Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI

AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA

Facultatea de drept

Disciplina: Institutii juridico-statale

REFERAT

Notariat
A studentei anului I,
Carazan Olga, grupa 102
A verificat L. Chirtoaca

Chişinău 2016
Cuprins

-Date generale……………………………………………………….. 2-4


-Functia notarului…………………………………………………..5-6
-Reguli generale de indeplinire a actelor notariale….7-8
-Surse………………………………………………………………………9

1
Legea nr. 1453
din 08.11.2002
cu privire la notariat
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Domeniul reglementării


Prezenta lege stabileşte principiile şi modul de realizare a activităţii notariale, cerinţele
de bază înaintate faţă de actele notariale, precum şi statutul notarului.

Articolul 2. Noţiunea de notariat


(1) Notariatul este o instituţie publică de drept abilitată să asigure, în condiţiile legii,
ocrotirea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor şi statului prin îndeplinirea de
acte notariale în numele Republicii Moldova.
(2) Notariatul îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova,
prezentei legi, altor acte normative, precum şi a tratatelor internaţionale la care
Republica Moldova este parte.
(3) Pornind de la caracterul public al notariatului, Ministerul Justiţiei efectuează, în
conformitate cu legislaţia, reglementarea şi organizarea activităţii notariale.
(4) Activitatea notarială se realizează de notari şi de alte persoane, abilitate prin lege,
prin acte notariale şi consultaţii notariale.
(5) Activitatea notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele,
respectîndu-se imparţialitatea.
(6) Activitatea notarială nu este activitate de întreprinzător şi nu poate fi raportată la o
astfel de activitate, nu se realizează pe bază de întreprindere şi nu se află sub incidenţa
actelor legislative şi altor acte normative ce reglementează activitatea de întreprinzător.

Articolul 3. Actele notariale şi persoanele care le îndeplinesc


(1) Actele notariale pe teritoriul Republicii Moldova se îndeplinesc de notari publici
(în continuare – notari), de alte persoane abilitate prin lege, iar pe teritoriul
statelor străine - de oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii
Moldova (în continuare - persoane care desfăşoară activitate notarială).

2
(2) Actul notarial, purtînd sigiliul şi semnătura persoanei care desfăşoară activitate
notarială, este de autoritate publică, se prezumă legal şi veridic şi are forţă probantă şi
executorie.
(3) Actul notarial poate fi prevăzut de lege sau îndeplinit la cererea persoanei
interesate şi nu va cuprinde clauze contrare legii şi bunelor moravuri.

Articolul 4. Procedura îndeplinirii actelor notariale


(1) Actele notariale se îndeplinesc în condiţiile legii şi în modul stabilit.
(2) Ministerul Justiţiei elaborează şi aprobă regulamentul cu privire la modul de
îndeplinire a actelor notariale, forma şi conţinutul registrelor actelor notariale,
blanchetele speciale pe care se întocmesc actele notariale.
(3) Blanchetele speciale pe care se întocmesc actele notariale, în cazul în care acestea
sînt de evidenţă strictă, se înregistrează la Ministerul Justiţiei.

Articolul 5. Limba lucrărilor notariale


(1)Lucrările de secretariat notariale se efectuează în limba moldovenească.
(2) În conformitate cu art.17 din Legea nr.3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la
funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova actele notariale se
îndeplinesc în limba moldovenească şi în limba rusă.
(3) Actul notarial poate fi tradus în limba solicitată.

Articolul 6. Păstrarea secretului profesional


(1) Persoana care desfăşoară activitate notarială are obligaţia să păstreze secretul
profesional cu privire la actele îndeplinite şi la faptele care i-au devenit cunoscute în
timpul activităţii sale. (2) Informaţia cu privire la actele notariale îndeplinite se
eliberează persoanei în numele căreia acestea au fost îndeplinite. Informaţia cu privire
la testament se eliberează numai după decesul testatorului, în modul stabilit de
Ministerul Justiţiei.
(3) Informaţia cu privire la actele notariale îndeplinite se eliberează la cererea instanţei
de judecată, procuraturii, organelor de urmărire penală în legătură cu cauzele penale,
civile sau administrative aflate în curs de examinare şi la cererea organelor fiscale în
scopul exercitării atribuţiilor ce ţin de domeniul fiscal. (4) Comunicarea informaţiei ce
ţine de secretul profesional în orice alte cazuri se interzice.
(5) Obligaţia de a păstra secretul profesional se extinde şi asupra persoanelor cărora
aceste informaţii le-au devenit cunoscute în exerciţiul funcţiunii.

3
(6) Obligaţia de a păstra secretul profesional rămîne în vigoare şi după încetarea de
către persoana care desfăşoară activitate notarială a atribuţiilor sale, cu excepţia
cazurilor cînd părţile sau instanţa de judecată a eliberat persoana în cauză de această
obligaţie în legătură cu judecarea cauzei penale, civile sau administrative.
(7) Persoanele vinovate de divulgarea secretului profesional poartă răspundere în
conformitate cu legislaţia.

Articolul 7. Arhiva activităţii notariale


(1) Arhiva activităţii notariale este proprietate a statului, fiind parte integrantă a
Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
(2) Persoanele care desfăşoară activitate notarială acumulează, ţin evidenţa,
utilizează, păstrează şi predau arhiva activităţii notariale în condiţiile prevăzute de
legislaţie, de asemenea, sînt obligate să asigure integritatea actelor notariale, a
documentelor şi registrelor actelor notariale care se păstrează în arhivă.
(3) Modul de evidenţă, pregătire, păstrare şi predare la arhivă a actelor notariale se
stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
(4) Dreptul de a primi informaţii din arhiva notarială îl au persoanele în numele cărora
au fost îndeplinite actele notariale.
(5) Informaţiile cu privire la actul notarial, copia actului notarial, copiile documentelor
în baza cărora a fost îndeplinit actul notarial se eliberează din arhivă la solicitarea
instanţei de judecată, a procuraturii sau a organelor de urmărire penală în legătură cu
cauzele penale, civile sau administrative aflate în curs de examinare.

4
Functia notarului
 Notarul este persoana autorizată de stat să presteze în numele acestuia servicii
publice prin desfăşurarea activităţii notariale în baza licenţei eliberate de
Ministerul Justiţiei, în condiţiile prezentei legi.
 Notarul se numeşte în funcţie prin ordinul ministrului justiţiei.
 Notarul suportă toate cheltuielile pentru exercitarea activităţii sale conform
prezentei legi
 În activitatea sa notarul este independent şi se supune numai legii.
 Orice imixtiune în activitatea notarului este interzisă.

 Notar poate fi persoana care:


a) este cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliu pe teritoriul ei;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) este licenţiat în drept;
d) a efectuat stagiul de 1 an la notar şi a promovat concursul pentru suplinirea
locurilor vacante de notar anunţat de Ministerul Justiţiei;
e) posedă limba moldovenească;
f) nu are antecedente penale nestinse;
g) are o reputaţie ireproşabilă.

 Competenţa notarului
(1) Notarul îndeplineşte următoarele acte notariale
a) autentificarea actelor juridice (testamente, procuri, contracte);
b) procedura succesorală notarială şi eliberarea certificatului de moştenitor;
c) eliberarea certificatelor de proprietate;
d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
e) legalizarea semnăturilor de pe documente;
f) actele de protest al cambiilor;
g) prezentarea cecurilor spre plată şi certificarea neachitării lor;
h) legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele;
i) efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor;
j) transmiterea cererilor persoanelor fizice şi juridice altor persoane fizice şi
juridice;
k) primirea în depozit a sumelor băneşti şi titlurilor de valoare;
l) primirea documentelor la păstrare;
m) întocmirea protestului de mare;
n) asigurarea dovezilor;
o) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;

5
p) alte operaţiuni care nu contravin legislaţiei.
(2) Notarii dau consultaţii în materie notarială, altele decît cele referitoare la
conţinutul actelor notariale pe care le îndeplinesc şi participă, în calitate de
specialişti desemnaţi de părţi, la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice cu
caracter notarial.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor sale, notarul are competenţă generală, cu excepţia
următoarelor situaţii:
a) procedura succesorală notarială este de competenţa notarului care îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu;
b) în cazul moştenirilor succesive, moştenitorii pot alege pe oricare din notarii
care desfăşoară activitate pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu;
c) actele de protest al cambiilor se fac de notarul care desfăşoară activitate pe
teritoriul unde se face plata;
d) eliberarea duplicatului de pe actul notarial se face de notarul în a cărui arhivă
se păstrează originalul acestuia; precum şi
e) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
 Teritoriul de activitate a notarului
(1) Notarul este obligat să activeze în teritoriul de activitate pentru care a
promovat concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar.
(2) Schimbarea teritoriului de activitate a notarului se face exclusiv prin
concurs pentru locul declarat vacant, în condiţiile prevederilor art. 28 alin. (5) şi
(6). La concurs participă notarii care au desfăşurat activitate practică în domeniu
de cel puţin 5 ani. Concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate a
notarului este organizat pînă la desfăşurarea concursului pentru suplinirea
locurilor vacante de notar.
(3) Condiţiile de organizare a concursului pentru schimbarea teritoriului de
activitate a notarului se stabilesc în regulamentul aprobat de Ministerul Justiţiei.
Concursul pentru schimbarea teritoriului de activitate a notarului se susţine în
faţa comisiei de concurs pentru suplinirea locurilor vacante de notar.
(4) Ocuparea posturilor de către notarii care au promovat concursul pentru
schimbarea teritoriului de activitate se face în ordinea mediilor obţinute. În cazul
în care doi sau mai mulţi notari au aceeaşi medie, prioritate se acordă notarului
care:
a) are vechime mai mare în funcţia de notar;
b) în ultimul an nu a fost sancţionat disciplinar;
c) în ultimii 2 ani nu şi-a schimbat teritoriul de activitate;
d) domiciliază (împreună cu familia) de mai mult timp în localitatea în care solicită
schimbarea teritoriului de activitate.

6
(5) În cazul absenţei temporare a notarului de la birou, dacă pe teritoriul unde
îşi desfăşoară acesta activitatea nu este alt notar, ministrul justiţiei, ţinînd cont
de prevederile art. 20 alin. (1), schimbă temporar, prin ordin, competenţa
teritorială a notarului care îl va înlocui pe notarul absent.

Reguli generale de indeplinire a actelor notariale

Articolul 38. Locul îndeplinirii actelor notariale


(1) Actele notariale se îndeplinesc de persoanele care desfăşoară activitate notarială în
orele de program. Actele notariale se îndeplinesc în biroul notarial sau, după caz, în
instituţia respectivă.
(2) La solicitarea persoanelor interesate, actele notariale pot fi îndeplinite şi în afara
localului indicat la alin.(1), precum şi în afara orelor de program.

Articolul 39. Termenul de îndeplinire a actelor notariale


Actele notariale se îndeplinesc în ziua prezentării tuturor documentelor necesare, dacă
legea sau acordul părţilor nu prevede altfel.

Articolul 40. Amînarea şi suspendarea îndepliniriiactului notarial


(1) Îndeplinirea actului notarial poate fi amînată în cazul:
a) necesităţii verificării unor date suplimentare cu privire la actele şi faptele juridice prin
solicitarea informaţiei respective;
b) expertizării documentelor prezentate.
(2) Termenul de amînare va fi rezonabil pentru fiecare caz în parte şi va fi adus la
cunoştinţa persoanei care solicită îndeplinirea actului notarial.
(3) Îndeplinirea actului notarial se suspendă în baza hotărîrii instanţei de judecată pînă
la judecarea cauzei.

Articolul 41. Refuzul de a îndeplini actul notarial


(1) Notarul refuză efectuarea actului notarial în cazul dacă:
a) acesta este contrar legii sau nu corespunde cerinţelor legale;
7
b) actul notarial urmează a fi îndeplinit de un alt notar.
(2) Îndeplinirea actului notarial poate fi refuzată şi în cazul:
a) solicitării îndeplinirii lui în afara orelor de program, cu excepţia cazurilor în care
îndeplinirea actului notarial nu suferă amînare din motive obiective;
b) neachitării taxelor şi plăţilor stabilite.

(3) La cererea persoanei căreia i-a fost refuzată îndeplinirea actului notarial, motivul
refuzului se expune în scris. Refuzul se aduce la cunoştinţa persoanei interesate, în
termen de 10 zile din ziua adresării pentru îndeplinirea actului notarial, şi poate fi atacat
în instanţa de judecată. 8
(4) Dacă documentul prezentat trezeşte îndoieli, iar îndeplinirea actului notarial nu
poate fi refuzată, persoana care îndeplineşte actul notarial va atrage atenţia părţilor
asupra posibilelor consecinţe juridice şi va face menţiune expresă în act.
(5) Dacă partea nu acceptă menţiunea, persoana abilitată să îndeplinească actul notarial
refuză îndeplinirea acestuia.

\
8
Surse
1)www.lex.justice.md
2)www.google.com
3)www.referate.ro
4)www.clopotel.ro
5)Legea nr. 1453 cu privire la notariat