Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

conform art. 3 alin. (1) lit. n) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr.
18/31.01.2018 privind numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public de către Primarul Sectorului 1 al
Municipiului București, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice

Subsemnatul/Subsemnata
.......................................................................
....................................................................... (numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele
nume anterioare)

cetăţean român, fiul/fiica lui .......................................................................


(numele şi prenumele tatălui)

şi al/a .......................................................................
(numele şi prenumele mamei)

născut/născută la .......................................................................
(ziua, luna, anul)

în .......................................................................
(locul naşterii: localitatea/judeţul)

domiciliat/domiciliată în .......................................................................
(domiciliul din actul de identitate)

legitimat/legitimată cu .......................................................................
(felul, seria şi numărul actului de identitate)

candidat/ candidată la concursul de recrutare, organizat în data de..............................., pentru ocuparea, pe perioadă
determinată, a funcției contractuale de conducere vacante de Administrator public al Sectorului 1 al Municipiului
București, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în
declaraţii, faptul că (am făcut parte/nu am făcut parte) din niciun partid politic începând cu anul 1990 și (voi face parte/
nu voi face parte) din niciun partid politic până la data numirii în funcție.

De asemenea, am luat cunoştinţă despre prevederile art. 3 alin. (1) lit. n) din Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1
al Municipiului București nr. 18/31.01.2018 privind numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public de
către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice conform
cărora o condiție obligatorie pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale de conducere vacante de
Administrator public al Sectorului 1 al Municipiului București este să nu fi făcut parte din niciun partid politic
începând cu anul 1990 și până la data numirii în funcție.

PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 ------------------------------------------------------------------------


PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 Bucureşti; 011
CALITĂŢII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT Email: registratura@primarias
AL CALITĂŢII SR EN 45012 “AEROQ”
http://www.primariasector1
(Data)
..............................
(Semnătura)
..............................

PRIMARIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 ------------------------------------------------------------------------


PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 Bucureşti; 011
CALITĂŢII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE
DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191
CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT Email: registratura@primarias
AL CALITĂŢII SR EN 45012 “AEROQ”
http://www.primariasector1