Sunteți pe pagina 1din 22

PERSONAJELE

S:alonul un ui apaftanen t.
Un singur decor. Cel ntai sobnr, cel mai neutru posibil.
MARC Scenele se desfd;oari succesiv acasi Ia Serge, Ia L'van si la fuIarc.
SERGE Nimic nu se schimbi, cu exceptia picturii expuse.
WAN

Marc, singur.
I

IVIARC: Priptenul meu Serge a cumplrat un tablou. E o pinzX


de-aproape unu gaizeci pe unll douXzeci, pictatl in alb. Fondul
I
c alb ;i, dacX inchizi ochii pe jumrltate, poti distinge niEte dungi
I
subqiri transversale albe. Prietenul meu Serge mi-e prieten de
multl vreme. E un tip care a cunoscut succesul, e medic
dermatolog si iubitor de arti. Luni, m-am dus sX vXd tablorrl pe
care Serge l-a achizitionzrt simbXtX dar pe care ;i-l dorest$ de
citeva luni. LIn tablou alb, cu dungi albe.

Acasi la Serge.
Pe jos, sprijiniti de perete, o pittzi albi, cu dungi tine albe
transt,erpale.
loul.

re privesre mbloul.
O pauzi lun,gi itz care.sentintentele sc exltrint:i fiini c'ut,inte.
N{l\lt(l: Scurnp?
Sl'lR(iE: I)ouI strtc clc rnii.
5
MARC: DouI sure de mii?..,
sERG_E:_Handrington mi-l cumprrr de la o vreme, la partizanul frumoaselor epoci apttse, o aroganqX
cu dour sute douizeci de mii.
MARC: Asra cine e? de-a drepttrl uimitoare.
SERGE: Handdngton?!
MARC: Nu-l cunosc.
:_H a n d ng ton ! Gal a Han d r i n g to n !
.S P.\G^E
ri e ri Aceiasi.
MARC: Galeria Handdngton qi_f
ctr doul srrre douizeci in acelapi loc.
oe mui... "u*pelX
Acelasi tablou.
SERGE: Nu, nu galeria. El insugi.
Handrington in persoand. pentrtr SERGE (dupi o pauzi): ..... Cum pogi sI sptti "acest rahat" ?
sine.
MARC: Serge, un pic de umor! Rizi! ... Rizi, bdtrine, e fantastic cX ai
MARC: Si de ce nu l, Handtington de la bun inceputl cump)irat acest tablou!
sERGE: Fiindcr roti "."llpirat
ripii i,sria au in,.r"r? vindr unor pardcurari. Marc ride. Serge rimine de piatri.
Piaga trebuie sI fie in mis,care.
SERGE: CE aceastl achizigie igi pare fantastici e cu atit mai bine, cI
MARC: Daaa...
si rizi, e-n ordine, dar ag vrea sd gtiu ce ingelegi prin
asta te face
SERGE: Ei? t'acest
rahat".
MARC:... MARC: iqi bagijoc de mine!
SERGE: Nu stai bine acolo, privesrel
de_aici,.. Observi liniile? SERGE: Deloc. "Acest rahat" in comparagie cu ce? Cind spui despre
MARC: Cum se numesre...
ceva ci-i un rahat, inseamn[ ci ai un criteriu de valoare pentru
SERGE: Pictorut? R ,tiios.
a apfecia acel lucru.
MARCT Cunoscur?
MARC: Cu cine vorbegti? Cu cine vorbesti in clipa asta? Hei! Hei!
SERGE: Foane. Foarte!
SERGE: Nu te intereseazl pictura contemporani, nu te-a interesat
O pauzd.
niciodatl. Nu ai nici o cunogtinfI in acest domeniu, prin urmare
tO*,-9:-t:t*e, doar n-ai dar. doul sure de mii cum pogi sI afirmi cI un obiect aoume; care se supune unor legi
de franci pe tabloul
astai
Dar Ista-i preEut, bdrrine. E un ANTRIOS!
. pe care le ignori, este un rahat?
9P.1G^E, MARC:... E un rahat.Iartl-md.
MARC: Nu ai dat doul sure de mii pe tabloul
Isra! Serge, singur.
SERG_E: Eram sigur cI nu ai si ingeiegi.
SERGE: Ntr-i place tabloul. Bun.., Nici un pic de afecgiune in
MARC: Ai dat pe-acesr rahar aoul ,utl"
de mii de franci?! atitudine. Nici un efort cit de mic. Nici un pic de afecgiune in
modtrl lui de a dezaproba. Un ris infumurar, perfid. Un ris care
le srie pe toate mai bine decit oricine. Am urit,.risul acesta.

Serge, ca si cind ar fi singun


SERGE: Marc, prietenul meu, care este
un biiat inteligent, un bliat
pe care-l preguiesc de mrrltl vreme,
cu o situarie UunX, ingln", srngut.
in aeronauricl, face parte din caregoria
noilor intelec,.,rfi,-"r.. N4ARCj: CI Serge a cumpXrat acest tablotr rni depiqeste, mX
nu se multumesc doar sd fie inamicii
a tot ceea ce e modern, dirr nelinisteste si-mi provoacl o angotrsl nedefinidX. Ieqind de la
isi fac di' asra ,n titlu de glorie vanl
de neinteles. Se observ5, el, a trebtrit sri-nghit trei grantrle de Gelsernium 9CH pe care
l6
t7
mi l-a recomandat

:*,,:Tft jtr:.i;,li::ii3il*::1",::,1?:i:,,;,,i.,x;
absoltrt irnposibil
IVIARC:Ei, ajunge.
YVAN: Acum cinci rninute il rnai aveam.
puturserge, un
o sI-npeleg crrm a MARC: Nu-igrav.
b""t rr,ii.'-ii :;ll '"t"'
sI cttr pere aceastr
pinzri.....
YVAN: Ba da.
Un tip insdrir:' dar Marc se apleaci si caute impret)ni cu el.
ntt putred de bogat....lnstrrit
misuri, doar adt ci dar cu
lirI un rablou alb ctr Cauti amindoi preg de-o clipi.
doui sute a" Ue,ri-
el la Yvan, prietenul Marc se ridici.
noscru comun, fiebt
MARC: Opreste-re. Ai sX cumperi altul.
ci Yvan este un tip t( lsta ctl Yvan. Cu
toate
este defectul cel
WAN: Sint niste markere nemiripomenirc, pogi s[ scrii pe orice ctr...
mai grav....yvan este
t IVIi enerveazi. Dac-ai qti cum mi calcX obiectele pe nervi....
yu"n co'l"r""ri
. D-aci
un rahat alb cu doud sure de
faptul cd Acum cinci minttte qineam capacul ista in min[.
bitrine, MARC: Aici urmeazX si locuigi?...
Pash de Serge...E clar_
YVAN: G[se;ti cX-i bun pentru un cuplu cinXr?
MARC: Un cuplu tinXr! Ah! Ha!
WAN: incearci sI nu rizi aga in faga lui Catherine.
IvIARC: PapetXria?
Acasi la yuan. WAN: Merge bine. Acum invIg.
MARC: Ai slibit.
. perete, un ablou
P_e
ieftin. WAN: Pugin. MI agaseazdfaptul ci n-am gXsit capacul, acum o sI se
?" sd" cu sparcte ta o;;;;;
pare in paru tabe. usuce. Ia loc.
caurc cc sub oPiesi de mobilier
ln timp ce face lucnrl MARC: DacI tot mai caupi capacul, plec.
1cesa, se inbarce ozua
wAN il" ;ff;J. WAN: OK, mI opresc. Vrei si bei ceva?
XX:":
mr-am perrecur: toati
;:{,*::';,
stresat
s, deoarece dupl ce MARC: Un Perrier, dacd ai. L-aivdzut pe Serge zilele astea?
.;;;;;;;viala in
:',f't
domeniul rexril, rocmai WAN: Nu l-am vXzut. Dar tul
glsirun mi-am
Sinr un MARi: Da.Ieri.
un esec WAN: E-n forml?
o fati dr MARC: Foarte...Tocmai qi-a cumplrat un tablou.
WAN: A, da?
MARC: ihim.
WAN: Frumos?
NIARC:Alb.
fntrzi AzIarc. yvan,
se afJi din nou cu spatere
ceva. ra pubric, dii sti ca urc dg un metru qaizeci pe un metrti
IyIARC: Ce facil let alb.Pe diagonalX, dungi fine
YVAN Caut capacrrl ate gi o linie orizontalX albX, in
de la markenrl rneu.
O pauzi. completare, in ptrrtea de jos,..
t8
WAN: Dar cum le vezi?
IVIARC: Ce vrei si spui?
t9
WAN: Liniile albe. De vremFce fondul e alb,
curn pogi si vezj liniile? NIARC: Ntr-i aszr?
MARC: Le vid pur si simpiu. Si zicem cX li'iile
sint u.o, g.i, ,ur-, Scuni pauzi.
rnvers' in sfirsit existd nuange de arb!
Albul este mui mi rt ,.u YVAN: Cu toate ci...
maipugin alb!
MARC: Cu toate ci ce?
WAN: Nu-te enerva. De ce te enervezi?
MARC: Fiindci mereu ai ceva de obiectar.
WAN: Daci rsta-i face pllcere... Doar ciqtigl bine'..
Nu mi lasi sI MARC: Deci agzr vezi ttt lucrtrrile.
termin!
WAN: Cum adici? l)at ttt cLtm le vezi?
I

WAN: Bine. Si?


IVIARC: Chiar nu inqelegi partea gra.vi a afaceriil
NIARC: Bun...Deci, vezi tabloul.
WAN: Ax:... xu...
WAN: ilvla.
MARC: E ciudat cI nrt vezi esentialul in povestea asta...Nu percepi
ai sI ghicegticu cit l_a cumplrat Serge.
Y119,_A*m decit cele exterioare. Nn vezt ceea ce este grav.
WAN: Cine l-a pictar?
MARC: Antrios... Ai auzir de el?
WAN: Ce e grav?
MARC: Nu vezi ce-nsearnni asta?
WAN: Nu. Are cotl bunX?
MARC: Eram sigur ci o sI_mi pui intrebarea asta!
WAN: ... Vrei nuci de acaju?
MARC: Nu-ti dai seama cI asa, deodati, la modul cel mai grotesc ctl
WAN: E logic...
pr.rtingi, Serge incepe si se creadX 'rcolectionar"?
MARC: Nu, nu e logic...
WAN: Hm... nu...
WAN: E logic, imi ceri si ghicesc pregul, doar;tii cX prerul
e in funcgie MARC: Deiacum inainte, prietenul nostrtt Serge se nttmlrl princre
de cota pe care-o are pictorul..
marii amatori de artX.
MARC: Nu-gi cer sI evaluezi acesr tablou in funcgie
de un criteriu WAN: Nu se poate!...
sau ahul, nu-qi cer o evaluare profesional5,
ie intreb p" ti.r" MARC: Fireste cX nu se poate. La pregtrl Xsta, nu poqi sX contezi,
Yvan, cit ai da pe un rablou alb garnisit arrrgi Yvan. Dar el asta-si inchipuie.
transversale albe gi _atit. "u "ir"uu
W.AN: A, da...
WAN: Niciun ban.
MARC: $i ntt te deranjeazl?
rlla_ntimplare.
1\j1,,,,,,,,,,,,,,,,19:_Bine.DarSerge?Spuneocif YVAN: Ntr. Daci ltri ii face pllcere.
WAN: Zece mii.
MARC: Ce vrei sI sptricu asta, dacX-i face plicere?! Ce-i ctr filosofia
MARC:Ha-ha!
asta a lui "daci-i face plracere"?!
WAN: Cincizecide mii.
WAN: Din moment ce nrt face riu niminui...
MARC: Ha-ha!
IvIARC: Dar face rIu cuiva. Eu unul sint tr.tlburat in linigrea mea, sint
WAN:O sutl de mii...
afectat, si chiar jignit, da, dzr, jignit de faptul ci-l vid pe Serge,
MARC: ConrinuI...
la care tin atit de mttlr, ctlln se lasl escrocat din snobism si cttm
WAN: O sutl cincizeci?... DouI sure?!...
iscernfunint.
MARC: DouI sure. DouX sure de bXrine.
Iucrul Ista. El zr b:atut silile de
WAN: Nu?!
p riclicol, ca un soarece de muzelt...
MARC: Ba da.
oarec, dar unul care stia de glumX.
WAN: DouI sute de bXtrine?l!
FiindcI, vezi,in fbnd ceetr ce m'.i r:ineste intr-adevlr este cI ntt
\UIARC: ... DouI sute.
se r-nni poate glurni cu el.
WAN:... E sonat!...
YYAN:Ila da!
20
2l
NIARC: Ba nu!
WAN: Ai incercat? Slil{GE: Dar, doar atit. Dar ii rnerge bine.
MARC: Desigur. Am ris. Pauzzi lungi.
Din toati inima. Ce vroiai si l'van se plimbi prin cameri...
fac? Iar el a
sute de bltrine, cam scump YVAN: Ai mai fost plecat? Ai mai vlzut ceva nott?
ca si_ti
SIIRGE: Nirnic. Nu prea imi mai permig sX ies.
ne, va ride. WAN:A, da?
nucl. Sl.lRGE: (vesel) Sint lefter.
WAN: A, da?
SBRGE: Vrei si vezi ceva deosebit? Vrei?
YVAN: Mai intrebi?! Arrrti-rni!
Serge iese ;i revine aducind tabloul de Antrios pe care-l intoarce
,si il asazi in fapa lui l'van.Yvan prive;te rabloul pi e surprins.si consnrc
t yuan. Tabtout nu se vede. cl nu reuseste sd ridd din toati inimil, afa cum se afteptase.Dnpd o
? pauzi lungi, in care I'van studiazi tabloul iar Serge il studiazi pe
acum bEiatul ista a umblat dintr_ I'van.
n s p a i u r ve r i WAN: A, da. Da, da.
i
s

examneazi.)EI
-.

grav?
M i _ a,. u,, :"X"";J ff;: TJ':r'i ;!:;::, SERGE: Antrios.
^__
SERGE:
^
WAN: Da, df.
Nu.
SERGE: Antrios din anii gapcezeci. Atengie!.. Trece acnm printr-o
e nou?... perioadX asemXnltoare, dar acesta e din anii qaptezeci.
oboseall... Mi bucur cI re vid... WAN: Da, da....Scump?
SERGE: La modul absolut, da. ln realltate, nu...igi place?
ez, YVAN: A, da, da, da.
ei cine egd ;i etr te sun imediat. SERGE: Clar.
aici la tine, ca Ia un cIIugHr... Y\AN:Clar, da... Da.. Siin acelaqi timp...
vizut in ultima vremel SERGE: Magnetic.
ar tu? l\AN: IVImmm... Da...
SERGE: $i-aici, nu simgi o vibragie?
SERGE: Da. Doar atir. WAN:... [Jn pic...
WAN: A, da?!
SERGE: Nu, nu. Ar trebui sI vii la amiazd. Vibratia monocromiei nu
S_E_RGE:
Da, dar ii merge bine.
se percepe in luminl artificiall.
*OT:il"-. m auzit la telefon acum o slptlmini, plrea sl_i meargl ar nu-i monocrorniel

de mii.
cI nu_i merge bine. Y\AN:... Eida.
r merge bine. SER(;E: Eirla.
oar arir. Tzicere. Bntsc Set-ge izbttcneste in ris, unntt intediat de I'i,an.
22
23
Amindoi rid in hohote.
SERGE: E-o nebunie, Recunotrsre cI Nlarc a inceput sI se atrofieze. Se atrofiazir, asta
nui
WAN: O nebunie! firce .

SERGE: DouH surel 'l',icere

ininta. Se opresc. Se privesc.


O iau de la
lini;tit.
ur tabloul.
Acasi la Marc. Pe perete, un tablou ligurativ reprezentind un
pcisa.f vizut printr-o fereasrri.
_S-ERGE: A fosr consternar.
WAN: A, dat WAN:Am ris.
zis ci_i un rahar. Cuvinr NIARC: Tir ai ris?
Wi$,?#j.a cu rotutnepotrivit.
YVAN: Am ris... Amindoi. Am ris. Jur pe viaga Catherinei, irm ris
SERGE: Nu se arnindoi, impreunl.
" uv t,udle
Doatr spune cI_i un rahar.
,uAN, N;. IVIARC: I-tri spus c[-i un rahat si rrqi risl
t"*?f;lti spune, nu ingeleg, nu pncep, WAN: Nu, nu i-am spus cl-i un rahat, am ris absolut spontan.
dar nu pogi sI spui .,e
un MARC: Ai ajuns, aiv[zrut tabloul;iairis. $i a ris qi el?
YVAN: Da, daci vrei tu. Am schimbat douX-trei vorbe si asa s-au
petrecut lucrurile.
, ifi fine... e... vreau s5_ti spun,
gie NIARC: $i ela ris din inimi?
YV\N: Din toatl inima.
structurl clasici, tu cum
' coriror... vrei si... IVIARC: Ei binc, vezi, m-am inqelat. Cu atit mai bine. Vii sd ml
Firi nici pl;;; l inisteg ti i ntr-adevlr.
"" YV\N: Ba chiar mai mult. LIite, Serge e cel care a ris pdmul.
ci Marc e impulsiv...
IVIARC: Cel care a ris primul a fost Serge?...
Cu el, inghec
I'VAN: Da.
eme, e adevErat.
MARC: El a ris si tu ai ris dup5 aceea?
bil la pictura aceasra, ii lipseste
YVAN:Da.
de o intreagl ucenicie
p; J;; NIARC: Dar el, el de ce a ris?
sau fiindci nu avea o inclinade
Y!AN: A ris pentrtr cX a simqit cI voi ride. A ris pentru ca err sX mX
rosez e tonul lui, srrficienta.
simt la largul meu, dacl vrei.
elicarege. Nu_i reprosez
cI IVIARC: Ntr conteazi ci ir ris el prirnul. DacI a ris el primtrl, a
pulin imi pasI, eu tin la
el ficut-o cir sI dezamorseze risrrl tIu. Asta nu inseamnX cX a ris
WAN: giet ta feil...
SERGE: Nu, nu, nu, ny, nirnX.
1- simtir la el zilele rrecure un soi de
condescendenti... de ironie inim'I dar din alt motiv.
m uscitoare..-
WAN: Ntr," poat"! i e, cum adicX din alt motiv? Nu pricep.
SERGE: Ba se poare! ]\IARC: Nu ridea de ridicolul tablotrlui sIu, voi doi ntr ridead din
Nu te mai strrdui rnereu
Nu mai face pe sr impaci rucrurire. accla;i rnotiv, tu rideai de tablou, iar el ca sl-ri faci plXcere, cr
marere ,,"p;;;,;;;;; at speciei umane!
24 sti fie la trnison cu tine, czr sX-ti artlte cI Jtu este numni un estet

25
-lbttrl e pe pinzX! Nu mai e loc pentrtt ginduri!"'
oxpficit.
YVAN: E bine cI te distrezi'
ce sirnqi ttr!?
VlAl{O: Yvan, vorbeste in ntrmele r;7u' Spune-mi
WAN: Simt o vibragie.
WAN: AisI te miri... MARCr Simti'r vibraqie?..'
placX!
MARC: Da... WAN: Respingi ideea cX rabloul acesta Poate sX-mi
MARC: Evident.
.WAN:,Nu mi-a pllcut... dar nu por spune cI mi_a displlcut acest
tablou. WAN: Dar de ce?
de rltdcirile mle de
MARC: Desigur. Nu poate sI-gi dispracx MARC: Pentru cI te cunosc' Fiindcl dincolo
ceeat ce nu se ve
vede n,' Poatr-
dernu nn4rA
. sI-gi displacl nimicul. tolerangl, tu eqti un b[iat sdndtos'
WAN: Nu, nu, e ceva... WAN: Nu se poate spune acelagi lucru 9i despre tine'
MARC; Ce anume? MARC: Yvan, uith-te in ochiimei'
WAN: E ceva. Nu nimic. YVAN: Mi uit la tine.
MARC:Glumegti? MARC: Te-a rdscolit mbloul lui Serge?
WAN: Eu n_u sinc asa de sever ca tine. Este o WAN: Nu.
operh de arti, ir, ,p"t"t" cu Catherine 9i
ei se aflI un gind. MARC: Rdspunde-mi. Uite", miine te clsitoregti
primeqii dar de nunti acest mblou' Te bucuri?"' Te bucuri?"'
MARC: Un gindl!
WAN: Ungind.
***
MARC: Si care e acela?
WAN: Este implinirea unui drum...
MARC: Ha!ha!ha!
WAN: Nu e un tablou fdcut Ia intimplare, Yvan, singur'
esre o oper5 care are un dar in general nu
traseu precis... YVAN: Bineinples c[ nu mI bucur"'Nu mI bucur'
sint un tip care poate spune ch se bucurX"'Caut"" calrt
un
MARC: Ha!ha!ha!
WAN: Rizi, rizi. despre care as putea spune' uite mI btrcur de
"venimentbucuri cI re insori?" m-a intrebat mama intr-o zt' aEa
asta..."Te
cX da'
pe nepusi mas[, micar te bucuri 9i tu cX te insori?"' Sigur
te
Lr*e-, sigur cX da....Cum aEa, sigur cI da? Ori te bucuri ori nu
bucuri, ce inseamnl sigur cX da?"'
MARC: $i cu atit mai tare imi place sI displac. *** '
WAN: Bravo!
MARC: Un gind!..

26
2',7
vede e1... Nlarc il vede alb penrnr cI i_a intrar in cap cX
Yvan, nu. Yvan vede
e alb. nintic altceva.intre cabinet, spital; F'ranoise, care I decret:lt
cI nu e alb. Marc n_are decir sI creadi
vrea, il calc pe nervi. ce cil trcbuie si-rni vid copiii in tiecare weekeend - o llotltate
clin pnrtca ei, ci arr copiii nevoie de ratll lor - du tnai irm vreffIe
sil citesc... $i-atunci trebr-rie sI merg direct la esentl.
|\{ARO: ... Ca in picturX la ttrma trrmelor... flnde ai desfiintat spre
ftllosul tiru, forma si cttloarea. Care nu sint decit zgtrrl.
Marc, singur ,qbll{(il]: Da... Si cind te gir-rclegti cI gtiu s:a apreciez si un tablott
MARC: Ar fi tre6.uir si cumpXr lgnatia, figurirtir,. f)e pitdX, psendo-fl:rmandtrl tXu. Foarte plXcut.
evident. De ce trebuie sI fi'
atit de categoric?! Ce_mi pasX rnie, de IVIARC: Ce anttme are flamand? E o priveligte din Carcasonne.
fapt, d."I S"; r; i;l
pXcllit de Arta conrerlporanX?...Ba SFiltGE: Da, dar in fine... are aqa ceva flamand.'. feieastra, priveligtea,
da, e imporranr... Dar as fi
putut sI i-o spun arfer. Si glsesc un ilirh... orice ar fr, e foarce drXgut.
ron -.i .orr"iri"nl.: d;;
nu suporr, la modul fizic, faptul cI prierenul MARC: Nu are nici o valoare, de faPt.
meu cel mai bun
cumpXrl un tablou alb, atunci trebuie, SDRGE: Dar asta nu conteazi! Dc alcfel, doar Dumn€zeu ;tie ce
dimpotrivl, si mX feresc
sr-l agasez"' Ti'ebuie sx-i vorbesc frumos... valoare va avea intr-o zi acest Antrios!...
De actim inainte tot
ce-i voi spune va fi pe un ton prietenos... MARC: ... Stii, m-am gindit bine. M-am gindit si mi-am schimbat
p[rerea. Zilele trecute, in timp be treceirm ctr magina prin Prrris
mX gindeam la tine, zicindu-mi: oare ntl cumva existX poezie
autentici'in ceea ce a ficut Serge?...Oare faptul cX a cedat
tentatiei de a face aceastX achiziqie irationalX ntl este Lln act
Acasi la Serge. poetic in cel mai inalt grad?
SERGE: Esti gara sI rizi? SIIRGE: Ce bun egti azi! Nici nu te recunosc. Ai prins Lln ton strav'
MARC: Spune. subaltern, care nu qi se potrive;te cittrsi de pugin, de altfel'
SERGE: Lui Ivan i-a plicut Anrrios. MARQ: Nu, nu, crede-rnX, imi recunosc vina gi irni cer iertare.
MARC: Unde el SIiRGE: Iertare, pentrtr ce?
SERGE:Yvan? MARC: Sint prea sensibil, prea nervos, vXd lucrurile piea stlperfi-
MARC: Antrios-ul. cial... Ntr sint inqelept, pur qi simplu.
SERGE: Vrei sI-l mai vezi? SI,IRGE: Cite;te-l pc Seneca.
NIARC: ArarI-mi-t. MARC: Uite, vezi. De exemplu, acum, tu imi spui "citeste-l pe
sERGE:$dam eu cd ai s-ajungi aici!... (Iese Seneca" si asta m-ar putea face si-mi ies diri mingi. Ag fr in stare
si se inroarceaducind
tabloul. O mici pauzi de contemplare.)yvan, s-o iau razna, doar pentru cI ttt, in crtrsttl acestei cbnvorbiri, tu
for,
Pe loc. ".pr_r, imi spLri "citeQte-l!e Seneca". E absurd...!
MARC: Hm, hm...
SERGE: Bine, asculti, hai si nu zlbovim
atit asupra acestei opere de
artX, viata e scurrI... Spune_rni,
ai cirit asta? (1a ,,Uiog, ieri"ir;,, tlt crezi cir pori sir consrati...
de Seneca si o anrnci pe ntisuga o iatr tl7zna.,,
c:a
din faga Iui Llarc.)Citeste_o.
O capodoperi. (A,Iarc ia cartea, o deschide SIiltCE: Ai spus cX ai putea...
Cir se poare de modern. O ciresti si nu
,i ;;r;;;;;"u;;;."
mai trebuie sI I\4ARC: Da, da, c': aq putea...
ciresti
28
29
NlAl{(l: A, ntr?
s li l{( j li: I)orinqa artisttrlui'
Ntt vre s[ aibe limitXri' ExistI o ramI."'(fi
litc'c senn lui A4arc sd se apropie
si observe narginea') Vino s[
uc7,;... ITite...
lvlAl{( l: li leLrcoPlast?
chiar de
SERGE: Acestea fiind spuse, arunci e adevlrat ci iri lipseqte l.ll{ll(;li:Ntt, e ttn fel de hArtie de ambalaj"" Conf'ecqionatl
ingelepciunea, pentru cX eu nu am zis "citeste-l pe il rtl st.
Seneca!", ci
"citeste-l pe Seneca...,'. tvlAl{( l: Ii amtrzant cI ii spui zrrtist'
NIARC: Asa e. Asa e. Sl,ll{(ili: Cum vrei sl-i sPun?
Sptri artistul... ai pr'rtea sptrne pictorltl
satt"' cr'rm il cheamX"'
. P.tG^E:_in
fond, igi lipseqte umonrl, pur si simplu. tttnntl'
MARC: Cu siguranqd. Antrios...
Slil{OE:Da??
n-are nici o irnportanfX' La
tvlAl{C: Zici artistul cu trn fel de"' in fine'
si vedem o datl ceva substangial'
ce ne tritim? Hai s:a incercXm
qeclinqele' E pur 9i simplu de
Sl,)ltGli: E ora opt. Am ratat toate
- care n-:rre nici o treabd'
MARC: ... Yvan crede cI n-am umor?... rreingeles faptul cX bXiatul Xsta
ntt-i asa - intirzie de fiecare datX!" Ce naiba
face?!
SERGE: Ca gi mine, Yvan considerl cI, in ulrima vreme. iti
cam
lipsegte umorul. lVlAl{(l: Si mergern sX mincXm'
slillGE:Da.E opt gi cinci.Aveam intilnire intre
MARC: Uhima oard cind v-ati vXzur, yvan gi_a spus ci ii place gapte;rEapte 9r
rabloul
jumXtate... Ce vroiai sI spui? Cd eu ii spun artist ca 9i.cum
a9
rdi"r foarte rare si ci mie imi lipse;re umorul?...
SERGE: A, da, da, asa, tabloul, foarte, adevlrat. Si foarte sincer... zice ce?
Ce
inghigi? MARC: Nimic. Urma sd sptrn o Prostre'
MARC: Ignaria. SlillGE: Ntt, nu, dl-i drumul'
de neatins'
SERGE: Actrm crezi in homeopatie? NlAl{(l: Spui artist de parcI"' de parcl ar fi o entitate
MARC:Nu cred in nimic. Artistul'.. ltn soi de divinitate"'
Doarnu crezi ci
SERGE: Nu ri se pare cI Yvan a sllbit din cale-afarl? Sl')l{GE (ride):Darpentru mlne asta e, o divinitate!
MARC: Siea la fel. aq fi dat o avere pe un pirlit de rnuritor!"'
SERGE: Nunra asm ii macini. l\lAllC: Firi doar giPoate"'!
sint la
MARC: Da. sliRGE: Luni arn fost la muzeul Beatrbourg. stii cigi Antrios
Rid amindoi. Bear'rbourg?... Tiei! Tiei Antrios!"' La Beaubourg!
SERGE: Paula e bine? l\IARC: Crozav'
Si al meu e la fl;l de frumosl" LIite, arn o propr.tnere,
dacX
Y{RC Bine. (Arad spre rablou.) Unde vrei sX-l agXgi? :,Si
nu sosestc in trei mintrte, o stergeffI. Arn descoPertt un
SERGE: Nu m-am hotXrit... Acolo. Acolo?...E prea la vedere.
MARC: ilari inrhmat?
ta tarirant lionez excelent.
SERGE: (ride amabil). Nu!... Nu, nu... l)e ce esti atit de agasirt?
Sl'lR(iE: Nu sint irglsLlt, aclic'I ba cla"', sint agtrsirt fiindc[
MARC: De ce? lipsa asta
,.rce''lstX lleplttinlir de a te
SERGE: Art. nr., se inrirneazX. de seriozitate este lnxcccptatlilii" ,

31
30
obliga sI faci un lucru! tlt'tt,sti la Setge'
MARC: De fapt eu te enervez si ttr te rlzbuni pe bierul Yvan. ;i Serge' asa cunl i-an lisat'
Itlttrc
tpttneiri' Grett' t-ttt-i rsa? [ln pic citm
SERGE: Bietul Yvan, rizi de mine! Ntr mI enen ezi deloc, de ce ar trlAt{(l: Un restattrant l;;;;;'
trebui sI mi enervezi? grls, cirrlaqi"' hrn?
,\i'rtttr/c' .t0t1('t't::'
te.
i ltvan'
SERGE: Md enerveazl. E-adev:arar...MI enerveazX...Are un ron
dulceag...Un suris ugor in[eleglror in spatele fiecXruictrvint...Ai I de rezolvat, Prin ttrtnare
impresia c[ face eforturi sI fie arnabil. Nu rnai fi amabil, bXtrine!.. c s[ figtrreze Pe invitnqie'
Nu mai fi amabil. in nici un caz! SE fie de vinX faprul ci am ( )'.rtherir-re o adori pe mirma ei
vitreg[' care a cresctlt-o' prnctlc'
cumpXrat acest Anrrios?... Asta sX fi declansat srinjeneala dintre s-o treacva pe invitatie'
plrr si simph'r aqa vrea ezl' mama
vreul doar mama e
noi?...O achizirie... pe care n-ar fi acceprat-o?...Dar nu imi aga e 9i normal,
vitregl nu are ,,i.i o int*gie, 9i vorbl
tati, eu o urdsc pe a mea' nici
pasl dacl el accepcl sau nu! Nu-mi pasX dacl accepli sau nu, nroarri,,X nu ng"rJr;'i;;
pe irrvitarie. tat[| meu nll
vrea
sit vrcatl ,x-,ni ,,". -"ma"uit,egi
Marc!...
ui*"gal :r Catherinei
*''rr"
sir fie trecgt dac:a nu e si ea' doar dacX
imlosibil',c-1'11
rrtt vafi trecutl nici ea, ceea ce e ptrr 9i sirnpltr
I avem
itr,,o"r,X nu fie rrecuqi
piringii'
.|o,.,:..,""i de ani' Plltem sI
ne :;ili;
MARC: SI fie de vinX acesr Antrios, achiziqia lui Anrrios?... sir-i invitXm rroi pe mtrsafiri'
Ca
pentnr
Nu...- RXul ate cavze mai profunde... A inceput exact in ziuain p"""tipt'inqii ei care datr banii' bani nu glumi'
c o palmi
tT:
tccepqie, qi rnai ales pentr
care tu, fbr[ pic de umor, ai pronunfat cuvinrul deconstrucgie in Ui:1-d-i'^:"^:
mi las convtns' crt
legiturX cu un obiect de arrX. Si nu arit termenfil deconstruclie silinql, si nici m[car nir e fi rr fiindcl sint slcir'
m-a bulversat, cit mai ales seriozitarea cu care l-ai rostit... Ai tottrl irnpotriva vointei me
folosit cu toarl seriozitatea, firi distanrX, IXrX nici umbrE de m''ll pe care o ur6sc' si
rjlrng si fiu de acor<J ca
ironie, cuvintul deconstructie, ru, prietenul meu...Negtiind cum citrc e o t'"t"tnitX' sX fie trectrti 9i ea pe invitagie' o sun Pe
stau lucntrile 1i zic' mami'
am
sd mi descurc in aceastE situatie, am lansar ideea cI devin rnaic[-mea, t;;'*un '
mizantrop."Dar cine esri tu la urrna urmelor? De pe ce poziqii "^ stat in "t'*
lXcur tot ce mi-a Ptl
vorbesti tu?... Ce pozitie iti dI dreptul sI re excluzi dinrre pclate altfel, Yvonne trebui
ceilalgi, s'i te delimitezi?" - mi-a replicar Serge in chipul cel mai rirs;runde, dac[ Yvonne e P
infernal. Era ultimul lucru la care m-asteptam de la el..."Cine tr".utx, etr ii sPun' marnx
eqti tu, micugul meu Marc, ca sX te consideri superior?..." in iqli sPtlnc ctrrn indrXzneq
ziua aceea, ar fi trebuit sl-i dau un pumn in bor. Si, pe trrmX, 'I&tt.,t" siugtrrirtic Pe ln\/tt
cind ar fi zlcut pe jos, aproape mort, sX-i sptrn: "si tn, ce prieten silb ntrmete Yvonnei str
esti tu.., ce fel de prieten esri tu, Serge, dacX nu consideri cI titt, ii sPtrn' man'ri' m
etr
priecenul tltr e superior?" vorbim desPre toilte 'rste
ctllrl xla)
sptllle, si tt" lrl€rell trltirna roatX la c:artltir'
"" 'i'-" "t'
trltrnrX,.., nu"u,i .,r.,lnaroAtilac,Irrrtir,basigtrrcirsirrtde\lrelne
33
32
cgrlistir !'van, mai ai o mLrlqime de
lucrttri cle invitat cle l:r vi''rtX'
ce tu imi spui si nu inveninez disctrqia, asta inseamnl cI totul e
deja stabilit, toate se aranleazd, firX mine, roare se fac fXrI srirea hli, copile, ftrgi, du-re la prietenii tXi dragi"'
mea, Huguette, cE e cumsecade, trebuie sI spuni la toate da si 'l 'ic'crc'
amin, qi adaug, imi zice - culmea - pentru un eveniment a cirui ll14 ll( il'l: $i Pe urrni?"'
hotXrit' Am inchis telefonul'
urgenlX nu am ingeles-o inc[, mami, m-asreaprX prietenii, da, IYAN: $i pe urm[ nimic' Nu-i nimic
lVlinidram[ cu Catl-reritre' in variantta
sctrrtl fiindcir erarn dejar
da, tu intotdeauna ai altieva mai bun de fdcut toate sint mai
importante decit mine, la revedere, gi a inchis, Catherine, care irr intirziere.
femeile astea?
stltea lingd mine, dar care n-o auzea, imi zice, ce spune, ii zic, tvlAl{(:: I)e ce te laEi agasat de roate
nu gtitt de ce! Sint nebune!
nlr vrea sX aparl pe invitagie allturi de Yvonne si e pormal, nrr iVnN, [)e ce, nici eu
vreau sI comentez, ce spune despre c[sitorie, nimic, mingi, ba lll{tt(iIi:Aislibit. grijl"'
jos patn'r kilograrne' Nr'rmai de
nu, Cathy, jur cI nu, nu vrea sI fie trecutl pe invitatie aldturi de YVAN: llineinqeles. Am clat
Yvonne, sun-o qi spune-i cX atunci cind igi insori fiul, lagi deoparte Waga fericiti,asta-mi trebuie"' El ce sptrr-re?

mindria, ai putea s5-i spui acelagi lucru gi mamei rale vitrege MAll(l: O caPodoPerl'
asta e cu totul altceva, gipi Catherine, eu, eu sint cea care tine WANr A, da?...
morlig la prezenga ei, nu ea, biata de ea, delicate;ea in SlllRGE: Nu a citit-o'
persoanl, daci. ar sti ea ce probleme creeazd, asta, m-ar implora YVAN: Aha!
devreme' o capodoperi'
sI nu fie trecutl pe invitagie, sun-o pe mama ta, o sun, surescitat, MARC: Ntr, dar mi-a sptts Serge mai
Sl,lRGE: Am spus fiindcX este o capodoperi'
C4therine are receptorul Ia ureche, Yvan, imi spune mama, pini ""podoperl
acum gi-ai condus barca in modul cel mai haotic posibil, qi fiindci, MAIIC:Da, da'
subit, te angajezi intr-o activitate conjugald, mX vId siliti sX lllil{Gti: Este o caPodoPeri'
petrec o dupl-amiazl gi o searX cu tatdl tIu, un om pe care nll MAI{C: De ce te infurii?
la tot pasul'
l-am vdzut de qaptesprezece ani qi cXruia n-aveam de gind sX-i l{l,lltGE: Pari s[ insinuezi cI spun capodoperi
prezint obrajii mei lisati si corpolenta mea, si cu Yvonne care, IvlAltC: in nici trn caz"'
in treaclt fie spus, a gisit cIi gi mijloace, asta o gtiu de la Felix Slil{(iE: O spui clr oarecare maligiozimte"'
Perolari, ca si joace bridge - qi mama joaci bridge - de toate l\'lAl{C: Dar citugi de Pugin!
astea n-am cum sI mi feresc, dar invitagia, tocmai acel lucru pe Slil{GE: Ba da, ba da, capodoper'i pe un ton"'
ai spus' tu ai addugat cit se
care-l va primi si-l va studia toatl lumea , pe ea intenqionez si l\,lAltC: Dar e nebr'!... bimpotrivi, tu
strllucesc singuri, Catherine dd din cap cu receptorul la ureche poate de motlern'
gi cu o expresie plinl de scirbi, eu zic mamI, de ce elti atit de
egoistl, nu sint egoisti, nu sint egoistl, Yvan, nu veni ;i tu acum
sX-mi spui ca madam Romro azi dimineagl cI am o iniml de
piatrl, ci togi din familie avem o piatri in loc de inimd, dixit
madam Romero azi dimineagX fiindcl trm refuzat - s-a qicnic
definitiv - sX-i dau saizeci de franci pe orI neimpozabili, si care Sl,)l{6E:Eisi? "cit
gXsegte cu cale sX-mi sptrni cX in farnilie avem cu togii o piatrl l\'1,\RC: Ei, nimic!.. $i-apoi. er'r nici n-arn Porlenit expresia
;i de" mo-
in loc de inimX, actrrn cind lui Andr, bietul de el, tocmai i-au ," po,,," de", dupl ct'm r'"i fi observat"' "Cit se poate
Iicut by-pass, iar tu nu i-ai trimis micar doul-trei rindrrri, da, tlern... !

sigur cX e comic, pe tine orice te face sI rizi, nu eu sint cea Sl.)Il(jE:Astitzitiicutotdinadinstrls:atecerqictlmine.


35
34
cI 9i mie imi cam lipseqte ttlnontl in
trltima
MARC:Ntr... tUAl{( il Nrr gvaseEti
WAN: Doar n-averi de gind sh vI luari vrctrtc?
Ia harri acum. Ar fi
culmea... YVAN:A, ch?!
hai s[ luim o hot[rire' Ca s[ fiu
sincer'
SERGE: Nu glsesri iegit din comun fapnrl cI un om care a scris HIil{( lti: l}ine, tcttm ajtrnge'
trrir.: r.rici ;n[car ntt-mi este
foatne'
ceva cu aproape dotrh mii de ani in urml conrinul sX fie
groaznici!"'
actual? WAN: l" s",,r" asta sinte qi chiar
sp\rn'ce t'"-J despre povestea ta ctt cele
MARC: Ba da. Ba da, ba da... Asra e chiar esenra clasicilor. Hlll{(ili: Vrei sX-qi "tt
SERGE: O chestiune de cuvinre. trci femei?
WAN: $i-acum ce facem? Filmul presupun cI s-a dus, imi pare rXlr. VVAN: l)ir-idnrmul'
dtrpX pXrerea mea' este
Mergem sI minclm? itittt;t,:, (lezr mai istericX dintre toate,
( littl'rerine. De deParte'
MARC: Serge mi-a spus cI ai fost foafte receptiv la tabloul sXu.
WAN: Da... Sinr desrul de recepriv fagl de tabloul acesta, da. Th nu, WAN: Firri indoiall'
sir te sicaneze' attlncl
stlu asta. f,lll{(iH: lar dac[ tu o laqi de pe acurn
MARC; Nu..Si mergem sX mincXm. Serge cunoasre un resraurant plcgiteqte-te pentru un viitor cumplit'
lionez foarre bun. YVAN; Ce Pot s[ fac?
SERGE: Jie ti se pare cI se mlnincl prea gras. MAI{(l: Anr'rleaz:a'
MARC: Mi se pare pulin cam gras, dar vreau sI incerc. YVnN: S[ anulez clsitoria?
SERGE: Ba nu, daci ti se par€ gras, hai sI mergem in altl lll,)R(ili: Are dre Ptate
ca asta' sintell nebuni!
Parte. YVAN: I)ar nr.r pot sI fac una
NIARC: Nu, nu, mi-ar face pllcere sX incerc. lvlAlt( l: [)e ce nu Poqi?
o datl! Totul e deja aranjat' De o
SERGE: Mergem la restaurantul acesra doar dacd vI face pllcere. YVAN: Fiindcl nu pot, pricepeli
Altminteri nu mergem! (Lui Yvan.) Vrei mincare lionezl? lrtni lucrez in PaPetXrie"'
WAN: Eu fac cum vreqi voi. fvlAlt(l: Care e leglnrra?
u^chiultr i ei'
MARC: El face cum vrem noi, el face intotdeauna cum vrem noi. tivnN' Magazi'ui de papct[rie ii aparti.e :11"i-:.::1
9i cr-r atit mal ptllln
pe cineva' pe
WAN: Dar ce-i cu voi, sinregi de-a drepnrl ciudati! ,r"opl-r"t nevoie sI angaleze
SERGE: Are dreptate, ai putea sI ai qi ru o datX o plrere a .'in"ua care nll lucrase decir in textile'
rnca'.
ra personali. Slil{(iti: Faci ce vrei' Eu gi-am spus p[rerea
sI te jignesc' nll e$tl ttl
WAN: Uite ce e, daci averi de gind sI rnI folosigi pe posr de sac i'VnN, Scttzl-m[, Serge, dar, fIrI sI vreau
'""t"p'
orntrl de la care sfaturi in probleme matrimoniale'
de box, atunci n-am decir s-o sterg! Am incasat destul pe 'I mare sllcces din acest
ziua de azi. Nu se poate spune c:a viaqa ta este tln
MARC: Purin umor, Yvan. Ptluct de vedere"'
WAN:Cum? s
este istericX'
NIARC: Purin umor, bXtrine. Y anulez acedstX cls[torie' $tiu' Catherine
cineva
WAN: Putin umori Nu mi se pare nimic amuzanr. purin umor, hai litiqi' Are niste calitlti care sint clecisive cind
sre cu tlll biint rnine. ." (Artitlnd spre Antrios')
cX-mi placi. "o
VIARC: Eu cred cX-ti lipseste umorul ITnc[e vrei sX-l atirni?
in ultima vrerne. Ai grij[,
uitl-te la rnine! Sl ,l{( il',: Ntr stirr incl'
WAN: Ce-i cu rine? \ \lAN: l)c ce ntr-l atirni trcolo?
*1 3'l
36

I
SERGE: FiindcX acolo esre coplesit de ltrrnina
zilei.
WAN: Aha...,\{_am azi l. iin., ,ol,r,ri am riplrir
Itt lrrtrr: sii corrsulti un rnedic.
-gindir
ci'ci sure de afipe la prlvllie t\lAl{t l: Nrr irrc tlrcptul sI spunl ci il emoqioneazi aceste culori din
ale unui ,ip .ur"-pi.r" azd,orialbe, complet
albe, pe fond alb. litttzrl cil tttt c :rdevXrat.
SERGE: Antrios nu e alb. l'\'AN; ( lrkrrilc ilsterl nu rnit emotioneazi?!
l\lAl{( lr Nrr t:r'istl culori. Nu le vezi. Si nrr te emo[ioneazX.
tn st eu afa...
l'VANr Nrr rnli vorbi in nurnele altuia!
u e alb, yvan?
l\lAl{(:: ( lc irrjosire, Yvan!...
)...
Hl,il{(ili; l)ar tLr cine e;ti, Marc?!...Cine esti tu sX vrei sX-1i impui
propria-ti lege? Un tip cirtria nu-i place nimic, care ii
, gri, linii care au o renti de ocru... rlisllrctuie;te pe toti, care isi face un titlu de glorie din a nu fi
te culori?
urr orn al vremii sale...
aceste culori.
NlAlt( l: nsta ce vrea si insernne, un om al vremii sale?
plu caracrer. Esti o fiintX hibridl, l'VANrOiao. Eu plec.
Sl,) lt( i li: LInde pleci?
v cu yvan?
l'VAN: l'lcc. Nu vld de ce trebuie sI vX inghit fumurile.
r, un slugarnic, care se lasi
arnlgit Sl,l lt( i li: Stai! Doar r-ru vrei sI re eschivezi acum. DacI pleci, inseamni
de ceea ce rrece drept culturX]o
cri ii dai dreptate. (Yvan nu stie incotrc s-o ia.). Un om al vrernii
pretuiesc o dati penrru totdeat,,ra.
lrri ntr este un om care triieste in vremea lui.
NIA lt(l: Ce prostie. Cr.rm poate un om s[ triiascl ir.r alt'i vreme decir
in vremea lui? Vrei sl-rni explici?
ci una ca asta, yvalrl... De fatX
crr Sl,l lt(iE: Un om al vremii lui este un om despre care, peste doulzeci,
l)este o suti de ani. se va putea spune cX a fost reprezentativ
pentnl epoca lui.
emo r,onea zr. Da. Nu_ ri
modul Isra de a re impune.
r,. .,rl,iJ,ul."l:. ii i;*iil:; liil T; NlAl{C: Hrn, hrn...Si la ce btrn?
MARC: cum pogi sI spul, de fagi S I )lt(iE: f)rrm, la ce bun?

emotroneazl?...
cu mine, ci aceste curori re NIARC: N,lie la ce-mi foloseste si se spunX despre mine inrr-o bunir
zi, a fost reprezenrativ pentru vremea lui?
Slil{GE: Dar, dragul meu pricten, nu despre rine e vorba, bietul de
aceste culoril
tine! Nu-i pasI nirnlnui de rinel LIn om al timpului sir-r, si din
toneazd.
iceasti categorie fac parte cei mai multi oameni pe care tu ii
rlorile astea, yvan?!
un sprijin pelltnt umanit:1te... Pentru un otn
apreciezi, este
azil E dreprtrl Iui!
al vremii sale istoria picturii ntr sfirsesre cu un peisrrj
SERGE:Cum asal pscltiilo-fl amand dir-r Cav:rillon...
NIARC: Nu are drepttrl. IVIARC: Qflrcassonne.
WAN: Nrr am dreprrrl?!... SUI{GE: Da, e totuna. [Tn om irl vrcrnii sale ia parte la dinarnica
MARC:Nrr. inrrinsecl a cr olrrtici...
SERGE: De ce n-are dreprull
Srii uuar
eur ci nu_tl
doar ca
NtrARC: $i astr e bine, dupi plrerea tli
nr rnerge prel bine,
3g
39
SERGE: Nu e nici bi'e, ri'
Itrcmrilor. 'ici
_ de ce lii si moralizezi?_ e in firea l{( ili: Yvirrr a fbst intotdeauna ceea ce e.
Hl,i
NlAl{( l: Nrr. Aveir un fel de nebunie, cevzr nesXbuit... Era vulnerabil,
pitdI, ieiparte la dinamica intrinseci rlitr prin nebunia lui era dezzrnnant...
a evotuqieit
KL;3;de
Hl,ll{( il,): $i cu?
MARC: Si yvan?...
l\lA lt( :: ( lc, si ttr?
WAN: in nici un caz. O fiingl hibridl
nu ia parre la nimc. Hl,il{( ili: Stii ce '.rnume te leagl de rnine?...
in felul slu, yvan u.J^ii ,r1".
-SP.\G^E' lVlA l{( :: .,.O intrebare care ne-ar pr.rtea duce destul de departe.
MARC: "rrrr"de "_'r,
Si dupE ce iti dai seama .rru t, Doar nu dtrpi rablotrl lll,l li( i li: I)I-i drr.rmtrl.
gang pe care si l_a atirnat deasupra "il
WAN: Nu e un rablou de gang!
r i-semrneului! ( )di1il dc tiicere.
lVlAl{( l: ...irni pare riu cX l-am strpirat pe Yvan.
S-ERGE: Ba da, e de gang.
lil,) lt( i li: Aha, in sfirqit un cuvint oarecum uman din gura ta... Cu arit
WAN: Ba nu!
rnui mult cu cit tabloul de gang pe care gi l-a atirnat deasupra
SERGE:Nu conteazX. yvan este reprezentatlv
de viagi, de gindire, care esre
pentru un anumit rnod lcrlineultri mX tem si ntr fie picrat de tatXl lui.
cu torul contemporan. Ca si tine, NlAlt(l: A, da? Fir-ar sI fie.
de altfel. Tir esri cir s.e poare ae
ripic, imi pare rlu, un orn al Slil{(iFl:Da...
+::i vremii sale. Si, in realitace, cu cit
] vrei sI fii mai purin, c, arir l\lAl{(l: Dar qi tu i-tri...
epd mai
muk.
Sl,) l{(lE: Da, da, dar mi-am amintit in timp ce spuneam.
NIARC: inseamn5 cI totul e
I
SERGE: Problema esri ru si lVlAIl,C:A, fir-ar sI fie...
Slilt(iE: Mmmm....
din faptulcl vrei sI re ex
-nu reusesri. ,9curti pauzi...Se aude soneria.Serge se duce si deschidi. Yvan
Te afli in nisi
sc ir)toarce.si, ca mai inainte, incepe si vorbeasci de indati ce a intrat.
mulc si iesi, cu arit te afun
YVAN: intoarcerea lui Yvan! Liftul e ocupat, alerg la scari gi, in timp
MARC: Yvan e un las.
ce mI prXvilesc in jos, mI gindesc, laq, hibrid, lipsit de caracter,
La auzuJ acestor cuvinte, I'van se
hodriste; iese gribit. irni spun, am si mX intorc cn o pugci, il ornor, o sI vad.I el attrnci
Pauzi scurti.
daci sint moale gi servil, ajung la parter, imi spun, bliere, doar
SERGE: Bravo.
r1u mergi de ;ase ani la psihanalist ca acum sl-ti omori cel mai
Ticere.
bu n prieten, si n-ai mers sase ani la psihanalist ca si nu recunoqti
NIARC: Ar fi mai bine dacl nu ne_arn
vedea deloc disearl... nu?... dincolo de aceasrX nebunie verball o indispozitie profr-rndi, asa
face mai bine si plec si eu... As
SERGE: Posibil...
cI rni reped in sus pe sc'iri gi irni spr,rn, in timp ce urc treprele
iertXrii, M:rrc strigl dupi ajutor, trebuie sX-l ajtrt, chiar dacX asra
N,IARC: Bine...
SERGE; Laqul esri tu... Te legi de
rrii va face pe mir-re sX strflr... De altfel, acurn citva timp, arr
un oln care nll esre in srare sI se vorbit cu Finkelsolin despre voi...
apere... O srii foarre bine.
StiRcE;,\/orbeqti cu FinheIsohn despre noi?!
N,IARC: Ai dreptate... Ai dieptate,
sr ceea ce ai spus actrm contribuie Y\AN:.-Vorbesc cu Finlielsohn des;lre toare cele.
la deprirnarea mea... Vezi, dintr_o
datl ntr rnai inteleg, nu rnai SERGE: Si de ce vorbcqti despre noi?
sttu ce anurne rnI leag:i de yr,,an...
Nu mni inteleg i,_, ." rnu,-t_r" NIARC: iti interzic sI vorbesti clesirrc rnine cu tlntilXul ila.
consri relaria mea cu bliartrl iista.
\1 A\: Brr rrrr-rni irrre rzicr nirnic.
40
41
SERGE: De ce vorbesri despre
noi?
wAN: Simt ci relaqiile'oasrre si'r l'VA N ( 1 ,11i ,\'1:rgc).'Si tozrte astea din cauz.i cir el nu vrea sir creadir cX
i'cordate si rrrn vrur ca Fi'rielsor'r
^_ ^ :1-i ajure si inreleg ,. i,_,ri,r,pil.,. '' $tt rtltrr:cicz Antrios-ul tlu.
Sice-a spLrs
""
tirnpitul Elii ll( ll,l: I'rtgin imi pasX de ce credegi voi doi despre ttrbloul ista.
_S_IRGE: irla?
WAN: A spus ceva amuzant... YVANI ( lrr cit m'i trit mai muh la el, cu atit irni place rnai mtrlt,
NIARC: TipiiXsria dau sfaruri?! cte rlc-rnir.
WAN: Nu, nu dau sfaruri, dar in Hl4l{( lli: I'ropun si ntr mai vorbim despre tablorrl ista, o dt(ti pentru
cazul isra plre.rea'
care,, ir..t'l,l,lottt .rnai tot(lcauna, OK? AceastX discutie nu m[ intereseazir.
d e ce,.r r..l
lvlAl{( l: l)c ce te simqi atit de jignit?
i:'rll,i?',Lliill31,. Hltl{(;li: Nrr mI simt jignit, NInrc. Voi doi r,-ati cxprirr.rat pirrerile.
it' llrrn. Subiectr.rl e inchis.
l\lAl{( l: Vczi cI:ri luat-o in nume de rXtr?
MARC: Dar ce ne intereseazl?l Hlt) l{( i l,): N-am luat-o in nume de riru. Sint obosit.
Vreau sI sriu ce a spus timpirLrt NIA l{( l: l)rrcX te sirngi jignit, inseamnii cI pentm tine conteazi pXrerile
lilsl'
r v^r\ (sescoroceste
ila, fir-ar si fie!
in buzunarul veste);Chiarwegi it ltora...
si gtiti?... Scoate
o bucati de hinie indoiti. Hl,l l{(ili: Sint obosit, N{errc. Toate as.tea sint lipsite de perspectivi...
MARC: Ai luat notire?! (la sI fitr sincer, ir-r clipa asta rmindoi rnX cllcati pe nen,i
ngrozitor.
Itryg"g ce hirri)): Mi-am nomt fiindci
SERGE: Ciresre.
e compricar... Si vr citesc?
i

SX mergem sI minclm.
I'VAN:
WAN: Slil{(;U: Mergegi voi, de ce nu vX duceqi voi doi sI mincati?
eu, rar ru e;ti tu fiindci ru
es mpotrivi eu sinr eu fiindcX
I'VAN: in nici un caz! De vreme ce sintem toti trei.
ru eu, atunci eu nu sint eu si
Sl,)l{(iE: E clar cI nu ne reuseste pe cir se pare.
tu. um de ce a trebuit si scriu. \ VAN: Nu inqeleg ce se intirnpli. Haideti sI ne linistirn. Ntr existl
O nici un motiv sI ne ceruim, si incX din cauza unui tablou.
MARC; Care e tariful? Slilt(iE: Stii foarte bine czl nn faci decit sX torni gtlz pesre foc cu
anci pedinta, de dorri ori pe apclurile tale la calm si cu manicrele tale de poprl! E cumva o
slptiminl.
notrtate ?

CIci am aflar o chestie, nu poti pllti \'\uAN: Ntr veti retrqi sd mI scoateqi din fire.
in cecuri.
tr cum ri se duc banii din NIARC: iVII inrpresionezi. Arn sX mX dtrc si etr la acest Finkelsohnl...
minl. I'VAN: Ntr poti. E plin.... Ce mestecil
tipul ista.
ne_ne sr notr.i formula. l\1,\RC: Gelsemium.
ru sigurangi.
Y\AN: Eu '.rm intrzrt in ordinea fireascl a ltrcnrrilor, cXs.fuorie, copii,
tt griii):Nt vi dagi sealrla' Are ttn moarte. Articole de;laperlrie. Ce porte sir rni se inrirnplel
sens foarte proftrnd. lVlinat deitn impuls bnrsc, Serge ia Arrtrios-trl si il cluce la loctrl lui, in
NIARC: Daci te-ai intors altX'eamerX.
y1a11e sfaturllor ltri penrru a_ti oferi si celllalt
obraz, arunci poti sX_i fli recunosclror.T'f}.u, ,9e in rca rc'e i nt e d i tt t.
din rine o cirpI,
dar rtr esri lericir;i rsra e esenrial. NIARC: Nu sintcm dcmni sii-l privim...
SERCili: Exact,
42 NIARC: Ori tie-c tcarnl cI, irr prez.entir rneir, ai sI ajrrngi sri-l vezi crr

4i
ochii mei... MAlttl:Ntt.
despre Patrla - o far:a care' cic a
SERGE: Nu. $tii ce spune Paul Valry?.. Asta iti va da apl la rnoarl. ijiintrr,;' (li'd m-aiintrebat ce cred cX boala lui Elhers
MARC: Nu-rni pas'i de ce spune Paul Valry. litlt cina de ltrngrl, a lncercat sX mI convingX qi-am sptrs cX
l)rtnl<ls sc Poate vindeca prin
homeopatie - etl ntl
SERGE: Nu-gi maiplace nici PaulValry?
o gilscsc trriti, asprX si lipsitX de
fartnec' Aq fi putut s[ gi-o spttn'
MARC: Nu-micita din Paul Valry.
Paula?
SERGE: Dar igi plXcea PaulValry! IllAl{( i: Asta e pXrerea ta despre
VIARC: MI doare in cot de ce spune Paul Valry. t{ltR( i l'): Tir ce crezi? despre
ctt nePutintx s'r ginde;ti aqir
SERGE: Daroritl gie l-am descoperit. Chiar tu m-ai ficut sI-l descoplr \;VnN, lla ntt, ntt gindegte asa' E
)rrtr la
pe Paul Valry! I !

MARC: Nu-mi cita din Paul Valry, purin imi pasX de ce spune Paul fvl A ll( :: RirsPunde-mi'
ta!?
Valry. Sii,ttr;ti, Ye:zi,vezice efect are asta asr'rpra
ai spus adineaori?
SERGE: Sint si lucruri de care iti pasl? tvlAl{(l: 'Iir crezi despre Patrla ceea ce
MARC: lmi pasi cX ai cumpirat acest tablou...Ci ai dat doul sute de Hlilt(; ti: $i multe altele inci'
bltrine pe acest rahat. YVAN: Ila
'tt!!
t\,lAl{(l: Si multe altele inc[, Serge?
Ce poate :fi rnai mult decit asprl?
WAN: Doar n-o s-o iei de la capit, Marc!
SERGE: Iar eu am si-ti spun acum ce anume imi pasl mie - fiindcX l]lxPlicX-rni, te rog' ce e dincolo de.aspr[?"'
cuvintele igi par
tot am ajuns la mlrturisiri -, imi pasl de felul in care prin risul si lllilt(;E: Aha! De inal^tX ce te afecteazi personal'
prin aluziile tale ai dat de inqeles ci eu insumi consider grotescl rn'.ri amare!...
dincolo de asprX"'?
aceastl operi de arti. Ai negat faptul cX aq putea fi in mod sincer NlAl{(l: Serge, explicX-mi ce inseamn[
de n-ar fi decit felul in
atasat de acest tablou. Ai vrut sX creezi o complicitace detestabilX Slil{GE: Renuntl la tontrl Ista inghetat' $i de dgarX"'
intre noi. $i, ca si preiau formula ta, Marc, acesta este lucrul care rlspr'rnd - feltrl incare dX la o parte ftrmul
care - ca sX-gi
mI leagi cel mai putin de tine in ultima vreme, aceastl suspiciune IVIAI{C: Fetul in care la o parte fr'rmul de gigari"'
dI
ea la o parte ftrmul de qigar[' L.|n
gest
permanentl pe care o manifeqti. StiltGE: Da. Felul in care di incl'ripui'
gest oarecare' iqi
MARC: E adevlrat, nu pot s5-mi imaginez cd ili place acest tablor,r. care qie iqi pare nesernnificativ' r'rn
nu-i
clrr' de trnde, deloc irqa' felttl in care di la o parte ftrmul de
WAN: Dar de ce nu?
sale'
MARC: Pentrtr ci qin la Serge;i pentru ci sint incapabil sX tin la acel ligari exprimi esenta asprrrnii
de,p,e Patrla, o femeie care-9i imparte
Serge care cumplri acest tablou. l\,lARC: ... Tir irni vorbesti
ascea insuportabile ntlrnai
SERGE: De ce sptri, care ctrmpirl, de ce nu spui, ciruia ii place? viata cu mine, spui despre ea cttvintele
din catrzti cX dezaprobi felul in care ea dI la o prrrte furnrtl de
MARC: Fiindcl nu pot si spr.rn cd igi place, de vreme ce nu pot sX
cred place.
cX iti tigar[?... --- r -.-.-.
de tigarir o condirtntli
SERGE: Atunci de ce l-am cumplrat dacl ntt-mi place? SliRGE,: [)a. Felul in care dir la o parte fttrrrttl
MARC: Aceasta e intrebarea. rnai
f:-rr[ s:4 cLtvlllte'
eg' inainte pierd orice control'
SERGE (Lui Yvan):Uite cu citX sufiiienti imi rXspunde! Eu sint cel \IARC: Serge, sir-r-r-ri

care fac pe prostul iar el imi r[spunde linistit infoindu-se in Ceea ce la te gra\r'
SIIRGE: Orice ,alt;t femeie ?1r s )une, vil rog sX m:l sctlztrtl' ntl Prell
sLibintelesuril (Lui A,Iarc) $i nu te-ai gindit nici o secundil lir
mtrtati Ptltin scrunrierir'
cazul, chiar improbabil, in care mi-ar plicea intr-adevirtablotrl, stlllort tirmrrl cie tignrir, rru arli ptrtea sir
c;t isi precizetrzir dis;:retrrl
si atunci rn-ar durea sI aud plrerea ta categoricX, transantX, nu, eil lltr. nu l'" to[]u"'I crt pini rcolo'
o milcarc
cornplice ir-r dezgust? ilt Ller, tlll gcsr calctrl''rt, de clczgtrst trproape rltlt'Icios'
15
44
a rniinii, celre vrer sI treaci ne<lbserr,ltir sicirre s-..rr trirdrrce prin llt t'rttc tll lrr o p''rrte ftrmttl de gigarl!"'
fumaqi, fumaqi, e insuport:rbil, dar la ce bun sti vir arrirg iltentirr, Fl4l{( ll'l: l}rr tlrt'
asa cX ajtrngi s[ te intrebi dtrcir ceea ce o de ranjeazl e tigartr sau tVnN' l)itt, in fine, n-are nrcr trn sens!"' pe ltrme?
propria-ti persoanir. ( lo ;tii ttr despre sensttl a indiferent orice
inlil lll,'A1rr,'atucir-rnX, am
atacX-rn'I in cot'ttinuare!"' Poate cX
o
WAN: Exagerezi!... ilVAN
' v:azttt ttn ;clarece!"'
SERGE: Vezi, nu spune cX nu zun dreptirte, spune cX exzrgerez, ntr lt"n',,,ragie interni, tocmai atn
spune cI nu am dreptate. Feltrl in c:lre d;l lir o parte fumul de El{lt(ilir li trr.r sobolan'
tigarX dezvlluie o fire rece, dispretuitorrre si inchisX. Iirr ttr esti WAN: soboliln!
I Irr
pe cale si devii la fel ctr ea. E 1'litczrt, NIarc, e intr-zrdevlr plcat ci f{ltrll(;11: l)rr, trece pe-arici din
cind in cind'
ai dat peste o ferneie atit de negati\/i... WAN:Ai trn sobolan?!!
WAN: Paula nu e negativX!... ilqnt;ti, Ntr da jos compresa,las-o la loculei'
MARC: Retrage tot ce-ai sptrs adinezrori, intre voi? S-a intimplat ceva cX
Serge. VV,f N' ( lc c ctr voi?"' Ce s-a Petrectrt
SERGE: Nu. ttli ljtrns in haltrl [ ?

care nu e pe placr'rl l1i\4.ar1


WAN: Ba da!... FI{R(;I): Am cump[ras
IvIARC: Retrage ceea ce ai spus... yVAN: Acum ii dai tu i uat amindoi intr-o spiralx, cx
WAN: Retrage, retrage! E ridicol! lrtt vir rnai putegi opri"' La mine ctt Yvonne' Relaqia cea
MARC: Serge, pentru ultim:r oari, te somez sX retragi ceea ce rri spus ntrti PatologicX din cite existX!
adineaori. l{l{l{(ll'l: Asta cine e?
SE!.GE: LIn cuplu aberant, dupi p[rerea rnea. LIn cuplu de fosile. YVAN: Ivlaici-mea vitregX!
povestit de rnult despre ea'
A.[arc se repede la Serge. Yvan sare intre ei. Slll{(}E: Era ;i timpr'rl' Nu n"- ri rnai
MARC (Lui Yvan): Di-te la o parte!. YVAN: A invlqa*e ino"t" in canaltrl
din Atrbervilliers' impingeau
SERGE: (Lui Yvan): Ntr te amesteca!... dcoparte cadavrele ;obolar-rilor 9i paznicr'rl
stivilartrlui le spunea'
scufundaqi-v[! era minunat'.mi-a povestit
(lnneazi o lupti grotesci, foarte scurci, care se sfirseste cu o ea
.qo, .",,* "::i-tX]i
care' etl l-am sptls ca
loviruri pe care o incaseazi, din nelbricire, l?an. ' tnici-metr, eram slraci qi era mintrnat! La
WAN: O, fir-ar sX fie!... Fir-ar s[ fie!... '.tm invXtatsi inot la paisprezece ani''in
Autetril' cll vestede
SERGE: Lasi-mX sX vid, lasX-mi s'.i vid... (Ii,an geme. Afai nulr inclt si cu profesor particultrr' NIi-e rXu' zdu c\ rni-e ritl"' sint
decir tebuie, parci.) LasI-mI o datl sIvId... Nu e nimic.. sigur cI mi-agi sPart timPanul'
N-ai nirnic... o clipX... (Iese si revine aducind o compresi.) Ia, sutni Pauzi'
O
inceput ce crezi ttr despre
trne asta un tnlnut. l\,lAltC: De ce ntl rni-rri spus de la bun
WAN: ... Sinteti amindoi cn totul si cu totul anormali. Doi oameni Paula?
nonnali care dintr-odnti au cI;liert cornplet! SIiRGE: Ntt am't'rttt si te rnihnesc'
SERGE: Nu te enerva. lltl' l1tl" '
WAN: NIi-e rltr intr-adevirr!... SX qtiti cir n'ri-ati spart rimptrnul!... , ntt' ntt, ntl?"'
SERGE: Nu se poate. . Cind te-alrl intreb''tt cc crezi ttr <Jespre Patrla' mi-ai
WAN: Ttr de unde stii? Doar nu esti orelist! ...Aga priereni ca voi, s: l/oi t-trlj .g'isit ttntrl pe celtiJalt'
oarnerri cr.r studii !... SlillGE:Da.'.
SERGE: Hai, linisteste-tc. N'IARC: Si asta, in gttrrr tL1, sttll't Pozltl\r'
WAN: Nu poti sX frrci prrrf pe cinevtr numtri fiiudcir nu-ti t)lace felul SIiRGE: FIri incloirrll"'
46
4i
MARC: Da, da. pe acur.rci, da.
SERGE: Bine, ce vrei sI demonsrrezi? vr('nlcrt ciud judecai tottrl in ftrncqie de mtne.
MARC: Asrizi criticile pe care Hl4l{( ill: A cxistzrt oare vreodat[ o astl'el de vrerne ir nozrstri?
i Ie adrrcl paulei, de fapr mie,
cealalri parre, vin din
lVlAl{( :r ( lit c de crtrd. Si de rneschin din pzrrtea tzr.
SERGE: ... Nu_nreleg... lillll(;li: Nu, crede-mir, sint ultrit.
NzIARC: O, ba da, intelegi
foarre bine. MAll( i: I)rrcI I'van nu ar fi devenit instrl Xstzr gltrnos care e, atttt.tci
SERGE: Nu. lll-ilr sustlne.
l'VANI l)il-i 'nainte, ti-am m;.ri zis, ntt rn-ltinge.
klAl{(: (l,tri ,9erge): A existzrt o vreme cind errri rnindrtt cir sint
prictcnul rXu... Te consideriri fericit din catrzi cI erurm un tip
lrl)rrrtc, ctr dorinqa meir de a rimine in afara normei. iti fircea
lllilccre etalezi
sX in societate lipsa rnea de respect, tu cel care
un pic de cognac? tlrrcciri o viagX atit de obisnuitX. Eu eram alibitrl tlu. Dar... ctr
-S_llGE'Vrei
WAN: Face bine?.. pl:i* ceva deranjat tirrrprrl, se presupune c[ acest rip de afectiune inceteazi... Pe
'' la creier, ntr crezj cd
alcoolul e contraindicarJ... - rulsurl ce avansezi in virstl devii autonom...
SERGE: Vreio aspirinl? Hl,l lt(il,l: Apreciez chestia asta cu "pe mhsurX ce avansezi in virstir".
WAN: Nu vi mai bateti capul cu l\{Al{(l: Iar eu urXsc aceast:a autonomie. Violent'.r acestei .rutonomii.
mine. Conrinuati_vX conversaria
absurdi, nu mi mai blgati in seaml Ite nunti lir mine. Sint trldat. Pentru mine esti un tridltor.
MARC: Nu-iuqor. 'l icere
ry1N,Ad purea avea un dram de compasiune.
Nul Sl,) l{(}E (Lui Yvan):... Era mentonrl meu, dacl inqeleg eu bine!...
tt*!il,loo. faprul cd te vezi",, p;;;:N, sinc suprrar cr esti cu
(Ii,an nu rispunde. X{arc il fixeazti cu t}ispret. Scurti
pauzi.)... Si daci eu gineam la tine ca la un mentor... tu, ce simteai
si fii supirar pe mine. pentnr mine?
rive sI fii suplrat pe mine... NlAlt( j: Pogi sI-ti inchiptri.
stii, era cit
uzI cI sinr cLr Antrios_trl! Sl,)'l{GE: Da, da, dar as vrea s-o aud de la tine.
NIAII(I: ,.. irni plXcea f'eltrl in czrre mi priveai... NIX sirnqeam mXgulit.
SERGE: ...E ceva ce_mi scapl. Ti-am fost mereu recunoscitor pentru cX mi considerai tr;l'.trte.
MARC: Eu nu re-am inlocuit cu paula. Arn crezut chiar ci acest aparte rinea de cele srrperioare pin:i
SERGE: Iar eu re-am inlocuit cumva cind ai ajuns intr-o zi sI-mi spui exact contrariul.
cu Anrrios_ul?
MARC:Da. SIiRGE: E dureros.
NIARC: E adevXrat.
Sl,lt{GE: Ce egec...!
i\lARCfDa, ce escc!
SIiI{G:d$Ce esec!
NIARO,NIai ales pentnr mine... Tir unrrl ti-rri descoperit o noul fanrilie
Fire'.r ta idolrrcrl a dcscoperit alte obiecte. Arrisrul!...
Deconsrructiit /...
,9curti ttic'erc.
48

!,ir-A
WAN: Ce e deconstnlctia?... rrl trri prccxiste. Pinir acum ntl am ..tvr.rt noroc. A trebttit sii vir
MARC: Nu sriice e deconsrnrctia?...
intreabl_l pe Serge, el srlpinesre lirrrrrcz 1lc voi... Dar vezi, nu rnerge rr;a. Mai devreme satt mai
foarte bine notiunea aceastl... (Lui llzir, crcitlura irjunge si cineze la fzrrnilia Desprez-Coudert si,
Serge) Ca sX faci penrnl
mine lizibilX o operl de artl absurdti, lrr si1-si con[irme noul statttt, i9i cumpirl un tablotr alb.
ri]ui'"lurur termenii iri
registru l lucririlor pu bl ice... micul
aictionar d" co,.,st.r.,"gi i... A, YVAN: lrr rncrlicinX, asta are Lrn nurne. Boala Itri are tlu rttllne...
zimbesti! Vezi, cind zimbesri aga,
incep di,_, nou sI sper... Ce llltil{( il,l: lrrtir-ne deci la capittrl unei relagii vechi de cincisprezece
timpir... i,,,
il il
YVAN Dar impXcagi_v:i o.dati! hai
$i sI petrecbrn o seari plicutX. NlAl{( l: l)rr...
To:rte astea sint atit de caraghioase!
l'VAN:,f ulnic...
MARC: ... E vina mea. Nu n"_uri'v5zur
pre:r rnulr in u*ima vrerre. lllAltt l;Vczi, dacl reuqeam sX stlm de vorbl normal, ctt alte crtvinte,
Err am fost plecat, tu ai inceput rl
f.""u.rrteri cercurile inalte... rlrcir aq fi
putut sl-mi spun plrerea qi sI-mi pistrez calmul
Familia Rops... Familia Desprez_Coudert... Il,t()clatL..
dentistul Xsra, Guy:
Halli... Doar el re_a... Hl{l{(ili: l)a?...
SERGE: Nu' nu, nll! r1', citrsi de p'tin,
n, e deroc universul rui, er lVlAlt( l:Ntr...
nu gusrl decir arta concepttrali...
Hli l{(; l,): lla da. Vorbegte. Ca si schimblm, mlcar o vorbl lipsitl de
MARC: Da, in fine, e roruna. pittirni.
SERGE: Nu, nu e roruna.
l!lAl{(l: Eu unul nu cred in valorile ce guverneazd Arta zilelor
MARC: Vezi, asra e incl o dovadi cI noastre... Legea noului. Legea surprizei... Strrpriza este ceva
mi_ai sclpar... Nu ne mai
ingelegem nici rnlcar inrr_o conversaqie nx)rt. De-abia conceput gi mort, Serge...
obignuiti.
SERGE; Mi-era cu rorul-necunoscur
gi _ ;;i; e chiar o descoperire
_ Sl,) l{(i li: Bun, Si...?
faptul cx mx ginearn in harur ista de poala lVlAl{(l: Asta-i tot...$i eu am fost pentru tine de domeniul surprizei.
a, ci eram in asemenea
mlsuri proprietacea ta... Sl,) l{( i hl: Ce tot spui!
MARC: Nu, nu propnetatea mea, nu...
Nu ar rrebui sI ne llslm l\lAl{(l: O sr"rrprizl care a durat un timp oarecare, ca si zic aqa.
niciodatl prierenu nesupraveghezrti. YVAN: l"inkelsohn e un genir-r.Vi atrag atentia cI a inteles absoltrt
Tiebuie rX uX ruprnrr"glr".ii
inrotdeauna prietenii. Alrminteri,
vI scapi... LIitI_re la rot!
nefericitul acesta de yvan, care ne incinta cu NlAlt0: N{i-ar plicea si nu rnai faci pe arbitrul, Yvan, si sI nu te rnai
purtarea lui
nesibuirl, qi pe care^l_am llsar sI se rransfor_e socotesti in afara acestei disctrqrr.
inr_ur_, fri"o,
neg'stor de hirtie... in c'rind sot... LI' YVAN: Vrei si m:a faci si particip la ea, dar r.rici ntr incape vorbI, ce
biiat care a adtrs cu er
felul lui aparre de a fi si care n"r.,,r, ," rnii priveste pe minel Etr destul c'I rn-am ales ctt tirnpantrl spart,
strlduiegte sl_i srearrgl
rlrma... n-aveli decit sX vi limuriqi voi intre voi!
sERGE: care ne incirrta! oare iti dari seamir ce spui? NlAl{(l: E posibil sX aibX timpanul spllrt? L-am lovit destul de
Tot mereu in
raporr c. ri'e! E rimpur sI in'eti sl-i iubestr pe oameni perlr^l Pu.t€rnlc.
ei in;iqi, Nlarc. ,\liltc&(1i'crneazfl'. Te rog, lasir lauda de sine.
MARC: Ce inseamnl asra, penrru ei insisi?! \ lA l{GjVez.i, Yvan, ceea ce nu pot eu sh sttf}r lir tine in clipa asta - ;le
SERGE: Penrru ceea ce ,,,-,t .,. ling'I toate celelaltc pe c21l-e ti lc-arn sirus si pe care le gindesc,
NzIARC: Dar ce sint ei oare?! - c dorinqrr ta de a ne :tduce [a acelagi nivel. 'hr tri vrea ca noi s:i
Ce sir.rr eill..,in afari de sperarlra pe
care mr-o pun eu in eii...C:rut lirn cgali. I)entru ca la.sit'atea ta s)i treacir neobservati. Iigali in
cu desperare un pneten care

50 5l
discutia
asta, egali in priete'ia de alridari.
Dar n. sintem egali W,iNr lrlrlrgil Vri irni spur.reti, plingi!!--.
Yvan. Tiebuie sI alegi de parrea
WAN: Alegerea e flcuri.
;;;i.- MAltt l Ai toirtc motivclc si plingi, rtrtneazX sX te insori ctr o citrmtl,
".,i
l1i lticrz.i 1:rictenii pe carc ii considerai Pentru totdeauna".
IvIARC: Perfect.
SERGE: Eu n-am nevoie de suporten. WANI Alit crrrc vrr s:i zicir, totul s-a terrninat!
NIARC: Doar n-ai sI-l respingi MAllt l: 'lir singtrr ai spus-o, la ce btrn s'i ne mai vedern dacX rle urim?
ie bienrl bXiar!
WAN: De ce ne inrilnim a."e n" uriml! WANI $i e rrrrtrnia mea?! Doar sintegi m:rrtorii mei, agi uitat?!
N" ,,.i_, e clar!..in sfirsir, lEl{(ll4: l\lui potisl faci schimblri.
eu nu vI urlsc,
dar voi, voi mI urigi! MX t,iigi,
WANI Ntt nrai pot! Atifosg deja anunqali!
atunci de ce ne mai vedem?... "; ;lilit;
Eu lrnul ,nI pregltearn si petrer MAllt:: Poli sir-ti glseqti altii in trltima clipl.
o searl destinsl dupX.o siprirnini ir_,t."agx
de griji absurde, YVAN: Asta rrtr se face!
sl-mi revld prietenii cei mai buni, ,X
de-dramatizez... ^".g
i, .inema, si rid, sd lEll(il'l: lh cla!...
SERGE: Dar ai remarcar faptul cI YVAN:Nut...
nu vorbesti decit de tine... MAR( l: St'.ri, nu-nnebrrni, o sd venim.
WAN: Si voi de rrorbiti?t pi.."r" rru vorbeste
SERGE: Ne srrici "ir-re
decit de sine! lltilt(it): Ar trebtri s[ anulezi aceastX clsXtorie .
roati seara, ru...
WAN: Etr vI stric vouX lVlAll( l; Ast'.r aqa e.
seara?l
SERGE:Da. WAN: liir-ar sI fie! Dar ce naiba r,-am flcnt eu vou:a, fir-ar sI fie
rrstilzi 9i rniine! !...
WAN: Eu vi stric vouX seara?! Eu?! Eu vI stric voui seara?! Izlitrcneste in lacrimi.
MARC: Da, da, nrr te ambala! ( ) ptuzi.
WAN: Deci eu sint cel care vi srricl seara?!!!...
lcea ce lacegi voi e josnic! Ati fi putr.rt sI vi certaqi dupX data
(
SERGE: De cire ori ai s_o repegi?
dc 12, dar voi, nu, voi griqi si vE alegeti mornentul ca sl-mi
Dar rispundegi-mi o i.rl, vi
3.1\
MARC: Vii cu trei sferruri de ori"u
stric voul seara?!!... stricati clslcoria, o clslrorie care e deja o calamitate, care m-a
mai rirziu, nici mlcar nu_ti ceri licut sI slibesc patru kilograrnc, qi pe care voi o ruinati acum
scuze, ne ametesti cu trlnclneala
ta despre J" n""uru.il" rlofinitiv! Singurele doul persoane a cXror prezenqX imi producea
domestice...
rrrr drarn de mulqtrmire se invoiesc si se omoare reciproc...Sint
SERGE: $i prezenga ra grearsi, prezenta
ra de specraror pasiv si lriiftos, nu gluml!... (Lui ll[ard Crezi cI-mi plac husele perfo-
neurru, ne face sI cldem [arc.si
cu mine in."f. gr.* rrrtc, benzile adezive, crezi cd un om norma! poate s5-si doreascl
excese. ^i rrrtr-o bunl zi sI vindX veste gonflabile?!... Dar ce pot s'i fac?
WAN: Si tu acum! O di si tu pe_a lui?!
l'inX la patruzeci de ani am flcut pe prostul. A.., bineinteles ci
SERGE: Da, penrru cl in aceastl privincl
sinr cu torul de acord cu te distram, mi-am distrat mult prietenii ctr prostiile pe care le
r conflict. fice:rm, dar seara cine rXmine singur cuc? Cine se retrage in
i voce a ragiunii, pe care incerci uina lui singur ca un Eobolan? Clorvnul, singr.rr de moare,
te rnsuportirbil:i. cdtl drnmul l?r toate aparatele vorbitoare si peste cine dI el
Por sI_ncep sI pling acrrm aici... ropondeur? Peste rnaicX-sur. N4aic[-sa si iirr rnaicl-s:r.
'
NIARC:Plingi. O scurti tlcerc.
SERGE:PIingi. Nl;\RC: Nu te lisa cople;it de o astfel dc stare.
\ \'AN: Ntr te lirsrr cr-'plesit de o astfcl dc strrc! Cline rr,-a rrdus ir.r

52
53
starea astal! Eu n-arn frXmintXri strfletesti ca voi, cine sint en tllr.t"trtt
rurma urmelor? Un tip care nll conteazX, care nu are plreri, Hl,, l{t ;l',; l)i-l itttt':tcc' tt lc():tiL'
ltri '\'c'rgc" '5t'r'gc rri tt)Jtl\'c'Fttl'
sint o hahalerX, de cind mi stitr am fost o hahalerl! ll,ttt tt tttlttitlL' rtt:trl;cr-trl I)trtlc't':tlI:t''ttl it ltv
pit"'"' 't cltip"i'
MARC: Linisteste-te... t 'tlt;t( ttl. ''' """"t"'l' ''"ti'l \l't''' ttt't'l;t'r'rtl' '\l'trt tl
ltti
WAN: Nu-rni spune mie, linigteste-te! Nu arn nici ur-r motiv sX llrrlir'ii ' ' hti ';1trc'i't "" ''-i "' 'ttt:i
linistesc...Daci vrei sI mi scogi din rningi, spune-mi atunci t lL" l':t t z';i';t'
t t t t r:i
I )I t
('['ticcrc') I 'i-i tlrtrtltrll
I 1

mi linistesc! Linisteste-te este h.rcrul cel mai rXtr pe care poti Hlil{l il': I I'tti '\l:trt\: I)ir-i ctrtrnitrl'
triri ltt '\tc12c:"'tl[xti '(oittc c:tPitctt]
i-l spui cuiva care nu-qi mai giseqte linigtea! Eu nu sint car voi, l/,,t, ,.' ;tltntltic 't' "iti'tlu"l"'s-
nu vreau sI am autoritate, eu nu vre?ru sil fiu luat drept reper, ttt,tt l;ct-rtlrti'
eu nu vreau s:a exist prin mine insumi, eu vreau si fiu prietenul \'\ \Nl l)oitr n-o sI t're i trrra err ttstr!"'
vostru Yvan nebunul! Yvan nebunul. l/,tlr' rr' rtit,i lt 'S'ct.gc"
Ticere. !ll'lll( ili: Ihi'
dc leg:lt' Anrindoi!
SERGE: DacX s-ar putea sI nu devenirn patetici... I Vr\Nl Sirrrcti nistc nebtrrli
u'i, l n
WAN: Am rerminat... Nu ai ceva de rontiit? Indiferent ce, numai cic ,l I : r rt',
"' P t
"'i,i)''"'
l\'an'
" !: :::'::,",i:r,:;::;l'::r,,t'J:,
xlitrc "unttea"',";;,t:r,:;,i::;:,').r,')rrit,
sX nu legin. in,grczir:i a.lui
lttttttL'it intpttsibil' I)ttltti tceea' ctt rttulr.i
SERGE:Am misline. rltttt,tiilt' rrilnsversate''i''1i' ':'f "'i"' rttic'ttt ctt c:iciulti
WAN: Adu-le. ttt(ttlr'(', Al;trc desett|")'l'0" 'ln"o"'i p"nt'i un 'schior
cctntentltlti opert' Setge riintine
Serge ii intinde un mic vas cu misline care se afli la indemini. lt.'1 t'ttlr.
Oitttl rcrtttittii' s' ridic'i pi isi
SERGE (Lui Mard: Vrei si tu? 'lt' e sttt;tefitt' 7'icere'
1ti:rtr:i. !i'ttn
Nlergern sir nrincitm?
Marc incuviinteazi.Yvan ii intinde vasul Tbri tei mininci Si;i{, ,'t, llun." \lic- foirnre' mllker-ului si ctt utl
ttn zjnlber Pttne c'apacul
misline. '\lnrc. schiteazi
WAN.:..Nu ai o farfurie pentru.... ti,i,,,'iir:, i-l irt-urtc'i Itti
li'an' ctre il lttinde din zbor'
,ttr',r,
SERGE: Ba da.
Ia o farfurioari Ei o pune pe masX.
- Opauzi.
IVAN (in rinp ce mininci misline):... SI ajungi la astfel de extreme...
O catastrofX pentru un tablou alb... ,lt'tr';ti la Seqgc'
Stind in lticioare ling:i
SERGE: Nu este alb. irt l'tttttl, ittirrlat l)c l)r,:l'ctc' lntrios-ul'
tn L'Lt to:trre in cafe su'ge ittttttxttc
WAN: Un rahat alb!... (E cuprins de un ris nesripinir)... Cici este
ttllccitr ntinecilc cinttisii iar Sc4ge
un rahat alb! ... Rectrnoaste o datl, bltrine! ...CuratX nebunie ire sc c'itcr ;t
ce-ai cump5rat tu aici!... tle ntittittttt
Marc ride, contaminat de risul nestipinit al lui Yvan. Serge iese t'gc tPlic;i rt
din canteri. Si revine inediar aducind Antrios-ul pe care il asazi irt t;irtt tlbat;r
acelasi loc,
It.it cstc r;tbIottl"'9crge sc ir.ttrttrcc.
SERGE (Lui
I'van): Ai la tine celebrele tale rnarkerel..
rl:i tirit:r
,t rt ttltrrtb:i' '5Lrzc' 'rc lttt;t
WAN:Ce vrei si faci cu elel... Doar nu vrei sI deser.rezi pe tabloul... -l'it c rc"
SERGE: Le ai sau nu?
tt tl tr I I t r i'
bcllL' ('11 o t /)L'L' ttsrtr c:rtttttltlri):-
WAN:Stai ptrqin... (Se scotocepteprin buzunarele vestet) Da... Llntrl -

54
tlrrpi rrrrntil, dimincrrtrr, (lrrtlrcrinc Ntr se vircl nici noriialbi' nici
,'\ clorrir zi si-rr dcprrs ltLtchetu l\lAl{( l: l'c strtr norii albi, cir cle zirpad:a"
dc rnireirsl si o prrn.qrrri cu clra.jcuri pc rnorrrintrrl rnirnrci ci rli z'irllrrtla.
ci rn i tiru l \ lon tparnrrssc. l., rr nr -lnt lu ri srrt i n sprrtelc u rrc i ci-rpc Nici frigtrl' nici ltrcittl irlb trl solultti'
tln orn altrneci
ca sir pling, iar scrrra, girrclinclLr-n-ri la rrccirsrl sccnir ttrlbLrrltorrc, sirrgtrr, Pe schiuri'
dispare si isi
iu-n plills diu n<ltr crr srrghittrri. pc infur-rclate, in prrtul trcn. Zlpada cade' Cadc pinl cind omtrl
-I}ebuic ncxp:.lrrt sii vorbcsc cu Iiinliclsohn
desprc pornircrr rnca t c gitscs tc u1-'oti'o'"^
I' rie te nrr l meu se rge',n tt:'"ll-,1e,.
:l:t l.':1
dc rr plirrge, pling tot tirnpul, ccea ct: nu e nonnaI pcrltru un ti Vrcme, a clllrlp[rat ttn tablott
E ttn tablott de aproxtmirtlv nt-t
I{eprezir-rtir tttl otn c''tre
clc virstr llcll. nstir l irrccput, ori ccl prrtin s-il anuntur cu cl..rritrrte lllctrtl saizeci pe trn lnetrtt douizeci'
ir.t scilrl crr trrbloul rlb rl lui Scrgc. [)upir cc, prinrr-trn gcst t lLlvctselz:.r [ll1 spatitl si cnre dispare'
nebunesc, Sergc i-ir clorrerlit lrri \lrrrc cir tirrc mrri nrrrlt la el clccit
la tablou, ne-lur clus sir rninc:-rnr lrr [inri[c. L.;r E,mile, Scrgc si
NIarc au hotiirit si incerce sir rcsraurczc o rclatie clistnrsl dc
cuvinte si cvenimcntc. La uu lrlolnent dat, unul clir-rtre rroi a SFiR$TT
tblosit cxprcsia "pcrioadir de incercirre" i..rr eu rrm izbtrcr.rit ir.r
lacrirni...Exprcsia "pcLio'.rclir clc incercare" aplicari prieteniei
no'Jstrc ir pr()\joc:-lt irr rline ult cutretnrlr nccoltttol!lt si lbstrrcl.
In rc:rlitittc, nu miri suport nici un cliscLrrs rltion.ll, nirnic clin
tolre cite s-atr tlctrt irc lumc, din tot ceea ce e fmrlos si r-nlret
in rrceastl lrule rru s-u nriscrrt vrcoclatl clintr-un cliscurs rationttl.
O ptuzii.
S'ergeisi scet'ge ntiinile. ,5'e cluc'c s:i trunce ap;t din lighetn, ;tpoi
incepe s;i pun;i la Joc'u/ Jor tuttc produselc cltintic'e, petltru a lice s,i
disparii orice unnti a cur:iririi elbcttt:trc. isi contentltlti incti o tlatri
rablottl. ,lpoi se inktarc'e si .sc intlrctltt:i s;src noi.
SEIt(iE: Cincl N[.rrc si cu rninc'rrm rctrsir. cu rrjrrtonrl rrnui s.ipun
clvetiirn cu o\tract rlin tlcrc clc bou, pc ci,lrc ni l-a rcconrrrndrrt
Prrtrl:.r, sI stergcll scbionrl, rrni contenrplrrt ,\ntrirrs-r-rl si
111-irm iulors sprc \larc:
- Stirri cri si ntarl<cr-rrl sc []ortr: stcrgcl
- Ntr, mi-l rirsprurs \lirrc... Ntr... I)rrr trr?
- Nici cu, anr zis, firrLrtc rcpcclc. rniutincl... \lri irrcii crl
cit pc-rrci spttn clrr, :.ut.t sriLrt. l)rrt putcrln) cu sii inccp pcriorrclrr
sir
uoirstrir tlc incercitrc printr-o mriltrrrisirc rrtit'rlc dcecl-rtiunrrutir?..
I'e clc rrlti prllte crnn sir inccpiprintr o inse lirtoric?... irrsclltoricl
Si rrtt cxrtgcrrinr irrsi. I)c unclc-nr vinc rrccrrstir lirttrtc stLrpirll:
Dc ce rrcbrric si lie utit tlc conrplicrrtc rcl:rtlilc crr \l'.rrc:
Lutttirt:t iz.olc':tz;i. incct-tt)Lct, .lrtrr ios-tr/. .l lrtrt' ,sc' :tltroltit' tlc'

51
-56