Sunteți pe pagina 1din 9

1. Care este forma de guvernământ a României? 11. Ce tipuri de acte emite Guvernul României?

Forma de guvernământ a României este Republica. Guvernul emite hotărâri, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă.

2. Care sunt trăsăturile statului român? 12. Ce știți despre hotărârile de Guvern?
România este: stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, Hotărârile Guvernului stabilesc modul în care legile vor fi efectiv puse în
stat de drept, democratic şi social. aplicare sau alte aspecte organizatorice privind implementarea acestora.

3. Ce înseamnă noțiunea de pluralism politic? 13. Ce tipuri de acte emite Președintele României?
Pluralismul politic înseamnă existenţa mai multor partide politice Președintele României emite decrete.

4. Ce înseamnă că România este un stat indivizibil? 14. Cum este organizat teritoriul României?
României este indivizibil, adică nu poate fi Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în judeţe, oraşe, comune,
împărţit sate. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.

5. Care sunt cele trei puteri în stat? 15. Care este capitala României?
În România există trei puteri: Legislative, executive, judecătorească Capitala României: Bucuresti

6. Care este puterea legislativă? 16. Cum se pot asocia cetățenii români?
Puterea legislativă (adică Parlamentul) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în
alte forme de asociere.
7. Care este puterea executivă?
Puterea executivă (adică Guvernul) 17. Asociațiile cu caracter secret sunt permise în România?
Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.
8. Care este puterea judecătorească?
Puterea judecătorească (instanţele judecătoreşti). 18. Care este limba oficială a României?
În România, limba oficială este limba română.
9. Ce știți despre Parlamentul României?
Parlamentul este organizat în două Camere: Camera Deputaţilor şi Senatul 19. Ce drepturi au minoritățile naționale?
Dreptul la identitate este dreptul minorităţilor naţionale de a-şi păstra
tradiţiile, religia, cultura şi de a fi educaţi în limba maternă.
10. Ce tipuri de legi emite Parlamentul României?
Parlamentul adoptă 3 categorii de legi: legi constituţionale, legi organice şi
legi ordinare.
20. Ce prevede Constituția despre românii din străinătate? 29. Ce știți despre accesul liber la justiție?
Românii din străinătate: Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara Prin acces liber la justiţie se înţelege faptul că orice persoană se poate adresa
frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea
legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. 30. Tortura este permisă în România?
Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de
21. Ce sunt sindicatele? tratament inuman ori degradant.
Sindicatele sunt organizații ale salariaților, care apără drepturile acestora.
31. Pedeapsa cu moartea este permisă în România?
22. Ce sunt patronatele? Pedeapsa cu moartea este interzisă în România
Patronatele, la rândul lor, sunt organizaţii ale angajatorilor şi apără
drepturile acestora. 32. Care sunt drepturile cetățenilor români?
Drepturile cetatenilor: dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, dreptul
23. Care sunt simbolurile naționale ale României? la informaţie, dreptul la învăţătură, dreptul la muncă, dreptul de vot, dreptul
Simbolurile naţionale ale României sunt: Drapelul României, Ziua naţională a de a fi ales,
României, Imnul naţional al României, Stema ţării şi sigiliul
33. Ce știți despre libertatea individuală?
24. Cum este organizat administrativ teritoriul României? Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. Libertatea de
Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în judeţe, oraşe, comune, exprimare, libertatea întrunirilor.
sate. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.
34. Cât poate dura reținerea unei persoane?
25. Care este limba oficială în România? Reţinerea nu poate depăşi 24 de ore.
În România, limba oficială este limba română.
35. Ce știți despre arestarea preventivă?
26. Care este capitala României? Arestarea preventivă se dispune de judecător şi numai în cursul procesului
Capitala României: Bucuresti penal. 30 de zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile şi nu mai mult
de 180 de zile
27. Ce știți despre extrădare?
Extrădarea este procesul oficial prin care un stat solicită și obține de la alt stat 36. Ce înseamnă că persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție?
predarea unui cetățean suspectat sau acuzat de crimă. Prezumția de nevinovăție: Până la rămânerea definitivă a hotărârii
judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.
28. Ce știți despre expulzare?
Expulzare a dispune, printr-un act al puterii de stat, ca cineva să părăsească
teritoriul țării în care se află.
37. Ce știți despre dreptul la apărare? 45. Ce știți despre dreptul de vot?
Dreptul la apărare este garantat. În tot cursul procesului, părţile au dreptul să Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua
fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. alegerilor inclusiv

38. Ce știți despre libera circulație? 46. Ce știți despre dreptul la învățătură?
Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Fiecărui Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin
cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice învăţământul liceal, cel profesional, învăţământul superior, precum şi prin alte
localitate din ţară. forme de instrucţie şi de perfecţionare.

39. Ce știți despre secretul corespondenței? 47. Ce știți despre dreptul la ocrotirea sănătății?
Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. Statul este obligat să ia măsuri
telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil. pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.

40. Ce știți despre inviolabilitatea domiciliului? 48. Ce știți despre dreptul la mediu sănătos?
Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos
în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia. şi echilibrat ecologic.

41. Ce știți despre libertatea conștiinței? 49. Ce știți despre dreptul de a fi ales?
Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile
pot fi îngrădite sub nici o formă. Libertatea conştiinţei este garantată; ea prevăzute; 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele
trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc. administraţiei publice locale, 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat, 35 de ani
pentru a fi aleşi Preşedinte al României.
42. Ce știți despre libertatea de exprimare?
Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor de orice fel, 50. Ce știți despre dreptul de a fi ales în Parlamentul European?
prin viu grai, scris, imagini, sunete sau prin alte mijloace de comunicare în În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii români au
public, sunt inviolabile. dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European.
Cenzura de orice fel este interzisă.
51. Care este durata normală a unei zile de lucru, în medie?
43. Cenzura de orice fel este permisă în România? Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.
Cenzura de orice fel este interzisă.

44. Ce știți despre dreptul la informație?


Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu
poate fi îngrădit.
52. Ce activități nu constituie muncă forțată? 59. Ce știți despre protecția persoanelor cu handicap?
Nu constituie muncă forţată: Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură
a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de
b) munca unei persoane condamnate tratament ale handicapului.
c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi ori de alt pericol
60. Ce știți despre dreptul de petiționare?
53. Ce știți despre dreptul la grevă? Dreptul de petiţionare: Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor
publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor. Exercitarea
Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale,
dreptului de petiţionare este scutită de taxă.
economice şi sociale

61. Ce știți despre restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți?
54. Ce știți despre dreptul de proprietate privată?
Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege;
Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent
pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei
de titular. Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt
publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei
garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru
ori ale unui sinistru deosebit de grav.
55. Ce înseamnă noțiunea de expropriere pentru cauză de utilitate publică?
Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică,
62. Care sunt îndatoririle fundamentale ale cetățenilor români?
stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
Îndatoririle unui cetăţean român sunt: fidelitatea faţă de ţară; apărarea ţării;
plata contribuţiilor financiare; exercitarea cu bună credinţă drepturilor şi a
56. Ce știți despre libertatea economică? libertăţilor astfel încât să nu fie afectate drepturile celorlalţi.
Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi
exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.
63. Ce știți despre Avocatul Poporului?
Avocatul Poporului este o instituţie a statului care se ocupă cu apărarea
57. Ce știți despre familie? drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice. Persoana care are funcţia de
Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea Avocat al Poporului este aleasă pentru 5 ani
acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea,
educaţia şi instruirea copiilor.
64. Care este durata mandatului Parlamentului?
a) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.
Parlament: Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru un mandat de 4
b) Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă. ani

58. Ce știți despre protecția copiilor și a tinerilor?


Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în
realizarea drepturilor lor. Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru
îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap.
65. În ce condiții își desfășoară lucrările în ședințe comune cele două camere ale 71. Când intră în vigoare o lege?
Parlamentului? Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de
Camerele îşi desfăşoară lucrările şi în şedinţe comune: la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.
primirea mesajului Preşedintelui României
aprobarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat; 72. Când intră în vigoare o ordonanță de urgență?
declararea mobilizării totale sau parţiale; Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre
declararea stării de război; dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi
examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării numirea după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află
Avocatului Poporului în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după
caz, de la trimitere.
66. Ce știți despre sesiunile Parlamentului?
73. În ce domenii nu pot fi adoptate ordonanțe de urgență?
Camera Deputaţilor şi Senatul lucrează în două sesiuni ordinare pe an
Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale,
a) prima sesiune durează din februarie până la sfârşitul lunii iunie,
nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile,
b) a doua sesiune durează din septembrie până la finalul lunii decembrie.
libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu
pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.
67. Cu ce este incompatibilă calitatea de deputat sau de senator?
Incompatibilităţi 74. Ce este Consiliul Legislativ?
a) Nimeni nu poate fi, în acelaşi timp, deputat şi senator. Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care
b) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi
oricărei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de membru al coordonării întregii legislaţii.
Guvernului.
75. Care este rolul Președintelui României?
68. Ce știți despre imunitatea parlamentară? Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei
Imunitatea: Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele României
voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor
publice. Mediator între puterile statului, precum şi între stat şi societate.
69. Ce știți despre inițiativa legislativă?
Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor 76. Cum este ales Președintele României?
sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat.
70. Ce probleme nu pot face obiectul inițiativei legislative?
Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, 77. Care este durata mandatului Președintelui României?
cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea. Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se exercită de la data
depunerii jurământului.
78. Mandatul Președintelui României poate fi prelungit? 85. Ce știți despre grațierea individuală?
Mandatul Preşedintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz Presedintele acordă graţierea individuală.
de război sau de catastrofă.
86. Cine conferă în România decorații și titluri de onoare?
79. Cum este numit Guvernul României? Presedintele conferă decoraţii şi titluri de onoare
Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-
ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de 87. Ce știți despre suspendarea din funcție a Președintelui României?
Parlament. În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei,
Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor
80. Ce știți despre dizolvarea Parlamentului? şi de Senat, în şedinţă comună
Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat
votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la 88. Ce știți despre punerea sub acuzare a Președintelui României?
prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot hotărî punerea sub
învestitură. acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare.

81. Care sunt atribuțiile Președintelui României în domeniul politicii externe? 89. Când intervine vacanța funcției de Președinte al României?
Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, Preşedintele, Vacanţa funcţiei de Preşedinte al României intervine în caz de demisie, de
la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici demitere din funcţie, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau
ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului de deces.
misiunilor diplomatice.

90. Cine asigură interimatul funcției de Președinte al României?


82. Care sunt atribuțiile Președintelui României în domeniul apărării?
Funcţia de Preşedinte devine vacantă: Interimatul se asigură, de preşedintele
Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor.
funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. El poate declara,
cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a
forţelor armate. 91. Rolul și structura Guvernului României.
Guvernul, asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită
conducerea generală a administraţiei publice. Guvernul este alcătuit din prim-
83. Ce știți despre măsurile excepționale ce pot fi instituite de către Președintele
ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică.
României?
Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de
urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale. 92. Care sunt atribuțiile prim-ministrului Guvernului României?
Primul – ministru conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor
acestuia. El prezintă Parlamentului rapoartele și declarațiile cu privire la
84. Cine acordă gradele de mareșal, de general și de amiral?
politica Guvernului
Presedintele acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral
93. Când încetează mandatul Guvernului României? 100. Ce este prefectul?
Mandatul Guvernului încetează atunci când: este ales un nou Parlament; Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile
Parlamentul îşi retrage aprobarea (votul de încredere); primul-ministru îşi dă publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
demisia administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.

94. Ce sunt întrebările și interpelările parlamentare? 101. Care este statutul judecătorilor?
Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la întrebările Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile
sau la interpelările formulate de deputaţi sau de senatori, în condiţiile legii.
prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.
102. Ce știți despre instanțele judecătorești?
95. Ce știți despre moțiunea de cenzură? Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte
Moţiunea de cenzură este o hotărâre a Parlamentului prin care acesta îşi instanţe judecătoreşti stabilite de lege.
retrage votul de încredere acordat Guvernului.
103. Este permisă în România înființarea de instanțe extraordinare?
96. Ce știți despre angajarea răspunderii Guvernului României? Este interzisă înfiinţarea de instanţe extraordinare.
Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a
Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de 104. Ce știți despre folosirea limbii materne și a interpretului
politică generală sau a unui proiect de lege. în justiție?
Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime
97. Este permisă organizarea de activități militare sau paramilitare în afara unei în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii organice.
autorități statale?
Organizarea de activităţi militare sau paramilitare în afara unei autorităţi 105. Ce este Ministerul Public?
statale este interzisă. Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea
de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
98. Ce este Consiliul Suprem de Apărare a Țării?
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este instituţia care organizează şi 106. Care este statutul procurorilor?
coordonează activităţile care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al
imparţialităţii şi al Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului
99. Ce este consiliul județean? legalităţii, al imparţialităţii şi al
Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru
coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării
serviciilor publice de interes judeţean.
107. Cine face parte din Consiliul Superior al
Magistraturii? 115. Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru numire judecătorii Curții
Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri: 14 magistrați, Constituționale?
2 reprezentanți ai societății civile, ministrul justiției, președintele Înaltei Curți Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă pregătire juridică
de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta superioară, înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 18
Curte de Casație și Justiție ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

108. Care este rolul Consiliului Superior al 116. Care sunt atribuțiile Curții Constituționale?
Magistraturii? Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:
Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei. se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea
acestora
109. Ce știți despre economia României? se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri
Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi internaţionale,
concurenţă. se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului
hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi
110. Ce știți despre proprietatea publică? ordonanţele
Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului
sau unităţilor administrativ-teritoriale. 117. Ce știți despre deciziile Curții Constituționale?
Deciziile Curţii Constituţionale: Deciziile Curţii Constituţionale se publică în
111. Ce știți despre bugetul public național? Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general
Bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale obligatorii şi au putere numai pentru viitor.
de stat şi bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale judeţelor.
118. Ce știți despre inițiativa revizuirii Constituției României?
112. Care este rolul Curții de Conturi? Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la
Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al
administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.
sectorului public.
119. Ce știți despre procedura de revizuire a Constituției
113. Ce este Curtea Constituțională? României?
Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei. Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor
şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor
fiecărei Camere. Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum,
114. Care este componența Curții Constituționale?
organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii
Curtea Constituţională se compune din nouă judecători, numiţi pentru un
de revizuire
mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit.
120. Care sunt limitele revizuirii Constituției României?
Limitele revizuirii: Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional,
independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de
guvernământ, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul
politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.

IMNUL NAȚIONAL AL ROMÂNIEI

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,


În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte, Imnuri naţionale ale României Perioada
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani! „Marș triumfal și primirea steagului 1862-1884
și a Măriei Sale Prințul Domnitor“
Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
„Trăiască Regele“ 1884 - 1948
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume „Zdrobite cătușe“ 1948 - 1953
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
„Te slăvim, Românie!“ 1953 - 1977

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine, „Trei culori „ 1977 - 1989
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi, „Deşteaptă-te, române!“ 1990 - prezent
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

Preoţi, cu cruce-n frunte! căci oastea e creştină,


Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost' pământ!