Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa a V- a

PROIECT DIDACTIC

Prof. Pr. Adrian Chiagă


Data : 10.11.2017
Unitatea de învăţământ: Colegiul Agricol Poarta Albă
Clasa : a V – a
Disciplina : Religie
Subiectul lecţiei: Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și Avraam. Redința în Dumnezeul cel adevărat.
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Nr. de ore: 1

Competenţe generale:
 Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;
 Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile religioase.

Competenţe specifice:
- lecturarea unor texte biblice referitoare la credința în Dumnezeu, manifestată de persoane din Vechiul Testament;
- realizarea de organizatoare grafice de diferite tipuri (de exemplu, tabele cronologice, scheme) pentru sistematizarea informațiilor referitoare la viața
persoanelor biblice din Vechiul Testament;
- povestirea unor evenimente biblice „pas cu pas” pornind de la un cuvânt, simbol, pretext, utilizând tehnici interactive (de exemplu, „Pânza de
păianjen”, „Răspunde, Aruncă, Întreabă”);
- exerciții de definire a unor termeni abordați în cadrul diferitelor teme (de exemplu: legământ), utilizând dicționare sau alte surse de informare;
- analizarea unor texte sau expresii figurativ-plastice cu relevanță pentru valori religioase, precum unicitatea fiecărei persoane, prietenie;
- povestirea unor fapte săvârşite de persoane biblice, cu relevanță pentru valori precum: iubirea față de Dumnezeu şi față de semeni, ataşamentul,
prietenia, respectul, ajutorul;

Competenţe derivate:
 Construirea unor propoziţii cu ajutorul cuvântului idol şi al sintagmei „Pământul Făgăduinţei";
 Identificarea virtuţilor (calităţile) lui Avraam și lui Noe;
 Numirea unei virtuti (calitate) pe care ar dori să o dobândească;
 Enumerarea unor modalităţi de cinstire ale Sfintei Treimi;
 Formularea unor învăţături moral-religioase pornind de la modelele prezentate.

1
Clasa a V- a

Strategia didactică :
1. Metode şi procedee : exerciţiul, povestirea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia cu substitute, audiţia, expunerea.
2. Mijloace de învăţământ: fişă de lucru, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse bibliografice :
1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Compendium introductiv pentru gimnaziu, Monitorul Oficial, București, 2017.
3. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom", Iaşi, 1999.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „ Polirom", Iaşi, 1998.
5. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

DEMERSUL DIDACTIC

Metode Mijloace Forme de


Nr. Etapele Com.
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. Lecţiei Gen.
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- prof. salută elevii, rosteşte rugăciunea cu ei;
- notează absenţele şi realizează managementul clasei pentru începerea activităţii
1. Momentul didactice care urmează să se desfăşoare; exerciţiul Activitate
organizatoric 2' - elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea activităţii frontală
didactice;
Profesorul confecționează din hârtie o bărcuță în același timp cu elevii.
- Elevii rezolvă sarcinile de lucru.
Pregătirea Observaţie: Exerciţiul Activitate Activitate Aprecieri
elevilor pentru Se valorifică cunoştinţele dobândite de elevi în clasele primare. practică individuală verbale
2. receptarea Profesorul va adresa elevilor următoarele întrebări:
noilor 10' „- De ce a hotărât Dumnezeu în vremurile acelea să trimită potopul pe pământ?" Povestirea Activitate Aprecieri
cunoştinţe „ - ... pentru că oamenii au uitat de Dumnezeu, erau foarte răi". . „ frontală verbale
„- Pe cine a salvat Dumnezeu de la potop?"
„ -... pe Noe împreună cu familia sa". „
„- De ce l-a salvat Dumnezeu pe Noe?"
„ - ... pentru că era un om drept şi plăcut lui Dumnezeu".
„- Ce a făcut Noe după ce a scăpat de potop?"

2
Clasa a V- a

„ -... a mulţumit lui Dumnezeu" Conversa-


„- Ce trebuie să facem noi după ce primim ajutorul lui Dumnezeu?" ţia Activitate
„ -... să-i mulţumim lui Dumnezeu". frontală
Concluzie: Explicaţia
Dumnezeu ajută celor buni şi credincioşi.
Elevii ascultă cu atenţie.
Profesorul va anunţa titlul şi obiectivele operaţionale.
Dumnezeu vrea să fie prieten cu toți oamenii. Depind în schimb și de fiecare om în Explicaţia Activitate
parte. frontală
Precizarea Lecţia se numeşte: „Prietenia lui Dumnezeu cu Noe și Avraam. Redința în
3. titlului şi a 1' Dumnezeul cel adevărat." Activitate
obiectivelor - Elevii ascultă cu atenţie. Explicaţia frontală
Se notează pe tablă data şi titlul lecţiei.
- Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete.
Profesorul prezintă aspectele semnificative din viaţa patriarhilor Noe și Avraam.
- Lumea până la Noe Povestirea Activitate
01 - Starea oamenilor din timpul patriarhului Noe frontală Aprecieri
- Pregătirea construirii corabiei Explicația verbale
4. Comunicarea 17' - Potopul
noilor - O lume nouă Problemati
cunoştinţe - Curcubeul și legământul. zarea
- Lumea de la Noe până la Avram
02 - Călătoria lui Avram Demon-
- Arătarea Sfintei Treimi la stejarul din Mamvri straţia cu
- Făgăduința lui Dumnezeu pentru Avram și schimbarea numelui în Avraam substitute Activitate Aprecieri
- Isaac , rodul credinței frontală verbale
- Elevii ascultă cu atenţie.
Se explică elevilor cuvântele, idol, legământ, arcă şi expresia „Pământul Exerciţiul
Făgăduinţei" şi se cere acestora să alcătuiască, oral, propoziţii cu acestea.
- Elevii ascultă cu atenţie, apoi alcătuiesc, oral, propoziţii cu acestea.
Elevii vor efectua fișa de lucrcuprinsă în Anexa 1. Activitate
01 Explicaţia Fișă de lucru frontală Aprecieri
Fixarea şi 10' verbale
5. sistematizarea Exercițiul Activitate
cunoştinţelor 02 individuală

3
Clasa a V- a

FIȘĂ DE LUCRU
1. Colorează litera B şi citeşte îndemnul.

B S Ă B A I B C R E D I N Ţ Ă
B B P U T E R N I C Ă B B B B
B P R E C U M B N O E B Ș I B
B A V R A A M B ! B B B B B B

....................................................................................................................................................................................................................................................
2. Răspundeți la următoarele întrebări folosindu-vă de informațiile prezentate în caietul de notițe:
 Cât timp a durat potopul și care a fost misiunea lui Noe?
 Prin ce calități s-a remarcat Noe? Dar Avraam?
 Unde s-a stabilit Avraam după chemarea Domnului?
3. Apreciază cu adevărat (A) sau fals (F), următoarele enunțuri:
 Noe este descendent din neamul lui Abel. A/F
 Noe este cel de al treilea fiu a lui Adam și a Eva. A/F
 Pe fiul lui Avraam l-a chemat Isaac. A/F
 Lui Avraam i s-a arătat Domnul la Stejatul din Mamvri. A/F
 Avraam a fost un om credincios și iubitor. A/F

4. Păsările s-au amestecat în zbor. Refă mesajul!

pe

şi credincioşi întotdeauna

oamenii

Dumnezeu
răsplăteşte ascultători îi

4
Clasa a V- a

............................................................................................................................................................................................................................................

4. Ajută-l pe Avraam să ajungă din Haran în pământul făgăduinţei (Canaan).

5
Clasa a V- a

ANEXA 2

Dumnezeu

Prieteni Prieteni

Atent la ce i se spunea
Voios
Nădejde în Dumnezeu ASCULTARE Răbdător
Omenie CREDINȚĂ Ambițios
Evlavie IUBIRE Abil
Modest

S-ar putea să vă placă și