Sunteți pe pagina 1din 5

RUGACIUNE DE INDEPARTARE A FARMECELOR

RUGACIUNE DE INDEPARTARE A FARMECELOR Se întâmplă adesea ca cei ce nu


îți vor binele să apeleze la forțele întunecate pentru a încerca să îți facă rău.

Iată o rugăciune puternică de îndepărtare a farmecelor.

„În numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin! (o închinăciune).

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul
Sfânt, Treime Sfânta, slavă Ţie.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, ... ; împărate Ceresc, Mângâietorule, ... ; Tatăl nostru
care eşti în ceruri....

Apoi:

Pe tine te ştiu folositoare şi păzitoarea prea tare a vieţii mele, Fecioară, care risipeşti
tulburarea năpastelor şi farmecelor şi goneşti asupririle diavolilor, aşadar, ţie mă rog
totdeauna, izbăveşte-mă din stricăciunea chinurilor mele (de 3 ori).

Apoi spui Crezul, Psalmul 139, Psalmul 53, Psalmul 24, Apoi rugăciunea pentru sporul
casei:

Prea Sfântă Treime, ceea ce eşti în cer şi pe pământ şi vezi toate ce-s pe pământ, eu
nu mă pot odihni în casa mea, sălaşul meu de răul vrăjmaşilor şi al pizmaşilor mei care
s-au sculat cu multă răutate şi asupra casei mele; iar Tu, Putere Dumnezeiască să iei
farmecele şi urâtul din casa noastră şi din faţa soţului (soţiei) meu (mele) şi din darul
nostru.

Aşa, Prea Sfântă Treime, ia vraja din casa noastră şi din sporul nostru şi din sălaşul
meu şi din toate animalele mele, din grădina mea şi din livada mea şi din toate lucrurile
noastre şi din împrejurul casei noastre.

Apoi se zice:

Să se nimicească vraja cu lut, vraja cu creier de broască, vraja cu păr de femeie, vraja
cu ou de pui sugrumat, vraja cu cârtiţă, vraja cu rac, vraja cu talpă de şobolan mort,
vraja cu piei de şerpi, vraja cu sânge şi maţe de arici, vraja cu ştreang de om spânzurat,
vraja cu liliac, vraja cu ţărână de la cai, vraja cu seu de vacă, vraja cu sarea vitelor,
vraja cu culcuş de iepuri, vraja cu mâna de om mort, vraja cu ţărână de mormânt, vraja
cu vine şi gâtlej de lup, vraja cu zgură de la cuptor părăsit, vraja cu scamă de lup, vraja
cu piedica de la mort, vraja cu păr de la mort, vraja cu coţofană, vraja cu clocitură de la
raţe, vraja cu apa de la lac, vraja cu apa de fântâna părăsită, vraja cu răspântii din
drum, vraja cu cărbuni, vraja cu luat anii vacilor şi oilor împrejurul Sărbătorilor Sfântului
Gheorghe, vraja cu luatul mâinii şi vraja cu luatul păşunilor si a toate semănăturilor de
grădină, vraja cu usturoi descântat la ziua Sfântului Andrei, vraja cu streche, vraja cu
vărsături de la câini, vraja cu praf de la găină, vraja cu cioc de cioară, vraja cu mătură
lepădată, vraja cu pantaloni lepădaţi, vraja cu arsură, cu marmură, cu cremene, cu
hârtie, vraja cu broască cusută la gură, vraja cu faină măcinată sac, vraja cu turtă de
grâu şi piept de femeie, vraja cu legatul cununiilor flăcăilor şi fetelor, vraja de adus prin
farmece pe cel care ţi-e drag, vraja cu mătrăgună de trai sau în casă şi de pagubă şi de
urât şi de nebuneală şi de despărţire de soţ, vraja cu aruncat lucru spurcat în faţa casei
şi în spatele casei, vraja cu lucru spurcat şi aruncat în aşternut.

Să vii, Dumnezeule, să iei vraja şi strigarea şi încercarea şi pârâciunea şi tot răul de pe


lume şi din casa noastră şi de la masa noastră şi din sălaşul nostru şi din ţarina mea şi
din grădina mea şi din livada mea şi din viaţa mea, din meşteşugul meu şi din
negustoria mea şi din sporul meu, din punga mea cu sare, din hainele mele şi să-l treci
din vad în vad şi să-l duci prin munţi şi codri pustii nelocuiţi de nici o fiinţă omenească,
iar pe noi şi pe copiii noştri si pe cei ce se vor naşte din noi, de acum înainte, să ne laşi
curaţi, luminaţi, curaţi ca soarele senin ce luminează în cer şi să ne laşi după cum ne-a
lăsat Domnul lisus Hristos pe pământ. Amin!
Apoi zici această rugăciune:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care din multă iubire de oameni pentru
mântuirea neamului omenesc Te-ai pogorât din cer şi ai binevoit a Te întrupa din Sfânta
de Dumnezeu Născătoare Maria, şi ai pătimit bătăi, scuipări şi chiar răstignire pe cruce
şi ai înviat a treia zi din morţi, spunându-ne a crede în Tine şi a păzi poruncile Tale, ca
să dobândim viaţa de veci şi drept semn al credinţei ai dat putere adevăraţilor
credincioşi a călca peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea diavolului vrăjmaş,
fară a-i vătăma întru nimic pe ei, primeşte umila noastră rugăciune, căci, precum femeia
păcătoasă şi vameşul, ne închinăm înaintea Ta şi, mărturisindu-Te cu adevărat Fiul lui
Dumnezeu, Te rugăm, vino degrabă în ajutorul nostru cu puterea şi de viaţă făcătoare
Cruce, de goneşte vraja şi urâtul din casa noastră şi din sporul meu, din tot locul meu şi
al familiei mele şi al casnicilor mei. De aceea, ne rugăm Ţie din adâncul sufletului, ca
să-i ierţi pe toţi, Doamne, pe cei care au făcut rău, căci nu au ştiut ce fac şi îndreaptă-i
pe calea pocăinţei spre mântuirea sufletelor lor. Amin!

Apoi zici următoarele:

Pentru rugăciunile Preacuratei şi Preabinecuvântatei Stăpânei noastre Născătoarea de


Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci, cu
folosinţele cinstitelor, cereştilor şi celor fară de trup Puteri, pentru rugăciunile cinstitului
şi slăvitului Proorocului, Inaintemergătorului şi Botezătorului Ioan, ale sfinţilor, măriţilor
şi întru tot lăudaţilor apostoli; ale celor între sfinţi părinţii noştri, dascăli ai lumii şi ierarhi:
Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, ale celor între
sfinţi părinţii noştri: Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei şi Spiridon al Trimitundei; ale
sfinţilor, măriţilor şi marilor mucenici: Gheorghe, purtătorul de biruinţă, Dimitrie
izvorâtorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat; ale sfinţilor, măriţilor şi făcătorilor de
minuni fară de arginţi Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, Samson şi
Diomid, Talaleu şi Trifon, Mochie şi Anichit; ale sfinţilor, drepţilor şi dumnezeieştilor
părinţi loachim şi Ana şi ale tuturor sfinţilor Tăi, Mântuitorul nostru lisuse Hristoase iartă
păcatele noastre şi ne mântuieşte de toată vraja, ducând până la ziuă toate farmecele şi
spurcăciunile prin munţi şi codri nelocuiţi de fiinţă omenească.

Apoi zici:
Bucură-te, Preacinstită şi de viaţă făcătoare Cruce a Domnului, care goneşti diavolii cu
puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Domnului Iisus Hristos, care S-a pogorât la iad
şi a călcat puterea diavolului şi te-a dăruit nouă spre gonirea a tot vrăjmaşul. O, prea
cinstită şi de viaţă făcătoare Cruce a Domnului, ajută-ne cu Preasfânta Născătoarea de
Dumnezeu şi cu toţi sfinţii, gonind toate faptele rele şi toate spurcăciunile şi păzindu-ne
curaţi în toate zilele noastre. Amin!

Apoi zici rugăciunile acestea alese ale Maicii Domnului:

Împărăteasa noastră cea Preabună, nădejdea noastră, prietena sărmanilor, folositoarea


celor neputincioşi şi ocrotitoarea celor obijduiţi; vezi şi acum, în ziua necazului nostru,
pe noi cei ce cădem în genunchi şi cu lacrimi ne rugăm ţie, alungă de la noi toate
necazurile şi nevoile ce vin asupra noastră, întru această vremelnică viaţă şi prin
atotputernica ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie întru
împărăţia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru. Amin!

Apoi zici iar:

O, Prealuminată Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta ta


cea stăpânitoare şi atotputernică şi pe cei ce sunt în farmece îi ajută, pe cei asupriţi îi
mântuieşte şi dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ţie, că toate le poţi, când voieşti.

Preacurată stăpână Născătoare de Dumnezeu, care poţi face tot binele, primeşte
rugăciunile noastre, care se cuvin ţie de la nevrednicii robii tăi. Ceea ce eşti aleasă
dintre toate neamurile şi te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi
pământeşti, fiindcă prin tine a fost cu noi Domnul Puterilor şi prin Tine am cunoscut pe
Fiul lui Dumnezeu; pentru aceea eşti binecuvântată între toate neamurile, cea ce eşti de
Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii şi mai cinstită decât serafimii.

Şi acum, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu întru tot cântată, nu înceta a te ruga


pentru noi nevrednicii robii tăi, ca să ne mântuim noi de sfatul celui înşelător şi de toată
primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de lovirea cea înveninată a diavolului, şi până la
sfârşit, cu rugăciunile tale ne păzeşte pe noi neosândiţi, ca astfel cu paza şi ajutorul tău
fiind mântuiţi, mărire, laudă, mulţumită şi închinăciune, pentru toate să înălţăm lui
Dumnezeu, Unuia în Treime Sfântă şi ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
Apoi spui rugăciunea aceasta:

Doamne, Dumnezeul meu, Cel ce eşti singur bun şi de oameni iubitor, singur bun şi
blând, singur adevărat şi drept, singur îndurător şi milostiv, să vină puterea Ta peste
netrebnicul robul Tău şi să mă întărească cu bunăvestirea dumnezeieştii Tale învăţături!
Aşa, Stăpâne, iubitorule de bine şi iubitorule de milostivire, luminează-mi cele dinlăuntru
ale mele şi toate mădularele, cu voinţa Ta! Păzeşte-mă neîntinat şi curat de toată
spurcăciunea şi lucrarea diavolească! Dăruieşte-mi după bunătatea Ta: lucrurile Tale să
cuget, poruncile Tale să gândesc, în Voia Ta să umblu, de frica Ta să mă tem şi cele
plăcute Ţie să fac, până la suflarea mea cea de pe urmă. Că după mila Ta cea negrăită
să-mi păzeşti împreună trupul şi sufletul, mintea şi cugetul meu, biserica nespurcată de
orice cursă a potrivnicului. Doamne, Doamne al meu, acoperă-mă cu milostivirea Ta şi
nu mă părăsi pe mine, păcătosul, necuratul şi nevrednicul robul Tău! Că Tu, Doamne,
eşti sprijinitorul meu şi întru Tine este lauda mea, totdeauna Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi
Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

S-ar putea să vă placă și