Sunteți pe pagina 1din 10

Atentie! Doar o singura varianta de raspuns este corecta!

Calificare profesională intermediari 2016


CPA-ISF-TEST 19

1 ) Contractul de intermediere în asigurări poartă denumirea de:

a) contract de prestări servicii


b) contract de muncă
c) contract de administrare
d) contract de management
e) contract de agent/contract de brokeraj
2 ) Informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le ofere clienților sunt furnizate:

a) numai în limba română


b) într-o limbă de circulație internațională
c) în limba oficială a țării din care provine asigurătorul
d) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională
e) în limba română sau într-o altă limbă, la cererea în scris a clientului
3 ) La data solicitării autorizării, agentul de asigurare, persoana juridică:

a) poate să se afle în stare de insolvență


b) poate să facă obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară
c) nu trebuie să fi fost declarat anterior în faliment și să nu facă obiectul unei proceduri de
reorganizare judiciară și/sau faliment
d) să nu se afle în proces de fuziune
e) să nu se afle în proces de divizare
4 ) Activitatea de intermediere în asigurări se poate desfășura:

a) numai la sediul prestatorului de servicii


b) în locuri și în spații autorizate, conform reglementărilor legale în vigoare
c) în locuri și în spații care dispun de dotările necesare
d) în locuri și în spații aflate sub jurisdicție românească
e) în locuri și în spatii aflate sub jurisdicție europeană
5 ) Prin indemnizație de asigurare se înțelege:

a) dauna efectivă, evaluabilă în bani, pe care asiguratul o poate suferi în caz de pierdere sau
degradare a bunului asigurat
b) prejudiciul suferit de asigurat în urma realizării cazului asigurat
c) suma de bani pe care o plătește asiguratul asigurătorului pentru asumarea riscului
d) suma asigurată pe unitatea de obiect asigurat
e) suma de bani pe care asigurătorul o achită asiguratului la survenirea cazului asigurat
6 ) Principalele obligații ale intermediarilor în asigurări sunt:

a) să se înregistreze în registrul comerțului și să informeze clienții privind produsele de asigurare pe


care le intermediează
b) să se înregistreze în registrul asigurătorilor din România și să respecte Normele ASF/CSA
CPA-ISF-TEST 19 1/5
c) să aibă tot personalul angajat cu carte de muncă și să asigure pregătirea profesională continuă
a acestuia
d) să informeze asigurații și potențialii asigurați; să plătească taxele stabilite prin
normele legale; să respecte măsurile dispuse de ASF și să efectueze pregatirea
profesională continuă
e) să colaboreze cu alți intermediari pentru promovarea culturii publice în domeniul asigurărilor
7 ) Legat de riscurile propuse pentru asigurare către o companie de asigurări, nu este adevărat că:

a) riscurile excluse sunt acceptate de către asigurători, dar la prime foarte mari
b) există riscuri asigurabile și riscuri neasigurabile
c) este considerat risc neasigurabil cel cauzat intenționat de către asigurat sau beneficiar
d) nu se pot asigura riscuri precum fenomene care țin de ciclul normal de viață al produselor (uzura)
e) riscurile asigurabile sunt acceptate de către asigurători doar după evaluarea lor și calcularea unui preț
corect al transferului de risc
8 ) Densitatea asigurărilor reprezintă:

a) valoarea totală a primelor brute subscrise pe întreaga piața de asigurări pe durata unui an
calendaristic
b) raportul între valoarea primelor brute subscrise și dimensiunea populației unei țări
c) raportul dintre PIB (Produsul Intern Brut) și dimensiunea populației unei țări
d) numărul total de polițe de asigurări de persoane, raportat la numărul total de polițe subscrise pe
durata unui an calendaristic într-o anumită țară
e) numărul total de polițe de asigurări de bunuri, raportat la numărul total de polițe subscrise pe
durata unui an calendaristic într-o anumită țară
9 ) Care dintre următoarele afirmații este corecta?

a) cererea potențială și cererea efectivă de asigurări reprezintă unul și același lucru


b) cererea potențială de asigurări este mai mare decât cererea efectivă de asigurări
c) cererea de asigurări provine exclusiv de la persoane fizice pentru asigurările de viață și exclusiv de la
persoane juridice pentru asigurările de bunuri
d) persoanele cu venituri mari sunt și cele care au cea mai mare nevoie de asigurări de viață
e) toate afirmațiile de mai sus sunt corecte
10) Care din următoarele activități ale reprezentantului de vânzari nu sunt permise?

a) să prezinte toate informațiile esențiale pentru luarea unei decizii în cunoștință de cauză
b) să prezinte date finaciare corecte privind poziția financiară a asigurătorului
c) referitor la funcții negarantate din cadrul asigurării de viață, să atenționeze că orice performanță
anterioară poate să nu fie relevantă pentru beneficii viitoare
d) să prezinte beneficiile, avantajele, condițiile și termenii unei polițe în scopul de a induce
sau încerca să convingă clientul să contracteze, să suspende, să piardă, să preschimbe, să
convertească sau să renunțe la o poliță
e) înainte de a începe orice prezentare, să se identifice în calitate de agent de vânzări, să-și dea numele
complet și denumirea completă a societății pe care o reprezintă
11) Care dintre următoarele exemple nu prezintă indicii de anomalie?

a) clienți care utilizează serviciile unor societăți de asigurare care operează în


România pe baza principiului liberei circulații a serviciilor sau a dreptului de
stabilire
b) clienți care semnează polițe sau plătesc prime brokerilor în zone neuzuale, luând în considerare zona
de reședință sau de desfășurare a activității
c) încheierea unei asigurări de viață de către un cetățean român având ca beneficiar un cetățean dintr-o
țară cu un sistem legislativ incert sub aspectul reglementărilor privind spălarea banilor și finanțarea
terorismului
CPA-ISF-TEST 19 2/5
d) asigurarea unui transport de mărfuri al cărei beneficiar este o firmă de export dintr-o țară cu un
sistem legislativ incert sub aspectul reglementărilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului
e) asigurarea de risc financiar privind neplata ratelor unui credit luat de un IFN care are printre
acționarii săi o persoană dintr-o țară cu un sistem legislativ incert sub aspectul reglementărilor privind
spălarea banilor și finanțarea terorismului
12) Un punct vulnerabil, dificil de evitat de către cel care spală bani și relativ ușor de recunoscut, este reprezentat
de:
a) transferurile între diferitele segmente ale pieței financiare (asigurări, bănci, fonduri de investiții)
b) transformarea banilor de cont în numerar
c) trecerea numerarului peste frontiere
d) transferurile interbancare
e) achiziția certificatelor de trezorerie
13) Care din activitățile de mai jos intră în responsabilitatea reprezentatului?

a) să se asigure că datele personale sunt folosite pentru creșterea volumului vânzărilor


b) să se asigure că sunt clasificate potrivit legilor aferente informațiilor clasificate
c) să se asigure că se respectă clauzele de protecție pentru asigurarea securității informațiilor
d) să se asigure că datele personale ale clientului îi sunt returnate acestuia
e) să se asigure că datele clientului sunt transferate la autoritatea de supraveghere prudențială
14) Ce reprezintă excluderile pe o poliță de asigurare?

a) riscuri care nu sunt inițial prevăzute în condițiile de asigurare, dar pot fi preluate contra cost
b) riscuri și situatii care nu sunt cuprinse în asigurare și pentru care asigurătorul nu acordă
despăgubiri
c) situații negociabile cu asigurătorul în cazul producerii evenimentului neasigurat
d) părți din contractul de asigurare care se negociază separat
e) anexele la polița de asigurare
15) La polița de asigurări de incendiu și alte daune la proprietăți se pot extinde riscurile acoperite prin clauze
speciale, precum:
a) incendiu
b) grindină
c) cutremur de pământ
d) bunuri casabile, clădiri în construcție, scurgerea accidentală a apei din sprinklere,
fenomene electrice la obiective industriale
e) prăbușire/alunecare de teren
16) Pe polița de răspundere civilă legală față de terți se despăgubesc prejudicii:

a) patrimoniale
b) provocate membrilor familiei
c) nepatrimoniale sau financiare
d) provocate animalelor din gospodăria asigurată
e) provocate asiguratului de către terți
17) Conform Legii 32/2000, principalele categorii de asigurări de persoane sunt:

a) asigurări de viață/asigurări de accidente și boală


b) asigurări de viață cu componentă exclusivă de risc/asigurări de viață cu componentă de risc și
capitalizare
c) asigurări de viață/asigurări de accidente/asigurări de călătorie
CPA-ISF-TEST 19 3/5
d) asigurări de viață/asigurări de sănătate
e) niciunul dintre răspunsuri nu este corect
18) Care dintre următoarele două categorii principale de modificări sunt posibil a se realiza pe durata de desfășurare
a unui contract de asigurare de persoane?
a) creșterea sau scăderea sumelor asigurate
b) creșterea sau scăderea primelor de asigurare
c) atașarea sau detașarea de clauze suplimentare
d) modificări ale structurii asigurării de persoane, respectiv modificări ale valorilor asigurării
e) atașarea sau detașarea de co-asigurați
19) Specificul unei asigurări de viață constă în:

a) oferă protecție financiară împotriva unor evenimente dramatice, precum deces sau invaliditate
b) unele dintre ele conțin atât un element de protecție financiară, cât și unul de economisire/investire
c) nu înlocuiește ceea ce asigură-viața
d) înlocuiește ceea ce asiguratul ar fi capabil să ofere din punct de vedere financiar, dacă și-ar continua
viața în mod normal
e) toate variantele
20) Care din argumentele de mai jos susțin necesitatea utilizării Formularului de Analiză a Necesităților în cazul
asigurărilor de viață, dincolo de obligativitatea precizată de lege?
a) convinge clientul că asigurătorul este profesionist
b) ajută la culegerea informațiilor necesare consultantului pentru conceperea soluției
financiare și ajută clientul la conștientizarea propriilor nevoi
c) convinge managerul de costul asigurării
d) determină gradul de înţelegere al prospectului
e) determină limitele de acceptare ale unui produs de asigurare
21) Care dintre următoarele reprezintă o atitudine de indiferenţă a potenţialului client:

a) potenţialul client manifestă dubii că produsul face ceea ce spune vânzătorul


b) potenţialul client manifestă insatisfacţie sau nu este de acord cu ceva specific
c) potenţialul client nu ,,vede” nevoia de asigurare şi caută o altă modalitate de a se feri de
eventualele neplăceri
d) potenţialul client pune întrebări
e) potenţialul client ignoră pliantele, dar are obiecţii
22) Care dintre următoarele reprezintă o atitudine de scepticism a potenţialului client:

a) potenţialul client nu ,,vede” nevoia de asigurare şi caută o altă modalitate de a se feri de eventualele
neplăceri
b) potenţialul client pune întrebări
c) potenţialul client ignoră pliantele, dar are obiecţii
d) potenţialul client manifestă dubii că produsul face ceea ce spune vânzătorul
e) potenţialul client manifestă insatisfacţie sau nu este de acord cu ceva specific
23) Care este ordinea corectă a următorilor pași în cadrul ȋntâlnirii de prezentare a ofertelor:

a) deschiderea întâlnirii, recapitularea primei întâlniri, prezentarea ofertelor, gestionarea


atitudinilor și comportamentelor clientului, finalizarea vânzării
b) deschiderea întâlnirii, prezentarea ofertelor, recapitularea primei întâlniri, gestionarea atitudinilor și
comportamentelor clientului, finalizarea vânzării
c) deschiderea întâlnirii, prezentarea ofertelor, recapitularea primei întâlniri, finalizarea vânzării,
CPA-ISF-TEST 19 4/5
gestionarea atitudinilor și comportamentelor clientului
d) prezentarea ofertelor, recapitularea primei întâlniri, prezentarea ofertelor, finalizarea vânzării,
gestionarea atitudinilor și comportamentelor clientului
e) deschiderea întâlnirii, gestionarea atitudinilor și comportamentelor clientului, prezentarea
ofertelor, recapitularea primei întâlniri, finalizarea vânzării
24) Care dintre următoarele reprezintă indicatori privind rezultatele unui vânzător de asigurări:

a) raportul dintre numărul de prospecţi noi și numărul de abordări telefonice realizate


b) număr ȋntâlniri efectuate într-o perioadă de timp
c) valoarea comisionului
d) raportul între numărul de întâlniri și numărul de poliţe încheiate
e) mod de alocare timp pe activități
25) Ce trebuie să verifice vânzătorul la alegerea produsului potrivit?

a) dacă clientul este angajat sau nu


b) dacă beneficiile produsului corespund necesităților clientului
c) dacă clientul este suficient de tânăr
d) dacă familia potenţialului client își va da acordul în alegerea soluţiei
e) dacă prima va respecta sumele minime impuse de produs
CPA-ISF-TEST 19 5/5