Sunteți pe pagina 1din 44

SLUJBELE

POSTULUI MARE

MARȚI ÎN
SĂPTĂMÎNA PATIMILOR

CONSILIUL EDITORIAL
AL BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA

3
Tipărită
cu binecuvîntarea Prea Sfințitului
NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

© Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta”


Edineț

73
ÎN SFÎNTA
ŞI MAREA ZI MARŢI
lui întru mîntuirea Ta, slavă şi mare
LA UTRENIE cuviinţă vei pune peste el. 6 Că îi vei da
lui binecuvîntare în veacul veacului,
Preotul: Binecuvîntat este veseli-l-vei pe dîns ul întru bucurie cu
Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi faţa Ta. 7 Că împăratul nădăjduieşte în
pururea, şi în vecii vecilor. Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu
Citeţul 1: Amin. se va clăti. 8 Află-se mîna Ta peste toţi
Sfinte Dumnezeule..., Preasfîntă vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi
Treime..., Tatăl nostru... cei ce Te urăsc pe Tine. 9 Pune-i-vei pe ei
Preotul: Că a Ta este împărăţia... ca un cuptor de foc în vre mea arătării
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte Tale; 10 Domnul întru mînia Sa îi va
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum... Veniţi să ne tulbura pe ei şi-i va mînca pe ei focul. 11
închinăm... (de 3 o ri) Rodul lor de pe pămînt îl vei pie rde şi
Şi apoi citeţul începe psalmii obişnuiţi de sămînţa lor dintre fiii oamenilor. 12 Că au
dimineaţă, în timpul cărora Preotul săvîrşeşte cădirea gîndit rele împotriva Ta, au cugetat
mare.
sfaturi, care nu vor putea să stea. 13 Că îi
Psalmul 19: vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei
Auză-te Domnul în ziua necazului, ţinti capul lor. 14 Înalţă-Te, Doamne,
scutească-te numele Dumnezeului lui întru tăria Ta; cînta-vom şi vom lăuda
Iacob. 2 Trimită ţie ajutor din locaşul puterile Tale.
Său cel sfînt şi din Sion sprijinească-te pe Slavă..., Şi acum..., Sfinte
tine. 3 Pomenească toată je rtfa ta, Dumnezeule..., Preasfîntă Treime...,
arderea de tot a ta bine-plăcută să-I fie. 4 Tatăl nostru...
Dea ţie Domnul după inima ta şi tot Preotul: Că a Ta este împărăţia...
sfatul tău să-l plinească. 5 Bucura-ne- Citeţul 1: Amin. Mîntuieşte,
vom de mîntuirea Ta şi întru numele Doamne, poporul Tău şi binecuvintează
Dumnezeului nostru ne vom mări. moştenirea Ta. Biruinţă
Plinească Domnul toate cererile tale. 6 binecredincioşilor creştini asupra celui
Acum am cunoscut că a mîntuit Domnul potrivnic dăruieşte şi cu crucea Ta
pe Unsul Său, cu pute rea dreptei Sale. 7 păzeşte pe poporul Tău.
Auzi-L-va pe Dîns ul din ce rul cel sfînt al Slavă...,
Lui. 8 Unii se laudă cu căruţele lor, alţii Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de
cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele bunăvoie, poporului Tău celui nou,
Domnului Dumne zeului nostru. 9 Aceştia numit cu numele Tău, îndurările Tale
s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am dăruieşte, Hristoase Dumnezeule.
sculat şi ne-am îndreptat. 10 Doamne, Veseleşte cu puterea Ta pe drept
mîntuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui
în orice zi Te vom chema. biruinţă asupra potrivnicilor, avînd
Psalmul 20: ajutorul Tău armă de pace, nebiruită
Doamne, întru puterea Ta se va biruinţă.
veseli împăratul şi întru mîntuirea Ta se Şi acum...,
va bucura foarte. 2 După pofta inimii lui Folositoare, neînfricată şi
i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce
lipsit pe el. 3 Că l-ai întîmpinat pe el cu eşti bună, rugăciunile noastre, întru tot
binecuvîntările bunătăţii, pus-ai pe capul lăudată Născătoare de Dumne zeu.
lui cunună de piatră scumpă. 4 Viaţă a Întăreşte viaţa cea de obşte a
cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de dreptmăritorilor creştini. Mîntuieşte pe
zile în veacul veacului. 5 Mare este slava cei ce i-ai rînduit să conducă şi le dă lor

3
birunţă din cer, pentru că ai născut pe am şi m-am gîrbovit pînă în sfîrşit, toată
Dumnezeu, ceea ce eşti una ziua mîhnindu-mă umblam. 7 Că şalele
binecuvîntată. mele s-au umplut de ocări şi nu este
Preotul: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, vindecare în trupul me u. 8 Necăjitu-m-
după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne am şi m-am s merit foarte; răcnit-am din
miluieşte. suspinarea inimii mele. 9 Doamne,
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). înaintea Ta este toată dorirea mea şi
Preotul: Că milostiv şi iubitor de oameni suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. 10
Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului, şi
S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a
Corul: Amin. tăria mea şi lumina ochilor mei, şi
Întru numele Domnului..., binecuvintează. aceasta nu este cu mine. 11 Prietenii mei
Preotul: S lavă S fintei şi celei de o fiinţă şi de şi vecinii mei în preajma mea s-au
viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, totdeauna,
acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai
Corul: Amin. mei departe au stat. 12 Şi se sileau cei ce
căutau sufletul meu, şi cei ce căutau cele
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui rele mie grăiau deşertăciuni şi
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între vicleşuguri toată ziua cugetau. 13 Iar eu,
oameni bunăvoire (de 3 ori). ca un surd, nu auzeam şi ca un mut ce
Doamne, buzele mele vei deschide şi nu-şi deschide gura sa. 14 Şi m-am făcut
gura mea va vesti lauda Ta (de 2 ori). ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui
Psalmul 3 mustrări. 15 Că spre Tine, Doamne, am
Doamne, cît s-au înmulţit cei ce mă nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne,
necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; 2 Dumnezeul meu, 16 Că am zis, ca nu
Mulţi zic sufletului meu: „Nu este cumva să se bucure de mine vrăjmaşii
mîntuire lui, întru Dumnezeul lui!” 3 Iar mei; şi cînd s-au clătinat picioarele mele,
Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava împotriva mea s-au semeţit. 17 Că eu spre
mea şi Cel ce înalţi capul meu. 4 Cu bătăi gata sînt şi durerea mea înaintea
glasul me u către Domnul am strigat şi m- mea este pururea. 18 Că fărădelegea mea
a auzit din muntele cel sfînt al Lui. 5 Eu eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru
m-am culcat şi am adormit; sculatu-m- păcatul meu; 19 Iar vrăjmaşii mei trăiesc
am, că Domnul mă va sprijini. 6 Nu mă şi s-au întărit mai mult decît mine, şi s-au
voi te me de mii de popoare, care înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. 20
împrejur mă împresoară. 7 Scoală, Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă
Doamne, mîntuieşte-mă, Dumnezeul defăimau, că urmam bunătatea. 21 Nu mă
meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă lăsa, Doamne, Dumnezeul me u, nu Te
vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai depărta de la mine, 22 Ia aminte spre
zdrobit. 8 A Domnului este mîntuirea şi ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele.
peste poporul Tău, binecuvîntarea Ta. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul
Eu m-am culcat şi am adormit; meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte
sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini. spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii
Psalmul 37 mele.
Doamne, nu cu mînia Ta să mă Psalmul 62
mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă Dumnezeule, Dumne zeul me u, pe
cerţi. 2 Că săgeţile Tale s-au înfipt în Tine Te caut dis-de-dimineaţă. 2 Însetat-a
mine, şi ai întărit peste mine mîna Ta. 3 de Tine sufletul me u, suspinat-a după
Nu este vindecare în trupul meu de la Tine trupul meu, 3 În pămînt pustiu şi
faţa mîniei Tale; nu este pace în oasele neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel
mele de la faţa păcatelor mele. 4 Că sfînt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea
fărădelegile mele au covîrşit capul meu, Ta şi slava Ta. 4 Că mai bună este mila
ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. 5 Ta decît viaţa; buzele mele Te vor lăuda.
Împuţitu-s-au şi au putre zit rănile mele, 5
Aşa Te voi binecuvînta în viaţa mea, şi
de la faţa nebuniei mele. 6 Chinuitu-m- în numele Tău voi ridica mîinile mele. 6

4
Ca de seu şi de grăsime să se sature Doamne, toată ziua întins-am către Tine
sufletul meu şi cu buze de bucurie Te va mîinile mele. 11 Oare, morţilor vei face
lăuda gura mea. 7 De mi-am adus aminte minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te
de Tine în aşternutul meu, în dimineţi vor lăuda pe Tine? 12 Oare, va spune
am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul cineva în mormînt mila Ta şi adevărul
meu 8 Şi întru acoperămîntul aripilor Tău în locul pierzării? 13 Oare, se vor
Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi
meu de Tine şi pe mine m-a s prijinit dreptatea Ta în pămînt uitat? 14 Iar eu
dreapta Ta. 9 Iar ei în deşert au căutat către Tine, Doamne, am strigat şi
sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos dimineaţa rugăciunea mea Te va
ale pămîntului; da-se-vor în mîinile întîmpina. 15 Pentru ce, Doamne, lepezi
sabiei, părţi vulpilor vor fi. 10 Iar sufletul meu şi întorci faţa Ta de la
împăratul se va veseli de Dumnezeu; mine? 16 Sărac sînt eu şi în osteneli din
lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că tinereţile mele, înălţat am fost, dar m-am
s-a astupat gura celor ce grăiesc smerit şi m-am mîhnit. 17 Peste mine au
nedreptăţi. trecut mîinile Tale şi înfricoşările Tale
În dimineţi am cugetat la Tine, că m-au tulburat. 18 Înconjuratu-m-au ca
ai fost ajutorul meu. Şi întru apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. 19
acoperămîntul aripilor Tale mă voi Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe
bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia
pe mine m-a s prijinit dreapta Ta. mea.
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Doamne, Dumnezeul mîntuirii
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea
vecilor. Amin. Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea.
Dumnezeule (de 3 ori). Psalmul 102
Doamne miluieşte (de 3 ori). Binecuvintează, suflete al meu, pe
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Domnul şi toate cele din lăuntrul me u,
Duh. numele cel sfînt al Lui. 2 Binecuvintează,
Citeţul 2: Şi acum şi pururea, şi în suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate
vecii vecilor. Amin. binefacerile Lui. 3 Pe Cel ce curăţeşte
Psalmul 87 toate fărădelegile tale; pe Cel ce vindecă
Doamne, Dumnezeul mîntuirii toate bolile tale; 4 Pe Cel ce izbăveşte din
mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea stricăciune viaţa ta; pe Cel ce te
Ta. 2 Să ajungă înaintea Ta rugăciunea încununează cu milă şi cu îndurări; 5 Pe
mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta;
Doamne. 3 Că s-a umplut de rele sufletul înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile
meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat. 4 tale. 6 Cel ce face milostenie, Domnul, şi
Socotit am fost cu cei ce se coboară în judecată tuturor celor ce li se face
groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, strîmbătate. 7 Cunoscute a făcut căile
între cei morţi slobod. 5 Ca nişte oameni Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
răniţi ce dorm în mormînt, de care nu Ţi- 8
Îndurat şi milostiv este Domnul,
ai mai adus aminte şi care au fost îndelung-răbdător şi mult-milostiv. 9 Nu
lepădaţi de la mîna Ta. 6 Pusu-m-au în pînă în sfîrşit se va iuţi, nici în veac se va
groapa cea mai de jos, întru cele
mînia. 10 Nu după păcatele noastre a
întunecate şi în umbra morţii. 7 Asupra
făcut nouă, nici după fărădelegile noastre
mea s-a întărîtat mînia Ta şi toate
a răs plătit nouă, 11 Ci cît este de departe
valurile Tale le-ai adus spre mine. 8
cerul de pămînt, atît este de mare mila
Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine,
Lui, spre cei ce se tem de El. 12 Pe cît sînt
ajuns-am urîciune lor. 9 Închis am fost şi
n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de de departe răsăriturile de la apusuri,
suferinţă. 10 Strigat-am către Tine, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.

5
13
În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.
miluit Domnul pe cei ce se tem de El. 14 Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la
Că El a cunoscut zidirea noastră; adusu- pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele
şi-a aminte că ţărînă sînte m. 15 Omul ca Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
iarba, zilele lui ca floarea cîmpului; aşa dreptatea Ta scoate din necaz sufletul
va înflori. 16 Că vînt a trecut peste el şi nu meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe
va mai fi, şi nu se va mai cunoaşte încă vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
locul său. 17 Iar mila Domnului din veac necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul
în veac spre cei ce se tem de Dînsul, 18 Şi Tău.
dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
păzesc legămîntul Lui 19 Şi-şi aduc Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea
ele. Domnul în ce r a gătit scaunul Său şi Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău!
împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte. 20 Duhul Tău cel bun să mă
Binecuvîntaţi pe Domnul toţi înge rii Lui, povăţuiască la pămîntul dreptăţii.
cei tari la virtute, care faceţi cuvîntul Lui Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
şi auziţi glasul cuvintelor Lui. 21 Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
Binecuvîntaţi pe Domnul toate pute rile vecilor. Amin.
Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. 22 Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie,
Binecuvîntaţi pe Domnul toate lucrurile Dumnezeule (de 3 ori).
Lui; în tot locul stăpînirii Lui, Preotul zice ectenia mare:
binecuvintează, suflete al meu, pe Cu pace, Domnului să ne rugăm.
Domnul. Corul: Doamne miluieşte.
În tot locul stăpînirii Lui, Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea
sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
binecuvintează, suflete al meu, pe Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea
Domnul. sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea
tuturor, Domnului să ne rugăm.
Psalmul 142 Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu
Doamne, auzi rugăciunea mea, credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-
ascultă cere rea mea, întru credincioşia însa, Domnului să ne rugăm.
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul nostru,
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir şi pentru
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3 Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Nicodim, pentru
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru
tot clerul, şi poporul, Domnului să ne rugăm.
viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
să locuiesc în întuneric ca morţii cei din S tăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.
Pentru sfînt locaşul acesta, ţara aceasta şi
veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima
pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu
mea încremenită în lăuntrul meu. 5 credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru
demult; cugetat-am la toate lucrurile îmbelşugarea roadelor pămîntului şi pentru vremuri
paşnice, Domnului să ne rugăm.
Tale, la faptele mîinilor Tale m-am Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin
gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,
mele, sufletul me u, ca un pămînt pentru cei robiţi şi pentru mîntuirea lor, Domnului să
ne rugăm.
însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul,
a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa mînia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.
Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
nădejdea. Arată-mi calea pe care voi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
me rge, că la Tine am ridicat sufletul noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm
meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Corul: Ţie, Doamne.
Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac

6
Preotul: Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului, şi S fîntului Duh, vecii vecilor. Amin.
acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
Corul: Amin. ŞI CITEŞTE CATISM A A 10-A:
Preotul: Aliluia. Aliluia. Aliluia. gl. 8-ea: De După a doua Catismă, Sedealna, glasul al 4-
noapte mînecă duhul meu către Tine, Dumnezeule,
lea:
pentru că lumină sînt poruncile Tale pe pămînt.
Corul: Aliluia (de 3 ori) Podobie: S păi mîntatu-s-a Iosif…
Preotul: Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi Citeţul 2: Sfat al fărădelegii asupra
pe pămînt.
Corul: Aliluia (de 3 ori) Ta, Mîntuitorule, adunînd din pizmă cu
Preotul: Pizmuire va cuprinde pe poporul cel viclenie preoţii şi cărturarii, au îndemnat
neînvăţat şi acum focul pe cei potrivnici va mînca. pe Iuda la vînzare. Pentru aceasta, ieşind
Corul: Aliluia (de 3 ori) fără de ruşine, a grăit as upra Ta
Preotul: Adaugă lor rele, Doamne, adaugă mulţimii celei fără de lege, zicînd: „Ce-
rele celor măriţi ai pămîntului. mi veţi da mie şi eu voi da pe El în
Corul: Aliluia (de 3 ori) mîinile voastre?” Mîntuieşte sufletele
Şi după Aliluia, se cîntă troparul: noastre, Doamne, de osînda acestuia.
Iată Mirele vine în miezul nopţii şi Slavă…, Şi acum…, tot aceasta.
fericită este sluga pe care o va afla
priveghind; iar nevrednică este iarăşi cea Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori).

pe care o va afla lenevindu-se. Vezi dar, Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh.
suflete al meu, cu somnul să nu te Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în
îngreune zi, ca să nu te dai morţii şi afară vecii vecilor. Amin.
de împărăţie să te încui, ci te deşteaptă ŞI CITEŞTE CATISM A A 11-A:
strigînd: „Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti După a treia Catis mă, Sedealna, glasul al 8-
Dumnezeule, pentru rugăciunile lea:
Născătoarei de Dumnezeu, miluieşte-ne Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvî ntul…
pe noi”.
Citeţul 2: Iuda, cel cu mintea
Slavă…, iubitoare de argint, s-a întărîtat as upra
Iată Mirele vine… Învăţătorului, vrăjmaşul; s-a sfătuit, a
Şi acum…, gîndit vinzarea, a căzut din lumină,
Iată Mirele vine… primind întunericul; a tocmit preţul şi a
vîndut pe Cel fără de preţ. Pentru
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori).
aceasta a şi aflat răsplătire, precum a
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh. făcut ticălos ul: spînzurare şi moarte cu
Citeţul 1: Şi acum şi pururea şi în durere. Pe noi izbăveşte-ne, Hristoase,
vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, de partea lui, iertare de
ŞI CITEŞTE CATISM A A 9-A: greşeli dăruind celor ce prăznuim, cu
După întîia Catismă, Sedealna, glasul al 4-lea:
dragoste, preacuratele Tale patimi.
Podobie: Cel ce Te -ai înălţat pe Cruce… Slavă…, Şi acum…, tot aceasta.
Citeţul 2: Pe Mirele, fraţilor, să-L Preotul: Şi pentru ca să ne învrednicim noi, să
iubim, candelele noastre să le îngrijim, în ascultăm S fînta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul
virtuţi strălucind şi în credinţă dreaptă; nostru să-L rugăm.
Corul: Doamne, miluieşte (de 3 ori)
ca să intrăm împreună cu Dînsul la Preotul: Înţelepciune, drepţi să ascultăm Sfînta
nuntă gătiţi, cu fecioarele cele înţelepte Evanghelie.
ale Domnului. Că Mirele, ca un Preotul: Pace tuturor.
Corul: Ş i duhului tău.
Dumnezeu, dă tuturor dar cunună Preotul: Din sfînta Evanghelie cea de la Matei
nestricăcioasă. citire.
Corul: S lavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie.
Slavă…, Şi acum…, tot aceasta. Preotul: S ă luăm aminte.
Preotul: Evanghelia de la Matei (XXII, 15-46;
Corul: Doamne miluieşte (de 3 ori). XXIII, 1-39)
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh. Corul: S lavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie.

7
Psalmul 50 cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri şi mari dascăli
Citeţul 1: Miluieşte-mă, Dumnezeule ai lumii şi ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie
Cuvîntătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur; cu ale
după mare mila Ta. 2 Şi, după mulţimea S finţilor Atanasie, Chiril şi Ioan cel Milostiv, patriarhii
îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Alexandriei; cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri:
3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea Nicolae al Mirelor Lichiei, S piridon al Trimitundei,
făcătorilor de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că Nou, Ioan, Nectarie, Mitrofan, Iorest şi S ava, Varlaam
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul și Dosoftei, mitropoliții Moldovei, Gavriil, mitropolitul
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie Chișinăului și Hotinului şi cu ale sfinţilor sfinţiţi
mucenici: Ciprian, Ignatie, Irineu, Foca şi Haralambie,
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am şi cu ale tuturor sfinţilor ierarhi; cu ale sfinţilor, mari
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru Mucenici: Gheorghe, purtătorul de biruinţă, Dimitrie,
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca izvorîtorul de mir, Pantelimon, Teodor Tiron, Teodor
S tratilat şi Ioan cel Nou, cu ale sfintului Mucenic
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am Dorimedont, cu ale tuturor sfinţilor bunilor biruitori
zămislit şi în păcate m-a născut maica mucenici; cu ale S fintei Cuvioase Muceniţe Elizabeta şi
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele cu ale Preacuvioaselor maici Parascheva și Agafia; cu
ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Părinţilor noştri: Antonie şi Teodosie de la Kievo-
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu Pecersca, Iov de la Poceaev, S erafim de la S arov,
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai Serghie şi Nicon de la Radonej, Ambrozie de la Optina
şi Simeon Noul-Teolog, Siluan Atonitul, şi cu ale
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului preacuviosului părintelui nostru Paisie de la Neamţ, cu
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se- ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi, Ioachim
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce şi Ana şi cu ale tuturor sfinţilor; rugămu-Te, mult-
Milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoşii, care ne
faţa Ta de către păcatele mele, şi toate rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe noi.
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă
Corul: Doamne miluieşte (de 12 ori)
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru Preotul: Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti
binecuvîntat, împreună cu Preasfîntul şi bunul şi de
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii
13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu vecilor.
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi Corul: Amin.
pe cei fărădelege căile Tale şi cei Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15 rugăm.
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Doamne miluieşte
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi,
Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele; Dumnezeule, cu harul Tău.
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita
16 Stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea
Doamne, buzele mele vei deschide, şi Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui
Hristos Dumnezeu să o dăm.
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu Ţie, Doamne.
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu: Preotul: Că Tu eşti Împăratul păcii şi
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Mîntuitorul sufletelor noastre şi Ţie slavă înălţăm,
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine, în vecii vecilor.
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, Corul: Amin.
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20 C O N D A C, glasul al 2-lea:
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii,
Podobie: Cele de sus căutînd…
prinosul şi arderile de tot; atunci vor
pune pe altarul Tău viţei. La ceasul sfîrşitului, suflete, gîndind,
Preotul: Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul şi de tăierea smochinului temîndu-te,
Tău şi binecuvintează moştenirea Ta, cercetează lumea talantul cel dat ţie cu iubire de osteneală,
Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea lucrează-l, ticăloase, priveghind şi grăind:
dreptmăritorilor creştini şi trimite peste noi milele
„Să nu rămînem afară din cămara lui
Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei
S tăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Hristos.”
Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă
făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor ICOS
netrupeşti Puteri; cu rugăciunile cinstitului, măritului Pentru ce te leneveşti, ticălosul meu
Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; cu suflet? Pentru ce ţi se nălucesc fără de
ale S finţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli;

8
vreme griji netrebnice? Pentru ce te veni Domnul, să răsplătească fiecăruia.”
zăboveşti cu lucruri trecătoare? Ceasul cel La a doua venire a Ta, cea
de apoi acum este şi ne vom despărţi de la înfricoşătoare, Stăpîne, să mă rînduieşti
acestea de aicea. Pînă cînd ai vreme, împreună cu oile cele de-a dreapta,
trezeşte-te, grăind: „Greşit-am Ţie, trecînd cu vederea mulţimea greşelilor
Mîntuitorul meu, să nu mă tai ca pe mele.
smochinul cel neroditor; ci, ca un îndurat, Corul: Ceea ce pe Dumnezeu ...
milostiveşte-Te, Hristoase, spre mine, cel ce În loc de: Cuvine-se cu adevărat... se zice
grăiesc cu frică: „Să nu rămîn afară din irmosul: Ceea ce pe Dumnezeu...
cămara lui Hristos.”
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
rugăm.
TRIC ÎNTAREA Doamne miluieşte
Alcătuire a lui Cosma. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Irmosul de 2 ori și troparele pe 12, cu stihul: Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Cîntarea a 8-a, glasul al 2-lea: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
Irmosul: noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Corul: Poruncii tiranice cei trei Ţie, Doamne.
cuvioşi tineri nesupunîndu-se, în cuptor Preotul: Că pe Tine Te laudă toate Puterile
cereşti şi Ţie slavă înălţăm Tatălui şi Fiului, şi S fîntului
fiind aruncaţi, au mărturisit pe Dumnezeu Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
cîntînd: „Binecuvîntaţi lucrurile Amin.
Domnului pe Domnul.” L U M I N Î N D A, glasul al 3-lea:
Să lepădăm lenea departe de la noi
şi să întîmpinăm pe Hristos, Mirele cel Se zice de t rei ori, rar şi cu cîntare dulce.
fără de moarte, cu făclii luminoase şi cu Cămara Ta, Mîntuitorul meu, o
cîntări, grăind: „Binecuvîntaţi lucrurile văd împodobită şi îmbrăcăminte nu am,
ca sa intru într-însa. Luminează-mi
Domnului, pe Domnul.”
Să avem din destul în vasele haina sufletului meu, Dătătorule de
sufletului nostru untdelemn de lumină, şi mă mîntuieşte.
împărtăşire, ca nefăcînd vremea LA U D E L E
răsplătirilor vre me de cumpărare, să Psalmul 148
cîntăm: „Binecuvîntaţi lucrurile Citeţul 2: Lăudaţi pe Domnul din
Domnului, pe Domnul.” ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. 2
Cîţi aţi luat talantul de la Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-
Dumnezeu, înmulţiţi-vă harul încă pe L pe El toate puterile Lui. 3 Lăudaţi-L pe
atîta, cu ajutorul lui Hristos, Celui ce l-a El, soarele şi luna, lăudaţi-L pe El, toate
dat, cîntînd: „Binecuvîntaţi lucrurile stelele şi lumina. 4 Lăudaţi-L pe El,
Domnului, pe Domnul.” cerurile cerurilor şi apa cea mai presus
Corul: Să lăudăm, bi ne să cuvîntăm şi să de ceruri 5 Să laude numele Domnului, că
ne închinăm Domnului, cîntî ndu-I şi El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au
preaînălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii.
zidit. 6 Pusu-le-ai pe ele în veac şi în
Poruncii tiranice cei trei cuvioşi ...
veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor
Nu se cîntă: Ceea ce eşti mai
trece. 7 Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe
cinstită… ci îndată:
pămînt, balaurii şi toate adîncurile. 8
Cîntarea a 9-a: Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul,
Irmosul:
toate îndepliniţi cuvîntul Lui; 9 Munţii şi
Corul: Ceea ce pe Dumnezeu cel
toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi
neîncăput, în pîntece L-ai încăput şi
cedrii; 10 Fiarele şi toate animalele,
bucurie lumii ai născut, pe tine te lăudăm,
tîrîtoarele şi păsările cele zburătoare; 11
Preasfîntă Fecioară.
Împăraţii pămîntului şi toate popoarele,
Zis-ai ucenicilor, Bunule:
căpeteniile şi toţi judecătorii pămîntului;
„Privegheaţi, că nu ştiţi ceasul în care va 12
Tinerii şi fecioarele, bătrînii cu tine rii,

9
13
Să laude numele Domnului, că numai Glasul al 2-lea:
numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe De lenea sufletului meu dormitînd
pămînt şi în cer. 14 Şi va înălţa puterea eu, Mire-Hristoase, n-am agonisit
poporului Lui. Cîntare tuturor cuvioşilor candelă aprinsă din virtuţi şi m-am
Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se asemănat fecioarelor celor neînţelepte,
apropie de El. trîndăvind în vre mea lucrării. Stăpîne,
Psalmul 149 nu-mi închide milostivirile îndurărilor
Cîntaţi Domnului cîntare nouă; Tale, ci, scuturînd somnul meu cel
lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. 2 Să întunecat, scoală-mă şi mă primeşte în
se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe cămara Ta, împreună cu fecioarele cele
el şi fiii Sionului să se bucure de înţelepte, unde este glasul cel curat al
împăratul lor. 3 Să laude numele Lui în celor ce prăznuiesc şi cîntă neîncetat:
horă; în timpane şi în psaltire să-I cînte „Doamne, slavă Ţie.”
Lui. 4 Că iubeşte Domnul poporul Său şi Lăudaţi-L pe El în chimvale bi ne
va învăţa pe cei blînzi şi-i va izbăvi. 5 Se răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chi mvale de
vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor strigare. Toată suflarea să l aude pe Domnul!
bucura în aşternuturile lor. 6 Laudele De lenea sufletului meu dormitînd
Domnului în gura lor şi săbii cu două eu, Mire-Hristoase, n-am agonisit
tăişuri în mîinile lor, 7 Ca să se răzbune candelă aprinsă din virtuţi şi m-am
pe neamuri şi să pedepsească pe popoare, asemănat fecioarelor celor neînţelepte,
8
Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe trîndăvind în vre mea lucrării. Stăpîne,
cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier, 9 Ca să nu-mi închide milostivirile îndurărilor
facă între dînşii judecată scrisă. Slava Tale, ci, scuturînd somnul meu cel
aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi. întunecat, scoală-mă şi mă primeşte în
Psalmul 150 cămara Ta, împreună cu fecioarele cele
Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui; înţelepte, unde este glasul cel curat al
lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui . celor ce prăznuiesc şi cîntă neîncetat:
Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; „Doamne, slavă Ţie.”
lăudaţi-L pe El după mulţi mea slavei Lui.
Glasul 1: Slavă..., Şi acum..., glasul al 4-lea:

Întru strălucirile sfinţilor Tăi cum Auzind, suflete, de osînda celui ce a


voi intra eu, nevrednicul? Că de voi ascuns talantul, nu ascunde cuvîntul lui
cute za să intru împre ună în cămară, Dumnezeu, ci vesteşte minunile Lui, ca,
haina mă vădeşte, că nu este de nuntă şi înmulţind harul, să intri întru bucuria
legat mă vor scoate îngerii afară. Domnului Tău.
Curăţeşte-mi, Doamne, întinăciunea Preotul: Slavă Ţie, Celui ce ne-ai
sufletului me u şi mă mîntuieşte, ca un arătat nouă lumina.
Iubitor de oameni.
Citeţul 1: Slavă întru cei de sus lui
Lăudaţi-L pe El în glas de trî mbi ţă; Dumnezeu şi pe pămînt pace, între
lăudaţi-L pe El în psaltire şi în al ăută.
oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te
Întru strălucirile sfinţilor Tăi cum cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te,
voi intra eu, nevrednicul? Că de voi mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea
cute za să intru împre ună în cămară, mare. Doamne, Împărate ceresc,
haina mă vădeşte, că nu este de nuntă, şi Dumnezeule, Părinte atotţiitorule,
legat mă vor scoate îngerii afară. Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse
Curăţeşte-mi, Doamne, întinăciunea Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne
sufletului me u, şi mă mîntuieşte ca un Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu,
Iubitor de oameni. Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii,
miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele
Lăudaţi-L pe El în ti mpane şi în horă;
lăudaţi-L pe El în strune şi org ane. lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel
ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne

10
miluieşte pe noi. Că Tu eşti Unul Sfînt, şi Fiului, şi S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii
vecilor.
Tu eşti Unul Domn Iisus Hristos, întru Amin.
slava lui Dumnezeu Tatăl, Amin. În toate Preotul: Pace tuturor.
zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda Corul: Ş i duhului tău.
numele Tău în veac şi în veacul veacului. Preotul: Capetele noastre Domnului să le
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă plecăm.
în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne, Corul: Ţie, Doamne.
Preotul: Că al Tău este a ne milui şi a ne
miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că mîntui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm,
am greşit Ţie. Doamne, către Tine am Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi
scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu în vecii vecilor.
eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este Corul: Amin.
izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea LA S T I H OA V NĂ
lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc Stihira, galsul al 6-lea.
pe Tine.” Corul: Veniţi, credincioşilor, să
Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua lucrăm Stăpînului cu osîrdie, că împarte
aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. slugilor bogăţie; şi fiecare din noi să
Bine eşti cuvîntat, Doamne Dumnezeul înmulţim talantul harului după măsură.
părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit Unul să aducă înţelepciune prin fapte
este numele Tău în veci, Amin. Fie, bune; iar altul să săvîrşească slujba
Doamne, mila Ta spre noi, precum am luminării; credinciosul să împărtăşească
nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat, cuvîntul său celui ce nu ştie tainele şi
Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. altul să-şi împartă bogăţia săracilor. Că
Bine eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte- aşa vom înmulţi împrumutul. Şi, ca nişte
mă cu îndreptările Tale. Bine eşti economi credincioşi ai harului, ne vom
cuvîntat, Sfinte, luminează-mă cu învrednici de bucuria Stăpînului. De care
îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este învredniceşte-ne pe noi, Hristoase,
în veac, lucrurile mîinilor Tale nu le Dumnezeule, ca un Iubitor de oameni.
trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie
Umplutu-ne-am di mi neaţa de mila Ta,
se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în
Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum toate zilele noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele
şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. în care ne-ai smerit pe noi, pentru anii în care am
văzut rele. Caută s pre robii Tăi şi spre lucrurile
Preotul: S ă plinim rugăciunea noastră cea de Tale şi îndreptează pe fiii lor.
dimineaţă, Domnului.
Doamne miluieşte Cînd vei veni întru slavă, Iisuse, cu
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
noi, Dumnezeule, cu harul Tău. puterile îngereşti şi vei şedea pe scaunul
Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de de judecată, să nu mă desparţi pe mine,
păcat, la Domnul să cerem. Păstorule cel bun; că ştii căile cele de-a
Dă, Doamne.
Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor dreapta, iar cele de-a stînga sînt strîmbe.
sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Deci să nu mă pierzi împre ună cu
Milă şi iertare de păcatele şi de greşelile caprele, pe mine, cel înţelenit în păcat, ci,
noastre, la Domnul să cerem.
Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace numărîndu-mă cu oile cele de-a dreapta,
lumii, la Domnul să cerem. să mă mîntuieşti, ca un Iubitor de
Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru oameni.
pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.
S fîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului
neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşătoare nostru peste noi, şi lucrurile mîinilor noastre le
judecată a lui Hristos, să cerem. îndreptează.
Pe Preasfînta, curata, prea binecuvîntata,
mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi Mire, Cel ce eşti mai frumos cu
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim. podoaba decît toţi oamenii, Care ne-ai
Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. chemat pe noi la ospăţul cel duhovnicesc
Ţie, Doamne. al nunţii Tale, de zbracă-mă de chipul cel
Preotul: Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor, ticălos al greşelilor mele, prin
şi al iubirii de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui
împărtăşirea pătimirilor Tale, şi,

11
împodobindu-mă cu haina slavei Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
frumuseţii Tale, fă-mă împreună-şezător metanie).
luminat la masa împărăţiei Tale, ca un Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
Milostiv. văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Slavă…, Şi acum…, glasul al 7-lea: Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Iată că îşi încre dinţează Stăpînul Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune).
talantul Său ţie, suflete al me u. Primeşte Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
darul cu frică, împrumută pe Cel ce ţi l-a (o închinăciune).
dat, împarte-l la săraci şi cîştigă prieten Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
închinăciune).
pe Domnul, ca să stai de-a dreapta Lui,
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
cînd va veni cu slavă şi vei auzi glasul cel închinăciune).
fericit: „Intră slugă întru bucuria Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie.
Domnului tău. Căreia mă învredniceşte
pe mine, cel rătăcit, Mîntuitorule, pentru CEASUL ÎNTÎI
mare milă Ta.”
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm... (de
Citeţul 1: Bine este a ne mărturisi 3 ori)
Domnului şi a cînta numele Tău, Psalmul 5
Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi Graiurile mele ascultă-le, Doamne!
adevărul Tău în toată noaptea (de 2 ori). Înţelege strigarea mea! 2 Ia aminte la
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi
Treime…, Tatăl nostru… Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi
Preotul: Că a Ta este împărăţia… ruga, Doamne! 3 Dimineaţa vei auzi
Citeţul 1: Amin. În Biserica slavei glasul me u; dimineaţa voi sta înaintea Ta
tale stînd, în cer ni se pare că stăm, şi mă vei vedea. 4 Că Tu eşti Dumne zeu,
Născătoare de Dumneze u, ceea ce eşti uşă Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va
cerească; deschide-ne nouă uşile milei locui lîngă Tine cel ce vicleneşte. 5 Nu vor
tale. sta călcătorii de lege în preajma ochilor
Doamne miluieşte… (de 40 de ori) Tăi. Urît-ai pe toţi cei ce lucrează
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti fărădelege. 6 Pierde-vei pe toţi cei ce
mai cinstită..., Întru numele Domnului..., grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean
binecuvintează. îl urăşte Domnul. 7 lar eu, întru mulţimea
Preotul iese din altar, în fața ușilor împărătești, şi milei Tale, voi intra în casa Ta, închina-
rosteşte ecfonisul: mă-voi spre sfînt locaşul Tău întru frica
Preotul: Cel ce este binecuvîntat, Ta. 8 Doamne, povăţuieşte-mă întru
Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, dreptatea Ta, din pricina duş manilor
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. 9
Citeţul 1: Amin. Împărate ceresc, pe Că nu este în gura lor adevăr, inima lor
binecredincios ul nostru popor ocroteşte- este deşartă; groapă deschisă grumazul
l, credinţa o întăreşte, pe cei răi îi lor, cu limbile lor viclenesc. 10 Judecă-i pe
îmblînzeşte, lumea o împacă, sfînt locaşul ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor;
acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i
răposaţi, părinţii şi fraţii noştri, în pe ei, că Te-au amarît, Doamne. 11 Şi să
locaşurile drepţilor îi aşază, iar pe noi se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru
întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor
ca un bun şi de oameni Iubitor. sălaş, şi se vor lăuda cu Tine, toţi cei ce
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
iubesc numele Tău. 12 Că Tu vei
Sirul: binecuvînta pe cel drept, Doamne, căci
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul cu arma buneivoiri ne-ai încununat pe
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al noi.
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).

12
Psalmul 89 izgonit. 7 Cu cel mîndru cu ochiul şi
Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă nesăţios cu inima, cu acela n-am mîncat.
în neam şi în neam. 2 Mai înainte de ce s- 8
Ochii mei sînt peste credincioşii
au făcut munţii şi s-a zidit pămîntul şi pămîntului, ca să şadă ei împreună cu
lumea, din veac şi pînă în veac eşti Tu. 3 mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană,
Nu întoarce pe om întru sme renie, Tu,
acela îmi slujea. 9 Nu va locui în casa mea
Care ai zis: „Întoarceţi-vă, fii ai
cel mîndru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu
oamenilor”, 4 Că o mie de ani înaintea
ochilor Tăi sînt ca ziua de ieri, care a va sta înaintea ochilor mei. 10 În dimineţi
trecut, şi ca straja nopţii. 5 Nimicnicie voi judeca pe toţi păcătoşii pămîntului,
vor fi anii lor; dimineaţa ca iarba va ca să nimicesc din cetatea Domnului pe
trece. 6 Dimineaţa va înflori şi va trece, toţi cei ce lucrează fărădelegea.
seara va cădea, se va întări şi se va usca. 7 Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
Că ne-am sfîrşit de urgia Ta şi de mînia Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
Ta ne-am tulburat. 8 Pus-ai fărădelegile vecilor. Amin.
noastre înaintea Ta, greşelile noastre Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie,
ascunse, la lumina feţei Tale. 9 Că toate Dumnezeule (de 3 ori).
zilele noastre s-au împuţinat şi în mînia Doamne miluieşte (de 3 ori).
Ta ne-am stins. 10 Anii noştri s-au socotit
Preotul în faţa uşilor împărăteşti zice troparul
ca pînza unui păianjen; zilele anilor acesta pe glasul al 6-lea:
noştri sînt şaptezeci de ani; 11 Iar de vor Dimineaţa auzi glasul me u,
fi în putere, optzeci de ani, şi ce este mai
Împăratul meu şi Dumnezeul meu. (o
mult decît aceştia, osteneală şi durere; 12 metanie).
Că trece viaţa noastră şi ne vom duce. 13 Corul: Dimineaţa auzi glasul me u...,
Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine Preotul: Graiurile mele ascultă-le,
măsoară mînia Ta, după te merea de
Doamne, înţelege strigarea mea. (o metanie).
Tine? 14 Învaţă-ne să socotim bine zilele
Corul: Dimineaţa auzi glasul me u...,
noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre
înţelepciune. 15 Întoarce-Te, Doamne! Preotul: Către Tine mă voi ruga,
Pînă cînd vei sta departe? Mîngîie pe Doamne. (o metanie).
robii Tăi! 16 Umplutu-ne-am dimineaţa Corul: Dimineaţa auzi glasul me u...,
de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
veselit în toate zilele vieţii noastre. 17 Sfîntului Duh.
Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
smerit, pentru anii în care am văzut rele. vecii vecilor. Amin.
18
Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Cum te vom numi, Ceea ce eşti
Tale şi îndreptează pe fiii lor. 19 Şi să fie plină de har? Cer, că ai răsărit pe
lumina Domnului Dumne zeului nostru Soarele dreptăţii? Rai, că ai odrăslit
peste noi, şi lucrurile mîinilor noastre le floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai
îndreptează. rămas nestricată? Maică curată, că ai
Psalmul 100 avut în sfintele tale braţe Fiu, pe
Mila şi judecata Ta voi cînta Ţie, Dumnezeul tuturor? Pe Acela roagă-L să
Doamne. 2 Cînta-voi şi voi me rge, cu mîntuiască sufletele noastre.
pricepere, în cale fără prihană. Cînd vei
Corul: Paşii mei îndreptează-i după
veni la mine? 3 Umblat-am întru
cuvîntul Tău şi să nu mă stăpînească
nerăutatea inimii mele, în casa mea. 4 N-
toată fărădelegea. (de 2 ori)
am pus înaintea ochilor mei lucru
Izbăveşte-mă de clevetirea
nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urît. 5
oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. (de 2
Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică;
ori)
pe cel rău, care se depărta de mine, nu l- Faţa Ta arat-o peste robul Tău şi
am cunoscut. 6 Pe cel ce clevetea în
mă învaţă îndreptările Tale. (de 2 ori)
ascuns pe vecinul său, pe acela l-am

13
Să se umple gura mea de lauda Ta, Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune).
Doamne, ca să laud slava Ta, toată ziua Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
mare cuviinţa Ta. (de 3 ori) (o închinăciune).
Citeţul 2: Sfinte Dumnezeule…, Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
închinăciune).
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
Preotul: Că a Ta este împărăţia… închinăciune).
Citeţul 2: Amin. La ceasul sfîrşitului, Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
toată, şi la sfîrşit o metanie.
suflete, gîndind şi de tăierea smochinului
Citeţul Sfinte Dumnezeule…,
2:
temîndu-te, talantul cel dat ţie cu iubire
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
de osteneală, lucrează-l, ticăloase,
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
priveghind şi grăind: Să nu rămîne m
Citeţul 2: Amin. Doamne miluieşte
afară din cămara lui Hristos. (de 12 ori).
Doamne miluieşte (de 40 de ori). Hristoase, Lumina cea adevărată,
Cel ce în toată vremea şi în tot Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi vine în lume, să se însemneze peste noi
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- lumina cea neapropiată. Îndreptează
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe paşii noştri spre lucrarea poruncilor
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi Tale, pentru rugăciunile Preacuratei
la mîntuire pentru făgăduinţa Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi.
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, Amin.
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul Corul: Apărătoare Doamnă, pentru
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din
poruncile Tale; sufletele noastre le nevoi, aduce m ţie, Născătoare de
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele Dumnezeu, noi, robii Tăi. Ci ca ceea ce ai
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne stăpînire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele din toate nevoile, ca să strigăm ţie:
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu „Bucură-te, Mireasă pururea Fecioară.”
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor, Preotul: Slavă Ţie, Hristoase
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie.
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Corul: Slavă…, Şi acum…, Doamne
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat miluieşte (de 3 ori), ...binecuvintează.
eşti în vecii vecilor. Amin. Preotul: Venind Domnul spre
Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă…, patima cea de bunăvoie, pentru
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită..., mîntuirea noastră, Hristos, Adevăratul
Întru numele Domnului..., Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile
binecuvintează. Preacuratei Maicii Sale...
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul în fața
Corul: Pe Marele Domn...
ușilor împărătești:
Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne
bi necuvi ntează; luminează faţa Ta peste noi şi ne
miluieşte. CEASUL AL TREILEA
Citeţul 1: Amin. Preotul: Binecuvîntat este
Preotul cu glas tare rosteşte rugăciunea Dumnezeul nostru totdeauna acum şi
cuviosului Părintelui nostru, Efrem Sirul: pururea, şi în vecii vecilor.
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Dumne-
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al zeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc,
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al Mîngîietorule..., Sfinte Dumnezeule...,
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o Preasfîntă Treime..., Tatăl nostru...
metanie). Preotul: Că a Ta este împărăţia...
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie). (de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru închinăm... (de 3 ori)
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:

14
Psalmul 16 veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale
Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila
aminte cererea mea, ascultă rugăciunea Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea
mea, din buze fără de viclenie. 2 De la Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul,
faţa Ta judecata mea să iasă, ochii mei să pentru aceasta lege va pune celor ce
vadă cele drepte. 3 Cercetat-ai inima greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei
mea, noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi
lămurit, dar nu s-a aflat întru mine căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt
nedreptate. 4 Ca să nu grăiască gura mea milă şi adevăr pentru cei ce caută
lucruri ome neşti, pentru cuvintele aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12
buzelor Tale eu am păzit căi aspre. 5 Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte
Îndreaptă picioarele mele în cărările păcatul meu, că mult este. 13 Cine este
Tale, ca să nu şovăie paşii mei. 6 Eu am omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
strigat, că m-ai auzit, Dumne zeule; pune lui în calea pe care a ales-o. 14
pleacă urechea Ta către mine şi auzi Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi
cuvintele mele. 7 Minunate fă milele Tale, seminţia lui va moşteni pămîntul. 15
Cel ce mîntuieşti pe cei ce nădăjduiesc în Domnul este întărirea celor ce se tem de
Tine de cei ce stau împotriva dreptei Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16
Tale. 8 Păzeşte-mă, Doamne, ca pe Ochii mei pururea spre Domnul, că El va
lumina ochilor; cu acoperămîntul scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută
aripilor Tale acope ră-mă 9 De faţa spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi
necredincioşilor care mă necăjesc pe sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s-
mine. Vrăjmaşii mei sufletul me u l-au au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
cuprins; 10 Cu grăsime inima lor şi-au 19
Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-
încuiat, gura lor a grăit mîndrie. 11 mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe
Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat; vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură
ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul
pămînt. 12 Apucatu-m-au ca un leu gata meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z
de pradă, ca un pui de leu ce locuieşte în că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără
ascunzişuri. 13 Scoală-Te, Doamne, răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că
întîmpină-i pe ei şi împiedică-i. Izbăveşte Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte,
sufletul meu de cel necredincios, cu sabia Dumnezeule, pe Israel din toate
Ta. 14 Doamne, desparte-mă de oamenii necazurile lui.
acestei lumi, ce-şi iau partea în viaţă, căci
Psalmul 50
s-a umplut pîntecele lor de bunătăţile Miluieşte-mă, Dumnezeule, după
Tale; săturatu-s-au fiii lor şi au lăsat mare mila Ta 2 Şi după mulţimea
rămăşiţele pruncilor. 15 Iar eu întru îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
dreptate mă voi arăta feţei Tale, sătura- 3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea
mă-voi cînd se va arăta slava Ta.
şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
Psalmul 24 fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul
Către Tine, Doamne, am ridicat meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie
sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre unuia am greşit şi rău înaintea Ta am
Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în făcut, aşa încît drept eşti Tu întru
veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3 cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca
pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am
nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce zămislit, şi în păcate m-a născut maica
fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale, mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele
Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii
învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu
Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu, isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai
Mîntuitorul me u, şi pe Tine Te-am vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului
aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-
îndurările şi milele Tale, Doamne, că din

15
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce Preotul: Nu mă lepăda pe mine de la
faţa Ta de către păcatele mele, şi toate faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă de la mine. (o metanie).
curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Corul: Doamne, Cel ce pe
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru Preasfîntul Tău Duh...
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Sfîntului Duh.
13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi vecii vecilor. Amin.
pe cei fărădelege căile Tale şi cei Născătoare de Dumnezeu, tu eşti
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15 viţa cea adevărată, care ai odrăslit rodul
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, vieţii; ţie ne rugăm: „Roagă-te, Stăpînă,
Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele; cu Sfinţii Apostoli, să miluiască sufletele
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. noastre.”
16
Doamne, buzele mele vei deschide şi Preotul: citeşte Sfînta Evanghelie, după
gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi care,
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu Citeţul 2: Domnul Dumne zeu bine
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu: este cuvîntat. Bine este cuvîntat Domnul
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită ziua, în toate zilele; să facă priincioase
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine, cele ale noastre Dumne zeul mîntuirii
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, noastre, Dumnezeul nostru, Dumnezeul
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20 mîntuirii.
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
prinosul şi arderile de tot; atunci vor Treime…, Tatăl nostru…
pune pe altarul Tău viţei. Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Citeţul 2: Amin. La ceasul
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii sfîrşitului, suflete, gîndind, şi de tăierea
vecilor. Amin. smochinuui te mîndu-te, talantul cel dat
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, ţie cu iubire de osteneală, lucrează-l,
Dumnezeule (de 3 ori). ticăloase, priveghind şi grăind: „Să nu
Doamne miluieşte (de 3 ori). rămînem afară din cămara lui Hristos.”
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Doamne miluieşte (de 40 de ori).
Duh. Cel ce în toată vremea şi în tot
Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
vecii vecilor. Amin. slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
răbdătorule, Mult-Milostive şi Mult-
ŞI CITEŞTE CATISM A A 12-A. Milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
Iar după citirea catismei: cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
Preotul, din faţa uşilor împărăteşti, zice troparul, la mîntuire pentru făgăduinţa
glasul al 6-lea: bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
Doamne, Cel ce pe Preasfîntul Tău primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
Duh, în ceasul al treilea, L-ai trimis acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L poruncile Tale; sufletele noastre le
lua de la noi, ci Îl înnoieşte întru noi, cei sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
ce ne rugăm Ţie. (o metanie). îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
Corul: Doamne, Cel ce pe izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
Preasfîntul Tău Duh... şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
Preotul: Inimă curată zideşte întru sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
întru cele dinăuntru ale mele. (o metanie). unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
Corul: Doamne, Cel ce pe Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
Preasfîntul Tău Duh... eşti în vecii vecilor. Amin.

16
Doamne miluieşte (de 3 ori). Psalmul 54
Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea
mai cinstită..., Întru numele Domnului..., şi nu trece cu vederea ruga mea. 2 Ia
binecuvintează. aminte spre mine şi mă ascultă; mîhnitu-
m-am întru neliniştea mea şi m-am
Preotul iese din altar şi rosteşte ecfonisul:
Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne
tulburat de glasul vrăjmaş ului şi de
bi necuvi ntează; luminează faţa Ta peste noi şi ne necazul păcătosului. 3 Că a abătut as upra
miluieşte. mea fărădelege şi întru mînie m-a
Citeţul 1: Amin. vrăjmăşit. 4 Inima mea s-a tulburat întru
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem mine şi frica morţii a căzut peste mine; 5
Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul Teamă şi cutremur au venit asupra mea
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al şi m-a acoperit întunericul. 6 Şi am zis:
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). „Cine-mi va da mie aripi ca de
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?”
7
metanie). Iată, m-aş îndepărta fugind şi m-aş
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
sălăşlui în pustie. 8 Aşteptat-am pe
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie). Dumnezeu, Cel ce mă mîntuieşte de
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru puţinătatea sufletului şi de vifor. 9
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o Nimiceşte-i, Doamne, şi împarte limbile
închinăciune). lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul în cetate. 10 Ziua şi noaptea o va
(o închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o înconjura pe ea peste zidurile ei;
închinăciune). fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o nedreptate; 11 Şi n-a lipsit din uliţele ei
închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul, camătă şi vicleşug. 12 Că de m-ar fi ocărît
toată, şi la sfîrşit o metanie. vrăjmaşul, aş fi răbdat; 13 Şi dacă cel ce
Citeţul 1: Stăpîne Dumnezeule, mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m-
Părinte atotputernice, Doamne Fiule aş fi ascuns de el. 14 Iar tu, omule,
Unule-Născut, Iis use Hristoase şi Duhule asemenea mie, căpetenia mea şi
Sfinte, o Dumnezeire, o Pute re, miluieşte- cunoscutul meu, 15 Care împreună cu
mă pe mine, păcătosul şi, cu judecăţile mine te-ai îndulcit de mîncări, în casa lui
care ştii, mîntuieşte-mă pe mine, Dumnezeu am umblat în acelaşi gînd! 16
nevrednicul robul Tău, că bine eşti Să vină moartea peste ei şi să se coboare
cuvîntat în vecii vecilor. Amin. în iad de vii, 17 Că vicleşug este în
CEASUL AL ŞASELEA locaşurile lor, în mijlocul lor. 18 Iar eu,
către Dumnezeu am strigat şi Domnul m-
Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm... (de a auzit pe mine. 19 Seara şi dimineaţa, şi
3 ori)
Psalmul 53 la amiezi, spune-voi, voi vesti şi va auzi
Dumnezeule, întru numele Tău glasul me u. 20 Izbăvi-va cu pace sufletul
mîntuieşte-mă şi întru puterea Ta mă meu de cei ce se apropie de mine, că
judecă. 2 Dumnezeule, auzi rugăciunea mulţi erau împotriva mea. 21 Auzi-va
mea, ia aminte cuvintele gurii mele. 3 Că Dumnezeu şi-i va sme ri pe ei, Cel ce este
străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei mai înainte de veci. 22 Că nu este în ei
tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe îndreptare şi nu s-au temut de
Dumnezeu înaintea lor. 4 Că iată, Dumnezeu. Întins-au mîinile lor
23
Dumnezeu ajută mie şi Domnul este împotriva aliaţilor lor, Întinat-au
sprijinitorul sufletului meu. 5 Întoarce-va legămîntul Lui. Risipiţi au fost de mînia
cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor; 24
Tău îi vei pierde pe ei. 6 De bunăvoie voi Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decît
je rtfi Ţie; lăuda-voi numele Tău, untdelemnul, dar ele sînt săgeţi. 25
Doamne, că este bun, 7 Că din tot necazul Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va
m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit hrăni; nu va da în veac clătinare
ochiul meu. dreptului. 26 Iar Tu, Dumnezeule, îi vei
17
coborî pe ei în groapa stricăciunii. 27 Preotul înaintea uşilor împărăteşti zice troparul,
Bărbaţii vărsători de sînge şi vicleni nu glasul al 2-lea:
vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu Cel ce în ziua şi în ceasul al şaselea
voi nădăjdui spre Tine, Doamne. pe Cruce ai pironit păcatul, cel cu
îndrăzneală, făcut de Adam în rai, şi
Psalmul 90
zapis ul greşelilor noastre rupe-l,
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui
Hristoase Dumnezeule, şi ne mîntuieşte
Preaînalt, întru acoperămîntul
pe noi. (o metanie).
Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va
zice Domnului: „Sprijinitorul meu eşti şi Corul: Cel ce în ziua...
Preotul: Auzi, Dumne zeule, glasul
scăparea mea; Dumnezeul meu, voi
meu şi nu trece cu vederea rugăciunea
nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va
mea. (o metanie)
izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul
tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe Corul: Cel ce în ziua...
tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o Preotul: Eu către Dumneze u am
strigat şi Domnul m-a auzit pe mine. (o
armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu metanie)
te vei teme de frica de noapte, de săgeata Corul: Cel ce în ziua...
ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
întune ric, de molima ce bîntuie întru Sfîntului Duh.
amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o Citeţul 2: Şi acum, şi pururea, şi în
mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de vecii vecilor. Amin.
tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi Neavînd îndrăzneală pentru
vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei păcatele noastre cele multe, tu, pe cel ce
vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea S-a născut din tine, roagă-L, Născătoare
mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate
ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie rugăciunea Maicii spre îmblînzirea
nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că Stăpînului. Nu trece cu vederea
înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că
te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini milostiv este şi poate să mîntuiască, Cel
te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de ce a voit a pătimi pentru noi.
piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi Troparul profeţiei, glas ul 1:
vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi Iartă-ne de prisosit, Mîntuitorule,
peste balaur. 14 „Că spre Mine a nouă, celor ce am greşit fără de măsură,
nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice şi ne învredniceşte să ne închinăm sfintei
Domnul; îl voi acoperi pe el,că a Învierii Tale fără osîndă; pentru
cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către rugăciunile Preacuratei Maicii Tale,
Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în Unule, mult-Milostive.
necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi. 16 Slavă…, Şi acum…, tot acesta.
Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i
voi arăta lui mîntuirea Mea”. Preotul: Înţelepciune. Să luăm
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului aminte.
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii Citeţul2: Prochimen, glasul al 6-lea:
vecilor. Amin. Că la Domnul este mila şi multă mîntuire
la El şi El va izbăvi pe Israel din toate
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie,
fărădelegile lui.
Dumnezeule. (de 3 ori)
Corul: Că la Domnul este mila â...
Doamne miluieşte. (de 3 ori)
Citeţul 2: Dintru adîncuri am
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
strigat către Tine, Doamne! Doamne,
Duh.
auzi glasul me u.
Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
Corul: Că la Domnul este...
vecii vecilor. Amin. Citeţul2: Că la Domnul este mila şi
ŞI CITEŞTE CATISM A A 13-A. multă mîntuire la El.
Iar după citirea catismei:

18
Corul: Şi El va izbăvi pe Israel din Citeţul2: Să nădăjduiască Israel în
toate fărădelegile lui. Domnul.
Preotul: Înţelepciune. Corul: De acum şi pînă în veac.
Citeţul2: Din Proorocia lui Aici Preotul citeşte Sfînta Evanghelie.
Iezechiel, citire:
Citeţul 1: Degrab să ne întîmpine pe
Preotul: Să luăm aminte:
noi îndurările Tale, Doamne, că am
Citeţul2: Cînd me rgeau acelea, sărăcit foarte. Ajută-ne nouă,
me rgeau şi acestea, şi cînd acelea se Dumnezeule, Mîntuitorul nostru, pentru
opreau, se opreau şi acestea; iar cînd slăvirea numelui Tău. Doamne,
acelea se ridicau de la pămînt, atunci mîntuieşte-ne pe noi şi curăţeşte păcatele
împreună cu ele se ridicau şi roţile, noastre pentru numele Tău.
pentru că duh de viaţă era şi în roţi. Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
Deasupra capetelor fiarelor se vedea un Treime…, Tatăl nostru…
fel de boltă, întinsă sus, deasupra Preotul: Că a Ta este împărăţia…
capetelor lor, care seamănă cu cristalul Citeţul 1: Amin. La ceasul
cel mai curat; iar sub bolta aceasta erau sfîrşitului, suflete, gîndind şi de tăierea
întinse aripile fiarelor unele spre altele şi smochinului temîndu-te, talantul cel dat
fiecare fiară mai avea cîte două aripi, ţie cu iubire de osteneală lucrează-l,
care le acopereau trupurile. Cînd ticăloase, priveghind şi grăind: „Să nu
me rgeaeu fiarele, auzeam fîlfîitul aripilor
rămînem afară din cămara lui Hristos.”
lor, ca un vuiet de ape mari, ca glasul
Doamne miluieşte (de 40 de ori).
Celui Atotputernic – zgomot straşnic, ca
Cel ce în toată vremea şi în tot
zgomotul dintr-un lagăr ostăşesc; iar
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi
cînd ele se opreau, îşi lăsau aripile în jos.
După ce fiarele se opreau şi îşi lăsau slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung-
aripile în jos, zgomotul se auzea încă sub răbdătorule, Mult-milostive şi Mult-
bolta ce se întindea deasupra capetelor milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe
lor. Pe bolta de deasupra capetelor cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi
fiarelor era ceva care semăna cu un tron la mîntuire pentru făgăduinţa
şi la înfăţişare era ca piatra de safir; iar bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne,
sus, pe acest tron, e ra ca un chip de om. primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul
Şi am mai văzut ceva, ca un metal înroşit acesta şi îndreptează viaţa noastră spre
în foc, ca nişte foc, sub care se afla acel poruncile Tale; sufletele noastre le
chip de om şi care lumina împre jur; de la sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele
coapsele acelui chip de om în sus şi de la îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne
coapsele chipului aceluia în jos se vedea izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele
un fel de foc, un fel de lumină şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
strălucitoare, care-l împresura de jur sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
împrejur. Cum este curcubeul ce se află fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
pe cer la vreme de ploaie, aşa era unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
înfăţişarea acelei lumini strălucitoare, Tale celei neapropiate, că binecuvîntat
care-l înconjura. Astfel era chipul slavei eşti în vecii vecilor. Amin.
Domnului. Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…,
Preotul: Înţelepciune. Să luăm Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită...,
aminte. Întru numele Domnului...,
Citeţul2: Prochimen, glasul al 4-lea. binecuvintează.
Să nădăjduiască Israel în Domnul, Preotul iese din altar şi, stînd înaitea ușilor
de acum şi pînă în veac. împărătești, rosteşte ecfonisul:
Corul: Să nădăjduiască Israel... Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne
Citeţul2: Doamne, nu s-a mîndrit bi necuvi ntează; luminează faţa Ta peste noi şi ne
miluieşte.
inima mea, nici nu s-au înălţat ochii mei.
Citeţul 2: Amin.
Corul: Să nădăjduiască Israel...

19
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem sfîrşeşte sufletul me u după curţile
Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
Domnului; inima mea şi trupul meu s-au
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al bucurat de Dumne zeul cel viu. 3 Că
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie). pasărea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib,
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
unde-şi va pune puii săi: 4 Altarele Tale,
metanie). Doamne al Pute rilor, Împăratul meu şi
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi Dumnezeul me u. 5 Fericiţi sînt cei ce
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie). locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru vor lăuda. 6 Fericit este bărbatul al cărui
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni: ajutor este de la Tine, Doamne; suişuri în
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o
închinăciune). inima sa a pus, 7 În valea plîngerii, în
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul locul care i-a fost pus. Că binecuvîntare
(o închinăciune).
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o
va da Cel ce pune lege; 8 Merge-vor din
închinăciune). putere în pute re, arăta-Se-va Dumnezeul
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o dumnezeilor în Sion. 9 Doamne,
închinăciune).
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul, Dumnezeul pute rilor, auzi rugăciunea
toată, şi la sfîrşit o metanie. mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob! 10
Citeţul 2: Dumnezeule şi Doamne al Apărătorul nostru, ve zi,Dumnezeule, şi
puterilor, şi Ziditor a toată făptura, Care caută spre faţa unsului Tău! 11 Că mai
pentru milostivirea milei Tale celei bună este o zi în curţile Tale decît mii.
neasemănate, pe Unul-Născut Fiul Tău, Ales-am a fi lepădat în Casa lui
pe Domnul nostru, Iisus Hristos, L-ai Dumnezeu, mai vîrtos decît a locui în
trimis spre mîntuirea neamului nostru şi, locaşurile păcătoşilor. 12 Că mila şi
prin cinstită Crucea Lui, zapisul adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har
păcatelor noastre l-ai rupt şi ai biruit şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de
întru Dînsul stăpîniile şi pute rile bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate.
13
întune ricului; Îns uţi Stăpîne, Iubitorule Doamne al puterilor, fericit este omul
de oameni, primeşte aceste rugăciuni de cel ce nădăjduieşte întru Tine.
mulţumire şi de cerere ale noastre, ale Psalmul 84
păcătoşilor şi ne izbăveşte pe noi de toată Bine ai voit, Doamne, pămîntului
căderea în păcat cea de tot pierzătoare şi Tău, întors-ai robimea lui Iacob. 2 Iertat-
întunecată, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai
nevăzuţi care caută să ne facă rău. toate păcatele lor. 3 Potolit-ai toată mînia
Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mîniei
nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau Tale. 4 Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul
gînduri rele, ci, cu dorirea Ta, hrăneşte mîntuirii noastre, şi-Ţi întoarce mînia Ta
sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna de la noi. 5 Oare, în veci Te vei mînia pe
căutînd şi cu lumina cea de la Tine
noi? Sau vei întinde mînia Ta din neam
povăţuiţi fiind, la Tine, Lumina cea
în neam? 6 Dumnezeule, Tu, întorcîndu-
neapropiată şi pururea fiitoare privind,
Te, ne vei dărui viaţă, şi poporul Tău se
neîncetată mărturisire şi mulţumire Ţie
să înălţăm, Tatălui celui fără de început, va veseli de Tine. 7 Arată-ne nouă,
împreună Unuia-Născut Fiului Tău şi Doamne, mila Ta şi mîntuirea Ta dă-ne-o
Preasfîntului şi bunului şi de viaţă nouă. 8 Auzi-voi ce va grăi întru mine
făcătorului Tău Duh, acum şi pururea, şi Domnul Dumnezeu; că va grăi pace peste
în vecii vecilor. Amin. poporul Său. 9 Şi peste cuvioşii Săi şi
peste cei ce îşi întorc inima spre Dînsul. 10
CEASUL AL NOUĂLEA Dar mîntuirea Lui este aproape de cei ce
se tem de Dînsul, ca să se sălăşluiască
Citeţul 1: Veniţi să ne închinăm... (de slava în pămîntul nostru. 11 Mila şi
3 ori)
Psalmul 83 adevărul s-au întîmpinat, dre ptatea şi
Cît de iubite sînt locaş urile Tale, pacea s-au sărutat. 12 Adevărul din
Doamne al pute rilor! 2 Doreşte şi se pămînt a răsărit şi dreptatea din cer a

20
privit. 13 Că Domnul va da bunătate şi Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie,
pămîntul nostru îşi va da rodul său; 14 Dumnezeule (de 3 ori).
Dreptatea înaintea Lui va me rge şi va Doamne miluieşte (de 3 ori).
pune pe cale paşii Săi. Preotul, înaintea uşilor împărăteşti, zice
Psalmul 85 troparul, glasul al 8-lea:
Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă Cel ce în ceasul al nouălea pentru
auzi, ca sărac şi necăjit sînt eu. 2 Păzeşte noi cu trupul moarte ai gustat, omoară
sufletul meu, căci cuvios sînt; mîntuieşte, cugetul trupului nostru, Hristoase
Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce Dumnezeule, şi ne mîntuieşte pe noi. (o
nădăjduieşte în Tine. 3 Miluieşte-mă, metanie).

Doamne, că spre Tine voi striga toată Corul: Cel ce în ceasul al nouălea...
ziua. Veseleşte sufletul robului Tău, că Preotul: Să se apropie rugăciunea
spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul mea înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul
meu. 4 Că Tu, Doamne, bun şi blînd eşti Tău mă înţelepţeşte. (o metanie)
şi mult-milostiv tuturor celor ce Te Corul: Cel ce în ceasul al nouălea...
cheamă pe Tine. 5 Ascultă, Doamne, Preotul: Să intre cererea mea
rugăciunea mea şi ia aminte la glasul înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Tău
cererii mele. 6 În ziua necazului meu am mă izbăveşte. (o metanie)
strigat către Tine, că m-ai auzit. 7 Nu este Corul: Cel ce în ceasul al nouălea...
asemenea Ţie între dumnezei Doamne, şi Preotul: Slavă Tatălui şi Fiului, şi
nici fapte nu sînt ca faptele Tale. 8 Veni- Sfîntului Duh.
vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi Citeţul 1: Şi acum, şi pururea, şi în
se vor închina înaintea Ta, Doamne, şi vecii vecilor. Amin.
vor slăvi numele Tău. 9 Că mare eşti Tu, Cel ce pentru noi Te-ai născut din
Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul Fecioară şi răstignire ai răbdat, Bunule,
Dumnezeu. 10 Povăţuieşte-mă, Doamne, Care cu moartea pe moarte ai prădat şi
pe calea Ta şi voi merge întru adevărul învierea ai arătat, ca un Dumne zeu, nu
Tău; veselească-se inima mea, ca să se trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu
teamă de numele Tău. 11 Lăuda-Te-voi, mîna Ta. Arată iubirea Ta de oameni,
Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima Milostive, primeşte pe Născătoarea de
mea şi voi slăvi numele Tău în veac. 12 Că Dumnezeu, Ceea ce Te-a născut pe Tine,
mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit care se roagă pentru noi şi mîntuieşte,
sufletul me u din iadul cel mai de jos. 13 Mîntuitorul nostru, pe poporul cel
Dumnezeule, călcătorii de lege s-au deznădăjduit.
sculat asupra mea şi adunarea celor tari Aici Preotul citeşte Sf. Evanghelie.
a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe
Citeţul 1: Nu ne lăsa pe noi pînă în
Tine înaintea lor. 14 Dar Tu, Doamne,
sfîrşit, pentru numele Tău cel sfînt şi nu
Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti;
strica legătura Ta şi nu depărta mila Ta
îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi
de la noi, pentru Avraam, cel iubit de
adevărat. 15 Caută spre mine şi mă
Tine, şi pentru Isaac, robul Tău, şi Israel,
miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi
sfîntul Tău.
mîntuieşte pe fiul slujnicei Tale. 16 Fă cu
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă
mine semn s pre bine, ca să vadă cei ce
Treime…, Tatăl nostru…
mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu,
Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat.
Citeţul 2: Amin. La ceasul
Fă cu mine semn spre bine, ca să
sfîrşitului, suflete, gîndind şi de tăierea
vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că
smochinului temîndu-te, talantul cel dat
Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat.
ţie cu iubire de osteneală, lucrează-l,
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
ticăloase, priveghind şi grăind: „Să nu
Duh. Şi acum, şi pururea, şi în vecii
rămînem afară din cămara lui Hristos.”
vecilor. Amin.
Doamne miluieşte (de 40 de ori).

21
Cel ce în toată vremea şi în tot inimii noastre; ci ne rugăm neasemănatei
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi bunătăţii Tale: „Iartă-ne pe noi,
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- Doamne, după mulţimea milei Tale şi ne
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- mîntuieşte pentru sfînt numele Tău, că s-
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe au stins întru deşertăciuni zilele noastre.
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi Scoate-ne din mîna potrivnicului, iartă
la mîntuire pentru făgăduinţa nouă păcatele noastre şi omoară gîndul
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, nostru cel trupesc. Ca lepădînd pe omul
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm şi
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre Ţie să vieţuim, Stăpînul nostru şi
poruncile Tale; sufletele noastre le Făcătorului de bine. Şi aşa urmînd
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele poruncile Tale, la odihna cea veşnică să
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne ajunge m, unde este locaşul tuturor celor
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele ce se veselesc. Că Tu eşti cu adevărat
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu veselia cea adevărată şi bucuria celor ce
sfinţii Tăi înge ri, ca, prin mijlocirea Te iubesc, Hristoase Dumne zeul nostru,
lor,fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la şi Ţie slavă înălţăm, împreună cu
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Părintele Tău cel fără de început şi cu
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat Preasfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul
eşti în vecii vecilor. Amin. Tău Duh, acum şi pururea, şi în vecii
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…, vecilor. Amin.”
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită..., Corul începe a cînta pe glasul al 8-lea:
Întru numele Domnului..., Întru împărăţia Ta, pome neşte-ne
binecuvintează. pe noi, Doamne, cînd vei veni întru
Preotul iese din altar şi, stînd înaitea ușilor
împărătești, rosteşte ecfonisul:
împărăţia Ta.
Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne Fericiţi cei săraci cu duhul, că a
bi necuvi ntează; luminează faţa Ta peste noi şi ne acelora este împărăţia ce rurilor.
miluieşte. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei
Citeţul 2: Amin. veni întru împărăţia Ta.
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Fericiţi cei ce plîng, că aceia se vor
Sirul:
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul mîngîia. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al cînd vei veni întru împărăţia Ta.
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Fericiţi cei blînzi, că aceia vor
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o moşteni pămîntul. Pomeneşte-ne pe noi,
metanie). Doamne, cînd vei veni întru împărăţia
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi Ta.
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie). Fericiţi cei ce flămînzesc şi
însetoşează de dreptate, că aceia se vor
Citeţul 1: Stăpîne Doamne, Iisuse sătura. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
Hristoase, Dumne zeul nostru, Cel ce cînd vei veni întru împărăţia Ta.
îndelung ai răbdat pentru greşelile Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor
noastre şi pînă la acest ceas de acum ne- milui. Pome neşte-ne pe noi, Doamne,
ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel cînd vei veni întru împărăţia Ta.
de viaţă făcător fiind răstignit, tîlharului Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia
celui bine cunoscător intrarea în rai i-ai vor vedea pe Dumnezeu. Pomeneşte-ne
făcut şi cu moartea pe moarte ai pe noi, Doamne, cînd vei veni întru
sfărîmat; curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii şi împărăţia Ta.
nevrednicii robii Tăi, că am greşit şi Fericiţi făcătorii de pace, că aceia
fărădelegi am făcut şi nu sînte m vrednici fiii lui Dumnezeu se vor che ma.
să ridicăm ochii noştri şi să privim la Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei
înălţimea cerului, pentru că am lăsat veni întru împărăţia Ta.
calea dreptăţii Tale şi am umblat în voile

22
Fericiţi cei prigoniţi pentru Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut;
dreptate, că a acelora este împărăţia Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate
cerurilor. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, s-au făcut.Care pentru noi oamenii şi
cînd vei veni întru împărăţia Ta. pentru a noastră mîntuire, S-a pogorît
Fericiţi veţi fi, cînd vă vor ocărî şi din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul
vă vor prigoni, şi vor zice tot cuvîntul rău Sfînt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut
împotriva voastră, minţind pentru Mine. om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd vei lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit, şi S -a
veni întru împărăţia Ta. îngropat. Şi a înviat a treia zi după
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata Scripturi. Şi S-a suit la ceruri, şi şade de-
voastră multă este în ceruri. Pomeneşte- a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu
ne pe noi, Doamne, cînd vei veni întru Slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui
împărăţia Ta. împărăţie nu va avea sfîrşit. Şi întru
Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duhul Sfînt, Domnul de viaţă făcătorul,
Duh. Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună
vei veni întru împărăţia Ta. cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit,
Şi acum, şi pururea, şi în vecii Care a grăit prin prooroci. Întru una,
vecilor. Amin. Pomeneşte-ne pe noi, sfîntă, sobornicească şi apostolească
Doamne, cînd vei veni întru împărăţia Biserică. Mărturisesc un bote z întru
Ta. iertarea păcatelor. Aştept învierea
morţilor. Şi viaţa veacului ce va să fie.
Pomeneşte-ne pe noi, Doamne, cînd
Amin.
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie)
Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule,
Pomeneşte-ne pe noi, Stăpîne, cînd
greşelile noastre, cele de voie şi cele fără
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie)
de voie, cele cu lucrul şi cu cuvîntul, cele
Pomeneşte-ne pe noi, Sfinte, cînd
cu ştiinţă şi cu neştiinţă, cele din noapte
vei veni întru împărăţia Ta. (o metanie) şi din zi, cele cu mintea şi cu gîndul, toate
Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă
le iartă nouă, ca un bun şi de oameni
pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt Iubitor.
Domnul Savaot, plin este cerul şi Tatăl nostru, Care eşti în ceruri,
pămîntul de slava Ta.” sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia
Citeţul 1: Apropiaţi-vă către Dînsul Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi
şi vă veţi lumina, şi feţele voastre nu se pe pămînt. Pîinea noastră cea de toate
vor ruşina. zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă
Citeţul 2: Ceata cerească Te laudă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, Sfînt greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în
Domnul Savaot, plin este cerul şi ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.
pămîntul de slava Ta.” Preotul: Că a Ta este împărăţia…
Citeţul 1: Slavă Tatălui… Citeţul 1: Amin. La ceasul sfîrşitului,
Citeţul 2: Ceata sfinţilor îngeri şi a suflete, gîndind şi de tăierea smochinului
arhanghelilor, cu toate cereştile puteri, temîndu-te, talantul cel dat ţie cu iubire
Te laudă pe Tine şi zice: „Sfînt, Sfînt, de osteneală, lucrează-l, ticăloase,
Sfînt Domnul Savaot, plin este cerul şi priveghind şi grăind: „Să nu rămîne m
pămîntul de Slava Ta.” afară din cămara lui Hristos.”
Citeţul 1: Şi acum…, Doamne miluieşte. (de 40 de ori)
Citeţul 2: Cred întru unul Slavă..., Şi acum..., Ceea ce eşti mai
Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cinstită... Întru numele Domnului... ,
cerului şi al pămîntului, văzutelor binecuvintează.
tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Preotul iese din altar şi, stînd înaitea ușilor
Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumne zeu, împărătești, rosteşte ecfonisul:
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne
mai înainte de toţi vecii; Lumină din bi necuvi ntează; luminează faţa Ta peste noi şi ne
Lumină, Dumnezeu adevărat din miluieşte.

23
Citeţul 2: Amin. Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru,
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale
Sirul: ...
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al Corul: Doamne miluieşte. (de 3 ori)
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie).
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale (o
metanie).
LA VECERNIE, MARŢI SEARA
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că
LITURGHIA DARURILOR
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie).
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru MAI ÎNAINTE SFINŢITE
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni:
Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului (o Diaconul: Binecuvintează Stăpîne.
închinăciune).
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul
Preotul: Binecuvîntată este
(o închinăciune). Împărăţia, a Tatălui şi a Fiului, şi a
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă (o Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii
închinăciune).
vecilor.
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
închinăciune). Corul: Amin.
Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul, Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm...
toată, şi la sfîrşit o metanie. (de 3 ori)
Citeţul 1:Sfinte Dumnezeule…,
Psalmul 103
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… Binecuvintează, suflete al meu, pe
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Domnul! Doamne, Dumne zeul me u,
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte. măritu-Te-ai foarte! 2 Întru strălucire şi
(de 12 ori)
în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce
Preasfîntă Treime, Stăpînire de o
Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; 3
fiinţă, Împărăţie nedespărţită, Ceea ce
Cel ce întinzi ce rul ca un cort; Cel ce
eşti pricina tuturor bunătăţilor, fii acoperi cu ape cele mai de deasupra ale
binevoitoare şi mie păcătosului; întăreşte lui; 4 Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce
şi înţelepţeşte inima mea şi şterge toată umbli peste aripile vînturilor; 5 Cel ce
întinăciunea mea. Luminează gîndul faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile
meu, ca totodeauna să Te slăvesc şi să Te Tale pară de foc; 6 Cel ce ai întemeiat
laud şi să mă închin Ţie şi să zic: Unul pămîntul pe întărirea lui şi nu se va
Sfînt, unul Domn Iis us Hristos, întru clătina în veacul veacului. 7 Adîncul ca o
slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. haină este îmbrăcămintea Lui; peste
Preotul: Înţelepciune. munţi vor sta ape. 8 De certarea Ta vor
Corul: Cuvine-se cu adevărat să te fugi, de glasul tunetului Tău se vor
fericim, Născătoare de Dumne zeu, cea înfricoşa. 9 Se suie munţi şi se coboară
pururea fericită şi prea nevinovată şi văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele.
10
Maica Dumne zeului nostru. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi
Preotul: Preasfîntă Născătoare de nici nu se vor întoarce să acopere
Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi. pămîntul. 11 Cel ce trimiţi izvoare în văi,
Corul: Ceea ce eşti mai cinstită prin mijlocul munţilor vor trece ape; 12
decîăt heruvimii şi mai mărită fără de Adăpa-se-vor toate fiarele cîmpului,
asemănare decăt serafimii, care fără asinii sălbatici setea îşi vor potoli. 13 Peste
stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai acelea păsările cerului vor locui; din
născut, pe tine cea cu adevărat, mijlocul stîncilor vor da glas. 14 Cel ce
Născătoare de Dumnezeu, te mărim. adăpi munţii din cele mai de deasupra
Slavă…, Şi acum…, Doamne ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va
miluieşte. (de 3 ori)... binecuvintează. sătura pămîntul. 15 Cel ce răsari iarbă
dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba
Preotul: Venind Domnul spre patima oamenilor; 16 Ca să scoată pîine din
cea de bunăvoie, pentru mîntuirea noastră, pămînt şi vinul veseleşte inima omului; 17

24
Ca să veselească faţa cu untdelemn şi Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
pîinea inima omului o întăreşte. 18 Preafericitul Patriarh Kiril şi pentru Domnul
nostru, Înalt Preasfinţitul Mitropolitul Vl adi mir
Sătura-se-vor copacii cîmpului, cedrii
şi pentru Domnul nostru, Preasfinţi tul Episcop
Libanului pe care i-ai sădit; acolo Nicodi m, pentru cinstita preoţi me şi întru Hristos
păsările îşi vor face cuib. 19 Locaşul di aconi me şi pentru tot clerul, şi poporul ,
cocostîrcului în chiparoşi. Munţii cei Domnului să ne rugăm.
înalţi adăpost cerbilor, stîncile scăpare Pentru de Dumnezeu păzită Ţara noastră,
iepurilor. 20 Făcut-ai luna spre vre mi; stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rug ăm.
Pentru sfînt l ocaşul acesta, ţara aceasta şi
soarele şi-a cunoscut apusul său. 21 Pus-ai
pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu
întune ric şi s-a făcut noapte, cînd vor ieşi credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne
toate fiarele pădurii; 22 Puii leilor mugesc rugăm.
ca să apuce şi să ceară de la Dumne zeu Pentru buna întocmire a văzduhului,
mîncarea lor. 23 Răsărit-a soarele şi s-au pentru îmbelşugarea roadel or pămîntului şi
adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rug ăm.
24
Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi
prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se
sa pînă seara. 25 Cît s-au mărit lucrurile ostenesc, pentru cei robi ţi şi pentru mîntuirea lor,
Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai Domnului să ne rugăm.
făcut! Umplutu-s-a pămîntul de zidirea Pentru ca să fi m izbăviţi noi de tot necazul,
Ta. 26 Marea aceasta este mare şi largă; mîni a, pri mejdia şi nevoia, Domnului să ne
acolo se găsesc tîrîtoare, cărora nu este rugăm.
număr, vietăţi mici şi mari. 27 Acolo Apără, mî ntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte
corăbiile umblă; balaurul acesta pe care pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
l-ai zidit, ca să se joace în ea. 28 Toate
mărita Stăpî na noastră, de Dumnezeu
către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană Născătoarea şi pururea Feci oara Maria, cu toţi
la bună vre me. 29 Dîndu-le Tu lor, vor sfinţii să o pomeni m.
aduna; deschizînd Tu mîna Ta, toate se Pe noi înşine şi unii pe alţii, şi toată vi aţa
vor umple de bunătăţi. 30 Dar întorcîndu- noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei Corul: Ţie, Doamne.
duhul lor şi se vor sfîrşi şi în ţărînă se vor Preotul: Că Ţie se cuvi ne toată slava,
întoarce. 31 Trimite-vei duhul Tău şi se cinstea şi închinăciunea, Tatăl ui şi Fiului, şi
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.
vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului. 32 Fie
slava Domnului în veac! Veseli-se-va ŞI SE CITEŞTE CATISM A a 18-a:
Domnul de lucrurile Sale. 33 Cel ce caută
Se închide perdeaua sfintelor uşi, iar cel rînduit
spre pămînt şi-l face pe el de se citeşte în mijlocul bisericii starea întîia din Catisma a 18-a
cutre mură; Cel ce se atinge de munţi şi din Psaltire.
fumegă. 34 Cînta-voi Domnului în viaţa Psalmul 119
mea, cînta-voi Dumne zeului me u cît voi Citeţul 1: Сătre Domnul am strigat,
fi. 35 Plăcute să-I fie Lui cuvintele mele,
cînd m-am necăjit, şi m-a auzit. 2
iar eu mă voi veseli de Domnul. 36 Piară
Doamne, izbăveşte sufletul me u de buzele
păcătoşii de pe pămînt şi cei fără de lege,
nedrepte şi de limba vicleană. 3 Ce se va
ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete
al meu, pe Domnul. da ţie şi ce vei cîştiga de la limba
Slavă..., Şi acum..., Aliluia. (de 3 ori) vicleană? 4 Săgeţi ascuţite cu cărbuni
aprinşi, trase de Cel puternic. 5 Vai mie,
Preotul zice ectenia mare:
că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc
Cu pace, Domnului să ne rugăm.
Corul: Doamne miluieşte. în corturile lui Chedar! 6 Mult a pribegit
Pentru pacea de sus şi pentru mî ntuirea sufletul meu. 7 Cu cei ce urau pacea,
sufletelor noastre, Domnului să ne rug ăm. făcător de pace eram; cînd grăiam lor, se
Pentru pacea a toată lumea, pentru luptau cu mine în zadar.
bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
pentru unirea tuturor, Domnul ui să ne rugăm. Psalmul 120
Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei Ridicat-am ochii mei la munţi, de
ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu unde va veni ajutorul me u. 2 Ajutorul
intră î ntr-î nsa, Domnului să ne rugăm.

25
meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi valuri înspăimîntătoare. 6 Binecuvîntat
pămîntul. 3 Nu va lăsa să se clatine este Domnul, Care nu ne-a dat pe noi
piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te spre vînare dinţilor lor. 7 Sufletul nostru
păzeşte. 4 Iată, nu va dormita, nici nu va a scăpat ca o pasăre din cursa
adormi Cel ce păzeşte pe Israel. 5 vînătorilor; cursa s-a sfărîmat şi noi ne-
Domnul te va păzi pe tine; Domnul este am izbăvit. 8 Ajutorul nostru este în
acoperămîntul tău, de-a dreapta ta. 6 numele Domnului, Cel ce a făcut cerul şi
Ziua soarele nu te va arde, nici luna pămîntul.
noaptea. 7 Domnul te va păzi pe tine de Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
tot răul; păzi-va sufletul tău. 8 Domnul Duh.
va păzi intrarea ta şi ieşirea ta de acum şi Corul: Şi acum şi pururea şi în vecii
pînă în veac. vecilor. Amin.
Psalmul 121 Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie,
Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis Dumnezeule. (de 3 ori)
mie: „În casa Domnului vom me rge”! 2 Făcîndu-se sfîrşitul stării întîia din Catismă,
Stăteau picioarele noastre în curţile tale, Preotul deschide perdeaua Sf. Uşi şi din faţa Sf. M ese zice
ectenia mică.
Ierusalime! 3 Ierusalimul, cel ce este zidit
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
ca o cetate, ale cărei porţi sînt strîns rugăm.
unite. 4 Că acolo s-au suit seminţiile, Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
seminţiile Domnului, după legea lui noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
Israel, ca să laude numele Domnului. 5 mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
Că acolo s-au aşezat scaunele la judecată, pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
scaunele pentru casa lui David. 6 Rugaţi- Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
vă pentru pacea Ierusalimului şi pentru noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie, Doamne.
îndestularea celor ce te iubesc pe tine. 7 Preotul: Că a Ta este stăpînirea şi a Ta este
Să fie pace în întăriturile tale şi împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului, şi a
îndestulare în turnurile tale. 8 Pentru S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în veci vecilor.
fraţii mei şi pentru vecinii mei grăiam Amin
Se închide perdeaua sfintelor uşi, iar citeţul începe
despre tine pace. 9 Pentru casa Domnului după rînduiala ştiută să citească starea a doua din Catismă.
Dumnezeului nostru am dorit cele bune
Psalmul 124
ţie.
Citeţul 1: Cei ce se încred în
Psalmul 122 Domnul sînt ca muntele Sionului; nu se
Către Tine, Cel ce locuieşti în cer, va clătina în veac cel ce locuieşte în
am ridicat ochii mei. 2 Iată, precum sînt Ierusalim. 2 Munţi sînt împrejurul lui şi
ochii robilor la mîinile stăpînilor lor, Domnul împre jurul poporului Său, de
precum sînt ochii slujnicii la mîinile acum şi pînă în veac. 3 Că nu va lăsa
stăpînei sale, aşa sînt ochii noştri către Domnul toiagul păcătoşilor peste soarta
Domnul Dumnezeul nostru, pînă ce Se va drepţilor, ca să nu-şi întindă drepţii întru
milostivi spre noi. 3 Miluieşte-ne pe noi, fărădelege mîinile lor. 4 Fă bine, Doamne,
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că mult ne- celor buni şi celor drepţi cu inima; 5 Iar
am săturat de defăimare, 4 Că prea mult pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul
s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îi va duce cu cei ce lucrează fărădelegea.
îndestulaţi şi de defăimarea celor mîndri. Pace peste Israel!
Psalmul 123 Psalmul 125
De n-ar fi fost Domnul cu noi, să Cînd a întors Domnul robia
spună Israel! 2 De n-ar fi fost Domnul cu Sionului, ne-am umplut de mîngîiere. 2
noi, cînd s-au ridicat oamenii împotriva Atunci s-a umplut de bucurie gura
noastră, 3 De vii ne-ar fi înghiţit pe noi, noastră şi limba noastră de veselie;
cînd s-a aprins mînia lor împotriva atunci se zicea între neamuri: „Mari
noastră. 4 Apa ne-ar fi înecat pe noi, lucruri a făcut Domnul cu ei!” 3 Mari
şuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru. 5 lucruri a făcut Domnul cu noi; ne-a
Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru

26
umplut de bucurie. 4 Întoarce, Doamne, Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
robia noastră, cum întorci pîraiele spre Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii
miazăzi. 5 Cei ce seamănă cu lacrimi, cu vecilor. Amin.
bucurie vor secera. 6 Mergînd, me rgeau Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie,
şi plîngeau, aruncînd seminţele lor, dar Dumnezeule. (de 3 ori)
venind vor veni cu bucurie, ridicind Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
snopii lor. rugăm.
Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
Psalmul 126 noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
De n-ar zidi Domnul casa, în zadar Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
Domnul cetatea, în zadar ar priveghea Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
cel ce o păzeşte. 2 În zadar vă sculaţi dis- noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Ţie, Doamne.
de-dimineaţă, în zadar vă culcaţi tîrziu
Preotul: Că bun și iubitor de oameni
voi care mîncaţi pîinea durerii, dacă nu Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui şi Fiului, şi
v-ar da Domnul somn, iubiţi ai Săi. 3 S fîntului Duh, acum şi pururea, şi în veci vecilor.
Iată, fiii sînt moştenirea Domnului, Amin
Se închide perdeaua Sf. Uşi, iar citeţul începe să
răsplata rodului pîntecelui. 4 Precum sînt citească starea a treia din Catismă. Ajungînd la versetul: ...
săgeţile în mîna celui viteaz, aşa sînt închina-ne-vom la locul unde au stat
copiii părinţilor tineri. 5 Fericit este omul picioarele Lui… pe care îl citeşte mai rar şi cu glas
care-şi va umple casa de copii; nu se va mai ridicat, se opreşte. În altar se sună atunci clopoţelul,
iar credincioşii îngenunchează stînd cu faţa la pămînt;
ruşina cînd va grăi cu vrăjmaşii săi în Cînd Preotul a adus Sfintele la prosocmidiar, se sună iarăşi
poartă. clopoţelul: credincioşii se ridică, iar citeţul urmează mai
departe citirea stării a treia:…Scoală-Te, Doamne…
Psalmul 127
Fericiţi toţi cei ce se tem de Psalmul 129
Domnul, care umblă în căile Lui. 2 Rodul Citeţul 1: Dintru adîncuri am strigat
muncii mîinilor tale vei mînca. Fericit către Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul
eşti; bine-ţi va fi! 3 Femeia ta ca o vie meu! 2 Fie urechile Tale cu luare-aminte
roditoare în laturile casei tale; fiii tăi ca la glasul rugăciunii mele. 3 De Te vei uita
nişte vlăstare tinere de măslin, la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va
4
împrejurul mesei tale. Iată, aşa se va suferi? 4 Că la Tine este milostivirea. 5
binecuvînta omul, cel ce se teme de Pentru numele Tău, Te-am aşteptat,
Domnul. 5 Te va binecuvînta Domnul din Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre
Sion şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului cuvîntul Tău, 6 Nădăjduit-a sufletul meu
în toate zilele vieţii tale. 6 Şi vei vedea pe în Domnul, din straja dimineţii pînă în
fiii fiilor tăi. Pace peste Israel! noapte. Din straja dimineţii să
nădăjduiască Israel spre Domnul. 7 Că la
Psalmul 128
Domnul este mila si multă mîntuire la El
De multe ori s-au luptat cu mine 8
Şi El va izbăvi pe Israel din toate
din tinereţile mele, să spună Israel! 2 De fărădelegile lui.
multe ori s-au luptat cu mine, din
Psalmul 130
tinereţile mele şi nu m-au biruit. 3
Doamne, nu s-a mîndrit inima mea,
Spatele mi-au lovit păcătoşii, întins-au
nici nu s-au înălţat ochii mei, nici n-am
nelegiuirea lor; 4 Dar Domnul cel drept a
umblat după lucruri mari, nici după
tăiat grumajii păcătoşilor. 5 Sa se lucruri mai presus de mine; 2
ruşineze şi sa se întoarcă înApoi toţi cei Dimpotrivă, mi-am s merit şi mi-am
ce urăsc Sionul. 6 Facă-se ca iarba de pe
domolit sufletul meu, ca un prunc
acoperişuri, care, mai înainte de a fi înţărcat de mama lui, ca răsplată a
smulsă, s-a uscat, 7 Din care nu şi-a sufletului meu. 3 Să nădăjduiască Israel
umplut mîna lui secerătorul şi sînul său, în Domnul, de acum şi pînă în veac!
cel ce adună s nopii, 8 Şi trecătorii nu vor
Psalmul 131
zice: „Binecuvîntarea Domnului fie peste
Adu-Ţi aminte, Doamne, de David
voi!” sau: “Vă binecuvîntăm întru
şi de toate blîndeţile lui. 2 Cum s-a jurat
numele Domnului!”.

27
Domnului şi a făgăduit Dumne zeului lui nostru. 2 Noaptea ridicaţi mîinile voastre
Iacob: 3 Nu voi intra în locaşul casei spre cele sfinte şi binecuvîntaţi pe
mele, nu mă voi sui pe patul me u de Domnul. 3 Te va binecuvînta Domnul din
odihnă, 4 Nu voi da somn ochilor mei şi Sion, Cel ce a făcut ce rul şi pămîntul.
genelor mele dormitare şi odihnă Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului
tîmplelor mele, 5 Pînă ce nu voi afla loc Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii
Domnului, locaş Dumne zeului lui Iacob. 6 vecilor. Amin.
Iată, am auzit de chivotul legii; în Efrata Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie,
L-am găsit, în ţarina lui Iaar. 7 Intra-vom Dumnezeule. (de 3 ori)
în locaşurile Lui, închina-ne-vom la locul
Preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne
unde au stat picioarele Lui. 8 Scoală-Te, rugăm.
Doamne, întru odihna Ta, Tu şi chivotul Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe
sfinţirii Tale. 9 Preoţii Tăi se vor îmbrăca noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata,
cu dreptate şi cuvioşii Tăi se vor bucura. mărita S tăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi
10
Din pricina lui David, robul Tău, să nu pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.
întorci faţa unsului Tău. 11 Juratu-S-a Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa
noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Domnul lui David adevărul şi nu-l va Ţie, Doamne.
lepăda: „Din rodul pîntecelui tău voi Preotul: Că Tu ești Dumnezeul nostru,
pune pe scaunul tău, 12 De vor păzi fiii tăi Dumnezeu care miluiești și mîntuiești și Ție slavă
înălțăm, Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului Duh, acum şi
legămîntul Meu şi mărturiile acestea ale
pururea, şi în veci vecilor.
Mele, în care îi voi învăţa pe ei, şi fiii lor Amin.
vor şedea pînă în veac pe scaunul tău”. 13
După catismă se cîntă: Doamne, strigat-
Că a ales Domnul Sionul, şi l-a ales ca
am…, pe glasul 1:
locuinţă Lui. 14 „Aceasta este odihna Mea
Corul: Doamne, strigat-am către
în veacul veacului. Aici voi locui, că l-am
Tine, auzi-mă; auzi-mă, Doamne.
ales pe el. 15 Roadele lui le voi
Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă;
binecuvînta foarte; pe săracii lui îi voi
ia aminte la glas ul rugăciunii mele, cînd
sătura cu pîine. 16 Pe preoţii lui îi voi
strig către Tine; auzi-mă, Doamne.
îmbrăca cu izbăvire şi cuvioşii lui cu
Să se îndrepte ze rugăciunea mea ca
bucurie se vor bucura. 17 Acolo voi face
tămîia înaintea Ta; ridicarea mîinilor
să răsară puterea lui David; gătit-am
mele, je rtfă de seară, auzi-mă, Doamne.
făclie unsului Meu. 18 Pe vrăjmaşii lui îi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi
voi îmbrăca cu ruşine, iar pe dînsul va
uşă de îngrădire, împrejurul buzelor
înflori sfinţenia Mea”. mele. Să nu abaţi inima mea spre cuvinte
Psalmul 132 de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc
Iată acum ce este bun şi ce este păcatele mele; iar cu oamenii cei ce fac
frumos, decît numai a locui fraţii fărădelege nu mă voi însoţi cu aleşii lor.
împreună! 2 Aceasta este ca mirul pe cap, Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va
care se coboară pe barbă, pe barba lui mustra, iar untdelemnul păcătoşilor să
Aaron, care se coboară pe marginea nu ungă capul me u; că încă şi rugăciunea
veşmintelor lui. 3 Aceasta este ca roua mea este împotriva vre rilor lor.
Ermonului, ce se coboară pe munţii Prăbuşească-se de pe stîncă judecătorii
Sionului, că unde este unire acolo a lor. Auzi-se-vor graiurile mele că s-au
poruncit Domnul binecuvîntarea şi viaţa, îndulcit, ca o brazdă de pămînt s-au rupt
pînă în veac. pe pămînt, risipitu-s-au oasele lor lîngă
iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne,
Psalmul 133
ochii mei, s pre Tine am nădăjduit, să nu
Iată acum binecuvîntaţi pe Domnul
iei sufletul meu. Păzeşte-mă de cursa
toate slugile Domnului, care staţi în casa care mi-au pus mie şi de smintelile celor
Domnului, în curţile casei Dumnezeului ce fac fărădelege. Cădea-vor în mreaja

28
lor păcătoşii, ferit sînt eu pînă ce voi înţelepte, unde este glasul cel curat al
trece. celor ce prăznuiesc şi cîntă neîncetat:
Psalmul 141 „Doamne, slavă Ţie.”
Cu glasul me u către Domnul am Fie urechile Tale cu luare-aminte l a glasul
strigat, cu glasul meu către Domnul m- rugăciunii mele.
am rugat. 2 Vărsa-voi înaintea Lui De lenea sufletului meu, dormitînd
rugăciunea mea, necazul meu înaintea eu, Mire-Hristoase, n-am agonisit
Lui voi spune. 3 Cînd lipsea dintru mine candelă aprinsă din virtuţi şi m-am
duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. asemănat fecioarelor celor neînţelepte,
În calea aceasta în care am umblat, trîndăvind în vre mea lucrării. Stăpîne,
ascuns-au cursă mie. 4 Luat-am seama nu-mi închide milostivirile îndurărilor
de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să Tale, ci, scuturînd somnul meu cel
mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine şi întunecat, scoală-mă şi mă primeşte în
nu este cel ce caută sufletul me u. 5 cămara Ta, împreună cu fecioarele cele
Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: înţelepte, unde este glasul cel curat al
„Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în celor ce prăznuiesc şi cîntă neîncetat:
pămîntul celor vii”. 6 Ia aminte la „Doamne, slavă Ţie.”
rugăciunea mea, că m-am sme rit foarte.
Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că De Te vei uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine va suferi? Că la Tine este
s-au întărit mai mult decît mine. milosti virea.
Scoate din temniţă sufletul meu, ca să Glasul al 4-lea:
laude numele Tău, Doamne. Auzind, suflete, de osînda celui ce a
Glasul 1: ascuns talantul, nu ascunde cuvîntul lui
În strălucirile sfinţilor tăi, cum voi Dumnezeu, ci vesteşte minunile Lui, ca,
intra eu, nevrednicul? Că de voi cuteza să înmulţind harul, să intri întru bucuria
intru împreună în cămară, haina mă Domnului tău.
vădeşte că nu este de nuntă şi legat mă vor Pentru numele Tău, Te-am aşteptat,
scoate îngerii afară. Curăţeşte-mi, Doamne, Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cuvîntul
întinăciunea sufletului meu şi mă Tău Nădăjduit-a sufletul meu în Domnul.
mîntuieşte, ca un Iubitor de oameni. Auzind, suflete, de osînda celui ce a
Pe mine mă aşteaptă drepţii, pî nă ce-mi vei ascuns talantul, nu ascunde cuvîntul lui
răspl ăti mie. Dumnezeu, ci vesteşte minunile Lui, ca,
În strălucirile sfinţilor tăi, cum voi înmulţind harul, să intri întru bucuria
Domnului tău.
intra eu, nevrednicul? Că de voi cuteza să
intru împreună în cămară, haina mă Din straja di mineţii pî nă în noapte. Din
vădeşte că nu este de nuntă şi legat mă vor straja di mi neţii să nădăjduiască Israel spre
Domnul.
scoate îngerii afară. Curăţeşte-mi, Doamne, Glasul al 6-lea:
întinăciunea sufletului meu şi mă Veniţi, credincioşilor, să lucrăm
mîntuieşte, ca un Iubitor de oameni. Stăpînului cu osîrdie, că împarte slugilor
Dintru adîncuri am strigat către Tine, bogăţie; şi fiecare din noi să înmulţim
Doamne! Doamne, auzi glasul meu! talantul harului după măsură. Unul să
Glasul al 2-lea: aducă înţelepciune prin fapte bune; iar
De lenea sufletului meu dormitînd altul să săvîrşească slujba luminării;
eu, Mire-Hristoase, n-am agonisit credinciosul să împărtăşească cuvîntul
candelă aprinsă din virtuţi şi m-am său celui ce nu ştie tainele şi altul să-şi
asemănat fecioarelor celor neînţelepte, împartă bogăţia săracilor. Că aşa vom
trîndăvind în vre mea lucrării. Stăpîne, înmulţi împrumutul. Şi ca nişte economi
nu-mi închide milostivirile îndurărilor credincioşi ai harului ne vom învrednici
Tale, ci, scuturînd somnul meu cel de bucuria Stăpînului. De care
întunecat, scoală-mă şi mă primeşte în învredniceşte-ne pe noi, Hristoase,
cămara Ta, împreună cu fecioarele cele Dumnezeule, ca un Iubitor de oameni.

29
Că l a Domnul este mila si multă mîntuire V O H O D cu Evanghelia
la El Şi El va izbăvi pe Israel din toate
fărădelegile lui. Preotul: Înţelepciune, drepţi.
Corul: Lumină lină a sfintei slave a
Veniţi, credincioşilor, să lucrăm Tatălui ceresc Celui fără de moarte,
Stăpînului cu osîrdie, că împarte slugilor Celui Sfînt şi Fe ricit, Iisuse Hristoase,
bogăţie; şi fiecare din noi să înmulţim venind la apusul soarelui, văzînd lumina
talantul harului după măsură. Unul să
cea de seară, lăudăm pe Tatăl şi pe Fiul,
aducă înţelepciune prin fapte bune; iar şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti
altul să săvîrşească slujba luminării;
în toată vre mea a fi lăudat de glasuri
credinciosul să împărtăşească cuvîntul
cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai
său celui ce nu ştie tainele şi altul să-şi
viaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte.
împartă bogăţia săracilor. Că aşa vom
înmulţi împrumutul. Şi ca nişte economi Preotul: Să luăm aminte. Pace
credincioşi ai harului ne vom învrednici tuturor.
de bucuria Stăpînului. De care Corul: Şi duhului tău.
învredniceşte-ne pe noi, Hristoase, Preotul: Înţelepciune. Să luăm
Dumnezeule, ca un Iubitor de oameni. aminte.
Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; Citeţul 1: Prochimen, glasul al 6-
lăudaţi-L pe El toate popoarele; lea: Scoală-Te, Doamne, întru odihna Ta,
Cînd vei veni întru slavă, Iisuse, cu Tu şi chivotul sfinţirii Tale.
puterile îngereşti şi vei şedea pe scaunul Corul: Scoală-Te, Doamne ...
de judecată, să nu mă desparţi pe mine, Citeţul 1: Adu-Ţi aminte, Doamne,
Păstorule cel bun; că ştii căile cele de-a de David şi de toate blîndeţile lui.
dreapta, iar cele de-a stînga sînt strîmbe. Corul: Scoală-Te, Doamne...
Deci să nu mă pierzi împre ună cu Citeţul 1: Scoală-Te, Doamne, întru
caprele, pe mine, cel înţelenit în păcat; ci, odihna Ta.
numărîndu-mă cu oile cele de-a dreapta, Corul: Tu şi chivotul sfinţirii Tale.
să mă mîntuieşti ca un Iubitor de Preotul: Înţelepciune.
oameni. Citeţul 1: De la Ieşire, citire:
Preotul: Să luăm aminte:
Că s-a întărit mila Lui peste noi şi
adevărul Domnului rămîne în veac. Citeţul 1: Atunci s-a pogorît fata lui
Mire, cel ce eşti mai frumos cu Faraon la rîu să se scalde şi slujitoarele ei
podoaba decît toţi oame nii, care ne-ai o însoţiră pe malul răului. Şi, văzînd
chemat pe noi la ospăţul cel duhovnicesc coşul în păpuriş, ea a trimis pe una din
al nunţii Tale, de zbracă-mă de chipul cel slujitoarele sale să-l aducă. Şi,
ticălos al greşelilor mele, prin deschizîndu-l, a văzut copilul: era un
împărtăşirea pătimirilor Tale, şi, băiat care plîngea. Atunci i s-a făcut milă
împodobindu-mă cu haina slavei de el fetei lui Faraon şi a zis: „Acesta-i
frumuseţii Tale, fă-mă împreună-şezător dintre copiii evreilor”. Iar sora copilului
luminat la masa Împărăţiei Tale, ca un a zis către fata lui Faraon: “Voieşti să mă
Milostiv. duc să-ţi chem o doică dintre evreice, ca
Slavă…, Şi acum…, gl. al 7-lea:
să alăpteze copilul?”. Fata lui Faraon i-a
zis: „Du-te!” Şi s-a dus copila şi a chemat
Iată că îşi încre dinţează Stăpînul pe mama pruncului. Atunci fata lui
talantul său ţie, suflete al meu. Primeşte Faraon i-a zis: „Ia-mi copilul acesta şi
darul cu frică, împrumută pe Cel ce ţi l-a mi-l alăptează, căci eu am să-ţi plătesc”.
dat, împarte-l la săraci şi cîştigă prieten Şi a luat femeia copilul şi l-a alăptat.
pe Domnul, ca să stai de-a dreapta Lui, După ce a crescut copilul, doica l-a dus la
cînd va veni cu slavă şi vei auzi glasul cel fata lui Faraon şi i-a fost ca fiu, şi i-a pus
fericit: „Intră slugă întru bucuria
numele Moise, pentru că-şi zicea: „Din
Domnului tău.” Căreia mă învredniceşte apă l-am scos”.
pe mine cel rătăcit, Mîntuitorule, pentru Preotul: Înţelepciune. Să luăm
mare mila Ta.

30
aminte. numai eu singur şi am venit să-ţi dau de
Citeţul 2: Prochime n, glasul al 4-lea: veste”. Atunci Iov se sculă şi îşi sfîşie
Iată acum ce este bun şi ce este frumos, veşmîntul, şi se rase pe cap, şi, căzînd la
decît numai a locui fraţii împreună. pămînt, se închină, şi rosti: „Gol ieşit-am
Corul: Iată acum ce este bun... din pîntecele mamei mele şi gol mă voi
Citeţul 2: Aceasta este ca mirul pe întoarce în pămînt! Domnul a dat,
cap, care se coboară pe barbă, pe barba Domnul a luat; fie numele Domnului
lui Aaron. binecuvîntat!”. Şi în toate acestea Iov nu
Corul: Iată acum ce este bun... păcătui şi nu săvîrşi nici un cuvînt de
Citeţul 2: Iată acum ce este bun şi ce hulă împotriva lui Dumne zeu.
este frumos.
Preotul: Înțelepciune.
Corul: Decît numai a locui fraţii
Şi se cîntă „Să se îndrepte ze
împreună.
rugăciunea mea…” de 5 ori.
În timp ce diaconul rosteşte aceste cuvinte,
paraclisierul sună din clopoţel şi tot poporul Trio: Să se îndre pteze rugăciunea
îngenunchează, stînd cu faţa la pămînt. mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
Preotul, luînd în ambele mîin i cădelniţa şi o mîinilor mele, je rtfă de seară.
lu mînare aprinsă, stînd în faţa prestolului cu faţa Corul: Să se îndrepte ze
spre răsărit şi făcînd semnul sfintei Cruci, zice: rugăciunea...
„Înţelepciune drepţi.” Apoi, întorcîndu-se cu Trio: Doamne, strigat-am către
faţa spre apus, la popor, zice: „Lumina lui Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul
Hritos luminează tuturor.” rugăciunii mele, cînd strig către Tine.
După ce Preotul rosteşte aceste cuvinte,
paraclisierul sună iarăşi din clopoţel şi poporul se
Corul: Să se îndrepte ze
rid ică de la pămînt. rugăciunea...
Trio: Pune, Doamne, strajă gurii
Citeţul 2: De la Iov, citire:
mele şi uşă de îngrădire, împrejurul
Preotul: Să luăm aminte:
buzelor mele.
Citeţul 2: Şi într-o zi, cînd feciorii şi Corul: Să se îndrepte ze
fetele lui Iov mîncau şi beau vin în casa rugăciunea...
fratelui lor mai mare, sosi un vestitor la Trio: Să nu abaţi inima mea spre
Iov şi-i spuse: „Boii erau la arătură şi cuvinte de vicleşug, ca să-mi
asinele păşteau pe lîngă ei; atunci dezvinovăţesc păcatele mele.
sabeenii au năvălit asupra lor, au pus Corul: Să se îndrepte ze
mîna pe vite şi pe robi i-au trecut prin rugăciunea...
ascuţişul sabiei. Şi am scăpat numai eu Trio: Să se îndre pteze rugăciunea
singur şi am venit să-ţi dau de veste!”. mea ca tămîia înaintea Ta; ridicarea
Nu sfîrşise vorba bine, şi altul sosi, şi mîinilor mele, je rtfă de seară.
spuse: „Focul lui Dumnezeu a căzut din După sfîrșitul cîntării d in fața sfintei mese
cer şi a ars oile tale şi pe robii tăi şi i-a
Preotul, cu glas tare, rosteşte rugăciunea
mistuit. Şi am scăpat numai eu singur şi
cuviosului Părintelu i nostru Efrem Sirul:
am venit să-ţi dau de veste!”. Nu sfîrşise Doamne şi Stăpînul vieţii mele, duhul
vorba bine şi altul sosi şi spuse: „Caldeii, trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpî nie
împărţiţi în trei cete, au dat năvală peste şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie. (o metanie)
cămilele tale şi le-au ridicat, şi pe robi i- Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al
au trecut prin ascuţişul sabiei. Şi am răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii
Tale. (o metanie)
scăpat numai eu singur şi am venit să-ţi Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca
dau de veste!”. Nu sfîrşise vorba bine şi să-mi văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe
altul sosi şi spuse: „Feciorii tăi şi fetele fratele meu, că bi necuvî ntat eşti în vecii vecilor.
tale mîncau şi beau vin în casa fratelui Amin. (o metanie)
lor mai mare, şi iată că un vînt puternic Preotul: Înţelepciune, drepţi să ascultăm
se stîrni dinspre pustie şi izbi în cele Sfînta Evanghelie. Pace tuturor.
patru colţuri ale casei, şi casa se prăbuşi Corul: Şi duhului tău.
peste tineri, şi ei muriră. Şi am scăpat

31
Preotul: Evanghelia de la Matei (XXIV, 36- meu s-a tulburat foarte, şi Tu, Doamne,
51; XXV, 1-46; XXVI, 1-2) pînă cînd? 4 Întoarce-Te, Doamne;
Corul: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie.
izbăveşte sufletul meu, mîntuieşte-mă,
Apoi se continuă ceal altă rîndui ală a pentru mila Ta. 5 Că nu este întru moarte
Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite. cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad
cine Te va lăuda pe Tine ? 6 Ostenit-am
PAVECERNIŢA CEA MARE ÎN întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare
ZIUA DE LUNI SEARA ÎN noapte patul meu, cu lacrimile mele
SĂPTĂMÎNA PATIMILOR. aşternutul meu voi uda. 7 Tulburatu-s-a
de supărare ochiul meu, îmbătrînit-am
Preotul: Binecuvîntat este între toţi vrăjmaşii mei. 8 Depărtaţi-vă de
Dumnezeul nostru totdeauna acum şi la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că
pururea, şi în vecii vecilor. a auzit Domnul glasul plînge rii mele. 9
Citeţul 1: Amin. Slavă Ţie, Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul
Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate rugăciunea mea a primit. 10 Să se
ceresc, Mîngîietorule..., Sfinte ruşineze şi să se tulbure foarte toţi
Dumnezeule..., Preasfîntă Treime..., vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se
Tatăl nostru ... ruşineze foarte degrab.
Preotul: Că a Ta este împărăţia...
Psalmul 12
Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte Pînă cînd, Doamne, mă vei uita
(de 12 ori). Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne
pînă în sfîrşit? Pînă cînd vei întoarce faţa
închinăm... (de 3 ori) Ta de la mine? 2 Pînă cînd voi pune
Psalmul 4 gînduri în sufletul meu, dure re în inima
Citeţul 1 : Cînd Te-am chemat, m-ai mea ziua şi noaptea? 3 Pînă cînd se va
auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea? 4
necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul
mine şi ascultă rugăciunea mea. 2 Fiii meu, luminează ochii mei, ca nu cumva
oamenilor, pînă cînd grei la inimă? să adorm întru moarte, 5 Ca nu cumva să
Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi zică vrăjmaşul me u: „Întăritu-m-am
minciuna? 3 Să ştiţi că minunat a făcut asupra lui”. Cei ce mă necăjesc se vor
Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă bucura de mă voi clătina. 6 Iar eu spre
va auzi cînd voi striga către Dînsul. 4 mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va
Mîniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce inima mea de mîntuirea Ta; cînta-voi
ziceţi în inimile voastre, întru Domnului, Celui ce mi-a făcut bine şi voi
5
aşternuturile voastre, vă căiţi. Jertfiţi cînta numele Domnului celui Preaînalt.
je rtfa dre ptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. 6 Caută, auzi-mă, Doamne,
Mulţi zic: “Cine ne va arăta nouă cele Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca
bune?” Dar însemnatu-s-a peste noi nu cumva să adorm întru moarte, Ca nu
lumina feţei Tale, Doamne! 7 Dat-ai cumva să zică vrăjmaş ul meu: „Întăritu-
veselie în inima mea, mai mare decît m-am asupra lui”.
veselia pentru rodul lor de grîu, de vin şi Slavă…, Şi acum…, Aliluia (de 3 ori)
de untdelemn ce s-a înmulţit. 8 Cu pace, Doamne miluieşte, (de 3 ori) Slavă…, Şi
aşa mă voi culca şi voi adormi, că Tu, acum…,
Doamne, îndeosebi întru năde jde m-ai Psalmul 24
aşezat. Către Tine, Doamne, am ridicat
Psalmul 6 sufletul meu, Dumne zeul me u. 2 Spre
Doamne, nu cu mînia Ta să mă Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în
mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă veac, nici să rîdă de mine vrăjmaşii mei, 3
cerţi. 2 Miluieşte-mă, Doamne, că Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine
neputincios sînt; vindecă-mă, Doamne, nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce
că s-au tulburat oasele mele; 3 Şi sufletul fac fărădelegi în deşert. 4 Căile Tale,

32
Doamne, arată-mi şi cărările Tale mă meu; izbîvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul
învaţă. 5 Îndreptează-mă spre adevărul adevărului. 6 Urît-ai pe cei ce păzesc
Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumne zeu, deşertăciuni în zadar, iar eu spre
Mîntuitorul meu şi pe Tine Te-am Domnul am nădăjduit. 7 Bucura-mă-voi
aşteptat toată ziua. 6 Adu-Ţi aminte de şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat
îndurările şi milele Tale, Doamne, că din spre sme renia mea, mîntuit-ai din nevoi
veac sînt. 7 Păcatele tinereţilor mele şi ale sufletul meu, 8 Şi nu m-ai lăsat în mîinile
neştiinţei mele nu le pomeni. 8 După mila vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat
Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea picioarele mele. 9 Miluieşte-mă, Doamne,
Ta, Doamne. 9 Bun şi drept este Domnul, că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mînie
pentru aceasta lege va pune celor ce ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. 10
greşesc în cale. 10 Îndrepta-va pe cei Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii
blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie
căile Sale. 11 Toate căile Domnului sînt tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. 11
milă şi adevăr pentru cei ce caută La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de
aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. 12 ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică
Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară
păcatul meu,că mult este. 13 Cine este fugeau de mine. 12 Uitat am fost ca un
omul cel ce se teme de Domnul? Lege va mort din inima lor, ajuns-am ca un vas
pune lui în calea pe care a ales-o. 14 stricat, 13 Că am auzit ocara multora din
Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi cei ce locuiesc împre jur, cînd se adunau
seminţia lui va moşteni pămîntul. 15 ei împreună împotriva mea; ca să ia
Domnul este întărirea celor ce se tem de sufletul meu s-au sfătuit. 14 Iar eu către
Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. 16 Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: „Tu
Ochii mei pururea spre Domnul, că El va eşti Dumne zeul meu!” 15 În mîinile Tale,
scoate din laţ picioarele mele. 17 Caută soarta mea, izbăveşte-mă din mîna
spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă
sărac sînt eu. 18 Necazurile inimii mele s- prigonesc. 16 Arată faţa Ta peste robul
au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. Tău, mîntuieşte-mă cu mila Ta! 17
19
Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi- Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am
mi iartă toate păcatele mele. 20 Vezi pe chemat pe Tine; să se ruşineze
vrăjmaşii mei, că s-au înmulţit şi cu ură necredincioşii şi să se coboare în iad. 18
nedreaptă m-au urît. 21 Păzeşte sufletul Mute să fie buzele cele viclene, care
meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşine z grăiesc împotriva dreptului fărădelege,
că am nădăjduit în Tine. 22 Cei fără cu mîndrie şi cu defăimare. 19 Cît este de
răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne,
Te-am aşteptat, Doamne. 23 Izbăveşte, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine,
Dumnezeule, pe Israel din toate pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în
necazurile lui. Tine, înaintea fiilor oamenilor. 20
Psalmul 30 Ascunde-i-vei pe dînşii cu acoperămîntul
Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, feţei Tale de tulburarea oamenilor. 21
ca să nu fiu ruşinat în veac. Întru Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de
îndreptarea Ta, izbăveşte-mă şi mă împotrivirea limbilor. 22 Binecuvîntat
scoate. 2 Pleacă spre mine urechea Ta, este Domnul, că minunată a fost mila Sa,
grăbeşte de mă scoate. Fii mie, în cetate întărită. 23 Iar eu am zis întru
Dumnezeu apărător şi casă de scăpare ca uimirea mea: „Lepădat sînt de la faţa
să mă mîntuieşti. 3 Că puterea mea şi ochilor Tăi.” 24 Pentru aceasta ai auzit
scăparea mea eşti Tu şi pentru numele glasul rugăciunii mele cînd am strigat
Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni. 4 către Tine. 25 Iubiţi pe Domnul toţi
Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi
mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti apărătorul răsplăteşte celor ce se mîndresc, cu
meu. 5 În mîinile Tale îmi voi da duhul prisosinţă. 26 Îmbărbătaţi-vă şi să se

33
întărească inima voastră, toţi cei ce Şi orice sfat veţi sfătui, risipi-l-va
nădăjduiţi în Domnul. Domnul, căci cu noi este Dumnezeu.
Psalmul 90 Şi cuvîntul pe care îl veţi grăi, nu
Cel ce locuieşte în ajutorul Celui va rămîne întru voi, căci cu noi este
Preaînalt, întru acoperămîntul Dumnezeu.
Dumnezeului cerului se va sălăşlui. 2 Va De frica voastră nu ne vom te me,
zice Domnului: „Sprijinitorul meu eşti şi nici ne vom tulbura, căci cu noi este
scăparea mea; Dumnezeul meu, voi Dumnezeu.
nădăjdui spre Dînsul”. 3 Că El te va Pe Domnul Dumne zeul nostru, pe
izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul Acela vom sfinţi şi El va fi nouă frică,
tulburător. 4 Cu spatele te va umbri pe căci cu noi este Dumnezeu.
tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre
armă te va înconjura adevărul Lui. 5 Nu Dînsul, va fi mie spre sfinţire, căci cu noi
te vei teme de frica de noapte, de săgeata este Dumne zeu.
ce zboară ziua, 6 De lucrul ce umblă în Şi de voi fi nădăjduindu-mă s pre
întune ric, de molima ce bîntuie întru Dînsul şi mă voi mîntui printr-Însul, căci
amiază. 7 Cădea-vor dinspre latura ta o cu noi este Dumnezeu.
mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de Iată eu şi pruncii care mi i-a dat
tine nu se vor apropia. 8 Însă cu ochii tăi Dumnezeu, căci cu noi este Dumne zeu.
vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei Poporul cel ce umbla întru
vedea. 9 Pentru că pe Domnul, năde jdea întune ric a văzut lumină mare, căci cu
mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare noi este Dumnezeu.
ţie. 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie Cei ce locuiţi în latura şi umbra
nu se va apropia de locaşul tău. 11 Că morţii, lumină va srăluci peste voi, căci
înge rilor Săi va porunci pentru tine ca să cu noi este Dumnezeu.
te păzească în toate căile tale. 12 Pe mîini Că prunc S-a născut nouă Fiul şi S-
te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de a dat nouă, căci cu noi este Dumnezeu.
piatră piciorul tău. 13 Peste aspidă şi A Cărui stăpînire s-a făcut peste
vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi umărul Lui, căci cu noi este Dumnezeu.
peste balaur. 14 „Că spre Mine a Şi păcii Lui nu este hotar, căci cu
nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice noi este Dumnezeu.
Domnul; îl voi acoperi pe el, că a Şi se cheamă numele Lui Înger de
cunoscut numele Meu. 15 Striga-va către mare sfat, căci cu noi este Dumnezeu.
Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sînt în Sfetnic minunat, căci cu noi este
necaz şi-l voi scoate pe el, şi-l voi slăvi. 16 Dumnezeu.
Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi-i Dumnezeu tare, Stăpînitor, Domn
păcii, căci cu noi este Dumne zeu.
voi arăta lui mîntuirea Mea”.
Părinte al veacului ce va să fie, căci
Corul începe Cîntarea proorocului Isaia, cu cu noi este Dumnezeu.
cîntare dulce, lin şi rar, pe glasul al 7-lea:
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu.
Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
Auziţi pînă la marginile neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
pămîntului, căci cu noi este Dumnezeu. Dumnezeu.
Cei puternici, plecaţi-vă, căci cu noi Slavă Tatălui şi Fiului, şi Sfîntului
este Dumne zeu. Duh, căci cu noi este Dumnezeu.
Că iarăşi veţi putea şi iarăşi veţi fi Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi,
biruiţi, căci cu noi este Dumnezeu. neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este
Dumnezeu.

34
Şi acum, şi pururea, şi în vecii Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
vecilor. Amin. Căci cu noi este Care din Tatăl S-a născut mai înainte de
Dumnezeu. toţi vecii; Lumină din Lumină,
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, Dumnezeu adevărat din Dumne zeu
neamuri, şi vă plecaţi, căci cu noi este adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o
Dumnezeu. fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au
Apoi troparele: făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru
Ziua trecînd, mulţumesc Ţie, a noastră mîntuire, S-a pogorît din ceruri
Doamne, seara, rogu-mă, cu noaptea, şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
fără de păcat, dăruieşte-o mie, Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a
Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte. răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu
Slavă…, Pilat, şi a pătimit, şi S-a îngropat. Şi a
Ziua trecînd, slăvescu-Te pe Tine, înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a
Stăpîne: seara, rogu-mă, cu noaptea, fără suit la ceruri, şi şade de-a dreapta
de sminteală, dăruieşte-o mie, Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu Slavă, să
Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte. judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie
Şi acum…, nu va avea sfîrşit. Şi întru Duhul Sfînt,
Ziua trecînd, cu cîntare, Te slăvesc Domnul de viaţă făcătorul, Care din
pe Tine, Sfinte: seara, rogu-mă, cu Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl
noaptea, fără de bîntuială, dăruieşte-o şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
mie, Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte. grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă,
Corul cîntă pe glasul al 2-lea: sobornicească şi apostolească Biserică.
Firea cea fără de trup a Mărturisesc un botez întru iertarea
heruvimilor, cu cîntări fără încetare pe păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi
Tine Te slăveşte. viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Vieţuitorii cei cu cîte şase aripi, Preotul: Preasfîntă Stăpînă, de
serafimii, cu neîncetate glasuri pe Tine Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru
Te preaînalţă. noi, păcătoţii.
Toate oştile îngerilor cu cîntări Corul: Preasfîntă Stăpînă, de
întreit sfinte Te laudă. Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru
Că mai înainte de toate eşti, Cel ce noi păcătoţii. (de 2 ori)
eşti Părinte şi împreună fără de început Preotul: Toate puterile cereşti, ale
ai pe Fiul Tău. sfinţilor îngeri şi ale arhanghelilor,
Şi întocmai cinstit purtînd pe rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii.
Duhul vieţii, nedespărţirea Treimii arăţi. Corul: Repetă:
Preasfîntă Fecioară, Maica lui Preotul: Sfinte Ioane, Proorocule şi
Dumnezeu, şi cei ce aţi fost singuri Înaintemergătorule şi Botezătorul
văzători cuvîntului şi slujitori. Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te
Ale proorocilor şi ale mucenicilor pentru noi, păcătoşii.
toate cetele, ca cei ce aveţi viaţă Corul: Repetă:
nemuritoare, Preotul: Sfinţilor măriţilor apostoli,
Pentru toţi rugaţi-vă cu de-adinsul, proorocilor şi mucenicilor, şi toţi sfinţii,
că toţi sînte m întru nevoi. rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii.
Corul: Repetă:
Ca, izbăvindu-ne de înşelăciunea
Preotul: Preacuvioşilor şi de
celui rău, să cîntăm cîntare îngerească:
Dumnezeu purtători părinţi ai noştri,
„Sfinte, Sfinte, Sfinte, întreit Sfinte,
păstori şi învăţători ai lumii, rugaţi-vă
Doamne, miluieşte-ne şi ne mîntuieşte pe
pentru noi, păcătoşii.
noi. Amin.” Corul: Repetă:
Citeţul 1: Cred întru unul Dumne-
zeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului Aici se pomeneşte şi sfîntul al cărui hram este, de
două ori.
şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi
Preotul: Cea nebiruită şi necuprinsă
nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus
şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de

35
viaţă făcătoarei Cruci, nu ne lăsa pe noi, pe vrăjmaşii mei şi-i voi birui pe ei,
păcătoşii. îmbrăcîndu-mă numai cu acoperămîntul
Corul: Repetă: tău ca şi cu o platoşă; şi întru ajutorul
Preotul: Dumne zeule, curăţeşte-ne tău cel atotpute rnic rugîndu-mă, strig
pe noi, păcătoşii. către tine: „Stăpînă, mîntuieşte-mă cu
Corul: Dumne zeule, curăţeşte-ne pe rugăciunile Tale şi mă scoală din
noi, păcătoşii. întunecatul somn, s pre a ta slăvire, cu
Preotul: Dumne zeule, curăţeşte-ne puterea Celui ce S-a întrupat din tine, a
pe noi, păcătoşii, şi ne miluieşte. Fiului lui Dumne zeu.”
Corul Dumnezeule, curăţeşte-ne pe Doamne miluieşte. (de 40 de ori)
noi, păcătoşii, şi ne miluieşte. Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti
Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…, mai cinstită decît he ruvimii…
Preasfîntă Treime… Tatăl nostru… Întru numele Domnului…,
Preotul: Că a Ta este împărăţia… binecuvintează.
Citeţul 1: Amin. Neadormirea Preotul: Pentru rugăciunile sfinţilor
nevăzuţilor mei vrăjmaşi o ştii, Doamne, părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase,
şi slăbiciunea ticălosului meu trup o Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.
cunoşti, Cel ce m-ai zidit. Pentru aceasta, Citeţul 1: Amin.
în mîinile Tale voi da duhul meu. Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai
Acoperă-mă cu aripile bunătăţii Tale, ca izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi,
nu cîndva să adorm întru moarte. Şi izbăveşte-ne şi de tot lucrul ce umblă
ochii minţii mele luminează-i întru întru întune ric. Primeşte jertfa cea de
desfătarea dumne zeieştilor Tale cuvinte; seară, ridicările mîinilor noastre şi ne
şi mă deşteaptă, la vreme potrivită, spre învredniceşte şi măsura nopţii fără de
a Ta slăvire, ca un bun şi de oameni prihană a o trece, neispitiţi de rele, şi ne
Iubitor. izbăveşte de toată tulburarea şi
Stih: Caută şi mă auzi, Doamne, îngrozirea, care ne vine de la diavol.
Dumnezeul meu. Dăruieşte sufletelor noastre umilinţă şi
Cît va fi de înfricoşătoare judecata gîndurilor noastre grijire de întrebarea
Ta, Doamne! Îngerii stînd înainte, ce va să fie la înfricoşătoarea şi dreapta
oamenii în mijloc adunîndu-se, cărţile Ta judecată. Pătrunde, cu frica Ta,
deschizîndu-se, faptele cercetîndu-se, trupurile noastre şi omoară mădularele
gîndurile între bîndu-se. Ce judecată va fi noastre cele pămînteşti, ca şi întru
mie, celui zămislit în păcate? Cine-mi va liniştea somnului să ne luminăm cu
stinge văpaia? Cine-mi va lumina privirea la judecăţile Tale. Întoarce de la
întune ricul, de nu mă vei milui Tu, noi toată nălucirea necuvioasă şi pofta
Doamne, ca un Iubitor de oameni? cea vătămătoare, şi ne ridică în vre me de
rugăciune, întăriţi în credinţă şi sporind
Slavă…, întru poruncile Tale, cu bună vrerea şi
Lacrimi dă-mi mie, Dumne zeule, ca bunătatea Unuia-Născut Fiului Tău, cu
oarecînd femeii celei păcătoase şi mă Care binecuvîntat eşti, împreună cu
învredniceşte să ud picioarele Tale, care Preasfîntul şi bunul, şi de viaţă Făcătorul
din calea rătăcirii pe mine m-au izbăvit. Duhului Tău, acum şi pururea, şi în vecii
Şi să aduc Ţie mir de bună mireasmă, vecilor. Amin.
viaţă curată, întru pocăinţă mie
agonisită; ca să aud şi eu glasul Tău cel Citeţul 2: Veniţi să ne închinăm... (de
3 ori)
dorit: „Credinţa ta te-a mîntuit, mergi în
Psalmul 50
pace!”
Miluiește-mă, Dumnezeule, după
Şi acum…, mare mila Ta 2 Şi, după mulţimea
Neînfruntată năde jdea ta, îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
Născătoare de Dumnezeu, avînd, mă voi 3
Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea
mîntui. Folosinţa ta agonisind, şi de păcatul meu mă curăţeşte. 4 Că
Preacurată, nu mă voi teme. Izgoni-voi
36
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul dărîmături. 8 Privegheat-am şi am ajuns
meu înaintea mea este pururea. 5 Ţie ca o pasăre singuratică pe acoperiş. 9
unuia am greşit şi rău înaintea Ta am Toată ziua m-au ocărît vrăjmaşii mei şi
făcut, aşa încît drept eşti Tu întru cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau.
10
cuvintele Tale şi biruitor cînd vei judeca Că cenuşă am mîncat în loc de pîine şi
Tu. 6 Că iată întru fărădelegi m-am băutura mea cu plînge re am amestecat-o,
11
zămislit, şi în păcate m-a născut maica Din pricina urgiei Tale şi a mîniei
mea. 7 Că iată adevărul ai iubit; cele Tale; că, ridicîndu-mă eu, m-ai surpat. 12
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca
Tale, mi-ai arătat mie. 8 Stropi-mă-vei cu iarba m-am uscat. 13 Iar Tu, Doamne, în
isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai veac rămîi şi pomenirea Ta din neam în
vîrtos decît zăpada mă voi albi. 9 Auzului neam. 14 Sculîndu-Te, vei milui Sionul, că
meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se- vre mea este să-l miluieşti pe el, că a venit
vor oasele mele cele smerite. 10 Întoarce vre mea. 15 Că au iubit robii Tăi pietrele
faţa Ta de către păcatele mele şi toate lui şi de ţărîna lui le va fi milă. 16 Şi se
fărădelegile mele şterge-le. 11 Inimă vor te me neamurile de numele Domnului
curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi şi toţi împăraţii pămîntului de slava Ta.
17
duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru Că va zidi Domnul Sionul şi se va arăta
ale mele. 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi întru slava Sa. 18 Căutat-a spre
Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit
13
Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale şi cu cererea lor. 19 Să se scrie acestea pentru
duh stăpînitor mă întăreşte. 14 Învăţa-voi neamul ce va să vină şi poporul ce se
pe cei fără de lege căile Tale şi cei zideşte va lăuda pe Domnul; 20 Că a
necredincioşi la Tine se vor întoarce. 15 privit din înălţimea cea sfîntă a Lui,
Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Domnul din ce r pe pămînt a privit, 21 Ca
Dumnezeule, Dumne zeul mîntuirii mele; să audă s uspinul celor ferecaţi, să dezlege
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. pe fiii celor omorîţi, 22 Să vestească în
16
Doamne, buzele mele vei deschide şi Sion numele Domnului şi lauda Lui în
gura mea va vesti lauda Ta. 17 Că de ai fi Ierusalim, 23 Cînd se vor aduna
voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu popoarele împreună şi împărăţiile, ca să
le vei binevoi. 18 Jertfa lui Dumnezeu: slujească Domnului. 24 Zis-am către
duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dumnezeu în calea tăriei Lui: „Vesteşte-
Dumnezeu nu o va urgisi. 19 Fă bine, mi puţinătatea zilelor mele. 25 Nu mă lua
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi,
şi să se zidească zidurile Ierusalimului. 20 Doamne, sînt din neam în neam.” 26
Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, Dintru început Tu, Doamne, pămîntul l-
prinosul şi arderile de tot; atunci vor ai întemeiat şi lucrul mîinilor Tale sînt
pune pe altarul Tău viţei. cerurile. 27 Acelea vor pieri, iar Tu vei
Psalmul 101 rămîne şi toţi ca o haină se vor învechi, şi
Doamne, auzi rugăciunea mea şi ca un veşmînt îi vei schimba, şi se vor
strigarea mea la Tine să ajungă! 2 Să nu schimba. 28 Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi
întorci faţa Ta de la mine; în orice zi mă nu se vor împuţina. 29 Fiii robilor Tăi vor
necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta! 3 locui pămîntul lor şi seminţia lor în veac
În orice zi Te voi chema, degrab auzi- va propăşi.
Rugăciunea regelui M anase.
mă! 4 Că s-au stins ca fumul zilele mele şi
Doamne atotţiitorule, Dumnezeul
oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. 5
părinţilor noştri, al lui Avraam, al lui
Rănită este inima mea şi s-a uscat ca
Isaac şi al lui Iacov, şi al seminţiei celei
iarba; că am uitat să-mi mănînc pîinea
drepte a lor, Cel ce ai făcut cerul şi
mea. 6 De glasul suspinului me u, osul
pămîntul cu toată podoaba lor. Care ai
meu s-a lipit de carnea mea. 7
legat marea cu cuvîntul poruncii tale,
Asemănatu-m-am cu pelicanul din
Care ai încuiat adîncul şi l-ai pecetluit cu
pustie; ajuns-am ca bufniţa din
numele Tău cel înfricoşător şi slăvit,
37
înaintea Căruia toate se tem şi tre mură aducem Ţie, ca unui Stăpîn, noi,
din pricina atotputerniciei Tale, pentru păcătoşii robii Tăi; miluieşte-ne pe noi.
că nimeni nu poate să stea înaintea Slavă…,
strălucirii slavei Tale şi nesuferită este Doamne, miluieşte-ne pe noi, că
mînia urgiei Tale asupra celor păcătoşi! întru Tine am nădăjduit; nu Te mînia pe
Însă nemăs urată şi neajunsă este şi mila noi foarte, nici pome ni fărădelegile
făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul Cel noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi
preaînalt, bun, îndelung-răbdător şi mult ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri,
milostiv, Căruia Îi pare rău de răutăţile că Tu eşti Dumne zeul nostru şi noi
oamenilor. Tu, Doamne, după mulţimea sîntem poporul Tău, toţi lucrul mîinilor
bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi Tale şi numele Tău che măm.
iertare celor ce Ţi-au greşit, şi după Şi acum…,
mulţimea îndurărilor Tale, ai hotărît Uşa milostivirii deschide-o nouă,
binecuvîntată Născătoare de Dumne zeu,
pocăinţă păcătoşilor spre mîntuire.
ca să nu pie rim cei ce nădăjduim întru
Aşadar Tu, Doamne, Dumnezeul celor
tine, ci să ne mîntuim prin tine din nevoi,
drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei că tu eşti mîntuirea neamului creştinesc.
drepţi: pentru Avraaam şi Isaac şi Iacov,
care nu Ţi-au greşit Ţie, ci ai pus Citeţul 2: Doamne miluieşte. (de 40 de
pocăinţă mie, păcătosului, pentru că am ori).

păcătuit mai mult decît nisipul mării. Slavă…, Şi acum…, Ceea ce eşti mai
cinstită decît heruvimii…, Întru numele
Multe sînt fărădelegile mele şi nu sînt
Domnului..., binecuvintează.
vrednic a căuta şi a privi înălţimea
cerului din pricina mulţimii Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor
nedreptăţilor mele. Strîns sînt eu cu Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.
multe cătuşi de fier, încît nu pot să-mi Citeţul 2: Amin.
ridic capul meu şi nu am nici loc de
Apoi rugăciunea aceasta:
odihnă, pentru că Te-am mîniat şi am
Stăpîne Dumnezeule, Părinte
făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit voia
atotputernice, Doamne, Fiule Unule-
Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am
Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte, o
pus urîciuni şi am înmulţit smintelile. Dumnezeire, o Putere, miluieşte-mă pe
Dar acum îmi plec genunchii inimii mele, mine, păcătosul şi, cu judecăţile care ştii,
rugînd bunătatea Ta: „Am păcătuit, mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul robul
Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele Tău, că binecuvîntat eşti în vecii vecilor.
eu le cunosc. Însă cer, rugîndu-Te: iartă- Amin.
mă Doamne, iartă-mă, şi nu mă pierde în Citeţul 1: Veniţi să ne închinăm... (de
fărădelegile mele şi nici nu mă osîndi la 3 ori)
întune ric s ub pămînt, căci Tu eşti, Psalmul 69
Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se Dumnezeule, spre ajutorul meu ia
pocăiesc. Arată-Ţi peste mine bunătatea aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie
Ta, mîntuieşte-mă pe mine, nevrednicul, grăbeşte-Te! 2 Să se ruşine ze şi să se
după mare mila Ta, şi Te voi preaslăvi în înfrunte cei ce caută sufletul meu; 3 Să se
toate zilele vieţii mele. Căci pe Tine Te întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi
slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este voiesc mie rele; 4 Întoarcă-se îndată
slava în vecii vecilor. Amin!” ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: “Bine,
Sfinte Dumnezeule…, Preasfîntă bine!” 5 Să se bucure şi să se veselească
Treime…, Tatăl nostru… de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine,
Preotul: Că a Ta este împărăţia… Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce
Apoi troparele acestea pe glasul al 6-lea: iubesc mîntuirea Ta: “Slăvit să fie
Domnul!” 6 Iar eu sărac sînt şi sărman,
Corul: Miluieşte-ne pe noi, Doamne,
Dumnezeule, ajuta-mă! 7 Ajutorul meu şi
miluieşte-ne pe noi, că, nepricepîndu-ne
Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu
de nici un răspuns, această rugăciune
zăbovi.

38
Psalmul 142 Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă
Doamne, auzi rugăciunea mea, în neam şi în neam. Eu am zis: „Doamne,
ascultă cere rea mea, întru credincioşia miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că
Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. 2 Să nu am greşit Ţie. Doamne, către Tine am
intri la judecată cu robul Tău, că nimeni scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu
din cei vii nu-i drept înaintea Ta. 3 eşti Dumnezeul meu. Că la Tine este
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul me u şi izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea
viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc
să locuiesc în întuneric ca morţii cei din pe Tine.”
veacuri. 4 Mîhnit e duhul în mine şi inima Învredniceşte-ne, Doamne, în
mea încremenită în lăuntrul meu. 5 noaptea aceasta, fără de păcat să ne
Adusu-mi-am aminte de zilele cele de păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne
demult; cugetat-am la toate lucrurile Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi
Tale, la faptele mîinilor Tale m-am preaslăvit este numele Tău în veci. Amin.
gîndit. 6 Întins-am către Tine mîinile Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum
mele, sufletul me u, ca un pămînt am nădăjduit întru Tine. Bine eşti
însetoşat. 7 Degrab auzi-mă, Doamne, că cuvîntat, Doamne, învaţă-mă
a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat,
Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările
ce se coboară în mormînt. 8 Fă să aud Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte,
dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e luminează-mă cu îndreptările Tale.
nădejdea. Arată-mi calea pe care voi Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile
me rge, că la Tine am ridicat sufletul mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie
meu. 9 Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie
Tine alerg, Doamne. 10 Învaţă-mă să fac slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului şi
voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în
Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la vecii vecilor. Amin.
pămîntul dreptăţii. 11 Pentru numele
Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru TRICÎNTAREA,
dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul A LCĂTUIRE A LUI ANDREI CRITEANUL .
meu. 12 Fă bunătate de stîrpeşte pe Cîntare a 3-a, glasul al 2-lea:
vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce Irmosul:
necăjesc sufletul meiu, că eu sînt robul Corul: Mintea mea cea neroditoare,
Tău. arat-o aducătoare de roadă, Dumnezeule,
Slavă întru cei de sus lui Dumne zeu Lucrătorul celor bune şi Săditorul celor
şi pe pămînt pace, între oameni folositoare, cu milostivirea Ta.
bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te Este vremea sfîrşitului; să ne
cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, întoarcem deci învaţă Hristos, că va veni
mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea într-o clipeală; veni-va şi nu va zăbovi, ca
mare. Doamne, Împărate ceresc, să judece lumea sa.
Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Arătînd Hristos, că fără de veste va
Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse fi venirea Lui, a grăit de stricăciunea cea
Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne negîndită, ce s-a adus pe pămînt
Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumne zeu, odinioară, pe vremea lui Noe.
Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, Cămara s-a deschis şi împreună cu
miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele ea s-a împodobit şi dumne zeiasca nuntă;
lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel Mirele este aproape, chemîndu-ne pe noi;
ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne deci să ne pregătim.
miluieşte pe noi. Că Tu eşti unul Sfînt, Casa lui Simon Te-a încăput,
Tu eşti unul Domn Iisus Hristos, întru Împărate Iisuse, pe Tine, Cel neîncăput
slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate pretutindeni, şi fe meia păcătoasă Te-a
zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda uns cu mir.
numele Tău în veac şi în veacul veacului.
39
Umplîndu-se femeia de mireasmă Tu eşti Paştile noastre, cel ce Te-ai
tainică, Mîntuitorule, s-a izbăvit de je rtfit pentru toţi ca un miel şi ca o
mirosul cel urît dintîi al multor păcate; je rtfă, şi iertare de greşeli;
că Tu izvorăşti mirul vieţii. dumnezeieştile Tale Patimi le
Tu Însuţi, Hristoase, fiind hrana preaînălţăm, Hristoase, întru toţi vecii.
cea cerească, viaţa celor flămînzi, ai Cu moara, cu ţarina şi cu casa s-a
mîncat cu oamenii, arătînd mai înainte asemănat toată viaţa aceasta, o suflete al
smerenia Ta. meu. Pentru aceasta dobîndeşte inimă
Ucenicul cel ne mulţumitor, pregătită către Dumnezeu, ca să nu laşi
lepădîndu-se de tine, Hristoase, şi nimic din trup stricăciunii.
întorcîndu-se spre vinderea Ta, a Nu numai la farisei şi la Simon ai
înde mnat împotriva Ta toată adunarea voit a intra în casă la masă, Mîntuitorule,
gloatelor cele fără de lege. ci încă şi vameşii, şi păcătoasele se
Slavă…, îndestulează de milostivirea Ta.
Ţie, Fiului, împre ună şi Tatălui şi Poftind dragostea de bani
Duhului celui drept, unei firi mă închin şi vînzătorul Iuda, deşertîndu-se mirul, a
o laud, despărţind-o, după Feţe şi început a gîndi vinde rea Stăpînului şi,
unindu-o după fiinţă. venind la cei fără de lege, i-a tocmit
Şi acum…, a Născătoarei: preţul.
Mieluşeaua care Te-a născut pe O, ce mîini fericite! O, ce păr şi ce
Tine, Păstorul şi Mielul, Iisuse buze, ale păcătoasei pocăite! Cu care a
Dumnezeule, pururea se roagă pentru vărsat mirul pe picioarele Tale,
toţi pămîntenii, cei ce cred în Tine. Mîntuitorule, ştergîndu-le şi des
Corul: Mintea mea ... sărutîndu-le.
Citeţul 1: Doamne miluieşte. (de 3 ori) Şezînd Tu, Cuvinte, femeia a venit
Slavă…, Şi acum…, la Tine, şi, plîngînd la picioarele Tale,
S E D E A L N A, glasul 1: Mîntuitorule, a deşertat alabastrul cu
mir pe capul Tău, Cel ce Însuţi eşti
Podobie: Ceata î ngerească…
mirul cel fără de moarte.
Iată s-a adunat cu duş mănie sfatul Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul, şi pe
cel cu adevărat viclean, să judece spre Sfîntul Duh, Dumnezeu.
moarte ca pe un vinovat, pe cel ce şade Împre ună cu Tatăl şi pe Fiul şi pe
sus, ca un Judecător şi Domn. Acum se Sfîntul Duh, pe Sfînta Treime întru o
adună Irod cu Pilat, împre ună şi Ana, şi Dumnezeire, o slăvim grăind: „Sfînt,
Caiafa, să cerceteze pe Cel ce este Sfînt, Sfînt eşti în veci.”
singurul îndelund-Răbdător. Şi acum…, a Născătoarei:
Cîntarea a 8-a: Pentru rugăciunile Preacuratei
Irmosul: Maicii Tale, Mîntuitorule, şi ale
Corul: Pe cel ce a închipuit dinainte Apostolilor Tăi, trimite nouă milele Tale
în rug lui Moise minunea Fecioarei, în din destul şi dă pacea Ta poporului Tău.
muntele Sinai oarecînd, lăudaţi-L,
Corul: Să lăudăm, bine să cuvîntăm şi să
binecuvîntaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi ne închinăm Domnului, cîntî ndu-I şi
vecii. preaînălţîndu-L pe Dînsul întru toţi vecii.
Nu ca neştiind vre mea sfîrşitului, Pe cel ce a închipuit dinainte ...
Cel ce stăpîneşte veacurile a spus mai
Cîntarea a 9-a:
înainte că nu ştie ziua aceea, ci ca să Irmosul:
pună hotar tuturor spre umilinţă. Corul: Pe ceea ce a zămislit în
Cînd vei şedea, Judecătorule, pîntece după trup, mai presus de fire, pe
despărţind ca un păstor, precum ai zis, Cuvîntul Care a strălucit din Tatăl fără de
caprele de oi, să nu ne lipseşti, ani, pe singura Născătoare de Dumnezeu,
Mîntuitorule, de starea aceea de-a cu credinţă să o mărim.
dreapta Ta, cea dumne zeiască.

40
Vremea este a lucrului, scopul, Citeţul1: Mai mult decît desfrînata
mîntuirea. Deci, luîndu-ţi talantul, suflete făcînd fărădelege, ploi de lacrimi nicicum
al meu, adică chipul cel dintîi, cumpără- nu Ţi-am adus, Bunule, dar cu tăcere
ţi viaţa cea veşnică. rugîndu-mă, cad către Tine, sărutînd cu
Împodobindu-ne sufletele ca nişte dragoste preacuratele Tale picioare. Ca să-
făclii luminoase, să intrăm împreună cu mi dai iertare de greşeli ca un Stăpîn, mie,
Mirele, care merge la nunta cea celui ce grăiesc: „Mîntuitorule, de
nestricăcioasă, mai înainte pînă ce nu se întinăciunea faptelor mele curăţeşte-mă.”
închide uşa. Apoi încep strănile să cînte lin şi rar pe glasul al
Vrînd să arăţi tuturor, Iisuse, 7-lea:
umilinţa Ta cea mai presus de fire, Te-ai Corul: Doamne al puterilor, fii cu
ospătat, cinînd în casa lui Simon, Cel ce noi, că pe altul afară de Tine, ajutor
eşti hrana celor flămînzi. întru necazuri, nu avem. Doamne al
Pîinea cea făcătoare de viaţă fiind, puterilor, miluieşte-ne pe noi. (de 2 ori)
Iisuse, ai mîncat la Simon fariseul, ca
Stih: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii
păcătoasa să dobîndească harul Tău cel Lui, lăudaţi-l pe El întru tăria puterii Lui.
fără de preţ prin vărsarea mirului.
Mîinile îmi sînt întinate, buzele îmi Doamne al puterilor...
sînt de desfrînată, viaţa necurată, iar Stih: Lăudaţi-L pe El întru puterile lui,
mădularele stricate; dar lasă şi mă iartă, lăudaţi-L pe El după mulţi mea slavei Lui.
strigat-a păcătoasa către Hristos. Doamne al puterilor...
Venind femeia la picioarele Tale,
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trî mbi ţă;
Mîntuitorule, a turnat mirul, umplînd locul lăudaţi-L pe El în psaltire şi alăută.
de bună mireasmă şi umplîndu-se şi de
mirul iertării faptelor celor rele. Doamne al puterilo...
„De miresme sînt bogată, iar de Stih: Lăudaţi-L pe El în ti mpane şi în horă,
virtuţi sînt săracă; cele ce am Îţi aduc Ţie; lăudaţi-L pe El în strune şi în organe.
dă-mi şi Tu cele ce ai; dar lasă-mi şi mă Doamne al puterilor...
iartă”, strigat-a păcătoasa către Hristos.
Stih: Lăudaţi-L pe El în chi mvale bi ne
La mine este mir stricăcios, iar la răsunătoare, lăudaţi-L pe El în chi mvale de
Tine este mirul vieţii, că mir este numele strigare. Toată suflarea să l aude pe Domnul.
tău, care se varsă spre cei vrednici; dar
lasă-mi şi mă iartă, strigat-a păcătoasa Doamne al puterilor...
către Hristos. Stih: Lăudaţi pe Dumnezeu întru sfinţii
Lui, lăudaţi-L pe El întru tări a puterii Lui.
Slavă…,
Fără de începeut eşti, Părinte, nezidit Doamne al puterilor...
eşti, Fiule, de un scaun eşti, Duhule; Unul Slavă…,
întreit după fire şi întreit după feţe, un Doamne, de n-am avea pe sfinţii
Dumnezeu adevărat. Tăi rugători şi bunătatea Ta
milostivindu-se spre noi, cum am
Şi acum…, îndrăzni, Mîntuitorule, a Te lăuda pe
Născătoare de Dumnezeu, nădejdea Tine, pe Care Te binecuvintează
celor ce te cinstesc pururea, nu înceta neîncetat îngerii? Ştiutorul inimilor,
rugînd pe Cel ce S-a născut din tine să mă iartă sufletele noastre.
izbăvesc din primejdii şi din toate Şi acum…,
încercările. Multe sînt mulţimile greşelilor
Corul: Pe ceea ce a zămislit în mele, Născătoare de Dumne zeu. La tine
pîntece.... am scăpat, Curată, mîntuire trebuindu-
Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…, mi. Ce rcetează neputinciosul meu suflet
Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru… şi te roagă Fiului tău şi Dumne zeului
Preotul: Că a Ta este Împărăţia… nostru să-mi dăruiască mie iertare de

41
relele ce am făcut, ceea ce eşti una Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului. (o
închinăciune)
binecuvîntată. Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul.
Preasfîntă Născătoare de (o închinăciune)
Dumnezeu, în vremea vieţii mele, nu mă Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mîntuieşte-mă.
(o închinăciune)
lăsa pe mine. Ajutorului omenesc nu mă
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă (o
încre dinţa, ci singură mă sprijineşte şi închinăciune).
mă miluieşte. Şi pe urmă iarăşi rugăciunea Sfîntului Efrem Sirul,
Toată năde jdea mea spre tine o toată, şi la sfîrşit o metanie.
pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă Citeţul 1: Sfinte Dumnezeule…,
sub acoperămîntul tău. Preasfîntă Treime…, Tatăl nostru…
Citeţul 1: Doamne miluieşte (de 40 de Preotul: Că a Ta este împărăţia…
ori). Citeţul 1: Amin. Doamne miluieşte.
Cel ce în toată vremea şi în tot (de 12 ori).
ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi Apoi rugăciunea aceasta:
slăvit, Hristoase Dumne zeule, Îndelung- Nepătată, neîntinată, nestricată,
răbdătorule, Mult-milostive şi Mult- fără prihană, curată Fecioară, a lui
milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe Dumnezeu Mireasă; Stăpînă, care pe
cei păcătoşi miluieşti; Care pe toţi chemi Dumnezeu-Cuvîntul cu oame nii, prin
la mîntuire pentru făgăduinţa preaslăvită naşterea ta, L-ai unit şi firea
bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, cea lepădată a neamului nostru cu cele
primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul cereşti ai împreunat-o; ceea ce eşti
acesta şi îndreptează viaţa noastră spre singură nădejdea celor fără de nădejde şi
poruncile Tale; sufletele noastre le celor biruiţi ajutătoare; gata folositoare
sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele celor ce aleargă la tine şi tuturor
îndreptează, gîndurile curăţeşte şi ne creştinilor scăpare, nu te scîrbi de mine,
izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele cel păcătos şi întinat, care cu urîte
şi al dure rii. Înconjoară-ne pe noi cu
gînduri şi cu cuvinte, şi cu fapte, pe mine
sfinţii Tăi îngeri, ca, prin mijlocirea lor,
de tot netrebnic m-am făcut, şi, prin
fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajunge m la
lenea dulceţilor vieţii, cu voia rob m-am
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei
Tale celei neapropiate, că binecuvîntat făcut; ci, ca ceea ce eşti Maica iubitorului
eşti în vecii vecilor. Amin. de oamenii Dumne zeul, cu iubirea de
Doamne miluieşte. (de 3 ori) Slavă…, oameni, milostiveşte-te spre mine,
Şi acum…, Ceea ce eşti mai cinstită..., păcătosul şi întinatul, şi primeşte
Întru numele Domnului..., rugăciunea mea, ce se aduce ţie din buze
binecuvintează. necurate; iar pe Fiul tău şi Stăpînul
Preotul iese din altar şi stînd în fața sfintelor uși nostru şi Domnul, cu îndrăznirea ta, ca o
rosteşte ecfonisul: Maică, cuprinzînd, roagă-L să-mi
Dumnezeule, milosti veşte-Te s pre noi şi ne deschidă şi mie milostivirile cele
bi necuvi ntează; luminează faţa Ta peste noi şi ne
iubitoare de oameni ale bunătăţii Sale.
miluieşte.
Citeţul 1: Amin. Şi, trecînd greşelile mele cele
nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă
Preotul rosteşte rugăciunea cuviosului Efrem
Sirul:
şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă
Doamne şi S tăpînul vieţii mele, duhul arate. Şi fii lîngă mine pururea ca o
trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al
milostivă, milosîrdă şi iubitoare de bine.
grăirii în deşert, nu mi-l da mie (o metanie)
Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al Întru această viaţă de acum, caldă
răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale. (o folositoare şi ajutătoare; năvălirile
metanie)
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă
văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că îndreptîndu-mă. Şi, în vremea ieşirii
binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin. (o metanie)
Şi după rugăciunea aceasta, se zic aceste patru
mele, ticălosul meu suflet păzindu-l şi
stihuri, iarăşi în trei stări, cu 12 închinăciuni: întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli

42
departe de aceasta izgonindu-le. Şi, în Preotul:Slavă Ţie, Hristoase
ziua înfricoşătoarei judecăţi de munca Dumnezeule, năde jdea noastră, slavă Ţie.
cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei Corul: Slavă…, Şi acum…,
negrăite ale Fiului tău şi Dumne zelui binecuvintează.
nostru moştean pe mine arătîndu-mă. Pe Preotul în genunchi cu faţa spre popor zice cu
care să o şi dobîndesc, Stăpîna mea, glas mare această rugăciune; iar toţi stau în genunchi.
Preasfîntă de Dumnezeu Născătoare, Stăpîne Mult-milostive, Doamne,
prin mijlocirea şi sprijinul tău. Cu harul Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut pentru rugăciunile Preacuratei Stăpînei
Fiului tău, a Domnului şi Dumnezeului şi noastre de Dumnezeu Născătoare şi
Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, pururea Fecioarei Maria; cu puterea
Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu
închinăciunea, împreună cu Cel fără de folosinţele cinstitelor cereştilor puteri
început al Lui Părinte şi cu Preasfîntul, şi celor fără de trupuri; pentru rugăciunile
bunul, şi de viaţă făcătorul Duhul Lui, cinstitului, măritului prooroc
acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Înaintemergătorului şi Botezătorului
Amin. Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot
Altă rugăciune către Domnul nosru Iisus Hristos. lăudaţilor Apostoli; ale sfinţilor măriţilor
Şi ne dă nouă, Stăpîne, celor ce şi buni biruitori mucenici; ale
me rgem spre somn, odihnă trupului şi preacuvioşilor şi purtătorilor de
sufletului; şi ne păzeşte pe noi de Dumnezeu părinţilor noştri; ale Sfinţilor
întunecatul somn al păcatului şi de toată şi drepţilor dumne zeieşti părinţi,
întunecata şi cea de noapte patimă a Ioachim şi Ana, şi ale tuturor sfinţilor
dulceţii. Conteneşte întărîtările Tăi; bine primită fă rugăciunea noastră;
patimilor, stinge săgeţile vicleanului cele dăruieşte-ne iertare de greşelile noastre;
aprinse, cele pornite asupra noastră cu acoperă-ne cu acoperămîntul aripilor
vicleşug. Zburdările trupului nostru le Tale; izgoneşte de la noi pe tot vrăjmaşul
potoleşte şi tot gîndul nostru cel şi pizmaşul; împacă viaţa noastră;
pămîntesc şi trupesc adoarme-l. Şi ne Doamne, miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta
dăruieşte nouă, Dumne zeule, minte şi mîntuieşte sufletele noastre, ca un bun
deşteaptă, cuget curat, inimă trează, şi de oameni Iubitor.
somn uşor şi de toată nălucirea satanei Preotul după rugăciune sculîndu-se în picioare
nestrămutat. Scoală-ne pe noi în vremea zice:
rugăciunii, întăriţi întru poruncile Tale şi Binecuvîntaţi, părinţi sfinţiţi, şi mă
pomenirea judecăţilor Tale întru noi iertaţi pe mine, păcătosul, cîte am greşit
nestricată avînd-o. Cuvîntare de slava Ta cu cuvîntul, cu gîndul, cu fapta şi cu
în toată noaptea ne dăruieşte, ca să toate simţirile mele.
cîntăm şi să binecuvîntăm şi să slăvim, Poporul: Dumnezeu să te ierte,
preacinstitul şi preaîncuviinţatul Tău părinte sfinţite, roagă-te lui Dumne zeu
nume, al Tatălui şi al Fiului, şi al pentru noi, păcătoşii.
Sfîntului Duh, acum şi pururea, şi în Preotul zice ectenia:
vecii vecilor. Amin. S ă ne rugăm pentru pacea lumii.
Doamne miluieşte.
Preaslăvită pururea Fecioară Pentru buna sporire şi întărirea
binecuvîntată, de Dumnezeu Născătoare, dreptmăritorilor creştini.
du rugăciunea noastră la Fiul tău şi Pentru Marele Domn şi Părintele nostru,
Preafericitul Patriarh Kiril, şi pentru Domnul nostru,
Dumnezeul nostru şi cere să mîntuiască Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir, şi pentru
prin tine sufletele noastre. Domnul nostru, Preasfinţitul Episcop Nicodim şi
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri.
Pentru de Dumnezeu păzită țara noastră,
mea este Fiul, acoperămîntul meu este stăpînirea, oastea și poporul ei. (la mănăstiri se
Duhul Sfînt, Treime Sfîntă, slavă Ţie. pomenesc starețul și frații)

43
Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc Şi pentru toţi ortodocşii creştini.
pe noi. S ă fericim pe conducătorii ţării.
Pentru cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă. Pe arhiereii ortodocşi.
Pentru cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor Pe ctitorii sfîntului locaşului acestuia.
să ne rugăm pentru dînşii. Pe părinţii şi învăţătorii noştri
Pentru izbăvirea celor robiţi. Și pe toţi cei mai înainte adormiţi părinţi şi
Pentru părinţii şi fraţii noştri care sînt departe. fraţi ai noştri ortodocşi, care odihnesc aici şi
Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin pretutindeni. S ă zicem şi pentru aceştia.
aer. Doamne miluieşte (de 3 ori)
Pentru cei ce zac în neputinţe. Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri,
S ă ne rugăm şi pentru îmbelşugarea roadelor Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte -
pămîntului. ne pe noi.
Amin.

44