Sunteți pe pagina 1din 12

Mariana Marin

Proiect didactic
Data: 30-03-2006
Instituţia Liceul Teoretic „G.Călinescu”
Clasa : a III-a
Disciplina Limba română
Tipul lecţiei: de asimilare a cunoştinţelor noi
Timpul: 45 min.

Subiectul: Pastelul „Oaspeţii primăverii” de V. Alecsandri. Lectură şi observarea textului

Nivelul experienţei la tema dată:


o Elevii trebuie să cunoască de la lecţiile precedente şi să aplice corect mijloace expresive ale vorbirii (ritmul, intonaţie,
intensitate), să deosebească tipurile de comunicare (în proză, în versuri)
Obiective de referinţă:
 Să deosebească un pastel evidenţiind trăsăturile lui caracteristice;
 Să citească expresiv un pastel, modelînd vocea conform mijloacelor expresive ale vorbirii;
 Să-şi dezvolte imaginaţia reproductivă şi creaţia în baza celor zugrăvite în pastel.
Obiective operaţionale :
O 1 – să aprecieze valoric lectura- model;
O 2 – să deducă independent anumite idei;
O 3 – să utilizeze cuvintele noi în propriul sistem lexical;
O 4 – să citească cursiv, expresiv pastelul;
O 5 – să restabilească ordinea versurilor;
O 6 – să demonstreze veridicitatea şi falsitatea unui enunţ (vers);
O 7 – să memoreze date biografice ale scriitorului V. Alecsandri;
O 8 – să creeze compoziţii plastice;
O 9 – să colaboreze cu colegii în grup;
O 10 - să aprecieze valoric activitatea;
O 11 – să analizeze o melodie audiată;
O 12– să creeze poezii;
1
Mariana Marin

Aspecte de motivare:
o Intrinsecă - cocorul – oaspete să le stimuleze interesul elevilor pentru studiul textului literar;
o Extrinsecă – „oaspeţii” de la lecţie – păsările să se identifice cu adevăraţi prieteni, pe care copiii trebuie să-i protejeze şi
să-i admire.
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee de predare –învăţare:
 Intuitive – observarea, demonstrarea
 Euristice – conversaţia euristică, şi catihetică
 Problematizarea
 Jocul didactic
 Prezentarea artistică
 Moment- surpriză
 Joc de rol
 Brainstormingul
b) Metode practice:
 Descoperirea
 Lectura model
 „Pensula liberă”, „Puzzle”, „Scrisoare literară
 Lectura multiplă: „zum-zum” , „ping-pong”, „în lanţ”, „selectivă”
c) Metode de evaluare:
 Observarea curentă
 Verificarea orală
 Aprecieri verbale
 Probă aplicativă
 Mascota – apreciere
 Autoevaluare
d) Mijloace de învăţămînt:
 Mijloace de învăţămînt obiectuale – tablă, cretă, foi albe AX4, pensule, acuarele
 Mijloace de învăţămînt – imagistice – planşe;
2
Mariana Marin
 MTI – casetofon, casetă cu înregistrarea melodiilor ce corespund mijloacelor expresive ale vorbirii;
e) Forme de organizare:
 Frontal (macrogrupuri)
 În trei grupuri (microgrupuri)
 În perechi
 Individuală
Metode de evaluare:
f) tipuri de evaluare
 iniţială
 formativă
 sumativă
Suport bibliografic:
 Alecsandri V., Opere alese, Hyperion, Chişinău, 1991.
 Curriculum şcolar, clasele I -IV, Prut Internaţional, Chişinău, 2003.
 Botezatu E., Gantea I., şi alţii, Limba română, manual cl. III, Chişinău, 2003.
 Limba română, Ghid pentru învăţători, cl.III, Prut Internaţional, Chişinău, 2003.
 Dragomirescu Gh., Mica enciclopedie a figurilor de stil, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1993.

3
Mariana Marin
Demersul lecţiei

Obiectivele operaţionale

Dozarea
Evenimentele Tehnologii didactice
instrucţionale Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Predare-învăţare evaluare

forme

mijloace

tip

metode
procedeeMetode şi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frontal
Prezentare artistică
Captarea - Buna dimineaţa, copii!
atenţiei - Bine v-am găsit, dragi elevi! Răspund la formele de salut
- Salutare şcolarilor!
- Neaţa, frumoşii mei!
- Sunt şi eu o pasăre a acestui Ascultă, contemplează
neam. Pesemne azi îmi va fi cald 2'
şi bine în cuibuşorul vostru.
- Împreună vom desface
aripioarele pentru a tinde spre
culmile cunoştinţelor.

4
Activitate frontală

MTI. Cocor din hîrtie.


- Se închide uşa, iar pe uşă este Copiii admiră musafirul venit

Audiţie Moment -surpriză


lipit un cocor mare din hîrtie. În la lecţie.
aripile lui este o casetă şi alte 2
păsărele.
- Să audiem această casetă. Găsesc o casetă
Cuvintele înregistrate (vocea unui
cocor) ANEXA 1

Păsări decupate Păsărele.Casetă. Casetofon.


descoperire

Activitate frontală

Evaluare iniţială

Apreciere verbală
Anunţarea - Să citim ce este scris pe fiecare Eleviii citesc cîte unul:
obiectivelor şi a păsărică  Vom citi expresiv;
subiectului  Vom folosi cuvinte şi
lecţiei expresii din text;
 Vom colabora;
 Vom găsi expresii
artistice;
 Vom audia melodii şi
- Dragi elevi, propun realizarea poezii.
acestor deziderate prin
intermediul pastelului „Oaspeţii Ascultă
primăverii” de V. Alecsandri

5
Lectura model

Activitate frontală Activitate frontală Activitate frontală


O1 * Lectura model prezentată de către Ascultă, urmăresc mimica şi
învăţător. Citeşte expresiv avînd o gestica, tonul, ritmul,
privire contemplativă, voce lină, ritm pauzele!
lent, domol, intensitatea vocii medie. 2

Observaţii
Analiză

Curente
O2 - Alegeţi cuvintele ce exprimă admiraţie, bucurie, tristeţe,
emoţiile pe care le-aţi trăit, audiind jale. 2
pastelul * Am trăit emoţii de bucurie
cînd copiii au salutat cocorul

Evaluarea capacităţilor comunicative


Tablă
Prezentarea O3 Lucrul în grup: Fiecare grup primeşte Caută explicaţia prin

Problematizare
optimă a un cuvînt. sinonime a cuvintelor:
conţinutului  Pastel
 Tainic
 Prevestitor

Dicţionar
 Nagîţii
Tainic

* caută în dicţionar

Formativă
cuvintele date

Fişe-extrase
* găsesc extrase fişe pe 4

Metoda „Clustring”
care sunt scrise cuvintele

Activitate individuală
explicate, apoi alcătuiesc cu
ele propoziţii.
> Îmi place să citesc
Vocabular: ANEXA 2 pasteluri
- Alcătuiţi cîte o propoziţie cu > Păsările de primăvară
fiecare cuvînt sunt tainice
- Înlocuieşte cuvintele date în > Norii cenuşii privesc
poezie ploaia

6
calitativăEvaluarea capacităţilor de lectură expresivă Aprecieri individuale Evaluare
Lectura multiplă „Ping-Pong” Lectura „Zum-zum”

Activitate frontală
Dirijarea O4 - Citiţi pastelul „zumzăind”
învăţării - Încercaţi să redaţi cît mai Citesc „zumzăind”

Manualul
expresiv conţinutul lui
- Să vedem, cum v-a reuşit?
Să evidenţiază corectitudinea Citesc 3 elevi, fiecare cîte o 2
recitării marcate prin virgulă, punct, strofă
semn de exclamare.

Formativă
Activitate individuală
Interdisciplinaritate

Activitate frontală
- Ce fel de comunicare este în Comunicare în versuri
acest text?
- Cîte strofe are poezia? 3 strofe
- Cîte versuri are fiecare strofă? 4 versuri
- Cum sunt aceste versuri? Lungi 2
Versurile lungi se citesc mai larg, rar!
- Dar cîte versuri sunt în pastel? 12
- Cum aţi aflat?
- Prin ce operaţii matematice? 4 + 4 + 4 = 12
4 · 3 = 12

7
O5
pornind de la primul elev

- Restabiliţi ordinea versurilor


- Vom citi în lanţ cîte un vers, Citesc

Lucrează cîte doi

Fiecare rînd are strofa sa


3
2

Puzzle Lectura în lanţ

Activitatea în perechi, pe variante Activitate frontală

decupateVersuri scrise pe foi separate, Manualul

bine”Aprecieri verbale „bine”, „binişor”, „f.bine”, „excelent”, „mai


8
Manualul
Lectura selectivă

Activitate frontală
- De ce poetul a întitulat poezia – Răspund:
„Oaspeţii primăverii”?
- Care sunt aceşti oaspeţi? Cucostîrcul 2
- Găsiţi în poezie Ciocîrlia
Rîndunelele
Un roi de păsărele,
nagîţii

Joc didactic „F – A”

Fişe

Formative

Evaluarea cu mascote concret fiecărui grup


Activitate pe grup
O6 „La răsărit sub soare un punct alb s- Condiţia jocului:
arată” F Pentru un răspuns fals bat
 Găseşte textul ce justifică din picioare
afirmaţia Pentru un răspuns adevărat
„Cucostîrcul se înalţă şi zboară în bat din palme
cercuri line” A
„Copilaşii trişti privesc la ei” F

„Rîndunelele se află pe casă” A 2


„Pe crengile pădurii sunt un roi de
vrăbiuţe „ F
„Nagîţii se învîrtesc deasupra bălţii şi
se încălzesc la soare cu o lungă
ciripire” A

9
Autoinstruire Joc de rol

Fişe cu întrebări
Activitate frontală

Evaluarea comunicativă Apreciere verbală


O7 - Citind acest pastel, ce puteţi - că este încîntat de
spune despre autor? sosirea primăverii
- că-i plac păsările
- că admiră venirea lor
- că iubeşte natura
- Vă propun ca să vă împărţiţi în 2 Fiecare elev primeşte fişa cu
grupuri – I-ul grup are rolul de întrebarea sau cu răspuns 5
corespondent, care pune
întrebări celuilalt grup cu rol de
scriitor şi anume V. Alecsandri.
ANEXA 3

Demonstrare Pensula liberă Indisciplinaritate

Activitate frontală Pensula liberă Activitate în grup

Pensula, foia, acuarela Ax3

formativă

Acordarea mascotelorEvaluarea
Fixarea O8 - Să revenim la poezia noastră Desenează toţi membrii
cunoştinţelor - Veţi audia încă odată acest grupului concomitent pînă la
O9 pastel,redînd prin culori cu epuizarea versurilor 2
ajutorul pensulei, acuarelei şi foii Intitulează lucrarea
- tabloul acestui poem
- Aşadar, pictaţi, desenaţi, folosind
imaginaţia

O 10 - Prezentaţi creaţiile Le afişează, enunţînd titlul

lipiciArătător,
tabloului 1

10
Casetofon Castă cu înregistrări
creativităţiiBrainstormingul Exerciţii de optimizare a Problematizarea Joc „Ecran muzical”

Activitate frontală

Curentă

Probă aplicativă
Obţinerea O 11 - Veţi audia acum secvenţe Audiază:
performanţelor muzicale. I secvenţă – I strofă
- Încercaţi să găsiţi versurile din II secvenţă – versul 4 şi 5
poezie ce corespund cu ele. III secvenţă – capcană (nu 3
corespunde cu nici o strofă)
IV secvenţă – III strofă

Activitate frontală Activitate independentă

Fişe.

Sumativă

Probă aplicativă
O 12 - Vom încerca să fim poeţi Cer
- Alegeţi cele mai duioase Cucostîrc
substantive din această poezie Primăvară

Tabele.
Cuib 6
Copilaşi
- Completaţi spaţiile libere cu Ciocîrlia
substantivele de la tablă Rîndunelele
ANEXA 5 Păsările
Soare

11
Explicaţie

Activitate frontală

Planşe

Autoevaluarea
Evaluarea lecţiei O 10 - Vom număra cîţi oaspeţi – Propun

Finală
păsărele a acumulat fiecare grup
Propun elevilor să alcătuiască oral o Răspunsuri
scrisoare pentru mama despre lecţia 2

Scrisoare literară
Asigurarea de azi.

Mascotele lecţiei.
retenţiei şi ANEXA 4
transferului
- De memorat pastelul
- Desen pentru una din strofe 1

12