Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Data:
Clasa: a V-a
Disciplina : Istorie
Tema: Omul și mediul
Tipul lecţiei: predare – învăţare
Durata : 45 min.
Subcompetențe:
Obiective operaționale:
1. Să indice spațiul și timpul istoric la care face referire lecția;
2. Să determine elementele fizico - geografice ale Italiei în Antichitate;
3. Să identifice pe baza surselor istorice a principalelor populații ce locuiesc în Peninsula Italică în mil I î.Hr.;
4. Să descrie pe baza surselor a unor populații din Peninsula Italică;
Strategia didactică:
Metode:
a) metode şi procedee: - expunerea sistematică a elevilor, explicaţia, conversaţia euristică,învăţarea prin descoperire, descrierea,
lucrul cu documentul istoric ,
„ gândiţi / lucraţi pe grupe/ comunicaţi” ,copacul ideilor;
- activitate frontală, individuală, pe grupe ;
b) material didactic: - mape de lucru ( documente, fişe de lucru).
- texte istorice,tabla,creta,
- harta fizico - geografică a Italiei
- manualul.
Desfășurarea activității:
Momentele Obiectiv Tim
lecţiei p Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode
I. Momentul - consemnează absenţele; - răspund cerinţelor
organizatoric - organizează materialele; profesorului; Conversaţia
- organizează clasa, - îşi pregătesc materialele
- creează un climat cooperant. necesare desfăşurării orei;
II. Evocarea - Jocul noţiunilor istorice.
- Elevii sunt aşezaţi în 3 grupe, două grupe
formate din 5 elevi şi una din 4 elevi. - elevilor li se cere să Conversaţia
- Elevii primesc mai multe bileţele colorate, li analizeze conţinutul anexei
se indică o noțiune istorică şi sunt rugaţi să şi să răspundă cerinţelor
noteze pe bileţel lucruri ce pot fi asociate cu
noțiunii respective. Liderul fiecărei grupe va Exerciţiu
explica cele notate. Prin dezbateri se stabileşte Copacul ideilor
dacă răspunsurile sunt corecte.

- notează titlul lecţiei, monitorizează elevii; - elevii sunt atenţi la


- precizează ce vor afla, ce trebuie să facă, la argumentele aduse de Expunerea
sfârşitul lecţiei, de ce trebuie; profesor
III. Realizarea - împarte sarcinile de lucru pentru fiecare - fiecare grupă încearcă să
sensului grupă în parte . rezolve sarcinile primite : Conversaţia
Grupa I „Curioşii” – să
stabilească elementele
fizico –geografice
( așezare geografică, mări Învăţarea prin
înconjurătoare, relief) ale descoperire
- supraveghează elevii în timpul lucrului şi Italiei în Antichitate
intervine atunci când este nevoie Grupa II „ Îndrăzneţii”-
să stabilească elementele „ gândiţi / lucraţi
fizico –geografice ( climă, pe grupe/
hidrografie, regiuni, insule comunicaţi”
învecinate) ale Italiei în
Antichitate
Grupa III "Cercetașii"-
– să identifice, pe scurt, Descrierea
principalele populații ce
stăpâneau Italia în
- sintetizează sarcinile rezolvate de elevi Antichitate Grupa IV Lucrul cu
„ Isteţii” – să descopere, documentul
pe baza surselor istorice, istoric
bogățiile naturale și
ocupațiile populațiilor
Italiei preistorice Descrierea

Lucrul cu textul
- paralel cu expunerea realizată de fiecare - paralel cu expunerea istoric
lider în parte, stabileşte împreună cu elevii realizată de fiecare lider în
principalele elemente fizico – geografice și parte , ajutaţi de profesor,
populațiile care au stat la baza formării elevii stabilesc elementele
poporului roman. fizico – geografice și Învăţarea prin
populațiile care au stat la descoperire
baza formării poporului
roman. Expunerea

IV. Reflecția Se realizează printr-o fişă de lucru finală prin


care elevii sunt rugaţi să noteze pe hartă - elevii încearcă să rezolve Fișa
insulele învecinate Italiei și principale cerinţele fişei de lucru
populații care au stat la baza formării finală
poporului roman.
Imaginează-ți o călătorie prin Peninsula
V. Extinderea Italică, în secolul VIII î.Hr. Vei porni din
nord, unde peninsula este mărginită de Munții
Alpi, apoi te vei îndrepta spre sud, ajungând
până în Sicilia. Descrie locurile pe care le
străbați și populațiile pe care le întâlnești. Poți Notează tema pentru acasă
utiliza cunoștințele de la lecțiile despre lumea
greacă, precum și informațiile dobândite pe
parcursul lecției .