Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 13
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect, pentru fiecare dintre
afirmatiile de mai jos:
1. Burebista i-a unit pe geto-daci întemeind un:
a. comitat b. district c. stat d. trib 5 puncte
2. R zboaiele daco-romane s-au desf urat între anii:
a. 85-87 i 87-89 b. 101-102 i 105-106
c. 101-103 i 104-106 d. 105-106 i 271-275 5 puncte
3. Procesul de formare a poporului român i a limbii române poart denumirea de:
a. continuitate b. etnogenez
c. sovietizare d. transhuman 5 puncte
4. Obliga ia în bani sau bunuri pl tit Imperiului Otoman de c tre voievozii români, se nume te:
a. comision b. impozit c. pa alâc d. tribut 5 puncte
5. Iancu de Hunedoara a fost conduc torul voievodatului numit:
a. Banat b. Dobrogea c. Moldova d. Transilvania 5 puncte
6. Programul adoptat în Moldova în timpul revolu iei de la 1848-1849 se nume te:
a. “Cererile norodului românesc” b. “Memorandum”
c. “Peti iunea proclama ie” d. “Pronunciamentul de la Blaj” 5 puncte
7. Independen a României i unirea Dobrogei cu statul român au fost recunoscute în cadrul:
a. Congresului de la Paris (1856) b. Dictatului de la Viena (1940)
c. Congresului de la Berlin (1878) d. Tratatului de la Bucure ti (1918) 5 puncte
8. În decembrie 1989 manifest rile anticomuniste au izbucnit în ora ul:
a. Aiud b. Constan a c. Deva d. Timi oara 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Începând cu anul......, România a participat la Primul .........Mondial al turi de....., Anglia i Rusia. O
urmare a particip rii României la acest r zboi a fost realizarea......., în anul 1918, eveniment la care a
contribuit i regele......Noul context politic a necesitat adoptarea.....din 1923.
Lista termenilor: 1916, 1989, Carol al II-lea, Constitu ie, Ferdinand, Fran a, Imperiul Habsburgic,,
r zboi, rezolu ie, unire. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Bogdan, voievodul valahilor din Maramure , cu ajutorul valahilor de acolo a trecut în tain în
ara Moldovei, supus coroanei ungure ti. De i a fost atacat în mai multe rânduri chiar de o tile
regelui, totu i crescând num rul valahilor ce locuiau în acea ar , ea s-a m rit f cându-se o
domnie.” (despre întemeierea Moldovei)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i o ac iune la care a participat Bogdan. 3 puncte
2. Men iona i un alt stat medieval românesc întemeiat secolul al XIV-lea. 3 puncte
3. Numi i un urma al lui Bogdan care a contribuit la consolidarea Moldovei, în secolul al XIV-lea.
3 puncte
4. Men iona i o institu ie înfiin at în statul medieval Moldova. 3 puncte
5. Prezenta i dou urm ri ale prelu rii tronului Moldovei de c tre tefan cel Mare, în anul 1457. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, unirea i reformele înf ptuite de Alexandru Ioan Cuza, având în vedere:
- un eveniment interna ional, care a favorizat realizarea unirii Principatelor române;
- numele Principatelor în care este ales domn Al. I. Cuza i anul în care are loc acest eveniment;
- o ac iune a domnitorului Al. I. Cuza realizat pân în anul 1863;
- dou reforme înf ptuite în statul român, între anii 1863-1864.
Not ! Se puncteaz i structura compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 13