Sunteți pe pagina 1din 9

Procedura operationala si norme de conduita in Editia: I

cazul pacientilor aflati in perioada de detentie Nr. de ex.____


SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI Nr. de ex._____
COD: PO–Jr-17
Pagina 1 din 9
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI

Procedura operationala si norme de conduita in


cazul pacientilor aflati in perioada de detentie

COD: PO-Jr-17

Ediţia I
Revizia 1

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
1
Procedura operationala si norme de conduita in Editia: I
cazul pacientilor aflati in perioada de detentie Nr. de ex.____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI Nr. de ex._____
COD: PO–Jr-17
Pagina 2 din 9
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Nr. Elemente privind Numele și prenumele Funcția Data Semnătura


crt. responsabilii/oper
ațiunea
1.1. Elaborat BOTEZATU MAURA Consilier juridic 25.05.2016
1.2. Verificat GAMAN OANA Presedinte Echipa de 27.05.2016
gestionare a riscurilor
1.3 Avizat DR. ZALA OANA Presedintele comisiei de 01.06.2016
ALINA monitorizare
1.4. Aprobat DR.COTIRLET Manager 01.06.2016
ADRIAN

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Nr. Ediția sau, Componenta revizuită Modalitatea Data de la care se aplică


crt. după caz, reviziei prevederile ediției sau reviziei
revizia în ediției
cadrul ediției
2.1. Ediția I 11.07.2011
2.2. Revizia 1 6. Legislație primară Modificare 01.06.2016

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul
ediţiei procedurii operaţionale

Nr. Scopul Exemp Compartiment Funcția Nume și Data Semnătur


crt. difuzării lar nr. prenume prim a
irii
3.1. aplicare 1 Sectia ATI Medic sef Dr. Tincu
Eugen
3.2. aplicare 1 Sectia Chirurgie Medic sef Dr. Popa
Generala Eduard
3.3 aplicare 1 Sectia Medicina Medic sef Dr. Caraman
Interna Maia
3.4 aplicare 1 Sectia Pediatrie Medic sef Dr. Petrea
Costica
3.5 aplicare 1 Sectia OG Medic sef Dr. Botnari
Elena
3.6 aplicare 1 Comp. Medic Dr. Neacsu
Gastroenterologie coordonator Corina
2
Procedura operationala si norme de conduita in Editia: I
cazul pacientilor aflati in perioada de detentie Nr. de ex.____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI Nr. de ex._____
COD: PO–Jr-17
Pagina 3 din 9
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

3.7 aplicare 1 Comp. Medic Dr. Ionete


Neurologie/Comp. coordonator Camelia
recuperare
neurologica
3.8 aplicare 1 Comp. Psihiatrie Medic Dr. Petcu
coordonator Livia
3.9 aplicare 1 Comp. Medic Dr. Darie
Cardiologie/Comp. coordonator Carmen
recuperare
cardiovasculara
3.10 aplicare 1 Comp. Ingrijiri Medic Dr. Ciobanu
paliative coordonator Melania
3.11 aplicare 1 Comp. RMFB Medic Dr. Purcarin
coordonator Adrian
3.12 aplicare 1 Comp. Boli Medic Dr. Pavel
infectioase coordonator Iulian
3.13 aplicare 1 Comp. Medic Dr. Purcarin
pneumoftiziologie/ coordonator Maria
Com. Recuperare Dr. Jigau
medicala Alina
respiratorie
3.14 aplicare 1 Comp. Ortopedie- Medic Dr. Ciubotaru
traumatologie/Com coordonator Monel
p. recuperare Dr. Antoniu
ortopedica Andrei
3.15 aplicare 1 Lab. Anatomie Medic Dr. Mihail
patologica coordonator Ovidiu
3.16 aplicare 1 Lab. Radiologie si Medic sef Dr. Stanescu
imagistica medicala Marian
3.17 aplicare 1 Lab. Analize Medic sef Dr. Grozescu
medicale Bogdan
3.18 aplicare 1 Bloc operator Medic Dr. Popa
coordonator Edurad
3.19 aplicare 1 Compartiment Medic sef Dr. Zala Oana
Primiri Urgente Alina
3.20 Ambulatoriu Asistent As. Tataru
integrat/Farmacie/ medical/famaci Olga/
Dispensar TBC st sef/medic Farm.
Tugulea Ana/
Dr. Purcarin
Maria
3.21 aplicare 1 Comp. tehnic/Culte Tehnician Mihalache
sef Dorin
3.22 aplicare 1 Fisier/Birou Registrator Fodor Mirela/
internari medical/ As. Condret
Asistent Elena
3
Procedura operationala si norme de conduita in Editia: I
cazul pacientilor aflati in perioada de detentie Nr. de ex.____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI Nr. de ex._____
COD: PO–Jr-17
Pagina 4 din 9
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

medical
3.23 aplicare 1 Comp. DRG si Registrator As. Danila
statistica/ Medical Minerva
3.24 informare 1 Juridic Consilier juridic Botezatu
Maura
3.25 evidență 1 Juridic Consilier juridic Botezatu
Maura
3.26 arhivare 1 Arhiva Arhivar Melinte
Tamara

4.Scopul procedurii operaţionale


Scopuri generale:
4.1. Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate;
4.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii;
4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;
4.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager, in
luarea deciziei.
Scop specific:
4.5. Procedura stabilește modul de acordare a asistentei medicale persoanelor aflate in perioada de
detentie, execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se refera procedura operaţională;
Consultatia medicala de specialitate va fi acordata in baza biletului de trimitere eliberat de medicul
centrului de detentie. In cazurile de urgenta nu se va solicita bilet de trimitere.
Serviciile medicale acordate sunt cele prevazute in contractul cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si in normele de
aplicare.
Atat in cadrul consultatiei medicale de specialitate cat si pe perioada internarii unor pacienti
aflaţi in detenţie sau arest preventiv, se va asigura paza permanenta a acestora de catre
reprezentantii centrului de detentie, tinand cont de regulamentele privind paza detinutilor, care
prevăd ca in afara sistemului penitenciar, deţinutul trebuie sa fie imobilizat in catuse si
supravegheat de cel puţin un gardian.

5.2. Delimitarea explicita a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi


desfăşurate de entitatea publică;
Asistenţa medicală acordata persoanelor deţinute în penitenciare se acordă ori de cîte ori este
necesar, in conditiile prevazute in contractul cadru si în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Aceste persoane beneficiază de tratament medical şi de medicamente, nediscriminatoriu, in
aceleasi conditii ca si ceilalti pacienti.

5.3. Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea
procedurata;
Activitati de care depinde activitatea procedurata:
- activitatile din sectiile/compartimentele din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti

4
Procedura operationala si norme de conduita in Editia: I
cazul pacientilor aflati in perioada de detentie Nr. de ex.____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI Nr. de ex._____
COD: PO–Jr-17
Pagina 5 din 9
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

Activitati care depind de activitatea procedurata:


- activitatile din sectiile/compartimentele din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale


activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii

Compartimente furnizoare de date ale activităţii procedurate:


Sectii/compartimente/laboratoare/servicii

Compartimente beneficiare de rezultatele activităţii procedurate:


- sectiile/compartimentele din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti

Compartimente implicate în procesul activităţii:


Sectii/compartimente/laboratoare/servicii din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti
si centrele de detentie cu care spitalul are incheiate acorduri de colaborare

6. Documente de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate


Legislatie primara:

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar


preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea 46/2003 legea drepturilor pacientului
- OMS nr.386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003
- Ordinul MS nr.972/2010, privind aprobarea standardelor de acreditare
- HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2014 – 2015
- Ordin 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a
Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015

Legislatie secundara:
-dispozitii legale aplicabile in vigoare

Alte documente, inclusiv reglementari interne:


-Acorduri de colaborare incheiate intre spital si centre de detentie

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala


7.1. Definiţii ale termenilor
5
Procedura operationala si norme de conduita in Editia: I
cazul pacientilor aflati in perioada de detentie Nr. de ex.____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI Nr. de ex._____
COD: PO–Jr-17
Pagina 6 din 9
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

Nr.crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul
1. Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
Operaţională metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării
activităţii, cu privire la aspectul procesual
2. Ediţie a unei Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
proceduri aprobată şi difuzată
operaţionale
3. Revizia în cadrul Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după
unei ediţii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii
operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat


1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Pa. Pastrare
8. P Propune
9. SMUM Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti

8. Descrierea procedurii operationale


8.1 Generalitati.
Definiţii
Asistenţa medicală acordata persoanelor deţinute în penitenciare se acordă ori de cîte ori este
necesar, in conditiile prevazute in contractul cadru si acordurile de colaborare, în conformitate
cu legislaţia în vigoare. Aceste persoane beneficiază de tratament medical şi de medicamente,
nediscriminatoriu, in aceleasi conditii ca si ceilalti pacienti.
Reprezentantii centrelor de detentie sunt obligati sa escorteze persoanele care urmeaza sa
primeasca asistenta medicala, asigurandu-le paza pe toata perioada prezentei lor in spital, fiind
raspunzatori de aparitia oricaror incidente produse de aceste persoane.
În cazurile care necesita internarea, spitalizarea acestor bolnavilor poate fi efectuată în oricare
din sectiile spitalului, dar numai cu asigurarea pazei şi escortei necesare.
Transferul deţinuţilor bolnavi se efectuează separat de ceilalţi pacienti, cu transport special, cu
respectarea regulilor de protecţie individuală conform procedurii generale de transfer a
deţinuţilor prevăzute de actele normative în vigoare. Detinutii nu pot refuza transferul în spitalul
penitenciar.
8.1.1 In măsura posibilităţilor aceşti pacienţi vor fi intenati singuri intr-o rezerva separata (alături
de cei doi gardieni);
8.1.2.Daca nu se pot asigura condiţiile de la pct.8.1.1 vor fi internaţi intr-un salon cu cat mai
putini pacienţi posibil;
8.1.3.In cazul in care pacientul necesita internarea in ATI se va asigura ţinuta de protecţie
specifica pentru unul din gardienii care trebuie sa supravegheze permanent deţinutul;

6
Procedura operationala si norme de conduita in Editia: I
cazul pacientilor aflati in perioada de detentie Nr. de ex.____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI Nr. de ex._____
COD: PO–Jr-17
Pagina 7 din 9
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

8.1.4.Pacienţii vor fi externaţi imediat ce starea le permite continuarea îngrijirilor medicale in


spitalul penitenciar.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista si provenienta documentelor
-documente medicale ale pacientului intocmite in cadrul spitalului

8.2.2. Continutul si rolul documentelor


-Fisa CPU
-FOCG

8.2.3.Circuitul documentelor
Biroul internari-sectii/compartimente-Biroul externari

8.3. Resurse necesare


8.3.1.Resurse materiale
-birotica

8.3.1. Resurse umane


- personalul desemnat prin decizie interna

8.3.2. Resurse financiare


- salarii aferente personalului desemnat

8.4 Modul de lucru


8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii

8.4.1.1. Asistenţa medicală acordata persoanelor deţinute în penitenciare se acordă ori de cîte ori
este necesar, in conditiile prevazute in contractul cadru si acordurile de colaborare, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
8.4.1.2. În cazurile care necesita internarea, spitalizarea acestor bolnavilor poate fi efectuată în
oricare din sectiile spitalului, dar numai cu asigurarea pazei şi escortei necesare.
8.4.1.3. In măsura posibilităţilor aceşti pacienţi vor fi intenati singuri intr-o rezerva separata
(alături de cei doi gardieni).
8.4.1.4. Daca nu se pot asigura condiţiile de la pct.8.4.1.3 vor fi internaţi intr-un salon cu cat mai
putini pacienţi posibil;
8.4.1.5. In cazul in care pacientul necesita internarea in ATI se va asigura ţinuta de protecţie
specifica pentru unul din gardienii care trebuie sa supravegheze permanent deţinutul
8.4.1.6. Transferul deţinuţilor bolnavi se efectuează separat de ceilalţi pacienti, cu transport
special, cu respectarea regulilor de protecţie individuală conform procedurii generale de transfer
a deţinuţilor prevăzute de actele normative în vigoare. Detinutii nu pot refuza transferul în
spitalul penitenciar.
8.4.1.7. Pacienţii vor fi externaţi imediat ce starea le permite continuarea îngrijirilor medicale in
spitalul penitenciar.

8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii


7
Procedura operationala si norme de conduita in Editia: I
cazul pacientilor aflati in perioada de detentie Nr. de ex.____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI Nr. de ex._____
COD: PO–Jr-17
Pagina 8 din 9
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

Consultatia medicala de specialitate va fi acordata in baza biletului de trimitere eliberat de medicul


centrului de detentie. In cazurile de urgenta nu se va solicita bilet de trimitere.
Atat in cadrul consultatiei medicale de specialitate cat si pe perioada internarii unor pacienti
aflaţi in detenţie sau arest preventiv, se va asigura paza permanenta a acestora de catre
reprezentantii centrului de detentie, tinand cont de regulamentele privind paza detinutilor, care
prevăd ca in afara sistemului penitenciar, deţinutul trebuie sa fie imobilizat in catuse si
supravegheat de cel puţin un gardian.

8.4.3.Valorificarea rezultatelor activitatii


Rezultatele procesului de acordare a asistentei medicale pacientilor aflati in detentie vor fi
analizate în cadrul sedintelor de lucru ale conducerii, fiind prezentate de presedintele Comisiei
de monitorizare.

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. Compartimentul/postul/ Medic Medic Director Manager


crt. operațiunea/acțiunea curant sef medical
1 Asistenţa medicală acordata Ap Av V A
persoanelor deţinute în penitenciare
se acordă ori de cîte ori este necesar,
in conditiile prevazute in contractul
cadru si acordurile de colaborare, în
conformitate cu legislaţia în vigoare
2 În cazurile care necesita internarea, Ap Av V A
spitalizarea acestor bolnavilor poate
fi efectuată în oricare din sectiile
spitalului, dar numai cu asigurarea
pazei şi escortei necesare
3 In măsura posibilităţilor aceşti Ap Av V A
pacienţi vor fi intenati singuri intr-o
rezerva separata (alături de cei doi
gardieni)
4 Daca nu se pot asigura condiţiile de Ap Av V A
la pct.3 vor fi internaţi intr-un salon
cu cat mai putini pacienţi posibil
5 In cazul in care pacientul necesita Ap Av V A
internarea in ATI se va asigura ţinuta
de protecţie specifica pentru unul din
gardienii care trebuie sa
supravegheze permanent deţinutul
6 Transferul deţinuţilor bolnavi se Ap Av V A
efectuează separat de ceilalţi
pacienti, cu transport special, cu
respectarea regulilor de protecţie
individuală conform procedurii

8
Procedura operationala si norme de conduita in Editia: I
cazul pacientilor aflati in perioada de detentie Nr. de ex.____
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA Revizia 1
MOINESTI Nr. de ex._____
COD: PO–Jr-17
Pagina 9 din 9
DEPARTAMENT JURIDIC
Exemplar nr.____

generale de transfer a deţinuţilor


prevăzute de actele normative în
vigoare. Detinutii nu pot refuza
transferul în spitalul penitenciar
7 Pacienţii vor fi externaţi imediat ce Ap Av V A
starea le permite continuarea
îngrijirilor medicale in spitalul
penitenciar

10. Anexe, inregistrari, arhivari


Nr. Arhivare
Elabo Apro Număr de Difuzare
Ane Denumirea anexei
rator bă exemplare
xă Loc Perioadă
-
1 - - - - - -

11 Cuprins
Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina
componentei in
cadrul
procedurii
operationale
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau,
2
dupa caz,a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2
3. Lista cuprinzand persoanele la cre se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia
2
din cadrul editiei procedurii operationale.
4. Scopul procedurii operationale 4
5. Domeniul de aplicare a procedurii 4
6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 5
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 6
8. Descrierea procedurii operationale 6
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 8
10. Anexe, inregistrari, arhivari 9
11. Cuprins 9