Sunteți pe pagina 1din 41

Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.

ro, CIF: RO3422492


Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

Aprobat,
Manager proiect

Avizat,
Consilier juridic

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
A
CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
DE PRODUSE:
„computere de birou
de tip pc dotate cu pachete software şi sisteme
informatice,
imprimante laser alb negru
şi copiator laser color ”

ACHIZITOR:
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI IASI

NR. 2658/662/15.10.2009

1
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

CUPRINS

OPIS DOCUMENTE

CAPITOLUL I Fisa de date a achizitiei.

CAPITOLUL II Caietul de sarcini.

CAPITOLUL III Formulare.

CAPITOLUL IV Contract achizitie de furnizare de produse.

2
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

OPIS DOCUMENTE
- documente ce trebuie incluse în documentaţia ofertantului -

Nr. Denumire document


crt.
1. Împuternicire (Formular 1), 
2. Act de identitate al împuternicitului (în copie) 
3. Declaraţie privind eligibilitatea (Formular 2), 
4. Certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul general

consolidat, original
5. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG

34/2006 (Formular 3),
6. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură (Formular 4), 
7. Propunerea financiară (Formular 5 ) 
8. Propunerea tehnică (Formular 6) 
9. SR EN ISO 9001:2008 – sisteme de management al calităţii, în copie certificată

de către reprezentantul legal al societăţii
10. SR EN ISO 14001:2005 – sisteme de management de mediu, în copie

certificată de către reprezentantul legal al societăţii
11. SR OHSAS 18001:2008 – sisteme de management al securităţii ocupaţionale,

în copie certificată de către reprezentantul legal al societăţii

3
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

CAPITOLUL I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI


I. 1. BENEFICIAR

Denumire: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI


Adresa: B-dul Carol I nr. 27
Localitate: IASI Cod poştal: 700507 Ţara: ROMÂNIA
Persoana de contact: Telefon: 0232.268001
cons. jur. Alina Florentina Palade
E-mail: cciasi@cciasi.ro Fax: 0232.214530
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.cciasi.ro
Adresa beneficiarului: B-dul Carol I nr. 27, Iasi 700507

I. 2. Principala activitate sau activităţi ale beneficiarului


□ ministere ori alte autorităţi publice centrale □ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau □ apărare
local □ ordine publică/siguranţă naţională
□ agenţii naţionale □ mediu
□ autorităţi locale □ economico-financiare
□ alte institutii guvernate de legea publică □ sănătate
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ construcţii şi amenajarea teritoriului
◼ altele: persoana juridica de drept privat fara □ protecţie socială
scop patrimonial □ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
◼ altele: organizatie suport a mediului de
afaceri

Beneficiarul achiziţionează în numele altei autorităţi contractante


DA □ NU■

4
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi ■ la adresa de e-mail mai sus menţionată
obţinute: □ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)

I. 3. Cai de atac
1. Soluţionarea contestaţiilor
În temeiul art. 21 din Constituţia României, ofertantul poate opta pentru una din
următoarele jurisdicţii:
Jurisdicţia specială administrativă, în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 –
competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine achizitorului prin intermediul
compartimentului juridic
Contestaţiile se vor depune la sediul achizitorului
Adresa: Iaşi, b-dul Carol I, nr. 27, jud. Iaşi
Localitatea: Iasi
Telefon: 0232.268001
Fax: 0232.214530.
2. Jurisdicţia specială prevăzută de art. OUG nr. 34/2006 - competenţa de soluţionare a
contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: România
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.3104641
Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021.3104642
3. Denumirea instanţei competente: Tribunalul Iaşi
Adresa: strada Anastasie Panu nr. 25 Cod poştal: 700024 Ţara: România
Localitatea: Iaşi Telefon: 0232/260600
E-mail: tribunalul-iasi-info@just.ro Fax: 0232/260411

I. 4. Sursa de finanţare
I.c. Sursa de finanţare :
Proiect/program finanţat din fonduri comunitare
Se specifică DA ■ NU □
sursele de Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru
finanţare ale Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3 „Creşterea
contractului ce adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie
urmează a fi 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru
atribuit: promovarea adaptabilităţii” Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în
regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642
5
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


II. 1. Descriere
II.1.1. Denumire contract: CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
II. 1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare.
II.1.2.1. Descriere succintă a produselor ce vor fi achiziţionate:

Nr. Denumire produs Cantitate CPV


crt. /UM
a Computer de birou tip PC dotat cu pachete
şi sisteme informatice, conform 2 buc
CPV 30213000-5
specificaţiilor tehnice din Caietul de sarcini
1
Computer de birou tip PC dotat cu pachete
CPV 48000000-8
b şi sisteme informatice, conform 1 buc
specificaţiilor tehnice din Caietul de sarcini
2 Imprimantă laser alb – negru 3 buc CPV 30232110-8
3 Copiator laser color 1 buc CPV 30121100-4
(a) Lucrări □ (b) Produse ■ (c) Servicii □
Execuţie □
Proiectare Cumpărare ■ Categoria
şi execuţie □ Leasing □ serviciului
Realizare Închiriere □ 2A □
prin orice mijloace Cumpărare în rate □ 2B □
corespunzătoare
cerinţelor specificate de
beneficiar □
Principalul loc de livrare
Principala La sediul beneficiarului din Iasi, B-dul. Carol I nr. Principalul
locaţie a lucrării 27. loc de
CPV 30213000-5 - computere de birou tip PC prestare
CPV 48000000-8 pachete software şi sisteme
informatice;
CPV 30232110-8 imprimante laser alb – negru
CPV 30121100-4 - copiator laser color
II. 1.3. Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: ■
Încheierea unui acord cadru:

6
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică: Contractul se va derula pe o perioadă de 60


de zile începând de la data atribuirii contractului..
II. 1.5. Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul):Nu este cazul
Acordul cadru cu mai mulţi operatori □
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim Acordul cadru cu un singur operator □
al participanţilor al acordului cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni(de la semnarea contractului)
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU ■
II. 1.6. Divizare pe loturi DA □ NU ■
II. 1.7. Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■

Ii. 2. Cantitatea sau scopul contractului


II. 1. Scopul contractului este de a furniza produse reprezentând 3 computere de birou tip
PC dotate cu pachete software şi sisteme informatice, 3 imprimante laser alb negru şi un
copiator laser color, produse de strictă necesitate pentru înfiinţarea unui Centru de informare
EMAS, organizarea şi realizarea unei campanii de conştientizare a IMM-urilor privind
avantajele implementării EMAS, elaborarea şi susţinerea de cursuri privind conceptele şi
practicile EMAS, pentru angajaţi şi manageri ai IMM-urilor din Regiunea Nord-Est.
II. 2.2. Opţiuni (dacă există) DA □ NU ■

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI


III. 1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) DA ■ NU □
Furnizorul se obligă ca echipamentul furnizat către beneficiar să fie nou.
- termenul de garanţie al produselor achiziţionate prin prezenta
procedură este de minim 24 luni.
- locul de livrare a produselor: la sediul achizitorului.
- data limită de livrare: în termen de maxim 5 zile de la data atribuirii
contractului de achiziţie;
- locul de asigurarea a service-ului – la sediul beneficiarului se asigură
service-ul de către furnizor (service - ansamblu de servicii ulterioare
vânzării unui produs, oferite de producător cumpărătorului pentru a
asigura funcţionarea produsului respectiv)
- În cazul în care produsul furnizat suferă defecţiuni care îl fac neutilizabil,
furnizorul se obligă să asigure beneficiarului temporar pe perioada
remedierii defecţiunii un alt produs ce prezintă caracteristicile tehnice şi
funcţionale cel puţin la fel cu cel înlocuit;
7
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

- înlocuirea temporară a produsului cu un alt echipament se realizează


conform clauzelor contractuale în timpul ofertat de către furnizor prin
prezenta procedură;
-modalităţi de plată – plata se va face prin virament bancar din contul de
proiect al beneficiarului în contul indicat de furnizor;
- termenul de plată – în termen de 30 zile de la data livrării şi
recepţionării produselor.
Furnizorul se obligă să asigure transportul produselor până la destinaţia
finală menţionată în documentaţie.
Furnizorul se obligă să asigure livrarea, furnizarea, instalarea şi punerea
în funcţiune a produselor.
Furnizorul va asigura conform contractului mentenanţă periodică lunară
gratuită în perioada de garanţie.
Furnizorul se obligă să furnizeze un produs nou, cu aceleaşi caracteristici
tehnice şi funcţionale, în cazul în care defecţiunile produsului furnizat prin
prezenta procedură sunt de natură a fi neremediate, făcând astfel
echipamentul neutilizabil şi scos din circuit.
III. 1.1. Contract rezervat DA □ NU ■
(dacă DA scurtă descriere )
III. 1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

IV. 1. PROCEDURA
Procedura selectată: Achiziţie directă - prin procedura competitivă

IV. 2. Legislaţia aplicată


- Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitii publice de lucrări, de bunuri si de servicii;
- Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor
de achizitii în sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale;
- Ordonanta de Urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr.34/2006;
- Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din OUG nr.34/2006, cu modificările si
completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a
instrumentelor structurale;

8
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

- Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor
comunitare, precum si a fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate necorespunzător;
- Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare
a Regulamentului (CE) nr.1260/1999;
- Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul
comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale
Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, în
ceea ce priveste revizuirea CPV;
- Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementărilor comunitare în cazul
contractelor care nu intra sub incidenŃa, totală sau partială, a Directivelor privind achizitiile publice,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 01.08.2006.
- INSTRUCTIUNEA nr. E2121/C.I./07.07.2009 la contractul de finanţare;

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE


V.1) Situatia personala a candidatului /ofertantului
Declaratie privind Cerinţă obligatorie obligatorie:
eligibilitatea Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu
FORMULAR 2 din capitolul de Formulare - original.
Solicitat ■ Nesolicitat □ Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de
urgenţă nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică.
Declaratie privind Cerinţă obligatorie obligatorie:
neincadrarea in situatiile Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
prevazute la art. 181 din din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu
Ordonanta de urgenta a modificarile si completarile ulterioare, conform FORMULAR 3
Guvernului nr. 34/2006 cu din capitolul de Formulare - original.
modificarile si completarile Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de
ulterioare administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza
căreia societatea are sediul social privind plata obligaţiilor la
Solicitat ■ Nesolicitat □ bugetul general consolidat, în original sau copie legalizată,
valabil la data deschiderii ofertelor.
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul
se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi
9
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie


publică.
Declaratie privind
calitatea de participant la Declaratie privind calitatea de participant la procedura conform
procedura FORMULAR 4 din capitolul de Formulare - original.
Solicitat ■ Nesolicitat □
V.2) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Persoane juridice / fizice Cerinte minime obligatorii:
romane SR EN ISO 9001:2008 – sisteme de management al calităţii;
SR EN ISO 14001:2005 – sisteme de management de mediu;
SR OHSAS 18001:2008 – sisteme de management al securităţii
Solicitat ■ Nesolicitat □
ocupaţionale.
Se vor depune documentele în copie certificată de către
reprezentantul legal al societăţii.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

Limba de redactare a ofertei este limba română.


De asemenea, orice corespondenţă şi documente legate de
VI. 1. Limba de redactare procedura de atribuire transmise între ofertant şi beneficiar
a ofertei trebuie să fie în limba română.
Documentele emise în altă limbă vor fi însoţite de traducerea
autorizată în limba română.
VI. 2. Perioada de 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.
valabilitate a ofertei
VI. 3. Garanţie de
participare
Solicitat □ Nesolicitat ■

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a


face dovada conformităţii produselor care urmează a fi livrate cu
VI. 4. Modul de prezentare cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
a propunerii tehnice Ofertantul trebuie să prezinte un comentariu, articol cu articol,
(vezi caietul de sarcini din al specificaţiilor tehnice conţinute în Documentaţie/Caietul de
cuprinsul documentatiei de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa produselor
atribuire) prezentate în propunerea tehnică, cu specificaţiile respective;
- alte documente solicitate prin Documentaţie.
10
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

(FORMULARUL 6 din capitolul de Formulare – original)


Propunerea financiara se intocmeşte conform FORMULARULUI
5 din capitolul de Formulare - original.
VI. 5. Modul de Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în
prezentare a Secţiunea Formulare.
propunerii financiare Preţul include toate cheltuielile care vor fi angajate de către
furnizor în vederea asigurării furnizării produselor solicitate prin
prezenta documentaţie.
Ofertantul va prezenta o anexă la formularul de ofertă care
trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: preţul unitar
pentru fiecare tip de produs (cu maxim 2 zecimale), cantitatea
produselor furnizate, precum şi orice alte elemente de natură
financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea
ofertei.
Propunerea financiară va fi exprimată în lei, preturile vor ramane
fixe pe toata durata contractului;
Prezentarea propunerii financiare se va face în conformitate cu
precizările din caietul de sarcini referitoare la întocmirea ofertei.
Pretul ofertat nu va include TVA. Nu sunt acceptate oferte
alternative.
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi
financiare) şi al documentelor de calificare în original şi copie. În
VI. 6. Modul eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va prevala
de prezentare originalul. Adresa la care se depun ofertele însoţite de
a ofertei documentele de calificare este: CAMERA DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE A JUDEŢULUI IAŞI, B-dul Carol I nr. 27, Iaşi -
Registratura instituţiei.
Oferta se va prezenta într-un plic exterior marcat cu inscripţia: A
NU SE DESCHIDE INAINTEA DATEI DE 22.10.2009, ora 1200
În plicul exterior se va introduce 2 plicuri marcate cu:
ORIGINAL şi COPIE.
Cele 2 plicuri ORIGINAL şi COPIE vor conţine:
a) Documente de calificare:
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu
modificarile si

11
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

completarile ulterioare
Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare
fiscală al unităţii administrativ teritoriale, în original sau copie
legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
SR EN ISO 9001:2008 – sisteme de management al calităţii, în
copie certificată de către reprezentantul legal al societăţii.
SR EN ISO 14001:2005 – sisteme de management de mediu, în
copie certificată de către reprezentantul legal al societăţii.
SR OHSAS 18001:2008 – sisteme de management al securităţii
ocupaţionale, în copie certificată de către reprezentantul legal al
societăţii.
b) Propunere tehnică (conform Caietului de sarcini, formularul
6 din capitolul Formulare)
c) Propunere financiară (FORMULARUL 5 din capitolul de
Formulare)
Ofertantul va numerota, va semna şi va ştampila fiecare pagină
a ofertei depuse şi a documentelor care însoţesc oferta.
Fiecare plic va conţine un opis al documentelor din interior.
Plicul exterior nu se va marca sau însemna cu elemente care
ar conduce la identificarea ofertantului.
VI. 7. Data limita de Data limită până la care se depun ofertele este 22.10.2009 ora
depunere a ofertelor 1000.
VI. 8. Posibilitatea Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă
retragerii adresată beneficiarului până la data şi ora deschiderii ofertelor.
sau modificării ofertei Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora
stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta
beneficiarului o cerere de retragere a ofertei în vederea
modificării.
Beneficiarul nu este răspunzător în legătură cu imposibilitatea
ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi
ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire. În cazul în care
ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă,
acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea
modificărilor respective de către beneficiarul până la data limită
pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei
modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile pct.

12
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

VI.6) de mai sus, cu amendamentul că pe plicul exterior se va


marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia "MODIFICĂRI".
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina
operatorului economic.
Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau oferta
depusă după data şi ora limită precizate mai sus este
considerată întârziată şi se arhivează nedeschisă la dosarul de
achiziţie.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica
oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub
sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică.
VI. 9. Deschiderea Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 22.10.2009, ora
ofertelor 1200 la sediul CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A
JUDEŢULUI IAŞI, B-dul Carol I nr. 27, Iaşi.
Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere a ofertelor:
Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial în faţa comisiei de
evaluare de o singură persoană, care va putea avea un singur
însoţitor, fiecare prezentând comisiei de evaluare împuternicirea
din care să reiasă participarea sa în cadrul procedurii de
deschidere a ofertelor.
Pentru a putea participa la procedură în calitate de spectatori,
persoanele doritoare vor depune o cerere în acest sens, la sediul
achizitorului, până la data şi ora deschiderii ofertelor.
Preşedintele comisiei are dreptul să dispună evacuarea din sală
a participanţilor, a însoţitorilor acestora sau a spectatorilor, care
prin comportamentul lor împiedică buna desfăşurare a
procedurii.
VI. 10. Data limita de Data limită de evaluare a ofertelor este 22.10.2009 ora 180
evaluare a ofertei

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII. 1. Preţul cel mai scăzut □


VII. 2. Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic ■

13
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

Factori de evaluare Punctaj maxim alocat


A. Preţ de vânzare ( fără TVA) 65,00 puncte
B. Timpul de intervenţie în cazul unei solicitări pentru depanare,
35,00 puncte
exprimat în ore.
Total punctaj: 100,00 puncte

Detalii privind algoritmul de calcul:


A. Punctajul pentru factorul „preţ de vânzare” se obţine conform următorului algoritm:
1. Pentru preţul cel mai scăzut dintre preţurile ofertate se acordă 65 de puncte.
2. Pentru alt preţ decât cel prevăzut la pct. 1, punctajul se calculează astfel:
Punctaj preţ = (preţ min. / preţ ofertă) x 65 puncte
B. Punctajul pentru factorul „timp de intervenţie în cazul unei solicitări pentru depanare,
exprimat în ore” se obţine conform următorului algoritm:
1. Pentru timpul de intervenţie cel mai scăzut se acordă 35 de puncte.
2. Pentru alt timp de intervenţie decât cel prevăzut la pct. 1, punctajul se calculează astfel:
Punctaj timp = (timp min. / timp ofertă) x 35 puncte
Obs. Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere semnată de reprezentantul său
legal, in care va mentiona precis timpul minim de intervenţie, exprimat în ore, ofertat de către
acesta pentru realizarea intervenţiei/reparaţiei la solicitarea beneficiarului în baza funcţionării
defectuoase sau a nefuncţionării echipamentului achiziţionat prin prezenta procedură. Acest
timp de intervenţie, exprimat în ore, va fi luat in calcul la aplicarea punctajului la factorul de
evaluare B, si va fi motivat printr-un comentariu privind raportarea timpului de intervenţie
ofertat la echipa de intervenţie, etc...
Punctaj = Punctaj preţ + Punctaj înlocuire

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI / ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

VIII. 1 Ajustarea Nu se accepta ajustarea pretului contractului.


preţului contractului
14
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

DA □ NU ■
VIII. 2. Garanţia de bună Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a
execuţie a contractului contractului in cuantum de 1% din valoarea contractului fara TVA.
DA ■ NU □ Furnizorul are obligatia de a deschide un cont cu aceasta
destinatie, la dispozitia achizitorului, la orice banca comerciala, la
semnarea contractului.
Furnizorul se obliga sa informeze achizitorul despre contul creat
pentru garantia de buna executie in termen de 24 de ore de la
deschiderea acestuia.
Suma care se depune de catre furnizor in contul astfel deschis nu
trebuie sa fie mai mica de 1% din valoarea contractului.

Detalii privind stabilirea ofertei castigatoare:

Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea pentru fiecare oferta in parte a unui punctaj
rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in prezenta documentatie de atribuire.

Oferta castigatoare se va desemna prin clasificarea ofertelor in ordinea descrescatoare a


punctajului acordat.

Oferta care este declarata castigatoare conform criteriului de atribuire stabilit trebuie sa
indeplineasca toate specificatiile tehnice minime obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite in
caietul de sarcini.

Ofertanţii care participă la prezenta procedura de atribuire a contractului de achiziţie directă de


„computere de birou de tip pc dotate cu pachete software şi sisteme informatice, imprimante laser
alb negru şi copiator laser ” trebuie să citească şi să-şi însuşească regulile şi termenii prezentei
documentaţii. Orice participant poate formula întrebări în termenul declarat, iar apoi, răspunsurile
vor fi transmise tuturor participanţilor.

15
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

CAPITOLUL II
CAIET DE SARCINI
Obiectul achiziţiei:
Contractul POSDRU/33/ 3.2/G/40642 priveşte finanţarea europeană prin Fondul Social
European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie
3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii” a proiectului „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”.
Subiectul angajamentului
Subiectul angajamentului cuprins în documentaţie îl constituie furnizarea de furnizarea de
produse reprezentând computere de birou dotate cu pachete software şi sisteme informatice,
imprimante laser alb negru şi un copiator laser color sunt de strictă necesitate pentru înfiinţarea
unui Centru de informare EMAS, organizarea şi realizarea unei campanii de conştientizare a IMM-
urilor privind avantajele implementării EMAS, elaborarea şi susţinerea de cursuri privind
conceptele şi practicile EMAS, pentru angajaţi şi manageri ai IMM-urilor din Regiunea Nord-Est.
Motivul angajamentului
Beneficiarul trebuie înfiinţeze şi să asigure funcţionarea continuă a unui Centru de
informare, să furnizeze un program de instruire, să realizeze o analiză regională, precum şi să
organizeze o campanie de diseminare a informaţiilor legate de protecţia mediului şi politicile de
mediu în cadrul proiectului „Centrul de Informare EMAS în regiunea Nord-Est”, cu sprijinul
partenerului transnaţional.
Scopul activităţii
Furnizorul va îndeplini acest angajament atât în conformitate cu aceste ST.
Obiectul contractului - FURNIZARE DE PRODUSE
Nr Denumire produs Cantitate/ CPV
crt UM
1 a. Computer de birou tip PC dotat cu pachete şi 2 buc
sisteme informatice, conform specificaţiilor tehnice CPV 30213000-5
din Caietul de sarcini
b. Computer de birou tip PC dotat cu pachete şi 1 buc CPV 48000000-8
sisteme informatice, conform specificaţiilor tehnice
din Caietul de sarcini
2 imprimantă laser alb – negru 3 buc CPV 30232110-8
3 Copiator laser color 1 buc CPV 30121100-4
Caracteristicile tehnice solicitate în CAIETUL DE SARCINI sunt minime şi obligatorii.
Aceste sunt prezentate mai jos:
16
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU PRODUSE

COMPUTERE de birou tip PC dotate cu pachete şi sisteme informatice


Cantitate - 2 buc.
SPECIFICAŢIILE TEHNICE:
Procesor Tehnologie Dual Core sau echivalent, 2,8 GHz, FSB 1066 2 MB
Placa de bază 3x PCI, 3x PCI-E x1, 1x PCI-E x16, ATA 100, SATA, sunet integrat, chipset
dezvoltat pe platforma producatorului procesorului
Reţea 10/100/1000
Memorie 2048 Mb, DDR2/800
Frecvenţă memorie 800 Mhz
HDD 250 Gb SATA2, 16 MB, 7200 rpm
Unitate optică 22xDVDRW
Placa video PCI Ex, 512 Mb DDR2
Periferice Mouse optic PS/2, tastatură US
Carcasă ATX, 500W, culoare neagra, front USB, front audio
Accesorii Cabluri de alimentare energie unitate centrala si monitor, cabluri de
interconectare unitate centrala – monitor, cabluri de interconectare
componente unitate centrala.
Monitor
Display TFT/LCD
Diagonală 19”
Dimensiune punct (mm) 0.243
Timp de răspuns (ms) 5
Rezoluţie optimă (pixeli) 1680 x 1050
Rezoluţii suportate (pixeli) 1680 x 1050
Intensitate luminoasă (cd/mp) 300
Reproducere culori (milioane) 16.7
Boxe integrate: 1W x 2 Stereo
Interfaţă: D-Sub 15 pini
Carcasa Culoare neagra
Observaţii: - produsul respectă principiul uniformităţii şi al deplinei compatibilităţi ale
componentelor lui.
- produsul îndeplineşte standardele româneşti în vigoare cu privire la
normele de electrosecuritate şi compatibilitate electromagnetică.
17
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

Software licenţiat şi - sistem de operare Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 + Windows 7
preinstalat Cupon Upgrade
- pachet Microsoft Office Professional 2007
- software securitate: antivirus, antispyware, antiphishing, antispam, firewall;
disponibilitate update minim 1 an
Termen de garantie 24 luni

COMPUTER de birou tip PC dotate cu pachete şi sisteme informatice:


Cantitate - 1 buc.
SPECIFICAŢIILE TEHNICE:
Procesor Tehnologie Dual Core sau echivalent, 2,8 GHz, FSB 1066 2 MB
Placa de bază 3x PCI, 3x PCI-E x1, 1x PCI-E x16, ATA 100, SATA, sunet integrat, chipset
dezvoltat pe platforma producatorului procesorului
Reţea 10/100/1000
Memorie 2048 Mb, DDR2/800
Frecvenţă memorie 800 Mhz
HDD 250 Gb SATA2, 16 MB, 7200 rpm
Unitate optică 22xDVDRW
Placa video PCI Ex, 512 Mb DDR2
Periferice Mouse optic PS/2, tastatură US
Carcasă ATX, 500W, culoare neagra, front USB, front audio
Accesorii Cabluri de alimentare energie unitate centrala si monitor, cabluri de
interconectare unitate centrala – monitor, cabluri de interconectare
componente unitate centrala.
Monitor
Display TFT/LCD
Diagonală 19”
Dimensiune punct (mm) 0.243
Timp de răspuns (ms) 5
Rezoluţie optimă (pixeli) 1680 x 1050
Rezoluţii suportate (pixeli) 1680 x 1050
Intensitate luminoasă (cd/mp) 300
Reproducere culori (milioane) 16.7
Boxe integrate: 1W x 2 Stereo
Interfaţă: D-Sub 15 pini

18
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

Carcasa Culoare neagra


Observaţii: - produsul respectă principiul uniformităţii şi al deplinei compatibilităţi ale
componentelor lui.
- produsul îndeplineşte standardele româneşti în vigoare cu privire la
normele de electrosecuritate şi compatibilitate electromagnetică.
Software licenţiat şi - sistem de operare Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 + Windows 7
preinstalat Cupon Upgrade
- pachet Microsoft Office Professional 2007
- software securitate: antivirus, antispyware, antiphishing, antispam,
firewall; disponibilitate update minim 1 an
- software prelucrări grafice CorelDraw Graphics Suite X4
Termen de garantie 24 luni

Imprimante laser alb negru


Cantitate - 3 buc
SPECIFICAŢIILE TEHNICE:
Tehnologie Laser, alb-negru
Viteză de printare alb/negru (ppm): 21
Rezoluţie la printare alb-negru (dpi): 600 x 600
Memorie RAM standard (MB): 64
Interfaţă: Retea, USB
Reţea: Standard - 10Base-T/100Base-TX
Duplex: Standard
Limbaj imprimantă: PCL6, PCL5e, UFRII
Prima pagină (s): <10
Alimentare hârtie (coli): 250
Dimensiuni mediu printare: Custom: latime (76.2-215.9mm), lungime (127-355.6mm),
Envelope COM10, Envelope C5, Envelope Monarch, A4,
B5, A5, Legal, Letter, Executive, Envelope DL
Accesorii: - 1x cablu de date USB, 1x cablu reţea 10m mufat RJ45,
1x cablu de alimentare energie electrică de tip românesc
- documentaţie în format electronic pe mediul optic (CD)
- drivere software pe mediul optic (CD)
Sistem de operare: Windows 98 SE, Me, 2000, XP, Vista
Consumabile: - livrarea echipamentului include un cartuş nou de
capacitate maximă
Observatii: - cost de exploatare/copie calculat ca raport între preţuri
19
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

curente pentru consumabile şi numărul de copii prevăzut în


specificaţiile tehnice pentru acestea de: < 0,08 lei (exclusiv
TVA).
Termen de garantie 24 luni

Copiator laser color


Cantitate 1 buc
SPECIFICAŢIILE TEHNICE
Specificatii generale
tehnologie laser color, 4 unitati de imagine (C/M/Y/K); 4 unitati toner (C/M/Y/K)
viteza max. alb/negru 25ppm A4, 12ppm A3
viteza max. color 25ppm A4, 12ppm A3
formate originale A5-A3
prima pagina, negru < 10 sec.
prima pagina, color < 12 sec.
timp incalzire < 90 sec.
rezerva de hartie
tray 1: 500 pag. A4/A3; tray 2: 500 pag. A4/A3; bypass: 150 pag. A4/A3
(standard)
procesor 1 GHz
memorie 1024 MB
hard disk (GB) 50GB
alimentator documente
da
(DADF)
fata/verso da, A5 - A3+, 64-256 g/m²
Functie copiator
nivele de gri 256
zoom 25 - 400%
selectie nr. copii 1-999
coduri acces utilizator+parola
Functie imprimanta
rezolutie maxima 1800 x 600 dpi
margini imprimare top & bottom: 4 mm, left & right: 3 mm
20
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

emulare standard PostScript3; PCL 6c (PCL 5c + XL 2.1)


font-uri PCL: 80 fonts + 1 bitmap; PS3: 136 fonts
interfata standard Ethernet 10/100/1000 BASE-T; USB 2.0
Functie scanner standard
compatibilitate TWAIN da
interfata standard: Ethernet 10/100Base-T; USB 2.0
formate fisier JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF
Functie fax
compatibil ECM / Super G3
rezolutie de imprimare 600 x 600 dpi
viteza modem 2.4 kdps - 33.6 kdps
timp de transmisie/pagina <3 sec.
memorie
1024MB
transmisie/receptie
functii speciale PC fax
interfata 10 Base -T/100- Base- T 1000 Base T Ethernet; USB 2.0
Compatibilitate cu sisteme Windows 2000/ XP/ XP64 -Windows VISTA 32/64 -Windows VISTA
de operare DPWS support
Protocoale de retea
TCP/IP; IPX/SPX; NetBEUI
suportate
Aplicatii de management al
da
retelei
Management documente da
Accesorii 1x cablu reţea 10m mufat RJ45, 1x cablu de alimentare energie
electrică de tip românesc, 1x cablu de date USB lungime 5m.
- documentaţie în format electronic pe mediul optic (CD)
- drivere şi software pe mediul optic (CD)
Consumabile - livrarea echipamentului include un set complet de cartuşe noi de
capacitate maximă
Observatii - cost de exploatare/copie rezultat pe baza raportului între preţuri
curente pentru consumabile (toner, uitate imagine), precum şi
manopera înlocuirii acestora, şi numărul de copii prevăzut în

21
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

specificaţiile tehnice pentru acestea: < 0,045 lei (copie alb-negru),


exclusiv TVA, respectiv < 0,50 lei (copie color), exclusiv TVA.
- asigurarea instruirii utilizatorilor.
Termen de garantie 24 luni sau 100.000 copii.

Specificaţiile de mai sus vor fi interpretate ca minimale iar îndeplinirea acestora ca fiind
obligatorie.

Furnizorul se obligă să asigure transportul până la destinaţia finală menţionată în


documentaţie.
Furnizorul se obligă să asigure livrarea, furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune.
Termenul de garanţie este de asigurat per produs de furnizor pe o perioadă de 24 de luni,
de la încheierea procesului verbal de recepţie finală a produsului.
Mentenanţa este asigurată gratuit periodic lunar de către furnizor pe toată perioada
contractului.
Termen de livrare: maxim 5 zile de la data atribuirii contractului.
Plata echipamentului: se va face în maxim 30 de zile de la livrarea şi recepţia mărfii.

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

ALGORITMUL DE CALCUL A PUNCTAJULUI:

FACTORI DE EVALUARE Punctaj maxim alocat


Preţul de vânzare (fără TVA) 65,00 puncte
Timpul de intervenţie, în cazul unei solicitări pentru depanare, exprimat în 35,00 puncte
ore.
Total punctaj 100,00 puncte

Detalii privind algoritmul de calcul:


A. Punctajul pentru factorul „Preţul de vânzare (fără TVA)” se obţine conform următorului
algoritm:
1. Pentru preţul cel mai scăzut dintre preţurile ofertate se acordă 65 de puncte.
2. Pentru alt preţ decât cel prevăzut la pct. 1, punctajul se calculează astfel:
Punctaj preţ = (preţ min. / preţ ofertă) x 65 puncte

22
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

B. Punctajul pentru factorul „timp de intervenţie în cazul unei solicitări pentru depanare,
exprimat în ore” se obţine conform următorului algoritm:
1. Pentru timpul de intervenţie cel mai scăzut se acordă 35 de puncte.
2. Pentru alt timp de intervenţie decât cel prevăzut la pct. 1, punctajul se calculează astfel:
Punctaj timp = (timp min. / timp ofertă) x 35 puncte
Obs. Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere semnată de reprezentantul său
legal, in care va mentiona precis timpul minim de intervenţie, exprimat în ore, ofertat de către
acesta pentru realizarea intervenţiei/reparaţiei la solicitarea beneficiarului în baza funcţionării
defectuoase sau a nefuncţionării echipamentului achiziţionat prin prezenta procedură. Acest timp
de intervenţie, exprimat în ore, va fi luat in calcul la aplicarea punctajului la factorul de evaluare B,
si va fi motivat printr-un comentariu privind raportarea timpului de intervenţie ofertat la echipa de
intervenţie, etc...
Punctaj = Punctaj preţ + Punctaj înlocuire

CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE


V.1) Situatia personala a candidatului /ofertantului
Declaratie privind Cerinţă obligatorie obligatorie:
eligibilitatea Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu
FORMULAR 2 din capitolul de Formulare - original.
Solicitat ■ Nesolicitat □ Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de
urgenţă nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică.
Declaratie privind Cerinţă obligatorie obligatorie:
neincadrarea Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
in situatiile prevazute din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu
la art. 181 din modificarile si completarile ulterioare, conform FORMULAR 3
Ordonanta de din capitolul de Formulare - original.
urgenta a Guvernului Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de
nr. 34/2006 cu administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza
modificarile si căreia societatea are sediul social privind plata obligaţiilor la
completarile ulterioare bugetul general consolidat, în original sau copie legalizată,
valabil la data deschiderii ofertelor.
23
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

Solicitat ■ Nesolicitat □ În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul


se află într-una din situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi
exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică.
Declaratie privind Declaratie privind calitatea de participant la procedura conform
calitatea de participant la FORMULAR 4 din capitolul de Formulare - original.
procedura
Solicitat ■ Nesolicitat □
V.2) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Persoane juridice / fizice Cerinte minime obligatorii:
romane SR EN ISO 9001:2008 – sisteme de management al calităţii;
SR EN ISO 14001:2005 – sisteme de management de mediu;
SR OHSAS 18001:2008 – sisteme de management al securităţii
Solicitat ■ Nesolicitat □
ocupaţionale.
Se vor depune documentele în copie certificată de către
reprezentantul legal al societăţii.

24
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

Capitolul III
FORMULARE

Formular 1 - ÎMPUTERNICIRE

Formular 2 - DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Formular 3 - DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA

ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN OUG NR. 34/2006

Formular 4 - DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

Formular 5 - PROPUNERE FINANCIARĂ însoţită de anexa

Formular 6 - PROPUNERE TEHNICĂ,

25
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________

ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa .................................................................., cu sediul în .........................................
înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. .........................., CUI ................................., atribut
fiscal ....., reprezentantă legal prin ................................................................................, în calitate de
............................................., împuternicim prin prezenta pe ..............................................................
..........................................................................................., cu domiciliul în .......................................
..........................................................................................., act de identitate ..... seria ....... nr.
........................................, eliberat de .................................... la data de ................................, CNP
.........................................., având funcţia de ........................................................., să ne reprezinte
în vederea ofertării în cadrul procedurii de achiziţie organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a
Judeţului Iaşi, în calitate de achizitor, în scopul atribuirii contractului de ...........................................
(se nominalizează titlul conform documentaţiei).
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la procedură;
2. să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele
rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii;
3. să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii;
4. să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Împuternicirea este însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei
împuternicite.

Data completării, Operator economic,


................................................ ................................................
Reprezentant legal,
................................................
L.S.

26
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

FORMULAR 2

OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________

DECLARAŢIE
PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ............................................................................., reprezentant împuternicit al


................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresă
operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180
din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri
de operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, fiind nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................................... (se precizeaza
perioada de valabilitate a ofertei).
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii ...................... Operator economic,


....................................
(semnatura autorizata)

27
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

FORMULAR 3
OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________

DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN OUG NR. 34/2006

Subsemnatul ............................................................................., reprezentant împuternicit al


................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresă
operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura organizata de Camera de Comerţ şi
Industrie a Judeţului Iaşi pentru achiziţia de „computere de birou de tip pc dotate cu pachete
software şi sisteme informatice, imprimante laser alb negru şi copiator laser color ”, declar
pe proprie răspundere că:
a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare,
reglementată prin lege;
b) nu facem obiectul procedurilor legale prevăzute la lit. a);
c) au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care societatea este stabilită;
d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;
e) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completarii ...................... Operator economic,


....................................
(semnatura autorizata)

28
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

FORMULAR 4

OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul ............................................................................., reprezentant împuternicit al


................................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresă
operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura organizata de Camera de Comerţ şi
Industrie a Judeţului Iaşi pentru achiziţia de „computere de birou de tip pc dotate cu pachete
software şi sisteme informatice, imprimante laser alb negru şi copiator laser color”, declar
pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal, că la procedura menţionată participăm şi
depunem oferta în nume propriu.

2. Subsemnatul declar ca voi informa imediat beneficiarul daca vor interveni modificari in prezenta
declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie
publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de
achizitie publica.

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si


inteleg ca beneficiarul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Camerei de Comert si Industrie a
Judetului Iasi cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii ...................... Operator economic,


....................................
(semnatura autorizata)

29
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

FORMULAR 5

PROPUNERE FINANCIARĂ

OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________

Către: Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Iaşi


B-dul Carol I nr. 27, Iaşi 700507, jud. Iaşi
Tel.: 0232.268001, Fax: 0232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro

1.Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ..............................................................., în


calitate de ofertant, ne oferim ca în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în în
documentaţia de atribuire ataşată să furnizăm „computere de birou de tip pc dotate cu pachete
software şi sisteme informatice, imprimante laser alb negru şi copiator laser color ”
solicitate de Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Iaşi pentru preţul total de .........................
(suma în litere şi cifre) lei, la care se adaugă TVA în valoare de ......................... (suma în litere şi
cifre) lei.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizăm produsele
in conformitate cu prevederile contractuale.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 de zile, respectiv pana
la data de _______________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu


comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca nu depunem oferta alternativa.

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
30
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

8. În cazul în care două sau mai multe oferte acumuleaza acelasi punctaj final, atunci în vederea
atribuirii contractului de achiziţie publică, pentru departajare, preşedintele comisiei de evaluare va
solicita respectivilor ofertanţi, o nouă propunere pentru a aplica factorii de evaluare din criteriul de
atribuire, în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului al cărui punctaj este cel mai
mare. În situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre
participanţii care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură,
desemnându-l câştigătorul procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor
alocate pentru această achiziţie.

9. Actele de procedura vor fi comunicate catre ofertant de catre achizitor la adresa ..............
................................................... (se completeaza cu adresa ofertantului pentru comunicare).

Data completării: ......................................................................................


Nume, prenume: ......................................................................................
Semnătura: ......................................................................................
în calitate de ................................................................
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
……………………………............................................... (denumire ofertant)

31
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

Anexă la propunerea financiară:

Nr Denumire produs Cantitate Preţ ofertat/ buc


crt /UM Preţurile sunt exprimate în lei
1 a Computer de birou tip Computer de birou tip PC conform
PC dotat cu pachete şi specificaţiilor tehnice din Caietul de
sisteme informatice, sarcini
2 buc
conform specificaţiilor pachete şi sisteme informatice,
tehnice din Caietul de conform specificaţiilor tehnice din
sarcini Caietul de sarcini
b Computer de birou tip Computer de birou tip PC conform
PC dotat cu pachete şi specificaţiilor tehnice din Caietul de
sisteme informatice, sarcini
1 buc
conform specificaţiilor pachete şi sisteme informatice,
tehnice din Caietul de conform specificaţiilor tehnice din
sarcini Caietul de sarcini
2 imprimantă laser alb – negru 3 buc
3 Copiator laser color 1 buc
Total preţ fără TVA Lei
TVA Lei
Total preţ cu TVA lei

32
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

FORMULAR 6

OPERATOR ECONOMIC
______________________________
______________________________

PROPUNERE TEHNICĂ

Examinând documentatia de atribuire, subscrisa ..............................................................., în


calitate de ofertant, ne oferim ca în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia de atribuire ataşată să livrăm următoarele produse„computere de birou de tip pc
dotate cu pachete software şi sisteme informatice, imprimante laser alb negru şi copiator
laser color ”

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii
produselor care urmează a fi livrate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie să prezinte un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice
conţinute în Documentaţie/Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa
produselor prezentate în propunerea tehnică, cu specificaţiile respective.

Data completării: ......................................................................................


Nume, prenume: ......................................................................................
Semnătura: ......................................................................................
în calitate de ................................................................
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
……………………………............................................... (denumire ofertant)

33
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE


nr. ______________ data ______________

1. Preambul
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre
Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Iaşi, cu sediul în mun. Iaşi, b-dul Carol I, nr.
27, jud. Iaşi, telefon/fax 0232/268001, 0232/214530, CIF RO3422492, cont deschis la banca BRD
Iasi, având cod IBAN RO13BRDE240SV29570152400 reprezentată legal prin Paul Costel
Butnariu, Preşedinte în exerciţiu, in calitate de achizitor, pe de o parte
si
…….................................................................................... (denumire operator economic)
cu sediu social situat în .......………………….......................................................................................
telefon/fax ...................................... înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
........................ sub ............................................, cod unic de înregistrare...................................,
atribut fiscal ....... cont deschis la banca ...........................................................................................
având cod IBAN ............................................................................................................. reprezentată
legal prin ............................................................................ (denumirea conducatorului) în calitate
de ............................................., in calitate de furnizor, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1 In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele
la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
e. servicii - serviciile aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta
tehnica in perioada de garantie si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor
rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza,
34
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi
distincta de nationalitatea furnizorului;
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care
face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
i. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului


4.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz, sa
instaleze si sa intretina produsele .......................................................................................................
............................................................................................................................................................,
in perioada/perioadele convenite, produsele definite in prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul
convenit in prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si al serviciilor accesorii prestate,
este de ...................... lei, la care se adauga ....................... lei TVA.

6. Durata contractului
6.1 Durata contractului este de 60 de zile din momentul semnării lui.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, conform
clauzei 12 din prezentul contract.
35
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
- comenzi individuale aferente produselor solicitate;
- procese-verbale de recepţie parţială;
- proces-verbal de recepţie finală;
- factura fiscală.

9. Obligatiile principale ale furnizorului


9.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele
prezentate in propunerea tehnica.
9.2 Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
iii) furnizorul va detalia în factura fiscală preţul produsului furnizat pe fiecare componentă,
menţionând valoarea individuală a acestora
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de 30 zile
de la emiterea şi comunicarea facturii, dupa receptia produselor.
10.3 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevazute convenite, furnizorului are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat ce achizitorul
onoreaza factura, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor


11.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca
obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati,
o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.
11.2 In cazul in care achizitorul isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata, si de a nu restitui garantia de buna
executie.
11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.
36
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

11.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa
adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului


12.1 Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum
de 1% din valoarea contractului, pentru intreaga durata de valabilitate a contractului, în termen de
24 ore de la transmiterea, respectiv primirea, ordinului de începere a contractului.
12.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, aplicandu-i-se in acelasi timp furnizorului si prevederile clauzelor 9 si 11, daca
furnizorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorul, precizand totodata obligatiile care nu au
fost respectate.
12.3 Furnizorul se obligă să comunice achizitorului în termen de 24 de ore de la crearea
contului pentru garantia de bună execuţie, toate informaţiile privitoare la acest cont.
12.4 Achizitorul se obliga sa notifice banca în termen de o zi lucrătoare de la îndeplinirea
de către furnizor a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, moment în care se semnează
procesul verbal de recepţie finală. Banca va elibera furnizorului suma depusă în contul creat de
acesta cu titlu de garantia de buna executie o dată cu prezentarea adresei din partea achizitorului.
12.5 Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. Receptie, inspectie si teste


13.1 Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
13.2 Daca vreunul din produsele furnizate nu corespunde specificatiilor din documentatia
de atribuie, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul
contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor
lor tehnice.

14. Ambalare si marcare

37
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

14.1 (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara
limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme,
la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in
asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in cutii, furnizorul va lua in considerare, unde
este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de
manipulare grea in toate punctele de tranzit.
14.2 Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor
respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare.
14.3 Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare
protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie etc.) raman in proprietatea achizitorului.

15. Livrarea si documentele care insotesc produsele


15.1 Furnizorul are obligatia de a livra produsele în termen de maxim 5 zile de la data
semnării prezentului contract, locul unde se va face furnizarea fiind la sediul achizitorului,
respectand:
a) datele din graficul de livrare;
b) termenul comercial stabilit, dupa primirea ordinului de incepere.
15.2 Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se
face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al
acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
15.3 Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite
prevederile clauzelor de receptie a produselor.

16. Asigurari
16.1 Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, in
functie de termenul comercial de livrare convenit.

17. Servicii
17.1 Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si
serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.
17.2 Furnizorul va asigura pe toată perioada contractului service-ul deplasându-se la sediul
beneficiarului pentru a stabili şi remedia defecţiunea. Dacă remedierea nu poate fi realizată la
sediul achizitorului, conform obligaţiilor asumate prin caietul de sarcini, furnizorul va înlocui
temporar, până la remediere, produsul deteriorat cu un alt produs cu aceleaşi caracteristici tehnice
precum cel existent.

38
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

Furnizorul se obligă să furnizeze un produs nou, cu aceleaşi caracteristici tehnice şi


funcţionale, în cazul în care defecţiunile produsului furnizat prin prezenta procedură sunt de natură
a fi neremediate, făcând astfel echipamentul neutilizabil şi scos din circuit.
Dacă produsul furnizat suferă defecţiuni care îl fac neutilizabil, furnizorul se obligă să
asigure beneficiarului temporar pe perioada remedierii defecţiunii un alt produs ce prezintă
caracteristicile tehnice şi funcţionale cel puţin la fel cu cel înlocuit.
Mentenanţa va fi asigurată periodic lunar gratuit de către furnizor pe perioada de
contractului.

18. Perioada de garantie acordata produselor


18.1 Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura
materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin
contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia
cazului cand proiectul si/sau materialul sunt cerute in mod expres de catre achizitor) ori oricarei
alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de
functionare.
18.2 (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este de 24 de luni.
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si
instalarea acestora la destinatia finala.
18.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau
reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
18.4 La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea
sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor,
termenul de intervenţie pentru remediere este cel ofertat de către furnizor, respectiv, de ................
ore. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o
noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.
18.5 Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in
perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala
furnizorului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea
fata de furnizor prin contract.
18.6 Dacă furnizorul depăşeşte timpul de intervenţie pentru remedierea defecţiunii, care
este de maxim ................................ore, atunci beneficiarul va aplica prevederile art. 11.1 din
prezentul contract.

19. Ajustarea pretului contractului


19.1 Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor
furnizorului sunt preţurile declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
39
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

19.2 Pretul contractului nu se actualizeaza pe toată perioada valabilităţii acestuia. Preţul


rămâne ferm şi neschimbat pe toată durata contractului.

20. Amendamente
20.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante
care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului.

21. Subcontractanti
21.1 Furnizorul are obligatia de a nu cesiona total sau parţial prezentul contract către
subcontractanti.
21.2 Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

22. Intarzieri in indeplinirea contractului


22.1 Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele
inscrise in graficul de livrare.
22.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta graficul de livrare a
produselor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act
aditional.
22.3 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
furnizorului.

23. Cesiunea
23.1 Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract.

24. Forta majora


24.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
24.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
24.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
24.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
40
Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Tel.: +40.232.268001, Fax: +40.232.214530, E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro, CIF: RO3422492
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare profesională şi
sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Centrul de informare EMAS în regiunea Nord-Est”, Numărul de identificare: POSDRU/33/3.2/G/40642

24.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor


25.1 Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
25.2 Daca achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta
contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze prin arbitrajul comercial la Curtea
de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comert si Industrie a Iaşi.

26. Limba care guverneaza contractul


26.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari
27.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
27.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului


28.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

Achizitor Furnizor
................................................ ................................................
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)
LS LS

41