Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 12
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

I. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect, pentru fiecare


dintre afirmatiile de mai jos:
1. Geto-dacii au stabilit rela ii economice cu grecii din:
a. Argedava b. Histria c. Lederata d. Sucidava 5 puncte
2. Regele dacilor care a fost înfrânt de Traian în anul 106 se nume te:
a. Decebal b. Dromichaites c. Scorilo d. Zalmodegikos 5 puncte
3. În sudul Carpa ilor, „Diploma Cavalerilor Ioani i” (1247) men ioneaz voievodatul lui:
a. Ahtum b. Dimitrie c. Litovoi d. Tuhutum 5 puncte
4. În Evul Mediu, institu ia politic central în ara Româneasc i în Moldova era:
a. Domnia b. Guvernul c. Parlamentul d. Regen a 5 puncte
5. În anul 1475, domnul Moldovei, tefan cel Mare a luptat împotriva otomanilor la:
a. Belgrad b. C lug reni c. Plevna d. Vaslui 5 puncte
6. Mihai Viteazul devine domnitor al rilor române în anul:
a. 1396 b. 1600 c. 1821 d. 1901 5 puncte
7. Independen a de stat a României a fost proclamat în Parlament în anul:
a. 1821 b. 1877 c. 1916 d. 1989 5 puncte
8. La 30 august 1940, prin Dictatul de la Viena, România a cedat nord-vestul Transilvaniei:
a. Angliei b. Fran ei c. Japoniei d. Ungariei: 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Statul medieval ara Româneasc a fost întemeiat prin unificarea forma iunilor de la sud
de........ . Întemeietorul este Basarab care a ob inut independen a fa de Regatul Ungariei în lupta
de la ..........din anul........ .Un alt stat medieval românesc întemeiat în secolul al XIV-lea a fost.........
La acest proces istoric au contribuit voievozii Drago i........care au.......din Maramure .
Lista termenilor: 1330, 1595, Balica, Bogdan, Carpa i, “desc lecat”, Dun re, Moldova, Posada,
Varna. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Alegerea lui Cuza în ara Româneasc a creat un mare entuziasm aici.Se consider c s-a
efectuat un mare pas spre Unirea care va fi înf ptuit , dac nu i se vor opune m suri puternice.”
(despre Unirea Principatelor Române)
Pornind de la acest text , r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i o urmare a alegerii lui Cuza în ara Româneasc . 3 puncte
2. Preciza i anul dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor. 3 puncte
3. Numi i Principatul unit cu ara Româneasc în urma dublei alegeri a lui Cuza. 3 puncte
4. Men iona i o hot râre luat de marile puteri în perioada 1856-1858, prin care a fost favorizat
unirea Principatelor. 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale unirii realizate prin alegerea lui Al.I. Cuza. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, participarea României la Primul R zboi Mondial, având în
vedere:
- dou cauze ale particip rii României la r zboiul mondial;
- anul intr rii României în r zboi i un stat cu care aceasta s-a aliat;
- o lupt la care a participat armata român în anul 1917;
- dou urm ri ale particip rii României la Primul R zboi Mondial.
Not ! Se puncteaz i structura compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 12