umilinţă.
Precum ai mîntuit pe Petru cel ce a Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
strigat: mîntuieşte-mă, aşa apucînd mă.
înainte, Mîntuitorule, scapă-mă şi pe Necurăţiilor lui Ahab ai rîvnit,
mine de fiară, tinzîndu-Ţi mîna Ta, şi mă suflete al meu. Vai mie! Te-ai făcut locaş
scoate din adîncul păcatului. întinărilor trupeşti şi vas de ruşine al
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- patimilor. Ci dintru adîncul tău suspină
mă. şi spune lui Dumnezeu păcatele tale.
Pe Tine Te cunosc liman liniştit, Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
Stăpîne, Stăpîne Hristoase! Ci apucînd mă.
înainte, izbăveşte-mă, din adîncurile Încuiatu-s-a ţie cerul suflete, şi
păcatului cele neumblate, şi din foamete de la Dumnezeu te-a cuprins, de
deznădăjduire. vre me ce nu te-ai plecat cuvintelor lui Ilie
Slavă… Tesviteanul, ca şi Ahav oarecînd. Ci,
Treime sînt neamestecată, asemănîndu-te cu femeia din Sarepta,
nedespărţită; despărţită după feţe şi hrăneşte sufletul proorocului.
Unime sînt din fire unită Tatăl zice şi Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
Fiul şi Dumnezeiescul Duh. mă.
Şi acum… A ars oarecînd Ilie pe cei de două
Pîntecele tău ne-a născut nouă pe ori cîte cincizeci, cînd a junghiat şi pe
Dumnezeu, cu chipul ca şi noi; deci ca pe proorocii cei de ruşine ai Isabelei, spre
un Ziditor al tuturor roagă-L, mustrarea lui Ahav. Dar fugi, suflete, de
Născătoare de Dumnezeu, ca prin asemănarea acestor doi, şi te întăreşte.
rugăciunile tale să fim îndreptatţi. Slavă…
Corul: “Strigat-am cu toată inima Treime neamestecată, nedespărţită,
mea către înduratul Dumnezeu şi m-a de o fiinţă, Unime sfîntă. Lumini şi
auzit din iadul cel mai de jos şi a scos din Lumină şi trei sfinte şi unul sfînt este
stricăciune viaţa mea.” lăudată Treimea Dumnezeu. Ci laudă şi
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…, preaslăveşte, suflete, viaţă şi vieţi, pe
Şi acum…, Dumnezeul tuturor.
CONDACUL, glasul al 6-lea: Şi acum…
Suflete al meu, suflete al meu, Lăudămu-te, bine te cuvîntăm,
scoală! Pentru ce dormi? Sfîrşitul se închinămu-ne ţie, Născătoare de
apropie, şi vei să te tulburi. Deşteaptă-te Dumnezeu; că ai născut pe unul din
dar, ca să se milostivească spre tine Treimea cea nedespărţită, pe Fiul şi
Hristos Dumnezeu, Cel ce este Dumnezeu; şi tu singură ne-ai deschis
pretutindenea şi toate le plineşte. nouă celor de pe pămînt cele cereşti.
Corul: “Greşit-am, fărădelege am
CÎNTAREA a 7-a făcut, nu ne-am îndreptat înaintea Ta, nici
Corul: “Greşit-am, fărădelege am am păzit, nici am făcut precum ne-ai
făcut, nu ne-am îndreptat înaintea Ta, nici poruncit nouă; ci nu ne părăsi pe noi pînă
am păzit, nici am făcut precum ne-ai în sfîrşit, Dumnezeul părinţilor.”
poruncit nouă; ci nu ne părăsi pe noi pînă
în sfîrşit, Dumnezeul părinţilor.” CÎNTAREA a 8-a
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- Corul: “Pe Cel ce-L slăvesc oştile
mă. cereşti şi de Dînsul se cutremură

43
heruvimii şi serafimii, toată suflarea şi zidirea lăudaţi-L, binecuvîntaţi-L şi-L
zidirea lăudaţi-L, binecuvîntaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.”
preaînălţaţi întru toţi vecii.” CÎNTAREA A 9-A
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
mă. Corul: “Naşterea cea din zămislire
Drepte Judecătorule, Mîntuitorule, fără de sămînţă este netîlcuită, rodul
miluieşte-mă şi mă izbăveşte de foc şi de Maicii celei fară de bărbat este nestricat;
ameninţarea ce va să petrec la judecată, că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile.
după dreptate, iartă-mă mai înainte de Pentru aceasta pe tine toate neamurile, ca
sfîrşit, prin fapte bune şi prin pocăinţă. pe o maică mirească a lui Dumnezeu, cu
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- dreaptă credinţă te mărim.”
mă. Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
Ca tîlharul strig Ţie, pome neşte- mă.
mă; ca Petru plîng cu amar. Iartă-mă, Bolile tămăduind, săracilor a
Mîntuitorule, strig ca vameşul; lăcrime z binevestit Hristos-Cuvîntul. Pe şchiopi i-
ca păcătoasa. Primeşte-mi tînguirea, ca a vindecat, împreună cu vameşii a
oarecînd pe cea a canaanencei. mîncat, cu păcătoşii s-a amestecat;
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- sufletul fetei lui Iair, celei moarte mai
mă. dinainte, l-a întors cu atingerea mîinii.
Tămăduieşte putre junea smeritului Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
meu suflet, Mîntuitorule, Unule mă.
Vameşul s-a mîntuit şi păcătoasa s-
tămăduitorule. Pune-mi doctorie
a înţelepţit, iar fariseul lăudînduse s-a
vindecătoare şi untdelemn şi vin, fapte de
osîndit. Căci vameşul striga: milostiveşte-
pocăinţă şi umilinţă cu lacrimi.
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- Te, şi păcătoasa: miluieşte-mă. Iar
mă. fariseul se trufea zicînd: Dumnezeule,
Canaanencei şi eu urmînd strig: mulţumescu-Ţi, şi celelalte graiuri ale
miluieşte-mă, Fiul lui David! Mă atind de nebuniei lui.
poală, ca ceea ce-i curgea sînge; plîng ca Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
mă.
Marta şi ca Maria pentru Lazăr.
Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Zaheu vameş a fost,dar totuşi s-a
Sfîntul Duh, Dumnezeu. mîntuit; şi fariseul Simon se înşela, iar
Părinte cel ce eşti fără început, păcătoasa şi-a luat dezlegare de iertare
Fiule cel împreună fără de început, de la Cel ce are putere a ie rta păcatele;
Mîntuitorule cel bun, Duhule cel drept; acesteia sîrguieşte de urmează, suflete.
Născătorule al lui Dumne zeu-Cuvîntul, Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
mă.
Cuvinte al Tatălui celui fără început, N-ai rîvnit păcătoasei, o ticălosul
Duhule cel viu şi făcător, Treime Unime,
meu suflet, care luînd alabastru cu mir,
miluieşte-mă. cu lacrimi a uns picioarele Domnului şi
Şi acum… cu părul le-a şters. Căci i-a rupt înscrisul
Ca din vopsea de porfiră s-a ţesut păcatelor ei celor de de mult.
trupul lui Emmanuel, înăuntru pîntecelui Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte-
tău, Preacuată, ceea ce eşti porfiră mă.
înţelegătoare. Pentru aceasta, Născătoare Cetăţile cărora le-a dat Hristos
de Dumnezeu, cu adevărat pe tine te bunavestire, ştii, suflete al meu, cum au
cinstim. fost blestemate; te me-te de pildă, să nu te
Corul: “Pe Cel ce-L slăvesc oştile faci ca acelea; pe care asemănîndu-le
cereşti şi de Dînsul se cutremură Stăpînul cu cele din Sodoma, pînă la iad
heruvimii şi serafimii, toată suflarea şi le-a osîndit.

44
Stih: Mil uieşte-mă Dumnezeule, miluieşte- Mîniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce
mă. ziceţi în inimile voastre, întru
Să nu te arăţi, o sufletul me u, mai 5
aşternuturile voastre, vă căiţi. Jertfiţi
rău pentru deznădăjduire, auzind je rtfa dre ptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. 6
credinţa canaaneencei, pentru care cu Mulţi zic: “Cine ne va arăta nouă cele
cuvîntul lui Dumnezeu s-a tămăduit fiica bune?” Dar însemnatu-s-a peste noi
ei. Strigă din adîncul inimii, ca şi aceea
lumina feţei Tale, Doamne! 7 Dat-ai
lui Hristos: Fiul lui David, mîntuieşte-mă
veselie în inima mea, mai mare decît
şi pe mine.
veselia pentru rodul lor de grîu, de vin şi
Slavă…
de untdelemn ce s-a înmulţit. 8 Cu pace,
Pe Tatăl să-L slăvim, pe Fiul să-L
aşa mă voi culca şi voi adormi, că Tu,
preaînălţăm, dumnezeiescului Duh cu
credinţă să ne închinăm, Treimii celei Doamne, îndeosebi întru năde jde m-ai
nedespărţite, Unimii după fiinţă; ca aşezat.
lumină şi lumini, şi viaţă şi vieţi, Psalmul 6
făcătoare de viaţă şi luminătoare Doamne, nu cu mînia Ta să mă
marginilor. mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă
Şi acum… cerţi. 2 Miluieşte-mă, Doamne, că
Cetatea ta păzeşte-o, Preacuartă neputincios sînt; vindecă-mă, Doamne,
Născătoare de Dumnezeu, că întru tine că s-au tulburat oasele mele; 3 Şi sufletul
ea cu credinţă împărăţind, întru tine se şi meu s-a tulburat foarte, şi Tu, Doamne,
întăreşte, şi prin tine biruind, întoarce pînă cînd? 4 Întoarce-Te, Doamne;
toată înce rcarea, robeşte pe vrăjmaşi şi izbăveşte sufletul meu, mîntuieşte-mă,
stăpîneşte pe supuşii ei. pentru mila Ta. 5 Că nu este întru moarte
Cuvi oase Părinte Andreie, roagă-te lui cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad
Dumnezeu pentru noi.
cine Te va lăuda pe Tine ? 6 Ostenit-am
Andreie cinstite şi părinte, de trei
întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare
ori fericite, păstorul Cretei, nu înceta
noapte patul meu, cu lacrimile mele
rugîndu-te pentru cei ce te laudă, ca să
aşternutul meu voi uda. 7 Tulburatu-s-a
ne izbăvim de toată mînia, necazul şi
sricăciunea, şi de greşale să ne mîntuim de supărare ochiul meu, îmbătrînit-am
noi, cei ce cinstim pururea pomenirea ta. între toţi vrăjmaşii mei. 8 Depărtaţi-vă de
Corul: “Naşterea cea din zămislire la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că
fără de sămînţă este netîlcuită, rodul a auzit Domnul glasul plînge rii mele. 9
Maicii celei fară de bărbat este nestricat; Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul
că naşterea lui Dumnezeu înnoieşte firile. rugăciunea mea a primit. 10 Să se
Pentru aceasta pe tine toate neamurile, ca ruşineze şi să se tulbure foarte toţi
pe o maică mirească a lui Dumnezeu, cu vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se
dreaptă credinţă te mărim.” ruşineze foarte degrab.
Psalmul 4 Psalmul 12
Citeţul 1 : Cînd Te-am chemat, m-ai Pînă cînd, Doamne, mă vei uita
auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru pînă în sfîrşit? Pînă cînd vei întoarce faţa
necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre Ta de la mine? 2 Pînă cînd voi pune
mine şi ascultă rugăciunea mea. 2 Fiii gînduri în sufletul meu, dure re în inima
oamenilor, pînă cînd grei la inimă? mea ziua şi noaptea? 3 Pînă cînd se va
Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea? 4
minciuna? 3 Să ştiţi că minunat a făcut Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul
Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă meu, luminează ochii mei, ca nu cumva
va auzi cînd voi striga către Dînsul. 4 să adorm întru moarte, 5 Ca nu cumva să

45
zică vrăjmaşul me u: “Întăritu-m-am scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută
asupra lui”. Cei ce mă necăjesc se vor spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi
bucura de mă voi clătina. 6 Iar eu spre sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s-
mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
19
inima mea de mîntuirea Ta; cînta-voi Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-
Domnului, Celui ce mi-a făcut bine şi voi mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe
cînta numele Domnului celui Preaînalt. vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură
Caută, auzi-mă, Doamne, nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul
Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z
nu cumva să adorm întru moarte, Ca nu că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
cumva să zică vrăjmaş ul meu: “Întăritu- răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
m-am asupra lui”. Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte,
Slavă…, Şi acum… Aliluia (de 3 ori) Dumnezeule, pe Israel din toate
Doamne miluieşte, (de 3 ori) Slavă…, Şi necazurile lui.
acum… Psalmul 30
Psalmul 24 Spre Tine, Doamne, am nădăjduit,
Către Tine, Doamne, am ridicat ca să nu fiu ruşinat în veac. Întru
sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre îndreptarea Ta, izbăveşte-mă şi mă
Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în scoate. 2 Pleacă spre mine urechea Ta,
veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3 grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumne zeu
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine apărător şi casă de scăpare ca să mă
nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce mîntuieşti. 3 Că puterea mea şi scăparea
fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale, mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei
Doamne, arată-mi şi cărările Tale mă povăţui şi mă vei hrăni. 4 Scoate-mă-vei
învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o
Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu, mie, că Tu eşti apărătorul meu. 5 În
Mîntuitorul meu şi pe Tine Te-am mîinile Tale îmi voi da duhul meu;
aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de izbîvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul
îndurările şi milele Tale, Doamne, că din adevărului. 6 Urît-ai pe cei ce păzesc
veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale deşertăciuni în zadar, iar eu spre
neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila Domnul am nădăjduit. 7 Bucura-mă-voi
Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat
Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul, spre sme renia mea, mîntuit-ai din nevoi
pentru aceasta lege va pune celor ce sufletul meu, 8 Şi nu m-ai lăsat în mîinile
greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat
blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi picioarele mele. 9 Miluieşte-mă, Doamne,
căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mînie
milă şi adevăr pentru cei ce caută ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. 10
aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12 Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii
Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie
păcatul meu,că mult este. 13 Cine este tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. 11
omul cel ce se teme de Domnul? Lege va La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de
pune lui în calea pe care a ales-o. 14 ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică
Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară
seminţia lui va moşteni pămîntul. 15 fugeau de mine. 12 Uitat am fost ca un
Domnul este întărirea celor ce se tem de mort din inima lor, ajuns-am ca un vas
Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16 stricat, 13 Că am auzit ocara multora din
Ochii mei pururea spre Domnul, că El va cei ce locuiesc împre jur, cînd se adunau
ei împreună împotriva mea; ca să ia

46
sufletul meu s-au sfătuit. 14 Iar eu către tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi
Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: “Tu vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei
eşti Dumne zeul meu!” 15 În mîinile Tale, vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea
soarta mea, izbăveşte-mă din mîna mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare
vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie
prigonesc. 16 Arată faţa Ta peste robul nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că
Tău, mîntuieşte-mă cu mila Ta! 17 înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să
Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini
chemat pe Tine; să se ruşineze te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de
necredincioşii şi să se coboare în iad. 18 piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi
Mute să fie buzele cele viclene, care
vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi
grăiesc împotriva dreptului fărădelege,
peste balaur. 14 “Că spre Mine a
cu mîndrie şi cu defăimare. 19 Cît este de
nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice
mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne,
pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, Domnul; îl voi acoperi pe el, că a
pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către
Tine, înaintea fiilor oamenilor. 20 Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în
Ascunde-i-vei pe dînşii cu acoperămîntul necaz şi-l voi scoate pe el, şi-l voi slăvi. 16
feţei Tale de tulburarea oamenilor. 21 Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i
Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de voi arăta lui mîntuirea Mea”.
împotrivirea limbilor. 22 Binecuvîntat Corul începe Cîntarea proorocului Isaia, cu
cîntare dulce, lin şi rar, pe glasul al 7-lea:
este Domnul, că minunată a fost mila Sa,
în cetate întărită. 23 Iar eu am zis întru Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
uimirea mea: „Lepădat sînt de la faţa neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
ochilor Tăi.” 24 Pentru aceasta ai auzit Dumnezeu.
glasul rugăciunii mele cînd am strigat Auziţi pînă la marginile
către Tine. 25 Iubiţi pe Domnul toţi pămîntului, căci cu noi este Dumnezeu.
cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi Cei puternici, plecaţi-vă, căci cu noi
răsplăteşte celor ce se mîndresc, cu este Dumne zeu.
prisosinţă. 26 Îmbărbătaţi-vă şi să se Că iarăşi veţi putea şi iarăşi veţi fi
întărească inima voastră, toţi cei ce biruiţi, căci cu noi este Dumnezeu.
nădăjduiţi în Domnul. Şi orice sfat veţi sfătui, risipi-l-va
Psalmul 90 Domnul, căci cu noi este Dumnezeu.
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Şi cuvîntul pe care îl veţi grăi, nu
Preaînalt, întru acoperămîntul va rămîne întru voi, căci cu noi este
Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va Dumnezeu.
zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi De frica voastră nu ne vom te me,
scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nici ne vom tulbura, căci cu noi este
nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va Dumnezeu.
izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul Pe Domnul Dumne zeul nostru, pe
tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe Acela vom sfinţi şi El va fi nouă frică,
tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o căci cu noi este Dumnezeu.
armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre
te vei teme de frica de noapte, de săgeata Dînsul, va fi mie spre sfinţire, căci cu noi
ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în este Dumne zeu.
întune ric, de molima ce bîntuie întru Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre
amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o Dînsul şi mă voi mîntui printr-Însul, căci
mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de cu noi este Dumnezeu.

47
Iată eu şi pruncii care mi i-a dat de sminteală, dăruieşte-o mie,
Dumnezeu, căci cu noi este Dumne zeu. Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.
Poporul cel ce umbla întru Şi acum…,
întune ric a văzut lumină mare, căci cu Ziua trecînd, cu cîntare, Te slăvesc
noi este Dumnezeu. pe Tine, Sfinte: seara, rogu-mă, cu
Cei ce locuiţi în latura şi umbra noaptea, fără de bîntuială, dăruieşte-o
morţii, lumină va srăluci peste voi, căci mie, Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.
cu noi este Dumnezeu. Corul cîntă pe glasul al 2-lea:
Că prunc S-a născut nouă Fiul şi S- Firea cea fără de trup a
a dat nouă, căci cu noi este Dumnezeu. heruvimilor, cu cîntări fără încetare pe
A Cărui stăpînire s-a făcut peste Tine Te slăveşte.
umărul Lui, căci cu noi este Dumnezeu. Vieţuitorii cei cu cîte şase aripi,
serafimii, cu neîncetate glasuri pe Tine
Şi păcii Lui nu este hotar, căci cu
Te preaînalţă.
noi este Dumnezeu.
Toate oştile îngerilor cu cîntări
Şi se cheamă numele Lui Înger de
întreit sfinte Te laudă.
mare sfat, căci cu noi este Dumnezeu.
Că mai înainte de toate eşti, Cel ce
Sfetnic minunat, căci cu noi este
eşti Părinte şi împreună fără de început
Dumnezeu.
ai pe Fiul Tău.
Dumnezeu tare, Stăpînitor, Domn Şi întocmai cinstit purtînd pe
păcii, căci cu noi este Dumne zeu.
Duhul vieţii, nedespărţirea Treimii arăţi.
Părinte al veacului ce va să fie, căci Preasfîntă Fecioară, Maica lui
cu noi este Dumnezeu. Dumnezeu, şi cei ce aţi fost singuri
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, văzători cuvîntului şi slujitori.;
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Ale proorocilor şi ale mucenicilor
Dumnezeu. toate cetele, ca cei ce aveţi viaţă
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, nemuritoare,
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Pentru toţi rugaţi-vă cu de-adinsul,
Dumnezeu. că toţi sînte m întru nevoi.
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Ca, izbăvindu-ne de înşelăciunea
Duh, căci cu noi este Dumnezeu. celui rău, să cîntăm cîntare îngerească:
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, „Sfinte, Sfinte, Sfinte, întreit Sfinte,
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Doamne, miluieşte-ne şi ne mîntuieşte pe
Dumnezeu. noi. Amin.”
Şi acum, şi pururea, şi în vecii Citeţul 1: Cred întru unul Dumne-
vecilor. Amin. Căci cu noi este zeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului
Dumnezeu. şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
Dumnezeu. Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
Apoi troparele: toţi vecii; Lumină din Lumină,
Ziua trecînd, mulţumesc Ţie, Dumnezeu adevărat din Dumne zeu
Doamne, seara, rogu-mă, cu noaptea, adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
fără de păcat, dăruieşte-o mie, fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au
Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte. făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru
Slavă…, a noastră mîntuire, S-a pogorît din ceruri
Ziua trecînd, slăvescu-Te pe Tine, şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
Stăpîne: seara, rogu-mă, cu noaptea, fără Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a
răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu

48
Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat. Şi a Preotul: Dumne zeule, curăţeşte-ne
înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a pe noi, păcătoşii, şi ne miluieşte.
suit la ceruri, şi şade de-a dreapta Corul Dumnezeule, curăţeşte-ne pe
Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să noi, păcătoşii:, şi ne miluieşte.
judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…
nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt, Preasfîntă Treime… Tatăl nostru…
Domnul de viaţă făcătorul, Care din Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl Citeţul 1: Amin.
Şi troparele acestea pe glasul al 2-lea:
şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
Luminează ochii mei, Hristoase
grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă,
Dumnezeule, ca nu cîndva să adorm
sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea întru moarte; ca nu cîndva să zică
vrăjmaşul me u: Întăritu-m-am as upra
păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi
lui.
viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Preotul: Preasfîntă Stăpînă, de Slavă…
Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru Sprijinitor sufletului meu fii,
noi, păcătoţii. Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a
Corul: Preasfîntă Stăpînă, de multe curse. Izbăveşte-mă de ele şi mă
Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru mîntuieşte, Bunule, ca un iubitor de
noi păcătoţii. (de 2 ori) oameni.
Preotul: Toate puterile cereşti, ale Şi acum…
sifnţilor îngeri şi ale arhanghelilor, Că nu avem îndrăzneală pentru
rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii. multe păcatele noastre, tu pe Cel ce S-a
Corul: Repetă născut din tine, roagă-L, Născătoare de
Preotul: Sfinte Ioane, Proorocule şi Dumnezeu Fecioară, că mult poate
Înaintemergătorule şi Botezătorul rugăciunea Maicii spre îmblînzirea
Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te Spăpînului. Nu trece cu vederea
pentru noi, păcătoşii. rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că
Corul: Repetă milostiv este şi poate să mîntuiască, Cel
Preotul: Sfinţilor măriţilor apostoli, ce a primit a pătimi pentru noi.
proorocilor şi mucenicilor, şi toţi sfinţii, Doamne miluieşte. (de 40 de ori)
rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii. Slavă… Şi acum… Ceea ce eşti mai
Corul: Repetă cinstită decît heruvimii…
Preotul: Preacuvioşilor şi de Întru numele Domnului, …
Dumnezeu purtători părinţi ai noştri, binecuvintează.
păstori şi învăţători ai lumii, rugaţi-vă Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor
pentru noi, păcătoşii. părinţilor noştri, Doamne Iisuse
Corul: Repetă Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-
ne pe noi.
Aici se pomeneşte şi sfîntul al cărui hram este, de
două ori. Citeţul 1: Amin.
Preotul: Cea nebiruită şi necuprinsă Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai
şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi,
viaţă făcătoarei Cruci, nu ne lăsa pe noi, izbăveşte-ne şi de tot lucrul ce umblă
păcătoşii. întru întune ric. Primeşte jertfa cea de
Corul: Repetă seară, ridicările mîinilor noastre şi ne
Preotul: Dumne zeule, curăţeşte-ne învredniceşte şi măsura nopţii fără de
pe noi, păcătoşii. prihană a o trece, neispitiţi de rele, şi ne
Corul: Dumne zeule, curăţeşte-ne pe izbăveşte de toată tulburarea şi
noi, păcătoşii. îngrozirea, care ne vine de la diavol.

49
Dăruieşte sufletelor noastre umilinţă şi Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
gîndurilor noastre grijire de întrebarea Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
ce va să fie la înfricoşătoarea şi dreapta bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16
Ta judecată. Pătrunde, cu frica Ta, Doamne, buzele mele vei deschide şi
trupurile noastre şi omoară mădularele gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
noastre cele pămînteşti, ca şi întru voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
liniştea somnului să ne luminăm cu le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
privirea la judecăţile Tale. Întoarce de la duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită
noi toată nălucirea necuvioasă şi pofta Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine,
cea vătămătoare, şi ne ridică în vre me de Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului,
rugăciune, întăriţi în credinţă şi sporind şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20
întru poruncile Tale, cu bună vrerea şi Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
bunătatea Unuia-Născut Fiului Tău, cu prinosul şi arderile de tot; atunci vor
Care binecuvîntat eşti, împreună cu pune pe altarul Tău viţei.
Preasfîntul şi bunul, şi de viaţă Făcătorul Psalmul 101
Duhului Tău, acum şi pururea, şi în vecii Doamne, auzi rugăciunea mea şi
vecilor. Amin. strigarea mea la Tine să ajungă! 2 Să nu
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de întorci faţa Ta de la mine; în orice zi mă
3 ori)
necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta! 3
Psalmul 50 În orice zi Te voi chema, degrab auzi-
Miluieste-mă, Dumnezeule, după mă! 4 Că s-au stins ca fumul zilele mele şi
mare mila Ta 2 Şi, după mulţimea oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. 5
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea iarba; că am uitat să-mi mănînc pîinea
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că mea. 6 De glasul suspinului me u, osul
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu s-a lipit de carnea mea. 7
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie Asemănatu-m-am cu pelicanul din
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am pustie; ajuns-am ca bufniţa din
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru dărîmături. 8 Privegheat-am şi am ajuns
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca ca o pasăre singuratică pe acoperiş. 9
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am Toată ziua m-au ocărît vrăjmaşii mei şi
zămislit, şi în păcate m-a născut maica cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau.
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele 10
Că cenuşă am mîncat în loc de pîine şi
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii băutura mea cu plînge re am amestecat-o,
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu 11
Din pricina urgiei Tale şi a mîniei
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai Tale; că, ridicîndu-mă eu, m-ai surpat. 12
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se- iarba m-am uscat. 13 Iar Tu, Doamne, în
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce veac rămîi şi pomenirea Ta din neam în
faţa Ta de către păcatele mele şi toate neam. 14 Sculîndu-Te, vei milui Sionul, că
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă vre mea este să-l miluieşti pe el, că a venit
curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi vre mea. 15 Că au iubit robii Tăi pietrele
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru lui şi de ţărîna lui le va fi milă. 16 Şi se
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi vor te me neamurile de numele Domnului
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. şi toţi împăraţii pămîntului de slava Ta.
13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu 17
Că va zidi Domnul Sionul şi se va arăta
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi întru slava Sa. 18 Căutat-a spre
pe cei fără de lege căile Tale şi cei rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15 cererea lor. 19 Să se scrie acestea pentru

50
neamul ce va să vină şi poporul ce se care nu Ţi-au greşit Ţie, ci ai pus
zideşte va lăuda pe Domnul; 20 Că a pocăinţă mie, păcătosului, pentru că am
privit din înălţimea cea sfîntă a Lui, păcătuit mai mult decît nisipul mării.
Domnul din ce r pe pămînt a privit, 21 Ca Multe sînt fărădelegile mele şi nu sînt
să audă s uspinul celor ferecaţi, să dezlege vrednic a căuta şi a privi înălţimea
pe fiii celor omorîţi, 22 Să vestească în cerului din pricina mulţimii
Sion numele Domnului şi lauda Lui în nedreptăţilor mele. Strîns sînt eu cu
Ierusalim, 23 Cînd se vor aduna multe cătuşi de fier, încît nu pot să-mi
popoarele împreună şi împărăţiile, ca să ridic capul meu şi nu am nici loc de
slujească Domnului. 24 Zis-am către odihnă, pentru că Te-am mîniat şi am
Dumnezeu în calea tăriei Lui: „Vesteşte- făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit voia
mi puţinătatea zilelor mele. 25 Nu mă lua Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am
la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, pus urîciuni şi am înmulţit smintelile.
Doamne, sînt din neam în neam.” 26 Dar acum îmi plec genunchii inimii mele,
Dintru început Tu, Doamne, pămîntul l- rugînd bunătatea Ta: „Am păcătuit,
ai întemeiat şi lucrul mîinilor Tale sînt Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele
cerurile. 27 Acelea vor pieri, iar Tu vei eu le cunosc. Însă cer, rugîndu-Te: iartă-
rămîne şi toţi ca o haină se vor învechi, şi mă Doamne, iartă-mă, şi nu mă pierde în
ca un veşmînt îi vei schimba, şi se vor fărădelegile mele şi nici nu mă osîndi la
schimba. 28 Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi întune ric s ub pămînt, căci Tu eşti,
nu se vor împuţina. 29 Fiii robilor Tăi vor Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se
locui pămîntul lor şi seminţia lor în veac pocăiesc. Arată-Ţi peste mine bunătatea
va propăşi. Ta, mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul,
Rugăciunea regelui M anase. după mare mila Ta, şi Te voi preaslăvi în
Doamne atotţiitorule, Dumnezeul toate zilele vieţii mele. Căci pe Tine Te
părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este
Isaac şi al lui Iacov, şi al seminţiei celei slava în vecii vecilor. Amin!”
drepte a lor, Cel ce ai făcut cerul şi Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă
pămîntul cu toată podoaba lor. Care ai Treime… Tatăl nostru…
legat marea cu cuvîntul poruncii tale, Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Care ai încuiat adîncul şi l-ai pecetluit cu
numele Tău cel înfricoşător şi slăvit, Apoi troparele acestea pe glasul al 6-lea:
Corul: Miluieşte-ne pe noi, Doamne,
înaintea Căruia toate se tem şi tre mură
miluieşte-ne pe noi, că, nepricepîndu-ne
din pricina atotputerniciei Tale, pentru
de nici un răspuns, această rugăciune
că nimeni nu poate să stea înaintea
aducem Ţie, ca unui Stăpîn, noi,
strălucirii slavei Tale şi nesuferită este păcătoşii robii Tăi; miluieşte-ne pe noi.
mînia urgiei Tale asupra celor păcătoşi!
Slavă…
Însă nemăs urată şi neajunsă este şi mila Doamne, miluieşte-ne pe noi, că
făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul Cel întru Tine am nădăjduit; nu Te mînia pe
preaînalt, bun, îndelung-răbdător şi mult noi foarte, nici pome ni fărădelegile
milostiv, Căruia Îi pare rău de răutăţile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi
oamenilor. Tu, Doamne, după mulţimea ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri,
bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi că Tu eşti Dumne zeul nostru şi noi
iertare celor ce Ţi-au greşit, şi după sîntem poporul Tău, toţi lucrul mîinilor
mulţimea îndurărilor Tale, ai hotărît Tale şi numele Tău che măm.
pocăinţă păcătoşilor spre mîntuire. Şi acum…,
Aşadar Tu, Doamne, Dumnezeul celor Uşa milostivirii deschide-o nouă,
drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei binecuvîntată Născătoare de Dumne zeu,
drepţi: pentru Avraaam şi Isaac şi Iacov, ca să nu pie rim cei ce nădăjduim întru

51
tine, ci să ne mîntuim prin tine din nevoi, Adusu-mi-am aminte de zilele cele de
că tu eşti mîntuirea neamului creştinesc. demult; cugetat-am la toate lucrurile
Citeţul 2: Doamne miluieşte. (de 40 de Tale, la faptele mîinilor Tale m-am
ori). gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile
Slavă…, Şi acum… Ceea ce eşti mai mele, sufletul me u, ca un pămînt
cinstită decît heruvimii…
însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că
Întru numele Domnului...,
a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa
binecuvintează.
Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor
Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor
ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud
Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase,
dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e
Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.
Citeţul 2: Amin. nădejdea. Arată-mi calea pe care voi
Apoi rugăciunea aceasta: me rge, că la Tine am ridicat sufletul
Stăpîne Dumnezeule, Părinte meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la
atotputernice, Doamne, Fiule Unule- Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac
Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte, o voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
Dumnezeire, o Putere, miluieşte-mă pe Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
mine, păcătosul şi, cu judecăţile care ştii, pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele
mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
Tău, că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul
Amin. meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe
Citeţul 1: Veniţi să ne închinăm ... (de vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
3 ori) necăjesc sufletul meiu, că eu sînt robul
Psalmul 69 Tău.
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia Slavă întru cei de sus lui Dumne zeu
aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie şi pe pămînt pace, între oameni
grăbeşte-Te! 2 Să se ruşine ze şi să se bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te
înfrunte cei ce caută sufletul meu; 3 Să se cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te,
întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea
voiesc mie rele; 4 Întoarcă-se îndată mare. Doamne, Împărate ceresc,
ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule,
bine!” 5 Să se bucure şi să se veselească Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse
de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne
Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu,
iubesc mîntuirea Ta: “Slăvit să fie Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii,
Domnul!” 6 Iar eu sărac sînt şi sărman, miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele
Dumnezeule, ajuta-mă! 7 Ajutorul meu şi lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel
Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne
zăbovi. miluieşte pe noi. Că Tu eşti unul Sfînt,
Psalmul 142 Tu eşti unul Domn Iisus Hristos, întru
Doamne, auzi rugăciunea mea, slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate
ascultă cere rea mea, întru credincioşia zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu numele Tău în veac şi în veacul veacului.
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3 în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne,
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că
viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a am greşit Ţie. Doamne, către Tine am
să locuiesc în întuneric ca morţii cei din scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu
veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este
mea încremenită în lăuntrul meu. 5 izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea

52
lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc milostivindu-se spre noi, cum am
pe Tine.” îndrăzni, Mîntuitorule, a Te lăuda pe
Învredniceşte-ne, Doamne, în Tine, pe Care Te binecuvintează
noaptea aceasta, fără de păcat să ne neîncetat îngerii? Ştiutorul inimilor,
păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne iartă sufletele noastre.
Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi Şi acum…
preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Multe sînt mulţimile greşelilor
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum mele, Născătoare de Dumne zeu. La tine
am nădăjduit întru Tine. Bine eşti am scăpat, Curată, mîntuire trebuindu-
cuvîntat, Doamne, învaţă-mă mi. Ce rcetează neputinciosul meu suflet
îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, şi te roagă Fiului tău şi Dumne zeului
Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările nostru să-mi dăruiască mie iertare de
Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte, relele ce am făcut, ceea ce eşti una
luminează-mă cu îndreptările Tale. binecuvîntată.
Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile Preasfîntă Născătoare de
mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie Dumnezeu, în vremea vieţii mele, nu mă
se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie lăsa pe mine. Ajutorului omenesc nu mă
slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului şi încre dinţa, ci singură mă sprijineşte şi
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în mă miluieşte.
vecii vecilor. Amin. Toată năde jdea mea spre tine o
Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă
Treime… Tatăl nostru… sub acoperămîntul tău.
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Citeţul 1: Doamne miluieşte (de 40 de
Apoi încep strănile să cînte lin şi rar pe glasul al 7- ori).
lea: Cel ce în toată vremea şi în tot
Corul: Doamne al puterilor, fii cu ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
noi, că pe altul afară de Tine, ajutor slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
întru necazuri, nu avem. Doamne al răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
puterilor, miluieşte-ne pe noi. (de 2 ori) milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
Stih: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
Lui, lăudaţi-l pe El întru tăria puterii Lui. la mîntuire pentru făgăduinţa
Doamne al puterilor ... bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile lui,
lăudaţi-L pe El după mulţi mea slavei Lui. primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
Doamne al puterilor ... acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trî mbi ţă; poruncile Tale; sufletele noastre le
lăudaţi-L pe El în psaltire şi alăută. sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
Doamne al puterilor ... îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Stih: Lăudaţi-L pe El în ti mpane şi în horă, izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
lăudaţi-L pe El în strune şi în organe. şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
Doamne al puterilor ... sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
Stih: Lăudaţi-L pe El în chi mvale bi ne
răsunătoare, lăudaţi-L pe El în chi mvale de fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
strigare. Toată suflarea să l aude pe Domnul. unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
Doamne al puterilor ... Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
Stih: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii eşti în vecii vecilor. Amin.
Lui, lăudaţi-L pe El întru tări a puterii Lui. Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
Doamne al puterilor ... Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită ...
Slavă… Întru numele Domnului, ...
Doamne, de n-am avea pe sfinţii binecuvintează.
Tăi rugători şi bunătatea Ta

53
Preotul iese din altar şi stînd în fața sfintelor uși necurate; iar pe Fiul tău şi Stăpînul
rosteşte ecfonisul: nostru şi Domnul, cu îndrăznirea ta, ca o
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre Maică, cuprinzînd, roagă-L să-mi
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa deschidă şi mie milostivirile cele
Ta peste noi şi ne miluieşte. iubitoare de oameni ale bunătăţii Sale.
Citeţul 1: Amin. Şi, trecînd greşelile mele cele
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Sirul:
nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al arate. Şi fii lîngă mine pururea ca o
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie)
Iar duhul curăţiei, al gîndului smeri t, al
milostivă, milosîrdă şi iubitoare de bine.
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale. (o Întru această viaţă de acum, caldă
metanie) folositoare şi ajutătoare; năvălirile
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie) îndreptîndu-mă. Şi, în vremea ieşirii
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru mele, ticălosul meu suflet păzindu-l şi
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului. (o întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli
închinăciune) departe de aceasta izgonindu-le. Şi, în
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul. ziua înfricoşătoarei judecăţi de munca
(o închinăciune)
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă.
cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei
(o închinăciune) negrăite ale Fiului tău şi Dumne zelui
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o nostru moştean pe mine arătîndu-mă. Pe
închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
care să o şi dobîndesc, Stăpîna mea,
toată, şi la sfîrşit o metanie. Preasfîntă de Dumnezeu Născătoare,
Citeţul Sfinte Dumnezeule…
1: prin mijlocirea şi sprijinul tău. Cu harul
Preasfîntă Treime… Tatăl nostru… şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Fiului tău, a Domnului şi Dumnezeului şi
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte. Mîntuitorului nostru Iisus Hristos,
(de 12 ori). Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi
Apoi rugăciunea aceasta:
închinăciunea, împreună cu Cel fără de
Nepătată, neîntinată, nestricată, început al Lui Părinte şi cu Preasfîntul, şi
fără prihană, curată Fecioară, a lui
bunul, şi de viaţă făcătorul Duhul Lui,
Dumnezeu Mireasă; Stăpînă, care pe acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Dumnezeu-Cuvîntul cu oame nii, prin Amin.
preaslăvită naşterea ta, L-ai unit şi firea Altă rugăciune către Domnul nosru Iisus Hristos.
cea lepădată a neamului nostru cu cele Şi ne dă nouă, Stăpîne, celor ce
cereşti ai împreunat-o; ceea ce eşti me rgem spre somn, odihnă trupului şi
singură nădejdea celor fără de nădejde şi sufletului; şi ne păzeşte pe noi de
celor biruiţi ajutătoare; gata folositoare întunecatul somn al păcatului şi de toată
celor ce aleargă la tine şi tuturor întunecata şi cea de noapte patimă a
creştinilor scăpare, nu te scîrbi de mine, dulceţii. Conteneşte întărîtările
cel păcătos şi întinat, care cu urîte patimilor, stinge săgeţile vicleanului cele
gînduri şi cu cuvinte, şi cu fapte, pe mine aprinse, cele pornite asupra noastră cu
de tot netrebnic m-am făcut, şi, prin vicleşug. Zburdările trupului nostru le
lenea dulceţilor vieţii, cu voia rob m-am potoleşte şi tot gîndul nostru cel
făcut; ci, ca ceea ce eşti Maica iubitorului pămîntesc şi trupesc adoarme-l. Şi ne
de oamenii Dumne zeul, cu iubirea de dăruieşte nouă, Dumne zeule, minte
oameni, milostiveşte-te spre mine, deşteaptă, cuget curat, inimă trează,
păcătosul şi întinatul, şi primeşte somn uşor şi de toată nălucirea satanei
rugăciunea mea, ce se aduce ţie din buze nestrămutat. Scoală-ne pe noi în vremea

54
rugăciunii, întăriţi întru poruncile Tale şi şi pizmaşul; împacă viaţa noastră;
pomenirea judecăţilor Tale întru noi Doamne, miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta
nestricată avînd-o. Cuvîntare de slava Ta şi mîntuieşte sufletele noastre, ca un bun
în toată noaptea ne dăruieşte, ca să şi de oameni Iubitor.
cîntăm şi să binecuvîntăm şi să slăvim, Preotul după rugăciune sculîndu-se în picioare
preacinstitul şi preaîncuviinţatul Tău zice:
nume, al Tatălui şi al Fiului, şi al Binecuvîntaţi, părinţi sfinţiţi, şi mă
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în iertaţi pe mine, păcătosul, cîte am greşit
vecii vecilor. Amin. cu cuvîntul, cu gîndul, cu fapta şi cu
Preaslăvită pururea Fecioară toate simţirile mele.
binecuvîntată, de Dumnezeu Născătoare, Poporul: răspunde
du rugăciunea noastră la Fiul tău şi Dumnezeu să te ierte, părinte
Dumnezeul nostru şi cere să mîntuiască sfinţite, roagă-te lui Dumne zeu pentru
prin tine sufletele noastre. noi, păcătoşii.
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea Preotul zice ectenia:
S ă ne rugăm pentru pacea lumii.
mea este Fiul, acoperămîntul meu este Doamne, miluieşte.
Duhul Sfînt, Treime Sfîntă, slavă Ţie. Pentru buna sporire şi întărirea
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase dreptmăritorilor creştini.
Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie. Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
Preafericitul Patriarh Kiril, şi pentru Domnul nostru,
Corul: Slavă…, Şi acum… Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir, şi pentru
binecuvintează. Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Ni codim şi
Preotul în genunchi cu faţa spre popor zice cu pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri.
glas mare această rugăciune; iar toţi stau în genunchi. Pentru de Dumnezeu păzită țara noastră,
stăpînirea, oastea și poporul ei. (la mănăstiri se
Stăpîne Mult-milostive, Doamne, pomenesc starețul și frații)
Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc
pentru rugăciunile Preacuratei Stăpînei pe noi.
Pentru cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă.
noastre de Dumnezeu Născătoare şi Pentru cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor
pururea Fecioarei Maria; cu puterea să ne rugăm pentru dînşii.
cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu Pentru izbăvirea celor robiţi.
Pentru părinţii şi fraţii noştri care sînt departe.
folosinţele cinstitelor cereştilor puteri Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin
celor fără de trupuri; pentru rugăciunile aer.
cinstitului, măritului prooroc Pentru cei ce zac în neputinţe.
S ă ne rugăm şi pentru îmbelşugarea roadelor
Înaintemergătorului şi Botezătorului pămîntului.
Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot Şi pentru toţi ortodocşii creştini.
lăudaţilor Apostoli; ale sfinţilor măriţilor S ă fericim pe conducătorii ţării.
Pe arhiereii ortodocşi.
şi buni biruitori mucenici; ale Pe ctitorii sfîntului locaşului acestuia.
preacuvioşilor şi purtătorilor de Pe părinţii şi învăţătorii noştri
Dumnezeu părinţilor noştri; ale Sfinţilor Și pe toţi cei mai înainte adormiţi părinţi şi
fraţi ai noştri ortodocşi, care odihnesc aici şi
şi drepţilor dumne zeieşti părinţi, pretutindeni. S ă zicem şi pentru aceştia.
Ioachim şi Ana, şi ale tuturor sfinţilor Doamne miluieşte (de 3 ori)
Tăi; bine primită fă rugăciunea noastră; Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri,
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte -
dăruieşte-ne iertare de greşelile noastre; ne pe noi.
acoperă-ne cu acoperămîntul aripilor Amin.
Tale; izgoneşte de la noi pe tot vrăjmaşul

55