Sunteți pe pagina 1din 1

Introducere

INTRODUCERE

1. NOğIUNI PRELIMINARE

FundaĠia - reprezintă partea din construcĠie care preia încărcările aduse de suprastructură úi
le transmite la terenul de fundare.
Terenul de fundare - este acea parte a scoarĠei terestre în cuprinsul căreia se manifestă
influenĠa încărcărilor transmise de fundaĠii.
Straturile care alcătuiesc terenul de fundare pot fi formate din roci compacte sau pământuri.
a) Rocile compacte (roci stâncoase sau semi-stâncoase) sunt caracterizate prin rezistenĠe
mecanice mari, de acelaúi ordin de mărime sau chiar mai mari decât ale materialelor de construcĠii
artificiale (zidărie de cărămidă, beton simplu, beton armat).
De aceea, fundarea construcĠiilor obiúnuite pe asemenea roci nu ridică probleme deosebite.
La construcĠiile speciale (baraje, tuneluri hidrotehnice etc.) la care eforturile transmise de
construcĠie la teren sunt foarte mari, trebuiesc cunoscute amănunĠit proprietăĠile rocilor compacte
din terenul respectiv.
− Roci stâncoase:
x rezistenĠe mecanice foarte mari, Rc > 50 daN/cm2;
x stabile la acĠiunea apei.
− Roci semistâncoase:
x rezistenĠe mecanice reduse, Rc < 50 daN/cm2;
x influenĠate de prezenĠa apei (contracĠie - umflare).
„Mecanica rocilor” este disciplina constituită în a doua jumătate a sec. XX care se ocupă cu
studiul rocilor compacte.
b) Rocile dezagregate (pământurile) sunt roci sedimentare provenite din dezintegrarea pe
cale chimică a rocilor compacte în bucăĠi, de la dimensiunile blocurilor de piatră (> 20 cm), până la
dimensiunile particulelor de argilă (dimensiuni coloidale de ordinul micronilor).
Pământurile, medii disperse alcătuite din particule cu sau fără legătură între ele, sunt sisteme
trifazice:
− faza gazoasă (aer, alte gaze);
− faza lichidă (în general apă);
− faza solidă (particule de roci care formează scheletul solid sau mineral).
Între cele trei faze componente se stabilesc legături care se modifică neîncetat sub acĠiunea
unor factori externi, între care încărcările transmise de construcĠii. Raportul între cele trei faze
variază în timp din cauza unor factori naturali (temperatură, umiditate) úi a încărcărilor transmise de
construcĠii.
RezistenĠele mecanice fiind mult mai mici decât rezistenĠele materialelor artificiale de
construcĠii, între elementele portante ale structurii (ziduri, stâlpi, diafragme etc.) úi teren trebuie
interpus un element de repartizare: fundaĠia.
Iacint Manoliu & Nicoleta Rădulescu - Geotehnică
9