Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 2.5.b. pentru portofoliul personal.

Un exemplu de probă de evaluare a învățării la matematică (180 min)

A. Pentru următoarea probă de evaluare, asociați fiecărui item de evaluare o competență specifică din programă.
B. Aplicați itemii la clasă. În cazul în care aceștia nu sunt aplicabili clasei la care predați, creați o probă de evaluare
similară, cu 8 itemi.
C. Analizați răspunsurile la fiecare item în parte și alcătuiți o statistică referitoare la nivelul de atingere a competențelor
programei.

1. Numește fracția reprezentată prin hașuri în fiecare desen:

2. Dintre fracțiile următoare, alege perechi de fracții egale:

3. Ordonează descrescător fracțiile reprezentate prin hașură.

4. Scrie în ordine crescătoare:

5. Reprezintă prin desen și calculează:

6. a) Câte doimi conține un întreg? Dar patru întregi?


b) Câte pătrimi conține un întreg? Dar trei întregi?

7. Suma dintre sfertul unui număr și jumătatea numărului este 270. Află dublul numărului.

8. Într-un depozit erau 8 tone de cărbuni.


a) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână un sfert din întreaga cantitate?
b) Câte kilograme trebuie luate pentru ca în depozit să rămână trei optimi din întreaga cantitate?

Timp de lucru: 45 de minute

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
REZOLVARE
A. Pentru următoarea probă de evaluare, asociați fiecărui item de evaluare o competență specifică din programă.

Pentru itemul 1 .
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau echiunitare, cu
numitori mai mici sau egali cu 10;

Pentru itemul 2.
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare
care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10;

Pentru itemul 3
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare
care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10;

Pentru itemul 4
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau echiunitare care
au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10

Pentru itemul 5
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 -10 000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor;

Pentru itemul 6
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 -10 000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor;

Pentru itemii 7 și 8
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv
tabla împărțirii;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
C. Analizați răspunsurile la fiecare item în parte și alcătuiți o statistică referitoare la nivelul de atingere a

competențelor programei.
Calificativ Nr. elevi

final
PROCENTAJE CALIFICATIVE 24
FB 11 ELEVI
13% 4%
B 9 FOARTE BINE
46%
BINE
S 3 37%
SUFICIENT

I 1 INSUFICIENT

Puncte tari Puncte slabe

Elevii: Elevii:

-un procent de 96% de elevi au obținut calificative de - un elev nu a dobândit cunoștințele necesare

promovare. identificării fracției dintr-un întreg, deci, prin urmare,

- elevii au recunoscut fracțiile corespunzătoare desenelo, nu a putut duce la îndeplinire celelalte sarcini ale

le-au comparat, au efectuat operații de adunări și scăderi testului.

cu fracții, aflarea de părți fracționare a unui întreg.

Modalități concrete de remediere

-utilizarea metodelor interactive de calcul oral și scris cu rolul de a ușura motivarea elevilor pentru remedierea

lacunelor;

-sprijin suplimentar pentru recuperarea elevilor cu I și

- pregătirea elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură;

-recuperarea materiei pentru elevii cu dificultăți de învățare ,prin lucru diferențiat la clasă;

-informarea părinților privind etapele parcurse de către elevi pe tot parcursul evaluării lor;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020