Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1
la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1
nr. 366/28.11.2019

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE


al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

ARTICOL UNIC
Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.
186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 28, alineatul (1), după punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 34, cu următorul
cuprins:
" 34. Redactează dispozițiile de imputare și angajamentele de plată în cazul angajării răspunderii civile a
funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și
din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 care au raport de serviciu sau, după
caz, contract individual de muncă cu Sectorul 1 al Municipiului București la data emiterii acestora, pe baza
rapoartelor administrative, notelor de evaluare și constatare a pagubei, etc. întocmite de către comisiile constituite
în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României sau de către alte
instituții/ autorității sau, după caz, structuri organizatorice/ compartimente funcționale cu atribuții de control/
audit.
Direcția Management Economic, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, Biroul Audit
Intern și Compartimentul Corp Control au obligația de a sprijini activitatea Serviciului Resurse Umane și
Organizare conform competențelor și atribuțiilor care le revin potrivit Regulamentul de Organizare și Funcționare
și legislației specifice direct aplicabile."

-------------------------------------------------------------------------------------//----------------------------------------------