Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 15
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. Primul stat centralizat al dacilor a fost realizat prin unificarea triburilor acestora de c tre regele:
a. Burebista b. Darius c. Dromichaites d. Lisimach 5 puncte
2. Împ ratul care a transformat Dacia în provincie roman în anul 106 se nume te:
a. Aurelian b. Constantin c. Domi ian d. Traian 5 puncte
3. Mihai Viteazul realizeaz prima unire politic a rilor române în anul:
a. 1330 b. 1394 c. 1600 d. 1881 5 puncte
4. În anul 1859 unirea Principatelor Moldova i ara Româneasc are loc prin dubla alegere a lui:
a. Al. I. Cuza b. Al. Ipsilanti c. M. Sturdza d. T. Vladimirescu 5 puncte
5. România i-a proclamat independen a în anul:
a. 1848 b. 1877 c. 1913 d. 1945 5 puncte
6. Începând cu anul 1916, România a participat la:
a. al Doilea R zboi Mondial b. Primul R zboi Mondial
c. r zboiul rece d. r zboiul ruso-turc 5 puncte
7. Sfatul rii de la Chi in u a hot rât, în martie 1918, unirea Basarabiei cu:
a. Dobrogea b. Maramure c. Moldova d. România 5 puncte
8. În decembrie 1989, în România:
a. a fost adoptat o nou constitu ie b. s-a instaurat monarhia
c. s-a pr bu it regimul comunist d. s-a realizat reforma agrar 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Între anii 1848-1849, în spa iul românesc are loc o.........Aceasta a izbucnit mai întâi în........prin
adoptarea, la Ia i, a documentului “Peti iunea Proclama ie”. În ........., la Blaj, a fost adoptat programul numit
....... înaintat autorit ilor imperiale. În ara Româneasc a fost redactat “Proclama ia de la........”, la 9 iunie
1848, urmat de instaurarea unui........revolu ionar provizoriu.
Lista termenilor: burghezie, Constan a, guvern, Islaz, Moldova, “Peti ia-Na ional ”, r scoal ,
revolu ie, Transilvania, r nime. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


”În anul 1866 se petrec dou evenimente semnificative în dezvoltarea politic a României
moderne: însc unarea unui prin str in, care a dat rii prestigiu i sprijin politic, diplomatic i
economic, i aplicarea unei constitu ii liberale, care a creat cadrul necesar func ion rii institu iilor
moderne i a reglementat statutul monarhiei în România.” (despre adoptarea Constitu iei în 1866)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i o urmare a aplic rii „unei constitu ii liberale”. 3 puncte
2. Numi i o lege cu valoare de constitu ie aplicat în Principate în perioada 1857-1865. 3 puncte
3. Numi i un rege al României în timpul c ruia a fost adoptat o alt constitu ie, în afara celei
precizate în text. 3 puncte
4. Men iona i o prevedere a Constitu iei din 1866. 3 puncte
5. Prezenta i dou cauze ale modific rii Constitu iei din 1866. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, politica de cruciad a voievozilor români în secolele al XIV-lea
i al XV-lea, având în vedere:
- o cauz a politicii de cruciad desf urat de voievozii români în secolele al XIV-lea i al XV-lea;
- un stat aliat cu Mircea cel B trân sau cu tefan cel Mare, în lupta antiotoman ;
- câte o lupt la care au participat voievozii Mircea cel B trân, Iancu de Hunedoara, Vlad epe i
tefan cel Mare împotriva otomanilor;
- o urmare a politicii de cruciad dus de voievozii români.
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 15