Sunteți pe pagina 1din 4

Lăcuitorilōr

M o ld a v īe ī ș i V a la h īe ĭ!

D upă PR E A ÎN A L TA a ÎM PĂ R Ă T EȘT IĬ SA LE M Ă R IR Ĭ poruncă


eu întru în țara voastră cu armīĭa încredințată ōcârmuirīĭ meale.
Pur- tătoarea de biruință ōastea a SÂ NG U R' STĂ PÂ N ITO RIULU Ĭ a
to ată R ō ssiĭa, Ō cro tito riu lu ĭ v o stru , în trân d ' în h o tarăle M o ld av īeĭ
vă aduċe voaō zălog' a buneĭ rânduelĭ și aċeiĭ de săvârșit' sigurivsirĭ.
Lăcuitorilōr' de toate stările! prīĭmițĭ pre vitejīĭ ōstașĭ Rōs- sīeneștĭ
c a p re fra țīĭ ș i c a p re a p ă ră to rīĭ v o ș trīĭ ċ e ĭ fire ș tĭ. S â rg u - ițiv ă a
aġ iu to ra m ișcările arm īeĭ și a ō îndestula pre ĭa la ċele neapă- rate
tre b u in țĭ: a rătațĭ n o aō d o v e ȥĭ a d ra g o ste ĭ v o astre , ċe īĭ d e d em u lt'
cunoscute, cătră Imperīĭa, care cu neadormire apră dreptățile voastre.
R ă ȥb o iu l ċ e sa u d e c la risit d e c ă tră R ō ssiĭa P o rțīĭ O to m a n iċ e ștĭ
are u n sc o p o s': c a să se îm p lin e a s c ă fă g ă d u in țe le ċ e a le c ă lc a te , ș i
ca săse ră d iċ e în tr u p u te a r e tr a c ta tu r ile , ċ e a le ċ e în a in te a a to a tă
lumea sau închīĭat'. V oĭ vețĭ fi m arturĭ lucrărilōr' ċelōr de răȥboiu, a
cărōra u rm ările n u p o t' asă atin ġ e d e v o ĭ: în lin iștea ċea cu ō d ih n ă
afīerosi- țiv ă p r e v o ĭ fo lo s u lu ĭ P a trīe ĭ v o a s tre , ș i n u v ă d e p ă rta țĭ
de împli- nirea datorieĭ ċeīĭ sfinte pentru voĭ. L eġ iu irile
ș i ō b iċ e iu r ile s tr ă m o ș e ș tĭ, d r e p tu l' a f ie ș te c ă r u ĭa d in tr e v o ĭ,
d re p tă țile ș i p ro n o m īile a s fin te ĭ B is e a ric īĭ n o a s tre v ō r ră m â n e a
neclătite. Spre siguranțīĭa buneĭ stărīĭ voastre ÎM P Ă R Ă T E A SC A
SA M ĂRIRE a u b in e v o it a m ĭ în c re d in ța m ie , c a în d a tă să a șe ȥ u
în P rin ċ ip a tu rile a ċ e s t e a v r e m e a l n i c ă Î n a l t ă ō c â r m u i r e , s u p t '
P r e ȥ id e n țīĭa S f e tn ic u lu ĭ d e t a ĭ n ă G r a f ' P a l e n ', a s u p r a c ă r u ĭ a
M O N A R H U L a u p u s c r e d in ța S a . L u ĭ ĭs a u d a t' p u te a r e ș i ĭs a u
porunċit' a întra în deregătoriĭa D epainîn- P u tern iċitu lu ĭ P reȥid en t'
a D iv a n u rilō r M o ld a v īe ĭ ș i V a la h īĭ. D in P a r te a m e a e u n u v o iu
înċeta a aġiuta ōstenealelōr' luĭ în ōcârm uirea a- ċestōr' Prinċipaturĭ
, și d in p re u n ă c u a ċ e ĭa a a v e a p riv e g īĭa re ċ e a c u m a ĭ m a re tă rie ,
c a să s e p ă ȥ a s c ă râ n d u ĭa la ċ e a d e s ă v â rș it' în to a te C o rp u s u rile ș i
părțile a arm īeĭ, care Întrutotpream ilostiv' sau încre- d in țat' m ie. Ș i
însum ĭ ċeale m aĭ m icĭ neōrânduelĭ nescăpat să vōr' supune pedepsīĭ,
v o ĭ p u tețĭ a v ă răȥ âm a p e aċ ea ste fă g ăd u in țĭ. L ă c u ito rilō r'
M o l d a v ī e ĭ ș i V a l a h ī e ĭ ! r ă ȥ b o i u l ', ċ e s ă d e ș c h i d e d e c ă - t r ă
ÎM P Ă R Ă T E A S C A S A M Ă R IR E d u p ă n eap ărata n ev o e, n u v ă v a
lipsi pre voĭ de toate aċele îndem ânărĭ, ċe sânt' unite cu paċea. E l'
fīin d ' p o rn it s p re a ș e ȥ a re a lin iș tīĭ, v a în tă ri a v o a s tră p o litiċ ia s c ă
fīin ță p rin tra c ta tu rile , c a re p o t' ș te rġ e u rm e le n e c a ȥ u rilō r'
ċe ațĭ p ă t i m i t ', ș i s p r e a t o t d e a u n a a î n g r ă d i a v o a s t r ă
fe riċ ire S u p u n e r e a s t ă p â n i i l ō r ', u ĭ t a r e a î m p ă r e c h ī e r i l ō r '
ċ e lō r ' p ī e r ȥ ă t o a r e , c a r e s a u n ă s c u t ' d i n ' a n a r h i ĭ a , j e r t v i r e a
c u to a te în te re s u rile s a le b in e lu ĭ ċ e lu ĭ d e ō b ș te : a ċ e s te a
sâ n t' în d a to rire le , c a re s ă p u n ' a su p ra v o a s tră . Îm p lin ițile
p r e i a l e c u u s â r d ī e ș i c u u n i m e î n t r u u n s u f l e t ', ș i c u
a ċ ia s ta a ġ iu ta țĭ s c o p o s u rilō r' ċ e lō r' fă c ă to a re d e b in e a
ÎM P Ă R Ă T E - Ș T I Ĭ S A L E M Ă R I R Ĭ , c u a c ă r u ĭa n u m e v ă
în d a to r e s c ' p r e v o ĭ c ă tr ă a - ċ i a s t a ; R ă v n i n d ' f o l o s u l u ĭ P a t r ī e ĭ
v o a s tre , v o ĭ v e țĭ c â ș tig a n o a ō d r e p tă țĭ s p r e ō c r o tir e a
ș i m i l a A P R E A P U T E A R N I C U L U Ĭ M O N A R H '.

1828 A N U L.

Glabnaĭa Kvartira

Ċel maĭ mare Povățuitoriu a armīeĭ: Ġeneral'- Feldmarșal' Graf'


V itġenșteni'.