Sunteți pe pagina 1din 31

SLUJBELE

POSTULUI MARE

SÎMBĂTĂ ÎN PRIMA
SĂPTĂMÎNĂ

CONSILIUL EDITORIAL
AL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA

1
Tipărită
cu binecuvîntarea Prea Sfințitului
NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

© Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”


Edineț

2
ÎNCEPUTUL
SFÎNTULUI ŞI MARELUI POST
SÎMBĂTĂ, ÎN PRIMA SĂPTĂMÎNĂ

SÎMBĂTĂ DIMINEAŢA va bucura foarte. 2 După pofta inimii lui


i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai
UTRENIA lipsit pe el. 3 Că l-ai întîmpinat pe el cu
binecuvîntările bunătăţii, pus-ai pe capul
Preotul: Binecuvîntat este lui cunună de piatră scumpă. 4 Viaţă a
Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de
pururea, şi în vecii vecilor. zile în veacul veacului. 5 Mare este slava
Citeţul 1: Amin. lui întru mîntuirea Ta, slavă şi mare
Sfinte Dumnezeule... Preasfîntă cuviinţă vei pune peste el. 6 Că îi vei da
Treime..., Tatăl nostru... lui binecuvîntare în veacul veacului,
Preotul: Că a Ta este împărăţia... veseli-l-vei pe dîns ul întru bucurie cu
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte faţa Ta. 7 Că împăratul nădăjduieşte în
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum... Veniţi să ne Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu
închinăm... (de 3 o ri) se va clăti. 8 Află-se mîna Ta peste toţi
Şi apoi citeţul începe psalmii obişnuiţi de
dimineaţă, în timpul cărora Preotul săvîrşeşte cădirea vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi
mare. cei ce Te urăsc pe Tine. 9 Pune-i-vei pe ei
Psalmul 19: ca un cuptor de foc în vre mea arătării
Auză-te Domnul în ziua necazului, Tale; 10 Domnul întru mînia Sa îi va
scutească-te numele Dumnezeului lui tulbura pe ei şi-i va mînca pe ei focul. 11
Iacob. 2 Trimită ţie ajutor din locaşul Rodul lor de pe pămînt îl vei pie rde şi
Său cel sfînt şi din Sion sprijinească-te pe sămînţa lor dintre fiii oamenilor. 12 Că au
tine. 3 Pomenească toată je rtfa ta, gîndit rele împotriva Ta, au cugetat
arderea de tot a ta bine-plăcută să-I fie. 4 sfaturi, care nu vor putea să stea. 13 Că îi
Dea ţie Domnul după inima ta şi tot vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei
sfatul tău să-l plinească. 5 Bucura-ne- ţinti capul lor. 14 Înalţă-Te, Doamne,
vom de mîntuirea Ta şi întru numele întru tăria Ta; cînta-vom şi vom lăuda
Dumnezeului nostru ne vom mări. puterile Tale.
Plinească Domnul toate cererile tale. 6 Slavă..., Şi acum..., Sfinte
Acum am cunoscut că a mîntuit Domnul Dumnezeule... Preasfîntă Treime..., Tatăl
pe Unsul Său, cu pute rea dreptei Sale. 7 nostru...
Auzi-L-va pe Dîns ul din ce rul cel sfînt al Preotul: Că a Ta este împărăţia...
Lui. 8 Unii se laudă cu căruţele lor, alţii Citeţul 1: Amin.
cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău
Domnului Dumne zeului nostru. 9 Aceştia şi binecuvintează moştenirea Ta.
s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am Biruinţă binecredincioşilor creştini
sculat şi ne-am îndreptat. 10 Doamne, asupra celui potrivnic dăruieşte şi cu
mîntuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.
în orice zi Te vom chema. Slavă ...,
Psalmul 20: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de
Doamne, întru puterea Ta se va bunăvoie, poporului Tău celui nou,
veseli împăratul şi întru mîntuirea Ta se numit cu numele Tău, îndurările Tale

3
dăruieşte, Hristoase Dumnezeule. zdrobit. 8 A Domnului este mîntuirea şi
Veseleşte cu puterea Ta pe drept peste poporul Tău, binecuvîntarea Ta.
credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui Eu m-am culcat şi am adormit;
biruinţă asupra potrivnicilor, avînd sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.
ajutorul Tău armă de pace, nebiruită Psalmul 37
biruinţă. Doamne, nu cu mînia Ta să mă
Şi acum..., mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă
Folositoare, neînfricată şi cerţi. 2 Că săgeţile Tale s-au înfipt în
neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce mine şi ai întărit peste mine mîna Ta. 3
eşti bună, rugăciunile noastre, întru tot Nu este vindecare în trupul meu de la
lăudată Născătoare de Dumne zeu. faţa mîniei Tale; nu este pace în oasele
Întăreşte viaţa cea de obşte a mele de la faţa păcatelor mele. 4 Că
dreptmăritorilor creştini. Mîntuieşte pe fărădelegile mele au covîrşit capul meu,
cei ce i-ai rînduit să conducă şi le dă lor ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. 5
birunţă din cer, pentru că ai născut pe Împuţitu-s-au şi au putre zit rănile mele,
Dumnezeu, ceea ce eşti una de la faţa nebuniei mele. 6 Chinuitu-m-
binecuvîntată. am şi m-am gîrbovit pînă în sfîrşit, toată
Preotul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, ziua mîhnindu-mă umblam. 7 Că şalele
după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne
miluieşte. mele s-au umplut de ocări şi nu este
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). vindecare în trupul me u. 8 Necăjitu-m-
Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni am şi m-am s merit foarte; răcnit-am din
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi suspinarea inimii mele. 9 Doamne,
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
înaintea Ta este toată dorirea mea şi
Corul: Amin.
Întru numele Domnului, ... binecuvintează. suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. 10
Preotul: S lavă S fintei şi celei de o fiinţă şi de Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a
viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, tăria mea şi lumina ochilor mei, şi
acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
aceasta nu este cu mine. 11 Prietenii mei
Corul: Amin.
şi vecinii mei în preajma mea s-au
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui
apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între mei departe au stat. 12 Şi se sileau cei ce
oameni bunăvoire. (de 3 ori)
căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele
Doamne, buzele mele vei deschide şi rele mie grăiau deşertăciuni, şi
gura mea va vesti lauda Ta. (de 2 ori)
vicleşuguri toată ziua cugetau. 13 Iar eu,
Psalmul 3 ca un surd, nu auzeam şi ca un mut ce
Doamne, cît s-au înmulţit cei ce mă nu-şi deschide gura sa. 14 Şi m-am făcut
necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; 2 ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui
Mulţi zic sufletului meu: “Nu este mustrări. 15 Că spre Tine, Doamne, am
mîntuire lui, întru Dumnezeul lui!” 3 Iar nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne,
Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava Dumnezeul meu, 16 Că am zis, ca nu
mea şi Cel ce înalţi capul meu. 4 Cu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii
glasul me u către Domnul am strigat şi m- mei; şi cînd s-au clătinat picioarele mele,
a auzit din muntele cel sfînt al Lui. 5 Eu împotriva mea s-au semeţit. 17 Că eu spre
m-am culcat şi am adormit; sculatu-m- bătăi gata sînt şi durerea mea înaintea
am, că Domnul mă va sprijini. 6 Nu mă mea este pururea. 18 Că fărădelegea mea
voi te me de mii de popoare, care eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru
împrejur mă împresoară. 7 Scoală, păcatul meu; 19 Iar vrăjmaşii mei trăiesc
Doamne, mîntuieşte-mă, Dumnezeul şi s-au întărit mai mult decît mine, şi s-au
meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. 20
vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă

4
defăimau, că urmam bunătatea. 21 Nu mă mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea,
lăsa, Doamne, Dumnezeul me u, nu Te Doamne. 3 Că s-a umplut de rele sufletul
depărta de la mine, 22 Ia aminte spre meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. 4
ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele. Socotit am fost cu cei ce se coboară în
Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul groapă; ajuns-am ca un om neajutorat,
meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte între cei morţi slobod. 5 Ca nişte oameni
spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii răniţi ce dorm în mormînt, de care nu Ţi-
mele. ai mai adus aminte şi care au fost
Psalmul 62 lepădaţi de la mîna Ta. 6 Pusu-m-au în
Dumnezeule, Dumne zeul me u, pe groapa cea mai de jos, întru cele
Tine Te caut dis-de-dimineaţă. 2 Însetat-a întunecate şi în umbra morţii. 7 Asupra
de Tine sufletul me u, suspinat-a după mea s-a întărîtat mînia Ta şi toate
Tine trupul meu, 3 În pămînt pustiu şi valurile Tale le-ai adus spre mine. 8
neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine,
sfînt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea ajuns-am urîciune lor. 9 Închis am fost şi
Ta şi slava Ta. 4 Că mai bună este mila n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de
Ta decît viaţa; buzele mele Te vor lăuda. suferinţă. 10 Strigat-am către Tine,
5
Aşa Te voi binecuvînta în viaţa mea şi Doamne, toată ziua întins-am către Tine
în numele Tău voi ridica mîinile mele. 6 mîinile mele. 11 Oare, morţilor vei face
Ca de seu şi de grăsime să se sature minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te
sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va vor lăuda pe Tine? 12 Oare, va spune
lăuda gura mea. 7 De mi-am adus aminte cineva în mormînt mila Ta şi adevărul
de Tine în aşternutul meu, în dimineţi Tău în locul pierzării? 13 Oare, se vor
am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi
meu 8 Şi întru acoperămîntul aripilor dreptatea Ta în pămînt uitat? 14 Iar eu
Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul către Tine, Doamne, am strigat şi
meu de Tine şi pe mine m-a s prijinit dimineaţa rugăciunea mea Te va
dreapta Ta. 9 Iar ei, în deşert, au căutat întîmpina. 15 Pentru ce, Doamne, lepezi
sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos sufletul meu şi întorci faţa Ta de la
ale pămîntului; da-se-vor în mîinile mine? 16 Sărac sînt eu şi în osteneli din
sabiei, părţi vulpilor vor fi. 10 Iar tinereţile mele, înălţat am fost, dar m-am
împăratul se va veseli de Dumnezeu; smerit şi m-am mîhnit. 17 Peste mine au
lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că trecut mîinile Tale şi înfricoşările Tale
s-a astupat gura celor ce grăiesc m-au tulburat. 18 Înconjuratu-m-au ca
nedreptăţi. apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. 19
În dimineţi am cugetat la Tine, că Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe
ai fost ajutorul meu. Şi întru vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia
acoperămîntul aripilor Tale mă voi mea.
bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi Doamne, Dumnezeul mîntuirii
pe mine m-a s prijinit dreapta Ta. mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea
Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori), Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea
Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă ..., mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea.
Citeţul 2: Şi acum şi pururea şi în Psalmul 102
vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, suflete al meu, pe
Psalmul 87 Domnul şi toate cele din lăuntrul me u,
Doamne, Dumnezeul mîntuirii numele cel sfînt al Lui. 2 Binecuvintează,
mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate
Ta. 2 Să ajungă înaintea Ta rugăciunea binefacerile Lui. 3 Pe Cel ce curăţeşte
toate fărădelegile tale; pe Cel ce vindecă

5
toate bolile tale; 4 Pe Cel ce izbăveşte din intri la judecată cu robul Tău, că nimeni
stricăciune viaţa ta; pe Cel ce te din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3
încununează cu milă şi cu îndurări; 5 Pe Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi
Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta; viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a
înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile să locuiesc în întuneric ca morţii cei din
tale. 6 Cel ce face milostenie, Domnul, şi veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima
judecată tuturor celor ce li se face mea încremenită în lăuntrul meu. 5
strîmbătate. 7 Cunoscute a făcut căile Adusu-mi-am aminte de zilele cele de
Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. demult; cugetat-am la toate lucrurile
8
Îndurat şi milostiv este Domnul, Tale, la faptele mîinilor Tale m-am
îndelung-răbdător şi mult-milostiv. 9 Nu gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile
pînă în sfîrşit se va iuţi, nici în veac se va mele, sufletul me u, ca un pămînt
mînia. 10 Nu după păcatele noastre a însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că
făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa
a răs plătit nouă, 11 Ci cît este de departe Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor
cerul de pămînt, atît este de mare mila ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud
Lui spre cei ce se tem de El. 12 Pe cît sînt dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e
de departe răsăriturile de la apusuri, nădejdea. Arată-mi calea pe care voi
depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. me rge, că la Tine am ridicat sufletul
13
În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la
miluit Domnul pe cei ce se tem de El. 14 Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac
Că El a cunoscut zidirea noastră; adusu- voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
şi-a aminte că ţărînă sînte m. 15 Omul ca Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
iarba, zilele lui ca floarea cîmpului; aşa pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele
va înflori. 16 Că vînt a trecut peste el şi nu Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
va mai fi, şi nu se va mai cunoaşte încă dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul
locul său. 17 Iar mila Domnului din veac meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe
în veac spre cei ce se tem de Dînsul 18 Şi vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul
păzesc legămîntul Lui 19 Şi-şi aduc Tău.
aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
ele. Domnul în ce r a gătit scaunul Său şi Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte. 20 Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
Binecuvîntaţi pe Domnul, toţi îngerii Lui, Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
cei tari la virtute, care faceţi cuvîntul Lui Duhul Tău cel bun să mă
şi auziţi glasul cuvintelor Lui. 21 povăţuiască la pămîntul dreptăţii.
Binecuvîntaţi pe Domnul, toate pute rile Slavă..., Şi acum..., Aliluia (de 3 ori)
Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. 22 Preotul zice ectenia mare:
Binecuvîntaţi pe Domnul, toate lucrurile Cu pace, Domnului să ne rugăm.
Lui; în tot locul stăpînirii Lui, Corul: Doamne miluieşte.
Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea
binecuvintează, suflete al meu, pe sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm.
Domnul. Pentru pacea a toată lumea, pentru
În tot locul stăpînirii Lui, bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
binecuvintează, suflete al meu, pe pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm.
Domnul. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei
ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu
Psalmul 142 intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm.
Doamne, auzi rugăciunea mea, Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
ascultă cere rea mea, întru credincioşia Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir

6
şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule,
Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos mîntuieşte sufletele noastre. (de 2 ori)
di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul ,
Domnului să ne rugăm.
Slavă…, Şi acum…,
Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră, Toate tainele tale sînt mai presus de
stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm. cuget, toate sînt preaslăvite Născătoare
Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara aceasta şi de Dumnezeu. Cu curăţia fiind pecetluită
pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu şi cu fecioria păzită, Maică te-ai cunoscut
credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
nemincinoasă, născînd pe Dumnezeu cel
rugăm.
Pentru buna întocmire a văzduhului, adevărat. Pe Care roagă-L să mîntuiască
pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi sufletele noastre.
pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm. Corul: Doamne miluieşte. (de 3 ori)
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se
Duh.
ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor,
Domnului să ne rugăm. Citeţul 2: Şi acum şi pururea şi în
Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul, vecii vecilor. Amin.
mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne ŞI CITEŞTE CATISM A A 16-A:
rugăm. După citirea catis mei
Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. rugăm.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, Doamne miluieşte
mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe
Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
sfinţii să o pomeni m. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Corul: Ţie Doamne. Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava, Ţie Doamne.
cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi Preotul: Că a Ta este stăpînirea şi a Ta este
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a
Corul: Amin. S fîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Preotul: Dumnezeu este Domnul şi S-a Amin.
arătat nouă, bine este cuvî ntat Cel ce vi ne întru După întîia Catismă, aceste Sedelne martirice,
numele Domnul ui. Mărturisiţi-vă Domnul ui că glasulal 3-lea:
este bun, că în veac este mila Lui. Citeţul 1: Cîți sînteți iubitori de
Corul: Dumne zeu este Domnul... mucenici veselițivă, cîntînd cu un glas
Preotul: Înconjurînd m-au înconjurat cîntarea lui Hristos; că ne-a răsărit nouă
şi în numele Domnului i-am înfrînt pe ei. în lume ca luminători, pome nirea cea de
Corul: Dumne zeu este Domnul... peste an a luptătorilor Lui, Care ne
Preotul: Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi trimite harul minunilor și luminează
povesti lucrurile Domnului. mintea și sufletele noastre.
Corul: Dumne zeu este Domnul... Stih: Minunat este Dumneuzeu întru sfinţii Săi,
Preotul: Piatra, pe care n-au băgat-o în Dumnezeul lui Israel.
seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul Vite jia răbdării voastre a biruit
unghiului; de la Domnul s -a făcut aceasta şi meșteșugirile vrăjmașului începător al
este minunată întru ochii noştri. răutății, mucenici prealăudați. Pentru
Corul: Dumne zeu este Domnul... aceasta v-ați învrednicit de fericirea cea
Troparul Sf. Teodor, glasul al 2-lea: veșnică. Ci vă rugați Domnului, să
mîntuiască turma poporului celui iubitor
Mari sînt isprăvile credinţei, în
de Hristos, cei ce sînteți mărturisitori ai
izvorul văpăii, ca întru o apă de odihnă,
adevărului.
sfîntul Mucenic Teodor s-a bucurat; căci Stih: S finților celor ce sînt pe pămîntul Lui,
cu foc tot arzîndu-se ca nişte pîine dulce minunate a făcut Domnul toate voile S ale întru dînșii.
Sfintei Treimi s-a adus. Pentru

7
Străluciți prin credință, luminători trupeşti biruindu-le, Mucenice Teodore,
prea luminați, sfinților, cei ce sînteți roagă pe Hristos Dumnezeu să ne
doctori ai bunei credințe, purtătorilor de dăruiască nouă mare milă.
lupte prea lăudați; că de bătăile tiranilor Şi acum…, a Născătoarei:
netemîndu-vă, hulirile idolești le-ați Fecioară curată, ceea ce ai purtat în
aruncat la pămînt, avînd biruință pîntecele tău pe Dumne zeu, Cel ce a
nebiruită Crucea adevărului. răsărit din Tatăl fără pierdere mai
Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei: înainte de veci, pe Cuvîntul cel într-un
Pe tine, ceea ce ai mijlocit ipostas, şi Fiul cel de o fiinţă, pe Acesta
mîntuirea neamului nostru, te lăudăm, roagă-L, cu profeţii şi cu mucenicii, cu
Născătoar de Dumnezeu Fecioară; căci cuvioşii, pustnicii şi drepţii, să ne dea
cu trupul cel luat din tine, Fiul tău și nouă dezlegare greşelilor.
Dumnezeul nostru, prin Cruce luînd Citeţul 2: Doamne miluieşte. (de 3 ori)
patimă, ne-a izbăvit pe noi din Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
stricăciune, ca un iubitor de oameni. Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii
Corul: Doamne miluieşte. (de 3 ori) vecilor. Amin.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Psalmul 50
Duh. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în mare mila Ta 2 Şi după mulţimea
vecii vecilor. Amin. îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3
ŞI CITEŞTE CATISM A A 17-A: Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea
După citirea catismei şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul
rugăm. meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie
Doamne miluieşte
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe
unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. făcut, aşa încît drept eşti Tu întru
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa zămislit, şi în păcate m-a născut maica
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele
Ţie Doamne.
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni
Dumnezeu eşti, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu
S fîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
Amin. vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului
După a doua Catismă, aceste Sedelne ale Sfîntului
Teodor, glasul al 3-lea: meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
Citeţul Înfierbîntat fiind de
2: vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce
adevărul cre dinţei, ai stins înşelăciunea faţa Ta de către păcatele mele, şi toate
păgînătăţii, surpînd dumne zeirea fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă
idolilor; şi jertfă dumne zeiască făcîndu- curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi
te, cu minunile răcoreşti marginile lumii, duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru
slăvite mucenice. Roagă pe Hristos ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi
Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
13
milă. Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale, şi cu
Slavă… duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi
Dar dumne zeiesc te-a dat pe tine pe cei fărădelege căile Tale, şi cei
spre mîntuirea a toată lumea, Domnul, necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
Cel ce te-a întărit în lupte; bolile noastre Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
cele sufleteşti tămăduindu-le şi patimile Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

8
16
Doamne, buzele mele vei deschide, şi Corul Irmosul hramului din M ineu
gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi Citeţul 1: Vrăjmaşul zicea: “Alerga-
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu voi după ei şi-i voi ajunge; pradă voi
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu: împărţi şi-mi voi sătura sufletul de
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită răzbunare; voi scoate sabia şi mîna mea
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine, îi va stîrpi”.
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20 Citeţul 1: Dar ai trimis Tu, Duhul
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, Tău, şi marea i-a înghiţit; afundatu-s-au
prinosul şi arderile de tot; atunci vor ca plumbul în apele cele mari.
pune pe altarul Tău viţei. Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
Citeţul 1: Doamne, cine este
SĂ SE ŞTIE CĂ ÎN PRIMA SÎM BĂTĂ DIN
asemenea Ţie între dumne zei? Cine este
POSTUL MARE SE CITESC ÎN ÎNTREGIM E
TOATE CÎNTĂ RILE LUI MOISE. LA asemenea Ţie preaslăvit în sfinţenie,
CÎNTĂ RILE 1, 3, 4, 8 LA TRIOD SUNT MAI minunat întru slavă şi făcător de
MULTE TROPA RE DEACEIA UNELE SE VOR minuni?
UNI CITINDU-SE DOUĂ ÎMPREUNĂ CA UN Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
SINGUR TROPA R.
Canonul sfîntului de la mineu se va citi la Citeţul 1: Întins-ai dreapta Ta şi i-a
pavecerniţă. înghiţit pămîntul!
Canonul hramului pe 6 şi al sfîntului Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
Teodor pe 8. Citeţul 1: Călăuzit-ai cu mila Ta
CÎNTAREA 1-A acest popor şi l-ai izbăvit; Tu îl
Citeţul 1: Să cîntăm Domnului, căci povăţuieşti cu puterea Ta spre locaşul
cu slavă S-a preaslăvit! Pe cal şi pe sfinţeniei Tale.
călăreţ în mare i-a aruncat! Citeţul 2 : a Născătoarei din canonul hramului.
Tăria mea şi mărirea mea este Aici se citeşte Tricîntarea Triodului.
Domnul, căci El m-a izbăvit. Acesta este
Dumnezeul me u, şi-L voi preaslăvi, Citeţul 1: Auzit-au neamurile şi s-au
Dumnezeul părintelui meu şi-L voi cutre murat; frică a cuprins pe cei din
preaînălţa! Filisteia.
Domnul este viteaz în luptă; Citeţul 2: Cel ce este mai presus de
Domnul este numele Lui. toate, pe tine ceea ce L-ai născut în chip
Carele lui Faraon şi oştirea lui în de negrăit, te-a pus mai înainte decît pe
mare le-a aruncat; pe căpeteniile cele de toţi aleşii Lui; pentru aceasta astăzi
seamă ale lui, Mare Roşie le-a înghiţit, lăudînd pe cel încununat de Dînsul, ţie
Adîncul le-a acoperit, în fundul prealăudată, mai înainte începe m laudă.
mării ca o piatră s-au pogorît. Pe marele între mucenici Teodor,
Dreapta Ta, Doamne, şi-a arătat pe luptătorul cel prealuminat, pe cel
tăria. Mîna Ta cea dreaptă, Doamne, pe preanumit şi preavestit, pe cel întru
vrăjmaşi a sfărîmat. minuni însemnat de la marginile
Cu mulţimea slavei Tale ai surpat pămîntului pînă la margini, cu cîntări îl
pe cei potrivnici. Tirmis-ai mînia Ta şi i- vom lăuda.
a mistuit ca pe nişte paie. Citeţul 1: Atunci s-au spăimîntat
La suflarea nărilor Tale s-a căpeteniile Edomului, pe conducătorii
despărţit apa; strînsu-s-au la un loc apele Moabului cutre mur i-a cuprins, şi toţi
ca un perete şi s-au închegat valurile în cîţi trăiesc în Canaan şi-au pierdut
inima mării. cumpătul.

9
Citeţul 2: Zi de veselie a strălucit Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
întru cele de întristare şi mîhnirea lor a vecii vecilor. Amin.
veselit-o, luminînd de departe cu harul Citeţul 2: Proorociile bărbaţilor care
dumnezeiescului mucenic începuturile şi au grăit de Dumnezeu mai de de mult,
zilele cele dinaintea sărbătorilor. întru tine arătat s-au împlinit, Maică
Citeţul 1: Frică şi groază va cădea Fecioară, că ai născut Dumne zeu
peste ei, şi de măreţia braţului Tău ca adevărat şi om adevărat, mai presus de
pietrele vor încremeni, pînă va trece fire şi în chip uimitor.
poporul Tău, Doamne, pînă va trece Corul: Deschide-voi gura mea şi se
poporul Tău acesta, pe care l-ai căştigat va umplea de Duh şi cuvînt răspunde-voi
Tu. Împărătesei Maice şi mă voi arăta
Citeţul 2: Cel ce s-a jerfit şi în jertfă prăznuind luminat şi voi cînta minunile ei,
a primit sfînta înjunghiere, pe care a bucurîndu-mă.
ales-o, stropeşte Biserica, ca şi cu nişte CÎNTAREA A 3-A
curăţiri, cu sîngele Celui ce a pătimit Citeţul 1: Bucuratu-s-a inima mea
pentru dumne zeiască slăvirea Lui întru Domnul; înălţată a fost fruntea
Citeţul 1: Tu îl vei duce şi-l vei sădi
mea de Domnul, Dumne zeul meu, şi gura
în muntele moştenirii Tale, în locul ce ţi mea s-a deschis larg asupra vrăjmaşilor
l-ai făcut sălăşluire, Doamne, în locaşul mei, căci m-am bucurat de izbăvirea Ta.
sfînt cel zidit de mîinile Tale, Doamne. Nimeni nu este sfînt ca Domnul,
Citeţul 2: Frumos lucru s-a legiuit a
căci nu e altul afară de Tine; şi nimeni nu
prăznui, măcar şi fără vre me. Pentru că e puternic ca Dumne zeul nostru.
stăpîna care împodobeşte toate, şi acum Nu vă lăudaţi şi cuvinte trufaşe să
s-a arătat de faţă la pomenirea celui ce nu iasă din gura voastră.
mai înainte s-a primejduit pentru dînsa Că Domnul este Dumnezeu a toată
prin sînge. cunoştinţa şi lucrurile la Dînsul sînt
Citeţul 1: Împărăţi-va Domnul în
cîntărite.
veac şi în veacul veacului. Arcul celor puternici s-a frînt, iar
Citeţul 2: Dumnezeule, Cel ce eşti
cei slabi s-au încins cu pute re.
minunat întru sfinţi cu adevărat, Corul: Irmosul hramului din M ineu.
minunează întru mine milele Tale, Citeţul 1: Cei sătui vor munci pentru
Hristoase, dăruindu-mi cuvînt ca să laud pîine, iar cei flămînzi nu vor mai avea
minunile mucenicului Tău. foame.
Citeţul 1: Căci caii lui Faraon cu
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
carele şi călăreţii lui au intrat în mare.
Citeţul 1: Cea stearpă va naşte de
Întors-a Domnul asupra lor apele mării,
şapte ori, iar cea cu copii mulţi va fi
iar fiii lui Israel au trecut prin mare, ca
neputincioasă.
pe uscat.
Citeţul 2: Tărie în lupte şi răbdare în Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
dureri ai arătat, Mucenice al lui Hristos; Citeţul 1: Domnul omoară şi învie;
şi iarăşi grabnic ajutorul tău spre noi ţi- El coboară în locuinţa morţilor şi iarăşi
ai arătat, Teodore. scoate.
Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
Sfîntului Duh. Citeţul 1: Domnul face pe om sărac
Citeţul 2: Dreapta credinţă a şi tot El îl îmbogăţeşte; El smereşte şi El
părinţilor din sufletul său tiranul înalţă; El ridică pe cel sărac din pulbere
lepădînd-o, a voit a umbla de-a pururea şi din gunoi pe cel lipsit.
în sfat păgînesc, împotrivindu-se lui Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
Dumnezeu.

10
Citeţul 1: Punîndu-i în rînd cu cei Citeţul 1: Domnul din înălţimea
puternici şi dîndu-le scaunul măririi. cerului va tuna peste vrăjmaşii Săi, El va
Citeţul 2 : a Născătoarei din canonul hramului. judeca marginile pămîntului, drept fiind.
Citeţul 1: Căci ale Domnului sînt Citeţul 2: Cel ce mai înainte a şoptit
temeliile pămîntului şi El înte meiază cu vicleşug în urechile Evei, şi pe Adam
lumea pe ele. printr-însa cu înşelăciune l-a amăgit,
Dorind creştinescul popor a vedea acela şi acum şi-a vărsat veninul răutăţii,
ziua Fiului tău, spre închipuirea ei, spre înşelăciune.
stăpînă, prăznuieşte acum mai înainte, Citeţul 1: El va da tărie regilor
punîndu-te pe tine pricina prăznuirii şi noştri şi fruntea Unsului Său o va înălţa.
pe vestitul mucenicul tău. Citeţul 2: Ură avînd întru sine şi
Biruiesc în tot chipul cele mai bune; hrănind furia împotriva celor ce drept
vieţuiau, nelegiuitul căuta timp potrivit,
că cel preamare între mucenici spre
în care cugeta să săvîrşească viclenia.
veselie a întors întristarea vre mii,
Citeţul 1: Slavă…
schimbînd gre utatea curatului post întru
Citeţul 2: Sosit-a începutul zilelor
odihnă.
Sfîntului Post, în care tot creştinul prin
Citeţul 1: Paşii sfinţilor Săi El îi
multă postire se curăţeşte pe sine, de la
păzeşte, iar nelegiuiţii vor pieri întru
toate înfrînîndu-se.
întune ric, căci omul nu prin putere e Citeţul 1: Şi acum…, a Născătoarei:
tare. Sfînt este Domnul!
Citeţul 2: Nădejdea cea tare a lumii,
Citeţul 2: Al tău osebit şi cuvenit îţi
acoperămînt şi ocrotire, preasfîntă bună
este darul, că dintru ale tale este , Fecioară, nu trece cu vederea rugăciunea
pătimitorule. Şi noi, pe care ne-ai robilor tăi, a celor ce din dragoste te
sălăşluit în această latură a ta, cu bucurie fericesc pe tine pururea.
îţi aduce m daruri de laude. Corul: Pe ai tăi cîntăreţi, Născătoare
Pus-ai preabună temelie cu vitejiile de Dumnezeu, ceea ce eşti izvor viu şi
tale, viteazule, surpînd ca pe o nimica, cu îndestulat, care s-au împreunat ceată
bărbăţia cea mai presus de fire, fiara cea duhovnicească, întăreşte-i în
prime jdioasă, care sufla cu foc şi cu dumnezeiască mărirea ta, cununilor
ucide ri. măririi învrednicindu-i.
Citeţul 1: Să nu se laude cel înţelept Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
cu înţelepciunea sa şi cel pute rnic să nu rugăm.
Doamne miluieşte
se laude cu puterea sa, nici cel bogat să Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe
nu se fălească cu bogăţia sa; noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Citeţul 2: Înfuriindu-se cumplit noul Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
răzvrătit, întocmai ca şi cel de demult, a pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
amestecat în bucate necurăţii ca pe nişte Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
otravă. Dar înşelîndu-se ticălosul, a fost noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie Doamne.
biruit de înţelepciunea mucenicului. Preotul: Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie
Citeţul 1: Ci, cel ce vrea să se laude, slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi S fîntului Duh, acum
cu aceea să se laude, că ştie şi cunoaşte pe şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Domnul şi face judecată şi dreptate în
mijlocul pămîntului. Sedealna glasul al 8-lea:
Citeţul 2: Umplutu-s-a tot pămîntul Citeţul 2: Dumnezeiasca întrarmare
Fecioară, de cunoştinţa Domnului, Cel ce întreagă luînd-o şi înşelăciunea idolilor
S-a arătat lumii din tine. Mulţumire surpînd, pe înge ri ai îndemnat să laude
multă fie şi dumnezeieştilor mucenici, luptele tale. Căci cu dumne zeiasca
căci printr-înşii s-a întărit adevărul. dorinţă aprinzîndu-ţi mintea, moartea

11
prin foc ai socotit-o ca nimic. Pentru Slava Lui acope ră cerurile şi tot
aceasta, după numirea numelui tău, dai pămîntul este plin de mărirea Lui.
dumnezeieştile daruri celor ce cer de la Strălucirea Lui va fi ca lumina
tine dar de tămăduiri. Purtătorule de soarelui, din mîinile Lui raze vor izvorî;
biruinţă Teodore, roagă-te lui Hristos acolo stă tainic ascunsă puterea Lui.
Dumnezeu iertare de greşeale să Înaintea Lui merge molima, iar
dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste prăpădul vine pe urma Lui.
sfînta pomenirea ta. Cînd se va arăta El, se va clătina
Slavă… pămîntul, iar cînd vei privi, se vor
Neplecîndu-te amăgirilor lui cutre mura popoarele.
Maximin, ci cu cuvintele lui Hristos Munţii cei din veac se desprind din
îmbărbătîndu-te, capiştile idoleşti prin locurile lor, colinele străvechi se smeresc
foc în cenuşă le-ai întors, şi vitejeşte şi pier sub paşii veşniciei Sale.
biurind pe cel potrivnic, după zisa Am văzut corturile lui Cuşan lovite
proorocului, ai trecut prin foc şi prin de groază, iar colibele ţării Madianului
apă. Pentru aceasta, după vrednicia sînt cuprinse de cutre mure.
nevoinţelor, ai luat răsplătire a izvorî Oare împotriva fluviilor aprinsu-şi-
tămăduiri celor ce cer cu credinţă. a Domnul văpaia Sa? Sau asupra marilor
Purtătorule de biruinţă Teodore, roagă- rîuri mînia Sa? Sau împotriva mării
te lui Hristos Dumne zeu, iertare de urgia Ta.
greşeale să dăruiască celor ce prăznuiesc Cînd Tu încaleci caii Tăi şi Te sui în
cu dragoste sfîntă pomenirea ta. carele Tale de biruinţă?
Şi acum…, a Născătoarei: Arcul Tău se încordează. Săgeţile
Ca o mireasă cu totul fără prihană Tale sînt jurămintele pe care le-ai rostit.
a Făcătorului, ca o Maică a Cu şuvoaiele Tale spinteci
Mîntuitorului, care nu ştii de bărbat, ca pămîntul. Văzutu-Te-au munţii şi s-au
ceea ce eşti locaş Celui Preaînalt, cutre murat;
prealăudată, pe mine cel ce m-am făcut Puhoaie de apă ai trecut. Adîncul
sălăşluire spurcată fărădelegilor şi întru şi-a slobozit glasul său şi mîinile sale în
cunoştinţă batjocură de monilor, sus le ridică.
sîrguieşte de mă scapă din răutatea Soarele şi luna s-au oprit în
acestora şi mă fă luminată sălăşluire, locuinţa lor;
prin virtute, Preacurată primitoare de Ca să facă lumină, săgeţile Tale
lumină. Alungă-mi norul patimilor, şi pornesc şi fulgerele lăncilor Tale fără
strălucirii celei de sus mă învredniceşte, încetare scapără.
şi luminii tale celei curate şi neînserate, Cu mînie Tu păşeşti pe pămînt şi
cu rugăciunile tale. întru urgie Tu calci în picioare
popoarele.
CÎNTAREA A 4-A
Ieşit-ai ca să dezrobeşti poporul
Citeţul 1: Doamne, auzit-am de
Tău; ca să izbăveşti pe unsul Tău.
faima Ta şi m-am te mut; înţeles-am
Doborît-ai acope rişul casei celui
lucrurile Tale, Doamne, şi m-am
fără de lege şi temeliile ei le-ai dezvelit
spăimîntat.
pînă jos la piatră.
Fă să trăiască, în cursul anilor,
Corul: Irmosul hramului din M ineu.
lucrarea Ta şi, în trecerea vremii, fă-o să
Citeţul 1: Străpuns-ai cu săgeţile
fie cunoscută. Dar întru mînia Ta, adu-Ţi
Tale capul lui Faraon şi ale celor care se
aminte că eşti şi milostiv. năpusteau asupra mea, ca să mă sfărîme.
Dumnezeu vine din Te man şi Cel
sfînt din muntele Paran. Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului

12
Citeţul 1: Cu caii Tăi Tu cutreieri Citeţul 2: Slujitorii vieţii care au
marea, puhoiul întinselor ape. murit împreună cu Stăpînul şi împre ună
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului au înviat, viază acum la Dînsul veşnic, şi
Citeţul 1: Auzit-am de aceasta şi pe Maica împreună cu Fiul o slăvesc,
lăuntrul meu s-a zbuciumat la glasul binecuvîntînd pe Tatăl şi pe Fiul şi pe
Tău, tremurat-au buzele mele. Duhul Sfînt.
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului Citeţul 1: Domnul, Stăpînul meu,
Citeţul 1: Putre ziciunea a cuprins este tăria mea; El face picioarele mele ca
oasele mele şi picioarele mele au şovăit. ale căprioarelor,
Citeţul 2: Sfat s-a sfătuit preane-
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
legiuitul, şi socoteşte cît este în adevăr de
Citeţul 1: Liniştit voi aştepta vre mea
înfricoşător,căci a gîndit ticălosul să
marii îngrijorări care va veni peste
spurce prin bucate necurate pe poporul
poporul care ne asupreşte.
lui Hristos.
Citeţul 2 : a Născătoarei din canonul hramului. Citeţul 1: Pe culmi poartă paşii mei!
Citeţul 1: Smochinul să nu mai Citeţul 2: La îndeplinire a adus acel
înmugurească şi via rod să nu mai dea; sfat fără de lege, poruncind să oprească
O, nouă şi uimitoare amestecare şi mîncarea bucatelor celor curate şi să
împreunare! Naşterea cu fecioara le-a pună din cele ce le spurcase el cu
unit Cel ce S-a născut Dumnezeu şi om. sîngiuirile.
Şi cu zilele de întristare a amestecat ziua Citeţul 1: Slavă…
cea veselă, cinstind pe mucenicul Său. Citeţul 2: Făcut-a cunoscută şi hulită
Vezi cum iubea pe Domnul său, cel fărădelegea la toţi creştinii. Pentru aceea
ce era ostaş lui Hristos. Că pe vrăjmaşii îndată ce te-au cunoscut, s-au adunat toţi
lui cu rîvnă şi cu foc i-a pierdut, şi mai la împreună, în sfîntă biserica Domnului.
urmă pe sine s-a adus cu dragoste Citeţul 1: Şi acum…, a Născătoarei:
lucrare desăvîrşită şi jertfă bineprimită Citeţul 2: Pe ceea ce Te-a născut pe
Lui. Tine, Cel mai înainte de veci născut din
Citeţul 1: Înşelătoare să fie rodirea Tatăl, acum credincioşii o pune m
măslinului, şi ogoarele nimic să nu rugătoare. Deci pentru rugăciunile ei
rodească. înduplecîndu-Te, fii milostiv robilor Tăi.
Citeţul 2: Purtător de biruinţă a ieşit Corul: “Cel ce şade în slavă pe
din chinuri viteazul, cu îndrăznirea scaunul dumnezeirii, pe norul cel uşor,
cuvintelor şi cu dispreţuirea torturilor, Iisus, Dumnezeu cel preaînalt, a venit din
minunînd pe cei ce priveau; şi făcîndu-se preacurată Fecioară şi a mîntuit pe cei ce
la toată lumea nouă şi uimitoare strigă: Slavă puterii Tale Doamne”.
privelişte.
Citeţul 1: Turme să nu mai fie în CÎNTAREA A 5-A
ţarcuri şi vite în staule niciodată! Citeţul 1: Sufletul meu Te-a dorit în
Citeţul 2: Os al Dumnezeului şi vre me de noapte, duhul meu năzuieşte
Stăpînului meu, pătimind nu s- a spre Tine;
sfărîmat nici după moarte. O, îndelungă Căci, cînd îndre ptările Tale vor fi
răbdare! Tot aşa şi de ostaşul Lui, pe pămînt, cei ce locuiesc lumea vor
primindu-l focul şi roata, s-au temut a se învăţa ce este dreptatea.
atinge de el şi mort fiind. Dacă de cel fără de lege ne este
Citeţul 1: Ci eu voi tresălta de veselie milă, el nu mai învaţă ce este dreptatea,
în Domnul, bucura-mă-voi de Dumne zeu, şi în pămîntul celor sfinţi va săvîrşit
Mîntuitorul meu. strîmbătatea.

13
Doamne, mîna Ta era ridicată; dar vrăjmaşule al mîntuirii oamenilor, ca şi
ei n-au văzut-o. Vor vedea rîvna Ta mort fiind, viază şi priveghează, şi
pentru poporul Tău şi se vor ruşina. Şi răutăţilor tale stînd împotrivă,
focul hărăzit vrăjmaşilor Tăi îi va mînca. mîntuieşte pe tot creştinul ortodox.
Corul: Irmosul hramului din M ineu. Citeţul 1: Dureri de facere am avut
Citeţul 1: Doamne, revarsă pacea şi am născut duhul mîntuirii Tale.
peste noi, căci toate lucrurile noastre, Citeţul 2: Străină era mai înainte
pentru noi le-ai făcut. minunea fiicei lui Dumnezeu; dar cu
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului mărturisirile mucenicilor a primit
Citeţul 1: Doamne, Dumnezeul credinţă neîndoielnică şi ceea ce se crede
nostru, am avut peste noi şi alţi stăpîni puterea rămîne minunat, şi cu credinţă
afară de Tine, dar noi ne vom aduce închinat.
aminte numai de numele Tău. Citeţul 1: Morţii Tăi vor trăi şi
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului trupurile lor vor învia! Deşteptaţi-vă,
Citeţul 1: Morţii nu vor mai trăi şi cîntaţi de bucurie, voi cei ce sălăşluiţi în
umbrele lor nu vor învia, pulbere!
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului Citeţul 2: Arhiereul cel de atunci cu
totul minunîndu-se, dacă a cunoscut
Citeţul 1: Fiindcă Tu le-ai pedepsit şi
le-ai nimicit şi ai şters pînă şi numele lor. sfatul păgînului, cu laude de toată
noaptea a rugat pe Dumne zeu, ca să nu
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
treacă cu vederea, pînă la sfîrşit, pe
Citeţul1: Înmulţeşte poporul, poporul care este moştenirea Sa.
Doamne, înmulţeşte poporul şi arată-Te Citeţul 1: Căci roua Ta este rouă de
mare; lărgeşte din nou toate hotarele lumină şi din sînul pămîntului umbrele
ţării”
lor vor învia. Du-te, poporul meu, intră
Citeţul 2 : a Născătoarei din canonul hramului. în cămările tale şi închide uşa după tine;
Citeţul 1: Doamne, pe Tine Te-au ascunde-te puţine clipe, pînă cînd mînia
căutat ei în vre me de restrişte, către Tine va fi trecut!
am strigat în scîrba noastră, cînd Tu ne Citeţul 2: Dar grabnicul ajutător al
pedepseai. celor ce L-au chemat în adevăr şi cu
Citeţul 2: Astăzi se deschid uşile cele căldură, rugăciunile lor nu le-a trecut cu
dinainte ale harului. Şi această zi de vederea nicidecum; ci degrab le-a dat lor
odihnă acum închipuieşte mai înainte pe mijlocul spre stricarea acelei viclenii.
cea a Învie rii, cinstind aşa de luminat pe Citeţul 1: Slavă…
luminata Stăpînă şi pe măritul mucenic. Citeţul 2: Dintru înălţime s-a trimis
Citeţul 1: Ca femeia însărcinată şi ajutător cît mai degrab pe pămînt,
gata să nască prunc, care se zvîrcoleşte şi purtătorul de biruinţe Teodor, şi mai-
strigă în durerea ei, aşa am fost noi, marelui Păstor arătîndu-Se, l-a învăţat
Doamne, cu toţii în faţa Ta. cum să strice sfatul celui fără de lege.
Citeţul 2: Dăruieşte Dumne zeu dar Citeţul 1: Şi acum…, a Născătoarei:
pe Teodor cel numit cu numele darului, Citeţul 2: Nimeni din cei ce aleargă
celor ce iubesc arătarea celui iubit ce s-a cu căldură la a ta folosinţă, Stăpînă,
arătat, făcîndu-l lucrător de lucruri niciodată nu are a se ruşina, ci ce re har şi
uimitoare, şi săvîrşitor de puteri primeşte harul, spre folosul cel grabnic al
dumnezeieşti. cererii.
Citeţul 1: Pentru frica Ta, Doamne, Corul: Spăimîntatu-s-au toate de
în pîntece am luat. dumnezeiască slava ta, că tu, Fecioară
Citeţul 2: Nimic nu pot asupra neispitiătă de nuntă, ai avut în pîntece pe
mucenicului arcurile şi săgeţile tale, Dumnezeu Cel peste toate, şi ai născut pe

14
Fiul cel fără de ani, Cel ce dărueşte pace după moarte nu s-a depărtat de fapta cea
tuturor celor ce te laudă pe tine. bună.
CÎNTAREA A 6-A Citeţul 1: Şi la Tine a ajuns
Corul: Irmosul din canonul hramului. rugăciunea mea, în Te mplul Tău cel
Citeţul 1: Strigat-am către Domnul sfînt.
în strîmtorarea mea şi El m-a auzit; Citeţul 2: Izbăviţi fiind astăzi,
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului Stăpînă, din prime jdia cea stricătoare de
suflet, prin minunea mucenicului tău,
Citeţul 1: Din pîntecele locuinţei
după dumnezeiasca ta rînduială,
morţilor către El am strigat şi El a luat
amînduror mulţumire vă aducem.
aminte la glasul meu. Tu m-ai aruncat în
Citeţul 1: Cei ce slujesc idolilor
adînc, în sînul mării şi undele m-au
deşerţi dispreţuiesc harul Tău.
înconjurat;
Citeţul 2: De vederea Ta cea stăină
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
uimindu-se arhiereul a întrebat: Cine eşti
Citeţul 1: Toate talazurile şi valurile
Tu, Doamne, Cel ce grăieşti cu mine?
Tale au trecut peste mine. Arată-ne şi ne învaţă, cum vom afla mai
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului degrab ajutorul.
Citeţul 1: Şi gîndeam: Aruncat sînt Citeţul 1: Dar eu îţi voi aduce Ţie
dinaintea ochilor Tăi. Dar voi vedea din je rtfe cu glas de laudă şi toate
nou te mplul cel sfînt al Tău. făgăduinţele mele le voi împlini, căci
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului mîntuirea vine de la Domnul.
Citeţul 1: Apele m-au învăluit pe de- Citeţul 2: Eu sînt însuşi Teodor
a întregul, adîncul m-a împresurat. mucenicul, a zis. Deci ascultă: Grîu fiert
Citeţul 2 : a Născătoarei din canonul hramului. să împarţi poporului, şi aşa se vor feri de
Citeţul 1: Iarba mării s-a încolăcit în bucatele cele spurcate ale vrăjmaşului.
jurul capului meu; mă coborîsem pînă la Citeţul 1: Slavă…
temeliile munţilor, zăvoarele pămîntului Citeţul 2: Cît este de mare minunea
erau trase asupra mea pentru totdeauna; ta şi preamărită ocrotirea ta, Teodore!
Citeţul 2: Nu pot posti, Mîntuitorule, Pentru aceasta îndrăznind toţi, alergăm
prietenii şi fiii nunţii Tale, că fiind de către tine şi ne rugăm: mîntuieşte pe
faţă Tu, Mirele, cu Maica Ta şi cu robii tăi.
prietenul Tău, pe Tine Te ospătează şi Citeţul 1: Şi acum…, a Născătoarei:
Ţie Îţi slujesc. Citeţul 2: Locaş al luminii şi
Citeţul1: Dar Tu ai scos din sălăşluire curată a Cuvîntului te-ai făcut,
strcăciune viaţa mea, Doamne cu bunăvoirea Tatălui şi cu cercetarea
Dumnezeul me u! Duhului Sfînt. Pentru aceasta luminează-
Citeţul2: Depărtatu-s-a de la mă.
Dumnezeul Cel ce mîntuieşte, depărtatu- Corul: Înţelepţii lui Dumnezeu, care
s-a şi din minte cel cu nume rău, şi cu faceţi acest praznic dumnezeiesc şi cu totul
nebunie s-a sculat asupra credinţei; dar cinstit Maicii lui Dumnezeu, veniţi să
în locul acesteia, a aflat pe cel cu nume înălţăm mîinile, mărind pe Dumnezeu, Cel
mare. ce s-a născut dintr-însa.
Citeţul 1: Cînd se sfîrşea în mine Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
Duhul meu, de Domnul mi-am adus rugăm.
Doamne miluieşte
aminte, Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe
Citeţul 2: Pătimind s-a făcut mai noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
înţelept, şi lucrînd s-a făcut mai călduros Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
viteazul; căci deprinzîndu-se bine cu pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
lupta şi cu biruinţa asupra tiranilor, nici

15
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa Tu ne-ai dat în mîinile vrăjmaşilor
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie Doamne. noştri, oameni fără lege şi cei mai răi
Preotul: Că tu eşti Împăratul păcii şi dintre nelegiuiţi, unui rege nedrept, cel
Mîntuitorul sufletelor nostre şi Ţie slavă î nălţăm, mai rău ce este pe pămînt.
Tatălui şi Fiului şi S fîntului Duh, acum şi pururea şi în Şi acum nu mai putem deschide
vecii vecilor.
Amin. gura; ne-am făcut de ruşine şi ocară
robilor Tăi şi celor ce Te cinstesc pe Tine.
CONDACUL, glasul al 8-lea:
Nu ne părăsi pe noi pentru
Citeţul 2: Credinţa lui Hristos ca o
pavăză înlăuntru, în inima ta, primind, totdeauna, pentru numele Tău, şi nu
strica legămîntul Tău. Nu depărta mila
puterile cele potrivnice le-ai călcat, mult-
Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de
pătimitorule, şi cu cunună cerească te-ai
Tine, pentru Isaac, robul Tău, şi pentru
încununat în veci Teodore, ca un nebiruit
Iacob, sfîntul Tău.
ICOS Cărora le-ai făgăduit, să le
Pe Tine, cel ce Te porţi pe scaunul înmulţeşti seminţia lor ca stelele cerului
luminii, cu mulţumită întru credinţă Te şi ca nisipul de pe ţărmul mării.
lăudăm. Că dumnezeiesc dar ne-ai dăruit Căci, Doamne, ne-am împuţinat
pe Teodor cel viteaz în lupte, pe cel în mai mult decît toate popoarele, şi sînte m
viaţă de trei ori fe ricit, ca pe cel ce este umiliţi astăzi în tot pămîntul, pentru
apărător al adevărului. Care cu gînd păcatele noastre.
dreptcre dincios cîştigînd pe Hristos, s-a Şi nu mai avem astăzi nici
arătat pute rnic biruitor asupra întîistătător, nici prooroc, nici căpetenie,
înşelătorului, ca un nebiruit. nici ardere de tot, nici jertfă, nici prinos,
nici tămîie, nici loc unde să aduce m
CÎNTAREA A 7-A înaintea Ta pîrga noastră şi să aflăm har
Citeţul 1: Binecuvîntat eşti, Doamne la Tine.
Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi Ci cu suflet zdrobit şi cu duh umilit
preamărit este numele Tău în veci. să fim primiţi de Tine.
Căci drept eşti Tu în toate cîte ai Ca arde rile de tot de berbec şi de
făcut nouă. junci,ca zeci de mii de miei graşi, aşa să
Şi toate lucrurile Tale sînt fie jertfa noastră înaintea Ta astăzi,
adevărate, şi drepte căile Tale şi toate înţelegere să găsească la Tine; că nu este
judecăţile Tale adevărate. ruşine celor ce nădăjduiesc în Tine.
Tu ai dat hotărîri drepte în toate Şi acum urmăm Ţie cu toată inima,
relele ce ai făcut să vină asupra noastră şi ne temem de Tine, şi căutăm faţa Ta.
şi asupra cetăţii celei sfinte a părinţilor Să nu ne ruşinezi pe noi, ci fă cu noi
noştri, Ierusalimul; după mila Ta şi după mulţimea
Că în adevăr şi dreptate ai adus îndurărilor Tale.
acestea peste noi din pricina păcatelor Izbăveşte-ne pe noi cu pute rea
noastre; minunilor Tale şi dă slavă numelui Tău,
Că am greşit şi fărădelege am făcut, Doamne!
depărtîndu-ne de la Tine. Să se ruşine ze toţi cei ce fac rău
În toate am păcătuit şi poruncile robilor Tăi; să se ruşineze de toată
Tale nu le-am ascultat, nici nu le-am puterea Ta, şi tăria lor să se sfărîme!
păzit, nici nu le-am făcut, precum ne-ai Să ştie că Tu eşti Domn, Dumne zeu
poruncit nouă, ca să ne fie bine. singur şi slăvit peste toată lumea.
Şi cîte ai adus şi ai făcut nouă cu Şi n-au încetat slujitorii regelui,
judecată dreaptă sînt. care îi aruncaseră în cuptor, să

16
înfierbinte cuptorul cu catran şi cu trupuri însufleţite, să-l încununăm cu
smoală şi cu cîlţi şi cu viţă. cîntări de biruinţă şi cu cununi de laude.
Şi vîlvătaia se ridică deasupra Citeţul 1: Binecuvîntat eşti Tu, Cel
cuptorului de patruzeci şi nouă de coţi. ce vezi adîncurile şi şezi pe heruvimi, şi
Corul: Irmosul din canonul hramului. lăudat şi preamărit în veci!
Citeţul 1: Şi izbucnind afară, ea a Citeţul 2: Începătorul neamului
ars pe caldeii, care se aflau în jurul cunoscînd mai înainte mîncarea cea
cuptorului. pie rzătoare de suflet, nu s-a ferit; iar
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului credinciosul tău popor de la mucenicul
Citeţul 1: Ia îngerul Domnului s-a tău mai înainte învăţîndu-se şi ferindu-se
coborît la Azaria şi la cei trei prieteni ai de hrana pierzătoare, cu el împre ună,
lui în cuptor. Stăpînă, je rtfeşte mulţumitele cele de
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului mîntuire.
Citeţul 1: Şi a stins văpaia. Citeţul 1: Binecuvîntat eşti Tu pe
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului scaunul împărăţiei Tale şi prealăudat şi
Citeţul 1: Şi le-a suflat în mijlocul preamărit în veci!
Citeţul 2: Nor răcoritor al întristării
cuptorului ca o răcoare de adiere şi de
şi al văpăii te-ai arătat, prealăudate, şi ai
rouă, aşa că focul nu i-a mai atins; nu le-
a mai pricinuit nici dureri, nici teamă. mîntuit din cuptorul cel tirănesc pe toţi
credincioşii, care strigă: bine eşti
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
cuvîntat Dumne zeul părinţilor noştri.
Citeţul 1: Şi acei trei, într-un singur
Citeţul 1: Binecuvîntat eşti Tu pe
glas, au lăudat, au mărit şi au bolta cerului şi prealăudat şi preamărit
binecuvîntat pe Dumne zeu în cuptor, în veci!
zicînd:
Citeţul 2: Împărate cel prea fără de
Citeţul 2 : a Născătoarei din canonul hramului. lege, ruşinează-te. Şi să se îngrădească
Citeţul 1: Binecuvîantat eşti, gura ta care a uneltit asupra noastră sfat
Doamne Dumnezeul părinţilor noştri şi fără de lege. Că Împăratul împăraţilor şi
lăudat şi preamărit întru toţi vecii! Domnul tuturor a stricat puterea ta.
Citeţul 2: Zis-ai, drepte Stăpîne, că Citeţul 1: Slavă…
nu este lege drepţilor Tăi, Pentru aceasta Citeţul 2: Iuliane fără minte, inima
Maica Ta şi mult-minunatul robul Tău ta toată s-a umplut de răutate; dar
acesta, cu lumina pome nirii lor, astăzi înţeleptul Dumnezeul nostru
dezleagă legile postului. zădărniceşte ceea ce s-a vărsat dintr-însa
Citeţul 1: Binecuvîntat este numele cu vicleşulg asupra noastră, cei ce
cel sfînt al slvei Tale, şi prealăudat şi strigăm către Dînsul: Har ne dai nouă cu
preaînălţat întru toţi vecii! adevărat!
Citeţul 2: Cît este de dulce, mare şi Citeţul 1: Şi acum…, a Născătoarei:
vesel praznicul de acum, pe care cel mai Citeţul 2: Mai presus de cuvînt a fost
mare şi mai viteaz dintre mucenici, ni l-a zămislirea ta şi mai presus de minte
însemnat nouă cu o minune, păzind pe naşterea ta, Preacurată; că ai născut
poporul lui Hristos curat dinspre cele după trup pe Dumnezeu, pe Cel care a
necurate. mîntuit pe toţi din stricăiune, ceea ce eşti
Citeţul 1: Binecuvîntat eşti Tu în binecuvîntată. Pentru aceasta acum, de
locaşul sfintei slavei Tale, lăudat şi Dumnezeu Născătoare, pe tine te mărim.
preamărit în veci! Corul: N-au slujit făpturii cugetătorii
Citeţul 2: Pe cel ce a stat împotriva de Dumnezeu, ci numai făcătorului; ci
balaurilor celor răi şi a biruit pe cel groaza focului bărbăteşte înfrîntînd-o, se
stricător de suflete şi vătămător de bucurau, cîntînd: Prealăudate Dumnezeul

17
părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti dobitoacele, lăudaţi-L şi-l preaînălţaţi pe
cuvîntat. El în veci!
Citeţul 2 : Ceea ce a umplut de
CÎNTAREA A 8-A
bucurie cu naşterea cele cereşti şi cele
Citeţul 1: Binecuvîntaţi toate
pămînteşti, în această vreme de
lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L
întristare, har de folos dă celui
şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
încununat, săvîrşind strălucit
Binecuvîntaţi pe Domnul îngerii
prăznuirile.
Domnului, cerurile Lui, lăudaţi-L şi-L
Să ne odihnim în sîmbăta de astăzi,
preaînălţaţi pe El în veci!
oamenilor, încetînd ostenelile cele de ieri,
Binecuvîntaţi pe Domnul toate
pentru Cel ce a binecuvîntat această zi cu
apele cele mai presus de ceruri, toate
odihna şi cu prăznuirea cea de acum a
puterile Domnului, lăudaţi-L şi-L
mucenicului.
preaînălţaţi pe El în veci.
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Binecuvîntaţi pe Domnul soare şi
fiii oamenilor, binecuvintează pe
lună şi voi stele cereşti, lăudaţi-L şi-L
Domnul, Is raele, lăudaţi-L şi-L
preaînălţaţi pe El în veci!
preaînălţaţi pe El în veci!
Binecuvîntaţi pe Domnul ploaie,
Citeţul 2: Cu adevărat aceasta s-ar
rouă şi toate vînturile, lăudaţi-L şi-L
putea zice cea întîia între sîmbete şi
preaînălţaţi pe El în veci!
sîmbăta sîmbetelor, plină de har
Binecuvîntaţi pe Domnul, foc şi
mucenicesc şi de dumne zeiască putere şi
căldură, frig şi arşită, lăudaţi-L şi-L
pomenire de mare mîntuire.
preaînălţaţi pe El în veci!
Corul: Irmosul din canonul hramului. Citeţul 1: Binecuvîntaţi preoţi pe
Binecuvîntaţi pe Domnul rouă şi Domnul, slujitorii Domnului, lăudaţi-L
zăpadă, gheaţă şi ger, lăudaţi-L şi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
preaînălţaţi pe El în veci! Citeţul 2: Cu mîncările cele curate
ale Împăratului Dumnezeu, a făcut
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
netrebnice Cel curat întinăciunile
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
împărăţiei celei fără de lege, şi cu
brume şi zăpezi, fulgere şi nori, lăudaţi-L
preamărita mijlocire a facerii de minuni,
şi-L preaînălţaţi pe el în veci!
a sfinţit a şaptea zi.
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul duhurile şi sufletele drepţilor, cei cuvioşi
lumină şi întuneric, nopţi şi zile, lăudaţi- şi smeriţi cu inima, lăudaţi-L şi-L
L şi-L preaînălţaţi pe El în veci! preaînălţaţi pe El, în veci!
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului Citeţul 2: Moartea cea cu dragoste a
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul mucenicilor adeverează taina ta,
pămînt, munţi şi dealuri şi toate cele ce Fecioară; căci crezînd ei lui Dumne zeu,
răsăriţi pe ele, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi Cel ce S-a născut, Care a suferit de
pe El în veci! bunăvoie patimă, singuri pe sineşi vitejii
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului s-au jertfit.
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul
izvoare, mări şi rîuri, chiţi şi toate cele ce Ananie, Azarie şi Misaile, lăudaţi-L şi-L
se mişcă în ape, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci!
preaînălţaţi pe El în veci! Citeţul 2: Precum ai scăpat din
Citeţul 2 : a Născătoarei din canonul hramului văpaie, Mucenice Teodore, cu
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul dumnezeiasca putere, aşa şi acum pe noi
toate păsările cerului, fiarele şi toate ne-ai mîntuit însuţi, cu dumne zeiască

18
grija ta, de sfatul celui fără de lege şi al asemănare decît serafimii, care fără
răului viclean. stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai
Citeţul 1: Binecuvîntaţi pe Domnul născut, pe tine cea cu adevărat
apostoli, prooroci şi mucenici ai Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Domnului, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe Că a căutat s pre smerenia roabei
El în veci! Sale. Că, iată, de acum mă vor fe rici
Citeţul 2: Aseară s-a sălăşluit toate neamurile.
plîngere robilor tăi, prin vicleană Ceea ce eşti mai cinstită decît
meşteşugirea celui lepădat de noi; iar heruvimii şi mai mărită fără de
întru această dimineaţă bucurie a asemănare decît serafimii, care fără
strălucit, mucenice răbdătorule, prin stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai
călduros ul tău ajutor. născut, pe tine cea cu adevărat
Citeţul 1: Binecuvîntăm pe Tatăl şi Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Domnul, Că mi-a făcut mie mărire Cel
cîntîndu-I şi preaînălţîndu-L întru toţi Puternic şi sfînt este numele Lui. Şi mila
vecii! Lui în neam şi în neam, s pre cei ce se tem
Citeţul 2: Ajutor pe tine aflîndu-te de El!
noi cei ce am căzut în prime jdii, şi Ceea ce eşti mai cinstită decît
izbăvitor de uneltirea vrăjmaşului, heruvimii şi mai mărită fără de
mucenice al lui Hristos, purtătorule de asemănare decît serafimii, care fără
biruinţă Teodore, pe tine te mărim întru stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai
toţi vecii. născut, pe tine cea cu adevărat
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
vecii vecilor. Amin. Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-
Citeţul 2: Nu se pricepe mintea a pe cei mîndri în cugetul inimii lor.
omenească a spune taina naşterii tale, Ceea ce eşti mai cinstită decît
Preacurată. Pentru aceasta cu dreapta heruvimii şi mai mărită fără de
credinţă, ca pe o Născătoare de asemănare decît serafimii, care fără
Dumnezeu, pe tine te cinstim şi te mărim stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai
întru toţi vecii. născut, pe tine cea cu adevărat
Corul: S ă lăudăm, să binecuvîntăm şi să ne Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
închinăm Domnului, cîntîndu-I şi preaînălţîndu-L Coborît-a pe cei puternici de pe
întru toţi vecii!
scaune şi a înălţat pe cei s meriţi. Pe cei
Pe tinerii cei binecredincioşi, în
cuptor, naşterea Născătoarei de flămînzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei
bogaţi i-a scos afară deşerţi.
Dumnezeu i-a mîntuit, atunci fiind
închipuită, iar acum împlinită. Pe toată Ceea ce eşti mai cinstită decît
heruvimii şi mai mărită fără de
lumea ridic-o să-ţi cînte Ţie: Lăudaţi pe
asemănare decît serafimii, care fără
Domnul toate făpturile Lui şi-L
preaînălţaţi pe Dînsul întru toţi vecii.. stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai
născut, pe tine cea cu adevărat
CÎNTAREA A 9-A Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Preotul: Pe Născătoarea de A sprijinit pe Israel, sluga Sa, ca să
Dumnezeu şi Maica luminii, întru cîntări se aducă aminte de mila Sa, precum a
cinstind-o, să o mărim. grăit părinţilor noştri, lui Avraam şi
Corul: Măreşte, suflete al meu, pe seminţiei lui, pînă în veac.
Domnul, şi s-a bucurat duhul meu de Ceea ce eşti mai cinstită decît
Dumnezeu, Mîntuitorul meu. heruvimii şi mai mărită fără de
Ceea ce eşti mai cinstită decît asemănare decît serafimii, care fără
heruvimii şi mai mărită fără de stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai

19
născut, pe tine cea cu adevărat care cîştigîndu-l făcător de bine, îl
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. mărim.
Corul: Irmosul din canonul hramului. Citeţul 1: Să dai poporului Său
Citeţul 1: Binecuvîntat este Domnul, cunoştinţa mîntuirii spre iertarea
Dumnezeul lui Is rael, că a cercetat şi a păcatelor lui, prin bunătatea milei
răscumpărat pe poporul Său; Dumnezeului nostru.
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului Citeţul 2: Pe tine cartea lui Dumne-
Citeţul 1: Şi ne-a ridicat Mîntuitor zeu cea pecetluită, avîndu-te ca pe o
puternic din casa lui David, slujitorul pecete dumnezeiască, te pun mai presus
Său, de toate cîntările, şi aduc la tine,
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului Fecioară, toate laudele, aşa mărind
Citeţul 1: Precum a grăit prin gura totodată pe mucenicul tău.
sfinţilor Săi prooroci, din veac. Citeţul 1: Cu care ne-a cercetat pe
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului noi Răsăritul cel de sus, ca să lumineze
pe cei ce şedeau în întuneric şi în umbra
Citeţul 1: Ca să ne scape de
vrăjmaşii noştri şi din mîna tuturor celor morţii.
Citeţul 2: Ca un apărător bine te-ai
care ne urăsc.
arătat prealăudată, şi mare ajutător
Citeţul 2 : Troparul din canonul hramului
nouă celor ce cinstim acum cinstită şi
Citeţul 1: Şi să facă milă faţă de fericită pomenirea ta, şi isprăvile luptelor
părinţii noştri, aducîndu-şi aminte de
tale, şi dumnezeiescul ajutor ce ni s-a
legămîntul Său cel sfînt. făcut.
Citeţul 2 : a Născătoarei din canonul hramului Citeţul 1: Şi să îndrepte picioarele
Citeţul 1: De jurămîntul cu care S-a noastre la calea păcii.
jurat lui Avraam, părintelui nostru, ca Citeţul 2: Minunea ta, preafericite
fiind izbăviţi din mîna vrăjmaşilor. Teodore, ce s-a săvîrşit prin sfintele tale
Citeţul 2 : Aleargă împreună mulţi- îndestulări, în toată lumea se laudă,
mile de pretutindeni la cortul mărturiei fericite. Pentru aceasta adunîndu-ne în
şi la harul cel din el al celui ce a strălucit tot anul, slavă înălţăm lui Hristos, Celui
întru slavă mai mult decît toţi mucenicii; ce te-a mărit pe tine.
pe care împre ună cu Stăpîna tuturor îl Citeţul 1: Slavă Tatălui şi Fiului şi
slăvim Sfîntului Duh.
Citeţul 1: Să-I slujim Lui în sfinţenie Citeţul 2: Văzînd dragostea celor ce
şi în dreptate, în toate zilele vieţii te laudă pe tine, mucenice al lui Hristos,
noastre. dăruieşte-ne şi mai mare dar. Ştiind şi
Citeţul 2: Îmbărbătează-te Biserica credinţa cîtă este, strălucite mucenice, nu
lui Hristos, şi biruieşte pe cei ce se luptă înceta a fi rugător prea fierbinte şi
cu tine în zadar. Ca prietenii lui Hristos mijlocitor către Dumnezeu pentru noi.
şi de faţă şi departe fiind, de tine se Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
îngrijesc, ca şi viteazul căruia îi cînţi vecii vecilor. Amin.
cîntările de mulţumire. Citeţul 2: Nu încetăm a te lăuda pe
Citeţul 1: Şi tu, pruncule, prooroc al tine, Fecioară, ajutătoarea,
Celui Preaînalt te vei chema, căci vei acoperămîntul, grabnica sprijinitoare şi
me rge înaintea feţei Domnului, ca să ocrotitoarea noastră cea neînfruntată.
găteşti calea Lui. Păzeşte pe rugătorii tăi de toată răutatea,
Citeţul 2: Pe cel ce se părea de izbăvindu-ne pururea de toată uneltirea
demult a fi mort, lucruile îl arată că celui viclean.
trăieşte şi după sfîrşit, şi că este iarăşi Corul: Tot neamul pămîntesc să
ocrotitor credinţei, cu aceeaşi rîvnă. Pe salte, fiind luminat cu Duhul şi să serbeze

20
firea minţilor celor fără de trup, cinstind zidit. 6 Pusu-le-ai pe ele în veac şi în
sfînta sărbătoare a Maicii lui Dumnezeu, veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor
şi să strige: Bucură-te preafericită, trece. 7 Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe
Născătoare de Dumnezeu, pururea curată pămînt, balaurii şi toate adîncurile. 8
Fecioară. Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul,
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne toate îndepliniţi cuvîntul Lui; 9 Munţii şi
rugăm.
toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi
Doamne miluieşte
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte, pe cedrii; 10 Fiarele şi toate animalele,
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. tîrîtoarele şi păsările cele zburătoare; 11
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, Împăraţii pămîntului şi toate popoarele,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. căpeteniile şi toţi judecătorii pămîntului;
12
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa Tinerii şi fecioarele, bătrînii cu tine rii,
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. 13
Să laude numele Domnului, că numai
Ţie Doamne.
Preotul: Că pe Tine Te laudă toate Puterile numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe
cereşti şi Ţie slavă înălţăm Tatălui şi Fiului şi S fîntului pămînt şi în cer. 14 Şi va înălţa puterea
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. poporului Lui. Cîntare tuturor cuvioşilor
Amin.
Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se
LUM INÎNDA, glasul 1. apropie de El.
Citeţul 1: Purtătorule de cunună, Psalmul 149
sfinte, împreună cu îngerii stînd acum Cîntaţi Domnului cîntare nouă;
înaintea scaunului lui Hristos, şi de lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. 2 Să
lumina cea de acolo umplîndu-te, se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe
purtătorule de biruinţă, roagă-te el şi fiii Sionului să se bucure de
neîncetat pentru pacea lumii şi pentru împăratul lor. 3 Să laude numele Lui în
mîntuirea noastră, a celor ce cu dreaptă horă; în timpane şi în psaltire să-I cînte
credinţă săvîrşim purtătoarea de lumină Lui. 4 Că iubeşte Domnul poporul Său şi
pomenirea ta, Teodore preafericite, va învăţa pe cei blînzi şi-i va izbăvi. 5 Se
mucenice prealăudate. (de 2 ori) vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor
Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei: bucura în aşternuturile lor. 6 Laudele
În pîntecele tău, de Dumnezeu Domnului în gura lor şi săbii cu două
Născătoare, S-a sălăşluit Domnul precum tăişuri în mîinile lor, 7 Ca să se răzbune
Însuşi ştie, vrînd să cheme din pe neamuri şi să pedepsească pe popoare,
8
stricăciune lumea cea pierdută. Deci Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe
aflînd toţi mîntuirea, strigăm ţie ca cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier,
înge rul: Bucură-te prealăudată, între Ca să facă între dînşii judecată
toate femeile binecuvîntată; că ai născut scrisă. Slava aceasta este a tuturor
bucurie la toată lumea. cuvioşilor Săi.
LAUDELE: Psalmul 150
Psalmul 148 Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii
Citeţul 2: Lăudaţi pe Domnul din Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria pute rii
ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. 2 Lui.
Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi- Citeţul 2: Lăudaţi-L pe El întru
L pe El toate puterile Lui. 3 Lăudaţi-L pe puterile Lui; lăudaţi-L pe El după
El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate mulţimea slavei Lui.
stelele şi lumina. 4 Lăudaţi-L pe El Citeţul 1: Pe viteazul oştirii celei de
cerurile cerurilor şi apa cea mai presus sus, ca pe un bărbat întrarmat al dreptei
de ceruri 5 Să laude numele Domnului, că noastre credinţe, adunîndu-ne
El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au credincioşii, cu cîntări de taină să-l

21
lăudăm, zicînd: vrednicule de minune, înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
mucenice al lui Iisus roagă-te pentru cei Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
ce te cinstesc pe tine. Amin.
Citeţul 2: Lăudaţi-L pe El în glas de Preotul: Slavă Ţie, Celui ce ne-ai
trîmbiţă; lăuda-ţi-L pe El în psaltire şi în arătat nouă lumina.
alăută. Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui
Citeţul 1: Cu numirea ta cea după Dumnezeu şi pe pămînt pace, între
nume, dar lui Dumne zeu cu adevărat, oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te
tuturor celor scîrbiţi mîngîiere te-ai dat, cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te,
Teodore, de trei ori fe ricite. Căci cu mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea
adevărat tot cel ce aleasrgă la biserica ta, mare. Doamne, Împărate ceresc,
cu bucurie luînd răsplătirile minunilor Dumnezeule, Părinte atotţiitorule,
tale, cinsteşte pe Hristos. Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse
Citeţul 2: Lăudaţi-L pe El în Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne
timpane şi în horă; lăudaţi-L pe El în Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu,
strune şi organe. Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii,
Citeţul 1: Bogăţia şi lumina dreptei miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele
credinţe şi strălucirea cu ostenelile cele lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel
muceniceşti adunînd-o întru tine, toată ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne
tăria ta dar primit a lui Dumne zeu ai miluieşte pe noi. Că tu eşti unul Sfînt, Tu
adus, plinind cu osîrdie prin chinuri, eşti unul Domn Iisus Hristos, întru slava
chemarea ta cea de Dumnezeu dăruită. lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele
Citeţul 2: Lăudaţi-L pe El în bine Te voi cuvînta şi voi lăuda numele
chimvale bine răsunătoare; lăudaţi-L pe Tău în veac şi în veacul veacului.
El în chimvale de strigare. Toată Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
suflarea să laude pe Domnul! în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne,
Citeţul 1: Cu prealuminată prăznu- miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că
irea dumnezeiescului mucenic să ne am greşit Ţie. Doamne, către Tine am
ospătăm toţi, şi cu credinţă să ne veselim, scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu
iubitorilor de prăznire; şi cinstind eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este
luminată pome nirea sfărşitului lui, să izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea
lăudăm cu cîntări pe Iisus, Cel ce l-a lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc
mărit. pe Tine.
Citeţul 2: Slavă…, glasul al 6-lea: Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua
Citeţul 1: Dar de sfinţenie şi bogăţie aceasta, fără de păcat să ne păzim noi.
de dumne zeiască viaţă, te-ai arătat lumii, Bine eşti cuvîntat, Doamne Dumnezeul
Teodore; că Hristos a mărit pomenirea părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit
ta, înţelepte; întru care cre dincioşii este numele Tău în veci. Amin. Fie,
bucurîndu-ne, cu un glas lăudăm Doamne, mila Ta spre noi, precum am
nevoinţele ostenelilor tale nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat,
Citeţul 2: Şi acum…, a Născătoarei: Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.
Citeţul 1: Născătoare de Dumnezeu, Bine eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-
tu eşti viţa cea adevărată, care ai odrăslit mă cu îndreptările Tale. Bine eşti
rodul vieţii. Ţie ne rugăm: Roagă-te, cuvîntat, Sfinte, luminează-mă cu
Stăpînă, împreună cu purtătorul de îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este
biruinţă şi cu toţi sfinţii, să se miluiască în veac, lucrurile mîinilor Tale nu le
sufletele noastre. trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie
Citeţul 2: Ţie slavă se cuvine,
se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine,
Doamne Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă

22
Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi Citeţul 2: Postul cel curat şi fără
pururea şi în vecii vecilor. Amin. prihană, la noi acum ajungînd, a adus cu
Preotul: S ă plinim rugăciunea noastră cea de sine săvîrşire de minuni muceniceşti. Că
dimineaţă, Domnului. prin post ne curăţim de întinăciunile şi
Doamne miluieşte
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe de necurăţiile cele sufleteşti şi prin dovezi
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. şi lupte vitejeşti asupra patimilor ne
Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de îmbărbătăm. Pentru aceasta şi cu darul
păcat, la Domnul să cerem.
Dă Doamne. sfintei postiri luminîndu-ne, şi cu
Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor minunile Mucenicului Teodor, ne întărim
sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem. prin credinţă întru Hristos; cerînd de la
Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile
noastre, la Domnul să cerem. El să dea mîntuirea sufletelor noastre.
Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace Citeţul 1: Răsădit fiind în casa Domnului, în
lumii, la Domnul să cerem. curţile casei Dumnezeului nostru va înflori.
Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru Citeţul 2: Cu muceniceasca ta
pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.
S fîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere,
îndrăznire cea către Dumnezeu, Teodore,
neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoare ai făcut zădarnică uneltirea celui lepădat
judecată a lui Hristos, să cerem. împotriva credinţei lui Hristos, apărător
Pe Preasfînta, curata, prea binecuvîntata,
făcîndu-te poporului celui
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. dreptcre dincios, păzindu-l prin înştinţare
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa minunată, de bucatele cele spurcate ale
noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. je rtfelor idoleşti. Pentru aceasta pe tine
Ţie Doamne.
Preotul: Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor, ca pe un s urpător al idolilor şi mîntuitor
şi al iubirii de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi păzitor al turmei lui Hristos şi
şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii ocrotitor al nostru lesne ascultător,
vecilor.
Amin.
cinstindu-te cu cîntări, te rugăm: Să se
Preotul: Pace tuturor. dăruiască prin tine sufletelor noastre
Corul: Ş i duhului tău. iertarea şi luminare.
Preotul: Capetele noastre Domnului să le Citeţul 1: Slavă ..., glasul al 8-lea:
plecăm. Citeţul 2: Cu bărbăţie mucenicească
Corul: Ţie Doamne. creştineşte întrarmîndu-te, purtătorule
Preotul: Că al Tău este a ne milui şi a ne de biruinţă al lui Hristos, şi închinarea
mîntui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm,
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi cea cugetătoare tainic apărînd-o cu
în vecii vecilor. puterea Lui, ai arătat neputincioasă
Corul: Amin. păgînătatea idolilor şi cruzimea tiranilor;
LA S T I H OA V NĂ neluînd în seamă chinurle şi focul cel
Stihira, glasul al 4-lea.
vre melnic. Ci, o, cela ce eşti al
Corul: Dănţuiesc adunările muceni-
dumnezeieştilor daruri şi cu fapta şi cu
cilor cu bucurie acum, în biserica ta, numele, de toată primejdia mîntuieşte cu
purtătorule de biruinţă Teodore, şi cetele
rugăciunile tale pe cei ce săvîrşesc
înge rilor laudă nevoinţele răbdării tale; pomenirea ta.
şi Însuşi Dătătorul de cununi, Hristos, stă Citeţul 1: Şi acum ..., a Născătoarei:
de faţă, daruri bogate cîntăreţilor tăi cu Citeţul 2: Stăpînă primeşte rugăciu-
dreapta Sa dăruindu-le. Pe Care nile nevrednicilor robilor tăi, şi ne
iubindu-L, L-ai căutat, şi aflînd pe Acela izbăveşte pe noi de toată nevoia şi
de Care ai dorit, viezi împreună cu necazul.
Dînsul. Pe Care roagă-L să mîntuiască şi Citeţul 1: Bine este a ne mărturisi
să lumineze sufletele noastre. Domnului şi a cînta numele Tău,
Citeţul 1: Dreptul ca finicul va înflori şi ca
cedrul cel din Liban se va înmulţi. Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi
adevărul Tău în toată noaptea.

23
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă Preotul: Cel ce este binecuvîntat, Hristos,
Dumnezeu nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în
Treime…, Tatăl nostru… vecii vecilor.
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Corul: Amin. Întăreşte, Dumnezeule, sfînta şi
Corul: Amin. dreapta credinţă a dreptmăritorilor creştini şi S fîntă
Troparul glasul al 2-lea: Biserica Ta o păzeşte în veacul veacului.
Mari sînt isprăvile credinţei, în
izvorul văpăii, ca întru o apă de odihnă, CEASUL ÎNTÎI
sfîntul Mucenic Teodor s-a bucurat; căci Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de
3 ori)
cu foc tot arzîndu-se ca nişte pîine dulce
Psalmul 5
Sfintei Treimi s-a adus. Pentru
rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, Graiurile mele ascultă-le, Doamne!
mîntuieşte sufletele noastre. Înţelege strigarea mea! 2 Ia aminte la
glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi
Slavă…, Şi acum…, a Născătoarei:
Toate tainele tale sînt mai presus de Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi
ruga, Doamne! 3 Dimineaţa vei auzi
cuget, toate sînt preaslăvite Născătoare
de Dumnezeu. Cu curăţia fiind pecetluită glasul me u; dimineaţa voi sta înaintea Ta
şi mă vei vedea. 4 Că Tu eşti Dumne zeu,
şi cu fecioria păzită, Maică te-ai cunoscut
Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va
nemincinoasă, născînd pe Dumnezeu cel
locui lîngă Tine cel ce vicleneşte. 5 Nu vor
adevărat. Pe Care roagă-L să mîntuiască
sta călcătorii de lege în preajma ochilor
sufletele noastre.
Preotul: Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule după Tăi. Urît-ai pe toţi cei ce lucrează
mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte fărădelege. 6 Pierde-vei pe toţi cei ce
Doamne miluieşte (de 3 ori) grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean
Încă ne rugăm pentru Marele Domn şi îl urăşte Domnul. 7 lar eu, întru mulţimea
Părintele nostru Prea Fericitul Patriarh Kiril şi pentru
Domnul nostru Înalt Prea S finţitul Mitropolitul milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-
Vladimir şi pentru Domnul nostru Prea Sfinţitul mă-voi spre sfînt locaşul Tău întru frica
Episcop Nicodim, şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Ta. 8 Doamne, povăţuieşte-mă întru
Hristos
Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită ţara dreptatea Ta, din pricina duş manilor
noastră, stăpînirea şi oastea ei, ca şi noi întru liniştea mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. 9
lor viaţă lină şi fără gîlceavă să petrecem întru toată Că nu este în gura lor adevăr, inima lor
bunăcredinţa şi curăţenia.
Încă ne rugăm pentru fraţii noştri, ieromonahi, este deşartă; groapă deschisă grumazul
preoţi, ierodiaconi, diaconi, monahi şi monahii şi lor, cu limbile lor viclenesc. 10 Judecă-i pe
pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri. ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor;
Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea
pomeniţii ctitori ai sfîntului locaşului acestuia şi pentru după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i
cei mai dinainte adormiţi părinţi şi fraţi ai noştri pe ei, că Te-au amarît, Doamne. 11 Şi să
dreptmăritori creştini, care odihnesc aici şi se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru
pretutindeni.
Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor
sănătatea, mîntuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea sălaş, şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce
păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, ctitori şi iubesc numele Tău. 12 Că Tu vei
binefăcători ai sfîntului locaşului acestuia.
Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac binecuvînta pe cel drept, Doamne, căci
bine în sfîntă şi întru tot cinstită biserica aceasta, cu arma buneivoiri ne-ai încununat pe
pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cîntă şi pentru noi.
poporul ce stă înainte şi aşteaptă de la Tine mare şi
bogată milă. Psalmul 89
Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi în neam şi în neam. 2 Mai înainte de ce s-
S fîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
au făcut munţii şi s-a zidit pămîntul şi
Corul: Amin.
Preotul: Înţelepciune. lumea, din veac şi pînă în veac eşti Tu. 3
Corul: ...binecuvintează. Nu întoarce pe om întru sme renie, Tu,
Care ai zis: “Întoarceţi-vă, fii ai

24
oamenilor”, 4 Că o mie de ani înaintea pămîntului, ca să şadă ei împreună cu
ochilor Tăi sînt ca ziua de ieri, care a mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană,
trecut şi ca straja nopţii. 5 Nimicnicie vor acela îmi slujea. 9 Nu va locui în casa mea
fi anii lor; dimineaţa ca iarba va trece. 6 cel mîndru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu
Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va va sta înaintea ochilor mei. 10 În dimineţi
cădea, se va întări şi se va usca. 7 Că ne- voi judeca pe toţi păcătoşii pămîntului,
am sfîrşit de urgia Ta şi de mînia Ta ne- ca să nimicesc din cetatea Domnului pe
am tulburat. 8 Pus-ai fărădelegile noastre toţi cei ce lucrează fărădelegea.
înaintea Ta, greşelile noastre ascunse, la Slavă ..., Şi acum..., Aliluia, Aliluia,
lumina feţei Tale. 9 Că toate zilele Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de 3 ori).
noastre s-au împuţinat şi în mînia Ta ne- Doamne miluieşte (de 3 ori) Slavă
am stins. 10 Anii noştri s-au socotit ca Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh.
pînza unui păianjen; zilele anilor noştri Mari sînt isprăvile credinţei, în
sînt şaptezeci de ani; 11 Iar de vor fi în izvorul văpăii, ca întru o apă de odihnă,
putere optzeci de ani şi ce este mai mult sfîntul Mucenic Teodor s-a bucurat; căci
decît aceştia, osteneală şi durere; 12 Că cu foc tot arzîndu-se ca nişte pîine dulce
trece viaţa noastră şi ne vom duce. 13 Sfintei Treimi s-a adus. Pentru
Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule,
măsoară mînia Ta, după te merea de mîntuieşte sufletele noastre.
Tine? 14 Învaţă-ne să socotim bine zilele Şi acum şi pururea şi în vecii
noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre vecilor. Amin.
înţelepciune. 15 Întoarce-Te, Doamne! Cum te vom numi, Ceea ce eşti
Pînă cînd vei sta departe? Mîngîie pe plină de har? Cer, că ai răsărit pe
robii Tăi! 16 Umplutu-ne-am dimineaţa Soarele dreptăţii? Rai, că ai odrăslit
de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai
veselit în toate zilele vieţii noastre. 17 rămas nestricată? Maică curată, că ai
Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai avut în sfintele tale braţe Fiu, pe
smerit, pentru anii în care am văzut rele. Dumnezeul tuturor? Pe Acela roagă-L să
18
Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile mîntuiască sufletele noastre.
Tale şi îndreptează pe fiii lor. 19 Şi să fie Paşii mei îndreptează-i după
lumina Domnului Dumne zeului nostru cuvîntul Tău şi să nu mă stăpînească
peste noi, şi lucrurile mîinilor noastre le toată fărădelegea.
îndreptează. Izbăveşte-mă de clevetirea
Psalmul 100 oamenilor şi voi păzi poruncile Tale.
Mila şi judecata Ta voi cînta Ţie, Faţa Ta arat-o peste robul Tău şi
Doamne. 2 Cînta-voi şi voi me rge, cu mă învaţă îndreptările Tale.
pricepere, în cale fără prihană. Cînd vei Să se umple gura mea de lauda Ta,
veni la mine? 3 Umblat-am întru Doamne, ca să laud slava Ta, toată ziua
nerăutatea inimii mele, în casa mea. 4 N- mare cuviinţa Ta.
am pus înaintea ochilor mei lucru Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…,
nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urît. 5 Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; Preotul: Că a Ta este împărăţia…
pe cel rău, care se depărta de mine, nu l- Condadul, glasul al 8-lea:
am cunoscut. 6 Pe cel ce clevetea în Citeţul 1: Credinţa lui Hristos ca o
ascuns pe vecinul său, pe acela l-am păvază înlăuntru, în inima ta, primind,
izgonit. 7 Cu cel mîndru cu ochiul şi puterile cele protivnice le-ai călcat, mult-
nesăţios cu inima, cu acela n-am mîncat. pătimitorule, şi cu cunună cerească te-ai
8
Ochii mei sînt peste credincioşii încununat în veci Teodore, ca un nebiruit

25
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) Corul: Slavă…, Şi acum…, Doamne
Cel ce în toată vremea şi în tot miluieşte ...binecuvintează.
(de 3 ori)
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi Preotul: Hristos, Adevăratul
slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung- Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
răbdătorule mult milostive şi mult Preacuratei Maicii Sale ...
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe Corul: Pe Marele Domn ...
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi Ceasul al treilea
la mîntuire pentru făgăduinţa
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, Preotul: Binecuvîntat este
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre pururea, şi în vecii vecilor.
poruncile Tale; sufletele noastre le Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne-
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc,
Mîngîietorule ..., Sfinte Dumne zeule ...,
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Preasfîntă Treime, ..., Tatăl nostru ...
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
Preotul: Că a Ta este împărăţia ...
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte
sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
închinăm (de 3 ori)
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat Psalmul 16

eşti în vecii vecilor. Amin. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia


Doamne miluieşte. (de 3 ori) aminte cererea mea, ascultă rugăciunea
mea, din buze fără de viclenie. 2 De la
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti
faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să
mai cinstită ..., Întru numele Domnului,
vadă cele drepte. 3 Cercetat-ai inima
... binecuvintează.
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul: mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai
Dumnezeule, milostiveşte-Te spre lămurit, dar nu s-a aflat întru mine
nedreptate. 4 Ca să nu grăiască gura mea
noi şi ne binecuvintează; luminează faţa
lucruri ome neşti, pentru cuvintele
Ta peste noi şi ne miluieşte.
buzelor Tale eu am păzit căi aspre. 5
Citeţul 1: Amin.
Îndreaptă picioarele mele în cărările
Preotul: Hristoase, Lumina cea
Tale, ca să nu şovăie paşii mei. 6 Eu am
adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti pe
strigat, că m-ai auzit, Dumne zeule;
tot omul ce vine în lume, să se însemneze
pleacă urechea Ta către mine şi auzi
peste noi lumina feţei Tale, ca într-însa cuvintele mele. 7 Minunate fă milele Tale,
să vedem lumina cea neapropiată. Cel ce mîntuieşti pe cei ce nădăjduiesc în
Îndreptează paşii noştri spre lucrarea Tine de cei ce stau împotriva dreptei
poruncilor Tale, pentru rugăciunile Tale. 8 Păzeşte-mă, Doamne, ca pe
Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor lumina ochilor; cu acoperămîntul
sfinţilor Tăi. Amin. aripilor Tale acope ră-mă 9 De faţa
Corul: Apărătoare Doamnă, pentru necredincioşilor care mă necăjesc pe
biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din mine. Vrăjmaşii mei sufletul me u l-au
nevoi, aduce m ţie, Născătoare de cuprins; 10 Cu grăsime inima lor şi-au
Dumnezeu, noi robii Tăi. Ci ca ceea ce ai încuiat, gura lor a grăit mîndrie. 11
stăpînire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat;
din toate nevoile, ca să strigăm ţie: ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la
Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară. pămînt. 12 Apucatu-m-au ca un leu gata
Preotul: Slavă Ţie, Hristoase de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în
Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie. ascunzişuri. 13 Scoală-Te, Doamne,

26
întîmpină-i pe ei şi împiedică-i. Izbăveşte mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe
sufletul meu de cel necredincios, cu sabia vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură
Ta. 14 Doamne, desparte-mă de oamenii nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul
acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z
s-a umplut pîntecele lor de bunătăţile că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
rămăşiţele pruncilor. 15 Iar eu întru Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte,
dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura- Dumnezeule, pe Israel din toate
mă-voi cînd se va arăta slava Ta. necazurile lui.
Psalmul 24 Psalmul 50
Către Tine, Doamne, am ridicat Miluieşte-mă, Dumnezeule, după
sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre mare mila Ta 2 Şi după mulţimea
Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3 3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul
fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale, meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie
Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă unuia am greşit şi rău înaintea Ta am
învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul făcut, aşa încît drept eşti Tu întru
Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu, cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca
Mîntuitorul me u, şi pe Tine Te-am Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am
aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de zămislit, şi în păcate m-a născut maica
îndurările şi milele Tale, Doamne, că din mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele
veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu
Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul, vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului
pentru aceasta lege va pune celor ce meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce
blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi faţa Ta de către păcatele mele, şi toate
căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă
milă şi adevăr pentru cei ce caută curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi
aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12 duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru
Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi
păcatul meu,că mult este. 13 Cine este Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.
omul cel ce se teme de Domnul? Lege va 13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu
pune lui în calea pe care a ales-o. 14 duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi
Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi pe cei fărădelege căile Tale şi cei
seminţia lui va moşteni pămîntul. 15 necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15
Domnul este întărirea celor ce se tem de Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge,
Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16 Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele;
Ochii mei pururea spre Domnul, că El va bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută 16
Doamne, buzele mele vei deschide şi
spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi
sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s- voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu:
19
Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi- duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită

27
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine, la mîntuire pentru făgăduinţa
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20 primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
prinosul şi arderile de tot; atunci vor poruncile Tale; sufletele noastre le
pune pe altarul Tău viţei. sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
vecilor. Amin. şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor
Dumnezeule (de 3 ori). fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
Doamne miluieşte (de 3 ori). unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
Duh. eşti în vecii vecilor. Amin.
Mari sînt isprăvile credinţei, în Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
izvorul văpăii, ca întru o apă de odihnă, Şi acum…
sfîntul Mucenic Teodor s-a bucurat; căci Ceea ce eşti mai cinstită decît
cu foc tot arzîndu-se ca nişte pîine dulce heruvimi şi mai mărită fără de
Sfintei Treimi s-a adus. Pentru asemănare decît serafimii, care fără
rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai
mîntuieşte sufletele noastre. născut, pe tine cea cu adevărat
Şi acum şi pururea şi în vecii Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
vecilor. Amin. Întru numele Domnul ...
Născătoare de Dumnezeu, tu eşti binecuvintează.
viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor
vieţii; ţie ne rugăm: Roagă-te, Stăpînă, părinţilor noştri, Doamne Iisuse
cu Sfinţii Apostoli, să miluiască sufletele Hristoase Dumne zeul nostru, miluieşte-
noastre. ne pe noi.
Domnul Dumne zeu bine este Citeţul 1 : Amin.
cuvîntat. Bine este cuvîntat Domnul ziua, Citeţul 1 : Stăpîne Dumnezeule,
în toate zilele; să facă priincioase cele ale Părinte atotputernice, Doamne Fiule
noastre Dumnezeul mîntuirii noastre, Unule-Născut, Iis use Hristoase şi Duhule
Dumnezeul nostru, Dumne zeul mîntuirii. Sfinte, o Dumnezeire, o Pute re, miluieşte-
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă mă pe mine păcătosul şi cu judecăţile
Treime…, Tatăl nostru… care ştii, mîntuieşte-mă pe mine
Preotul: Că a Ta este împărăţia… nevrednicul robul Tău, că bine eşti
Citeţul 1 : Amin. cuvîntat în vecii vecilor. Amin.
Credinţa lui Hristos ca o păvază CEASUL AL ŞASELEA
înlăuntru, în inima ta, primind, pute rile Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm ... (de
cele protivnice le-ai călcat, mult- 3 ori)
pătimitorule, şi cu cunună cerească te-ai Psalmul 53
încununat în veci Teodore, ca un nebiruit Dumnezeule, întru numele Tău
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) mîntuieşte-mă şi întru puterea Ta mă
Cel ce în toată vremea şi în tot judecă. 2 Dumnezeule, auzi rugăciunea
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi mea, ia aminte cuvintele gurii mele. 3 Că
slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung- străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei
răbdătorule mult milostive şi mult tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe Dumnezeu înaintea lor. 4 Că iată,
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi

28
Dumnezeu ajută mie şi Domnul este mulţi erau împotriva mea. 21 Auzi-va
sprijinitorul sufletului meu. 5 Întoarce-va Dumnezeu şi-i va sme ri pe ei, Cel ce este
cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul mai înainte de veci. 22 Că nu este în ei
Tău îi vei pierde pe ei. 6 De bunăvoie voi îndreptare şi nu s-au temut de
je rtfi Ţie; lăuda-voi numele Tău, Dumnezeu. Întins-au mîinile lor
Doamne, că este bun, 7 Că din tot necazul împotriva aliaţilor lor, 23 Întinat-au
m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit legămîntul Lui. Risipiţi au fost de mînia
ochiul meu. feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor; 24
Psalmul 54 Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decît
Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea untdelemnul, dar ele sînt săgeţi. 25
şi nu trece cu vederea ruga mea. 2 Ia Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va
aminte spre mine şi mă ascultă; mîhnitu- hrăni; nu va da în veac clătinare
m-am întru neliniştea mea şi m-am dreptului. 26 Iar Tu, Dumnezeule, îi vei
tulburat de glasul vrăjmaş ului şi de coborî pe ei în groapa stricăciunii. 27
necazul păcătosului. 3 Că a abătut as upra Bărbaţii vărsători de sînge şi vicleni nu
mea fărădelege şi întru mînie m-a vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu
vrăjmăşit. 4 Inima mea s-a tulburat întru voi nădăjdui spre Tine, Doamne.
mine şi frica morţii a căzut peste mine; 5 Psalmul 90
Teamă şi cutremur au venit asupra mea Cel ce locuieşte în ajutorul Celui
şi m-a acoperit întunericul. 6 Şi am zis: Preaînalt, întru acoperămîntul
“Cine-mi va da mie aripi ca de Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va
porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?” zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi
7
Iată, m-aş îndepărta fugind şi m-aş scăparea mea; Dumnezeul meu, voi
sălăşlui în pustie. 8 Aşteptat-am pe nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va
Dumnezeu, Cel ce mă mîntuieşte de izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul
puţinătatea sufletului şi de vifor. 9 tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe
Nimiceşte-i, Doamne, şi împarte limbile tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o
lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu
în cetate. 10 Ziua şi noaptea o va te vei teme de frica de noapte, de săgeata
înconjura pe ea peste zidurile ei; ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în
fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi întune ric, de molima ce bîntuie întru
nedreptate; 11 Şi n-a lipsit din uliţele ei amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o
mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de
camătă şi vicleşug. 12 Că de m-ar fi ocărît
tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi
vrăjmaşul, aş fi răbdat; 13 Şi dacă cel ce
vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei
mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m-
vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea
aş fi ascuns de el. 14 Iar tu, omule,
mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare
asemenea mie, căpetenia mea şi ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie
cunoscutul meu, 15 Care împreună cu nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că
mine te-ai îndulcit de mîncări, în casa lui înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să
Dumnezeu am umblat în acelaşi gînd! 16 te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini
Să vină moartea peste ei şi să se coboare te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de
în iad de vii, 17 Că vicleşug este în piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi
locaşurile lor, în mijlocul lor. 18 Iar eu, vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi
către Dumnezeu am strigat şi Domnul m- peste balaur. 14 “Că spre Mine a
a auzit pe mine. 19 Seara şi dimineaţa şi nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice
la amie zi spune-voi, voi vesti şi va auzi Domnul; îl voi acoperi pe el,că a
glasul me u. 20 Izbăvi-va cu pace sufletul cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către
meu de cei ce se apropie de mine, că Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în

29
necaz şi-l voi scoate pe el, şi-l voi slăvi. 16 răbdătorule mult milostive şi mult
Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
voi arăta lui mîntuirea Mea”. cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului la mîntuire pentru făgăduinţa
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
vecilor. Amin. primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
Dumnezeule. (de 3 ori) poruncile Tale; sufletele noastre le
Doamne miluieşte. (de 3 ori) sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Duh. izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
Mari sînt isprăvile credinţei, în şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
izvorul văpăii, ca întru o apă de odihnă, sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor
sfîntul Mucenic Teodor s-a bucurat; căci fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
cu foc tot arzîndu-se ca nişte pîine dulce unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
Sfintei Treimi s-a adus. Pentru Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, eşti în vecii vecilor. Amin.
mîntuieşte sufletele noastre. Doamne miluieşte. (de 3 ori)
Şi acum şi pururea şi în vecii Slavă…, Şi acum…,
vecilor. Amin. Ceea ce eşti mai cinstită decît
Neavînd îndrăzneală pentru
heruvimii şi mai mărită fără de
păcatele noastre cele multe, tu, pe cel ce asemănare decît serafimii, care fără
S-a născut din tine, roagă-L, Născătoare
stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai
de Dumnezeu Fecioară, că mult poate
născut, pe tine cea cu adevărat
rugăciunea Maicii spre îmblînzirea
Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Stăpînului. Nu trece cu vederea
Întru numele Domnului ...
rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că
binecuvintează.
milostiv este şi poate să mîntuiască, Cel
Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor
ce a voit a pătimi pentru noi.
Degrab să ne întîmpine pe noi părinţilor noştri, Doamne Iisuse
îndurările Tale, Doamne, că am sărăcit Hristoase Dumne zeul nostru, miluieşte-
foarte. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, ne pe noi.
Mîntuitorul nostru, pentru slăvirea Citeţul 2 : Amin. Dumnezeule şi
numelui Tău. Doamne, mîntuieşte-ne pe Doamne al pute rilor şi Ziditor a toată
noi, şi curăţeşte păcatele noastre pentru făptura, Care pentru milostivirea milei
numele Tău. Tale celei neasemănate, pe Unul-Născut
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos
Treime…, Tatăl nostru… L-ai trimis spre mîntuirea neamului
Preotul: Că a Ta este împărăţia… nostru şi, prin cinstită crucea Lui,
Citeţul 2 : Amin. zapis ul păcatelor noastre l-ai rupt şi ai
Credinţa lui Hristos ca o păvază biruit întru Dînsul stăpîniile şi pute rile
înlăuntru, în inima ta, primind, pute rile întune ricului; Îns uţi Stăpîne, Iubitorule
cele protivnice le-ai călcat, mult- de oameni, primeşte aceste rugăciuni de
pătimitorule, şi cu cunună cerească te-ai mulţumire şi de cerere ale noastre ale
încununat în veci Teodore, ca un păcătoşilor şi ne izbăveşte pe noi de toată
nebiruit. căderea în păcat cea de tot pierzătoare şi
Doamne miluieşte. (de 40 de ori) întunecată, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi
Cel ce în toată vremea şi în tot nevăzuţi care caută să ne facă rău.
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi
slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung- nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau

30
gînduri rele, ci cu dorirea Ta hrăneşte Stih:Auzi Dumne zeule glasul meu,
sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna cînd mă rog către Tine.
căutînd şi cu lumina cea de la Tine Apostolul zilei şi al sfîntului.
povăţuiţi fiind, la Tine, Lumina cea
neapropiată şi pururea fiitoare privind, Alliluia, glasul al 4-lea:
neîncetată mărturisire şi mulţumire Ţie Dreptul ca finicul va înflori şi ca
să înălţăm, Tatălui Celui fără de început, cedrul din Liban se va înmulţi
împreună Unuia-Născut Fiului Tău şi Stih: Răsădit fiind în casa
Preasfîntului şi bunului şi de viaţă Domnului, în curţile casei Dumnezeului
făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi nostru va înflori.
în vecii vecilor. Amin. Evanghelia de la Marcu şi de la Ioan.
LA LITURGHIE Chinonicul
Fericirile din Canonul Sfîntului: Întru pomenire veşnică va fi
Cîntarea a 3-a şi 6-a, pe 8. dreptul, de auzul rău nu se va teme.
Prochimen, glasul al 7- lea: Aliluia.
Veseli-se-va dreptul de domnul şi
va nădăjdui întru Dînsul.

31