Sunteți pe pagina 1din 8

AL DOILEA PARACLIS AL PREASFINTEI N�SC�TOAREI DE DUMNEZEU

Acest Paraclis se c�nt� la �ntristare sufleteasc� �i la orice


�nt�mplare grea, fiind foarte folositor pentru tot cre�tinul.
Preotul face �nceputul obi�nuit: Binecuv�ntat este Dumnezeul
nostru... apoi rug�ciunile �ncep�toare: �mp�rate ceresc... s.
c. Dup� Veni�i s� ne �nchin�m...
Psalmul 142:
1. Doamne, auzi rug�ciunea mea, ascult� cererea mea, �ntru
credincio�ia Ta, auzi-m�, �ntru dreptatea Ta.
2. S� nu intri la judecat� cu robul T�u, c� nimeni din cei vii
nu-i drept �naintea Ta.
3. Vr�jma�ul prigone�te sufletul meu �i via�a mea o calc� �n
picioare; f�cutu-m-a s� locuiesc �n �ntuneric ca mor�ii cei
din veacuri.
4. M�hnit e duhul �n mine �i inima mea �ncremenit� �nl�untrul
meu.
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la
toate lucrurile Tale, la faptele m�inilor Tale m-am g�ndit.
6. �ntins-am c�tre Tine m�inile mele, sufletul meu ca un
p�m�nt �nseto�at.
7. Degrab auzi-m�, Doamne, c� a sl�bit duhul meu. Nu-�i
�ntoarce fala Ta de la mine, ca s� nu m� asem�n celor ce se
coboar� �n morm�nt.
8. F� s� aud diminea�a mila Ta, c� la Tine �mi este n�dejdea.
Arat�-mi calea pe care voi merge, c� la Tine am ridicat
sufletul meu.
9. Scap�-m� de vr�jma�ii mei, c� la Tine alerg, Doamne.
10. �nva��-m� s� fac voia Ta, c� Tu e�ti Dumnezeul meu. Duhul
T�u cel bun s� m� pov�uiasc� la p�m�ntul drept�ii.
11. Pentru numele T�u, Doamne, d�ruie�te-mi via��. �ntru
dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
12. F� bun�tate de st�rpe�te pe vr�jma�ii mei �i pierde pe
to�i cei ce nec�jesc sufletul meu, c� eu sunt robul T�u.

La Vecernie se c�nt� stihirile pe 4, glasul al 8-lea:


Stih: Sfin�it-a loca�ul S�u cel prea�nalt; Dumnezeu este �n
mijlocul lui �i nu se va cl�tina.
Ceea ce e�ti mai cinstit�, Maic� preal�udat�, nu ne pricepem
noi p�c�to�ii a te l�uda cum se cuvine, �ns� nepricep�ndu-ne,
gr�im �ie: bucur�-te, Maica Soarelui celui neapus, a
Ziditorului tuturor.
Stih: �i va dori �mp�ratul frumuse�ea ta...
Ne rug�m �ie, ceea ce e�ti cu totul l�udat�, st�p�n� a lumii,
s� ne izb�ve�ti pe noi din primejdiile noastre, precum ai
izb�vit din surparea casei, pe pruncul femeii, celei ce te
cinstea pe tine.
Stih: Voi pomeni numele t�u �n tot neamul �i neamul.
�nviaz�-m�, Maica lui Dumnezeu, pe mine cel mort pentru
f�r�delegile mele, preacum ai �nviat pe pruncul evreicei,
celei ce te-a chemat pe tine �n ajutor.
Stih: Asculta, fiic�, �i vezi �i pleac� urechea ta �i uit�
poporul t�u �i casa p�rintelui t�u.
Roag� pe Fiul t�u �i Dumnezeul nostru, pe Care L-ai n�scut,
ne�tiind de nunt�; pentru o tain� ca aceasta, care s-a
s�v�r�it �ntru tine, minun�du-ne, gr�im: bucur�-te, Maic�
pururea fecioar�.
Slav�... �i acum..., glasul al 5-lea:
Pe unul din Treime, Care S-a n�scut din Tat�l mai �nainte de
veci, pe Acela L-ai n�scut, Maic� preal�udat�, cu nespus�
minune prin umbrirea Sf�ntului Duh. Pentru aceasta cu glasul
lui Gavriil, gr�im �ie: bucur�-te, prin care r�sare bucuria;
bucur�-te, prin care piere blestemul, Domnul este cu tine.
La Utrenie
La Dumnezeu este Domnul... se c�nt� troparele acestea:
C�tre N�sc�toarea de Dumnezeu, acum cu os�rdie s� alerg�m noi
p�c�to�ii �i smeri�ii �i s� c�dem cu poc�in��, zic�nd din
ad�ncul sufletului: st�p�n�, ajut�-ne, milostiveste-te spre
noi; gr�be�te c� pierim sub mul�imea p�catelor; nu �ntoarce pe
robii t�i de�er�i, c� pe tine, "singur� n�dejde te-am
c�stigat.
Slav�..., acela�i tropar; �i acum,..
Nu vom t�cea, N�sc�toare de Dumnezeu, pururea a spune puterile
tale noi, nevrednicii. C� de n-ai fi stat tu �nainte
rug�ndu-te, cine ne-ar fi izb�vit pe noi din at�tea nevoi? Sau
cine ne-ar fi p�zit p�n� acum slobozi? Nu ne vom dep�rta de ia
tine, st�p�n�, c� tu izb�ve�ti pe robii t�i pururea din toate
nevoile.
Apoi Psalmul 5O:
1. Miluie�te-m�, Dumnezeule, dup� mare mila Ta
2. �i dup� mul�imea �ndur�rilor Tale, �terge f�r�delegea mea.
3. Mai v�rtos m� spal� de f�r�delegea mea �i de p�catul meu m�
cur�e�te.
4. C� f�r�delegea mea eu o cunosc �i p�catul meu �naintea mea
este pururea.
5. �ie unuia am gre�it �i r�u �naintea Ta am f�cut, a�a �nc�t
drept e�ti Tu �ntru cuvintele Tale �i biruitor c�nd vei judeca
Tu.
6. C� iat� �ntru f�r�delegi m-am z�mislit �i �n p�cate m-a
n�scut maica mea.
7. C� iat� adev�rul ai iubit; cele near�tate �i cele ascunse
ale �n�elepciunii Tale, mi-ai ar�tat mie.
8. Stropi-m�-vei cu isop �i m� voi cur�i; sp�la-m�-vei �i mai
v�rtos dec�t z�pada m� voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie �i veselie; bucura-se-vor oasele
mele cele smerite.
10. �ntoarce fa�a Ta de la p�catele mele �i toate f�r�delegile
mele �terge-le.
11. Inim� curat� zide�te intru mine, Dumnezeule �i duh drept
�nnoie�te �ntru cele dinl�untru ale mele.
12. Nu m� lep�da de la fa�a Ta �i Duhul T�u cel sf�nt nu-l lua
de la mine.
13. D�-mi mie bucuria m�ntuirii Tale �i cu duh st�p�nitor m�
�nt�re�te.
14. �nv�a-voi pe cei f�r� de lege c�ile Tale �i cei
necredincio�i la Tine se vor �ntoarce.
15. Izb�ve�te-m� de v�rsarea de s�nge, Dumnezeule, Dumnezeul
m�ntuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide �i gura mea va vesti
lauda Ta.
17. C� de ai fi voit jertf�, �i-a� fi dat; arderile de tot nu
le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima �nfr�nt� �i
smerit� Dumnezeu nu o va urgisi.
19. F� bine, Doamne, �ntru bun� voirea Ta, Sionului, �i s� se
zideasc� zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa drept�ii, prinosul �i arderile
de tot; atunci vor pune pe altarul T�u vi�ei.

Canonul de rug�ciune c�tre N�sc�toarea de Dumnezeu


C�ntarea 1-a, glasul al 8-lea:
Irmos: Apa trec�nd-o ca pe uscat...
Pe moartea ce se s�lb�ticise de demult, prin na�terea ta,
st�p�n�, o ai surpat; pentru aceasta gr�im �ie: bucur�-te,
m�ntuirea celor robi�i; bucur�-te, �nnoirea tuturor, st�p�n�.
Noi �ntru tine ne l�ud�m �i prin mijlocirea ta sc�p�m din
cursele cele de multe feluri ale diavolului; pentru aceasta
gr�im c�tre tine, N�sc�toare de Dumnezeu: bucur�-te, c�derea
diavolilor �i �nt�rirea noastr� a credincio�ilor.
Slav�...
Tat�l a binevoit, �i Fiul S-a pogor�t prin umbrirea Sf�ntului
Duh �n p�ntecele t�u, preanevinovat� st�p�n� a lumii.
�i acum...
Bucur�-te, gr�im �ie, N�sc�toare de Dumnezeu, ceea ce e�ti
folositoare tuturor celor ce s�nt �n nevoi, �i a tuturor celor
ce scap� sub acoper�m�ntul t�u, st�p�n�.
C�ntarea a 3-a:
Irmos: Doamne, Care ai f�cut cele de deasupra...
Moise proorocul de demult te-a �nchipuit pe tine, zic�nd: rug
�nsufle�it �i nears e�ti, Fecioar�, ceea ce ai �n p�ntece
focul Dumnezeirii.
Fiul t�u ascult�nd rug�ciunea ta, Preacurat� N�sc�toare de
Dumnezeu, se milostiveste spre sufletele noastre, ca un
iubitor de oameni.
Slav�,..
Pe unui din Treime ai n�scut, Maic� preal�udat�, eu nespus�
minune, pe Care L-a l�udat adunarea pruncilor strig�nd: Osana,
bine este cuv�ntat Cel ce vine �ntru numele Domnului.
�i acum...
�tiindu-te pe tine a fi Maic� a lui Dumnezeu, ne rug�m �ie s�
ne izb�ve�ti pe noi de gre�ealele noastre cele de voie �i cele
f�r� de voie.
C�ntarea a 4-a:
Irmos: Am auzit, Doamne, taina r�nduielii Tale...
Cu strigare f�r� �ncetare, striga c�tre tine bolnavul cel
sl�b�nogit �n boala cea f�r� de vindecare, pe care, auzindu-l,
l-ai vindecat, preanevinovat� st�p�n�.
Zapisul boierului celui ce scrisese cu s�ngele t�u, l-ai scos
din m�na diavolului cu puterea ta cea atotst�p�nitoare.
Slav�...
Auzind puterea ta, cu care ai izb�vit pe mul�i din primejdii,
Preacurat� N�sc�toare de Dumnezeu, gr�im c�tre tine: Ceea ce
ai n�scut pe Cel sl�vit �n Treime, roag�-te s� ne m�ntuiasc�
de partea cea de-a st�nga.
�i acum...
Cu adev�rat N�sc�toare de Dumnezeu, tu e�ti sc�parea noastr�
din am�r�tul p�cat al lui Adam, cel dint�i zidit.
C�ntarea a 5-a:
Irmos: Auzi-ne pe noi cu porunca ta...
Miluie�te-m�, Maica lui Dumnezeu, precum ai miluit pe femeia
aceea, c�reia i se umflase tot trupul, c� nu am alt� n�dejde
sau ajutor afar� de tine,
S� �tii, Doamna mea, c� pentru p�catele mele te sup�r, �i
pentru c� S-a �ntrupat Fiul lui Dumnezeu �ntru tine, �i pentru
noi f�c�ndu-Se om, pentru aceea am n�zuit la tine, eu,
tic�losul, s� m� miluie�ti.
Slav�...
St�p�na �ngerilor, Maica s�racilor �i ajutorul celor str�ini,
la cuno�tin�a ta, la ajutorul t�u �i la acoper�m�ntul t�u
scap, ca s� m� miluie�ti.
�i acum...
Milostive�te-te spre mine, Maica lui Dumnezeu, precum te-ai
milostivit spre cele dou� fecioare curate, trimi��ndu-le lor
cununi din cer.
C�ntarea a 6-a:
Irmos: Rug�ciunea mea voi v�rsa c�tre Domnul...
Bucur�-te, ceea ce e�ti plin� de bucurie, M�rie, Domnul este
cu tine, a gr�it Aglaida �i a izgonit pe diavolul, care-i
f�cea sup�rare �n tot ceasul.
Cu deadinsul m� rog �ie, Maica lui Dumnezeu, s� m� miluie�ti
�i s� m� acoperi sub acoper�m�ntul t�u, c�nd va �edea Fiul t�u
pe scaunul cel �nfrico��tor.
Slav�...
Cu c�nt�ri �ntreite c�nt�m �ie: bucur�-te, ceea ce ai n�scut
Lumina lumii; bucur�-te, ceea ce ne m�ntuie�ti de primejdiile
noastre; bucur�-te, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru.
�i acum...
Cum te vom l�uda, Maica lui Dumnezeu, �i cu ce buze te vom
s�ruta, sau cu ce ochi vom c�uta la chipul t�u cel zugr�vit,
fiind �mpila�i cu necur�iile noastre? Ci numai gr�im �ie:
Miluie�te-ne, Maica milostivirii.
Condacul, glasul al 3-lea:
Partenie, pustnicul, cel ce mergea ia muntele Sinai de se
�nchina Sf�ntului rug, aduc�ndu-�i aminte de minunea na�terii
tale, cea �ntru tot l�udat�, gr�ia c�tre tine: bucur�-te,
minunea cea de �ngeri mult-l�udat�, Maica F�c�torului tuturor.

Icosul:
Spre nevoin�� s� ne s�rguim �i dezmierd�rile lume�ti toate s�
Ie ur�m �i la Domnul pururea s� g�ndim �i de D�nsul s� ne
lipim, ca s� ne deschid� nou� u�a milostivirii Sale, precum a
f�cut de demult �i cu al�i p�c�to�i: a dat iertare tuturor
p�catelor lor, sl�b�nogului pe care l-a vindecat suflete�te �i
trupe�te, vame�ului c�ruia i-a dat iertare de p�cate, �i
altora mul�i. Deci s� ne s�rguim �i noi s�-I aducem lacrimi
vrednice de poc�in�� �i s� ne rug�m Lui: Milostive, prime�te
pe N�sc�toarea de Dumnezeu, care se roag� pentru noi, pe care
o laud� �ngerii din cer, iar noi pe p�m�nt cu buze de tin�
gr�im c�tre d�nsa: bucur�-te, minunea cea de �ngeri
mult-l�udat�. Maica F�c�torului tuturor.
PROCHIMEN, glasul al 8-lea:
M�re�te sufletul meu pe Domnul, �i s-a bucurat duhul meu de
Dumnezeu M�ntuitorul meu.
Stih: C� a c�utat spre smerenia roabei Sale. Iat� de acum m�
vor ferici toate neamurile.
APOSTOLUL
Diaconul: �n�elepciune.
Din Epistola c�tre Evrei a Sf�ntului Apostol Pavel, citire:
(IX, 1-7)
Fra�ilor, adev�rat este c� �i Vechiul A�ez�m�nt avea �ndrum�ri
pentru slujba dumnezeiasc� �i un jertfelnic p�m�ntesc, c�ci
s-a �nt�rit cortul m�rturiei, �n el se aflau, mai �nt�i,
sfe�nicul �i masa �i p�inile punerii �nainte; partea aceasta
se zicea Sf�nta. Apoi, dup� catapeteasma a doua, era locul
numit Sf�nta Sfintelor, av�nd c�delni�� de aur �i chivotul
legii ferecat tot cu aur, �n chivot era n�strapa de aur care
avea mana, era toiagul lui Aaron ce odr�slise �i tablele
legii. Deasupra chivotului erau heruvimii m�ririi, care
umbreau jil�ul �ndur�rilor, dar despre acestea nu putem acum
s� vorbim, cu de-am�nuntul Astfel fiind �ntocmite aceste
�nc�peri, preo�ii intrau pururea �n cea dint�i, s�v�r�ind
slujbele dumnezeie�ti; �n cea de-a doua �ns� numai arhiereul,
o dat� pe an, �i nu f�r� de s�nge pe care �l aducea pentru
sine �nsu�i �i pentru gre�ealele poporului.
Preotul; Pace �ie. Cite�ul: �i duhului t�u. Aliluia, glasul al
8-lea.
Prochimen: Ascult�, fiica, �i vezi, �i pleac� urechea ta �i
uit� poporul t�u �i casa p�rintelui t�u.
Stih: Fe�ei tale se vor ruga mai-marii poporului.
EVANGHELIA
Diaconul: �n�elepciune drep�i...
Din Sf�nta Evanghelie de la Luca, citire:
(X, 38-42; XI, 27-28)
�n vremea aceea a intrat Iisus �ntr-un sat, iar o femeie cu
numele Marta L-a primit �n casa ei. �i aceasta avea o sor�, ce
se numea M�ria, care �ez�nd jos, l�ng� picioarele Lui, asculta
cuvintele Lui. Marta �ns� se silea s� fac� osp� mare �i,
apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socote�ti c� sora mea m-a
l�sat singur� s� slujesc? Spune-i dar ca s�-mi ajute. Dar
Iisus, r�spunz�nd, i-a zis: Marto, Marto, te sile�ti �i te
�ngrije�ti de multe; dar un singur lucru trebuie. M�ria �ns�
�i-a ales partea cea bun�, care nu se va lua de la ea. Iar
c�nd zicea D�nsul acestea, o femeie din popor, ridic�ndu-�i
glasul, a zis c�tre D�nsul: fericit este p�ntecele care Te-a
purtat �i s�nii la care ai supt. Dar Iisus a r�spuns: este
a�a, dar ferici�i s�nt cei ce ascult� cuv�ntul lui Dumnezeu
�i-l p�zesc pe el.
Slav�..., glasul ai 2-lea:
P�rinte, Cuvinte �i Duhule, Treime Sf�nta, cur�e�te mul�imea
gre�ealelor noastre.
�i acum...
Pentru rug�ciunile N�sc�toarei de Dumnezeu, Milostive,
cur�e�te mul�imea gre�ealelor noastre.
Stih: Miluie�te-ne, Dumnezeule, dup� mare mila Ta...
Apoi stihurile acestea, glasul al 6-lea:
La �nt�ia stihir�, podobia:
Ajutorului omenesc nu ne �ncredin�a pe noi, Preasf�nt�
St�p�n�, ci prime�te rug�ciunea robilor t�i, c� sc�rbele ne
cuprind �i nu putem r�bda s�get�rile diavolilor; aeoper�m�nt
nu ne-am agonisit nic�ieri unde s� sc�p�m noi, p�c�to�ii,
pururea fiind birui�i; m�ng�iere nu avem afar� de tine,
st�p�na lumii. N�dejdea �i ajut�toarea credincio�ilor, nu
trece rug�ciunile noastre, ci le f� de folos.
Nimeni din cei ce alearg� la tine nu iese ru�inat, N�sc�toare
de Dumnezeu, Fecioar�; ci cer�nd dar bun, prime�te d�ruirea
c�tre cererea cea de folos.
Prefacerea celor sc�rbi�i, izb�virea celor neputincio�i fiind,
izb�ve�te pe robii t�i, N�sc�toare de Dumnezeu Fecioara, pacea
celor din r�zboaie, lini�tea celor �nvifora�i, singura
folositoare a cre�tinilor.
C�ntarea a 7-a: Irmos:
Pruncii, care merseser� din ludeea �n Babilon...
Pe M�ng�ietorul tuturor n�sc�nd, Maic� preai�udat�, curat� ai
r�mas ca �i �nainte de na�tere; pentru aceasta gr�im:
bucur�-te, Maic�, care nu �tii de mire; pe tine te
binecuv�nt�m �ntru to�i vecii.
Fecioar� ai fost mai �nainte de na�tere �i �ntru na�tere
iar�i ai fost fecioar� �i dup� na�tere iar�i fecioar� ai
r�mas; pentru aceasta pe tine te binecuv�nt�m �ntru to�i
vecii.
Slav�...
�nv�luindu-ne �ntru aceast� lume �i c�z�nd �n noroiul
p�catelor noastre, sc�p�nd c�tre tine, st�p�na, gr�im �ie:
vino degrab �i ne scoate pe noi din ad�ncul r�ut�ilor
noastre, c� pe tine te binecuv�nt�m �ntru to�i vecii.
�i acum...
La tine este sc�parea noastr� �i �ntru tine ne-am pus
n�dejdea; tu ne ajut� nou�, c� po�i toate c�te le voie�ti,
Maica F�c�torului tuturor, �i pe tine te binecuv�nt�m �ntru
to�i vecii.
C�ntarea a 8-a: Irmos:
Pe �mp�ratul ceresc, pe Care �l lauda o�tirile �ngere�ti...
Pe �mp�r�teasa cerului �i a p�m�ntului, care a n�scut
neispitit� de nunt� pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, �i pe care
o laud� ostile �ngere�ti, l�uda�i-o �i prea�n�l�a�i-o �ntru
to�i vecii.
Daniel proorocul de demult a �nchipuit na�terea ta, Preacurat�
N�sc�toare de Dumnezeu, c� ai purtat �n p�ntecele t�u pe
F�c�torul cerului �i al p�m�ntului, pe Care n�sc�ndu-L ai
r�mas nestricat�; pe tine te prea�n�l��m �ntru to�i vecii.
Slav�...
Pe Dumnezeu, Cuv�ntul cel din Dumnezeu, Care S-a pogor�t �n
p�ntece�e t�u prin umbrirea Sf�ntului Duh, L-ai n�scut f�r� de
stric�ciune; pe tine te prea�n�l��m �ntru to�i vecii.
�i acum...
P e tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am c�tigat;
ajut�toare te avem �ntru primejdiile noastre pe tine �i
m�ntuire des�v�r�it� sufletelor; pe tine te prea�n�l��m �ntru
to�i vecii.
C�ntarea a 9-a: Irmos:
Cu adev�rat N�sc�toare de Dumnezeu pe tine te m�rturisim...
Isaia, de demult, d�n�uind a gr�it: iat�, Fecioara �n p�ntece
va lua �i va na�te Fiu. Pentru aceasta gr�im �ie: bucur�-te,
ceea ce ai purtat �n p�ntecele t�u pe Cel mai �nainte de to�i
vecii; pe Acela roag�-L s� m�ntuiasc� sufletele noastre.
Proorocul David te-a l�udat oarec�nd �n cartea Psalmilor,
ar�t�ndu-te Maica F�c�torului tuturor, pe Care roag�-L s�
m�ntuiasc� sufletele noastre.
Slav�...
Ce limb� omeneasc� te va l�uda pe tine dup� vrednicie, ceea ce
e�ti mai cinstit� dec�t heruvimii? Pentru aceasta cu guri �i
f�r� de t�cere gr�im �ie: bucur�-te, ceea ce de �ngeri e�ti
mult l�udat�, Domnul este cu tine.
�i acum...
Roag�-te, cu deadinsul c�tre milostivul Dumnezeu pentru noi
p�c�to�ii, care gre�im �n tot ceasul, ca s� ne fie nou�
milostiv �n ziua judec�ii.
Apoi:
Cuvine-se cu adev�rat s� te fericim, N�sc�toare de Dumnezeu,
cea pururea fericit� �i preanevinovat�, �i Maica Dumnezeului
nostru. Ceea ce e�ti mai cinstit� dec�t heruvimii �i mai
sl�vit� f�r� de asem�nare dec�t serafimii, care f�r�
stric�ciune pe Dumnezeu-Cuv�ntul ai n�scut, pe tine cea cu
adev�rat N�sc�toare de Dumnezeu te m�rim.
Svetilna:
S-a rugat, de demult, c�tre tine, Preacurat�, M�ria
egipteanca, pe care auzind-o, ai �nvrednicit-o a vedea �i a
s�ruta crucea Fiului t�u; pentru aceasta gr�im c�tre tine:
roag�-te Fiului t�u �i Dumnezeului nostru, ca s� se
milostivease� spre noi, s� nu ne os�ndeasc� dup� p�catele
noastre, ci s� ne miluiasc� pe noi ca un iubitor de oameni (de
trei ori).
La Lande sa c�nt� stihirile pe 6, glasul al 2-lea:
Podobie: Cu ce cununi de laude...
Cu ce cununi de laude vom �ncununa pe Maica lui Dumnezeu, care
s-a ar�tat scaun cerescului �mp�rat, care se roag� pentru noi
c�tre milostivul Dumnezeu �i ne izb�ve�te din f�r�delegile
noastre? Deci c�tre d�nsa s� gr�im: bucur�-te, Preacurat�, c�
prin tine a fost cu noi Domnul puterilor; roag�-te cu
deadinsul s� se m�ntuiasc� sufletele noastre (de dou� ori).
Cu ce podoabe de c�nt�ri vom l�uda pe Maica lui Dumnezeu, pe
ceea ce s-a �nvrednicit a fi �mp�r�teas� a toate, care s-a
ar�tat mai �nalt� dec�t cerurile �i mai sf�nt� dec�t to�i
sfin�ii? Deci c�tre d�nsa s� gr�im: roag�-te, Preacurat�, cu
to�i sfin�ii, s� se m�ntuiasc� sufletele noastre (de dou�
ori).
Cu ce flori duhovnice�ti vom �ncununa pe Maica lui Dumnezeu,
care s-a ar�tat scar� cereasc�, prin care am aflat
lesne-suirea c�tre Dumnezeu? Deci to�i s� ne adun�m �i s� o
l�ud�m, gr�ind: bucur�-te, Preacurat�, prin care am aflat har;
bucur�-te, c� prin tine s-a dat tuturor bucurie; bucur�-te,
n�dejdea sufletelor noastre, prin care noi to�i ne m�ntuim.
Cu ce m�ng�ietoare c�nt�ri vom �ncununa pe Maica lui Dumnezeu,
pe care o laud� �ngerii �n ceruri cu c�nt�ri f�r� �ncetare
strig�nd: bucur�-te, m�rirea noastr�; bucur�-te, m�ntuirea
p�m�ntenilor; bucur�-te, ceea ce e�ti scaun �mp�ratului
nostru? Deci �i noi p�c�to�ii c�tre d�nsa s� gr�im: roag�-te,
Preacurat�, c�tre Cel pe Care L-ai n�scut f�r� stric�ciune, s�
m�ntuiasc� sufletele noastre.
Slav�... �i acum..., glasul al 8-lea
Veni�i to�i p�m�ntenii s� facem pr�znuire Maicii lui Dumnezeu,
cea care ne izb�ve�te pe noi din m�inile diavolului cel ce
ur�te binele, precum a izb�vit pe femeia care se ruga ei �i a
�nviat-o de �i-a spovedit p�catul. Vezi, dar, suflete al meu,
pentru ce te leneve�ti �i nu strigi c�tre Maica lui Dumnezeu:
Doamn� atotst�p�nitoare, ceea ce ai n�scut cu nespus� minune
pe Domnul cel iubitor de oameni, pe Acela roag�-L s� ne
miluiasc� pe noi.
Apoi doxologia �i troparele N�sc�toarei de Dumnezeu dup� care
preotul cite�te aceast�

RUG�CIUNE C�TRE PREACURATA N�SC�TOARE DE DUMNEZEU


O, preamilostiv� st�p�na mea, nu m� lelp�da pe mine,
nevrednicul, ci prime�te aceast� pu�in� rug�ciune a mea, din
buzele mele cele �ntinate �i o du Fiului t�u �i Dumnezeului
nostru, Care S-a n�scut cu trupul din tine spre m�ntuirea
noastr�; Care pentru noi p�c�to�ii s-a r�stignit �i s-a
�ngropat �i a �nviat a treia zi. De�i f�r�delegea mea este mai
grea dec�t toate f�r�delegile, totu�i t�lharii �i desfr�na�ii
pe care Iubitorul de oameni, pentru nem�surata Lui
milostivire, i-a primit �i i-a miluit, �mi dau �ndr�znire; �i
cu toate c� nu te aveau pe tine mijlocitoare bun�, nu le-a
�nchis u�a milostivirii Sale. Cum s� nu m� primeasc� dar �i pe
mine, care n�d�jduiesc �n ajutorul t�u? Milostive�te-te deci
spre mine, Doamna mea, c�ci po�i toate c�te le voie�ti, iar
cele pe care le ceri de la Fiul t�u le �i iau f�r� �ndoial�,
deoarece pe tine te-a f�cut mijlocitoare cre�tinilor. Pentru
aceasta pe tine te binecuv�nt�m �i te prea�n�l��m �n vecii
vecilor. Amin.

© 2002 ViataCrestina.org. All rights reserved.