Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 10
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare dintre
afirma iile de mai jos:
1. Grecii au întemeiat pe rmul M rii Negre, coloniile Histria, Tomis i:
a. Biertan b. Callatis c. Dierna d. Tibiscum 5 puncte
2. Institu iile medievale Domnia i Sfatul domnesc au fost înfiin ate în:
a. Basarabia i Banat b. Dobrogea i Banat
c. Transilvania i Bucovina d. ara Româneasc i Moldova 5 puncte
3. Termenul ,,desc lecat” este utilizat de cronicari pentru a descrie:
a. adoptarea unor legi cu valoare de constitu ie b. instaurarea dinastiei str ine în România
c. întemeierea statelor medievale române ti d. participarea românilor la cruciadele târzii
5 puncte
4. Voievodul român care a luptat împotriva otomanilor la Belgrad (1456), a fost:
a. Iancu de Hunedoara b. Mircea cel B trân
c. tefan cel Mare d. Vlad epe 5 puncte
5. „Peti ia Na ional ” reprezint programul revolu ionarilor de la 1848 din:
a. Banat b. Bucovina c. Moldova d. Transilvania 5 puncte
6. Armata român a luptat la M r ti, M r e ti i Oituz în anul:
a. 1877 b. 1914 c. 1917 d. 1930 5 puncte
7. În timpul domniei regelui Ferdinand I, s-a adoptat o nou Constitu ie, în anul:
a. 1878 b. 1881 c. 1923 d. 1940 5 puncte
8. Dictatorul comunist, Nicolae Ceau escu a fost înl turat de la putere, în anul:
a. 1981 b. 1985 c. 1989 d. 1990 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
În anul ....... România i-a proclamat independen a. Armata român , sub conducerea
domnitorului ....... a luptat la ......., Rahova i Vidin împotriva ....... . Marile puteri europene au
recunoscut independen a României în cadrul ....... de pace de la ....... .
Lista termenilor : 1829, 1877, Berlin, Carol I, Congres, Mihai Viteazul, otoman, Posada,
Plevna, Viena. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Regatul daco-getic, unificat din nou din ini iativa cutez toare a lui Decebal, reprezenta un
pericol deoarece amenin a nu numai pozi ia Romei în bazinul pontic, ci i provinciile noi din
Balcani(…). Deja victoriile sale repurtate asupra legiunilor lui Domi ian zdruncinaser linia de
ap rare a Dun rii.” (despre rela iile daco-romane, în timpul împ ratului Domi ian)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1.Transcrie i un motiv pentru care regatul daco-getic reprezenta un pericol pentru Imperiul Roman .
3 puncte
2. Men iona i anul în care regele Decebal î i începe domnia. 3 puncte
3. Numi i un alt conduc tor al dacilor, în afara celui men ionat în text. 3 puncte
4. Preciza i numele împ ratului roman care a purtat r zboaie cu dacii între anii 101-102 i 105-106.
3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale r zboaielor desf urate între anii 101-102 i 105-106. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, domnia lui Alexandru loan Cuza, având în vedere:
- anul dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza i numele Principatelor care l-au ales
domnitor;
- numele a dou legi/ reforme adoptate între anii 1863-1864 i câte o prevedere a fiec reia;
- o cauz a înl tur rii lui Alexandru Ioan Cuza de la putere i anul acestei ac iuni.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea
în ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 10