Sunteți pe pagina 1din 172

Atlas Copco

Compresoare elicoidale rotative cu injecţie de ulei

GA 5, GA 7, GA 11

Manual de instruire
Atlas Copco
Compresoare elicoidale rotative cu injecţie de ulei

GA 5, GA 7, GA 11
De la următoarele numere de serie în continuare: CAI 700 000

Manual de instruire

Notă de copyright

Orice utilizare sau copiere neautorizată a conţinutului sau oricărei părţi este interzisă.

Aceasta se aplică în special mărcilor comerciale înregistrate, denumirilor de modele,


numerelor de piese componente şi desenelor.

Acest manual de instruire respectă cerinţele pentru instrucţiuni specificate prin directiva
pentru echipamente 98/37/EC şi este valabil atât pentru echipamente cu, cât şi fără etichetă
CE.

2
Cuprins

1 Măsuri de securitate.........................................................................................................................................8

1.1 Simboluri de securitate .............................................................................................................................8

1.2 Măsuri de securitate în timpul instalării ...................................................................................................8

1.3 Măsuri de securitate în timpul instalării .................................................................................................10

1.4 Măsuri de securitate în timpul mentenanţei sau reparaţiilor...................................................................12

2. Descriere generală ........................................................................................................................................14

2.1 Introducere..............................................................................................................................................14

2.2 Circuitul de aer .......................................................................................................................................18

2.3 Sistemul de ulei ......................................................................................................................................19

2.4 Sistemul de răcire ...................................................................................................................................20

2.5 Sistemul de condensare ..........................................................................................................................20

2.6 Sistemul de reglare .................................................................................................................................21

2.7 Sistemul electric .....................................................................................................................................22

2.8 Scheme electrice .....................................................................................................................................23

2.9 Uscătorul de aer......................................................................................................................................25

3 Controllerul Elektronikon®...........................................................................................................................27

3.1 Regulatorul Elektronikon® .....................................................................................................................27

3.2 Panoul de control....................................................................................................................................28

3.3 Simboluri folosite pe afişaj.....................................................................................................................29

3.4 Ecranul principal ....................................................................................................................................31

3.5 Avertizarea de oprire ..............................................................................................................................31

3.6 Oprirea....................................................................................................................................................33

3.7 Avertizare de service ..............................................................................................................................35

3.8 Parcurgerea tuturor ecranelor .................................................................................................................36

3.9 Vizualizarea temperaturilor de ieşire şi punct de rouă ...........................................................................40

3.10 Vizualizarea orelor de funcţionare .......................................................................................................41

3.11 Vizualizarea pornirilor motorului.........................................................................................................41

3.12 Vizualizarea orelor de modul ...............................................................................................................42

3
3.13 Vizualizarea orelor de încărcare ...........................................................................................................42

3.14 Vizualizarea releului de încărcare ........................................................................................................43

3.15 Vizualizarea/resetarea ceasului de service............................................................................................43

3.16 Selecţie între comandă locală, la distanţă sau prin LAN ......................................................................45

3.17 Vizualizarea/modificarea controlului de adrese CAN ..........................................................................45

3.18 Vizualizare/modificare IP, gateway şi subnet mask .............................................................................47

3.19 Vizualizarea/modificarea setărilor de bandă de presiune .....................................................................49

3.20 Modificarea selecţiei de bandă de presiune ..........................................................................................50

3.21 Vizualizarea/modificarea setărilor de ceas de service ..........................................................................51

3.22 Vizualizarea/modificarea unităţilor de temperatură .............................................................................51

3.23 Vizualizarea/modificarea unităţilor de presiune...................................................................................52

3.24 Activarea repornirii automate după o cădere de tensiune.....................................................................52

3.25 Selecţie între pornirea Y-D sau DOL ...................................................................................................52

3.26 Vizualizarea/modificarea timpului de încărcare...................................................................................53

3.27 Vizualizarea/modificarea timpului minim de oprire.............................................................................53

3.28 Activarea protecţiei cu parolă...............................................................................................................54

3.29 Activarea detecţiei la distanţă a presiunii de încărcare/descărcare.......................................................54

3.30 Vizualizarea/modificarea setărilor de protecţie ....................................................................................55

3.31 Ecranele de test.....................................................................................................................................56

3.32 Serverul web.........................................................................................................................................57

3.33 Setările programabile............................................................................................................................66

4. Controllerul grafic Elektronikon® ...............................................................................................................70

4.1 Controllerul grafic Elektronikon® .........................................................................................................70

4.2 Panoul de control....................................................................................................................................72

4.3 Simboluri folosite ...................................................................................................................................73

4.4 Ecranul principal ....................................................................................................................................76

4.5 Apelarea meniurilor................................................................................................................................78

4.6 Meniul de intrări .....................................................................................................................................79

4.7 Meniul Ieşiri ...........................................................................................................................................80

4
4.8 Contori....................................................................................................................................................82

4.9 Meniul Service........................................................................................................................................83

4.10 Meniul Valori de referinţă ....................................................................................................................87

4.11 Meniu istoric evenimente .....................................................................................................................89

4.12 Modificarea setărilor generale ..............................................................................................................90

4.13 Meniul Informaţii .................................................................................................................................91

4.14 Meniul ceas săptămânal........................................................................................................................92

4.15 Meniul de test .....................................................................................................................................100

4.16 Meniul parolă utilizator ......................................................................................................................101

4.17 Serverul web.......................................................................................................................................102

4.18 Setările programabile..........................................................................................................................109

5 Separatorul de ulei/condens OSD (opţional) ...............................................................................................113

5.1 Unitatea OSD........................................................................................................................................113

5.2 Instrucţiuni de instalare ........................................................................................................................114

5.3 Instrucţiuni de operare şi mentenanţă ...................................................................................................115

5.4 Pictograme............................................................................................................................................116

6 Instalare .......................................................................................................................................................117

6.1 Scheme la dimensiuni...........................................................................................................................117

6.2 Propunere de instalare ..........................................................................................................................123

6.3 Conexiunile electrice ............................................................................................................................126

6.4 Pictograme............................................................................................................................................132

7 Instrucţiuni de operare.................................................................................................................................132

7.1 Pornirea iniţială ....................................................................................................................................132

7.2 Înainte de pornire..................................................................................................................................136

7.3 Pornirea.................................................................................................................................................136

7.4 În timpul funcţionării............................................................................................................................137

7.5 Verificarea afişajului ............................................................................................................................138

7.6 Oprirea..................................................................................................................................................139

7.7 Scoaterea din funcţiune ........................................................................................................................140

5
8. Mentenanţă .................................................................................................................................................141

8.1 Planul de mentenanţă preventivă..........................................................................................................141

8.2 Specificaţii privind uleiul .....................................................................................................................144

8.3 Depozitare după instalare .....................................................................................................................145

8.4 Trusele de service .................................................................................................................................145

8.5 Evacuarea materialelor folosite ............................................................................................................145

9 Reglaje şi proceduri de service....................................................................................................................145

9.1 Motorul de antrenare ............................................................................................................................145

9.2 Filtrul de aer .........................................................................................................................................146

9.3 Schimbarea uleiului şi a filtrului de ulei...............................................................................................146

9.4 Schimbarea separatorului de ulei..........................................................................................................148

9.5 Răcitoarele............................................................................................................................................148

9.6 Tensionarea şi înlocuirea curelelor.......................................................................................................149

9.7 Valvele de siguranţă .............................................................................................................................150

9.8 Instrucţiuni pentru întreţinerea uscătorului...........................................................................................152

10 Rezolvarea problemelor.............................................................................................................................154

10.1 Rezolvarea problemelor......................................................................................................................154

11 Date tehnice ...............................................................................................................................................157

11.1 Indicaţiile de pe ecran.........................................................................................................................157

11.2 Dimensiunea cablului electric ............................................................................................................158

11.3 Setări pentru releul şi siguranţele de suprasarcină..............................................................................161

11.4 Comutatoare uscător ...........................................................................................................................162

11.5 Condiţii de referinţă şi limitări ...........................................................................................................162

11.6 Date despre compresor .......................................................................................................................162

11.7 Date tehnice controller Elektronikon®...............................................................................................168

12 Instrucţiuni pentru utilizarea receptorului de aer.......................................................................................170

12.1 Instrucţiuni de utilizare.......................................................................................................................170

13 Recomandări pentru inspecţie ...................................................................................................................171

13.1 Recomandări pentru inspecţie ............................................................................................................171

6
14 PED ...........................................................................................................................................................171

14.1 Directive privind echipamentele sub presiune....................................................................................171

7
1 Măsuri de securitate

1.1 Simboluri de securitate

Explicaţie

Pericol de moarte

Avertizare

Notă importantă

1.2 Măsuri de securitate în timpul instalării

Răspunderea pentru orice fel de pagube materiale sau răniri ale persoanelor
rezultând din neglijarea acestor măsuri de securitate, sau din nerespectarea
măsurilor normale de precauţie sau neacordarea atenţiei necesare pentru
instalarea, operarea, mentenanţa şi repararea maşinii, chiar dacă nu sunt
declarate în mod expres, nu va fi asumată de fabricantul maşinii.

Măsuri generale de securitate

1. Operatorul trebuie să folosească practici de securitate a muncii şi să respecte toate cerinţele şi


regulamentele locale de securitate a muncii.

2. Dacă una dintre regulile de mai jos nu sunt compatibile cu legislaţia locală, atunci se va aplica cea mai
severă dintre cele două reglementări.

3. Instalarea, operarea, mentenanţa şi reparaţiile trebuie efectuate de personal autorizat, instruit şi specializat.

4. Compresorul nu este considerat capabil de a produce aer de calitatea necesară utilizării pentru respirat.
Pentru aer de calitatea necesară respirării, aerul comprimat trebuie purificat adecvat conform legislaţiei şi
standardelor locale.

5. Înainte de orice operaţii de mentenanţă, reparaţii, reglare sau orice alte operaţii neuzuale, opriţi
compresorul, apăsaţi butonul de oprire de urgenţă, opriţi tensiunea electrică şi depresurizaţi compresorul.
Suplimentar, separatorul de pe calea de alimentare cu energie electrică trebuie deschis şi blocat în această
poziţie.

6. Nu vă jucaţi niciodată cu aerul comprimat. Nu aplicaţi aerul comprimat pe pielea dumneavoastră şi nu


îndreptaţi niciodată jetul de aer comprimat către alte persoane. Nu utilizaţi niciodată aerul comprimat pentru
a curăţa murdăria de pe îmbrăcăminte. Când utilizaţi aerul comprimat pentru curăţarea maşinii, efectuaţi
operaţia cu măsuri extreme de precauţie şi utilizaţi protecţia ochilor.

7. Proprietarul este responsabil cu întreţinerea unităţii în bună stare de funcţionare. Piesele şi accesoriile vor
fi înlocuite dacă nu corespund unei exploatări sigure.

Măsuri de securitate în timpul instalării

1. Maşina trebuie ridicată numai cu ajutorul echipamentelor adecvate, conform reglementărilor locale. Părţile
care se pot mişca sau desprinde trebuie fixate sigur înainte de ridicare. Este strict interzisă staţionarea sub
8
greutatea ridicată sau staţionarea în zona de risc din jurul maşinii ridicate. Acceleraţia şi deceleraţia de
ridicare trebuie menţinute în limitele de securitate. Purtaţi o cască de protecţie atunci când lucraţi în aria
echipamentului ridicat.

2. Plasaţi maşina în mediu de funcţionare cu aer cât mai rece şi mai curat posibil. Dacă este necesar instalaţi
o conductă de aspiraţie. Nu astupaţi niciodată o cale de admisie a aerului. Trebuie acordată grijă minimizării
pătrunderii de umezeală prin priza de admisie a aerului.

3. Înainte de conectarea conductelor trebuie îndepărtate orice flanşe de astupare, dopuri, capace şi pungi cu
agent desicator.

4. Furtunurile de aer trebuie să fie de dimensiunile corecte şi adecvate pentru presiunea de lucru. Nu utilizaţi
niciodată furtunuri roase, deteriorate sau uzate. Conductele de distribuţie şi conexiunile trebuie să fie de
dimensiuni corecte şi adecvate funcţionării sub presiune.

5. Aerul aspirat trebuie să nu conţină gaze inflamabile, vapori şi particule, de exemplu solvenţi de vopsea,
care pot provoca incendii interne şi explozii.

6. Aranjaţi priza de aspiraţie a aerului astfel încât piesele de îmbrăcăminte să nu poată fi atrase înăuntru.

7. Asiguraţi-vă că conducta de descărcare de la compresor la postrăcitor sau la reţeaua de aer este liberă să se
dilate cu temperatura şi că nu este în contact cu sau în apropiere de materiale inflamabile.

8. Nu este permisă exercitarea de forţe din exterior asupra valvei de evacuare a aerului. Conducta conectată
la aceasta trebuie să nu fie tensionată.

9. Dacă se instalează controlul de la distanţă, maşina trebuie să aibă o semnalizare clară de: PERICOL:
Această maşină este controlată de la distanţă şi poate să pornească fără avertizare.

Operatorul trebuie să se asigure că maşina este oprită şi separatorul de pe calea de alimentare este deschis şi
blocat în această poziţie înainte de orice operaţie de mentenanţă sau reparaţie. Ca o măsură suplimentară de
securitate, persoanele care repun sub tensiune maşinile controlate de la distanţă maşina trebuie să ia măsuri
de precauţie ca să se asigure că nimeni nu lucrează sau face verificări asupra maşinii. Pe echipamentul de
control de la distanţă se va amplasa o avertizare adecvată.

10. Maşinile răcite cu aer trebuie instalate astfel încât să fie fluxul adecvat de aer de răcire să fie disponibil şi
că aerul evacuat nu este recirculat către priza de aer a compresorului sau către priza de aer de răcire.

11. Conexiunile electrice trebuie să corespundă codificărilor locale. Maşinile trebuie să fie legate la pământ
şi protejate împotriva scurtcircuitelor prin siguranţe montate pe fiecare fază. Un întreruptor care poate fi
blocat în poziţia deschis trebuie instalat în apropierea a compresorului.

12. La maşinile cu sistem de pornire – oprire automată sau dacă funcţia de repornire automată la revenirea
tensiunii de alimentare este activă, se va amplasa o avertizare „Această maşină poate să pornească fără
semnalizare prealabilă” lângă panoul de instrumente al maşinii.

13. În sistemele cu mai multe compresoare se vor instala valve manuale pentru a putea izola fiecare
compresor. Nu se vor utiliza valve de blocare a returului (valve de control) pentru a izola sistemele sub
presiune.

14. Nu îndepărtaţi şi nu interveniţi niciodată la dispozitivele de securitate, scuturi sau izolaţii prevăzute la
maşină. Fiecare vas sub presiune sau auxiliar care poate avea presiunea mai mare decât cea a atmosferei,
instalat în exteriorul maşinii, trebuie protejat prin dispozitiv sau dispozitive de eliberare a presiunii, după
cum este necesar.

15. Ţevile sau alte părţi componente cu temperaturi mai mari de 80 oC (176 oF) şi care pot fi atinse accidental
de personal în timpul funcţionării normale trebuie protejate sau izolate. Alte ţevi la temperaturi mari trebuie

9
marcate în mod clar.

16. Pentru maşinile răcite cu apă, sistemul de răcire cu apă instalat în exteriorul maşinii trebuie protejat
printr-un dispozitiv de siguranţă cu reglajul de presiune conform presiunii maxime a apei de răcire la priza de
admisie.

17. Dacă terenul nu este nivelat sau poate avea înclinaţie variabilă, vă rugăm să consultaţi fabricantul.

Consultaţi, de asemenea, şi următoarele măsuri de securitate: Măsuri de


securitate în timpul funcţionării şi Măsuri de securitate în timpul
mentenanţei.

Aceste măsuri se aplică maşinilor care procesează sau consumă aer sau gaze
inerte.

Procesarea altor tipuri de gaze necesită măsuri de securitate suplimentare,


tipice aplicaţiei, care nu sunt menţionate în acest manual.

Anumite măsuri de securitate sunt cu caracter general şi se referă la mai


multe tipuri de maşini şi echipamente; din acest motiv, anumite măsuri pot să
nu fie aplicabile la maşina dumneavoastră.

1.3 Măsuri de securitate în timpul instalării

Răspunderea pentru orice fel de pagube materiale sau răniri ale persoanelor
rezultând din neglijarea acestor măsuri de securitate, sau din nerespectarea
măsurilor normale de precauţie sau neacordarea atenţiei necesare pentru
instalarea, operarea, mentenanţa şi repararea maşinii, chiar dacă nu sunt
declarate în mod expres, nu va fi asumată de fabricantul maşinii.

Precauţii generale

1. Operatorul trebuie să folosească practici de securitate a muncii şi să respecte toate cerinţele şi


regulamentele locale de securitate a muncii.

2. Dacă una dintre regulile de mai jos nu sunt compatibile cu legislaţia locală, atunci se va aplica cea mai
severă dintre cele două reglementări.

3. Instalarea, operarea, mentenanţa şi reparaţiile trebuie efectuate de personal autorizat, instruit şi specializat.

4. Compresorul nu este considerat capabil de a produce aer de calitatea necesară utilizării pentru respirat.
Pentru aer de calitatea necesară respirării, aerul comprimat trebuie purificat adecvat conform legislaţiei şi
standardelor locale.

5. Înainte de orice operaţii de mentenanţă, reparaţii, reglare sau orice alte operaţii neuzuale, opriţi
compresorul, apăsaţi butonul de oprire de urgenţă, opriţi tensiunea electrică şi depresurizaţi compresorul.
Suplimentar, separatorul de pe calea de alimentare cu energie electrică trebuie deschis şi blocat în această
poziţie.

6. Nu vă jucaţi niciodată cu aerul comprimat. Nu aplicaţi aerul comprimat pe pielea dumneavoastră şi nu


îndreptaţi niciodată jetul de aer comprimat către alte persoane. Nu utilizaţi niciodată aerul comprimat pentru
a curăţa murdăria de pe îmbrăcăminte. Când utilizaţi aerul comprimat pentru curăţarea maşinii, efectuaţi
operaţia cu măsuri extreme de precauţie şi utilizaţi protecţia ochilor.

10
Măsuri de securitate în timpul funcţionării

1. Utilizaţi numai tipurile şi dimensiunile corecte de furtunuri, fitinguri şi conexiuni. Când aerul este suflat
printr-un furtun sau conductă de aer asiguraţi-vă că este bine fixat capătul deschis. Dacă nu este fixat acesta
va biciui şi poate provoca accidente. Înainte de deconectarea uni furtun asiguraţi-vă că a fost mai întâi
complet eliberat de presiune.

2. Persoanele care repun sub tensiune maşinile controlate de la distanţă maşina trebuie să ia măsuri de
precauţie ca să se asigure că nimeni nu lucrează sau face verificări asupra maşinii. Pe echipamentul de
control de la distanţă se va amplasa o avertizare adecvată.

3. Nu utilizaţi niciodată o maşină dacă există posibilitatea absorbţiei de gaze inflamabile sau toxice, vapori
sau particule.

4. Nu utilizaţi niciodată maşina sub sau peste domeniul ei de încărcare.

5. Menţineţi închise toate uşile compartimentului maşinii în timpul funcţionării. Uşile pot fi deschise pentru
intervale scurte de timp, pentru verificări de rutină. Când deschideţi o uşă, utilizaţi protecţii pentru urechi.

6. Persoanele care stau în medii sau în încăperi în care nivelul presiunii sonore poate atinge sau depăşi 90
dB(A) trebuie să poarte protecţii ale urechilor.

7. Verificaţi periodic dacă:

• Toate scuturile de protecţie sunt la locul lor şi bine fixate


• Toate furtunurile şi/sau conductele din interiorul maşinii sunt în stare bună, sigură şi nu sunt uzate
• Nu există scurgeri
• Toate dispozitivele de strângere sunt bine strânse
• Conductoarele electrice sunt sigure şi în stare bună
• Valvele de securitate şi alte dispozitive de eliberare a presiunii nu sunt obstrucţionate de mizerie sau
vopsea
• Valva de evacuare a aerului şi reţeaua de aer, adică ţevi, cuplaje, distribuitoare, valve, furtunuri, etc.
sunt în stare bună, fără uzură sau alt fel de deteriorări

8. Dacă aerul de răcire fierbinte evacuat din compresor este utilizat pentru sisteme de încălzire, de exemplu
pentru a încălzi o încăpere de lucru, luaţi măsuri de precauţie împotriva poluării aerului şi contaminărilor
posibile ale aerului de respirat.

9. Nu îndepărtaţi sau interveniţi la dispozitivele de materialele de amortizare a zgomotelor.

10. Nu îndepărtaţi şi nu interveniţi niciodată la dispozitivele de securitate, scuturi sau izolaţii prevăzute la
maşină. Fiecare vas sub presiune sau auxiliar care poate avea presiunea mai mare decât cea a atmosferei,
instalat în exteriorul maşinii, trebuie protejat prin dispozitiv sau dispozitive de eliberare a presiunii, după
cum este necesar.

11
Consultaţi, de asemenea, şi următoarele măsuri de securitate: Măsuri de
securitate în timpul instalării şi Măsuri de securitate în timpul mentenanţei.

Aceste măsuri se aplică maşinilor care procesează sau consumă aer sau gaze
inerte.

Procesarea altor tipuri de gaze necesită măsuri de securitate suplimentare,


tipice aplicaţiei, care nu sunt menţionate în acest manual.

Anumite măsuri de securitate sunt cu caracter general şi se referă la mai


multe tipuri de maşini şi echipamente; din acest motiv, anumite măsuri pot să
nu fie aplicabile la maşina dumneavoastră.

1.4 Măsuri de securitate în timpul mentenanţei sau reparaţiilor

Răspunderea pentru orice fel de pagube materiale sau răniri ale persoanelor
rezultând din neglijarea acestor măsuri de securitate, sau din nerespectarea
măsurilor normale de precauţie sau neacordarea atenţiei necesare pentru
instalarea, operarea, mentenanţa şi repararea maşinii, chiar dacă nu sunt
declarate în mod expres, nu va fi asumată de fabricantul maşinii.

Măsuri generale de securitate

1. Operatorul trebuie să folosească practici de securitate a muncii şi să respecte toate cerinţele şi


regulamentele locale de securitate a muncii.

2. Dacă una dintre regulile de mai jos nu sunt compatibile cu legislaţia locală, atunci se va aplica cea mai
severă dintre cele două reglementări.

3. Instalarea, operarea, mentenanţa şi reparaţiile trebuie efectuate de personal autorizat, instruit şi specializat.

4. Compresorul nu este considerat capabil de a produce aer de calitatea necesară utilizării pentru respirat.
Pentru aer de calitatea necesară respirării, aerul comprimat trebuie purificat adecvat conform legislaţiei şi
standardelor locale.

5. Înainte de orice operaţii de mentenanţă, reparaţii, reglare sau orice alte operaţii neuzuale, opriţi
compresorul, apăsaţi butonul de oprire de urgenţă, opriţi tensiunea electrică şi depresurizaţi compresorul.
Suplimentar, separatorul de pe calea de alimentare cu energie electrică trebuie deschis şi blocat în această
poziţie.

6. Nu vă jucaţi niciodată cu aerul comprimat. Nu aplicaţi aerul comprimat pe pielea dumneavoastră şi nu


îndreptaţi niciodată jetul de aer comprimat către alte persoane. Nu utilizaţi niciodată aerul comprimat pentru
a curăţa murdăria de pe îmbrăcăminte. Când utilizaţi aerul comprimat pentru curăţarea maşinii, efectuaţi
operaţia cu măsuri extreme de precauţie şi utilizaţi protecţia ochilor.

Măsuri de securitate în timpul mentenanţei sau reparaţiilor

1. Întotdeauna utilizaţi ochelari de protecţie.

2. Utilizaţi numai unelte corecte pentru lucrări de mentenanţă şi reparaţii.

3. Utilizaţi numai piese de schimb originale.

4. Toate lucrările de mentenanţă trebuie efectuate numai când maşina s-a răcit.
12
5. O plăcuţă de avertizare de tipul “Lucrări în curs de desfăşurare. Nu porniţi maşina” trebuie ataşat la
echipamentul în pornire.

6. Persoanele care repun sub tensiune maşinile controlate de la distanţă maşina trebuie să ia măsuri de
precauţie ca să se asigure că nimeni nu lucrează sau face verificări asupra maşinii. Pe echipamentul de
control de la distanţă se va amplasa o avertizare adecvată.

7. Închideţi valva de evacuare a aerului din compresor înainte de a conecta sau deconecta o conductă.

8. Înainte de a îndepărta orice componentă sub presiune izolaţi eficient maşina faţă de toate sursele de
presiune şi eliberaţi presiunea din tot sistemul.

9. Nu utilizaţi niciodată solvenţi inflamabili sau tetraclorură de carbon pentru a curăţa piese. Luaţi măsuri de
precauţie împotriva vaporilor toxici ai lichidelor de curăţare.

10. Păstraţi curăţenia cu stricteţe în timpul mentenanţei sau reparaţiilor. Ţineţi mizeria la distanţă prin
acoperirea părţilor maşinii cu cârpe curate, hârtie şi bandă.

11. Nu sudaţi niciodată şi nu efectuaţi operaţii care presupun căldură în apropierea sistemului de ulei.
Rezervoarele de ulei trebuie să fie complet purjate, de exemplu prin curăţare cu abur, înainte de a efectua
asemenea operaţii. Niciodată nu sudaţi şi nu modificaţi în nici un fel vasele de presiune.

12. Ori de câte ori există o indicaţie sau o suspiciune că o parte internă a maşinii este supraîncălzită, maşina
trebuie oprită, dar nu va fi deschisă nici o uşă de inspectare înainte de răcirea suficientă a maşinii; acest lucru
este necesar pentru a evita aprinderea spontană a vaporilor de ulei la pătrunderea aerului.

13. Nu utilizaţi niciodată surse de lumină cu flacără deschisă pentru inspectarea interiorului maşinii, al
vaselor de presiune, etc.

14. Asiguraţi-vă că nu au fost uitate în sau pe maşină nici o unealtă, piese sau cârpe.

15. Toate dispozitivele de reglare şi de securitate vor fi întreţinute cu grija cuvenită pentru a asigura
funcţionarea lor corectă. Acestea nu pot fi scoase din funcţiune.

16. Înainte de a curăţa maşina pentru a o utiliza după mentenanţă sau reparaţie capitală, verificaţi că
presiunile de funcţionare, temperaturile şi reglajele de timp sunt corecte. Verificaţi că toate controalele şi
dispozitivele de oprire sunt instalate şi funcţionează corect. În cazul în care a fost îndepărtat, verificaţi că
scutul cuplajului arborelui de antrenare al compresorului a fost reinstalat.

17. Ori de câte ori elementul separator este reînnoit, examinaţi conducta de descărcare şi interiorul vasului
separator de ulei pentru depistarea depunerilor de carbon; dacă acestea sunt excesiv de multe, curăţaţi-le.

18. Protejaţi motorul, filtrul de aer, componentele electrice şi de reglare etc., pentru a preveni pătrunderea în
ele a umezelii, de exemplu cu ocazia curăţării cu abur.

19. Asiguraţi-vă că toate materialele amortizoare de zgomot şi vibraţii, de exemplu cele de pe carcasa
exterioară şi în priza de aer şi în sistemele de evacuare ale compresorului sunt în condiţie bună. Dacă sunt
deteriorate, înlocuiţi-le cu materiale originale de la fabricant, pentru a împiedica creşterea presiunii sonore.

20. Nu utilizaţi niciodată solvenţi caustici care pot deteriora materialele reţeaua de aer, de exemplu
recipientele de policarbonat.

21. La manipularea agentului frigorific trebuie respectate următoarele măsuri de securitate:

• Nu inhalaţi niciodată vaporii agentului frigorific. Verificaţi că zona de lucru este ventilată
corespunzător; dacă este necesar, utilizaţi dispozitive de protejare a respiraţiei.
• Întotdeauna utilizaţi mănuşi speciale. În cazul contactului agentului frigorific cu pielea, spălaţi pielea

13
cu apă. Dacă lichidul frigorific întră în contact cu pielea pătrunzând prin îmbrăcăminte, niciodată nu
rupeţi şi nu îndepărtaţi hainele; spălaţi din abundenţă cu apă proaspătă peste îmbrăcăminte până când
tot agentul frigorific este îndepărtat; apoi apelaţi la ajutorul medicului.

22. Protejaţi mâinile pentru a evita rănirea prin contact cu părţile fierbinţi ale maşinii, de exemplu în timpul
scurgerii uleiului.

Consultaţi, de asemenea, şi următoarele măsuri de securitate: Măsuri de


securitate în timpul instalării şi Măsuri de securitate în timpul funcţionării.

Aceste măsuri se aplică maşinilor care procesează sau consumă aer sau gaze
inerte.

Procesarea altor tipuri de gaze necesită măsuri de securitate suplimentare,


tipice aplicaţiei, care nu sunt menţionate în acest manual.

Anumite măsuri de securitate sunt cu caracter general şi se referă la mai


multe tipuri de maşini şi echipamente; din acest motiv, anumite măsuri pot să
nu fie aplicabile la maşina dumneavoastră.

2. Descriere generală

2.1 Introducere

Generalităţi

Gama GA 5 până la GA 11 reprezintă compresoare elicoidale cu o singură treaptă şi cu ulei injectat,


antrenate de un motor electric. Compresoarele sunt răcite cu aer. Compresoarele sunt închise într-o carcasă
izolată fonic.

Compresoarele Workplace nu dispun de uscător, în timp ce uscătoarele Workplace Full-Feature (FF) au


un uscător de aer integrat.

Versiunea de bază a gamei GA 5 până la GA 11 este dotată cu un controller Elektronikon (vezi secţiunea
privind regulatorul Elektronikon). Controllerul grafic Elektronikon® este disponibil ca opţiune (vezi
secţiunea privind regulatorul Elektronikon).

Controllerul Elektronikon® şi butonul de oprire de urgenţă sunt integrate în uşa dulapului electric. În spatele
acestui panou se află un dulap electric, care include starterul motorului.

14
Versiunea montată pe rezervor

Compresoarele sunt montate pe un receptor de aer.

Vedere faţă, Workplace montat pe rezervor, cu controller Elektronikon®.

Ref. Nume
AR Receptor aer
AV Supapă ieşire aer
Da Ieşire automată condens
Dc Ieşire scurgere OSD (opţional)
Dm1 Supapă golire manuală condens
Dm2 Supapă golire manuală condens
ER1 Controller Elektronikon®
S3 Buton de oprire de urgenţă
1 Intrare cablu electric

15
Versiunea montată pe podea

Compresoarele sunt instalate direct pe podea.

Echipament GA 11, montat pe podea, vedere faţă

ER Controller Elektronikon®
S3 Buton de oprire de urgenţă
Dm1 Supapă golire manuală condens
Da Ieşire automată condens

16
Compresor Workplace montat pe podea, vedere spate

Ref. Nume
AF Filtru de aer
AV Supapă ieşire aer
C Răcitor combi
FN Motor ventilator
M1 Motor acţionare

17
2.2 Circuitul de aer

Diagrame de flux

Referinţe

Ref. Descriere
A Priza de aer
B Amestec aer/ulei
C Aer comprimat cald
D Ulei
E Aer uscat
F Condens
G Aer uscat (compresoare cu uscător integrat)

Descriere

Aerul tras prin filtrul (AF) şi valva de intrare deschisă (IV) în elementul compresor (E) este comprimat.
Aerul comprimat şi uleiul curg în receptorul de aer/separatorul de ulei (OT). Aerul trece prins valva de
minimă presiune (Vp) către răcitorul de aer (Ca).

Valva de presiune minimă (Vp) împiedică scăderea presiunii în receptor sub o valoare minimă şi include o
supapă de control care împiedică returul aerului comprimat din reţea.

18
La compresoarele Full-Feature, aerul trece prin uscătorul de aer (DR).

Aerul este evacuat prin valva de evacuare (AV).

2.3 Sistemul de ulei

Diagrama de flux

Sistemul de ulei

Referinţe Descriere
1 Pentru unităţile tip Full-Feature, aerul comprimat curge către uscătorul de aer
A Priza de aer
B Amestec aer/ulei
C Aer comprimat
D Ulei

Descriere

Presiunea aerului forţează uleiul din separatorul/rezervorul de ulei (OT) să treacă prin răcitorul de ulei (Co)
şi filtru (OF) către elementul compresor (E) şi punctele de lubrifiere. În separatorul/rezervorul de ulei, cea
mai mare parte a uleiului este scoasă centrifugal; restul este scos prin separatorul de ulei (OS).

19
2.4 Sistemul de răcire

Diagrama de flux

Sistemul de răcire

Referinţe Descriere
A Priza de aer
B Aer comprimat/ulei
C Aer comprimat
D Ulei

Descriere

Sistemul de răcire este format din răcitorul de aer (Ca) şi răcitorul de ulei (Co). Aerul de răcire este generat
de un ventilator (FN). Ventilatorul este amplasat pe axului motorului.

2.5 Sistemul de condensare

Drenurile de condens

Drenurile de condens la versiunea montată pe podea

20
Drenurile de condens la versiunea Full-Feature montată pe rezervor

Versiunile compacte sunt echipate cu o trapă de condens pe sistemul de evacuare aer. Trapa este dotată cu o
valvă pentru drenaj automat în timpul funcţionării şi este conectată la drenul automat (Da) şi la valva
acţionată manual (Dm1) pentru drenare după oprirea compresorului.

Compresoarele montate pe rezervor sunt dotate şi cu o valva de drenare manuală a condensului (Dm2) pentru
drenarea condensului format în receptor.

Versiunile Full-Feature sunt dotate cu un dren electronic de apă, pentru drenarea automată a condensului în
timpul funcţionării. Drenul electronic este conectat la ieşirea drenului automat (Da) şi la valva acţionată
manual (Dm1) pentru drenare după oprirea compresorului.

2.6 Sistemul de reglare

Diagrama de flux

Descărcarea

Dacă consumul de aer este mai mic decât debitul de aer al compresorului, presiunea în reţea creşte. Când
presiunea reţelei atinge valoarea de descărcare, valva solenoidală (Y1) este dezenergizată.

Presiunea de control din camerele plonjorului de încărcare (LP) şi valva de descărcare (UV) este golită în
atmosferă prin valva solenoidală (Y1).

Plonjorul de încărcare (LP) se deplasează în sus şi face ca valva de admisie (IV) să închidă priza de aer.

Valva de descărcare (UV) este deschisă de presiunea din vasul separatorului de ulei. Presiunea din vasul
separatorului de ulei este degajată în atmosferă prin dispozitivul de descărcare (UA).

Presiunea din vasul separatorului de ulei se stabilizează la o valoare scăzută. O cantitate mică de aer este
comprimată pentru a asigura o presiune minimă, necesară lubrifierii în timpul operaţiunii de descărcare.

21
Debitul de aer este oprit (0%), iar compresorul funcţionează descărcat.

Încărcarea

Când presiunea reţelei scade la valoarea de descărcare, valva solenoidală (Y1) este energizată.

Presiunea de control intră din vasul separatorului de ulei via valva solenoidală (Y1) către plonjorul de
încărcare (LP) şi valva de descărcare (UV).

Valva de descărcare (UV) închide deschiderea de purjare aer. Plonjorul de încărcare (LP) se deplasează în
jos şi face ca valva de admisie (IV) să deschidă complet priza de aer (IV).

Debitul de aer se reia (100%), iar compresorul funcţionează încărcat.

2.7 Sistemul electric

Generalităţi

Vă rugăm să consultaţi, de asemenea, secţiunile Scheme electrice şi Scheme de conexiuni. Sistemul electric
este alcătuit din următoarele componente:

Dulap electric

Referinţă Descriere
F1 Siguranţe
F2-F3 Siguranţe
FM Releu de suprasarcină al motorului compresorului
KD Contactor Delta
KY Contactor în stea
KL Contactor de linie
T1 Transformator
PE Clemă de legare la pământ

22
2.8 Scheme electrice

Schema de service şi explicaţiile de mai jos corespund unui exemplu tipic.


Unele explicaţii pot să nu corespundă unui caz specific.

Schema de service aplicabilă se află în dulapul electric al compresorului.

Schema de service

Indicaţii
Referinţă Senzori / valve solenoidale / dren electronic de apă
PT20 Sensor de presiune, ieşire aer
TT11 Senzor de temperatură, evacuare element
TT90 Senzor de temperatură, punct de rouă (Full-Feature)
TT91 Senzor de temperatură, ambient (Full-Feature)
Y1 Valvă solenoidală de încărcare
23
Referinţă Motoare
M1 Motor compresor
M2 Motor ventilator, răcitor
Referinţă Dulap electric
E1 Modul de comandă compresor
F1-F11 Siguranţe
FM1 Releu de suprasarcină al motorului compresorului
KMD Contactor pentru uscător (Full-Feature)
KL Contactor de linie
KY Contactor în stea
KD Contactor Delta
T1 Transformator
KA Releu auxiliar pentru încălzitoare şi ventilator auxiliar
S1' Pornire la distanţă/oprire programată
S2' Încărcare/descărcare la distanţă
S3 Oprire de urgenţă
S3' Oprire de urgenţă la distanţă
Referinţă Modul de comandă
I Buton de pornire
0 Buton de oprire
K01 Releu de blocare
K02 Releu auxiliar, contactor în stea
K03 Releu auxiliar, contactor delta
K04 Releu auxiliar, încărcare/descărcare
K05 Releu auxiliar, oprire generală
K06 Releu auxiliar, uscător
Referinţă Echipamente opţionale
A1 Uscător (Full-Feature)
B1/B2 Dren Electronic de Apă (EWD)
KPH Releu secvenţă de fază
K34/K35 Releu termistor

Echipamente opţionale

Protecţie cu termistor a motorului de acţionare, oprire

Încălzitoare anti-condens

Releu auxiliar, semnal de încărcare/descărcare pentru ES100

Buton principal de alimentare

Valva solenoidală pentru comandă de modulare

24
2.9 Uscătorul de aer

Diagrama de flux

Uscătorul de aer

Referinţă Nume
AI Priza de aer
AO Evacuarea de aer
1 Schimbător de căldură aer/aer
2 Schimbător de căldură/evaporator aer/agent frigorific
3 Separator condens
4 Dren automat / evacuare condens
5 Compresor agent frigorific
6 Condensator agent frigorific
7 Uscător/filtru agent frigorific lichid
8 Capilare
9 Valva de by-pass gaz cald
10 Ventilator de răcire condensator
11 Presostat, comandă ventilator

25
Circuitul de aer comprimat

Aerul comprimat intră în schimbătorul de căldură (1) şi este răcit de aerul de ieşire, rece, uscat. Apa din aerul
de intrare începe să se condenseze. Aerul este apoi împins prin schimbătorul de căldură / evaporator (2) unde
agentul frigorific se evaporă determinând răcirea şi mai puternică a aerului până aproape de temperatura de
evaporare a agentului frigorific. Şi mai multă apă din aer se condensează. Apoi aerul rece traversează
separatorul (3) unde toată apa este condensată şi separată de aer. Apa condensată este drenată automat prin
orificiul de ieşire (4).

Aerul rece şi uscat este apoi împins prin schimbătorul de căldură (1) unde este încălzit de aerul de intrare.

Circuitul frigorific

Compresorul (5) livrează gaz frigorific fierbinte, cu presiune mare, care curge prin condensatorul (6) unde
cea mai mare parte a agentului frigorific condensează.

Agentul frigorific pătrunde în evaporator (2) unde extrage căldură din aerul comprimat prin intermediul
evaporării la presiune constantă. Agentul frigorific încălzit părăseşte evaporatorul şi este absorbit de
compresor (5).

Valva de by-pass (9) reglează curgerea agentului frigorific. Ventilatorul (10) este pornit sau oprit de
comutatorul (11) în funcţie de gradul de încărcare al circuitului frigorific.

Motorul compresorului de agent frigorific dispune de o protecţie termică interioară. Dacă motorul se opreşte
după declanşarea protecţiei termice, poate dura până la 2 ore pentru ca înfăşurările motorului să se răcească,
înainte de a putea reporni motorul.

26
3 Controllerul Elektronikon®

3.1 Regulatorul Elektronikon®

Panoul de control

Introducere

În general, regulatorul Elektronikon are următoarele funcţii:

• Comandă compresorul
• Protejează compresorul
• Monitorizează componentele care fac obiectul service-ului
• Repornirea automată după o cădere de tensiune (făcut inactiv)

Comanda automată a compresorului

Regulatorul menţine presiune reţelei între limite programabile prin încărcarea şi descărcarea automată a
compresorului. Sunt luate în consideraţie un număr de reglaje programabile, ca de exemplu presiunile de
încărcare şi de descărcare, timpul minim de oprire şi numărul maxim al pornirilor motorului.

Regulatorul opreşte compresorul ori de câte ori este posibilă reducerea consumului de energie şi îl reporneşte
automat când presiunea reţelei scade. Dacă perioada de descărcare este prea scurtă, atunci compresorul este
menţinut în funcţiune pentru a împiedica perioadele prea scurte de oprire.

Protejează compresorul

Oprirea

Dacă temperatura de ieşire la elementul compresor depăşeşte valoarea programată pentru oprire, compresorul
va fi oprit. Acest lucru va fi indicat pe afişajul regulatorului. Compresorul va fi oprit, de asemenea, în
eventualitatea unei suprasarcini a motorului de acţionare.

Compresoarele răcite cu aer vor fi oprite şi în cazul suprasolicitării motorului ventilatorului.

Înainte de remediere, consultaţi Măsurile de securitate.

Avertizarea de oprire

Un nivel de avertizare de oprire este un nivel programabil sub nivelul de oprire.

Dacă una dintre valori depăşeşte nivelul programat pentru avertizarea de oprire, aceasta va fi de asemenea
indicată pentru a-l atenţiona pe operator înainte de atingerea nivelului de oprire.

27
Înainte de remediere consultaţi masurile de consultanta.

Semnalizarea de service

Dacă ceasul de service depăşeşte o valoare programată, aceasta va apărea pe afişaj pentru a-l avertiza pe
operator să efectueze unele acţiuni de service.

Repornirea automată după o cădere de tensiune

Regulatorul are o funcţie care permite repornirea automată a compresorului la revenirea tensiunii de
alimentare după penele de curent. Această funcţie este dezactivată când compresoarele părăsesc fabrica. La
cerere, această funcţie poate fi activată. Consultaţi Centrul de Relaţii cu Clienţii al Atlas Copco.

Dacă funcţia este activată iar regulatorul furnizat este în modul de


funcţionare automată, atunci compresorul va reporni automat dacă se
stabileşte tensiunea de alimentare a modulului!

3.2 Panoul de control

Descriere detaliată

Panoul de control al Elektronikon cu afişaj standard

Referinţă Denumire Funcţie


1 Afişaj Arată simboluri şi starea de funcţionare.
2 Simbol de
funcţionare
automată
3 LED, funcţionare Indică faptul că regulatorul controlează compresorul în mod automat:
automată compresorul este încărcat, descărcat, oprit şi repornit în funcţie de
consumul de aer şi de limitele programate în regulator.

4 Simbol de
avertizare
5 LED, avertizare Este aprins dacă există o stare de avertizare.
6 Simbol tensiune
7 LED de prezenţa Arată că tensiunea este pornită.
tensiunii
28
8 Simbol de service
9 LED de service Este aprins atunci când este necesară o intervenţie.
10 Buton de pornire De la acest buton se porneşte compresorul. LED-ul de funcţionare
automată (3) se aprinde. Elektronikon este operaţional.
11 Buton de oprire Acest buton este folosit pentru a opri compresorul. LED-ul de
funcţionare automată (3) se stinge.
12 Butoane de Folosiţi aceste butoane pentru a derula meniul.
derulare
13 Buton Enter Folosiţi acest buton pentru a confirma ultima acţiune
14 Buton Escape Folosiţi acest buotn pentru a reveni la ecranul anterior sau pentru a pune
capăt acţiunii curente.

3.3 Simboluri folosite pe afişaj

Funcţie Simbol Descriere

Stare compresor Atunci când compresorul este oprit, simbolul este fix. Atunci
când compresorul este pornit, simbolul se roteşte.

Motor oprit

Funcţionare neîncărcată

Funcţionare încărcată

Mod comandă maşină Pornire/oprire la distanţă

Comandă prin LAN

Repornire automată Repornirea automată după o cădere de tensiune este activă


după o cădere de
tensiune

Temporizator

Funcţii de protecţie Oprire de urgenţă


active

Service Este necesară o intervenţie

29
Funcţie Simbol Descriere

Unitate Unitate de presiune (mega Pascal)

Unitate de presiune (livre pe ţol pătrat)

Unitate de presiune (bar)

Unitate de temperatură

Unitate de temperatură

Ore (întotdeauna afişată alături de secunde)

Procent

Valoarea afişată trebuie înmulţită cu 10 pentru a obţine


valoarea reală

Valoarea afişată trebuie înmulţită cu 100 pentru a obţine


valoarea

reală

Valoarea afişată trebuie înmulţită cu 1000 pentru a obţine


valoarea reală

Motor (suprasarcină)

Temperatură ieşire element.

Filtru

Dren

Economie de energie (uscător)

30
Temperatură înconjurătoare

Temperatură punct de rouă

3.4 Ecranul principal

Atunci când tensiunea este pornită, primul ecran este un ecran de test. Următorul ecran este ecranul principal,
afişat în mod automat.

Ecranul principal indică:

• Starea compresorului prin intermediul unor pictograme


• Presiunea la ieşirea aerului

Întotdeauna consultaţi compania Atlas Copco dacă presiunea de pe ecran este


precedată de un „t”.

3.5 Avertizarea de oprire

Descriere

O avertizare de oprire va apărea atunci când:

• Temperatură prea mare la evacuarea elementului compresor


• Temperatura punctului de rouă este prea mare (compresoarele Full-Feature)

Temperatura la evacuarea elementului compresor

• Dacă temperatura de ieşire a elementului compresor depăşeşte nivelul de avertizare de închidere


(setat din fabrică la 110 ˚C / 230 ˚F), LED-ul de avertizare (5) începe să pâlpâie.

31
Apăsaţi butonul de derulare în jos (12). Ecranul indică temperatura de la ieşirea elementului compresor:

Ecranul arată că temperatura de la ieşirea elementului este 122 °C

Puteţi derula prin celelalte ecrane folosind butoanele de derulare în sus şi în jos (12) pentru a verifica starea
celorlalţi parametri. Apăsaţi butonul (11) pentru a opri compresorul şi aşteptaţi până când se opreşte. Opriţi
tensiunea, inspectaţi compresorul şi faceţi corecţiile. Mesajul de avertizare va dispărea imediat ce condiţia de
avertizare dispare.

Temperatură punct de rouă

La compresoarele cu uscător integrat, LED-ul de alarmă (5) se va aprinde iar pictograma aferentă va pâlpâi
dacă temperatura punctului de rouă depăşeşte nivelul de avertizare (programabil).

Ecranul principal cu avertizarea de temperatură punct de rouă

Pictograma aferentă începe să clipească

Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare temperatura punctului de rouă.

32
Ecran de avertizare, temperatură punct de rouă

Ecranul arată că temperatura punctului de rouă este 9˚C.

• Puteţi derula prin celelalte ecrane (folosind butoanele de derulare 12) pentru a verifica starea
celorlalţi parametri.
• Apăsaţi butonul (11) pentru a opri compresorul şi aşteptaţi până când se opreşte.
• Opriţi tensiunea, inspectaţi compresorul şi faceţi corecţiile.
• Mesajul de avertizare va dispărea imediat ce condiţia de avertizare dispare.

3.6 Oprirea

Descriere

Compresorul se va opri:

• Dacă temperatura de la ieşirea elementului compresor depăşeşte nivelul de oprire


• În cazul unei erori la senzorul presiunii de ieşire
• În caz de suprasarcină la motorul de antrenare
• În caz de suprasarcină la motorul ventilatorului, la compresoarele răcite cu aer

Temperatura la evacuarea elementului compresor

• Dacă temperatura de ieşire a elementului compresor depăşeşte nivelul de oprire (setat din fabrică la
120 ˚C / 248 ˚F, programabil), compresorul se va opri, LED-ul de alarmă (5) va clipi, LED-ul de
funcţionare automată (3) se va stinge iar pe ecran va apărea:

Ecran principal cu indicaţie de oprire, temperatură de ieşire la element

Pictograma aferentă va începe să clipească.

• Apăsaţi butoanele de derulare (12) până când apare temperatura elementului compresor.

33
Ecran de oprire, temperatură de ieşire la element

Ecranul arată că temperatura de ieşire la elementul compresor este 122 ˚C.

• Opriţi tensiunea şi remediaţi problema.


• După remediere şi după dispariţia condiţiei de oprire, reporniţi tensiunea şi compresorul.

34
Suprasarcină la motor

• În cazul unei suprasarcini la motor, compresorul se va opri, LED-ul de alarmă (5) va clipi, LED-ul
de funcţionare automată (3) se va stinge şi va apărea următorul ecran:

Ecran principal cu indicaţie de oprire, suprasarcină motor

• Opriţi tensiunea şi remediaţi problema.


• După remediere şi după dispariţia condiţiei de oprire, reporniţi tensiunea şi compresorul.

3.7 Avertizare de service

Descriere

O avertizare de service va apărea atunci când ceasul de service atinge intervalul de timp programat.

• Dacă ceasul de service depăşeşte intervalul de timp programat, LED-ul de alarmă (5) se aprinde.
• Apăsaţi butoanele de derulare (12) pentru a ajunge la <d.6> iar simbolul de service este afişat.
Apăsaţi butonul (13): valoarea actuală a ceasului de service apare şi este afişată în <hrs> sau <x1000
hrs> (dacă ceasul de service are o valoare mai mare de 9999).

Exemplu de ecran al ceasului de service

Ecranul arată că valoarea ceasului de service este 4002.

35
• Apăsaţi butonul de derulare (12) pentru a ajunge la <d.1> şi este afişat simbolul pentru orele de
funcţionare. Apăsaţi butonul (13): valoarea actuală a ceasului de service apare şi este afişată în <hrs>
sau <x1000 hrs> (dacă ceasul de service are o valoare mai mare de 9999).

Exemplu de ecran cu orele de funcţionare

• Opriţi compresorul, opriţi tensiunea şi efectuaţi lucrările de service necesare. Vezi secţiunea
Mentenanţă preventivă

• Acţiunile de service la intervale mai lungi trebuie să includă acţiuni


la intervale mai scurte. În exemplul de mai sus, efectuaţi toate
operaţiunile de service pentru intervalul de ore de funcţionare 8000,
precum şi pe cele pentru intervalul de ore de funcţionare 4000.
• Dacă folosiţi ulei minerală în locul fluidului roto-inject de la Atlas
Copco, ceasul de service trebuie redus. Vezi secţiunea Program de
mentenanţă preventivă.

• După service, resetaţi ceasul de service. Vezi secţiunea Apelarea/resetarea ceasului de service

3.8 Parcurgerea tuturor ecranelor

Panoul de control

Panoul de control

Butoanele de derulare (12) pot fi folosite pentru derulare prin toate ecranele. Ecranele sunt împărţite în
ecrane de registru, ecrane pentru date măsurate, ecrane pentru intrări digitale (numerotate ca <d.in>, <d.1>,
..), ecrane de parametri (numerotate ca <P.01>, <P.02>, ..), ecrane de protecţii (numerotate ca <Pr.01>,..) şi
ecrane de test (numerotate ca <t.01>,..).

În timpul parcurgerii lor, numerele ecranelor apar consecutiv. Pentru majoritatea ecranelor, unitatea de
măsură şi pictograma aferentă sunt arătate împreună cu numărul ecranului.

36
Exemplu

Ecranul arată numărul ecranului <d.1>, unitatea folosită <hrs> şi simbolul aferent pentru orele de
funcţionare. Apăsaţi tasta Enter (13) pentru a vizualiza orele de funcţionare la zi.

Prezentarea ecranelor

Ecrane intrări digitale Denumire Subiect conex


<d.in> Stare intrări digitale
<d.1> Ore de funcţionare (hrs sau x 1000 Vezi secţiunea Vizualizarea orelor
hrs) de funcţionare
<d.2> Porniri motor (x 1 sau x 1000) Vezi secţiunea Vizualizarea
pornirilor motorului
<d.3> Ore modul (hrs sau x 1000 hrs) Vezi secţiunea Vizualizarea orelor
de modul
Ecrane intrări digitale Denumire Subiect conex
<d.4> Ore încărcare (hrs sau x1000 hrs) Vezi secţiunea Vizualizarea orelor
de încărcare
<d.5> Releu de încărcare (x1 sau x 1000) Vezi secţiunea Vizualizarea
releului de încărcare
<d.6> Indicaţie ceas service (hrs sau x Vezi secţiunea Apelarea/resetarea
1000 hrs) ceasului de service
<d.7> Versiune curentă program
Ecrane de parametri Denumire Subiect conex
<P.01> Selecţie între comandă locală, la Vezi secţiunea Selecţie între
distanţă sau prin LAN comanda locală, la distanţă sau
prin LAN
<P.02> Setarea unui ID de nod pentru Vezi secţiunea
comanda prin LAN şi a canalelor Vizualizarea/modificarea
pentru Mk 4 şi Mk 5 controlului de adrese CAN
<P.03> Setări pentru IP, gateway şi subnet Vezi secţiunea
mask Vizualizare/modificare IP,
gateway şi subnet mask
<P.04> Setări bandă de presiune Vezi secţiunea
Vizualizare/modificare setări
bandă de presiune
<P.05> Setting a pressure band selection See section Modifying pressure
band selection
<P.06> Modificarea unui ceas de service Vezi secţiunea
Vizualizarea/modificarea setărilor
ceasului de service
<P.07> Setarea unităţilor pentru Vezi secţiunea
temperatură Vizualizarea/modificarea
unităţilor de temperatură
<P.08> Setarea unităţilor pentru presiune Vezi secţiunea
Vizualizarea/modificarea
unităţilor de presiune

37
<P.09> Selecţie funcţie: Repornire Vezi secţiunea Activarea
automată după o pană de curent repornirii automate
(activă sau nu, numai pentru Atlas
Copco)
<P.10> Selecţie între pornirea Y-D sau Vezi secţiunea Selecţie între
DOL pornirea Y-D sau DOL
<P.11> Setarea timpului de încărcare Vezi secţiunea
Vizualizarea/modificarea timpului
de încărcare
<P.12> Setarea timpului minim de oprire Vezi secţiunea
Vizualizarea/modificarea timpului
minim de oprire
<P.13> Setarea unei parole Vezi secţiunea Activarea
protecţiei cu parolă
<P.14> Detecţia la distanţă a presiunii Vezi secţiunea Activarea detecţiei
la distanţă Încărcare/Descărcare
Ecranele de protecţii Denumire Subiect conex
<Pr.01> <Pr.02> <Pr.03> Ecranele de protecţii Vezi secţiunea
Vizualizare/modificare setărilor de
protecţie
Ecranele de test Denumire Subiect conex
<t.01> Test de afişare Vezi secţiunea Ecranele de test
<t.02> Testul valvei de siguranţă Vezi secţiunea Ecranele de test
<t.03> Test de producţie Vezi secţiunea Ecranele de test

Derularea meniului

38
Schema simplificată a meniului

Ref. Descriere Ref. Descriere


(1) Presiune ieşire compresor (16) Setare bandă de presiune
(2) Temperatură ieşire compresor (17) Setări ceas de service
(3) Temperatură punct de rouă (18) Unitate de temperatură
(4) Stare intrări digitale (19) Presiune unitară
(5) Ore de funcţionare (20) Repornire automată
(6) Porniri motor (21) Selecţie Y-D/DOL
(7) Ore modul (22) Timp de încărcare
(8) Ore de încărcare (23) Timp minim de oprire
(9) Releu încărcare (24) Setări parole
(10) Indicaţie ceas de service (25) Detecţia la distanţă a presiunii
(11) Versiune curentă program (26) Protecţii
(12) Selecţie LAN (27) Test de afişare
(13) Setări ID nod (28) Testul valvei de siguranţă
(14) Setări IP (29) Test de producţie
(15) Selecţie bandă de presiune

39
3.9 Vizualizarea temperaturilor de ieşire şi punct de rouă

Panoul de control

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12). Va fi afişată temperatura de ieşire:

Ecranul arată că temperatura de ieşire este 82 ˚C.

• Pentru compresoarele Full-Feature:

Apăsaţi butonul de derulare (12). Va fi afişată temperatura punctului de rouă:

Ecranul arată că temperatura punctului de rouă este 3 ˚C.

• Apăsaţi butonul de derulare (12) pentru a parcurge în sus sau în jos ecranele.
40
3.10 Vizualizarea orelor de funcţionare

Panoul de control

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <d.1> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13):

Ecranul arată unităţile folosite (x1000 hrs) şi valoarea (11.25): orele de funcţionare ale compresorului sunt
11250 ore.

3.11 Vizualizarea pornirilor motorului

Panoul de control

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <d.2> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13):

41
Acest ecran arată numărul de porniri ale motorului (x 1 sau - dacă <x1000> se aprinde - x 1000). În exemplul
de mai sus, numărul pornirilor motorului este de 10100.

3.12 Vizualizarea orelor de modul

Panoul de control

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <d.3> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13):

În exemplul de mai sus, ecranul arată unităţile folosite (hrs) şi valoarea (5000): modulul regulatorului este în
lucru de 5000 ore.

3.13 Vizualizarea orelor de încărcare

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <d.4> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13):

42
Ecranul arată unităţile folosite (hrs) (sau <x1000 hrs>) şi valoarea <1755>: compresorul a funcţionat încărcat
timp de 1755 ore.

3.14 Vizualizarea releului de încărcare

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <d.5> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13):

Acest ecran arată numărul de acţiuni descărcare-încărcare (x 1 sau - dacă <x1000> se aprinde - x 1000). În
exemplul de mai sus, numărul de acţiuni descărcare-încărcare este de 10100.

3.15 Vizualizarea/resetarea ceasului de service

Apelarea ceasului de service

Pornind de la meniul principal:

43
• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <d.6> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13):

Acest ecran arată unităţile folosite (hrs) (sau <x1000 hrs>) şi valoarea <1191>: În exemplul arătat,
compresorul a funcţionat 1191 ore de la service-ul anterior.

Resetarea ceasului de service

După service, vezi secţiunea Avertizarea de service, ceasul trebuie resetat:

• Derulaţi până la ecranul registru <d.6> şi apăsaţi butonul Enter (13).


• Va apărea indicaţia (de ex., 4000).
• Apăsaţi butonul Enter (13) şi – dacă este setată o parolă – introduceţi parola. Simbolul va clipi
(indicând că resetarea este posibilă).
• Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a reseta ceasul la <0.000> sau apăsaţi butonul Escape (14) pentru a
anula operaţiunea.

44
3.16 Selecţie între comandă locală, la distanţă sau prin LAN

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <P.01> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13): Este
arătat modul curent de comandă: <LOC> pentru comandă locală, <rE> pentru comandă la distanţă
sau <LAn> pentru comandă prin LAN.
• Apăsaţi butonul Enter (13) şi, dacă este nevoie, introduceţi parola. Modul curent de comandă
clipeşte. Folosiţi butonul de derulare (12) pentru a schimba modul de comandă.
• Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a programa un nou mod de pornire sau apăsaţi butonul Escape (14)
pentru a anula.

3.17 Vizualizarea/modificarea controlului de adrese CAN

Apelarea

Pornind de la meniul principal,

Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <P.02> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13).

Dacă este necesar, introduceţi parola. Următorul ecran arată că funcţia este „ON sau OFF”. Apăsaţi butonul
Enter (13) pentru a schimba acest mod. Folosiţi butoanele de derulare (12) pentru a selecta ON sau OFF.

Când această funcţie este ON, folosiţi butoanele de derulare în sus sau jos (12) pentru a vedea ID-ul nodului.

Dacă doriţi, userul poate schimba acest ID. Apăsaţi butonul Enter (13): valoarea ID a nodului începe să
clipească. Folosiţi butoanele de derulare (12) pentru a schimba ID-ul nodului. Apăsaţi butonul Enter (13)
pentru a programa noul ID de nod sau apăsaţi butonul Escape (14) pentru a ieşi din acest ecran sau a anula
această operaţiune.

45
Modificarea ID-ului unui nod

ID-ul de nod se poate modifica; folosiţi o valoare între 1 şi 31. Când funcţia este ON, parametrii nu pot fi
modificaţi. Treceţi funcţia pe OFF pentru a schimba ID-ul de nod.

De asemenea, puteţi schimba canalele. Controllerul are 4 canale. Când schimbaţi canalele, controllerul poate
acţiona ca şi controller Mk IV. Pentru a seta canalele, mergeţi la ecranul în care este vizibil ID-ul nodului.
Apăsaţi butonul de derulare în jos (12). Apare următorul ecran:

Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a modifica setarea. Valoarea din stânga sus va clipi. Schimbaţi această
valoare folosind butoanele de derulare (12). Apăsaţi butonul Enter (13) pentru confirmare. Schimbaţi la fel şi
celelalte valori, dacă este nevoie.

46
După modificarea setărilor, ecranul poate arăta aşa:

3.18 Vizualizare/modificare IP, gateway şi subnet mask

Apelarea

Pornind de la meniul principal:

Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <P.03> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13).

Ecranul următor indică OFF sau ON. Dacă indică ON, apăsaţi butonul Enter (13) pentru a trece pe OFF.
Folosiţi butoanele de derulare în sus sau jos (12) pentru a derula prin poziţiile din această listă (<IP> for
pentru adresa IP, <SUB> pentru Subnetmask sau <GATE> pentru Gateway):

47
Modificare

Apăsaţi butonul Enter (13) şi, dacă este nevoie, introduceţi parola. Primele caractere clipesc. Folosiţi
butoanele de derulare în sus sau jos (12) pentru a modifica setările şi apăsaţi Enter (13) pentru confirmare.
Modificaţi la fel şi următoarele caractere. Adresa IP standard este setată ca 192.168.100.100.

48
3.19 Vizualizarea/modificarea setărilor de bandă de presiune

Apelarea setărilor

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <P.04> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13). Banda
de presiune 1 (<Pb.1>) este arătată pe afişaj. Butonul (12) poate fi folosit pentru a derula la banda de
presiune 2 (<Pb.2>).
• Apăsaţi butonul Enter (13) pe banda de presiune dorită. Apare nivelul de încărcare al benzii de
presiune selectată. Butonul (12) poate fi folosit pentru a derula la nivelul de descărcare.

49
Presiunea de încărcare

Presiunea de descărcare

• Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a modifica nivelul de încărcare (valoarea începe să clipească).
Poate fi cerută o parolă. Folosiţi butoanele de derulare (12) pentru a schimba presiunea de încărcare.
• Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a programa valori noi sau apăsaţi butonul Escape (14) pentru a
anula.

3.20 Modificarea selecţiei de bandă de presiune

Panoul de control

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <P.05> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13). Banda
de presiune activă 1 (<Pb.1>) este arătată pe afişaj.

50
• Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a modifica selecţia benzii de presiune (poate fi solicitată o parolă).
Banda de presiune activă <Pb.1> începe să clipească.
• Apăsaţi butonul (12) pentru a modifica banda de presiune activă. Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a
confirma sau butonul Escape (14) pentru a anula.

3.21 Vizualizarea/modificarea setărilor de ceas de service

Panoul de control

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <P.06> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13). setarea
ceasului de service este arătată în <hrs> (ore) sau <x1000 hrs> (ore x 1000). Exemplu: <4000 hrs>
înseamnă că ceasul este setat la 4000 de ore de funcţionare.
• Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a modifica această valoare (poate fi solicitată o parolă): valoarea
clipeşte. Apăsaţi butoanele de derulare (12) pentru a modifica setarea.
• Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a programa noua valoare.

3.22 Vizualizarea/modificarea unităţilor de temperatură

Panoul de control

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <P.07> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13). Sunt
arătate unităţile folosite actual. Setările posibile sunt <˚C> şi <˚F>.
• Apăsaţi butonul Enter (13) (unitatea clipeşte) şi folosiţi butoanele de derulare (12) pentru a selecta
alte unităţi de temperatură.
• Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a programa noua unitate sau apăsaţi butonul Escape (14) pentru a
reveni la ecranul cu parametri fără modificări.

51
3.23 Vizualizarea/modificarea unităţilor de presiune

Panoul de control

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până la <P.08>, unde sunt afişate posibilele setări (<Mpa>, <psi> şi
<bar>). Apăsaţi butonul Enter (13) şi sunt afişate unităţile folosite actual.
• Apăsaţi butonul Enter (13) (unitatea începe să clipească) şi folosiţi butoanele de derulare (12) pentru
a selecta alte unităţi de presiune.
• Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a programa noua unitate de presiune. Apăsaţi butonul Escape (14)
pentru a reveni la ecranele de parametri.

3.24 Activarea repornirii automate după o cădere de tensiune

Descriere

Acest parametru, accesibil în ecranul <P.09>, poate fi modificat numai după introducerea unui cod.
Consultaţi pe Atlas Copco dacă urmează să fie activată această funcţie.

3.25 Selecţie între pornirea Y-D sau DOL

Panoul de control

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <P.10> şi este afişată pictograma motorului şi apoi
apăsaţi butonul Enter (13). Este arătat modul curent de pornire: <Y-D> (stea-delta) sau <doL>
(Direct-On Line).
• Acest parametru poate fi modificat numai după introducerea unui cod. Consultaţi pe Atlas Copco
dacă urmează să fie schimbat acest parametru.

52
3.26 Vizualizarea/modificarea timpului de încărcare

Panoul de control

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <P.11> şi este afişată pictograma de încărcare
compresor şi apoi apăsaţi butonul Enter (13):

• Acest ecran arată timpul de încărcare 10 şi unitatea <s> secunde. Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a
modifica această valoare (poate fi solicitată o parolă).
• Valoarea începe să clipească şi puteţi folosi butoanele de derulare (12) pentru a o modifica.
• Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a programa noua valoare.

Valoarea minimă şi maximă depinde de parametri.

3.27 Vizualizarea/modificarea timpului minim de oprire

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <P.12> şi este afişată pictograma motorului şi apoi
apăsaţi butonul Enter (13):

53
• Acest ecran arată timpul minim de oprire (20) şi unitatea <s> (secunde).
• Pentru a modifica această valoare, apăsaţi butonul Enter (13). Valoarea începe să clipească şi puteţi
folosi butoanele de derulare (12) pentru a o modifica.
• Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a programa noua valoare.

Valorile minimă şi maximă depind de parametri.

3.28 Activarea protecţiei cu parolă

Setări importante, cum ar fi cea pentru ceasul de service, banda de presiune, modul de comandă... pot fi
protejate cu o parolă.

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butoanele de derulare (12) până când apare <P.13> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13):

• Parola (<PASS>) apare pe ecran. Apăsaţi butonul Enter (13).


• Ecranul arată starea parolei (ON (<On>) sau OFF (<OFF>). Apăsaţi butonul Enter (13) pentru
modificare.
• Schimbaţi valoarea folosind butoanele de derulare (12).
• Selectaţi <On> şi apăsaţi butonul Enter (13).
• Introduceţi noua parolă şi apăsaţi butonul Enter (13) pentru confirmare.
• Introduceţi din nou parola şi apăsaţi butonul Enter (13) pentru confirmare.
• <On> apare pe ecran. Apăsaţi tasta de resetare pentru a reveni la ecranul cu parametri.

Parolele pierdute nu pot fi recuperate. Păstraţi cu grijă parola.

3.29 Activarea detecţiei la distanţă a presiunii de încărcare/descărcare

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butonul de derulare (12) până când apare <P.14>.


• Apăsaţi butonul Enter (13).

54
• Funcţia acestui ecran este aceea de a activa releul de încărcare/descărcare la distanţă. Pentru a putea
activa această funcţionalitate de încărcare/descărcare la distanţă, este necesară o intrare digitală
fizică cu funcţia Încărcare/Descărcare. Odată activat acest parametru, intrarea digitală fizică poate fi
folosită pentru comutarea compresorului între Încărcare şi Descărcare.

3.30 Vizualizarea/modificarea setărilor de protecţie

Protecţii disponibile

Sunt furnizate o serie de setări de protecţie. Ecranele de protecţie sunt etichetate <Pr.>. Pictograma afişată pe
ecranul cu protecţii indică rolul protecţiei.

Combinaţiile posibile sunt <Pr.> urmat de un număr şi una dintre pictogramele:

Pictogramă Denumire
<Pr.> afişată cu pictograma de presiune arată
protecţiile pentru presiune.
<Pr.> afişată cu pictograma temperatură ieşire
element arată protecţiile pentru temperatura de ieşire
a elementului.
<Pr.> afişată cu pictograma temperatură punct de
rouă arată protecţiile pentru temperatura punctului de
rouă.
<Pr.> afişată cu pictograma temperatură
înconjurătoare arată protecţiile pentru temperatura
înconjurătoare.

Sunt disponibile următoarele setări de protecţie:

• Un nivel redus de avertizare, indicat pe ecran ca <AL-L>.


• Un nivel ridicat de avertizare, indicat pe ecran ca <AL-H>.
• Un nivel redus de oprire, indicat pe ecran ca <Sd-L>.
• Un nivel ridicat de oprire, indicat pe ecran ca <Sd-H>.
55
• Nivelul de service indicat pe ecran ca <SE-L>.
• Nivelul de service indicat pe ecran ca <SE-H>.

Exemplu de ecrane de protecţie

Schimbarea setărilor

Pornind din ecranul principal (exemplul oferit descrie protecţia temperaturilor de ieşire ale elementului):

Apăsaţi butoanele de derulare (12) până este afişat <Pr.> urmat de un număr, alături de pictograma
temperaturii de ieşire element, şi apăsaţi butonul Enter (13):

• Nivelul ridicat de avertizare temperatură <AL-H> şi nivelul ridicat de oprire pentru temperatură
<Sd-H> devin vizibile. Folosiţi tastele de derulare (12) pentru a vă deplasa între nivelul de avertizare
(<AL>) şi cel de oprire (<Sd>), apăsaţi butonul Enter (13) pentru a modifica valoarea.
• Poate fi solicitată o parolă, valoarea începe să clipească şi puteţi folosi butoanele de derulare (12)
pentru a o modifica.
• Apăsaţi butonul Enter (13) pentru a programa noua valoare.

Setările programabile pot fi modificate numai în limitele permise.

3.31 Ecranele de test

56
Test de afişare

Pornind de la meniul principal:

• Apăsaţi butoanele de derulare (12) până când apare <t.01> şi apoi apăsaţi butonul Enter (13).

Testul valvei de siguranţă

În ecranul de test <t.02> se află un test pentru valva de siguranţă. Valvele de siguranţă pot fi testate numai
după introducerea unui cod. Consultaţi pe Atlas Copco dacă trebuie testate valvele de siguranţă.

Test de producţie

Ecranul de test <t.03> se adresează numai testului de producţie. Dacă ecranul principal afişează următorul
ecran, controllerul este pe modul test de producţie:

Cum rezolvăm?

Folosiţi butoanele de derulare (12) şi derulaţi la meniul <t.03>.

Ecranul afişează:

Apăsaţi butonul Enter (13): textul începe să clipească. Apăsaţi Enter din nou şi meniul dispare.

3.32 Serverul web

Toate controllerele Elektronikon au încorporat un server web care permite conexiunea directă cu un PC via
reţeaua locală (LAN). Aceasta permite consultarea unor date şi setări via PC, în loc de afişarea pe controller.

Pornirea

Asiguraţi-vă că sunteţi logat ca administrator.

• Folosiţi placa internă de reţea a calculatorului dvs. sau un adaptor USB/LAN (vezi imaginea de mai
jos).

57
Adaptor USB/LAN

• Folosiţi un cablu UTP (CAT 5e) pentru a conecta controllerul (vezi imaginea de mai jos).

Configurarea plăcii de reţea

• Mergeţi la My Network places (1).

• Faceţi clic pe View Network Connections (1).

58
• Selectaţi Local Area connection (1), care este conectată la controller.

• Faceţi clic dreapta şi selectaţi Properties (1).

59
• Selectaţi căsuţa Internet Protocol (TCP/IP) (1) (vezi imaginea). Pentru a evita conflicte, deselectaţi
celelalte proprietăţi, dacă sunt selectate. După selectarea TCP/IP, faceţi clic pe butonul de Proprietăţi
(2) pentru a schimba setările.

• Folosiţi următoarele setări:


• IP Address 192.168.100.200
• Subnetmask 255.255.255.0

Clic OK şi închideţi conexiunile de reţea.

Configurarea serverului web

Configurarea interfeţei web

Serverul web intern este conceput şi testat pentru Microsoft® Internet


Explorer 6, 7 şi 8. Alte browsere web, cum ar fi Opera şi Firefox, nu sunt
compatibile cu acest server web intern. Când folosiţi Opera sau Firefox, se
deschide o pagină de redirecţionare. Faceţi clic pe hyperlink pentru a vă
conecta la serverul de download al Microsoft®, pentru a descărca ultima
versiune de Internet Explorer, şi instalaţi acest software

• Atunci când folosiţi Internet Explorer:

Deschideţi Internet Explorer şi faceţi clic pe Tools – Internet Options (2).

60
• Faceţi clic pe tabul Connections (1) şi apoi pe butonul de setări LAN (2).

• În căsuţa de grup Proxy Server, faceţi clic pe butonul Advanced (1).

61
• În căsuţa Exceptions Group, introduceţi adresa IP a controllerului dvs. Pot fi introduse adrese IP
multiple, dar trebuie separate cu punct şi virgulă (;).

Exemplu: Să presupunem că aţi adăugat deja două adrese IP (192.168.100.1 şi 192.168.100.2). Acum
adăugaţi 192.168.100.100 şi separaţi cele 3 adrese IP cu punct şi virgulă între ele (1) (vezi imaginea). Clic
OK (2) pentru a închide fereastra.

62
Vizualizarea datelor controllerului

• Deschideţi browserul şi introduceţi adresa IP a controllerului pe care vreţi să-l vedeţi în browserul
dvs. (în acest exemplu http://192.168.100.100). Interfaţa se deschide:

Navigare şi opţiuni

• Bannerul indică tipul compresorului şi selectorul de limbă. În acest exemplu, sunt instalate pe
controller trei limbi.

• În partea stângă a interfeţei, puteţi găsi meniul de navigare (vezi imaginea de mai jos). Dacă este
prevăzută o licenţă pentru ESi, meniul conţine 3 butoane.
• Compresor: arată toate setările compresorului.
63
• Es: arată starea ESi (dacă există o licenţă).
• Preferinţe: permite schimbarea unităţilor de temperatură şi presiune.

Setări pentru compresor

Toate setările compresorului pot fi ascunse sau vizibile. Puneţi un indicator pentru fiecare setare. Numai
statusul echipamentului este fix şi nu poate fi eliminat din ecranul principal.

Intrări analogice

(Unităţile de măsură pot fi schimbate cu ajutorul butonului Preferinţe din meniul de navigare).

Contori

Contorii oferă o vedere generală asupra măsurilor curente de la controller şi compresor.

Stare Info

Statusul echipamentului apare intotdeauna pe interfata web.

64
Intrări digitale

Oferă o vedere generală asupra tuturor intrărilor digitale şi a statusului.

Ieşiri digitale

Prezintă o listă a tuturor ieşirilor digitale şi statusul lor.

Protecţii speciale

Oferă o vedere de ansamblu asupra tuturor protecţiilor compresorului.

Planul de service

Arată toate nivelurile planului de service şi statusul. Acest ecran prezintă numai orele de funcţionare. De
asemenea, poate arăta statusul actual al intervalului de service.

Controller de ecran ES

Dacă există o licenţă ESi, butonul ES apare în meniul de navigare. În stânga sunt prezentate toate
compresoarele din ES şi, în dreapta, statusul ES.

65
Un posibil ecran ESi

3.33 Setările programabile

Parametri: presiunile de încărcare/descărcare pentru compresoarele fără uscător de refrigerare


încorporat

Valoare Valoare din Valoare


minimă fabrică maximă
Presiuni de descărcare
Presiune de descărcare (compresoare de 7,5 bar(e) 5.5 7 7.5
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 7,5 psig 80 101.5 108.8
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 8,5 bar(e) 5.5 8 8.5
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 8,5 psig 80 116 123.5
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 10 bar(e) 5.5 9.5 10
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 10 psig 80 137.8 145.0
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 13 bar(e) 5.5 12.5 13
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 13 psig 80 181.3 188.6
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 100 bar(e) 5.5 6.9 7.4
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 100 psig 80 100 107.3
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 125 bar(e) 5.5 8.6 9.1
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 125 psig 80 125 132
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 150 bar(e) 5.5 10.3 10.8
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 150 psig 80 150 156.6
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 175 bar(e) 5.5 12 12.5
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 175 psig 80 175 181.2
psi)

66
Presiuni de încărcare
Presiune de încărcare (compresoare de 7,5 bar(e) 5.4 6.4 7.4
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 7,5 psig 78 92.8 107.3
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 8,5 bar(e) 5.4 7.4 8.4
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 8,5 psig 78 107.3 121.8
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 10 bar) bar(e) 5.4 8.9 9.9
Presiune de încărcare (compresoare de 10 bar) psig 78 129.1 143.6
Presiune de încărcare (compresoare de 13 bar) bar(e) 5.4 11.9 12.9
Presiune de încărcare (compresoare de 13 bar) psig 78 172.6 187.1
Presiune de încărcare (compresoare de 100 bar(e) 5.4 6.3 7.3
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 100 psig 78 91.4 105.9
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 125 bar(e) 5.4 8 9
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 125 psig 78 116 130.5
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 150 bar(e) 5.4 9.7 10.7
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 150 psig 78 140.7 155.2
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 175 bar(e) 5.4 11.4 12.4
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 175 psig 78 165.3 179.8
psi)

Parametri: presiunile de încărcare/descărcare pentru compresoarele cu uscător de refrigerare


încorporat

Valoare Valoare din Valoare


minimă fabrică maximă
Presiuni de descărcare
Presiune de descărcare (compresoare de 7,5 bar(e) 5.5 7 7.2
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 7,5 psig 80 101.5 104.4
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 8,5 bar(e) 5.5 8 8.3
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 8,5 psig 80 116 120
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 10 bar(e) 5.5 9.5 9.7
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 10 psig 80 137.8 140.7
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 13 bar(e) 5.5 12.5 12.7
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 13 psig 80 181.3 184.2
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 100 bar(e) 5.5 6.9 7.1
67
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 100 psig 80 100 103
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 125 bar(e) 5.5 8.6 8.8
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 125 psig 80 125 127.6
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 150 bar(e) 5.5 10.3 10.5
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 150 psig 80 150 152.3
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 175 bar(e) 5.5 12 12.2
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 175 psig 80 175 177
psi)
Presiuni de încărcare
Presiune de încărcare (compresoare de 7,5 bar(e) 5.4 6.4 7.1
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 7,5 psig 78 92.8 103
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 8,5 bar(e) 5.4 7.4 8.2
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 8,5 psig 78 107 119
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 10 bar) bar(e) 5.4 8.9 9.6
Presiune de încărcare (compresoare de 10 bar) psig 78 129.1 139.2
Presiune de încărcare (compresoare de 13 bar) bar(e) 5.4 11.9 12.6
Presiune de încărcare (compresoare de 13 bar) psig 78 172.6 182.8
Presiune de încărcare (compresoare de 100 bar(e) 5.4 6.3 7
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 100 psig 78 91.4 101.5
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 125 bar(e) 5.4 8 8.7
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 125 psig 78 116 126.2
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 150 bar(e) 5.4 9.7 10.4
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 150 psig 78 140.7 150.8
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 175 bar(e) 5.4 11.4 12.1
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 175 psig 78 165.3 175.5
psi)

Parametri

Valoare Valoare din Valoare


minimă fabrică maximă
Timp funcţionare motor în stea sec 5 10 10
Interval încărcare (stea-delta) sec 0 0 10
Număr de porniri motor porniri/zi 0 240 480

68
Timp minim de oprire sec 10 20 30
Timp de oprire programat sec 0 3 20
Timp de recuperare putere (ARAVF) sec 10 10 3600
Interval de repornire sec 0 0 1200
Comunicare oprită sec 10 30 60

Protecţii

Valoare Valoare din Valoare


minimă fabrică maximă
Temperatura de ieşire din elementul ˚C 50 110 119
compresor (nivel de avertizare pentru
oprire)
Temperatura de ieşire din elementul ˚F 122 230 246
compresor (nivel de avertizare pentru
oprire)
Temperatura de ieşire din elementul ˚C 111 120 120
compresor (nivel de oprire)
Temperatura de ieşire din elementul ˚F 232 248 248
compresor (nivel de oprire)

Planul de service

Ceasul de service încorporat va trimite un mesaj de avertizare de service după scurgerea intervalului
preprogramat.

Vezi de asemenea şi secţiunea Program de mentenanţă preventivă.

Consultaţi pe Atlas Copco dacă trebuie modificată o setare a ceasului. Vezi secţiunea Vizualizare/modificare
setări ceas de service. Intervalele nu trebuie să depăşească intervalele nominale şi trebuie să coincidă din
punct de vedere logic.

Terminologie

Termen Explicaţie
ARAVF Repornire automată după o cădere de tensiune. Vezi secţiunea Regulatorul Elektronikon
şi Activarea repornirii automate.
Timp de Este intervalul în care alimentarea trebuie refăcută pentru a putea avea o repornire
recuperare putere automată. Este accesibilă dacă este activată repornirea automată. Pentru a activa funcţia
de repornire automată, consultaţi pe Atlas Copco.
Interval de Acest parametru permite programului să nu repornească toate compresoarele în acelaşi
repornire timp după o pană de tensiune (ARAVF activă).
Ieşire element Regulatorul nu acceptă setări ilogice, cum ar fi un nivel de avertizare programat la 95 ˚C
compresor (203 ˚F), cu limita minimă pentru schimbările de nivel de oprire la 96 ˚C (204 ˚F).
Diferenţa recomandată între nivelul de avertizare şi cel de oprire este de 10 ˚C (18 ˚F).
Interval la Este timpul cu care se emite semnalul înainte de închiderea compresorului. Dacă trebuie
semnalul de programată această setare la o altă valoare, consultaţi pe Atlas Copco.
oprire
Timp minim de Odată ce compresorul s-a oprit automat, el va rămâne oprit în funcţie de timpul minim de
oprire oprire (aprox. 20 de secunde), indiferent ce se întâmplă cu presiunea aerului din reţea.
Consultaţi pe Atlas Copco dacă este necesară o valoare mai mică de 20 secunde.

69
Presiune Regulatorul nu acceptă setări ilogice, de ex. presiunea de descărcare este programată la
încărcare/descărc 7.0 bar(e) (101 psi(g)), iar limita maximă pentru modificările presiunii de încărcare este
are la 6.9 bar(e) (100 psi(g)). Diferenţa minimă de presiune recomandată între încărcare şi
descărcare este de 0.6 bar (9 psi(g)).

4. Controllerul grafic Elektronikon®

4.1 Controllerul grafic Elektronikon®

Panoul de control

57784F Afişajul controllerului grafic Elektronikon®

Introducere

Controllerul Elektronikon are următoarele funcţii:


• Comandă compresorul
• Protejează compresorul
• Monitorizează componentele care fac obiectul service-ului
• Repornirea automată după o cădere de tensiune (făcut inactiv)

Comanda automată a funcţionării compresorului

Regulatorul menţine presiune reţelei între limite programabile prin încărcarea şi descărcarea automată a
compresorului. Sunt luate în consideraţie un număr de reglaje programabile, ca de exemplu presiunile de
încărcare şi de descărcare, timpul minim de oprire şi numărul maxim al pornirilor motorului.

Regulatorul opreşte compresorul ori de câte ori este posibilă reducerea consumului de energie şi îl reporneşte
automat când presiunea reţelei scade. Dacă perioada de descărcare este prea scurtă, atunci compresorul este
menţinut în funcţiune pentru a împiedica perioadele prea scurte de oprire.

Pot fi programate un număr de comenzi automate de pornire/oprire în funcţie


de timp. Luaţi în considerare că o comandă de pornire va fi executată (dacă
este programată şi activată) chiar dacă vine după o oprire manuală a

70
compresorului.

Protejează compresorul

Oprirea

Pe compresor se află câţiva senzori. Dacă una dintre aceste măsurători depăşeşte valoarea programată pentru
oprire, compresorul va fi oprit. Acest lucru va fi indicat pe afişajul (1) şi prin clipirea LED-ului (2) de alarmă
generală.

Remediaţi problema şi resetaţi mesajul. De asemenea, vezi meniul Intrări.

Înainte de remediere, consultaţi măsurile de securitate aplicabile.

Avertizarea de oprire

Un nivel de avertizare de oprire este un nivel programabil sub nivelul de oprire.

Dacă una dintre aceste măsurători depăşeşte nivelul de avertizare de oprire programat, pe afişaj (1) apare un
mesaj iar LED-ul (2) de alarmă generală se va aprinde, pentru a avertiza operatorul că a fost depăşit nivelul
de avertizare de oprire.

Mesajul dispare imediat ce cauza semnalizării a dispărut.

Avertizare

Va apărea un mesaj de avertizare dacă, la compresoarele Full-Feature, temperatura punctului de rouă este
prea mare în raport cu temperatura ambiantă.

Semnalizarea de service

O serie de operaţiuni de service sunt grupate (în Planuri de Service). Fiecare Plan de service are un interval
de timp programat. După scurgerea intervalului de timp pe afişaj (1) apare un mesaj care avertizează
operatorul să efectueze acţiunile de service prevăzute în planul respectiv.

Repornire automată după o cădere de tensiune

Regulatorul are o funcţie care permite repornirea automată a compresorului la revenirea tensiunii de
alimentare după penele de curent. Pentru compresoarele care pleacă din fabrică, această funcţie este inactivă.
La cerere, această funcţie poate fi activată. Consultaţi Centrul de Relaţii cu Clienţii al Atlas Copco.

Dacă funcţia este activată iar regulatorul este pe modul de funcţionare


automată, atunci compresorul va reporni automat dacă se restabileşte
tensiunea de alimentare a modulului.

71
4.2 Panoul de control

Regulatorul Elektronikon

Panoul de control

Componente şi funcţii

Referinţă Denumire Funcţie


1 Afişaj Indică starea de funcţionare a compresorului şi o serie de simboluri pentru
navigare prin meniu.
2 Pictogramă Funcţionare automată
3 Pictogramă Alarmă generală
4 LED de alarmă Clipeşte dacă există o condiţie de avertizare de oprire.
generală
5 Pictogramă Service
6 LED de service Se aprinde dacă este necesar service
7 LED de funcţionare Indică faptul că regulatorul controlează compresorul în mod automat.
automată
8 LED de prezenţa Arată că tensiunea este pornită.
tensiunii
9 Pictogramă Tensiune pornită
10 Tastă Enter Tastă pentru selectarea parametrului indicat prin săgeata orizontală. Numai
parametrii urmaţi de o săgeată către dreapta pot fi modificaţi.

11 Tastă Escape Pentru revenirea la ecranul anterior sau pentru a pune capăt acţiunii curente
12 Taste de derulare Taste pentru parcurgerea meniului.
13 Buton de oprire Buton pentru oprirea compresorului. LED-ul (7) se stinge.
14 Buton de pornire Buton pentru pornirea compresorului. LED-ul (7) se aprinde, indicând că
regulatorul Elektronikon este operaţional.

72
4.3 Simboluri folosite

Simboluri de stare

Nume Simboluri Descriere


Oprit / în funcţiune Atunci când compresorul este oprit, simbolul este fix. Atunci
când compresorul este pornit, simbolul se roteşte.

Stare compresor Motor oprit

Funcţionare neîncărcat

Funcţionare încărcare

Mod comandă maşină Pornire / oprire locală

Pornire / oprire la distanţă

Comandă prin reţea

Repornire automată după o Repornirea automată după o cădere de tensiune este activă
cădere de tensiune

Ceas săptămână Ceasul săptămânal este activ

Funcţii de protecţie active Oprire de urgenţă

Oprire

Avertizare

Service Este necesară o intervenţie

73
Simboluri pentru intrări

Simbol Descriere

Presiune

Temperatură

Intrare digitală

Protecţie specială

Simboluri de sistem

Simboluri Descriere

Element compresor (JP, IP, ..)

Uscător

Ventilator

Convertor frecvenţă

Dren

Filtru

Motor

Modul de expansiune în caz de pană

Problemă de reţea

74
Alarmă generală

Simboluri de meniu

Simbol Descriere

Intrări

Ieşiri

Alarme (avertizări, opriri)

Contori

Test

Setări

Service

Istoric evenimente (date salvate)

Tastă acces / parolă utilizator

Reţea

Referinţă

Info

75
Săgeţi de navigare

Simbol Descriere

Sus

Jos

4.4 Ecranul principal

Panoul de control

(1) Taste de derulare


(2) Tastă Enter
(3) Tastă Escape

Funcţie

Ecranul principal arată starea funcţionării compresorului şi reprezintă poarta de acces către toate funcţiile
implementate în controller.

Ecranul principal indică în mod automat când este pornită tensiunea de alimentare şi una dintre taste este
apăsată. Este oprit automat după câteva minute de la ultima apăsare de tastă.

Ecran principal tipic, compresoare cu viteză fixă

76
Ecran principal tipic, compresoare cu convertor de frecvenţă

Text pe imagini

(1) Ieşire compresor


(2) Ieşire element (compresoare cu viteză fixă)
Debit în % (compresoare cu convertor de frecvenţă)
(3) Sarcină (textul variază în funcţie de starea curentă a compresorului)
(4) Meniu
(5) În gol (textul variază în funcţie de starea curentă a compresorului)

• Secţiunea A prezintă informaţii despre funcţionarea compresorului (de ex., presiunea de ieşire (1),
temperatura la ieşirea din compresor (2)). La compresoarele cu convertor de frecvenţă, gradul de
încărcare (debitul) este indicat în % din debitul maxim.
• Secţiunea B prezintă simbolurile de Stare. În acest câmp sunt indicate următoarele simboluri:
• Simboluri fixe

Aceste simboluri sunt arătate întotdeauna în ecranul principal şi nu pot fi selectate cu cursorul (de ex.,
Compresor oprit sau în funcţiune, Stare compresor (funcţionare, funcţionare neîncărcare sau motor
oprit).

• Simboluri opţionale

Aceste simboluri sunt arătate numai dacă funcţia lor corespondentă este activată (de ex., ceasul săptămâna,
repornire automată după pană de tensiune, etc.)

• Simboluri intermitente

Aceste simboluri apar dacă intervine o condiţie anormală (avertizări, opriri, service,..) Pentru a vizualiza mai
multe informaţii despre simbolurile prezentate, selectaţi simbolul cu ajutorul tastelor de derulare şi apăsaţi
tasta Enter.

• Secţiunea C este numită Bară de stare.

Această bară prezintă textul corespunzător simbolului selectate. Secţiunea D conţine butoanele de Acţiuni.
Aceste butoane sunt folosite:

• pentru vizualizare sau programare setări


• pentru resetarea unei suprasarcini motor, mesaj de service sau oprire de urgenţă
• pentru acces la toate datele colectate de regulator

77
Funcţia butoanelor depinde de meniul afişat. Cele mai frecvente funcţii sunt:

Denumire Funcţie
Meniu Mergi la meniu
Modificare Modifică setări programabile
Reset Resetare ceas sau mesaj

Pentru a activa un buton de acţiune, selectaţi butonul cu ajutorul tastelor de derulare şi apăsaţi tasta Enter.
Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi tasta Escape.

4.5 Apelarea meniurilor

Panoul de control

Panoul de control

(1) Taste de derulare


(2) Tastă Enter
(3) Tastă Escape

Descriere

Când se aplică tensiunea de alimentare, ecranul principal este afişat în mod automat (vezi secţiunea Ecranul
principal):

• Pentru a merge la ecranul Meniu, selectaţi butonul Meniu (3) cu ajutorul tastelor de derulare.
• Apăsaţi tasta Enter pentru a selecta meniul. Apare următorul ecran:

78
• Ecranul arată o serie de simboluri. Fiecare simbol indică o poziţie în meniu. În mod implicit este
selectat simbolul Setări de presiune (reglare). Bara de stare indică numele meniului care corespunde
simbolului selectat.
• Folosiţi tastele de derulare pentru a selecta un simbol.
• Apăsaţi tasta Escape pentru a reveni la ecranul principal.

4.6 Meniul de intrări

Panoul de control

(1) Taste de derulare


(2) Tastă Enter
(3) Tastă Escape

Simbol meniu, intrări

Funcţie

Pentru apelarea de informaţii despre datele curent măsurate şi starea unor intrări, cum ar fi butonul de oprire
de urgenţă.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (vezi Ecranul principal).

• Deplasaţi cursorul la butonul de acţiune Meniu şi apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

79
Text pe imagine

(1) Meniu
(2) Reglare

• Folosind tastele de derulare, deplasaţi cursorul la simbolul Intrări (vezi mai sus, secţiunea simbol
Meniu).
• Apăsaţi tasta Enter. Apare un ecran similar cu cel de mai jos:

Text pe imagine

(1) Intrări
(2) Ieşire compresor
(3) Ieşire element
(4) Aer înconjurător
(5) Oprire de urgenţă

• Ecranul prezintă o listă de intrări cu simbolurile şi valorile lor corespondente.


• Dacă o intrare este pe avertizare sau oprire, simbolul iniţial este înlocuit cu simbolul de avertizare
sau oprire (de ex., cu simbolul Stop şi cel de Avertirare din meniul prezentat mai sus).

4.7 Meniul Ieşiri

Panoul de control

80
(1) Taste de derulare
(2) Tastă Enter
(3) Tastă Escape

Simbol meniu, ieşiri

Funcţie

Pentru apelarea unor informaţii privind starea curentă a unor ieşiri, cum ar fi starea contactului de
suprasarcină ventilator (la compresoarele răcite cu aer), contactul de oprire de urgenţă, etc.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (vezi Ecranul principal).

• Deplasaţi cursorul la butonul de acţiune Meniu şi apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

Text pe imagine

(1) Meniu
(2) Reglare

• Deplasaţi cursorul la simbolul Ieşiri (vezi mai sus, secţiunea simbol Meniu), folosind tastele de
derulare.
• Apăsaţi tasta Enter. Apare un ecran similar cu cel de mai jos:

(1) Ieşiri
(2) Contact motor ventilator
(3) Contact purjare
(4) Închidere generală
(5) Funcţionare automată

• Ecranul prezintă o listă a tuturor ieşirilor cu simbolurile şi valorile lor corespondente.


• Dacă o intrare este pe avertizare sau oprire, simbolul iniţial este înlocuit cu simbolul de avertizare şi,
respectiv, oprire.

81
4.8 Contori

Panoul de control

(1) Taste de derulare


(2) Tastă Enter
(3) Tastă Escape

Simbol meniu, contori

Funcţie

Pentru vizualizarea:

• Ore de funcţionare
• Ore încărcate
• Număr de porniri ale motorului
• Număr de ore în care regulatorul a fost sub tensiune
• Număr de cicluri de încărcare

Procedură

Pornind de la ecranul principal (vezi Ecranul principal).

• Deplasaţi cursorul la butonul de acţiune Meniu şi apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

82
Text pe imagine

(1) Meniu
(2) Reglare

• Folosind tastele de derulare, deplasaţi cursorul la simbolul Contori (vezi mai sus, secţiunea simbol
Meniu).
• Apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

Text pe imagine

(1) Contori
(2) Ore de funcţionare
(3) Porniri motor
(4) Releu încărcare
(5) VSD 1-20 % rpm în % (procentul de timp în care viteza motorului a fost între
1 şi 20%) (compresoare cu convertor de frecvenţă)

Ecranul prezintă o listă a tuturor contorilor cu valorile lor curente.

Notă: exemplul de mai sus este pentru un compresor cu convertor de frecvenţă. Pentru un compresor cu
viteză fixă, ecranul real va fi diferit.

4.9 Meniul Service

Panoul de control

(1) Taste de derulare


(2) Tastă Enter
(3) Tastă Escape

83
Simbol meniu, service

Funcţie

• Anularea planurilor de service care au fost executate.


• A verifica data la care vor fi efectuate următoarele planuri de service.
• A afla care planuri de service au fost executate în trecut.
• A modifica intervalele de service programate.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (vezi Ecranul principal).

• Deplasaţi cursorul la butonul de acţiune Meniu şi apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

• Folosind tastele de derulare, deplasaţi cursorul la simbolul Service (vezi mai sus, secţiunea simbol
Meniu).
• Apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

Text pe imagine

(1) Service
(2) Vedere de ansamblu
(3) Planul de service
(4) Următorul service
(5) Istoric

• Derulaţi rubricile pentru a selecta rubrica dorită şi apăsaţi tasta Enter pentru a vedea detaliile
conform explicaţiilor de mai jos.

84
Vedere de ansamblu

Text pe imagine

(1) Vedere de ansamblu


(2) Ore de funcţionare (verde)
(3) Ore timp real (albastru)
(4) Reset

Exemplu pentru nivelul de service (A):

Cifrele din stânga sunt intervale de service programate. Pentru intervalul de service A, numărul programat
pentru ore de funcţionare este de 4000 de ore (rândul de sus, verde) iar numărul programat de ore în timp real
este de 8760 de ore, ceea ce corespunde unui an (rândul doi, albastru). Aceasta înseamnă că controllerul va
lansa o avertizare de service fie la 4000 ore de funcţionare, fie la 8760 ore reale, care survine prima. De
observat că ceasul pentru orele de timp real continuă să meargă, chiar şi când controllerul nu este pornit.

Cifrele dintre bare sunt numărul de ore rămase până la următoarea intervenţie de service. În exemplul de mai
sus, compresorul abia a fost pornit, ceea ce înseamnă că mai are 4000 de ore de funcţionare sau 8280 ore
până la următoarea intervenţie service.

Planurile de service

O serie de operaţiuni de service sunt grupate (ca Nivel A, Nivel B, etc.). Fiecare nivel reprezintă un număr de
acţiuni de service care vor fi executate la intervale de timp programate în controllerul Elektronikon.

Când se atinge un interval de plan de service, pe ecran apare un mesaj.

După executarea acţiunilor de service aferente nivelurilor indicate, contorii trebuie resetaţi.

Din meniul Service de mai sus, selectaţi planul de Service (3) şi apăsaţi Enter. Apare următorul ecran:

Text pe imagine

85
(1) Planul de service
(2) Nivel
(3) Ore de funcţionare
(4) Ore timp real
(5) Modificare

Modificarea unui plan de service

În funcţie de condiţiile de lucru, poate fi necesar să modificaţi intervalele de service. Pentru aceasta, folosiţi
tastele de derulare pentru a selecta valoarea de modificat. Apare un ecran similar cu cel de mai jos:

Apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

Modificaţi această valoare după cum este nevoie, folosind tasta de derulare ↑ sau ↓ şi apăsaţi tasta Enter
pentru confirmare.

Notă: Orele de funcţionare pot fi modificate în trepte de câte 100 de ore, iar orele de timp real pot fi
modificate în trepte de 1 oră.

Următorul service

Text pe imagine

86
(1) Următorul service
(2) Nivel
(3) Ore de funcţionare
(4) Curent

În exemplul de mai sus, nivelul de service A este programat la 4000 de ore de funcţionare, din care au trecut
0.

Istoric

Ecranul Istoric arată lista tuturor acţiunilor de service efectuate în trecut, sortate după dată. Data de sus
indică acţiunea de service cea mai recentă. Pentru a vedea detalii ale unei acţiuni de service finalizate (de ex.,
nivel de service, ore de funcţionare sau ore reale), folosiţi tastele de derulare pentru a selecta acţiunea dorită
şi apăsaţi tasta Enter.

4.10 Meniul Valori de referinţă

Panoul de control

(1) Taste de derulare


(2) Tastă Enter
(3) Tastă Escape

Simbol meniu, Setpoint (valori de referinţă)

Funcţie

La compresoarele cu viteză fixă, operatorul poate programa două benzi diferite de presiune. Acest meniu
este folosit şi pentru a selecta banda de presiune activă.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (vezi Ecranul principal).

• Deplasaţi cursorul la butonul de acţiune Meniu şi apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

87
Text pe imagine

(1) Meniu
(2) Reglare

• Deplasaţi cursorul la simbolul Setpoint (vezi mai sus, secţiunea simbol Meniu), folosind tastele de
derulare.
• Apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

Text pe imagine

(1) Reglare
(2) Presiune de descărcare 1
(3) Presiune de încărcare 1
(4) Presiune de descărcare 2
(5) Presiune de încărcare 2
(6) Modificare

• Ecranul arată setările curente pentru presiunea de descărcare şi încărcare pentru ambele benzi de
presiune.

Pentru a modifica setările, deplasaţi cursorul la butonul de acţiune Modificare şi apăsaţi tasta Enter. Apare
următorul ecran:

• Primul rând de pe ecran este marcat în roşu. Folosiţi tastele de derulare pentru a selecta setarea de
modificat şi apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:
88
• Limita superioară şi inferioară a valorii este arătată în gri, iar valoarea curentă în negru. Folosiţi tasta
↑ sau ↓ pentru derulare pentru a modifica setările după cum este nevoie şi apăsaţi tasta Enter pentru
confirmare.

Dacă este necesar, schimbaţi şi alte setări în acelaşi fel ca mai sus.

4.11 Meniu istoric evenimente

Panoul de control

(1) Taste de derulare


(2) Tastă Enter
(3) Tastă Escape

Simbol meniu, istoric evenimente

Funcţie

Pentru vizualizarea date despre ultima închidere şi ultima oprire de urgenţă.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (vezi Ecranul principal).

• Deplasaţi cursorul la butonul de acţiune Meniu şi apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

89
• Folosind tastele de derulare, deplasaţi cursorul la simbolul Istoric Evenimente (vezi mai sus,
secţiunea simbol Meniu).
• Este afişată lista ultimelor cazuri de închidere şi oprire de urgenţă.
• Derulaţi poziţiile pentru a selecta evenimentul de închidere sau oprire de urgenţă dorit.
• Apăsaţi tasta Enter pentru a afla data, ora şi alte date privind starea compresorului la momentul
închiderii sau al opririi de urgenţă.

4.12 Modificarea setărilor generale

Panoul de control

(1) Taste de derulare


(2) Tastă Enter
(3) Tastă Escape

Simbol meniu, Setări

Funcţie

Pentru a afişa şi modifica un număr de setări generale (de ex., Ora, Data, Formatul datei, Limba, unităţi...)

Procedură

Pornind de la ecranul principal (vezi Ecranul principal).

• Deplasaţi cursorul la butonul de acţiune Meniu şi apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

90
• Folosind tastele de derulare, deplasaţi cursorul la simbolul Setări (vezi mai sus, secţiunea simbol
Meniu).
• Apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

Text pe imagine

(1) Generalităţi
(2) Limba folosită
(3) Ora
(4) Data
(5) Format dată
(6) Modificare

• Pentru a modifica, selectaţi butonul Modificare folosind tastele de derulare şi apăsaţi tasta Enter.
• Este afişat un ecran similar cu cel de mai sus, cu o bară de selecţie roşie acoperind prima poziţie
(Limbă). Folosiţi tasta de derulare ↓ pentru a selecta setarea de modificat şi apăsaţi tasta Enter.
• Se deschide un ecran nou. Folosiţi tasta ↑ sau ↓ pentru a selecta parametrul dorit şi apăsaţi tasta Enter
pentru a confirma.

4.13 Meniul Informaţii

Panoul de control

91
(1) Taste de derulare
(2) Tastă Enter
(3) Tastă Escape

Simbol meniu, Info

Funcţie

Pentru afişarea adresei de internet Atlas Copco.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (vezi Ecranul principal).

• Deplasaţi cursorul la butonul de acţiune Meniu şi apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

• Folosind tastele de derulare, deplasaţi cursorul la simbolul Info (vezi mai sus, secţiunea simbol
Meniu).
• Apăsaţi tasta Enter. Pe ecran apare adresa de internet a Atlas Copco.

4.14 Meniul ceas săptămânal

Panoul de control

(1) Taste de derulare


(2) Tastă Enter
(3) Tastă Escape

92
Simbol meniu, Ceas săptămânal

Funcţie

• Pentru programarea comenzilor de pornire/oprire a compresorului în funcţie de timp


• Pentru programarea comenzilor de comutare bazate pe timp, pentru banda de presiune în reţea
• Pot fi programate patru scheme săptămânale diferite.
• Poate fi programat in ciclu de săptămâni, un ciclu reprezentând o secvenţă de 10 săptămâni. Pentru
fiecare săptămână din ciclu, se poate alege una din patru scheme săptămânale programate.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (vezi Ecranul principal).

• Deplasaţi cursorul la butonul de acţiune Meniu şi apăsaţi tasta Enter. Folosiţi tastele de derulare
pentru a selecta simbolul Ceas (Timer).

Text pe imagine

(1) Meniu
(2) Ceas săptămânal

• Apăsaţi tasta Enter de pe controller. Apare următorul ecran:

(1) Ceas săptămânal


(2) Scheme de acţiuni pe săptămâni
(3) Ciclu de săptămâni
(4) Stare
(5) Ceas săptămânal inactiv
(6) Timp de funcţionare rămas

93
Prima poziţie din această listă este marcată cu roşu. Selectaţi poziţia necesară şi apăsaţi tasta Enter de pe
controller pentru a o modifica.

Programarea schemelor de săptămâni

• Selectaţi Scheme acţiuni săptămânale şi apăsaţi Enter. Se deschide o fereastră nouă. Prima poziţie
din listă este marcată cu roşu. Apăsaţi tasta Enter de pe controller pentru a modifica Schema Acţiuni
Săptămânale 1.

(1) Scheme de acţiuni pe săptămâni


(2) Schemă acţiuni pe săptămâni 1
(3) Schemă acţiuni pe săptămâni 2
(4) Schemă acţiuni pe săptămâni 3
(5) Schemă acţiuni pe săptămâni 4

• Este afişată o listă săptămânală. Luni este selectată automat şi marcată cu roşu. Apăsaţi tasta Enter de
pe controller pentru a seta o acţiune pentru această zi.

(1) Schemă acţiuni pe săptămâni 1


(2) Luni
(3) Marţi
(4) Miercuri
(5) Joi
(6) Vineri
(7) Sâmbătă
(8) Duminică

• Se deschide o fereastră nouă. Butonul Modificare este selectat. Apăsaţi butonul Enter de pe
controller pentru a crea o acţiune.

94
(1) Luni
(2) Modificare

• Se deschide o fereastră nouă. Selectaţi o acţiune din această listă folosind tastele de derulare de pe
controller. Când sunteţi gata, apăsaţi tasta Enter pentru confirmare.

(1) Luni
(2) Acţiuni
(3) Elimină
(4) Pornire
(5) Oprire
(6) Valoare presiune 1
(7) Modificare

• Se deschide o fereastră nouă. Acţiunea este vizibilă acum în prima zi a săptămânii.

(1) Luni
(2) Pornire
(3) Salvare
(4) Modificare

95
• Pentru a regla ora, folosiţi tastele de derulare de pe controller şi apăsaţi tasta Enter pentru
confirmare.

(1) Luni
(2) Pornire
(3) Salvare
(4) Modificare

• Se deschide o fereastră nouă. Folosiţi tastele de derulare ↑ sau ↓ pentru a modifica valorile orelor.
Folosiţi tastele de derulare ← sau → pentru a modifica minutele.

(1) Luni
(2) Ora
(3) Salvare
(4) Modificare

• Apăsaţi tasta Escape de pe controller. Butonul Modificare este selectat. Folosiţi tastele de derulare
pentru a selecta acţiunea Save (Salvare).

96
(1) Luni
(2) Pornire
(3) Salvare
(4) Modificare

Se deschide o fereastră nouă. Folosiţi tastele de derulare de pe controller pentru a selecta acţiunile corecte.
Apăsaţi tasta Enter pentru confirmare.

(1) Luni
(3) Sunteţi sigur?
(4) Nu
(5) Da
(6) Salvare
(7) Modificare

• Apăsaţi tasta Escape pentru a ieşi din această fereastră. Acţiunea este arătată sub ziua pentru care a
fost programată acţiunea.

(1) Schemă acţiuni pe săptămâni 1


(2) Luni - Pornire
(3) Marţi
(4) Miercuri
(5) Joi
(6) Vineri
(7) Sâmbătă
(8) Duminică

• Apăsaţi tasta Escape de pe controller pentru a ieşi din acest ecran.

97
Programarea ciclului de săptămâni

Un ciclu de săptămâni este o secvenţă de 10 săptămâni. Pentru fiecare săptămână din ciclu, se poate alege
una din patru scheme săptămânale programate.

• Selectaţi Ciclu săptămâni din lista meniul principal Ceas săptămânal.

(1) Ceas săptămânal


(2) Scheme de acţiuni pe săptămâni
(3) Ciclu de săptămâni
(4) Stare
(5) Ceas săptămânal inactiv
(6) Timp de funcţionare rămas

• Este afişată o listă de 10 săptămâni.

(1) Ciclu de săptămâni


(2) Săptămâna 1
(3) Săptămâna 2
(4) Săptămâna 3
(5) Săptămâna 4
(6) Modificare

Apăsaţi de două ori tasta Enter de pe controller pentru a modifica prima săptămână. Se deschide o fereastră
nouă. Selectaţi acţiunea, de exemplu: Schemă acţiuni pe săptămâni 1

(1) Ciclu de săptămâni


(2) Săptămâna 1
(3) Schemă acţiuni pe săptămâni 1
(4) Schemă acţiuni pe săptămâni 2
(5) Schemă acţiuni pe săptămâni 3

98
(6) Modificare

Verificaţi starea ceasului pentru săptămâni

Folosiţi tasta Escape de pe controller pentru a reveni la meniul principal Ceas săptămâni. Selectaţi starea
ceasului pentru săptămâni.

(1) Ceas săptămânal


(2) Scheme de acţiuni pe săptămâni
(3) Ciclu de săptămâni
(4) Stare
(5) Ceas săptămânal inactiv
(6) Timp de funcţionare rămas

Se deschide o fereastră nouă. Selectaţi Săptămâna 1 pentru a activa ceasul săptămânal.

(1) Ceas săptămânal


(2) Săptămâna
(3) Ceas săptămânal inactiv
(4) Săptămâna 1

Apăsaţi tasta Escape de pe controller pentru a ieşi din această fereastră. Statusul arată că săptămâna 1 este
activă.

(1) Ceas săptămânal


(2) Scheme de acţiuni pe săptămâni
(3) Ciclu de săptămâni
(4) Stare
(5) Timp de funcţionare rămas

Apăsaţi tasta Escape de pe controller pentru a merge la meniul principal Ceas săptămâni. Selectaţi Timp de
funcţionare rămas din listă şi apăsaţi tasta Enter de pe controller pentru modificare.

(1) Ceas săptămânal


(2) Scheme de acţiuni pe săptămâni
(3) Ciclu de săptămâni
(4) Stare
(5) Timp de funcţionare rămas

Acest ceas este folosit atunci când ceasul săptămânal este setat şi, din anumite motive, compresorul trebuie
să continue să lucreze, de exemplu, pentru o oră, ceea ce se poate seta în acest ecran. Acest ceas este anterior
acţiunii Ceas Săptămânal.

(1) Ceas săptămânal


(2) Scheme de acţiuni pe săptămâni
(3) Timp de funcţionare rămas

99
4.15 Meniul de test

Panoul de control

Simbol meniu, Test

Funcţie

• Executarea unui test al afişajului, de ex. pentru a verifica dacă afişajul şi LED-urile sunt încă intacte.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (vezi Ecranul principal):

• Deplasaţi cursorul la butonul de acţiune Meniu şi apăsaţi tasta Enter (2), apărând ecranul următor:

• Folosind tastele de derulare (1), deplasaţi cursorul la simbolul Test (vezi mai sus, secţiunea simbol
Meniu)
• Apăsaţi tasta Enter (2) şi apare ecranul următor:

• Testul valvei de siguranţă se poate realiza numai de către personal autorizat şi este protejat cu un cod
de securitate.
100
• Selectaţi poziţia Test afişaj şi apăsaţi tasta Enter. Este arătat un ecran pentru inspectarea afişajului şi
toate LED-urile sunt aprinse.

4.16 Meniul parolă utilizator

Panoul de control

(1) Taste de derulare


(2) Tastă Enter
(3) Tastă Escape

Simbol meniu, parolă

Funcţie

Dacă opţiunea pentru parolă este activată, este imposibil pentru o persoană neautorizată să modifice o setare.

Procedură

Pornind de la ecranul principal (vezi Ecranul principal).

• Deplasaţi cursorul la butonul de acţiune Meniu şi apăsaţi tasta Enter. Apare următorul ecran:

• Folosind tastele de derulare, deplasaţi cursorul la simbolul Parolă (vezi mai sus, secţiunea simbol
Meniu)
• Apăsaţi tasta Enter.
• Selectaţi butonul Modificare folosind tastele de derulare şi apăsaţi tasta Enter. Apoi, modificaţi
parola, după caz.

101
4.17 Serverul web

Toate controllerele Elektronikon au încorporat un server web care permite conexiunea directă cu un PC via
reţeaua locală (LAN). Aceasta permite consultarea unor date şi setări via PC, în loc de afişarea pe controller.

Pornirea

Asiguraţi-vă că sunteţi logat ca administrator.

• Folosiţi placa internă de reţea a calculatorului dvs. sau un adaptor USB/LAN (vezi imaginea de mai
jos).

Adaptor USB/LAN

• Folosiţi un cablu UTP (CAT 5e) pentru a conecta controllerul (vezi imaginea de mai jos).

Configurarea plăcii de reţea

• Mergeţi la My Network places (1).

• Faceţi clic pe View Network Connections (1).


102
• Selectaţi Local Area connection (1), care este conectată la controller.

• Faceţi clic dreapta şi selectaţi Properties (1).

• Selectaţi căsuţa Internet Protocol (TCP/IP) (1) (vezi imaginea). Pentru a evita conflicte, deselectaţi
celelalte proprietăţi, dacă sunt selectate. După selectarea TCP/IP, faceţi clic pe butonul de Proprietăţi
(2) pentru a schimba setările.

103
Folosiţi următoarele setări:

• IP Address 192.168.100.200
• Subnetmask 255.255.255.0

Clic OK şi închideţi conexiunile de reţea.

Configurarea serverului web

Configurarea interfeţei web

Serverul web intern este conceput şi testat pentru Microsoft® Internet


Explorer 6, 7 şi 8. Alte browsere web, cum ar fi Opera şi Firefox, nu sunt
compatibile cu acest server web intern. Când folosiţi Opera sau Firefox, se
deschide o pagină de redirecţionare. Faceţi clic pe hyperlink pentru a vă
conecta la serverul de download al Microsoft®, pentru a descărca ultima
versiune de Internet Explorer, şi instalaţi acest software.

• Atunci când folosiţi Internet Explorer:

Deschideţi Internet Explorer şi faceţi clic pe Tools – Internet Options (2).

• Faceţi clic pe tabul Connections (1) şi apoi pe butonul de setări LAN (2).

104
• În căsuţa de grup Proxy Server, faceţi clic pe butonul Advanced (1).

• În căsuţa Exceptions Group, introduceţi adresa IP a controllerului dvs. Pot fi introduse adrese IP
multiple, dar trebuie separate cu punct şi virgulă (;).

Exemplu: Să presupunem că aţi adăugat deja două adrese IP (192.168.100.1 şi 192.168.100.2). Acum
adăugaţi 192.168.100.100 şi separaţi cele 3 adrese IP cu punct şi virgulă între ele (1) (vezi imaginea). Clic
OK (2) pentru a închide fereastra.

105
Vizualizarea datelor controllerului

• Deschideţi browserul şi introduceţi adresa IP a controllerului pe care vreţi să-l vedeţi în browserul
dvs. (în acest exemplu http://192.168.100.100). Interfaţa se deschide:

Navigare şi opţiuni

• Bannerul indică tipul compresorului şi selectorul de limbă. În acest exemplu, sunt instalate pe

106
controller trei limbi.

• În partea stângă a interfeţei, puteţi găsi meniul de navigare (vezi imaginea de mai jos). Dacă este
prevăzută o licenţă pentru ESi, meniul conţine 3 butoane.
• Compresor: arată toate setările compresorului.
• Es: arată starea ESi (dacă există o licenţă).
• Preferinţe: permite schimbarea unităţilor de temperatură şi presiune.

Setări pentru compresor

Toate setările compresorului pot fi ascunse sau vizibile. Puneţi un indicator pentru fiecare setare. Numai
statusul echipamentului este fix şi nu poate fi eliminat din ecranul principal.

Intrări analogice

(Unităţile de măsură pot fi schimbate cu ajutorul butonului Preferinţe din meniul de navigare).

Contori

Contorii oferă o vedere generală asupra măsurilor curente de la controller şi compresor.

Info status

Starea echipamentului este afişat întotdeauna pe interfaţa web.

Intrări digitale

Oferă o vedere generală asupra tuturor intrărilor digitale şi a statusului.

107
Ieşiri digitale

Prezintă o listă a tuturor ieşirilor digitale şi statusul lor.

Protecţii speciale

Oferă o vedere de ansamblu asupra tuturor protecţiilor compresorului.

Planul de service

Arată toate nivelurile planului de service şi statusul. Acest ecran prezintă numai orele de funcţionare. De
asemenea, poate arăta statusul actual al intervalului de service.

Controller de ecran ES

Dacă există o licenţă ESi, butonul ES apare în meniul de navigare. În stânga sunt prezentate toate
compresoarele din ES şi, în dreapta, statusul ES.

Un posibil ecran ESi


108
4.18 Setările programabile

Parametri: presiunile de încărcare/descărcare pentru compresoarele fără uscător de refrigerare


încorporat

Valoare Valoare din Valoare


minimă fabrică maximă
Presiuni de descărcare
Presiune de descărcare (compresoare de 7,5 bar(e) 5.5 7 7.5
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 7,5 psig 80 101.5 108.8
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 8,5 bar(e) 5.5 8.0 8.5
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 8,5 psig 80 116.0 123.3
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 10 bar(e) 5.5 9.5 10
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 10 psig 80 137.8 145.0
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 13 bar(e) 5.5 12.5 13
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 13 psig 80 181.3 188.6
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 100 bar(e) 5.5 6.9 7.4
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 100 psig 80 100 107.3
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 125 bar(e) 5.5 8.6 9.1
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 125 psig 80 125 132
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 150 bar(e) 5.5 10.3 10.8
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 150 psig 80 150 156.6
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 175 bar(e) 5.5 12 12.5
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 175 psig 80 175 181.2
psi)
Presiuni de încărcare
Presiune de încărcare (compresoare de 7,5 bar(e) 5.4 6.4 7.4
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 7,5 psig 78 92.8 107.3
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 8,5 bar(e) 5.4 7.4 8.4
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 8,5 psig 78 107.3 121.8
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 10 bar(e) 5.4 8.9 9.9
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 10 psig 78 129.1 143.6
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 13 bar(e) 5.4 11.9 12.9
109
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 13 psig 78 172.6 187.1
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 100 bar(e) 5.4 6.3 7.3
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 100 psig 78 91.4 105.9
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 125 bar(e) 5.4 8 9
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 125 psig 78 116 130.5
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 150 bar(e) 5.4 9.7 10.7
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 150 psig 78 140.7 155.2
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 175 bar(e) 5.4 11.4 12.4
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 175 psig 78 165.3 179.8
psi)

Parametri: presiunile de încărcare/descărcare pentru compresoarele cu uscător de refrigerare


încorporat

Valoare Valoare din Valoare


minimă fabrică maximă
Presiuni de descărcare
Presiune de descărcare (compresoare de 7,5 bar(e) 5.5 7 7.3
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 7,5 psig 80 101.5 105.8
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 8,5 bar(e) 5.5 8.0 8.25
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 8,5 psig 80 116.0 119.7
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 10 bar(e) 5.5 9.5 9.7
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 10 psig 80 137.8 140.7
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 13 bar(e) 5.5 12.5 12.7
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 13 psig 80 181.3 184.2
bar)
Presiune de descărcare (compresoare de 100 bar(e) 5.5 6.9 7.1
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 100 psig 80 100 103
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 125 bar(e) 5.5 8.6 8.8
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 125 psig 80 125 127.6
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 150 bar(e) 5.5 10.3 10.5
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 150 psig 80 150 152.3
psi)

110
Presiune de descărcare (compresoare de 175 bar(e) 5.5 12 12.2
psi)
Presiune de descărcare (compresoare de 175 psig 80 175 177
psi)
Presiuni de încărcare
Presiune de încărcare (compresoare de 7,5 bar(e) 5.4 6.4 7.2
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 7,5 psig 78 92.8 104.4
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 8,5 bar(e) 5.4 7.4 8.1
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 8,5 psig 78 107.3 117.5
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 10 bar(e) 5.4 8.9 9.6
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 10 psig 78 129.1 139.2
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 13 bar(e) 5.4 11.9 12.6
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 13 psig 78 172.6 182.8
bar)
Presiune de încărcare (compresoare de 100 bar(e) 5.4 6.3 7
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 100 psig 78 91.4 101.5
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 125 bar(e) 5.4 8 8.7
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 125 psig 78 116 126.2
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 150 bar(e) 5.4 9.7 10.4
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 150 psig 78 140.7 150.8
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 175 bar(e) 5.4 11.4 12.1
psi)
Presiune de încărcare (compresoare de 175 psig 78 165.3 175.5
psi)

Parametri

Valoare minimă Valoare din fabrică Valoare maximă

Timp funcţionare motor în stea sec 5 10 10


Interval încărcare (stea-delta) sec 0 0 10
Număr de porniri motor porniri/zi 0 240 480
Timp minim de oprire sec 10 20 30
Timp de oprire programat sec 0 3 20
Timp de recuperare putere (ARAVF) sec 10 10 3600
Interval de repornire sec 0 0 1200
Comunicare oprită sec 10 30 60

111
Protecţii

Valoare Valoare din Valoare


minimă fabrică maximă
Temperatura de ieşire din elementul ˚C 50 110 119
compresor (nivel de avertizare pentru
oprire)
Temperatura de ieşire din elementul ˚F 122 230 246
compresor (nivel de avertizare pentru
oprire)
Temperatura de ieşire din elementul ˚C 111 120 120
compresor (nivel de oprire)
Temperatura de ieşire din elementul ˚F 232 248 248
compresor (nivel de oprire)

Planul de service

Ceasurile de service încorporate vor trimite un mesaj de avertizare de service după scurgerea intervalului lor
preprogramat.

Vezi şi secţiunea.

Consultaţi pe Atlas Copco dacă trebuie modificată o setare a ceasului. Intervalele nu trebuie să depăşească
intervalele nominale şi trebuie să coincidă din punct de vedere logic. Vezi secţiunea Modificarea setărilor
generale.

Terminologie

Termen Explicaţie
ARAVF Repornire automată după o cădere de tensiune. Vezi secţiunea Regulatorul Elektronikon.
Timp de Este intervalul în care alimentarea trebuie refăcută pentru a putea avea o repornire
recuperare putere automată. Este accesibilă dacă este activată repornirea automată. Pentru a activa funcţia
de repornire automată, consultaţi pe Atlas Copco.
Interval de Acest parametru permite programului să nu repornească toate compresoarele în acelaşi
repornire timp după o pană de tensiune (ARAVF activă).
Ieşire element Valoarea minimă recomandată este 70 ˚C (158 ˚F). Pentru testarea senzorului de
compresor temperatură, valoarea poate fi coborâtă la 50 ˚C (122 ˚F). Resetaţi valoarea după testare.
Regulatorul nu acceptă setări ilogice, cum ar fi un nivel de avertizare programat la 95 ˚C
(203 ˚F), cu limita minimă pentru schimbările de nivel de oprire la 96 ˚C (204 ˚F).
Diferenţa recomandată între nivelul de avertizare şi cel de oprire este de 10 ˚C (18 ˚F).
Interval la Este timpul cu care se emite semnalul înainte de închiderea compresorului. Dacă trebuie
semnalul de programată această setare la o altă valoare, consultaţi pe Atlas Copco.
oprire
Separator ulei Folosiţi numai separatoare de ulei Atlas Copco. Căderea maximă de presiune
recomandată pe elemental separatorului de ulei este de 1 bar (15 psi).
Timp minim de Odată ce compresorul s-a oprit automat, el va rămâne oprit în funcţie de timpul minim de
oprire oprire (aprox. 20 de secunde), indiferent ce se întâmplă cu presiunea aerului din reţea.
Consultaţi pe Atlas Copco dacă este necesară o valoare mai mică de 20 secunde.
Presiune Regulatorul nu acceptă setări ilogice, de ex. presiunea de descărcare este programată la
încărcare/descărc 7.0 bar(e) (101 psi(g)), iar limita maximă pentru modificările presiunii de încărcare este
are la 6.9 bar(e) (100 psi(g)). Diferenţa minimă de presiune recomandată între încărcare şi
descărcare este de 0.6 bar (9 psi(g)).

112
5 Separatorul de ulei/condens OSD (opţional)

5.1 Unitatea OSD

Separatoarele de ulei/condens

Aerul comprimat care părăseşte compresoarele cu injecţie de ulei conţine ulei. În timpul răcirii acestui aer se
formează condens care conţine ulei. OSD este conceput să separe cea mai mare parte a uleiului din condens
şi să-l acumuleze într-un colector. Condensul respectă normele de protecţie a mediului.

Vedere generală a unităţii OSD 22, un exemplu tipic

Referinţă Denumire
1 Vas condens
2 Manometru
3 Filtru eliminare ulei
4 Colector de ulei
5 Priză condens
6 Dp filtru
7 Evacuare condens curat
8 Evacuare ulei
9 Capac

Funcţionare

Condensul conţinând picături fine de ulei curge printr-o duză (5) şi un filtru (3), în care picăturile mici se
unesc în picături mai mari. Condensul este condus apoi către vasul (1), unde uleiul se ridică datorită
diferenţei de masă specifică. Vasul este dotat cu două evacuări separate: una pentru condens (7), care
conduce afară din carcasă, şi una pentru uleiul separat (8), care este reţinut în colector (4).

113
5.2 Instrucţiuni de instalare

Amplasarea OSD

Drenurile de condens

Procedură

1. Opriţi compresorul şi închideţi valva de evacuare a aerului. Opriţi tensiunea. Depresurizaţi sistemul de
evacuare a aerului prin deschiderea valvei(elor) manuale de drenare condens (Dm).

2. Lărgiţi tubul de drenare condens al captatorului de condens al compresorului din cuplajul său (Da).

3. Amplasaţi separatorul ca în figură şi fixaţi-l cu bolţuri (1).

4. Conectaţi tubul lejer de drenare condens (Da) la prefiltrul (4) al separatorului OSD.

5. Carcasa compresorului dispune de o duză cu capac (Dc). Scoateţi capacul şi instalaţi cuplajele livrate cu
kitul separatorului.

Conectaţi tubul de apă (5) la partea din spate a cuplajului (Dc). Petreceţi evacuarea flexibilă a condensului de
la cuplaj (Dc) către sistemul de drenare condens (canalizare). Conducta de scurgere trebuie să rămână fără
presiune şi să fie înclinată către dren.

6. Îndepărtaţi capacul (6) şi umpleţi vasul (7) cu apă până când apa curge prin orificiul de evacuare apă al

114
OSD (5). Reinstalaţi capacul.

5.3 Instrucţiuni de operare şi mentenanţă

Măsuri de securitate

Înainte de a efectua orice activitate de mentenanţă, reparaţii sau reglări,


procedaţi după cum urmează:
• Opriţi compresorul.
• Închideţi valva de evacuare aer şi deschideţi, dacă există, valva de
evacuare manuală condens.
• Închideţi valva de evacuare aer şi apăsaţi butonul de test de pe drenul
electronic de apă până când sistemul de aer dintre receptorul de aer şi
valva de evacuare este complet depresurizat.
• Apăsaţi butonul de oprire de urgenţă.
• Opriţi tensiunea.

Pentru instrucţiuni detaliate, vezi Rezolvarea problemelor.


Operatorul trebuie să aplice toate măsurile de securitate relevante.

Instrucţiuni de operare

Interiorul OSD

• Înainte de a începe, verificaţi dacă vasul (1) este plin. Dacă este necesar, turnaţi uşor apă în ţeava de
umplere (2) până când începe să curgă prin tubul (3). Reinstalaţi capacul.
• În timpul funcţionării compresorului, stratul de ulei se ridică deasupra nivelului apei în vasul (1). În
funcţie de capacitatea compresorului şi de ciclul său de funcţionare, de umiditatea din aerul aspirat şi
din conţinutul de ulei din aerul comprimat, poate dura câteva săptămâni sau luni până când stratul de
ulei să poată fi observat în colector (4).
• Verificaţi periodic dacă vasul (1) este plin. Dacă este necesar, turnaţi uşor apă în ţeava de umplere
(2) până când începe să curgă prin tubul (3). Păstraţi capacul instalat în timpul operaţiunii.

Drenurile de condens

115
Instrucţiuni de mentenanţă

Consultaţi secţiunea Unitatea OSD pentru referinţe.

Interval Ore de Funcţionare


funcţionare
Săptămânal 50 Verificaţi manometrul (2). Dacă presiunea atinge 2 bar(e) (29 psig)
sau la fiecare 6000 de ore de funcţionare, înlocuiţi filtrul (3):
Deşurubaţi filtrul. Umpleţi noul filtru cu apă, aplicaţi puţin ulei pe
garnitură, înşurubaţi-l la loc şi strângeţi-l cu mâna (aprox. jumătate
de rotire). Verificaţi duza (5); dacă este nevoie, curăţaţi-o.
Lunar 200 Verificaţi nivelul de ulei din colector (4). Dacă este aproape plin,
decuplaţi tubul de ulei (8) şi transportaţi uleiul la un centru de
colectare uleiuri reziduale. Reinstalaţi un colector gol.

5.4 Pictograme

Pictograme afişate pe OSD

Referinţă Descriere
1 Ulei
2 Evacuare ulei
3 Evacuare condens
4 Presiune
5 Admisie
6 Dren pentru punctul de service
7 Presiune admisie separator
8 Garnitură de ulei, înşurubaţi pe filtru şi strângeţi cu mâna (aprox. jumătate de
tură)
9 Consultaţi manualul de instrucţiuni înainte de mentenanţă sau reparaţii

116
6 Instalare

6.1 Scheme la dimensiuni

Planşe

Set GA 5 la GA 11, montat pe podea

117
Set GA 5 la GA 11 pe receptor de aer de 270 l

118
Set GA 5 la GA 11, Full-Feature, montat pe podea

119
Set GA 5 la GA 11 Full-Feature pe receptor de aer de 270 l

120
Set GA 5 la GA 11 pe receptor de aer de 500 l

121
Set GA 5 la GA 11 Full-Feature pe receptor de aer de 500 l

Referinţă Denumire
1 Admisie aer compresor şi răcire motor
2 Evacuare aer răcire din uscător
3 Admisie aer în uscător
4 Evacuare aer comprimat
5 Admisie aer în compresor
6 Dren manual
7 Dren automat
8 Placă greutate
9 Intrare cablu electric
10 Evacuare aer compresor şi răcire motor
11 Indicator nivel de ulei
12 Rotaţie valvă

122
6.2 Propunere de instalare

Funcţionare în aer liber / la altitudine

Dacă compresorul se va instala în aer liber sau dacă temperatura de admisie aer poate fi sub 0 ˚C (32 ˚F),
trebuie luate măsuri de securitate. În acest caz, şi pentru funcţionare peste 1000 m (3300 ft), consultaţi pe
Atlas Copco.

Mutare/ridicare

Pentru a transporta compresorul cu un motostivuitor, folosiţi deschiderile din


şasiu. Mutaţi compresorul încet

Propunere de instalare

123
Exemplu de cameră a compresorului

Text pe schemă

Referinţă Denumire
(1) Propuneri de aerisire
(2) Zonă minimă liberă de rezervat pentru instalarea compresorului

Toate ţevile vor fi conectate fără solicitări pe compresor.

Pentru instalare

1. Instalaţi compresorul pe o podea solidă, nivelată, capabilă să suporte greutatea compresorului. Distanţa
minimă recomandată între partea superioară a unităţii şi tavan este de 900 mm (35 in). Receptorul de aer nu
trebuie fixat de podea. Distanţa minimă dintre perete şi spatele compresorului trebuie să fie de 500 mm (19,5
in).

2. Poziţia valvei de evacuare aer comprimat.

124
Pentru a facilita accesul la uscător în timpul operaţiunilor de mentenanţă, instalaţi o conexiune flexibilă între
valva de evacuare aer şi reţeaua de aer. Închideţi valva. Conectaţi la reţeaua de aer

3. Căderea de presiune pe conducta de livrare aer se poate calcula astfel: ∆p = (L x 450 x Qc1.85) / (d5 x P)

d = Diametrul interior al conductei în mm

∆p = Căderea de presiune în bar (maxim recomandat: 0.1 bar (1.5 psi))

L = Lungimea conductei în m

P = Presiunea absolută la evacuarea compresorului, în bar

Qc = Livrare aer liber la compresor în l/s

Se recomandă ca legătura conductei de evacuare aer din compresor să se facă deasupra conductei principale a
reţelei de aer pentru a reduce transportul de eventuale reziduuri din condens.

4. Ventilaţie: sitele de admisie şi ventilatorul trebuie astfel instalate pentru a se evita recircularea aerului de
răcire către compresor sau uscător. Viteza maximă a aerului prin site este de 5 m/s (16,5 ft/s).

Căderea de presiune maximă permisă pe tuburile de aer de răcire este de 30 Pa (0,12 in wc).

Dacă valoarea este mai mare, este necesar un ventilator la ieşirea din tuburi. Consultaţi Atlas Copco.

Pentru alternativele 1 şi 3, capacitatea de ventilare necesară pentru a limita temperatura în camera


compresorului se poate calcula astfel:

Qv = 1,16 N/∆T pentru unităţile fără uscător opţional

Qv = (1,16 N + 0,6)/∆T pentru unităţile cu uscător opţional

Qv = Capacitatea de ventilare necesară în m3/s

N = Intrare arbore în compresor, în kW

∆T = Creşterea de temperatură în camera compresorului în °C

Pentru alternativele 2 şi 4: capacitatea ventilatorului trebuie să corespundă capacităţii ventilatorului


compresorului la o presiune diferenţială egală cu căderea de presiune de pe tuburile de aer.

5. Conductele de dren către colectorul de drenare nu trebuie să intre în apa din colectorul de dren. Atlas
Copco are separatoare de ulei/apă (tip OSD) pentru a putea separa cea mai mare parte a uleiului din condens
pentru a asigura respectarea de către condens a cerinţelor de mediu.

6. Poziţia panoului de comandă.

7. Cablu de alimentare.

Pentru a păstra gradul de protecţie al dulapului electric şi pentru a-i proteja


componentele de praful din ambient, este obligatoriu să folosiţi cablul
electric şi presetupa livrate cu compresorul.

125
8. Filtru, tip DD pentru uz general (opţional). Filtrul blochează particulele solide de până la 1 micron, cu un
transport maxim de ulei de 0,5 mg/m3. În aval de filtrul DD se poate instala un filtru de mare randament tip
PD (opţional). Acest filtru blochează particulele solide de până la 0,01 microni, cu un transport maxim de
ulei de 0,01 mg/m3. Dacă vaporii de ulei şi mirosurile sunt indezirabile, în aval de filtrul PD se va instala un
filtru tip QD.

Se recomandă instalarea de conducte şi supape de by-pass pe filtre pentru a le izola în timpul întreţinerii, fără
a perturba compresorul.

6.3 Conexiunile electrice

Observaţie importantă

Când conectaţi la alimentarea cu energie, lăsaţi 2 m (6,5 ft) de cablu liber


pentru a putea îndepărta uşor panoul din spate.

Decuplaţi întotdeauna alimentarea înainte de a lucra la circuitul electric!

Instrucţiuni generale

Dulap IEC (CE)

126
Dulap CSA/UL (cULus)

Pas Acţiune
1 Instalaţi un separator electric lângă compresor.
2 Verificaţi siguranţele şi reglajele releului de suprasarcină. Vezi secţiunea
Reglajele releului de suprasarcină şi ale siguranţelor.
3 Dacă sunt instalate, verificaţi conexiunile transformatorilor.
4 Conectaţi cablurile de alimentare la terminalele L1, L2 şi L3 (1X0) şi
conductorul de nul (dacă există) la terminalul (N). Conectaţi cablul de
împământare.

Instrucţiuni specifice pentru GA 5 la GA 11 cu dulap de 208 V/ 230 V / 460 V

Decuplaţi întotdeauna alimentarea înainte de a lucra la circuitul electric!

Configuraţia standard de tensiune pentru compresor este menţionată pe plăcuţa tehnică a echipamentului.
Când compresoarele părăsesc fabrica, unităţile sunt cablate pentru 230 V, 3 faze.

Pentru a modifica cablarea pentru o tensiune de alimentare de 208 V sau 460 V, dulapul principal al
compresorului şi dulapul uscătorului transformatorului trebuie recablate ca mai jos:

127
Modificări necesare în dulapul compresorului:

Pas Acţiune
1 Reglaţi valoarea de suprasarcină a motorului (FM1).
2 Refaceţi legăturile transformatorului de comandă (T1).
3 Înlocuiţi siguranţele de comandă (F1) cu siguranţele 10.3 x 38 mm 2 A sau 4 A livrate
(vezi mai jos).
4 Modificaţi configuraţia punţii terminale a motorului din dulapul principal, pentru
tensiunea dorită.
5 Înlocuiţi abţibildul de tensiune cu abţibildul corespunzător livrat.
6 La unităţile FF, înlocuiţi siguranţele de tensiune (F10 din dulapul principal) cu
siguranţele CC tip 6 A livrate.
7 Modificaţi configuraţia punţii terminale a transformatorului de tensiune din dulapul
transformatorului, pentru tensiunea dorită.

Pentru a regla valoarea de suprasarcină a motorului (FM1), rotiţi butonul de reglare (1) de pe partea din faţă a
releului de suprasarcină, la valoarea dorită (vezi tabelul de mai jos).

128
Şurub de reglare pentru suprasarcina motorului

Valoare suprasarcină motor GA 5 GA 7 GA 11


(FM1) (A)
208 V 33.0 43.0 61.0
230 V (valoare standard din 30.0 39.0 55.0
fabrică)
460 V 15.0 19.0 27.5

Pentru a recabla transformatorul de comandă (T1), mutaţi cablul transformatorului pe terminalul marcat cu
tensiunea dorită (208 V, 230 V sau 460 V).

Înlocuiţi cele două siguranţe marcate F1, deschizând suportul siguranţelor. Folosiţi siguranţele 4 A pentru
208 - 230 V şi siguranţele 2 A pentru 460 V, livrate odată cu compresorul.

Siguranţe Valoare 208 V 230 V 460 V Clasă


siguranţă V
F1 600 V CA 4A 4A 2A UL clasă JDYX sau JDYX2
10,3 x 38 mm
F2 250 V CA 3A 3A 3A UL clasă JDYX sau JDYX2 5 x
20 mm

129
Siguranţe Valoare 208 V 230 V 460 V Clasă
siguranţă V
F3 250 V CA 1A 1A 1A UL clasă JDYX sau JDYX2 5 x
20 mm
F4 600 V CA 15 A 15 A 6A UL ghidaj JDDZ clasă CC tip
FNQ-R 10.3 x 38 mm
F5 600 V CA 10 A 10 A 10 A UL ghidaj JDDZ clasă CC tip
FNQ-R 10.3 x 38 mm
F6 600 V CA 1A 1A 1A UL ghidaj JDDZ clasă CC tip
FNQ-R 10.3 x 38 mm

Notă: Siguranţele F4 şi F5 se pot folosi numai pe unităţi FF. F6 este numai pentru opţiunea Releu de
Secvenţă Faze. Vezi şi secţiunea Scheme electrice.

Pentru a modifica configuraţia punţii terminali la motor, configuraţi punţile terminali pentru tensiunea dorită
(208 V, 230 V sau 460 V) conform schemei de mai jos. Punţile terminali (1) pot fi scoase uşor cu ajutorul
unui cleşte. Compresorul este livrat şi cu alte punţi de terminali. Conexiunile pentru 230 V sunt standard de
fabrică.

Identificaţi etichetele de tensiune galbele livrate cu compresorul. Înlocuiţi eticheta actuală cu eticheta de
tensiune corespunzătoare (200 - 208 V, 230 V sau 460 V).

Indicarea stării compresorului la compresoarele dotate cu controller Elektronikon®

Regulatorul Elektronikon este dotat cu un releu auxiliar (K05) pentru indicarea la distanţă a unei închideri.

Sarcina maximă pentru contacte: 10 A / 250 V CA. Opriţi compresorul şi alimentarea lui înainte de a conecta
echipamente externe. Consultaţi Atlas Copco.

Indicarea stării compresorului la compresoarele dotate cu controller grafic Elektronikon®

Regulatorul Elektronikon este dotat cu contacte auxiliare (K05, K07 şi K08) pentru citirea la distanţă a:

• încărcării/descărcării manuale sau a funcţionării automate (K07)


• condiţiei de avertizare (K08)
• condiţiei de oprire (K05)

Sarcina maximă pentru contacte: 10 A / 250 V CA. Opriţi compresorul şi alimentarea lui înainte de a conecta
echipamente externe. Consultaţi Atlas Copco.

130
Moduri de comandă compresor

Opriţi compresorul şi alimentarea lui înainte de a conecta echipamente


externe. Sunt permise numai contactele fără tensiune.

Pot fi selectate următoarele moduri de comandă:

• Comandă locală: Compresorul va reacţiona la comenzile introduse de la butoanele de pe panoul de


comandă. Comenzile de pornire/oprire compresor, prin intermediul funcţiei Ceas, sunt active dacă
sunt programate.
• Comandă la distanţă: Compresorul va reacţiona la comenzi de la comutatoare externe. Oprirea de
urgenţă rămâne activă. Comenzile de pornire/oprire compresor, prin intermediul funcţiei Ceas, sunt
posibile în continuare.

Pentru pornirea şi oprirea la distanţă:

• Conectaţi un buton de pornire/oprire programată (S1') între terminalii 30 şi 33 ai terminalului (2x27)


(intrarea DIO3 de pe controller).
• Realizaţi o punte între terminalii 30 şi 39 au terminalului (2x27) (intrarea DIO4 de pe controller) sau
conectaţi un comutator de încărcare/descărcare (S2').

În acest mod, presiunea de evacuare va fi simţită în continuare de traductorul de presiune (PT20), conducând
la încărcarea şi descărcarea compresorului la presiunile programate în regulatorul Elektronikon. Dacă
terminalii menţionaţi nu sunt în punte, compresorul iese din funcţionarea automată pentru
încărcare/descărcare şi continuă să funcţioneze neîncărcat.

Pentru încărcarea/descărcarea la distanţă (via presostat extern):

Compresoarele cu controller grafic Elektronikon pot fi cablate şi pentru încărcare şi descărcare, în funcţie de
statusul unui presostat: Conectaţi un presostat încărcare/descărcare (S2') între terminalii 30 şi 39 ai
terminalului (2x27) (intrarea DIO4 de pe controller). Aceasta conduce la încărcarea şi descărcarea
compresorului la presiunile de închidere şi, respectivm deschidere ale presostatului extern.

• Comandă prin LAN: Compresorul este comandat printr-o reţea locală. Consultaţi Atlas Copco.

Vezi secţiunea Sistemul electric pentru a localiza conectorii.

131
6.4 Pictograme

Descriere

Pictograme

Referinţă Denumire
1 Dren manual pentru condens
2 Dren automat pentru condens
3 Avertizare: tensiune
4 Avertizare: opriţi tensiunea şi depresurizaţi compresorul înainte de efectuarea
reparaţiilor
5 Avertizare: înainte de a conecta compresorul la sursă, consultaţi Manualul de
Instrucţiuni pentru sensul de rotire a motorului
6 Cuplu pentru buloanele din oţel (Fe) sau alamă (CuZn)
7 Consultaţi Manualul de Instrucţiuni pentru lubrifiere
8 Ungeţi puţin garnitura filtrului de ulei, înşurubaţi-o şi strângeţi cu mâna
(aprox. jumătate de tură)

7 Instrucţiuni de operare

7.1 Pornirea iniţială

Siguranţa

Operatorul trebuie să aplice toate măsurile de securitate relevante.

Procedură

Pentru poziţia valvei de evacuare aer şi a conexiunilor de dren, vezi


secţiunile Introducere şi Sistemul de condens.

1. Consultaţi secţiunile Dimensiune cabluri electrice, Propuneri de instalare şi Scheme dimensionale

2. Verificaţi dacă conexiunile electrice corespund normelor locale şi dacă toate cablurile sunt bine fixate pe
terminalii lor.

Instalaţia trebuie să fie legată la pământ şi protejată împotriva scurtcircuitelor prin siguranţe inerte montate
pe fiecare fază. Un întreruptor de izolare trebuie instalat în apropierea compresorului.

3. Verificaţi transformatorul (T1) pentru conexiunea corectă. Verificaţi setările releului de suprasarcină
motor (F21). Verificaţi dacă releul de suprasarcină motor este reglat pentru resetare manuală.
132
Dulap electric, un exemplu tipic

4. Instalaţi valva de evacuare aer (AV); vezi secţiunea Introducere pentru poziţia valvei. Închideţi valva.

Conectaţi reţeaua de aer la valvă.

5. Instalaţi valva de dren manual pentru condens (Dm). Închideţi valva.

Conectaţi valva la un colector de dren.

6. Conectaţi evacuarea automată a drenului (Da) la un colector de dren.

Conductele de dren către colectorul de drenare nu trebuie să intre în apă. Dacă conductele au fost instalate în
afara încăperii, unde poate apărea îngheţ, ele trebuie izolate. Pentru drenarea apei de condens curate, instalaţi
un separator de ulei/apă care poate fi procurat de la Atlas Copco, ca opţiune. Vezi secţiunea Unitatea OSD.

7. Verificaţi nivelul uleiului.

Vizeta pentru nivelul uleiului trebuie să fie plină între 1/4 şi 3/4.

133
Poziţia vizetei pentru nivelul uleiului

8. Instalaţi etichetele, avertizându-l pe operator că:

• Compresorul poate reporni automat după o cădere de tensiune (dacă este activată funcţia, consultaţi
pe Atlas Copco).
• Compresorul este comandat automat şi poate reporni automat.

134
9.

Viteză fixă VSD


Apăsaţi (I), aşteptaţi o secundă şi apăsaţi (O). Apăsaţi Start, aşteptaţi aprox. 5 min pentru încălzirea
compresorului

• Ataşaţi fişa de mai sus cu explicarea procedurii pentru verificarea sensului de rotaţie a motorului pe
evacuarea aerului de răcire din compresor.
• Verificaţi sensul de rotaţie a motorului cu ajutorul fişei. Dacă sensul de rotaţie motor este cel corect,
fişa de pe sita de sus va fi aruncată în sus. Dacă fişa rămâne pe loc, sensul de rotaţie este incorect
(vezi pictogramele de pe etichetă).
• Dacă sensul de rotaţie este incorect, opriţi alimentarea, deschideţi comutatorul de izolare şi inversaţi
cele două linii de alimentare.

10. Verificaţi setările programate. Consultaţi secţiunea Setări programabile.

11. Porniţi şi rulaţi compresorul pentru câteva minute. Verificaţi dacă compresorul funcţionează normal.

135
7.2 Înainte de pornire

Procedură

Verificaţi nivelul uleiului şi completaţi dacă este necesar. Vezi secţiunea


Pornirea iniţială

7.3 Pornirea

Procedură

Pentru poziţia valvei de evacuare aer şi a conexiunilor de dren, vezi


secţiunile Introducere şi Sistemul de condens.

Panoul de comandă al controllerului Elektronikon

Panoul de comandă al controllerului grafic Elektronikon®

Pas Acţiune
- Porniţi alimentarea. Verificaţi dacă LED-ul de alimentare (6) se aprinde.
- Deschideţi valva de evacuare aer.
- Închideţi valva de dren pentru condens (Dm).
- Apăsaţi butonul de pornire (1) de pe panoul de comandă. Compresorul începe să funcţioneze şi
LED-ul de funcţionare automată (8) se aprinde. La zece secunde de la pornire, motorul de
antrenare comută de pe stea pe delta iar compresorul începe să funcţioneze încărcat.

136
7.4 În timpul funcţionării

Procedură

Panoul de comandă al controllerului Elektronikon

Panoul de comandă al controllerului grafic Elektronikon®

Poziţia vizetei de nivel ulei şi indicatorul de service

Verificaţi periodic nivelul uleiului. La trei minute de la oprire, vizeta (G1) trebuie să fie plină între 1/4 şi 3/4.
Dacă nivelul este prea scăzut, opriţi compresorul, aşteptaţi până când s-a oprit, depresurizaţi sistemul de ulei
137
deşurubând o rotire mufa de umplere cu ulei (FC) şi aşteptaţi câteva minute. Scoateţi mufa şi completaţi cu
ulei până la umplerea vizetei. Instalaţi şi strângeţi mufa (FC).

Când LED-ul de funcţionare automată (8) este aprins, regulatorul comandă automat compresorul, adică
încărcarea, descărcarea, oprirea motoarelor şi repornirea.

Dacă există, verificaţi periodic dacă condensul este evacuat de drenul(ile) automat în timpul funcţionării.
Vezi secţiunea Sistemul de condens şi, în cazul unui OSD, verificaţi şi nivelul din colectorul de ulei; vezi
secţiunea Instrucţiuni de mentenanţă şi operare OSD. Cantitatea de condens depinde de condiţiile de mediu şi
de lucru.

7.5 Verificarea afişajului

Procedură

Panoul de comandă al controllerului Elektronikon

Panoul de comandă al controllerului grafic Elektronikon®

Compresoare cu controller Elektronikon®:

Verificaţi periodic afişajul (2) pentru indicaţii şi mesaje. În mod normal, afişajul arată presiunea de ieşire din
compresor, iar statusul compresorului este indicat prin pictograme. Remediaţi problema dacă LED-ul de
alarmă (7) se aprinde sau clipeşte, vezi secţiunea Avertizare de oprire, Oprirea şi Rezolvarea problemelor.
Afişajul (2) va indica un mesaj de service dacă s-a depăşit intervalul unui plan de service sau dacă nivelul de
service pentru o componentă monitorizată a fost depăşit. Executaţi acţiunile de service din planurile indicate
sau înlocuiţi componenta şi resetaţi ceasul aferent, vezi secţiunea Avertizare de service.

Compresoare cu controller grafic Elektronikon®:

Verificaţi periodic afişajul (2) pentru indicaţii şi mesaje. În mod normal, afişajul arată presiunea de ieşire din
compresor, iar statusul compresorului este indicat printr-o serie de simboluri. Remediaţi problema dacă
LED-ul de alarmă (7) se aprinde sau clipeşte, vezi secţiunea Simboluri folosite. Afişajul (2) va indica un
mesaj de service dacă s-a depăşit intervalul unui plan de service sau dacă nivelul de service pentru o
componentă monitorizată a fost depăşit. Executaţi acţiunile de service din planurile indicate sau înlocuiţi
componenta şi resetaţi ceasul aferent, vezi secţiunea Meniul de service.
138
7.6 Oprirea

Regulatorul Elektronikon

Panoul de comandă al controllerului Elektronikon

Panoul de comandă al controllerului grafic Elektronikon®

Supapă ieşire aer

Valvă de dren condens, GA 5 la Ga 11 montat pe rezervor

139
Procedură

Pas Acţiune
- Apăsaţi butonul de oprire (9). LED-ul de funcţionare automată (8) se stinge şi compresorul se
opreşte după 30 de secunde de funcţionare neîncărcată.
- Pentru a opri compresorul în caz de urgenţă, apăsaţi butonul de oprire de urgenţă (10).
LED-ul de alarmă clipeşte (7).
La compresoarele cu un controller Elektronikon®: remediaţi cauza problemei, desfaceţi butonul
trăgându-l afară şi apăsaţi butonul Escape (5) pentru resetare.
La compresoarele cu un controller grafic Elektronikon®:
Remediaţi cauza problemei şi desfaceţi butonul trăgându-l afară.
Navigaţi la simbolul Stop de pe ecran cu ajutorul tastelor de navigare (3/4) şi apăsaţi tasta Select.
Apăsaţi Reset.
Nu folosiţi butonul de oprire de urgenţă (10) pentru o oprire normală!

- Închideţi valva de evacuare aer (AV).


- Deschideţi valva de dren pentru condens (Dm). Vezi secţiunea Sistemul de condens.
- Uscătorul de aer şi receptorul de aer rămân sub presiune.
Filtrele DD şi PD (dacă sunt instalate) rămân sub presiune.
Dacă sunt necesare lucrări de mentenanţă sau reparaţii, consultaţi Rezolvarea problemelor pentru
măsurile de securitate.

7.7 Scoaterea din funcţiune

Procedură

Pas Acţiune
- Opriţi compresorul şi închideţi valva de evacuare a aerului.
- Opriţi alimentarea şi decuplaţi compresorul de la reţeaua electrică.
- Depresurizaţi compresorul deschizând mufa (FC). Consultaţi secţiunea Schimbarea uleiului şi a
filtrului de ulei pentru a identifica mufa de umplere.
- Deschideţi valva de dren pentru condens (Dm). Consultaţi secţiunea Sistemul de condens pentru a
localiza valva de drenare.
- Închideţi şi depresurizaţi secţiunea din reţeaua de aer care este conectată la valva de evacuare.
Deconectaţi conducta de evacuare aer din compresor de la reţeaua de aer.
- Scurgeţi uleiul.
- Drenaţi circuitul de condens şi deconectaţi conducta de condens de la reţeaua de condens.

Supapă ieşire aer

140
Valvă de dren condens, GA 5 la Ga 11 montat pe rezervor

8. Mentenanţă

8.1 Planul de mentenanţă preventivă

Avertizare

Înainte de a efectua orice activitate de mentenanţă, reparaţii sau reglări,


procedaţi după cum urmează:

• Opriţi compresorul.

• Apăsaţi butonul de oprire de urgenţă.

• Opriţi tensiunea.

• Închideţi valva de evacuare aer şi deschideţi, dacă există, valva de


evacuare manuală condens.

• Depresurizaţi compresorul. Pentru instrucţiuni detaliate, vezi


secţiunea Rezolvarea problemelor. Operatorul trebuie să aplice toate
măsurile de securitate relevante.

Garanţie – Răspunderea pentru produs

Utilizaţi numai piese de schimb autorizate. Orice pagube dau defecţiuni


cauzate de piesele de schimb neautorizate nu sunt acoperite de garanţie sau
de garanţie de bună funcţionare a produsului.

Truse de service

Pentru reparaţii capitale sau mentenanţă preventivă sunt disponibile truse speciale (a se vedea secţiunea
Truse de service).

Contracte de service

Atlas Copco oferă mai multe tipuri de contracte de service, eliberându-vă de orice fel de muncă de
mentenanţă preventivă. Consultaţi Centrul de Relaţii cu Clienţii al Atlas Copco.

Generalităţi

În timpul operaţiilor de service înlocuiţi toate garniturile, garniturile inelare şi şaibele care au fost scoase.

Intervale

Centrul local Atlas Copco poate modifica programul de mentenanţă, în special intervalele de service în
funcţie de condiţiile de mediu şi de funcţionare ale compresorului.
141
Acţiunile de service la intervale mai lungi trebuie să includă şi acţiunile pentru intervale mai scurte.

Acţiuni de service pentru compresoarele cu un controller Elektronikon®

Pe lângă verificările zilnice şi cele de la 3 luni, operaţiile de service sunt grupate pe intervale de timp (ore de
funcţionare). Regulatorul are un ceas de service programabil. La atingerea intervalului de timp programat, pe
ecran va apărea o avertizare de service; vezi secţiunea Setări programabile şi secţiunea Avertizarea de
service. În acest caz, verificaţi orele de funcţionare. Efectuaţi operaţiunile de service corespunzătoare orelor
de funcţionare, conform programului de mai jos. Resetaţi ceasul de service după efectuarea service-ului; vezi
secţiunea Vizualitarea/resetarea ceasului de service.

Planuri de service pentru compresoarele cu un controller grafic Elektronikon®

Pe lângă verificările zilnice şi la 3 luni, operaţiunile de service preventiv sunt specificate în programul de mai
jos.

Fiecare plan are un interval de timp programat, la care trebuie executate toate acţiunile de service aferente
acelui plan. La atingerea intervalului, un mesaj va apărea pe ecran, indicând ce planuri de service trebuie
efectuate; vezi secţiunea Setări programabile şi secţiunea Meniu de service. După service, intervalele trebuie
resetate.

Programul de mentenanţă preventivă

Drenaţi zilnic receptorul de aer pentru a reduce riscul apariţiei de rugină

142
Listă de verificare

Perioadă Operaţiune
Zilnic Verificaţi nivelul uleiului.
Verificaţi indicaţiile de pe afişaj.
Verificaţi dacă condensul este evacuat în timpul funcţionării încărcate.
Drenaţi condensul (receptorul de aer comprimat).
Verificaţi temperature punctului de rouă şi presiunea (compresoare cu uscător integrar).
Lunar Pentru unităţile cu uscător integrat: Inspectaţi condensatorul uscătorului şi curăţaţi-l dacă
este nevoie.
Apăsaţi butonul de test de deasupra drenului electronic de apă (EWD). Deschideţi valva
manuală de dren (Dm, Dm1) pentru a curăţa filtrul din interiorul EWD.
La 3 luni (1) Verificaţi răcitoarele şi curăţaţi-le, dacă e nevoie.
La unităţile Full-Feature: verificaţi condensatorul uscătorului şi curăţaţi-l dacă este
nevoie.
Scoateţi şi verificaţi elementul filtrului de aer. Dacă este necesar, curăţaţi-l cu un jet de
aer. Înlocuiţi elementele deteriorate sau foarte contaminate.
Verificaţi elementul de filtrare al dulapului electric (dacă este cazul). Înlocuiţi-l dacă este
nevoie

(1): Mai frecvent, la funcţionarea în atmosferă cu praf. Intervale programate pentru service

Frecvenţă (ore de Operaţiune


funcţionare)
2000 Pentru GA cu uscător integrat: Curăţaţi condensatorul uscătorului.
Curăţaţi filtrul drenului electronic, deschizând valva manuală de dren (Dm,
Dm1).
4000 (1) Dacă folosiţi ulei Atlas Copco Roto-Foodgrade, schimbaţi uleiul şi filtrul de ulei.
Dacă folosiţi ulei Atlas Copco Roto-Inject, schimbaţi uleiul şi filtrul de ulei.
Dacă folosiţi ulei Atlas Copco Roto-Xtend Duty, schimbaţi filtrul de ulei.
Înlocuiţi elementul filtrului de aer.
Înlocuiţi elementul separatorului de ulei.
Înlocuiţi elementul de filtrare al dulapului electric (dacă este cazul).
Curăţaţi răcitoarele.
Verificaţi indicaţiile de presiune şi temperatură.
Efectuaţi un test al afişajului/LED-urilor.
Verificaţi de scurgeri.
Dacă există, scoateţi, demontaţi şi curăţaţi valva flotantă a trapei de condens.
Vezi secţiunea Sistemul de condens.
Curăţaţi condensatorul uscătorului (la compresoarele Full-Feature)
anual Testaţi funcţia de închidere la temperatură. Testaţi vana(ele) de siguranţă.

8000 (2) Dacă folosiţi ulei Atlas Copco Roto-Xtend Duty, schimbaţi uleiul.
Înlocuiţi curelele în V.
Efectuaţi inspecţia valvei de admisie aer şi a celei de presiune minimă cu Atlas
Copco.

(1): sau anual, care survine prima


(2): sau la 2 ani, care survine prima

143
Butonul de test de pe EWD

Important

• Consultaţi întotdeauna pe Atlas Copco dacă trebuie modificată o


setare a ceasului de service.

• Pentru intervalul de schimbare a uleiului şi a filtrului de ulei în


condiţii extreme, consultaţi Centrul de Relaţii cu Clienţii al Atlas
Copco.

• Orice scurgere trebuie remediată imediat. Furtunurile sau îmbinările


flexibile deteriorare trebuie înlocuite

8.2 Specificaţii privind uleiul

Nu amestecaţi niciodată lubrifianţi de tipuri sau mărci diferite întrucât pot să


nu fie compatibile iar amestecul de ulei să aibă proprietăţi inferioare. Pe
receptorul de aer/rezervorul de ulei se află lipită o etichetă cu tipul de ulei
turnat din fabrică.

Întotdeauna scurgeţi uleiul din compresor prin toate punctele de golire.


Uleiul folosit rămas în compresor poate contamina sistemul de ulei şi scurta
durata de viaţă a uleiului nou.

Vă recomandăm să folosiţi lubrifianţii originali Atlas Copco. Ei sunt rezultatul multor ani de experienţă pe
teren şi cercetare în laborator. Vezi secţiunea Programul de mentenanţă preventivă pentru intervalele de
înlocuire şi secţiunea Truse de service pentru informaţii privind seria pieselor de schimb.

Roto-Inject Fluid

Roto-Inject Fluid de la Atlas Copco este un lubrifiant special conceput pentru utilizare în compresoarele
elicoidale într-o singură treaptă, cu ulei injectat. Compoziţia sa specifică menţine compresorul într-o stare
excelentă. Roto-Inject Fluid poate fi folosit pentru compresoarele care lucrează la temperaturi înconjurătoare
între 0 ˚C (32 ˚F) şi 40 ˚C (104 ˚F). Dacă compresorul lucrează constant la temperaturi înconjurătoare între
40 °C şi 46 °C (115 °F), durata de viaţă a uleiului se reduce semnificativ. În acest caz, se recomandă
folosirea Roto-Xtend Duty Fluid.

Roto-Xtend Duty Fluid

Roto-Xtend Duty Fluid de la Atlas Copco este un lubrifiant sintetic de înaltă calitate pentru compresoare
144
elicoidale cu ulei injectate, care menţine compresorul într-o stare excelentă. Datorită excelentei sale
stabilităţi la oxidare, Roto-Xtend Duty Fluid poate fi folosit pentru compresoarele care lucrează la
temperaturi înconjurătoare între 0 ˚C (32 ˚F) şi 46 ˚C (115 ˚F).

Roto-Xtend Duty Fluid este uleiul standard pentru compresoarele echipate cu protecţie împotriva îngheţului.

Roto-Foodgrade Fluid

Ulei special, livrat ca opţiune.

Roto-Foodgrade de la Atlas Copco este un lubrifiant sintetic unic, de înaltă calitate, creat special pentru
compresoarele elicoidale cu ulei injectat care produc aer pentru industria alimentară. Acest lubrifiant menţine
compresorul în stare de funcţionare foarte bună. Roto-Foodgrade Fluid poate fi folosit pentru compresoarele
care lucrează la temperaturi înconjurătoare între 0 ˚C (32 ˚F) şi 40 ˚C (104 ˚F).

8.3 Depozitare după instalare

Procedură

Rulaţi compresorul, de ex. de două ori pe săptămână, până se încălzeşte. Încărcaţi şi descărcaţi de câteva ori
compresorul

Dacă compresorul va sta periodic depozitat fără funcţionare, trebuie luate


măsuri de protecţie. Consultaţi Atlas Copco

8.4 Trusele de service

Truse de service

Pentru reparaţii generale şi mentenanţă preventivă, sunt disponibile o serie de truse de service. Trusele de
service includ toate piesele de schimb necesare pentru lucrul la o componentă şi oferă avantajele pieselor de
schimb Atlas Copco, în limitele unui buget de mentenanţă scăzut.

De asemenea, sunt disponibile o gamă întreagă de lubrifianţi testaţi extensiv, pentru nevoile dvs. specifice şi
pentru menţinerea compresorului în bună stare.

Consultaţi Lista pieselor de schimb pentru seria acestora.

8.5 Evacuarea materialelor folosite

Filtrele folosite şi orice alte materiale folosite (de ex., absorbant, lubrifianţi, cârpe de curăţat, piese de
schimb, etc.) trebuie evacuate într-o manieră care să respecte mediul înconjurător şi conform cu normele şi
legislaţia locală de mediu.

9 Reglaje şi proceduri de service

9.1 Motorul de antrenare

Generalităţi

Păstraţi exteriorul motorului electric curat, pentru o răcire eficientă. Dacă este nevoie, îndepărtaţi praful cu o
perie şi/sau cu jet de aer comprimat.

Întreţinerea lagărelor
145
Lagărele motorului sunt unse pe viaţă.

9.2 Filtrul de aer

Amplasarea filtrului de aer

Filtrul de aer

Recomandări

1. Nu scoateţi niciodată elementul în timpul funcţionării compresorului.

2. Pentru reducerea timpului de oprire, înlocuiţi elementul murdar cu unul nou.

3. Aruncaţi elementul uzat.

Procedură

1. Opriţi compresorul. Opriţi tensiunea.

2. Scoateţi capacul filtrului de aer (AF) răsucindu-l spre stânga. Scoateţi elementul filtrant. Dacă este
necesar, curăţaţi capacul.

3. Instalaţi noul element şi capacul.

4. Resetaţi avertizarea de service pentru filtrul de aer.

Pentru compresoarele dotate cu un regulator Elektronikon®, vezi secţiunea Avertizarea de service. Pentru
compresoarele dotate cu un regulator grafic Elektronikon®, vezi secţiunea Meniul de service.

9.3 Schimbarea uleiului şi a filtrului de ulei

Avertizare

Operatorul trebuie să aplice toate măsurile de securitate relevante.

146
Procedură

Componentele sistemului de ulei

1. Rulaţi compresorul până se încălzeşte. Opriţi compresorul. Închideţi valva de evacuare aer şi opriţi
tensiunea. Depresurizaţi compresorul deschizând valva de dren manual (Dm, Dm1). Aşteptaţi câteva minute
şi depresurizaţi receptorul de aer/rezervorul de ulei (AR) prin deşurubarea cu numai o tură a mufei de
umplere cu ulei (FC), pentru a permite eliberarea presiunii din sistem.

2. Evacuaţi uleiul deschizând supapa (OD).

3. Colectaţi uleiul şi livraţi-l la un centru local de colectare. Reinstalaţi şi strângeţi mufele de dren şi aerisire
după golire.

4. Scoateţi filtrul de ulei (OF). Curăţaţi locaşul de pe tubulatură. Ungeţi garnitura noului filtru şi înşurubaţi-o
pe poziţie. Strângeţi-o tare cu mâna.

5. Scoateţi mufa de umplere (FC).

Umpleţi rezervorul de ulei (OT) cu ulei până când nivelul ajunge la jumătatea vizetei (Gl). Aveţi grijă să nu
pătrundă murdărie în sistem. Reinstalaţi şi strângeţi mufa de alimentare (FC).

6. Rulaţi compresorul încărcat pentru câteva minute. Opriţi compresorul şi aşteptaţi câteva minute pentru ca
uleiul să se aşeze.

7. Depresurizaţi sistemul desfăcând cu o rotire mufa de alimentare (FC), pentru a permite presiunii din sistem
să iasă. Scoateţi mufa.

Adăugaţi ulei până când vizeta (Gl) este plină la 3/4. Strângeţi mufa de umplere. 8. Resetaţi avertizarea de
service după ce aţi efectuat toate acţiunile de service din planul de service aferent:

Pentru compresoarele cu controller Elektronikon®, vezi secţiunea Vuzualizarea/resetarea ceasului de service.


Pentru compresoarele cu controller grafic Elektronikon®, vezi secţiunea Meniul de service.

147
9.4 Schimbarea separatorului de ulei

Avertizare

Operatorul trebuie să aplice toate măsurile de securitate relevante.

Procedură

Componentele sistemului de ulei

1. Rulaţi compresorul până se încălzeşte. Opriţi compresorul, închideţi valva de evacuare aer şi opriţi
tensiunea. Aşteptaţi câteva minute şi depresurizaţi prin deşurubarea cu numai o tură a mufei de umplere cu
ulei (FC), pentru a permite eliberarea presiunii din sistem.

2. Aşteptaţi cinci minute şi scoateţi separatorul de ulei (OS). Curăţaţi locaşul de pe tubulatură. Ungeţi
garnitura noului separator şi înşurubaţi-o pe poziţie. Strângeţi-o tare cu mâna.

3. Scoateţi mufa de umplere (FC).

Umpleţi rezervorul de ulei (OT) cu ulei până când nivelul ajunge la jumătatea vizetei (Gl). Aveţi grijă să nu
pătrundă murdărie în sistem. Reinstalaţi şi strângeţi mufa de alimentare (FC).

4. Resetarea ceasului de service:

Pentru compresoarele dotate cu un regulator Elektronikon®, vezi secţiunea Avertizarea de service. Pentru
compresoarele dotate cu un regulator grafic Elektronikon®, vezi secţiunea Meniul de service.

9.5 Răcitoarele

Generalităţi

Păstraţi răcitoarele curate pentru a le menţine randamentul.

148
Instrucţiuni pentru compresoarele răcite cu aer

Opriţi compresorul, închideţi valva de evacuare aer şi opriţi tensiunea.

Acoperiţi toate părţile maşinii situate sub răcitoare.

Îndepărtaţi orice murdărie de pe răcitoare cu ajutorul unei perii de fibre. Nu folosiţi perii de sârmă sau
obiecte metalice.

Apoi, curăţaţi cu jet de aer în sens invers sensului normal al debitului. Folosiţi aer la joasă presiune. Dacă
este necesar, presiunea poate fi crescută până la 6 bar(e) (87 psig).

Dacă este necesar să spălaţi răcitoarele cu un agent de curăţare, consultaţi pe Atlas Copco.

9.6 Tensionarea şi înlocuirea curelelor

Verificarea tensiunii din curea

Pas Acţiune
1 Opriţi compresorul, închideţi valva de evacuare aer şi opriţi tensiunea
2 Îndepărtaţi panoul frontal şi panoul din dreapta.
3 Tensiunea este corectă atunci când forţa F necesară pentru a crea o deflecţie de 5 mm (0,2 in)
corespunde datelor din tabelul de mai jos.
4 Reinstalaţi panourile carcasei.

Model Curea nouă Curea folosită


F Frecvenţă F Frecvenţă
N lbf Hz N lbf Hz
GA 5 18.2 5.1 105 12.6 3.6 86
GA 7 18.2 5.1 105 12.6 3.6 86

149
GA 11 21.2 6.1 115 14.2 4.0 94

Reglarea tensiunii din curea

Pas Acţiune
1 Opriţi compresorul, închideţi valva de evacuare aer şi opriţi tensiunea.
2 Îndepărtaţi panoul frontal şi panoul din dreapta.
3 Slăbiţi şuruburile (2) cu o rotire.
4 Reglaţi tensiunea din curea învârtind piuliţele (1).
5 Tensiunea este corectă atunci când forţa F necesară pentru a crea o deflecţie de 5 mm (0,2 in)
corespunde datelor din tabelul de mai sus.
6 Strângeţi şuruburile (2).
7 Reinstalaţi panourile carcasei.

Înlocuirea curelelor

Curelele trebuie înlocuite toate odată, chiar dacă numai una dintre ele este uzată. Folosiţi numai curele
originale Atlas Copco.

Pas Acţiune
1 Opriţi compresorul, închideţi valva de evacuare aer şi opriţi tensiunea.
2 Îndepărtaţi panoul frontal şi panoul din dreapta.
3 Slăbiţi şuruburile (2) cu o rotire.
4 Slăbiţi tensiunea din curea desfăcând piuliţele (1).
5 Scoateţi curelele.
6 Instalaţi noile curele.
7 Întindeţi curelele conform descrierii de mai sus.
8 Reinstalaţi panourile carcasei.
9 Verificaţi tensiunea din curele după 50 ore de funcţionare şi reglaţi-o, dacă este necesar.

9.7 Valvele de siguranţă

Amplasarea valvelor de siguranţă

150
Valvă de siguranţă pe vasul separatorului de ulei

151
Valvă de siguranţă pe vasul separatorului de ulei

Valvă de siguranţă pe vasul de aer comprimat

Testare

Înainte de a demonta valva, depresurizaţi compresorul.

Vezi secţiunea Rezolvarea problemelor.

Valva (SV) poate fi testată pe o linie de aer separată. Dacă valva nu se deschide la presiunea ştanţată pe
valvă, atunci trebuie înlocuită.

Valva (SV1) este instalată pe versiunile montate pe rezervor. Valva poate fi testată pe o linie de aer separată.
Dacă valva nu se deschide la presiunea ştanţată pe valvă, atunci trebuie înlocuită.

Avertizare

Nu sunt permise ajustări. Nu folosiţi niciodată compresorul fără valva de siguranţă.

9.8 Instrucţiuni pentru întreţinerea uscătorului

Măsuri de securitate

152
Uscătoarele cu răcire de tipul ID conţin agent frigorific HFC.

Atunci când lucraţi cu agentul frigorific, trebuie respectate toate măsurile de securitate aplicabile. În
particular, se va acorda atenţie următoarelor aspecte:

• Contactul agentului frigorific cu pielea provoacă îngheţ. Trebuie folosite mănuşi speciale. Dacă vine
în contact cu pielea, clătiţi pielea cu apă. În nici un caz nu îndepărtaţi hainele.
• Agentul frigorific fluid poate conduce la îngheţarea ochilor; purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
• Agentul frigorific este dăunător. Nu inhalaţi vaporii de agent frigorific. Verificaţi dacă spaţiul de
lucru este aerisit adecvat.

Atenţie că unele elemente interne, cum ar fi conductele, pot atinge o temperatură de 110˚C (230˚F). De
aceea, aşteptaţi până când uscătorul s-a răcit, înainte de a demonta panourile.

Înainte de a începe o lucrare de întreţinere sau reparaţii, opriţi alimentarea şi închideţi valvele de admisie şi
evacuare aer.

Manual de instruire

Legislaţia locală

Legislaţia locală poate prevedea următoarele:

• Lucrul asupra circuitului de răcire al uscătorului cu răcire sau asupra unui alt echipament care îi
influenţează funcţionarea trebuie efectuat de personal calificat.
• Instalaţia trebuie verificată o dată pe an de către un organism acreditat.

Generalităţi

Pentru toate referinţele, vezi secţiunea Introducere.

Trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

• Păstraţi curat uscătorul.


• Periaţi sau purjaţi lunar suprafaţa de răcire.
• Opriţi alimentarea şi închideţi valva de evacuare a aerului.
• Desfaceţi panoul unde se află condensatorul (vezi imaginea de mai jos).
• Curăţaţi aripioarele condensatorului cu aer comprimat. Nu folosiţi apă sau solvenţi.
• Închideţi panoul.
• Inspectaţi şi curăţaţi lunar drenul electronic de condens.
• Funcţionarea drenurilor poate fi verificată prin apăsarea butonului TEST al drenului.
• Curăţarea filtrului de dren se poate realiza prin deschiderea valvei manuale de dren pentru câteva
secunde.

153
10 Rezolvarea problemelor

10.1 Rezolvarea problemelor

Avertizare

Înainte de a efectua orice operaţie de mentenanţă, reparaţie sau reglare,


apăsaţi butonul de oprire, aşteptaţi până la oprirea compresorului, apăsaţi
butonul de oprire de urgenţă şi opriţi alimentarea. Închideţi valva de evacuare
aer şi asiguraţi-o, dacă este necesar.

Dacă există, deschideţi valvele de drenare manuală a condensului.


Depresurizaţi compresorul prin deschiderea cu o rotire a mufei de alimentare
ulei.

Pentru amplasarea componentelor, vezi secţiunile: Introducere, Sistemul


de condens şi Pornirea iniţială.

Deschideţi şi asiguraţi comutatorul de izolare.

Operatorul trebuie să aplice toate măsurile de securitate relevante.

154
Compresorul

La compresoarele dotate cu un controller Elektronikon®, dacă LED-ul de alarmă este aprins sau clipeşte,
consultaţi secţiunile Avertizarea de oprire şi următoarele

Condiţie Eroare Soluţie


Compresorul începe să Valva solenoidală defectă Înlocuiţi valva
funcţioneze, dar nu se
încarcă după o
temporizare.
Valva de admisie blocată în Verificaţi valva
poziţia închis
Scurgeri la furtunurile flexibile Înlocuiţi furtunurile care curg
de aer de control
Valva de minimă presiune Verificaţi valva
prezintă scurgeri (când reţeaua
este depresurizată)
Compresorul nu se Valva solenoidală defectă Înlocuiţi valva
descarcă, valva de
securitate răsuflă
Valva de admisie nu se închide Verificaţi valva
Apa condensată nu se Înlăturaţi furtunul blocat Verificaţi şi corectaţi după cum este necesar
descarcă din separatorul
de condens în timpul
încărcării
Funcţionare proastă a drenului Demontaţi, curăţaţi şi verificaţi
automat
Debitul sau presiunea Consumul de aer depăşeşte Verificaţi echipamentele conectate
aerului la ieşirea din cantitatea de aer livrată de
compresor sub valoarea compresor
normală
Filtru de aer înfundat Înlocuiţi elementul de filtrare
Funcţionare defectuoasă a Înlocuiţi valva
valvei solenoidale
Scurgeri la furtunurile flexibile Înlocuiţi furtunurile care curg
de aer de control
Valva de admisie nu se Verificaţi valva
deschide complet
Separatorul de ulei este blocat Înlocuiţi elementul
Scăpări de aer Remediaţi scurgerile
Valva de securitate prezintă Înlocuiţi valva
scurgeri
Elementul compresor defect Consultaţi Atlas Copco
Consum excesiv de ulei; Nivel prea mare al uleiului Verificaţi de preaplin. Depresurizaţi şi aduceţi
uleiul pătrunde în linia de uleiul la nivelul corect
evacuare
Ulei incorect care produce Schimbaţi cu ulei corect
spumă
Separator de ulei defect Verificaţi elementul. Înlocuiţi-l dacă este nevoie.
Linie de purjare blocată Verificaţi şi remediaţi
Valva de siguranţă Valva de admisie funcţionează Verificaţi valva
răsuflă după încărcare defectuos
155
Valva de presiune minimă Verificaţi valva
funcţionează defectuos
Valva de siguranţă defectă Înlocuiţi valva
Elementul compresor defect Consultaţi Atlas Copco
Elementul separatorului de ulei Înlocuiţi elementul
este blocat
Temperatura de ieşire din Nivel prea scăzut al uleiului Verificaţi şi corectaţi
compresor sau
temperatura aerului livrat
peste normal
La compresoarele răcite cu aer, Verificaţi condiţiile aerului de răcire sau
aer de răcire insuficient sau îmbunătăţiţi ventilaţia în camera compresorului.
temperatura aerului de răcire Evitaţi recircularea aerului de răcire. Dacă există,
este prea mare verificaţi capacitatea ventilatorului camerei
compresorului

Răcitorul de ulei este înfundat Curăţaţi răcitorul


Valva by-pass funcţionează Verificaţi valva
defectuos
Răcitorul de aer înfundat Curăţaţi răcitorul
Elementul compresor defect Consultaţi Centrul de Relaţii cu Clienţii al Atlas
Copco
Filtru de ulei înfundat Înlocuiţi

Uscător

Pentru toate referinţele de mai jos, consultaţi secţiunea Uscătorul de aer.

Condiţie Eroare Soluţie


Punct de rouă presiune Temperatura de admisie aer Verificaţi şi corectaţi; dacă este necesar, curăţaţi
prea mare prea mare post-răcitorul compresorului
Temperatura înconjurătoare Verificaţi şi corectaţi; dacă este necesar, trageţi
prea mare aerul de răcire printr-un tub de la locul răcitorului
sau reamplasaţi compresorul
Lipsă agent frigorific Verificaţi de scurgeri circuitul şi reîncărcaţi-l

Compresorul agentului Vezi 3


frigorific (M1) nu
funcţionează
Presiunea din evaporator prea Vezi 5
mare
Presiunea din condensator Vezi 2
prea mare
Presiunea din condensator Comutatorul de comandă Înlocuiţi
prea mare sau prea mică ventilator este defect
Paletele sau motorul Verificaţi ventilatorul/motorul ventilatorului
ventilatorului sunt defecte
Temperatura înconjurătoare Verificaţi şi corectaţi; dacă este necesar, trageţi
prea mare aerul de răcire printr-un tub de la locul răcitorului
sau reamplasaţi compresorul
Condensatorul este blocat în Curăţaţi condensatorul
exterior
156
Compresorul se opreşte Alimentarea electrică către Verificaţi şi corectaţi după cum este necesar
sau nu porneşte compresor este întreruptă
Protecţia termică a motorului Motorul va reporni atunci când înfăşurările lui s-
de la compresorul de agent au răcit
frigorific s-a declanşat
Drenul electronic de Sistemul de dren electronic Verificaţi sistemul. Curăţaţi filtrul drenului
condens nu funcţionează este blocat automat, deschizând valva manuală de dren.
Verificaţi funcţionarea drenului apăsând butonul
de test.

Trapa de condens Drenul automat defect Verificaţi sistemul. Dacă este necesar, înlocuiţi
eliberează în continuu aer drenul automat.
şi apă
Presiunea de evaporator Valva de by-pass gaz cald Reglaţi valva de by-pass gaz cald
este prea mare sau prea este reglată incorect sau
mică în lipsa sarcinii defectă
Presiunea din condensator Vezi 2
prea mare sau prea mică
Lipsă agent frigorific Verificaţi de scurgeri circuitul şi reîncărcaţi-l

11 Date tehnice

11.1 Indicaţiile de pe ecran

Elektronikon

Panoul de comandă al controllerului Elektronikon

Panoul de comandă al controllerului grafic Elektronikon®

157
Important

Indicaţiile menţionate mai jos sunt valabile în condiţiile de referinţă (a se vedea


secţiunea Condiţii de referinţă şi limitări).

Referinţă Indicaţie
Presiune evacuare aer Variază între presiunile programate de încărcare şi descărcare.
Temperatura la Aprox. 60 oC (108 oF) peste temperatura aerului de răcire.
evacuarea elementului
compresor
Punct de rouă Vezi secţiunea Date despre compresor

11.2 Dimensiunea cablului electric

Avertizare importantă

Compresorul este livrat cu un cablu de 3 m (10 ft.) cu presetupă. Această


presetupă este necesară pentru a asigura gradul de protecţie al dulapului electric şi
pentru a-i proteja componentele de praful din mediul înconjurător.

• Tensiunea de pe terminalii compresorului nu trebuie să se abată cu mai


mult de 10% din tensiunea nominală.

• Totuşi, se recomandă păstrarea căderii de tensiune pe cablurile de


alimentare la intensitatea nominală sub 5% din tensiunea nominală (IEC
60204-1). Dacă cablurile sunt grupate împreună cu alte cabluri de
alimentare, poate fi necesar să folosiţi cabluri de o dimensiune mai mare
decât cea calculată pentru condiţii standard de lucru.

• Folosiţi intrarea originală pentru cabluri. Vezi secţiunea Scheme la


dimensiuni.

• Reglementările locale trebuie respectate chiar dacă sunt mai stricte decât
valorile propuse mai jos.

Versiuni IEC

Pentru panourile de comandă IEC, secţiunile de cablu sugerate mai jos sunt calculate după 60364-5-52,
Instalaţii electrice pentru clădiri, partea a 5-a: Echipamente de selecţia şi construcţii, secţiunea 52: Capacităţi
de portanţă curent în sistemele de cablare.

Condiţiile standard se referă la conductori de cupru sau cabluri multi-miez libere, cu izolaţie PCV de 70˚C
în aer liber sau canale de cabluri deschise (metoda de instalare C) la 30˚C temperatură înconjurătoare şi
funcţionând la tensiunea nominală. Cablurile nu pot fi grupate cu alte circuite sau cabluri de tensiune.

Cele mai dificile condiţii de lucru se referă la conductori de cupru sau cabluri multi-miez cu izolaţie PVC
de 70˚C, dar cu temperatura înconjurătoare peste 30˚C (86 ˚F), cabluri în canale, tuburi sau sisteme de
trunking închise (metoda de instalare B2), sau cu cabluri grupate cu alte cabluri.

158
Calculul siguranţelor pentru IEC se realizează conform 60364-4-43, Instalaţii electrice pentru clădiri,
partea a 4-a: Protecţia pentru siguranţă – secţiunea 43: protecţia împotriva supra-curentului. Valoarea
siguranţelor se calculează pentru a proteja cablul împotriva scurt-circuitului. Se recomandă siguranţe tip aM,
dar sunt permise şi gG/gL.

Versiunile UL/cUL

Pentru panourile de comandă industriale UL, calculele pentru secţiunile cablurilor şi siguranţe sunt
realizate conform UL508a (Panouri de comandă industriale).

Pentru cUL, calculele pentru secţiunile cablurilor şi siguranţe sunt realizate conform CSA22.2 (Codul
electric canadian).

Condiţii standard: maxim 3 conductori din cupru în canale sau cablu cu izolaţie de 85-90˚C (185-194 ˚F) la
temperatura ambientală de 30 ˚C (86 ˚F), funcţionând la tensiunea nominală; cabluri negrupate cu alte
cabluri.

Cele mai dificile condiţii: temperatură înconjurătoare > 30 ˚C (86 ˚F), max. 3 conductori de cupru în canal
sau cablu cu izolaţie de 85-90 ˚C (185-194 ˚F) la o temperatură înconjurătoare de 46 ˚C (115 ˚F) şi
funcţionând la tensiune nominală. Cabluri grupate cu alte cabluri.

Valoarea siguranţei este valoarea maximă pentru a proteja motorul împotriva scurt-circuitului. Pentru cUL,
siguranţă HRC II, pentru UL, siguranţă clasa RK5.

Dacă condiţiile locale sunt mai severe decât condiţiile standard descrise, se vor folosi cablurile şi siguranţele
pentru cele mai dificile condiţii.

159
Dimensiune cablu

Tip V Aprobare Secţiune cablu recomandată (mm2)


Set Full-Feature
GA 5 200 IEC 4x6 4 x 10
GA 5 230 IEC 4x6 4 x 10
GA 5 380 IEC 4 x 2.5 4x4
GA 5 400 IEC 4 x 2.5 4x4
GA 5 400 + N IEC 4 x 2.5 5x4
GA 5 460 IEC 4 x 2.5 4x4
GA 5 500 IEC 4 x 2.5 4x4

GA 7 200 IEC 4 x 10 4 x 10
GA 7 230 IEC 4 x 10 4 x 10
GA 7 380 IEC 4 x 2.5 4x4
GA 7 400 IEC 4 x 2.5 4x4
GA 7 400 + N IEC 5 x 2.5 5x4
GA 7 460 IEC 4 x 2.5 4x4
GA 7 500 IEC 4 x 2.5 4x4

GA 11 200 IEC 4 x 16 4 x 16
GA 11 230 IEC 4 x 10 4 x 16
GA 11 380 IEC 4x6 4 x 10
GA 11 400 IEC 4x6 4 x 10
GA 11 400 + N IEC 5x6 5 x 10
GA 11 460 IEC 4x6 4 x 10
GA 11 500 IEC 4x6 4 x 10

Tip V Aprobare Secţiune cablu recomandată (AWG)


Set Full-Feature
GA 5 200 CSA/UL 8 8
GA 5 200/230/460 CSA/UL 8 8
GA 5 575 CSA/UL 14 12

GA 7 200 CSA/UL 8 6
GA 7 200/230/460 CSA/UL 8 6
GA 7 575 CSA/UL 12 10

GA 11 200 CSA/UL 4 4
GA 11 200/230/460 CSA/UL 4 4
GA 11 575 CSA/UL 10 10

160
11.3 Setări pentru releul şi siguranţele de suprasarcină

Releul şi siguranţele de suprasarcină

Tip V Aprobare Set, releu suprasarcină Full-Feature, releu


suprasarcină
MAX Valoare (A) MAX Valoare (A)
GA 5 200 IEC 40 32 40 39
GA 5 230 IEC 28 28 40 32
GA 5 380 IEC 20 16 25 19
GA 5 400 IEC 20 16 25 19
GA 5 400 + N IEC 20 16 25 21
GA 5 460 IEC 20 15 20 17
GA 5 500 IEC 16 14 20 16

GA 7 200 IEC 50 42 50 48
GA 7 230 IEC 40 36 50 41
GA 7 380 IEC 25 21 32 24
GA 7 400 IEC 25 21 32 24
GA 7 400 + N IEC 25 21 32 26
GA 7 460 IEC 25 19 25 21
GA 7 500 IEC 20 19 25 20

GA 11 200 IEC 63 60 80 68
GA 11 230 IEC 63 52 63 59
GA 11 380 IEC 32 30 40 34
GA 11 400 IEC 32 30 40 34

Tip V Aprobare Releu suprasarcină, Set Releu suprasarcină, Full-


Feature
MAX Valoare (A) MAX Valoare (A)
GA 11 400 + N IEC 32 30 40 37
GA 11 460 IEC 32 26 32 30
GA 11 500 IEC 25 24 32 27

Tip V Aprobare Valoare Valoare siguranţă (A) Clasa J


suprasarcină sau RK
(FM1) (A) Set Full-Feature
GA 5 200 CSA/UL 34.5 40 45
GA 5 200/230/460 CSA/UL 33/30/15 40/40/20 40/40/20
GA 5 575 CSA/UL 12 15 20

GA 7 200 CSA/UL 44.5 50 60


GA 7 200/230/460 CSA/UL 43/39/19 60/60/30 60/60/30

161
GA 7 575 CSA/UL 15.5 20 25

GA 11 200 CSA/UL 63.5 80 80


GA 11 200/230/460 CSA/UL 61/55/27.5 80/80/40 80/80/40
GA 11 575 CSA/UL 22 30 35

11.4 Comutatoare uscător

Generalităţi

Dispozitivele de control şi siguranţă sunt reglate din fabrică pentru funcţionarea optimă a uscătorului. Nu
modificaţi setările acestor dispozitive.

11.5 Condiţii de referinţă şi limitări

Condiţii de referinţă
Presiune admisie aer (absolută) bar 1
Presiune admisie aer (absolută) psi 14.5
Temperatură admisie aer ˚C 20
Temperatură admisie aer ˚F 68
Umiditate relativă % 0
Presiune de lucru Vezi secţiunea Date despre
compresor

Limite
Presiune maximă de lucru Vezi secţiunea Date despre
compresor
Presiune minimă de lucru bar(e) 5.5
Presiune minimă de lucru psig 80
Temperatură maximă admisie aer ˚C 46
Temperatură maximă admisie aer ˚F 115
Temperatură minimă admisie aer ˚C 0
Temperatură minimă admisie aer ˚F 32

11.6 Date despre compresor

Condiţii de referinţă

Toate datele specificate mai jos sunt valabile în condiţiile de referinţă (a se


vedea secţiunea Condiţii de referinţă şi limitări).

GA 5

Unităţi 7.5 bar 8.5 bar 10 bar 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
Frecvenţă Hz 50 50 50 50 60 60 60 60
Presiune maximă bar(e) 7.5 8.5 10 13 7.4 9.1 10.8 12.5
(descărcare), unităţi
fără uscător

162
Presiune maximă psig 109 123 145 189 107 132 157 181
(descărcare), unităţi
fără uscător

Presiune maximă bar(e) 7.25 8.25 9.75 12.75 7.15 8.85 10.55 12.25
(descărcare), unităţi
Full-Feature

Presiune maximă psig 105 120 141 185 104 128 153 178
(descărcare), unităţi
Full-Feature

Presiune nominală de bar(e) 7 8 9.5 12.5 6.9 8.6 10.3 12


lucru
Presiune nominală de psig 102 116 138 181 100 125 150 175
lucru
Cădere de presiune bar(e) 0.10 0.08 0.05 0.02 0.10 0.08 0.05 0.02
pe uscător, unităţi
Full-Feature

Unităţi 7.5 bar 8.5 bar 10 bar 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
Cădere de presiune psig 1.45 1.16 0.72 0.3 1.45 1.16 0.72 0.3
pe uscător, unităţi
Full-Feature
Viteză arbore motor r/min 2900 2900 2900 2900 3510 3510 3510 3510
Supapă termostatică ˚C 71/84 71/84 71/84 71/84 71/84 71/84 71/84 71/84
(temperatură de
închidere/deschidere)
Supapă termostatică ˚F 160/183 160/183 160/183 160/183 160/183 160/183 160/183 160/183
(temperatură de
închidere/deschidere)
Temperatură aer la ˚C 35 35 35 35 35 35 35 35
ieşirea din supapa de
evacuare
Temperatură aer la ˚F 95 95 95 95 95 95 95 95
ieşirea din supapa de
evacuare
Temperatură (aprox.) ˚C 24 24 24 24 24 24 24 24
aer la ieşirea din
supapa de evacuare,
unităţi Full-Feature
Temperatură (aprox.) ˚F 75 75 75 75 75 75 75 75
aer la ieşirea din
supapa de evacuare,
unităţi Full-Feature
Punct de rouă, unităţi ˚C 3 3 3 3 3 3 3 3
Full-Feature
Punct de rouă, unităţi ˚F 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
Full-Feature
Putere nominală kW 5 5 5 5 5 5 5 5
motor
Putere nominală CP 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
motor
163
Consum putere kW 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
uscător la sarcină
maximă, unităţi Full-
Feature
Consum putere CP 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
uscător la sarcină
maximă, unităţi Full-
Feature
Consum putere kW 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
uscător în gol, unităţi
Full-Feature
Consum putere CP 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
uscător în gol, unităţi
Full-Feature
Tip agent frigorific, R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a
unităţi Full-Feature
Cantitate agent kg 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
frigorific, unităţi
Full-Feature
Cantitate agent lb 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
frigorific, unităţi
Full-Feature
Capacitate ulei l 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Capacitate ulei US gal 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Capacitate ulei Imp gal 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
Nivel presiune sunet dB(A) 60 60 60 60 60 60 60 60
(conform ISO 2151
(2004))

GA 7

Unităţi 7,5 bar 8.5 bar 10 bar 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
Frecvenţă Hz 50 50 50 50 60 60 60 60
Presiune maximă bar(e) 7.5 8.5 10 13 7.4 9.1 10.8 12.5
(descărcare), unităţi
fără uscător
Presiune maximă psig 109 123 145 189 107 132 157 181
(descărcare), unităţi
fără uscător

Presiune maximă bar(e) 7.25 8.25 9.75 12.75 7.15 8.85 10.55 12.25
(descărcare), unităţi
Full-Feature

Presiune maximă psig 105 120 141 185 104 128 153 178
(descărcare), unităţi
Full-Feature

Presiune nominală de bar(e) 7 8 9.5 12.5 6.9 8.6 10.3 12


lucru

164
Presiune nominală de psig 102 116 138 181 100 125 150 175
lucru
Cădere de presiune bar(e) 0.12 0.1 0.08 0.05 0.12 0.1 0.08 0.05
pe uscător, unităţi
Full-Feature
Cădere de presiune psig 1.74 1.45 1.16 0.72 1.74 1.45 1.16 0.72
pe uscător, unităţi
Full-Feature
Viteză arbore motor r/min 2940 2940 2940 2940 3540 3540 3540 3540
Supapă termostatică ˚C 71/84 71/84 71/84 71/84 71/84 71/84 71/84 71/84
(temperatură de
închidere/deschidere)
Supapă termostatică ˚F 160/183 160/183 160/183 160/183 160/183 160/183 160/183 160/183
(temperatură de
închidere/deschidere)
Temperatură aer la ˚C 34 34 34 34 34 34 34 34
ieşirea din supapa de
evacuare
Temperatură aer la ˚F 93 93 93 93 93 93 93 93
ieşirea din supapa de
evacuare
Temperatură (aprox.) ˚C 28 28 28 28 28 28 28 28
aer la ieşirea din
supapa de evacuare,
unităţi Full-Feature
Temperatură (aprox.) ˚F 82 82 82 82 82 82 82 82
aer la ieşirea din
supapa de evacuare,
unităţi Full-Feature
Punct de rouă, unităţi ˚C 3 3 3 3 3 3 3 3
Full-Feature

Punct de rouă, unităţi ˚F 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
Full-Feature

Putere nominală kW 7 7 7 7 7 7 7 7
motor

Putere nominală hp 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4
motor

Consum putere kW 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
uscător la sarcină
maximă, unităţi Full-
Feature
Consum putere hp 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
uscător la sarcină
maximă, unităţi Full-
Feature
Consum putere kW 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
uscător în gol, unităţi
Full-Feature

165
Consum putere hp 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
uscător în gol, unităţi
Full-Feature
Tip agent frigorific, R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a
unităţi Full-Feature

Cantitate agent kg 0.48 0.48 0.48 0.48 0.44 0.44 0.44 0.44
frigorific, unităţi
Full-Feature
Cantitate agent lb 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
frigorific, unităţi
Full-Feature
Capacitate ulei l 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

Capacitate ulei US gal 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97

Capacitate ulei Imp gal 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81

Nivel presiune sunet dB(A) 61 61 61 61 61 61 61 61


(conform ISO 2151
(2004))

GA 11

Unităţi 7,5 bar 8.5 bar 10 bar 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
Presiune maximă bar(e) 7.5 8.5 10 13 7.4 9.1 10.8 12.5
(descărcare), unităţi
fără uscător

Presiune maximă psig 109 123 145 189 107 132 157 181
(descărcare), unităţi
fără uscător

Presiune maximă bar(e) 7.25 8.25 9.75 12.75 7.15 8.85 10.55 12.25
(descărcare), unităţi
Full-Feature

Presiune maximă psig 105 120 141 185 104 128 153 178
(descărcare), unităţi
Full-Feature

Presiune nominală de bar(e) 7 8 9.5 12.5 6.9 8.6 10.3 12


lucru
Presiune nominală de psig 102 116 138 181 100 125 150 175
lucru
Cădere de presiune bar(e) 0.12 0.08 0.04 0.02 0.12 0.08 0.04 0.02
pe uscător, unităţi
Full-Feature

166
Cădere de presiune psig 1.74 1.16 0.6 0.3 1.74 1.16 0.6 0.3
pe uscător, unităţi
Full-Feature
Viteză arbore motor r/min 2935 2935 2935 2935 3535 3535 3535 3535
Supapă termostatică ˚C 71/84 71/84 71/84 71/84 71/84 71/84 71/84 71/84
(temperatură de
închidere/deschidere)
Supapă termostatică ˚F 160/183 160/183 160/183 160/183 160/183 160/183 160/183 160/183
(temperatură de
închidere/deschidere)
Temperatură aer la ˚C 37 37 37 37 37 37 37 37
ieşirea din supapa de
evacuare
Temperatură aer la ˚F 99 99 99 99 99 99 99 99
ieşirea din supapa de
evacuare
Temperatură (aprox.) ˚C 30 30 30 30 30 30 30 30
aer la ieşirea din
supapa de evacuare,
unităţi Full-Feature
Temperatură (aprox.) ˚F 86 86 86 86 86 86 86 86
aer la ieşirea din
supapa de evacuare,
unităţi Full-Feature
Punct de rouă, unităţi ˚C 3 3 3 3 3 3 3 3
Full-Feature

Unităţi 7,5 bar 8.5 bar 10 bar 13 bar 100 psi 125 psi 150 psi 175 psi
Punct de rouă, unităţi ˚F 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
Full-Feature
Putere nominală kW 11 11 11 11 11 11 11 11
motor
Putere nominală CP 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
motor
Consum putere kW 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
uscător la sarcină
maximă, unităţi Full-
Feature
Consum putere CP 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
uscător la sarcină
maximă, unităţi Full-
Feature
Consum putere kW 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
uscător în gol, unităţi
Full-Feature
Consum putere CP 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
uscător în gol, unităţi
Full-Feature
Tip agent frigorific, R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a R134a
unităţi Full-Feature
Cantitate agent kg 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
frigorific, unităţi
167
Full-Feature

Cantitate agent lb 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
frigorific, unităţi
Full-Feature
Capacitate ulei l 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Capacitate ulei US gal 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
Capacitate ulei Imp gal 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
Nivel presiune sunet dB(A) 62 62 62 62 62 62 62 62
(conform ISO 2151
(2004))

11.7 Date tehnice controller Elektronikon®

Generalităţi

Parametru Valoare
Tensiune de alimentare 24 V CA /16 VA 50/60Hz (+40%/-30%) 24 V CC/0,7 A

Tipul de protecţie IP54 (faţă) IP21 (spate)

Condiţii de mediu şi temperatură IEC60068-2


Interval temperatură . -10°C…..+60°C . -30°C…..+70°C
Funcţionare
Depozitare
Umiditate permisă Umiditate relativă 90%
Fără condens
Nivel zgomot IEC61000-6-3
Imunitate la zgomot IEC61000-6-2
Montaj Uşă cabinet

Ieşiri digitale

Parametru Valoare
Număr de ieşiri 6 (Elektronikon® controller - p.n. 1900 5200 00 …. 1900 5200
09)
9 (Elektronikon® Graphic controller - p.n. 1900 5200 10 ….
1900 5200 19)
Tip Releu (contacte fără tensiune)
Tensiune nominală CA 250 V CA / 10 A max.
Tensiune nominală CC 30 V CC / 10 A max.

Intrări digitale

Parametru Valoare
Număr de intrări 4 (Elektronikon® controller - p.n. 1900 5200 00 …. 1900 5200
09)
10 (Elektronikon® Graphic controller - p.n. 1900 5200 10 ….
1900 5200 19)
Furnizat de controller 24 V CC
168
Protecţia alimentării Scurt circuit protejat prin împământare
Protecţia intrărilor Neizolate

169
Intrări analogice

Parametru Valoare
Intrări presiune 1 (Elektronikon® controller - p.n. 1900 5200 00 …. 1900 5200
09)
2 (Elektronikon® Graphic controller - p.n. 1900 5200 10 ….
1900 5200 19)
Intrări temperatură 3 (Elektronikon® controller - p.n. 1900 5200 00 …. 1900 5200
09)
5 (Elektronikon® Graphic controller - p.n. 1900 5200 10 ….
1900 5200 19)

12 Instrucţiuni pentru utilizarea receptorului de aer

12.1 Instrucţiuni de utilizare

Vasul separatorului de ulei

1 Acest vas poate conţine aer sub presiune; acesta poate să fie periculos dacă vasul este
utilizat în mod greşit.
2 Acest vas trebuie utilizat numai ca separator de aer comprimat / ulei şi trebuie utilizat în
limitele specificate pe plăcuţa de date.
3 La acest vas nu trebuie făcute nici un fel de modificări prin sudare, găurire sau alte metode
mecanice, fără a avea mai înainte permisiunea scrisă a fabricantului.
4 Presiune şi temperatura acestui vas trebuie indicate cu claritate.
5 Valva de siguranţă trebuie să corespundă unor vârfuri de presiune de 1,1 ori mai mari decât
presiunea maximă admisibilă de funcţionare. Trebuie garantat că presiunea nu va depăşi
permanent presiunea maxim admisibilă de lucru a vasului.
6 Utilizaţi numai ulei ca cel specificat de fabricant.
7 Nu există o necesitatea în sine de inspectare a vasului separatorului de ulei, atâta timp cât
este utilizat în limitele proiectate pentru utilizarea pentru care a fost construit. Totuşi, în caz
de utilizare defectuoasă a unităţilor (temperatură a uleiului foarte joasă sau interval lung de
nefuncţionare), o anumită cantitate de condens se poate aduna în vasul separatorului de ulei,
care trebuie golit corect. Pentru aceasta, deconectaţi unitatea de la linia de tensiune, aşteptaţi
până când se răceşte şi se depresurizează şi evacuaţi apa prin valva de dren ulei, plasată în
partea de jos a vasului separatorului de ulei. Legislaţia locală poate prevedea o inspecţie
internă.

Receptorul de aer (la unităţile montate pe rezervor)

1 Trebuie prevenită coroziunea: în funcţie de condiţiile de exploatare, se poate acumula


condens în interiorul rezervorului, trebuind evacuat zilnic. Aceasta se poate realiza
manual, prin deschiderea valvei de drenare, sau cu ajutorul drenului automat, dacă este
instalat pe rezervor. Totuşi, este necesară o verificare săptămânală a funcţionării corecte a
valvei automate. Aceasta trebuie făcută prin deschiderea valvei de drenare manuală şi
verificarea condensului.
2 Este necesară inspecţia periodică de service a receptorului de aer, întrucât coroziunea
internă poate reduce grosimea peretelui de oţel, generând risc de explozie. Se vor respecta
normele locale, dacă este cazul. Utilizarea receptorului de aer este interzisă odată ce
grosimea peretelui ajunge la valoarea minimă indicată în manualul de service al receptorului
de aer (parte din documentaţia livrată cu unitatea).

170
3 Durata de viaţă a receptorului de aer depinde în principal de mediul de lucru. Evitaţi
instalarea compresorului în medii poluate şi corozive, întrucât acestea reduc dramatic durata
de viaţă a vasului.
4 Nu ancoraţi vasul sau componentele conexe direct pe sol sau pe structuri fixe. Dotaţi vasul
sub presiune cu atenuatoare de vibraţii, pentru a preveni posibila uzură cauzată de vibraţiile
vasului în timpul utilizării.
5 Folosiţi vasul în limitele de presiune şi temperatură specificate pe plăcuţa tehnică şi în
raportul de testare.
6 Nu sunt permise modificări ale acestui vas prin sudare, perforare sau alte metode mecanice.

13 Recomandări pentru inspecţie

13.1 Recomandări pentru inspecţie

Recomandări

În Declaraţia de Conformitate / Declaraţia Producătorului sunt menţionate standardele armonizate şi/sau alte
standarde care au fost folosite în proiectare.

Declaraţia de Conformitate / Declaraţia Producătorului este parte integrantă din documentaţia furnizată cu
acest compresor.

Prevederile legale locale şi/sau utilizarea în afara limitelor şi/sau condiţiilor specificate de producător pot
necesita alte perioade de inspecţie conform celor de mai jos.

14 PED

14.1 Directive privind echipamentele sub presiune

Componente cărora li se aplică Directiva 97/23/EC Echipamente sub presiune

Tabelul de mai jos conţine informaţii necesare pentru inspecţia tuturor echipamentelor sub presiune din
categoria II şi mai mare, conform Directivei pentru Echipamente sub Presiune 97/23/EC şi a tuturor
echipamentelor sub presiune conform Directivei pentru Vase simple sub Presiune 87/404/EEC.

Tip compresor Serie Descriere Clasă PED


GA 5 la GA 11 2202 8891 01 Valvă de siguranţă IV
2202 8891 03 Valvă de siguranţă IV
2202 8891 02 Valvă de siguranţă IV

Evaluare generală

Compresoarele conforme cu PED sunt mai mici decât categoria I.

Pentru a fi Primul Gând – Prima Alegere® pentru toate nevoile dvs. de aer comprimat de calitate, Atlas
Copco oferă produse şi servicii care vă ajută să vă sporiţi eficienţa şi profitabilitatea afacerii.

Atlas Copco urmăreşte în permanenţă inovarea, având la bază nevoia de fiabilitate şi eficienţă. Lucrând
întotdeauna cu dvs., suntem dedicaţi a vă oferi soluţii personalizate care să vă ajute în activitate.

www.atlascopco.com

171
172