Sunteți pe pagina 1din 14

Aria curriculara: Limba si comunicare

Disciplina: Limba engleza Director,


Clasa: a VIII-a
Nr. ore pe sapt: 2
Manual: High Flyer
Profesor:
Scoala

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unități de Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Resurse Forme de Evaluare


învățare materiale organizare
a activitatii
Unit A Funcţii comunicative: 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, -exerciţii de răspuns la comenzi, manual organizare Observare
Journeys -A cere și a da indicații afirmații întrebări, formule simple de imagini frontala, sistematica
past and - A descrie o imagine 2.3 Participarea semnificativă la comunicare în societate; obiecte organizare -Temă
present Gramatică funcţională interacțiuni verbale în contexte familiare -exerciţii de confirmare a flashcards pe grupe, pentru
-Numerale colective 2.4 Exprimarea clară a unui punct de înţelegerii globale a unui text fise de lucru organizare acasa
-Present Perfect Simple vedere/opinii proprii pe teme familiare audiat, prin îndeplinirea unei fişe de evaluare individuala -Evaluare
și Continuous 3.1 Recunoașterea legăturii logice (de tip sarcini simple-bifare, încercuire, frontala
Vocabular: cauza-efect)între secvențele unui text citit lipire, desenare Probă orală
Mijloace de transport 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a -exerciţii de pronunţie; şi scrisă
unor informații relevante, necesare pentru -exerciţii de repetare după model a
realizarea unei sarcini de lucru unor cuvinte, sintagme, propoziţii;
citire cu voce tare;
-lectură în ritm propriu;

1
3.4 Deducere, pe baza contextului, a -dialoguri după model
semnificației sintagmelor/cuvintelor -recitare de poezii, interpretare de
necunoscute dintr-un text citit cântece, jocuri didactice
-exerciţii de completare de text
lacunar
Unit B Funcţii comunicative: 1.2 Identificarea elementelor - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
The - A accepta, a refuza o chei/informațiilor esențiale dintr-un mesaj de text lacunar imagini frontala, sistematica
world’s a invitație rostit in limbaj standard, cu viteza normală - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
stage Gramatică funcţională 2.1 Oferirea si solicitarea unor explicații pe receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
- locul adverbelor în teme cunoscute, referitoare la activitați, - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
propoziție întâmplări si situatii din universul imediat multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
- verbe urmate de 2.3 Participarea semnificativă la - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
gerrunziu followed b interacțiuni verbale in contexte familiare - exerciţii de identificare a
Vocabular: 3.4 Deducere, pe baza contextului, a elementelor necunoscute pe baza
- elementele unei piese semnificației sintagmelor/cuvintelor celor cunoscute
“Oresteia” necunoscute dintr-un text citit - exerciţii de corelare a unor
4.2 Ordonarea logică a ideilor intr-o cuvinte cu definiţia
narațiune corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit C Funcţii comunicative: 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Get better - A accepta, a refuza o afirmații de text lacunar imagini frontala, sistematica
soon invitație 2.4Exprimarea clară a unui punct de - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
- A exprima încrederea vedere/opinii proprii pe teme familiare receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
Gramatică funcţională 3.1 Recunoașterea legăturii logice (de tip - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
Obligativitatea/Sfatul/ cauza-efect)între secvențele unui text citit multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
Interzicerea unui lucru 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
Vocabular: unor informații relevante, necesare pentru - exerciţii de identificare a
simptomele unei boli realizarea unei sarcini de lucru elementelor necunoscute pe baza
3.4 Deducere, pe baza contextului, a celor cunoscute
semnificației sintagmelor/cuvintelor - exerciţii de corelare a unor
necunoscute dintr-un text citit cuvinte cu definiţia
corespunzătoare

2
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Revision Recapitulare 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, -exerciţii de răspuns la comenzi, manual organizare
afirmații întrebări, formule simple de imagini frontala, Temă
3.4 Deducere, pe baza contextului, a comunicare în societate; obiecte organizare pentru
semnificației sintagmelor/cuvintelor -exerciţii de confirmare a fise de lucru pe grupe, acasa
necunoscute dintr-un text citit înţelegerii globale a unui text fişe de evaluare organizare -Evaluare
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o audiat, prin îndeplinirea unei individuala frontala
narațiune sarcini simple-bifare, încercuire, Probă orală
lipire, desenare şi scrisă
-exerciţii de pronunţie; Portofoliu
-exerciţii de repetare după model a
unor cuvinte, sintagme, propoziţii;
-exerciţii de completare de text
lacunar
Unit 1: Gramatică funcţională 1.2 Identificarea elementelor - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Crossing -past tenses: chei/informațiilor esențiale dintr-un mesaj de text lacunar imagini frontala, sistematica
Borders recapitularea timpurilor rostit în limbaj standard, cu viteza normala - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
trecute 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului dintr- receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
Propozițiile negative și un mesaj audiat - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
întrebările 3.1 Recunoașterea legăturii logice (de tip multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
Vocabular: cauza-efect)intre secvențele unui text citit - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
-A se adapta unei noi 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a - exerciţii de identificare a
culturi unor informații relevante, necesare pentru elementelor necunoscute pe baza
realizarea unei sarcini de lucru celor cunoscute
4.4Redactarea unor scurte texte structurate - exerciţii de corelare a unor
(mini-eseuri) de diverse tipuri, pe teme din cuvinte cu definiţia
universul referențial corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 2: Funcţii comunicative: 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Exploring -a negocia soluțiile unei afirmații de text lacunar imagini frontala, sistematica
the world probleme 2.4Exprimarea clară a unui punct de - activităţi de confirmare a obiecte organizare
Gramatică funcţională vedere/opinii proprii pe teme familiare receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe,

3
- be /get used to 3.1 Recunoașterea legăturii logice (de tip - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare -Temă
- propoziții concesive: cauza-efect)intre secvențele unui text citit multiplă fişe de evaluare individuala pentru
even though, despite 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a - exerciţii de tip adevărat/ fals acasa
Vocabular: unor informații relevante, necesare pentru - exerciţii de identificare a -Evaluare
-exploratori, expediții realizarea unei sarcini de lucru elementelor necunoscute pe baza frontala
3.4 Deducere, pe baza contextului, a celor cunoscute
semnificației sintagmelor/cuvintelor - exerciţii de corelare a unor
necunoscute dintr-un text citit cuvinte cu definiţia
corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 3: Funcţii comunicative: 1.2 Identificarea elementelor - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
That’s A exprima părerea chei/informațiilor esențiale dintr-un mesaj de text lacunar imagini frontala, sistematica
What Gramatică funcţională rostit in limbaj standard, cu viteza normală - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
Friends -adjective + diferite 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului dintr- receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
Are For prepoziții un mesaj audiat - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
- so / such … that 2.1 Oferirea si solicitarea unor explicații pe multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
Vocabular: teme cunoscute, referitoare la activități, - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
-atitudini, relații întâmplări și situații din universul imediat - exerciţii de identificare a
3.4 Deducere, pe baza contextului, a elementelor necunoscute pe baza
semnificației sintagmelor/cuvintelor celor cunoscute
necunoscute dintr-un text citit - exerciţii de corelare a unor
cuvinte cu definiţia
corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 4: Funcţii comunicative: 1.3 Recunoașterea organizării logice a - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Kicks and -a exprima îngrijorarea componențelor unui mesaj audiat de text lacunar imagini frontala, sistematica
thrills Gramatică funcţională 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului dintr- - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
Întrebări indirect un mesaj audiat receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
Vorbirea indirectă 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
Vocabular: afirmații multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
-sport și emoție - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala

4
Sufixe ce schimbă 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a - exerciţii de identificare a
înțelesul gramatical unor informații relevante, necesare pentru elementelor necunoscute pe baza
realizarea unei sarcini de lucru celor cunoscute
4.4Redactarea unor scurte texte structurate - exerciţii de corelare a unor
(mini-eseuri) de diverse tipuri, pe teme din cuvinte cu definiţia
universul referential corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 5: Funcţii comunicative: 1.1 Întelegerea unor instrucțiuni detaliate - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Parents in - a prezenta un punct de prin executarea lor de text lacunar imagini frontala, sistematica
the vedere / o opinie 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
classroom - a exprima gusturi, unor informații relevante, necesare pentru receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
preferinţe realizarea unei sarcini de lucru - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
Gramatică funcţională 3.4 Deducere, pe baza contextului, a multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
-Sfaturi și sugestii: semnificației sintagmelor/cuvintelor - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
advice, recommends, necunoscute dintr-un text citit - exerciţii de identificare a
suggest, urge 4.2 Ordonarea logică a ideilor intr-o elementelor necunoscute pe baza
Vocabular: narațiune celor cunoscute
-relații familiale - exerciţii de corelare a unor
- “prieteni falși” cuvinte cu definiţia
-advice/advise, corespunzătoare
practice/practise - redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 6: Recapitulare 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, -exerciţii de răspuns la comenzi, manual organizare -Temă
Revision afirmații întrebări, formule simple de imagini frontala, pentru
3.4 Deducere, pe baza contextului, a comunicare în societate; obiecte organizare acasa
semnificației sintagmelor/cuvintelor -exerciţii de completare de text flashcards pe grupe, -Evaluare
necunoscute dintr-un text citit lacunar fise de lucru organizare frontala
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o fişe de evaluare individuala Probă orală
narațiune şi scrisă

5
Unit 7: Funcţii comunicative: 1.2 Identificarea elementelor - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Don’t - a descrie un proces chei/informațiilor esențiale dintr-un mesaj de text lacunar imagini frontala, sistematica
Judge a Gramatică funcţională rostit in limbaj standard, cu viteza normală - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
Book by Pronumele relativ 3.4 Deducere, pe baza contextului, a receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
Its Cover Vocabular: semnificației sintagmelor/cuvintelor - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
Elemente legate de necunoscute dintr-un text citit multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
citire 4.1 Redactarea unei povestiri, urmand un - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
plan narativ - exerciţii de identificare a
elementelor necunoscute pe baza
celor cunoscute
- exerciţii de corelare a unor
cuvinte cu definiţia
corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte

6
Unit 8: Gramatică funcţională 1.2 Identificarea elementelor - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Puzzling -Past Perfect chei/informațiilor esențiale dintr-un mesaj de text lacunar imagini frontala, sistematica
Puzzles Continuous rostit in limbaj standard, cu viteza normala - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
-Posesivul 3.1 Recunoașterea legăturii logice (de tip receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
Vocabular: cauza-efect)intre secvențele unui text citit - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
Substantive compuse 3.3 Identificarea si transpunerea unor multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
informații din texte in tabele, scheme, - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
grafice, diagrame etc - exerciţii de identificare a
4.2 Ordonarea logică a ideilor intr-o elementelor necunoscute pe baza
narațiune celor cunoscute
- exerciţii de corelare a unor
cuvinte cu definiţia
corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte

Unit 9: Funcţii comunicative: 1.2 Identificarea elementelor - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Home and --a cere şi a da indicaţii chei/informațiilor esențiale dintr-un mesaj de text lacunar imagini frontala, sistematica
Away de orientare rostit în limbaj standard, cu viteză normală - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
- a descrie locuri şi 3.1 Recunoașterea legăturii logice (de tip receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
obiecte cauza-efect)intre secvențele unui text citit - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
Gramatică funcţională 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
- Articolul a, an, the, unor informații relevante, necesare pentru - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
articolul zero realizarea unei sarcini de lucru - exerciţii de identificare a
Vocabular: 4.4Redactarea unor scurte texte structurate elementelor necunoscute pe baza
Substantive numărabile (mini-eseuri) de diverse tipuri, pe teme din celor cunoscute
și nenumărabile universul referențial - exerciţii de corelare a unor
cuvinte cu definiţia
corespunzătoare

7
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 10: Funcţii comunicative: 2.3 Participarea semnificativă la - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Myths and - a relata evenimente la interacțiuni verbale in contexte familiare de text lacunar imagini frontala, sistematica
Legend trecut 2.4Exprimarea clară a unui punct de - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
Gramatică funcţională vedere/opinii proprii pe teme familiare receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
-a exprima scopul: to, in 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
order / so as not to, so unor informații relevante, necesare pentru multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
(that) too, enough realizarea unei sarcini de lucru - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
Vocabular: 3.4 Deducere, pe baza contextului, a - exerciţii de identificare a
-mituri, legende semnificației sintagmelor/cuvintelor elementelor necunoscute pe baza
necunoscute dintr-un text citit celor cunoscute
4.1 Redactarea unei povestiri, urmând un - exerciţii de corelare a unor
plan narativ cuvinte cu definiţia
corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 11: Funcţii comunicative: 1.3 Recunoașterea organizării logice a - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Rocking - a exprima gusturi, componențelor unui mesaj audiat de text lacunar imagini frontala, sistematica
’n’ Rolling preferinţe 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului dintr- - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
Gramatică funcţională un mesaj audiat receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
- verbe tranzitive 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
-need to do, need afirmații multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
doing/to be done 2.3 Participarea semnificativă la - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
Vocabular: interacțiuni verbale in contexte familiare - exerciţii de identificare a
-concerte pop și 3.4 Deducere, pe baza contextului, a elementelor necunoscute pe baza
tehnologii noi semnificației sintagmelor/cuvintelor celor cunoscute
necunoscute dintr-un text citit - exerciţii de corelare a unor
cuvinte cu definiţia
corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte

8
Unit 12: Recapitulare 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, -exerciţii de răspuns la comenzi, manual organizare -Temă
Revision afirmații întrebări, formule simple de imagini frontala, pentru
3.4 Deducere, pe baza contextului, a comunicare în societate; obiecte organizare acasa
semnificației sintagmelor/cuvintelor -exerciţii de completare de text flashcards pe grupe, -Evaluare
necunoscute dintr-un text citit lacunar fise de lucru organizare frontala
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o fişe de evaluare individuala Probă orală
narațiune şi scrisă

Unit 13: Funcţii comunicative: 1.3 Recunoașterea organizării logice a - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
What’s On - a prezenta un punct de componențelor unui mesaj audiat de text lacunar imagini frontala, sistematica
the Box? vedere / o opinie 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
- a exprima gusturi, unor informații relevante, necesare pentru receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
preferinţe realizarea unei sarcini de lucru - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
funcţională 3.4 Deducere, pe baza contextului, a multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
-Present Simple cu semnificației sintagmelor/cuvintelor - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
valoare de Viitor necunoscute dintr-un text citit - exerciţii de identificare a
Vocabular: 4.2 Ordonarea logică a ideilor intr-o elementelor necunoscute pe baza
-tipuri de programe narațiune celor cunoscute
- exerciţii de corelare a unor
cuvinte cu definiţia
corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 14: Funcţii comunicative: 1.1 Întelegerea unor instructiuni detaliate - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Just the descrieri prin executarea lor de text lacunar imagini frontala, sistematica
Job Gramatică funcţională 2.4Exprimarea clară a unui punct de - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
- propoziții condiționale vedere/opinii proprii pe teme familiare receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
care încep cu unless, 3.1 Recunoașterea legăturii logice (de tip - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
provided / providing cauza-efect)intre secvențele unui text citit multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
(that), as long as 3.4 Deducere, pe baza contextului, a - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
- condiționalul de tip II semnificației sintagmelor/cuvintelor
Vocabular: necunoscute dintr-un text citit

9
-occupații: model și - exerciţii de identificare a
arheolog elementelor necunoscute pe baza
celor cunoscute
- exerciţii de corelare a unor
cuvinte cu definiţia
corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 15: A Funcţii comunicative: 3.1 Recunoașterea legăturii logice (de tip - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Slice of - a descrie şi compara cauza-efect)intre secvențele unui text citit de text lacunar imagini frontala, sistematica
Life oameni 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
unor informații relevante, necesare pentru receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
Gramatică funcţională realizarea unei sarcini de lucru - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
-locul adjectivelor în 3.4 Deducere, pe baza contextului, a multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
propoziție semnificației sintagmelor/cuvintelor - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
- verbe: tranzitive and necunoscute dintr-un text citit - exerciţii de identificare a
intranzitive 4.1 Redactarea unei povestiri, urmând un elementelor necunoscute pe baza
Vocabular: plan narativ celor cunoscute
-adjective cu înțeles 4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o - exerciţii de corelare a unor
asemănător narațiune cuvinte cu definiţia
corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 16: Gramatică funcţională 1.2 Identificarea elementelor - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Dreams -Wish/if only past tense, chei/informațiilor esențiale dintr-un mesaj de text lacunar imagini frontala, sistematica
and wish + would needn’t, rostit în limbaj standard, cu viteză normală - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
Worries don’t have/need to, 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
needn’t have, didn’t unor informații relevante, necesare pentru - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
have / need to realizarea unei sarcini de lucru multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
Vocabular: 3.4 Deducere, pe baza contextului, a - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
- visurile și temerile semnificației sintagmelor/cuvintelor - exerciţii de identificare a
adolescenților necunoscute dintr-un text citit elementelor necunoscute pe baza
celor cunoscute

10
4.3 Exprimarea unor opinii/puncte de - exerciţii de corelare a unor
vedere/ argumente asupra unor teme de cuvinte cu definiţia
interes din universul apropiat corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Revision Recapitulare 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, -exerciţii de răspuns la comenzi, manual organizare -Temă
afirmații întrebări, formule simple de imagini frontala, pentru
3.4 Deducere, pe baza contextului, a comunicare în societate; obiecte organizare acasa
semnificației sintagmelor/cuvintelor -exerciţii de completare de text flashcards pe grupe, -Evaluare
necunoscute dintr-un text citit lacunar fise de lucru organizare frontala
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o fişe de evaluare individuala Probă orală
narațiune şi scrisă

- completare de tabel; completare manual organizare -Observare


Unit 17: In Funcţii comunicative: de text lacunar
1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului dintr- imagini frontala, sistematica
the Dead - a prezenta un punct de un mesaj audiat - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
of the vedere / o opinie 2.1 Oferirea si solicitarea unor explicații pe
receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
Night - a exprima gusturi, teme cunoscute, referitoare la activități, - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
preferinţe întâmplări si situații din universul imediat
multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
Gramatică funcţională 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
-wish / if only + Past afirmații - exerciţii de identificare a
Perfect, regret + verb – 3.1 Recunoașterea legăturii logice (de tip elementelor necunoscute pe baza
ing. cauza-efect)intre secvențele unui text citit
celor cunoscute
Vocabular: 3.4 Deducere, pe baza contextului, a - exerciţii de corelare a unor
-vise și visuri semnificației sintagmelor/cuvintelor
cuvinte cu definiţia
-verb+ -ing or necunoscute dintr-un text citit corespunzătoare
to+infinitive - redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 18: Recapitulare 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, -exerciţii de răspuns la comenzi, manual organizare -Temă
Revision afirmații întrebări, formule simple de imagini frontala, pentru
comunicare în societate; obiecte organizare acasa
flashcards pe grupe,

11
3.4 Deducere, pe baza contextului, a -exerciţii de completare de text fise de lucru organizare -Evaluare
semnificației sintagmelor/cuvintelor lacunar fişe de evaluare individuala frontala
necunoscute dintr-un text citit Probă orală
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o şi scrisă
narațiune
Unit 19. Gramatică funcţională 1.1 Întelegerea unor instrucțiuni detaliate - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
How Was - Diateza pasivă - prin executarea lor de text lacunar imagini frontala, sistematica
It Done? recapitulare 2.1 Oferirea si solicitarea unor explicații pe - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
- verbele modale teme cunoscute, referitoare la activități, receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
- impersonal it. întâmplări si situații din universul imediat - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
Vocabular: 2.4Exprimarea clară a unui punct de multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
-gadgeturi și invenții vedere/opinii proprii pe teme familiare - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a - exerciţii de identificare a
unor informații relevante, necesare pentru elementelor necunoscute pe baza
realizarea unei sarcini de lucru celor cunoscute
4.4Redactarea unor scurte texte structurate - exerciţii de corelare a unor
(mini-eseuri) de diverse tipuri, pe teme din cuvinte cu definiţia
universul referential corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 20: Funcţii comunicative: 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Young - a prezenta un punct de afirmații de text lacunar imagini frontala, sistematica
People in vedere / o opinie 2.3 Participarea semnificativă la - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
the News Gramatică funcţională interacțiuni verbale in contexte familiare receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
-Prepoziții: as, like, 3.3 Identificarea si transpunerea unor - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
as...as, as if / as though informații din texte in tabele, scheme, multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
Vocabular: grafice, diagrame etc - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
- prefixe care ajută la 3.4 Deducere, pe baza contextului, a - exerciţii de identificare a
formarea antonimelor semnificației sintagmelor/cuvintelor elementelor necunoscute pe baza
-stilul gazetăresc necunoscute dintr-un text citit celor cunoscute
- exerciţii de corelare a unor
cuvinte cu definiţia
corespunzătoare

12
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 21: Gramatică funcţională 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Behind the - Propoziții cu verb la unor informații relevante, necesare pentru de text lacunar imagini frontala, sistematica
Scenes participiu - See / hear realizarea unei sarcini de lucru - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
somebody do / doing 3.3 Identificarea si transpunerea unor receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
something. informații din texte in tabele, scheme, - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
Vocabular: grafice, diagrame etc multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
- cuvinte cu înțeles 3.4 Deducere, pe baza contextului, a - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
asemănător semnificației sintagmelor/cuvintelor - exerciţii de identificare a
-filmele și efectele necunoscute dintr-un text citit elementelor necunoscute pe baza
speciale 4.1 Redactarea unei povestiri, urmand un celor cunoscute
plan narativ - exerciţii de corelare a unor
cuvinte cu definiţia
corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 22: Funcţii comunicative: 1.2 Identificarea elementelor - completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Land of - a exprima gânduri şi chei/informațiilor esențiale dintr-un mesaj de text lacunar imagini frontala, sistematica
the Brave? sentimente rostit în limbaj standard, cu viteză normală - activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
- a descrie sentimente şi 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
personalităţi afirmații - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
- a prezenta un punct de 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
vedere / o opinie unor informații relevante, necesare pentru - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
Gramatică funcţională realizarea unei sarcini de lucru - exerciţii de identificare a
- a relata evenimente la 3.3 Identificarea si transpunerea unor elementelor necunoscute pe baza
trecut și la viitor: could, informații din texte in tabele, scheme, celor cunoscute
be able to, manage to. grafice, diagrame etc - exerciţii de corelare a unor
Vocabular: cuvinte cu definiţia
-cuvinte cu sens corespunzătoare
descriptiv - redactare de paragrafe şi texte
scurte

13
Unit 23: Funcţii comunicative: 1.2 Identificarea elementelor- completare de tabel; completare manual organizare -Observare
Let’s Keep - a prezenta un punct de chei/informațiilor esențiale dintr-un mesaj de text lacunar imagini frontala, sistematica
Talking vedere / o opinie rostit în limbaj standard, cu viteză normală- activităţi de confirmare a obiecte organizare -Temă
Gramatică funcţională 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, receptării (bifează, încercuieşte) flashcards pe grupe, pentru
- Viitorul și viitorul afirmații - exerciţii cu alegere duală / fise de lucru organizare acasa
anterior 3.2 Selectarea, din mai multe texte citite, a
multiplă fişe de evaluare individuala -Evaluare
Vocabular: unor informații relevante, necesare pentru - exerciţii de tip adevărat/ fals frontala
-limbă și limbaj realizarea unei sarcini de lucru - exerciţii de identificare a
elementelor necunoscute pe baza
celor cunoscute
- exerciţii de corelare a unor
cuvinte cu definiţia
corespunzătoare
- redactare de paragrafe şi texte
scurte
Unit 24: Recapitulare 3.1 Extragerea unor informatii generale si -exerciţii de răspuns la comenzi, manual organizare -Temă
revision specifice dintr-un text citit în gând întrebări, formule simple de imagini frontala, pentru
4.2 Descrierea unor persoane si locuri după comunicare în societate; obiecte organizare acasa
un plan dat -exerciţii de completare de text flashcards pe grupe, -Evaluare
lacunar fise de lucru organizare frontala
fişe de evaluare individuala Probă orală
şi scrisă

14