Sunteți pe pagina 1din 9

ANEXA

GHID DE ELABORAREA ŞI REDACTARE A UNUI REFERAT


Referatul reprezintă o componentă esenţială a evaluării activităţii formabilului. Aceasta
testează abilităţile de a concepe şi a realiza o analiză independentă a temei, precum şi de a o redacta
conform regulilor comunităţii ştiinţifice.
Un referat care are un nivel satisfăcător, trebuie să demonstreze familiaritatea formabilului cu
literatura relevantă pentru tema abordată, să fie corect din punct de vedere metodologic, al analizei
datelor şi al argumentării, să aibă o structură logică, să fie redactat coerent, în stilul limbajului
ştiinţific. Aspectul de formă trebuie să fie, de asemenea, în concordanţă cu standardele academice.

Scopul acestui material este de a furniza formabililor/auditorilor un ghid general de redactare


a referatului.

Întreaga responsabilitate privind realizarea referatului îi revine formabilului. Acesta are


datoria să redacteze referatul în conformitate cu cerinţele prezentate mai jos. Nerespectarea acestor
norme atrage după sine penalizări în notare.
Formatul referatului

Referatul trebuie să cuprindă următoarele părţi:

1. Pagina de titlu
2. Cuprins (dacă este cazul)
3. Lista abrevierilor (dacă este cazul)
4. Introducere
5. Conţinutul referatului (unul, două sau trei compartimente sau paragrafe)
6. Generalizare sau concluzii
7. Bibliografie
8. Anexe (dacă este cazul)
Obligatoriu: Referatul trebuie să fie tehnoredactat la computer: format A4, la un rând şi
jumătate distanţă, în Times New Roman, mărimea literelor fiind de 12 puncte. Paginile vor fi
numerotate cu litere arabe, în partea de jos şi centrală a fiecărei pagini.
Marginile documentului (pentru zona de text) vor fi setate astfel:
 Spaţiu liber în partea stângă: 3 cm S Spaţiu liber în partea dreaptă şi jos: 2 cm
 Spaţiu liber în partea de sus: 2,5 - 3,5 cm (depinde de existenţa sau nu a header-
ului)
 Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină, dar nu şi subcapitolele şi
subpunctele. Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1, 2, 3, etc.), la fel şi
subcapitolele (1.1, 1.2, 3, etc.) şi subpunctele (1.1.1, 1.1.2, sau 1.2.1, 1.2.2, etc.).
Titlul capitolelor, subcapitolelor şi subpunctelor vor fi scrise în bold.
Pe prima pagină (pagina de titlu) se vor trece obligatoriu şi exclusiv următoarele informaţii:
instituţia, catedra, disciplina/denumirea cursului, titlul referatului, numele şi prenumele
formabilului, specialitatea, anul şi grupa, data predării (zi/lună/an).

1
ANEXA

Cuprinsul va conţine numele capitolelor, subcapitolelor şi subpunctelor, respectiv


bibliografia şi anexele, cu indicarea paginaţiei corespunzătoare din text.
În Introducere se descrie actualitatea lucrării, scopul, aspectele teoretice, importanţa lucrării.
Nu va depăşi 1 pagină.
Bibliografia va fi redactată conform exemplelor oferite la punctul IV, respectând cerinţele
descrise la acelaşi punct.
Anexele pot conţine scalele / probele utilizate, ilustraţii suplimentare, prelucrări preliminare
(dacă este cazul), alte materiale relevante pentru studiul întreprins.
II. Conţinutul referatului
Referatul trebuie să aibă o organizare logică în capitole, care să prezinte următoarele aspecte:
 Parte teoretică
 Partea aplicată
Total pagini - să nu depăşească 10 pagini
Partea teoretică a problemei studiate nu trebuie să depăşească 50% din numărul de pagini al
referatului.
Această parte a referatului realizează o evaluare critică a literaturii de specialitate relevantă
pentru tema cercetată. Se vor prezenta principalele teorii / modele explicative, indicând dezvoltarea
şi progresul adus de cercetările recente, precum şi posibilele lacune sau limite. Trecerea în revistă
a literaturii va fi realizată după un criteriu explicit menţionat, care poate fi cronologic, tematic, sau
de alta natură.
Această parte a referatului trebuie să demonstreze capacitatea candidatului de a selecta cele
mai relevante surse bibliografice, de a le citi şi analiza critic, de a-şi formula propriul punct de
vedere asupra subiectului studiat.
Partea aplicată va conţine prezentarea unor studii de caz / analize practice ale temei /
exemple din viaţa cotidiană a aplicaţiilor temei.
În această parte, trebuie să se răspundă sau să se abordeze următoarele aspecte:
 Ce aplicaţii practice are tema abordată
 Exemple de aplicaţii ale temei la viaţa de zi
III. Stilul şi limbajul de redactare
. Nu sunt admise greşelile gramaticale de redactare (acord, punctuaţie, lexic, etc.). Ideile
prezentate trebuie să decurgă logic şi coerent din cele anteriore. Relaţia dintre idei trebuie să fie
clară. întregul referat trebuie să fie coerent.
Se vor respecta regulile esenţiale de redactate pe calculator a documentelor:
 Referatul se scrie cu diacritice (ă î ş ţ â)
 După punct, virgulă, două puncte se lasă 1 spaţiu. Ex: bd. Decebal, nr. 139
 Nu se lasă spaţiu înainte de virgulă (,), punct (.), două puncte (:), semn de exclamaţie (!), semnul
întrebării (?)
 Înainte de paranteză se lasă spaţiu, dar nu şi între interiorul parantezei şi text. Ex: (aşa se
procedează), (nu aşa)
IV. Citarea bibliografică
Toate sursele bibliografice, primare sau secundare, publicate sau nepublicate, sunt

2
ANEXA

proprietatea intelectuală a autorilor sau instituţiei care au produs acele materiale. Prin urmare,
autorul referatului trebuie să citeze în mod corect toate sursele incluse în referat, inclusiv figuri,
tabele, ilustraţii, diagrame. Se citează nu doar preluarea unor fraze de la alţi autori, dar şi
parafrazarea şi sumarizarea ideilor exprimate de aceştia. Eludarea acestor norme etice poartă
numele de plagiat.
Toate sursele bibliografice incluse în lucrare trebuie să se regăsească în lista bibliografică
finală, după cum toţi autorii incluşi în lista bibliografică trebuie să fie inseraţi în textul lucrării.
Preluarea identică a unei fraze sau paragraf va fi citată prin indicarea inclusiv a paginii din
sursa utilizată, dar şi prin ghilimele şi forma italică a literelor.
Datele lucrării din care se citează materialul se inserează ca note de subsol automat (din
mediul Insert / foto note), iar link-ul din pagină (1, 2, 3 etc. va fi poziţionat imediat după încheierea
citatului)
Se va utiliza un singur stil de citare bibliografică.
Numele revistei sau a cărţii din care a fost preluată ideea se va scrie cu litere italice. Pentru
sursele preluate de pe internet, vor fi notate adresele de pagină web. în bibliografia finală, acestea
trebuie să se regăsească în finalul listei. Pentru ilustrare, vezi exemplele de mai jos.
Exemple:
1. Landy, F.J., & Conte, J.F. (2004). Work in the 2Ist century. : an introduction to industrial and
organizational psychology. NY: McGraw-Hill Companies, Inc.
2. Springer, T., Lohr, N. E., Buchtel, H. A., & Silk, K. R. (1995). A preliminaiy report of short-term
cognitive-behavioral group therapy for inpatients with personality disorders. Journal of
Psychotherapy Practice and Research, 5, 57-71.
3. Stephens, J. H., & Parks, S. L. (1981). Behavior therapy of personality disorders. In J. R. Lion
(ed.), Personality Disorders: Diagnosis and Management, 2nd edn. Baltimore, MD: Williams &
Wilkins.
Toate lucrările citate şi incluse în notele de subsol din referat vor fi adunate lă un loc în finalul
referatului, în secţiunea Bibliografie, care va conţine lucrările ordonate alfabetic, după numele
primului autor.

3
ANEXA

Norma de redactare a unui referat


Standard Referatul va fi redactat în conformitate cu regulile tehnice care se aplică
lucrărilor
de calificare. Lucrările se predau în format electronic, conform
graficului prezentat
Pagina de titlu Va cuprinde obligatoriu şi exclusiv următoarele informaţii: instituţia,
catedra, disciplina/denumirea cursului, titlul referatului, numele şi
prenumele formabilului, specialitatea, anul şi grupa, data predării
(zi/lună/an).
Introducere Informaţii privind obiectul referatului (teza principală susţinută),
metodologie, structura, limitele lucrării. Nu va depăşi 1 pagină.
Secţiuni Lucrarea poate fi structurată în secţiuni şi subsecţiuni pentru a delimita
etapele
sau argumentele diferite. Structura secţiunilor va decurge logic din
modul de
abordare a problematicii.
Concluzie Concluzia expune rezultatele tratării subiectului, susţinerea sau
respingerea
unor ipoteze de lucru şi, după caz, consecinţele tezei susţinute.
Bibliografie Lista tuturor lucrărilor folosite pentru redactarea referatului. Se vor
respecta
regulile de citare. Din bibliografie vor face parte doar lucrările care au
fost citate
direct sau indirect în referat
Anexe Dacă este necesar, la sfârşitul referatului se pot adăuga anexe (scheme,
liste, imagini, citate extinse etc.) Anexele vor fi numerotate pentru a fi
identificate şi citate în
referat.
Dimensiuni Dimensiunile recomandate (excluzând pagina de titlu, bibliografie,
anexe, citate) sunt între 10.000 şi 20.000 de semne cu spaţii ( 4 - 8
pagini). Dimensiunea optimă sugerată este de cea medie (15.000 semne,
6 pagini).
Formatul de pagină Format A4, la un rând şi jumătate distanţă, în Times New Roman,
mărimea
literelor fiind de 12 puncte. Paginile vor fi numerotate cu litere arabe,
în partea de
jos şi centrală a fiecărei pagini.
Marginile documentului (pentru zona de text) vor fi setate astfel:
 Spaţiu liber în partea stângă: 3 cm
 Spaţiu liber în partea dreaptă şi jos: 2 cm
 Spaţiu liber în partea de sus: 2,5 - 3,5 cm
^ Fie Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină, dar nu şi subcapitolele
şi subpunctele. Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1, 2, 3,
etc.), la fel şi subcapitolele (1.1, 1.2, 1.3, etc.) şi subpunctele (1.1.1,
1.1.2, sau 1.2.1, 1.2.2, etc.). Titlul capitolelor, subcapitolelor şi

4
ANEXA

subpunctelor vor fi scrise în bold.

Limbă Referatele vor fi redactate în limbă română, după câz în 1. rusă,


respectând normele gramaticale şi ortografice în vigoare. Textul va fi
tehnoredactat obligatoriu.
Referatul trebuie redactat într-un limbaj academic impersonal,
caracteristic lucrărilor de cercetare. Nu sunt admise greşeli gramaticale
de redactare (acord, punctuaţie, lexic etc.). Ideile prezentate trebuie să
decurgă logic şi coerent din cele anteriore. Relaţia dintre idei trebuie să
fie clară. întregul referat trebuie să fie coerent.
Se vor respecta regulile esenţiale de redactate pe calculator a
documentelor:
 Referatul se scrie cu diacritice (ă î ş ţ â)
 După punct, virgulă, două puncte se lasă 1 spaţiu. Ex: bul-ul.
Decebal,
nr. 139
 Nu se lasă spaţiu înainte de virgulă (,), punct (.), două puncte (:),
semn
de exclamație (!), semnul întrebării (?)
 Înainte de pranteză se lasă spațiu, dar nu și între interiorul
parantezei și text. Ex: (așa se procedează), (nu așa)
Citatele Textele citate vor fi delimitate clar. Pentru cuvinte și expresii se vor
folosi caractere italice. Pentru citate mai lungi se vor folosi
ghilimelele. Citatele mai lungi de 3-4 rînduri pot fi evidențiate prin
scrierea într-un paragraf nou cu text de mărimea 10 puncte. Fiecare citat
va fi urmat de o notă în subsol care indică exact sursa, după
specificațiile de mai jos. În cazul citatelor multiple ale aceleiași surse,
se vor folosi abrevierile utilizate (idem, ibid., op., cit., loc., cit., etc.)
Citate bibliografice Formabilul poate alege un anumitstandard de citate (APA, ISO-690
etc.) și îl va folosi uniform pe parcursul lucrării
Fiecare citare va conține obligatoriu numele neabreviat al autorului,
titlul cărții, studiului, articolului, volumul sau publicația din care face
parte (dacă este cazul), numărul editurii, locul și anul apariției, numărul
de pagini sau adresa URL.
Excepție de la aceste standarde pot face cărțile operelor clasice, la care
este necesară indicarea locului de ediție standard (ex.prin pagină,
coloană, rînd după ediția Stephanus pentru Platon sau Bekker pentru
Aristotel).
În cazul unei traduceri, se vor indica atît locul din ediția standard, cît
și ediția tradusă (incl. Traducător, pagina)
Sursele online vor fi citate cu adrese URL, doar dacă nu au alte
publicații (cărțile electronice și restele vor fi citate după standardul
aferent, cu autor, editură, loc și an de apariție, mai ales dacă au fost
și tipărite).

5
ANEXA

CRITERII DE EVALUARE A REFERATELOR

Titlul referatului

Numele formabilului/auditorului

Nr. Criteriu Bun Punctaj Slab Observaţii


1. Tema Temă pertinentă pentru 3 2 1 0 Temă fără relevanţă
domeniu pentru domeniu
Prezentare Subiectul acoperit în 3 2 1 0 Tratare superficială a
2.
profunzime subiectului
3. Structură Prezentare organizată 32 10 Introducere, tratare şi
logic prin introducere, concluzii deficitare,
tratare structurală şi lipsa unei structuri
concluzie coerente
4. Concepte Utilizarea coerent- 32 10 Cunoaşterea deficitară
analitică a conceptelor şi utilizarea nepotrivită
a conceptelor
5. Argumentare Susţinerea cu argumente 32 10 Afirmaţii
echilibrate a neîntemeiate,
principalelor idei argumente inutile sau
6. Problematizare Identificarea şi analiza 3 2 1 0 părtinitoare,
Lipsa erori
unei
principalelor probleme problematizări, ratarea
logice
ale temei problemelor principale
7. Originalitate Lucrare originală şi 32 10 Lucrare lipsită de
»creativă originalitate şi
creativitate
8. Bibliografie Surse adecvate şi citare 32 10 Surse
corectă necorespunzătoare,
citări incorecte,
bibliografie săracă sau
9. Stil Stil fluent, concis şi 3 2 1 0 excesivă
Fraze lungi şi
adecvat repetitive, greu de
urmărit, limbaj
10. Redactare Fără greşeli de 32 10 Numeroase
inadecvat greşeli
gramatică, ortografice gramaticale şi
sau tehnoredactare ortografice, ţinută
neîngrijită,
nerespectarea
normelor de
Total (suma Max. 30 tehnoredactare
Min. 0
criteriilor)
Punctaj final
Max.10,0 Min. 0
(total / 3)

Punctaj:
3 Foarte bun
2 Acceptabil

6
ANEXA

1 Slab
0 Inacceptabil

Punctajul final obținut Nota


9,6 -10 10
8,6 – 9,5 9
7,6 – 8,5 8
6,6 – 7,5 7
5,6 – 6,5 6
4,5 – 5,5 5
4,5 – 5,5 5
Sub 4,5 4

Bibliografie:
1. Mihai Maga. Norme de redactare a referatelor. Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca. Masteratul de Filosofie Antică și și Medievală.
http://www.mihaimaga.ro/files/criterii-referat-mm-ubb-fam.pdf

2. Cum redactezi un referat? https://paurelian.wordpress.com/2011/11/13/referate/

7
ANEXA