Sunteți pe pagina 1din 10

Atentie! Doar o singura varianta de raspuns este corecta!

Calificare profesională intermediari 2016


CPA-ISF-TEST 15

1 ) Cine poate fi considerat beneficiar într-o poliță de asigurare?

a) persoana menționată în contractul de asigurare, îndreptățită să primească


despăgubirea/indemnizația în cazul producerii riscurilor asigurate
b) persoanele alese sau numite în conformitate cu prevederile legale, statutele sau actele constitutive
autorizate să reprezinte asiguratul
c) întotdeauna altă persoană decât asiguratul
d) întotdeauna este o persoană juridică
e) doar unitățile de creditare pe polițele de credite și garanții
2 ) Contractul de intermediere în asigurări:

a) nu produce nici un fel de efecte juridice


b) produce efecte juridice numai în sarcina asiguratului
c) produce efecte juridice numai în sarcina asigurătorului
d) produce efecte juridice numai față de terții păgubiți
e) produce efecte juridice în sarcina ambelor părți contractante
3 ) Informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le ofere clienților sunt furnizate:

a) numai în limba română


b) într-o limbă de circulație internațională
c) în limba oficială a țării din care provine asigurătorul
d) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
e) în limba română sau într-o altă limbă, la cererea în scris a clientului
4 ) Intermediarii în asigurări:

a) nu trebuie să conserve și să păstreze documentele și polițele de asigurare


b) trebuie să remită asiguraților doar chitanța de încasare a primei de asigurare
c) trebuie să administreze polițele și documentele de asigurare și să le predea
asigurătorului
d) trebuie să predea numai asiguraților polițele de asigurare
e) trebuie să predea polițele de asigurare asiguraților iar celelalte documente de asigurare, asigurătorului
5 ) Prin indemnizație de asigurare se înțelege:

a) dauna efectivă, evaluabilă în bani, pe care asiguratul o poate suferi în caz de pierdere sau
degradare a bunului asigurat
b) prejudiciul suferit de asigurat în urma realizării cazului asigurat
c) suma de bani pe care o plătește asiguratul asigurătorului pentru asumarea riscului
d) suma asigurată pe unitatea de obiect asigurat
e) suma de bani pe care asigurătorul o achită asiguratului la survenirea cazului asigurat
6 ) Principalele obligații ale intermediarilor în asigurări sunt:

a) să se înregistreze în registrul comerțului și să informeze clienții privind produsele de asigurare pe


care le intermediează
CPA-ISF-TEST 15 1/5
b) să se înregistreze în registrul asigurătorilor din România și să respecte Normele ASF/CSA
c) să aibă tot personalul angajat cu carte de muncă și să asigure pregătirea profesională continuă
a acestuia
d) să informeze asigurații și potențialii asigurați; să plătească taxele stabilite prin
normele legale; să respecte măsurile dispuse de ASF și să efectueze pregatirea
profesională continuă
e) să colaboreze cu alți intermediari pentru promovarea culturii publice în domeniul asigurărilor
7 ) Atunci când ne referim la o asigurare, care generează despăgubiri când asiguratul produce o pierdere financiară
unui terț, prin distrugerea unui bun sau vătămarea corporală a acestuia, înseamnă că avem de-a face cu:
a) o asigurare de bunuri
b) o asigurare de interes financiar
c) o asigurare de răspundere civilă
d) o asigurare de bunuri, asociată cu o asigurare de persoane
e) niciunul dintre tipurile de asigurări menționate anterior
8 ) Din punctul de vedere al raporturilor care se stabilesc între asigurat și asigurător, distingem:

a) asigurări obligatorii și asigurări facultative


b) asigurări directe (asigurarea propriu-zisă și co-asigurarea) și asigurări indirecte
(reasigurarea)
c) asigurări directe (asigurarea propriu-zisă și auto-asigurarea) și asigurări indirecte (reasigurarea)
d) asigurări obligatorii și asigurări prin efectul legii
e) asigurări de persoane, bunuri, răspundere civilă și interes financiar
9 ) Raportul dintre valoarea primelor brute subscrise și PIB (Produsul Intern Brut) este un indicator al pieței
de asigurări cunoscut sub denumirea de:
a) densitatea asigurărilor
b) gradul de penetrare al asigurărilor
c) intensitatea asigurărilor
d) rata de conversie a asigurărilor
e) persistența asigurărilor
10) Informarea detaliată, corectă și clară a clienților asupra contractelor de asigurare, a prețurilor produselor, a
condițiilor contractuale și a riscului face parte din:
a) principiile morale
b) etica profesională
c) educația financiară
d) crearea unei imagini favorabile în rândul clienților
e) oferirea de beneficii
11) Care dintre afirmațiile următoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal este falsă?

a) se referă numai la persoanele expuse politic


b) derivă din dreptul la viață intimă, familială și privată
c) face parte din acquis-ul comunitar
d) este reglementată de legislația română
e) are implicații în industria asigurărilor
12) Dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa:

a) a apărut ca o consecință a democratizării vieții politice


b) este o necesitate dictată de creșterea criminalității
c) este o formă de protecție față de terorismul internațional
CPA-ISF-TEST 15 2/5
d) s-a introdus odată cu adoptarea acquis-ului comunitar
e) reprezintă o implicație a dezvoltării societății informaționale
13) Care din activitățile de mai jos intră în responsabilitatea reprezentatului?

a) să se asigure că datele personale sunt folosite pentru creșterea volumului vânzărilor


b) să se asigure că sunt clasificate potrivit legilor aferente informațiilor clasificate
c) să se asigure că se respectă clauzele de protecție pentru asigurarea securității
informațiilor
d) să se asigure că datele personale ale clientului îi sunt returnate acestuia
e) să se asigure că datele clientului sunt transferate la autoritatea de supraveghere prudențială
14) Asigurarea de răspundere civilă legală acoperă răspunderea civilă reglementată de:

a) ASF
b) fiecare societate de asigurare în parte
c) Codul Civil
d) U.N.S.A.R.
e) normele UE
15) Obiectul asigurării poliței de răspundere civilă legală față de terți îl constituie:

a) limita răspunderii impusă de lege


b) terțele persoane păgubite
c) asiguratul din cadrul poliței
d) doar membrii familiei asiguratului
e) terțele persoane păgubite, care trebuie obligatoriu nominalizate la încheierea asigurării
16) În categoria Subiecților implicați într-un contract de asigurare de persoane se includ:

a) doar asiguratul și asigurătorul


b) doar asiguratul și contractantul
c) doar asiguratul, contractantul și beneficiarii poliței
d) asigurătorul, asiguratul, contractantul și beneficiarii poliței
e) doar contractantul și titularul
17) Legat de asigurarea pentru ipotecă, care dintre următoarele afirmații este eronată:

a) este o asigurare cu componentă exclusivă de risc


b) este o asigurare pe termen limitat
c) acoperă riscul de deces
d) este o asigurare a cărei sumă asigurată crește odată cu trecerea timpului
e) este o asigurare a cărei sumă asigurată scade odată cu trecerea timpului
18) Care dintre afirmațiile următoare nu este adevărată privind asigurările de tip unit-linked?

a) se mai numesc și asigurări de viață cu suma negarantată la maturitate


b) fac parte din categoria asigurărilor de viață cu componentă de risc și capitalizare
c) conțin elementul de protecție la riscul de deces
d) cuprind o dobândă fixă care se poate situa între 1,5% - 3,5%
e) riscul investițional aparține în totalitate clientului
19) Precizați varianta corectă privind caracteristica asigurărilor de viață tip unit-linked:

a) cele două componente (de protecție și de acumulare) sunt garantate


CPA-ISF-TEST 15 3/5
b) la un astfel de contract nu se pot efectua răscumpărări pe durata de derulare a poliței
c) conțin doar o componentă investițională
d) sunt produse mai puțin flexibile decât asigurările tradiționale
e) combină o sumă asigurată la deces, cu un element investițional (negarantat)
20) Activitatea de menţinere a clienţilor în portofoliu presupune:

a) obținerea de referințe
b) încasarea primelor de asigurare de la client
c) aflarea modificărilor din viaţa clientului
d) administrarea poliţei/poliţelor clientului și menţinerea relației cu acesta
e) prezentarea beneficiilor tuturor produselor
21) Care din următoarele afirmații este falsă?

a) prospectul este o persoană care poate fi contactată


b) prospectul poate avea nevoie de o asigurare
c) prospectul este o persoană acceptabilă pentru companie sub aspectul riscurilor
d) prospectul este o persoană cu venituri foarte mari
e) prospectul poate fi abordat în condiții favorabile
22) Care este cel mai important instrument utilizat după finalizarea vânzării, pe perioada menținerii clientului în
portofoliu?
a) broșura cu produsele de asigurare
b) scenarii de lucru
c) formularul de analiză a necesităților
d) cererea de asigurare
e) fișa clientului
23) La abordarea telefonică:

a) urmărim stabilirea unei întâlniri cu potenţialul client


b) nu rezolvăm obiecţii, chiar dacă ele sunt ridicate de către interlocutor
c) solicităm referințe
d) oferim informaţii detaliate despre compania de asigurări
e) prezentăm produsele de asigurare
24) Soluţia „completă” este construită conform:

a) planului de vânzări
b) clauzelor contractuale
c) nevoilor de protecție financiară
d) necesităților stabilite
e) potenţialului financiar al clientului
25) Întrebarea "Care ar fi valoarea posibilelor pagube produse prin furtul bunurilor de valoare din locuinţa
dumneavoastră?" este o întrebare din categoria:
a) ȋntrebări de identificare a situaţiei actuale a clientului
b) ȋntrebări de identificare a nevoilor pentru produsele de asigurare promovate de către vânzător
c) ȋntrebări de conștientizare a potenţialului client asupra consecinţelor financiare ȋn
cazul întâmplării unor riscuri
d) ȋntrebări de identificare a unor evenimente cu consecinţe negative asupra potenţialului client
CPA-ISF-TEST 15 4/5
e) ȋntrebări de obținere a acordului potenţialului client pentru realizarea unei oferte
CPA-ISF-TEST 15 5/5