Sunteți pe pagina 1din 320

17M.

fl 'TjrJSMA1\ll:'~E M02rn

Dedicil~ia

acesret Car1fi

se impiarte

la ~apte:

pentru N,e:H,

pentru J essica,

penti'u Dllvtd, pennu K~mie, pentru .oi, pentruAnne ~ipentrtl voi,

eel care

a til stat

ahituri deHatry pana la

.s'£ar~it.

C1 ii'll n,l\$cut~ rntim'~i A~n"m',~" $inge'r,a teci A m:intii iovit;lu:;a

Nesp us,a" Jaln~ca rortqri. F-llr,a .. ndurare ~i fa'm masura!

Din casa, nu din ta:ri, straine MaiutllitaruI nostru vine

~,j vindeca purol de ra .... ·~

VII. .' .... , __ IIl':V~ _ 0,;;, .!;U..w,a

In lup'ta singe'ros, avana

$lavi'~i sa fie zeii Putemici sub pamint!

A· '.' 1- -111' . ~ ,

__ IIJZl"ml ce, urn urma stllgat, tati~

Priveste pe ,E)opriii tji de 'p. e morminlt.

&. , •

. Indura ... te de flul tau ~i de-e ta mta.

Esclul, Hoeforele (PuTlrattlarele de prinoase) Traducere de O. Murnu tn Tragicii greet - Anro,iogie Editura de SG~U pentru literature ~illlfta,! 1958, pp, 13,f~135

Md,artea nu face decat sa traversese lumea, a~a cum doi prieteni tree marlle; t,diies,c vesntc unul in Inima celuHalt. Aceta care Luhesc ~i triHle~c etern trebuie sa .. ~i fie mereu prezentl unul altuia, legatura lor, oglindidi in acest pocal divin, este libers ~i. puri~ Acea.sta. este alinarea pe care ... o aduce prietenia, cact, chiar ~II. atunc,i eand. pde'cenii dispar, legatura ~i afecJ.iun.t:l ~.or este,;tn sen. .. sul eel mai bun, mereu prezenta $l nemurtteare-

Willial;Il Penn, Mote Fruits of Solitude

Ascensiunea Lordului 1 n tune cat

Cel dQ~ baTba~i apatura din s,e.nin pe drumul mguSt. tuminat de lunA~ la distanra de cativam~tnu!,ui de al~l. ,.Ramasera nemi§C8ti pre~ de 0 d.i:pa~ fiecare ell ha~h~ta Indl}eptata catre pieptul celuilalt; apoi se rocunoscura "i i~ varira baghetele sub pele:rine, pomind i:n:tr .. un dtm alett in aceeasi direetle ..

- Al Ye§d? intteba" eel mai tnalt dintre eel dot

_. Dachiar foarte bune, raspunse Se'Verus Ple~neala.

Drumul era incadra,t, pe partea S1i:AnsiJ de niste tufe salbatice pitlce, tar pe dreapta, de un gard viu malt .~l tUJlS; ell grija. Mergeau

I . I· l' • fl' 1 t .~ d' ~. ~ dt~' . tul 1 1

en pe enne e ,ungt .. ucuranc U"':I!,e ·Iu·'ep.:. gtesne or.

- IC,edeam c .. \(} s:a intarzii,< .zise YJ:udey ~ '[msaturile aspre ale kt:ei sale fHnd ·~aind luminate de luna, cand umbrite de erenglle copacilor pe sub care treceau, A tost ceva mai dificil decat rna ~reptam .. Dar sper eli va fi multumit, Esti absolut convins cit vei fi btne primit?

Plesneala th,cuviinfj din cap, dar nu intra tn amammte, Cotiti la dreapta" pe 0 alee la~., care dadea tn drum.. Oardul viu se unduia odata ell eiscontinusndu ... se til departare, dincole de. doua po~i impunatoare din fier forjar, care se ivirn deodars. Tn calea celor dol. Niciunul dintre ei nu se opri din mers: ridkam am4ndoi mana stAngi~ catntr",UD fel de salut, ,.i fr:ecura direct prin ere, ca ,i clnd metalul negru .ar fl. fosr din fum.

Arb~tii ·de cisa de p-ce margine·inabu~eau zgomotul p~ilor celor

d L·. . '. .' Y' .} ....... . oi uarbati. Se auzi ceva fosnind undeva, in dreapta lor: . ax .ey'~J

scoase din nou baghets, mmeptand .. o peste eapul tovarn~,ului Sill, dar sursa zgomotuluil nu se dovedi nimic altceva decal: un paun alb ea laptele, care se plimba maiestuos de ... a hmgul gardului viu.

-lucius·a vrut mereu sa iasa in evidenta, Pduni .. " pufni Yaxlev, bigandu .. ~i bagheta 1napoi sub pelerina,

- 9-

~ ., '" ~~p~'Hd ak·u dr ''['It· se p Iitea thsUtinge un conac Mri'ifoBI' iar pl.n ochiurtlc in funlfl. de romb ale ferestle~or de la parter sdipeall IH$h.' lurntnire. Undeva in grnd~natnltune,ca~a. care seintindea Il<tif\('nln d~e g~I'du~ef1U11 VtU 8U5UUlJ 0 fantina. Pietri~ut sft.:dUa Sl],b picioarele lOf, tn [mmp ee Y,2i>dey ~i ~[esnea~il_ s,e l,g-r'oe8!u sa aj,unga ft~ U~~l de hI intrare, care rncepu sa se desch~dl spre interior pe ,masur-a ce se aproplau, desi nimens nu pir\ea 5"0 fi atins,

Holul slab luminat era spatlos ,i somptucs aecorat" cu un envOI splendid acoperind aproape tntntr.eg:im;e podeaua de piatta. Fome .. relepalidede pe perert 'Ii urmareau ell om; iscoditor], in tirnp ce barba~U treceau prin dr1eplul Ior. P'lesneala .!il1l Yaxley se opriri in 'fa'ra unei u~i din lemn mastv care diclea'tn camera :alatumta,ezit9.J. 'lit pret de 0 dipa ~i" apoi, Plesneaia. tnvatt:i miherul de bronz,

Salonul era tiCS1[ eu oameni tacu~i, ~ezati in jurul unei mese hmgi ~i scnlprare, Mobila care decora in mod obi$nuit camera fUsese' iropinsa, la mtampla:te pe lin,ga pereti, Lumina venea de la £liceri.le can! trosneau i:ntr .. un ~ernineu frumes de, marmura, dea .. supra canna se a:fl;:a. 0 oglfnd~, peleita co AUf,. Plesneala ,i Yaxl,(!y zabovir,am p.rag cate'V'a clipe, Pe rrulsura ce s€ acomodau eu lipsa luminli" privireale fu atrasa in sus, ditre eel mai straniu detaliu din peisaj: 10 slluera umana apsrent in~t~entA, suspendata cu capul in jos deasuprameset rotindu-se incet, de parca at' fi at!mat de 0 funie inv1zibila, §,i re,flectindu"se in oglinda ,t tn suprafata, Ius,nuita, a mesei de dedesubt Nirneni dintre eei aflmti tn dreptu] acestei priveli~ti neobi~nuite nu p~rea sa, .. i des vreo fmportaIl'ta, in afara unui tinar palid, care se nimerise exact dedesubt, El parea sa nu se poata abtine $l nu trecea niei unminut tmi sa mai arunce IC-a~e 0

• , •. _'I! ~

pnvire In sus.

, - Yaxley, Plesne ala: ! se auzi 0 voce stridenta din capul mesei.

N- "." ul j" .... . .

u mal avean m t '11n,tatz:ta~l.

Cel,ca_re vorbea era pozitionat chiar in fa~a. semlneulut, ssrfel i~cat noilor veniti le fu greu la mceput sa .. i disdngi altceva decit silueta, Totu,i, in momentul in care ajunsera mai aproape, putuni sa. .. i observe chipul span care Ii srralucea in tntuneric, ca al unui ,a_rpet, cu fan~e in loc de nari $1 ochi rosietici sclnteietori, cu pupile verticale. Era atAt de palid, thctit pares raspandea 0 lumina sidefie.

S '\'t'IIIII!oI, .~il.·i~ zist" ( ;'ap, .. dp .. Men, arflliind snre I. cul ·d' .•

, . I .. . -. __ ' -I' ... ,) ... 1 U1 Ur!..mpr:.

su, YUli;_h.·y I~ n_ga llnlnhU'v.

Il ~.:i dO'i ~l~"upilnll~curilc '~nr~ le fuscsern indkab:. Apronpc' toate prh . .oI'l'i le S,!f' fllKnr~ asupra lul Plesneals ~i tot lui • se a.dresi 1tvtai (~Hr",d{' .. MtJrt.

-Oed,? .

_ Slapanet Ordinul Phoenix inientionea2a si.'ilmute pe Harry Pl1ittet d~n locul unde .se aila acum tn s'igulan~~ sB.mb~ta viiroare

•• I

la Id,derea noptu.

in jurul mesei, interesul crescu in mod vatHt: unii setndteptam despa,te'~al~H lncepura sa ~e :foiasca, ochii fUndu .. le alin[i:~i in direc~ia lui PlesneaLa ~i a. lui Cap .. de .. Mort.

_ Simbltna .. ~ la caderea noptH, repeta Cap-de .. M,ort.

PUpilele sale rOfU se pironira cu at1ita. ardoare asupra lui Plesneala, tncat unit dintre cei care erau de fata se uitari. tn alta partie, de teams sa nu fie pirjolitl de cruzimea carerMbAt~a din atiancuri., Cu mate aeestea, Ple;sneaM: se uita calmin ochii lui Cap .. dle~Mort $icll dupa.'C81tev3;,. clipe, gU[,3; iip,sita de buse a acestnia se chirci intr ... un fel de zambet.

- Bun.Escelent. Si aceasta infonnatte vine, ....

=De la sursa despre care am vcrbir, spuse Plesoeala. - S··t';'p~-'" ~

__ . i:l~ _' dll"",.

Yaxley se aplecase in fa~, ca sa .. i vadi. mati binepe Gap~de .. Mort ,~i pe Plesneala, at1atil La eelalalr ,ca:pat al mesei, Toste, fetele se int:oarseta cltre el,

- S'tapane, eu am ausit altceva,

y axley ~~epti) dar Cap-de .. Mort nu rosti nici un cuvin:t, asa ca

t,i [ua.libe'rratea sa continue:

- Aurorului Dawlish i .. a. scapat ca potter va fi mutat pe data. de treizeci, in noaptea de dinalnte ca bitatul sa tmplin,easci saptespre .. ~.f:ce ani ..

Plesnealazambea.

- Sursa mea ml -a spus cSt se pune la cale Iansarea unci piste false,. despre asta trebuie sa fie verba, Mai mutt at sigur ca Dawlish este vktima unei VIaji Coofundus. Nu ar fi pentru prima dati, se ~tie ca este susceptibil de asa ceva.

- 11-

S(,'lp int. .. fl' nslgur. D~,wllsh [',:,.r~u toone siRuf, jtJ!;(! Yaxky. Fin,~'~I" ca pllrt.·iu sigut'" daca fusese vlctima u~c'iVraj~ . Jonfun .. 'l{US~ Sflu~e r~"e~[l "al:t E1ll te asigur, Yaxlev, cae Oficiul Aururilor "'ll va nud juca niciun rel itl(.l'rQ~ejarea lui. Harry Porrer, Ordinul crecle ca avem SpiUfli la minlster;

-lnse3lnna cii 3. nimerttso tI'l Ordinul cu eeva, nu? Sflttez:i un barb at indesatt care adrea. la mica! d is,tan~ de _ Y axteV; el t§Se pe

infundat:e ~.i c·a-fEVS dlnrre eel de la masa lunga t1 Imitara. "

Cap-de-Mort nu r,ase,. iiipUmba privtrea de-a lun.gul'corpului care sa'lnv:itteSJ, tncet deasupra ~i 'parea cufUnda[, in g.krduri.

- Stipfule:; continua Y.rudey, Dawlish este de Jl8.Iere ea 0 'fntre:a .. gi e~cadr,Ha de .Au(ori Via! fi implicata tn transferarea baia.tului. ..

". Cap .. de ... Mort ddicl amana mare s;t·sJbi ti .. l reduse pe Y~ley la racere, acesta aruncandu .. i acurn priviri du~mBnoase, cind n vazu cit se fntoatce Iar catre Plesneals.

- Unde VOl aBc-uncle baiatul de aici mcolo?

- La unul dmtre membrii Ordinului, zise Plesaeals, Confonn

spuse]or sutsei, casa bel1,eficiaza de toatemij loacele de protectle ale Ordinului Ii Ministerului Magiei la un loco Stap,fule, cred ct\ nutl vom putea csptura (J.d,ata ~juns acolo, desigue, in afara cazului in care va cadea ministerul pilla simba.ta viitoare, dandu .. ne poate ocasia :ii.i descoperim §i s.li desfacem desrul de multevraj i, penma a trece ~i de celelalre ..

- Ei bine, Yaxley? strigi Cap .. de-Mot:[ din capul meset, 'in drop ce lumina foculu.i stielea straniu Tn ochil sai rosii, Spune .. mi, va ddea ministerol pmxa 8~mbata vtitoare!

Teare capetele se mai intoaneta 00 dara spre Ymdey; el i~i tndrepta umerti $i ztse:

~ Stapane, am vesti bune tn aceasta privinta. Am reustt« en mare difie:ultate $1 eforturi eonsiderabile - sii arune un Blestem Imperi,us. asupra lui Pius Thicknesse,

Multi dintre eel care stateau in apropierea lui Yaxley piruri. impresionaj], Veclnul SHU,. Dolohov, un barbae cu fata prelungi §i schimonosita, 1l hatu pe umar.

- Esre un tnceput, spuse Cap .. de-Mort. Dar Thicknesse este un singur om. E.ste nevoie ea Sc.rimgeour sane inconjurat de oamenii

~ -- 13 --

ui'~lH~ Illhllnh' .. "U uu Sd at ~.'nUl"l. Un Hl·U!'rU i.'IoI.U .~. .'" '

I ~ " i'II! Hi VI.t\d I' 1111

Hu!m ul u!.ln UIl! l In~IJ'llri.

Da. SI apfinCr,'uln tOst·, d.ar tint,., Ci1 ,ocf a~ ben'''' t. - 1,

"'. ,__ ,. L 'II "-. _, _. I·iftf ~mentUm'l ut:

Puucn" ill V tl:;tl ~\1'l:!.1 eg.)u()[ Ma,gu;le, Thtcknesse in- t j!. ''\ xJ

,. . .,'; • . _ _ ro.., ,. • .' r.a In m( re,gu ..

Inl m C'1.)nt3,Ct nu numat cu UlSU~l mlnistru], Cl ~i cu ~fH tu ...... r'

_ . .... ~ . • '. ~' . -!.~ or ce. ..

ludalre depa:rtalllentre- a~el<nunu;ltle;ru~uL Ac.um" ci avem sub control

un nHcial ~U1~t de ~us",p'!IJ~~cred, ca ne va fi usor si tit s.uOjugfimpe ,," .. lalti, ca ~,poi toti s~ c~?iucreze pentru tnlaturnreaiui 'Serimget:):~

- Atata timp cat prietenulnostm "Phicknesse nu este descoe'

J}_'. " 'I, 1 ," d 1 . p nt

irulintre sa li d a'tT~S fl_ ~e_ \C~t,_a 't~ ·.e, p:ut-ea -Uilr zise ICap~de~MOtt; in

orice caa, este plUlfln probabtl ca mtntsterul s,a'cada in mainile mele plna sambata vHtoare. Dace nu. ne putem atlnge de biiat la des,~ nnatie, arunci va trebui $,aactionamm timp ce calatorqt-e"

~ Aiel suntem in avanraj, StBpane, spuse Y axtey ~ care pjr"t;8. hQ .. tarat sa obtina, mscar -0 fanlma de aprobare, lnmomentul de fata, avem mai rnulti oameni tnflltrati in Departamentul de Transport Magic, Vom afla imediat dace. Potter va Aparea sau va folesi Re .. teaua Zvrr,

- NU\19. face nici una, nici alta, zise Plesneala, C}rdinul eviti orice mij lot: de transport care este controlat sau reglementat de mi ... nisrer, Nu au Incredere in nimic din ce are I,egatura cu locul aeela, - Cu 'Qtatmai bine, spuse Cap .. de-Mort, Va. trebui sa chlatoreas .. ca to spatiu deschis, decl va fi mult mai usor de capturat,

Cap ... de-Mort mai arunea Q privire catre cerpul care se tnvartea meet ~Ii adauga:

- 'Ma vot ecupa eu tnsumi de baiat. S .. au facut prea multe greseli in ceea ce n priveste pe Harry Potter. Unele dmtre ele au fost ale mele, Faptul ca Harrv Potter esre 'In viafa se dat:oreaza in mal mare misura greselilor mele, decat victorillor lui.

Oamenii din jurul mesei tl priveau pe Cap .. de .. Mort tematori; j udecmd dupa expresia tor, fie-care dinrre ei parea sa, .. ~i faca probleme ca ar putea fiinvinuit pentru faprul ca Harry potter ~ inc.a viu, rosa Cap .. de ... Mort vorbea mai mult ell sine decat cu ei, adresandu .. se in continuare corpului inert de deasupra sa, .

~ Am fost neglijent ~iJ drept urmare, am fast ocolit de noroc ~1 oportunltate, Asta duce de rapa pani si planunle eel mai bine con ...

:-011 uh \'. Dar WII in",,} rat din gfl'~ ·U. 'nreic~ lucrur] pe car' flu lC.ll'\~ I,d '-gc:un p:i'n~' ucurn, Harrv r'oUe,r trebuie ~{t Inu.ara de m;'}ru.. mf,:fj ~l Ilf:1 VB III

DUptl ce ncesre cuvinte fum. rosrire, apr'()Qpe rca un rasp'IJI'ls s

- b ~ - ~ d' d 'd d , e.

a:uzi brusc un v8i<etlvem:i,tJ;t .i~vo[~1I: ,:In ' eZh~' ~i- e ~'i dUIe:re. Multi

d~nrre cei de la masit se IJJn:am m J06"spenatl, pentru ca vai.etu~ parea sa {i'venlt de' '5ub picioa:r;ele lor.

- - Sobo, sise Cap-de-Mort, £ani nicio schimhare tn tonul sau calm ,i meditariv, in timp ce nu .. .,i desprinsese inca ochU de la corpul suspend'at. Nu ',fi,..am spus sa ',at grlja ca prizonierul nostru sa pastreze Un i.,rea 7

- Ba d~dat Sti.pane~ zis~ cu respiratia ~n[retiial'ra un omulet scund, af~zat pe la jumatatea mesei, cafe alune'<::as'el3!tat demu1.t 'in scaun, incj;t,b primavedera, locul parea sa, fie- liber, Se OOica gra_hit ."i i~,i tn, fuga, lasand in unna dear 0 biz-ara sclipire argintie.

- Dupa cum spuneam, ,continua Cap' .. de-Mort" uitandu .. se din nou Ia chipurile tensionate ale adeptilor aai, acum mte1egmai bine, De exemplu~ vatt-ehui sa tmprumut bagheta unuia drtLtre: voi mainte de a ,rna duce sa it omor pe Potter.

,eel din iurul lut ramasem inmarmuriti, de parca, Ie .. ar fi cerut impruDlur vreun brat" sau cine ,~tie ce,

~ ·Niciun voluntar? intreba Cap,.de ... Mort~ Sa vedem, .. Lucius, nu vad de ce.ar trebui sa, mat al bagheta.

Lucius R,eac[edin~a. ridlca privfrea, La lumina focului, pielea ti parea galbena ca ceara, iar oebit Ii erau adancifi in orblte ~i aves cearcane. ,Cind vorbi, vocea i se auzi ni~,ita:

' ..... Stapa.ne 1

~ ~heta" Lucius~ Vreau 5i ... mi dai baghera tao - Eu ...

Reacredinta se uita leu eoada ocluului Is sotia sa. Aceasta privea drept tnainte, la fel de palida ca si el; avea p:nul lung it blond dar pe spate, iar sub mass, degerele ei subtiri il straruera pentru 0 clipi, de incheierum .. La .atingere.a ei, Reacredinta r~i varl mana tn inr:erioruj rober, scoase 0 ba,gheta Ii i .. o dAdu lui Cap .. de, ... Mort, care o ridica tn fa~ oehtlor sail ro~H~ examinsnd .. o ell atentie,

- Din ce este]

f lilt uhu, St.:,p:llll.·'. ~UllH RC~R·n:dlnt~. ~l ,mh,· .. nt~U

F :lgIHl'Ot.., fragment din inirna de dragon. Run} spuse Cap .. de .. Mort,

Scoase b. tl,flhet:a sa ~i le compara lungitnea. Lucius R· . .J' .. _.

. _ ' ... "~ ,_ ,.,' , , . ' " ,eacre-Ull1ta,

t-lcu II ,nru~care ~:ll~ol~t~F,a; pe:n'tru 00 frac,Uune de se,cundl, pi.tu ca

se a~,[epta s~ ~rl:~l,ea,~c~m '~~lmb b~a~het~ lui Cap-de .. Mort. Cap .. de ... Mort sesea gestul ~l ?chu 1 se marlni dUticlo$'.

~ Cum sa:..ti dau bagheta mea, Lucius? Bagheta mea? 'Gafiv8 rase-r,a, batiocoritcr,

- Te""aro,lasat ttl"~ibertate,, lucius~ §l nniti este de ajuns] Dar am obse~a:c ~a tu "i familia. ta nu pareti tocmai fericiti in ultl~ vr,eme ... , Spune .. mi, Lucius" '€J~' anunle te deranj'eazl laprment,a mea in casal tal

""" Nimic nimic, Smpane!

- Lucius minti de inghea~a apele.

Vocea calma pjI,ea sa se auda ca un suierar, chiar ~,i dupa ce gura necnrtatoare 1ncel:i sa se mai mitte. Unul san del vt·3tj'itoli abi91 fieu~ira sa .. ~i, teprime tremuratul, cind ~ui'eratul tncepu sa. se audi din ce in. ce mai tare; ceva g_lieu se taqaia pe podea.rpe sub 'mas a,

Un sarpe urias iefi de acelo ~i se catar.a meet pe scaunul lui Cap .. de .. Mort, Se tot tnal~a" parind sa nu se mai termine, ~i, pfuli la ~~ se opri pe umerii Lordului; era groscat eoapsa unui adult, iar oehli cu pupile vertteale nu clipeau .absolut deloc, Cap .. de .. Mort mangai,e animalul oarecum absent, cu degetele sale lungi ~i subtiri, fira &8: ... ,i Ie ochii de la Lucius Reacredinta.

- De ce este oare familia Reacredinta ata,[ de nemultumita de rolul pe care flare? Nu este revenirea mea" faptul cA am ajuns la putere exact ,ce au sustinut d ~i;oOau dont cu ardoare in toti anit a~tia?

- Desigur, Stapane, spuse Lucius Reacredinta ~i t~i ~terse buza de sus de transplrane cu mina tremuriMa. Am dont ... o ... §'l 0 dorim,

A ..~ , I •

In stanga lui ReacredinJa, sotia sa incuviinfA din cap, straruu ~l

cu raceala, evitand sa se uite La Cap .. de-Mort ,i la ~arpe. in dreapta S3j, Draco, flui, care se tot holbase pina atunci la corpul inert de

IIc'L"asufll';'I" 11 .. funen pe hid" 0 privtrt: 1~~. Cap-de- M~)rt, uSJ,t l~i rnlo.l.u·!iI~ cnpul :imediai!:, fn:b,TfOzn de un pusibi] cOntact vlzuaL

- St,~pl}1net spuse o fern,e"e brune[a de la ,jutnatat,ea mesei1 c:u vocea :su,hrrum.nta de emotie, este oonoare ~a v;}.ave·m atcl, in 'l:QSa 6tmiH~~ nossrre. Nu e'X.~sl1l pIicere'fnaj 'mare.

Era ,a~ezan'i alitLJri, de sora et, 181 fel de' dik:r-itli ca infali~ate" cu p.aml ei brunet ~i cchii strajut~i de pleoape grele, cum era ,i 1n pdvlnt.a comportan'lenMuij, tn timp ce Narcissa statea dreapta ~i impasibHa, Bellatrix se apleca lnapre ICap··de-Mon C3.'[ pute-ade multJ de [earnS ca ni§te $1 rnple cuvinte n-a 3\jllta.U pres mull aa"'~i exprime m,atea darin~a'de apllopi.ere"

== Nu exisfi placef,e rnaimare de a,tat~ Iepem C:ap~de~Mon1 cu capul aplecat putin rntr~o parte" cercerfmd .. o pe BeUatrix. Venmd din·partea, ta, Bellarrix, asta tnseamna foarte rnult,

Benatri~ VO$i ~i ochtt 1 se umplura de lacrimi de inc,8ntar-e. - Stiipmul meu ~tle ea spun doar puru] adevat~

- Nu ,exista pJaceremai mare de a.d:t. ' .. ,c,hi/at ~. in c'omparatie

cu fericitu[ eventment despre care am auzit 'ca a avut loc m familia ta sapmmma aceasta?

Femeia il privi fix, cu gum mrr,.edeschisa., in mod evident nedumedta.

- N u ~tiu la ce te referi, Stapfute",

- Ma refer 13. nepoata ta, Bellatrix. Si 1a a voastr,a, Lueius ~i

.Naricisp;8l. T ocmai ,5 .. a easatorit cu vhcolaculRemus Lupin. Trebuie sa {iti nespus de m§ndri..

~ ,

In jurul mesei se aw:i 0 explozie de tisete batjocoritoare. Multi se a.pJecara tn fata1 schimbind privtri voioase, c§tiva batum co pumnul to masa, Sarpele eel gigantic deschise gura larg, iuier§nd furias., deranjat de zgomote, 'lOSia Devoratorii MartH erauarat de incanta~i de umtltrea lui Bellatrix: $i a famtltei Reacredinta meat nici nu tl auzlta. Chipul femeii, Imbujorat nu de mult de bucurie, devenise acum de un rosu neuniform, umJindu .. se,

,~ Nu ne este nepoata, Stapane', striga ea peste suvolul de msete.

Nol - Narci.s.sa ,i cu mine - nu am mal vazut ... o deloc pe sora noastra de cand s-a mirira't cu Stinge ... Milul. Coptla asta n .. are nicio legatum cu noi, 13. fel ca ~i dihanta cu care s ... a rnaritsr.

1

- lu ce "". -I, llmcl1.,r inn~I' ..• , CJdPJ"l~CrM'{)rl' I:.i cu (. . ;0:.

"II ~ . J .. nte Cf,I V"h I

i'ncer. vocea S~'1. rcu:-,i sa rScZhatil prin mU'''im- .,. .. , d' • h· 'd " .~.}C ..

. 'Ir .. _n .... C lU 1I1CI~ •

hlUjl'ICud. s<l at ,grij'~ de puB ~~

Anluzal,uentul cre-scu; DrBCtl _ Reacredintl ifil ridic.a . ,riv'--,.

" ;...ill; ~ '" d - acest .". .. 'h P ~rea

fngrozl.t spre ta .. ",l sa,l1l, aU": '. ca 1~1 tlnea oc, i l flXat~ 'm poal' ia

apoi ?nt§lniplJ!'lvit'E:!I mamei sale, Aoeasta da:tlna din can a,"~ ~.,r

.,' .1 . . .',.. "fi t~ prOO,pe

impercepttbit " aper contmua sa nxeee cu 0 privire mex;ptesi'Va

peretele de vizavi.

.~ AjU1_~,ge! spu.~eCS!p ... d7 .. M~rtt izbind ,arpeiefurios. Ajunge! R§setele ,amu~rr;a numaidecat.

-Multi dlnne arborii nO'Itd geoealogici cei mai V""'C·h,i ""U '."-.*'

~. I!. 'Ill ' UJI:h

intestari in decursu] timpnlui, zise el, tn timp ce BeUattixil privea.

rugaro'f, CD respiratia tdiata. Pentru a vi ... t mentine sanato§i pe at VQftlri, rrebuie sa retesatiorenglle uscats, nu ... i a~a?' sa, taiati. partile

•. ~ ~ "'. 1 1 't

eare amenmta sanatatea ceior a te,

- Da, Stapane, ~opti Bellatrix, iar Qchii i se umplurll din nou de la;crimi de recunoftin@. Cu prima ocasiel

- 0 vei avea, spuse Cap' .. de .. Mort. In (amilia ea, ca ~. in toota

r .,' , " ........... ,t !l::,.. .. - ..... ,.,1 . . =-"£_. ~... ~ ... d

. umea. .. VOID mia .. ura parazrtu care 'ne tnrecteaza, pana can '., nu

VOl mad, famane de£8t cei cu sange adevarat.,;

Gap .. de-Mort fidica bagheta lui LQCius Reacredintii, 0 tndt-ept-a direct catre silueta care se inv§rtea suspendata deasupra mesei ~i 0 mi~d scurt, Silueta prime viata, scoase un geam:at §,i tncepu sa se

b ' Y "" • 1.:i:. •. • ibil

:i!:. " ata ttl mste egatun mvuu t e~

- Severus, il recunosti pe oaspetele nostrul rn.trebAt Cap-de .. Mort, Plesneala ridica ochii spre chipul rasnrmat, Acum, tOli Devoratorii Mortii se uitau la victlma, de parca li s ... ar fi dat vole sa i~i manifeste curiontarea, 'Cand se intoane cu fata spre lumina foculu~" vocea femeii se auzi sparta ~ ingrozita:

~,Severus! A.juta,..m,a,l

- A, da, spuse Plesneala, tn timp ce prizonlera se mvarti tncet,

mapai Cll spatele La el, "

- Dar tu, Draco? tnrreba Cap ... de ... Mort, mingiind botul ~arpelUl

cu mana in care nutinea bagheta. .

Draco dadu hotitdit din cap. Se pares ca nu mai putea s-a se uite

la ea acurn, CQ eta treaaa,

. "I l,"1 l"'Il'oiesoa~"n, alse (~~p .. d ·~M( U'I. P in r I

l'~.u· HI n ,ut il\·U~·'1 • I' _ ._, " r ' • '. " _., •

" "t, - I, lU sr lu till. seara ' cr..:fJI~t I 10 ijvt:,npnnt re [I()I Pe

.It', ' •. r duur' VLl'l ,If r .. ~ -, r., ., .111'- s-' . I H

R 'r ' , ... nre "1 "'n~d:at p HI"'- de. cur~nu a ,Ctlail..B t)~W~nt"

"'f rt 'r \' u r )i.ue" 'b. ' " '" ,r- ' "

~,.l. - - roo _ , •

Ii.~C' r'd~lgic!, F~unl(.~CC ,~m V,.a.jit~'rH: , ~,," ,,' " " '_, _

... . - ',uc'l, ,'''';i--V·,. s.unete.n [urul mesen, semn ci lumea intelt;-

Sle :'-UJ:nU:1I Clht" C~ - 4! " • __. _." ,

.' (.... c ',n"'em,e D],asiva o$i cocosata cu thnt.l SSDU~ltt1' rise 'Pe ,st"s'(',. ',I Ie.,.. ~

fnfundace. ','I, ,,',' , ... _ , ,'", "',,, .•••

_ Da ... Doamna profesoanl Burbage i-a (nv.atat pe copur vr~ ..

• " . ~ • , '.i5i'J·l- [,h.-:I'f"Qlor ronal desp re lncuiatL .'. cum nu sunt 'ei atat

Jltoruor ~I V,tg ,V(1il.~ , '.

de diieriti de not, · . _

Unul dintre Devoratorii Mortii scuipa pe 'podea. Chadty But~

bage se tnroarse din nou eu fara spre Plesneala,

- Severus.v. te tog. ~. te rug ...

- .Lini~te! spuse Cap .. de .. Mort, mi~ca:nd iar baghera lnt

Reacr,edintB" tar ICharity tacu, de parca l s ... ar fi pus un dilu~ .. NemulPlll1ita de coruperea ,i contaminarea mintilor copuler cu pureri vfajitore~ti, doamna ptofe,soara Burbage a scris, siptfun.§na trecuta, 0 piedoarieinHaca:rata in apararea Sange ... M.aHlot~ in Profetul zilei. V[,ajitotii., scrie ea, trebuie sa aecepte acesti ho~i care Ie fur! cunosnnrele ,~i rnagia, Diluafea s3ngelui pur este, dupe parerea doamnei pr-ofesoare, 0 impreiurare toarte dezir.abila. ~ .. mai

t A

mutt ca sigur ca ar vrea sa ne tmperechem cu totii cu Incuiati.i. san

cu varcolacL ~ .

Nimeni nu l,ase de data sceasta>- tn vocea lui Cap-de ... Mort se distingeau clar furia ~l dispretul, 'Chari tv Burbage se 1nvirti ell lata spre Plesneala pentru a treia oara, Lacrimile ti curgeau ~;iroaie in ~ar. Plesneala Be uira la ea, perfect lmpasibil, Tn timp ce aceasta se Intorcea incet tar cu spatele 1a el.

- Abracadnbrq".

Sclnteia fUigerului verzui lumina fiecare colt al camerei, Cu un ~omot asurzitor" Charity 'cazu pe masa de dedesubt, care se cutremu ..

;;: ~ sclttait ingrozltor. Mal multi J?ev~tori ai Mortii se diiduri _1~POl cu scaunele. Draco se prabusi de pe scaun pe podea,

- Cina e servita, Nagmi, zise Cap ... de .. Mort tncet ,i sarpele urias undui ~i cohort de pe umerii sai pe suprafata lucioasa a mesei,

I kU1)' ~,allger;]. Tinandu .. ,i mana dreapti cu stanga ~,i tnjurand tn ~lnd~ decschise u~a de, 181 camera ell uma~l. Se auzi un 'Zgomot de

Ponelan spa.I't: calca5~ pI::! 0. cea~ca cu ceai rece, care se aHa pe J"05

. I . ,

in rafa u~u camerel sa ,e. .

C- 7

-- ellii II'· -

Se uidlID jur, dar holul casei din Aleea Boschetelor, numirul

pa:rru, em complet got P~ate ca ceases de ceai fusese lm ret de capcanj lngenb:)asa a lui ~dlley,. Ttnand ridicata.. m§_na care sang era, Harry strarue bucatile de portelan eu cealalta mana 'si Ie anmca in. to~ul de guno,i deja plin, 'care se zarea. dincolo de usa camerei sale. Apoi merse cu pasimari pilla la baie ca ,sa-~i bage d~getul sub apa rece,

Ce lucru stupid.jnutil ~i enervant la culme~~., IDCa patm zile in care nu avea voile sa faca vrcij t. .. ' Dar trebuia sa, recunoasca faptul ai taierura aeeea de' la deget 1 ... at fi dar gam. Nu tnvatase' niciodata cum sa repare raru ~i acum, ca se g§ndea mai bine - mai ales in lumina planurilor sale pentru viirorul apropiat -, aceasta parea sa fie 0 lacuna destul de grava in educatia sa mag'i,ea. PunBndu ... ~i in minte sa nu uite sa 0 intre'he pe Hermione cum se facea., f0108i 0 rOlla mrr:eaga.de h§.rtie: igienica penttu a ~terge cat mal blne ceainl, apoi se tntoarse In camera sa §i ttanti usa dupa el,

Harry i9i petreeuse toata dimineata golindu ... ~:i de tot cufarul de ~coala, pentru prima oari de C§nd il Llllpachetase, ell sase ani in urrrui" La inceputul,celorlalti ani scolari, cotrobaise repede prin net sfertud din continut ~i tnlocuise unele lucruri san Ie schimbase cu altele no)", las~d 0 amesteeatura tie diverse alte Iucrurl pe fundpene vechl, ochi de carab~, sosete desperecheate careIi rama ... 5eSera mici, Cu cAteva minute in urma, Harry t~i bagase mana in mijlocul acelur strar ~i simti deodata 0 durere putemica in al patru ...

- 19-

r a, 0 r I' <:' J'""""IJrf' dnJ ~i~!.!I (etmse JC"3C!ulo, v4ZIUCUfV1

t.~.rl It·t.~ r \n' ~I nl~lna ~"'''I" !

tl 'n\.ll~ sd:n~lt.". . ,~ "~ , .. h· d-

.. • '" 0 L"lfIr CU 111'1'11 mUl~ldi precau] Ie, . mgenunc e m

,~ cnn[lnY~, tr1:.'1IQ,., u~ • . , ' ~." _, _ . __ ..

1'1. ~ 1§f1gli c~r. J'lipai i~di$,j h.ln,du[ ~l, dUp-d .ce scO'~.!S!.! ~ Insrgn~

\' '1'n:. esre p.ilP§i3 l~lbi ah:ernand fnne Hall .Ced~c p!~:Qry! ~l LI H ,1 T.,."._1"f "(part <::1 UZ31 ~j un, m,ooahon,de aUT, u, Cftre

rdlll [",(lUff,. un .... li.." ltr ~,

_ .ascuns UIl !Jj[efe~ ..5e:!1l.na't -'uR.A.B." p {~esc~en .l·n s~~h

margiru:a~lJ.ttra i!l C3):~ se ~ru8se. 0 [eclJ"O~'~ ~me~ul[, .. Era 0 b-ucara de dlRd ~enrim-em din flgU~da f!l'.rmocfllB pe ~ar~ l~~ d<\duse n~liIJ ~Ul.'1Ue murise, Sirius. Hour 0 l1usc~eop'an(2_ ~~ I'!pa~ cu gl!<i.ji prin cutlr dllp~ te~FIJr, d:;u;, din ulumul cadau pe ,c;:~. tl ~ri~j~ e'i:t fa nasal sliu, flU mal rnmasese nlmic a~:tceva Tn ,Ilia:t~, de snda pisait!i 'c:a_~ ~ Jip:i$e' de Qelelalte luc;ruri ca un snar de selipic],

Harry se ddka ~i ·c:;r.:8Jni:ml bl.)cam neiegu]a_~ hi. care se tiUas.e, dar :on \'~Ll.l dec.ijr refleXIa pFopriu,lui ,(jchi~ verde s:ci;nreierQr. ApoJ pase buesra peste e_x)emplaru l din Z:LlJa aceea al Prof'e~uJui .~rile.ii' "GIlI'@' nlmi:isae n~iri~ :p~ _P1Jt" ii tl1c~J:CiJa··"t qo:nfrt?~@*_¥u'V\oiul ,'SiJ1!iit de aIl1intiri nepJacllt'~ regrerele amare $i [los.taigia pe care ~ me nm:tse buc.aa! de 9g1ind'i. llJiind cu asalt .resClJLgunOtlie~r din ICUia&;,

Mai necu mea 0 om pililA U gull complet, arunca obiectele iull~ dlei sona resnd pe ,~e-goriI" dup.i ,Cat de folos~toare aveau sii ... i fie de acum lnainre, Robele de vaj'that ~ 'pe ~ooari1! ceaunull pergamenr [ere, penel,e de ocri,$ ii 'majOlica·tea m~lelor emu s.tringe·!fl'tr'-UR colr, ~nm:J.a fibsaite in ur:tm1. Se "milNba, 13~ urman s~ facii maru~a' ~i - ,ch~u.l sau,cu ele: probabil ca. aveau. m le aida tfl.lniez clQ nQapt~;ca

~ n~te' dOV'eZiaJe' unei ceime terrbHe..- Hainele sale fncuiat.e ~Ie~. Invizibilii, 1ErUSa de tacut IPOtiun.h ml!lmi.te !cart-i, albumul'~~ - II pe care irA cladl~ Hag~icl oda$, lootean.c de scnsori ,i _e .Wi rosoe;fj knpa.che:~te .din nou ina-.un rucsac veehi,

Intr bmunard' L .. ::\ oR .

•• - --' nn ,11iIlp;t e.rau Mfa ~'nrenga_rilQr ~i ,medalionuJ. cu hi ..

semnar nR-A_B.~ fn itl.1ieliiol. Med.alioutDJl ocprpa acesr toe de

penuu 'CliJ era; valoros - n IJ tX ;.~",..a'O' b . d-' .

- _ - - - . I)~D; U! .1, , sm, ,. U':I once punct

e ~ IlW[ l-a·i fi PlLvit-. en pentru p.fe~d p.],a'ti·[ ca ~l obtini, 1 rnm~ decaf' un teanc mid~01" desiare pe birou lio.p

. Hedwn: ~ citC' un 2iar PCn'hlll fiel:a~c :d pe care I)

~:I'!'Ga.se: tn AJa::a Bo.schctt'~or VMa aeeasta,

Se, ridica _ de ,PC _po:i~. se ll'lUrue *i ~ Ill$: \11. 'o11)O'u. l-\ed""i-g 1l:1i~ J'le:m1pla. ~n [LCnp ce H.my iru::.uP!J ~ rurru~ _ ~

d t.; Ii ~1'I.1 - 1 lm1i~nt.

arundinJ 'U.r-t.e until witt: unu peste Wbmadll de ~noi~ bu.fni'l;a

dqrmea sau. se pre~ Q doanne; ~ Silpilrata pe Harry pentru ta, morn~m.n\l 0 \b S<l petreil.c:!I doar foan:e. put-\in ~~m:p afn.ta dim ((I"ivie.

Cind se -a'Propie de numen~k de b '!lfi~~rul tmn,G.u\u~. Harry inc.etini, cAurnndl!t~\ pe unul imlJm~, c'3'lie ~~~a dJ.ElI.'Ii~ l:1.1 ~Yvt limp dupa c,e S~ 'i'nro-tsese in Aleea &$c~~lcr p!'ntru P!;:ll1iI2CGfl;iI. \~m'il; 1,1 ad.llSe ~_roinre a\ pe c.o~rdJ em un n~tu mit despt-e demisia l\!ii Charity Bw;b~e, 'pr-ofesoara de StudU. Ae!i.Fe i~i. de 1~ Hog~

w~rtS. U .51, m sffiriit. DBChiI!nd la pa~fia lie~e lie ~ \a, birou 'Ii '[i~!!'i:ti an:i.co~ul pc care n dut3.$C..

IN AMIl"ll1REA LUI ALBUS DUMBLEDORE,

de EtplUas D~

- 15 -

~---------------------------------

errni.n.a de eittt, dar cuntinua sa priveasCi 13 -fotogrn:fla care " necrolngvL Dumbledor,e zam~ binevoitor, ,8§a cum Ii de I~ d:rr cum ~' uila ~~ S$l ~ deWi~.pm ochelarilor tn

. !tmllurtfjl! didea ,Impr:es~a ca Tl ekcamlrleau pe Ha:rrvt ~

em amC&tttalj cu genrimt;rltu~ di em @M€!CUtn wnilir.

"j~ necm]~!lJ~, crooca d n CU~CU$e dl~s,tul de te: ~(i, dar, de dtnd 11 c'itise, Fucsese nevoit £a accepI: c.r.lnOSC· ~u aJe~~rar. Niciodutal nu ilSi irnagiI lre I aJP,II~rie SHU in li nere,~c, em, COl ~i

Iimll' wdlt~gm.i~e una dupa_ aIm o~i.~e ~J?[i ~ pa~ina_ iJ·:.~rioolul em &t~di':.n: ~,'~~. df: Sus. 0 fOlog;rlUle din ~a;r,e ~l 'iIl~lv'ea. rOt ,0' Il:gu;ni fulIlmatl'lfi~ ~l !emere elf ochdar~ eu rame nirute ea p1et~li= PI,e-riuase, (u pRuf blond amnJat In bucJe :elahoJ1,teJ ell dinti~ dezveli,l HUNID. ,~ber care se voia in mad ,sigur IGUOefitlO'r~ t'Ie~l_.nd cu ~, \rioi. SmidlumdU;-'oo .sa i,~ore imjJ:g~~.a de$stamare. Harry dd rna; deparre.

R'im Sl{e€l:er e5te muIr mai ~. ~i 'mID ~nga§A tnPers~ ckt:& pometu1 §~r& ,aft7c-,Qk~ S~I renumite penwu 01.tti~ ~. ,for. p(J~mi m holul, t:Mei' ~iprimi~e~ ea mod c~ce direct in ~11eJ :!L1Uk fmr ofera: 6 Cl~ml ,de €'oo(, 0 jndJftqrd ,$'j &1 ~ 'Rmenr, 0 porfk gtneTOa1.i de b.M/e 'nou~nout€ .

- .Hi, ifi - seama. Dufl1bledon? esr:e visut oricd.TUi biogmE ~ Sbemr. AatlUlo u&1¢amt,~ lullgd~i de tumultuoasi ...

Su;u OOlll.'msa cd biogmfra mea tlfi fi ptima.dintT""t> lungasene.

~ ~ f05l~ Jam lhdoia/d,. ,~xr;;€'m de rqpidd. C'!rtea ei ,d.e M"'.4t1 sute de ~ a /OUtennL'Hatd b '~p$i!tru .'ldptdrriam d2

r.'~ -""" .... , ... r •. l rl.._I'.LJI_~__ J'~' • •

.. .._. ~ u; mt: i!".'pM,nlO~l1"'€ j tun U!u'Ue. Amfn'fr~&at~iJ

• ~ r&ffl s4 Q SCI'W. rfiW"'Uft P'tnJJ ,ata.£. de scun.

- Ati ~ .r.&U at i'J e.tP.erienr4 tn. jumalism ~tat ,de bogard ca a

. r.ele#i«lUfli de!lin ca {J a 00ua. natut-a a ttl. Stiam cd

- CAPITOLUL III -

Plecarea familiei Du,tsley

_________________________________________________________________________ ~ }3 --

-----============---n&l~'K,1 C-i!=-'-'[ ... ~~~

-'. I, '. f'!l~r;eaU slf$L~J1111rul unhaltom dupa fai.:Spl~~

t 'srul~ Je mlIDte. e t" -

- , • J. anri~de ['Qil."dkU , . _ •

• un !,It" '- ./'~ ,~.' 'I ' Ha - umbla al:)5el:U la rucsa,c ~~l ,'poi ba,g~

fUf)01l' in (Mlem. ~Ij ,rry ' ... ' ~ - . d'" A,. .'.. ,

• ..1' '. ,~, b8r-ef~ eohv. ~e~ l~u He \iVIg. ·cesOOa ~unl

[lIfre ghmue' piUUlIITe , .. ' .". ,I,.D':--.J , .' ,'. ,_ , _,

, ,,' L.., ,li', I roll'~'iel dar Hed,.v~g nu le Uauu. '[uCIO atWtle.

... rTl.!"t,O$- pe' 'luRaU ,.,.", ,

.. ~ ~ rJetAfn m curind~ ~t de ,€ud~dj iii s:puse Harry. $i 3'tiHle:i,:0

sa w~ z:bura din nou. . . . . . '

'" & ,ar.u;i soneria, HallTV e':dt~. ::'I~W 1e~i din" no~ dln ,~ ~j

cobcd la pm®r: ern, put~rIi pfoba~ll ea Hlestla .$'.1: ,Dedalus si. s@ descurce de II!Jnii singur.i CI.I famUia Dursley.

, - Ham' Fo:tt€r! ch.i~i 0 vote eIltuZiasmati. ,

l:n,dip~ in care Harry desd'wise u,~, un hir'bat seund C'lJ! un joben mov fd:C~ €I p'Iel!idune in. firta [ui.

- Est,e. oaoare, a 'ittwtieaun;a!

- Mu:lru:mere, Oed:rlus:!, 'sPll8e H~~, :i!a:mb~rlidu .. i w¢nat bljlmDetel

Hesna. SW\~tifoa_rw am.abm sa fac;eti tum,... M;iJ.1ru~a~ !llinchtu l ~~ '"arol meu sunt aiel ..•.

- Zi,WI buna! rude ale lui HaJrfy PbI:JlleI'! zise Dedalus bueuEos, inrnlnd 1n SluftQgede eu p~i mari.

Familia :Durs:ley au 'pi.ru delo~>€DJl:Uz~ai$mafa de modal m ,Care lise adre-$Mej H~"aproape 'C~, se ~b!p{a sa serhgandeasci din nou, La vederea ee[Qr doi llm],itolFi, ,Dudley se facu mt:c Imga'mama sa.

- V~d d. av,et~ ~gaje]e '&cu'te ,$iSllOtc,rt gata. ElICc~lenJ1:! Dupl' cum" v~a'Sp~tS Harry.,pl'aiDul esre IJnuil simp~.tl~ Spl}~ DOO~[ti,~ Kotalld un eeas imensde bu:m03J f.1tin re.d1ingorn.'sa fl veri£icmei cAt: era ora. VQm p~eca inawlltea lum Harry. Oat fUnd ti,e5;ie fo~ute peri£uios 51 folosim ~_giain cssa dumneavoasrra _ Harry nind • d .

In .:_ mmor, ministerul sr pueea avea un pre:r~1:' pentru a-l ~r:c;:~m _,

VQm mf:rge ell 'ma$ina cam ~~ ki lo-metri" tna~nte de a lJispjrea cane loa.d s.igur pe wre vl l-am a,~-s. sa l.nt,el,ftg cJ Jtj:~i sa conduoe~H 11 i~U'eb&.'poli'tioos 'pt uncMul Vet.moo.

- Dad 'itiu siLo ? Bineint~\eti' di .}t~u si. conducl bolbaJ;osi :hb.d Vernon.

- T (:IJ r~:;pu:,tul t domnut", rot re&;pe<:lilul. Pe mine unuJ m-ar :a compte!~· hutoanele it Elldicato3rch~ aeelea, spuse

- 39-

_ ~fi ~ta! Didurt? inneba! ,rrulDl!liil, ferunia" verit'lcandll_li in ·hi:..'ttl.l;.U'OO. geo l&, ca -Ii nu 8Je uite deloc la Harry.

[luJl,ev nu rolSpUUSf:l ci mmase ,a'co~o cu gUf:'di 101 red~$C.hua

ammt~nrllf-1. a:!\~um ]ui Harty de uriaful «},rn,lVp. -p

_ AmnG'i,:Ii mer.gel'll'i<, spuse lmih~lIJl \fernorl.

AjIlJNr~ed,dtj~ la U~I sufimg;erlei~ cru::.d 'Dud.ley bofbor~:i;

- Nu [nr-e:l~.

- Ce My me' au inrelegi,. :scum:pete? ~ntliLebQ mat. P-erUJl1i,a;

ridicind pri virea spre fh.d el. .

Dudley r~i ridilal mina mare, ea lID. j~n';bon, ~i arati spre Harry. - E[ de ee nu vine cu nOli?

U[tch~ul Vernon ~.i mat~a P:e:wniaramaseliii inmir:mur~tt, hQlbandtt~se ~a DiJdl,ey de pard, atis~ roc:ma:j, ar fi zlS cl vree s~ se larA balertaa.

- Fo&im? zise until ilW~ Vemo:n~, :r~d isand vocea,

- De. ee'nu YjIn,e ~i ell retlent Dudley.

- Pail pennu d .. ,.pentru c:a fliy vrea spuseunehiu l Vernon,

imorcindu"Ke spre Harry.

Se uiti wj'[~a el ~i adaugi: ~ Nu ''rei sa. vii, du~'i ~?

- in ~ilrn cru:, lipus~Harry.

- lata. mspUUS\lll n sp~e UIfi€'l),iuJ Vernon lui DlJItJle'lf" Hai<ID€

acurn, sa p]~dm.

~~n. din 'Wff;a§ti!ltte:: $,u.z~ti usa ~~ $a. incrare descnb§.ndu~sej Gtar Dud~, ~ loeului flf; dlUpi, cltiv1iI p"~i ~esig)urij, mj!tu~a Petunia se opri ~j lea.

- Arum ee ma,t e? strig~ unchlul Vernon, aplrincl din nou in eadrul usli,

Se pa:rea d Du'U.e~f se iup[(l cu r1t?'1ie nu(:iun'i cere cum plj;~ ,g,re,u

• f. m-ud:ar: In cu;vinlJe • .DUpi dt:e'~ C~lpe til eue p~re21 ca. este sal de urt connie!: inlJeriol.', se ,expr~.ma.;

- Dar uncle 0 ~ se dud? .

~1a - Pe'tuIUa ~i tlnehiul Vemmill se uimrli unul 1.9 c:el~ilh::, Era d e~ 'rqx:ri:ap, H!l:tiiti~, jones fliJpliC rice-rea.

J cum !!A nUJ ~i~i und(; se dace n"pClm~ cltlTlR'lea~J ~ ~ inrfl!l~ ea foal, -. uimir,,).

_ _ n......,. e Ln~. dcn;hi~ gum. 0 data sarli! de dous O!ri,

Lll~"l dt;-:partt:· ,~'lt''v. . -

'-ld~y-se cutt_:Jitld~ 'tIl lIlC4iU:'J ro$U'l' ". _.' " '" ,",' ,_ __ ,

• _ 1l - ,_ ·t .. I_'''[ ..... u t- hlCzruYlt. Hes ta Jone,s U ,il.fUnca 0

~~aru~ ~ ~-1:11nt .. 'l .. IJI~ .._.. tV

_ ~ .' , I~ __ _ care se rl:amrorm~ in inclignm:,e 'c;;indJ ma:t~

rn\"fl-e afrolRJlroar;e_~ .' - ,I, ,.' • -, 'H' 0 --,-

',1":1, , • "on - <' "1 '.'l"lll • ..:ti"I!!i:l ee D,u(Ue,. ~,l AU pe, :arry.

~,t:'u.[n1a .'.:.,g[ ~l ~~ , URI!'.... Ii"'" , , _~.

" - 'V", v- ," fi·'d".y . air de truIDm- ... pUi.rJse en pe pU~~'Ptl.l lur

- .,' ~L- J.;.J"W 'r • , 11

,,", -, ' - ~.''''''o'' d~n nMfea t·'IlI._.·· ~hsa .. i ffilil.itl!m.e$tl" ••

P'lAS1\,' c·ce nu ..... ,' ~ , - '1.1 d

' - _ D~r nUl i~~ llllulrumJd Spuc5e I~esha L:El:t1I,gnati!l.k'lU 8 spus ~ e-tit

dl Haay HiU f.ic-~a umbm. pBmiHlwloi d~ge8J_ba,l ,.... ,0 •

_ D3" dar vellind din prutea Lui Dudley" :este"'<:::;81' '~l ICMd 8:[f1 _!1S

.,re' iube,sc:~. e:\.-p]ic.,'i HM\1. oset'lin~ lnrreiritare ~i dOrin,ta de a ~d~1 in t-vmp ce l'!.'l:3rr~,pleQJiIlja, i~~ strli.ngei!l!. 'in conttrurare fiu I, ~a piept, de pa;rcl, wen1i~i l-arft s;;Ji]vat dintr .. o,lc'Liidire; ~n f1§:du i. .

~,M9iplec;;im ~aru n'u:~! Ill["]a IjJO;li:Jhiuill V'-e(l1l~a, ap~r.lJiod~~n nou tn,

cadrUll&if de ]3, s:ufr.tg~rie. PaliG:iav'faJm wo, pro:gmm. fix!

._ [)a.,da, ~ este, spuse Ded~ll1li DlggJ,e, care pti v lse sre:na~Glr aIfIuza.t, i.a:r acum. parel si t1iil'e'Vin~" CHia:r esse ti~ul sA pl~c~m. Ham' •..

~aintt grioit 'Si l~ sll'ime mina lu~ Harry cu ambele mlini.

- _.~ noOO(. Sper s~ flee reip_dlnim_. Spemn1te1e lu~ii vrnjjto:r,~ti

~un( pe umeillii, (aiI~

-At ... dll, sQlJSeH'~~·· Ml\J-kum£S'C<

~, Lare.v~ere-. Harry I' spuse' Hesda suan,gdndu .. i ~i ea mifl~· 'untem a!tturi de Itine~

- SF sa n:u i!iveti probleme, cspuse. Ha1TY" aruneand 0 pdvi!e spre m~ Pe.runia ii Dudley.

- A. SOOt Stguni d pUna la unna vom A buni pdeteni, ~puse Diggle vesel, i~ind din. CllIim.e:m m timp ce~.~i flumra- paJaria..

Hesna t~ urm~.

Dudlt:v se ,el~ri ell. gr~ja. din StfMs.-oarea, rnamei sale ,!l<l se -rapropie de' Harryf esre full1e"l;'lQ~t ~ bi 'k\ft,~: i:i;rs:t1nerul de 3-'1 ffif:ninta cu mj~. Apoil D.utn~y ii, 1:ntil"J.Sle I) nWJJla ma;m .}i w;:ilHe. - Fu~ 31 nai~ii. Dud\ey. $pill!>.e Harry, if'! [bIll' ce LllH:~ ~ .:.: 1f"~ ~ pL'ng~ din n"u, .c[e-ci ICfj Demenwrii ,ti .. su () a 1 per.sunaHwtc?

J. rru rrnura DUllluy. Pe curilnd. ]i3111".

-41-

HfllIT1 ;fug~ tfl~poi tn camera sa ~i -alul~e la f~rt~sti~ ex~ct la timp lear sa ,,-ada ~ina famii!iet Durslev ie~;ind. de p~ alee ~~ rulancl pl2 "Josea.. Pe han.cheta dim spate se <IiiE'en jo~enut lui Dedahis, Tnne ma:tliij~ Petunia it Dud-lev" M~it18 ced La dle~pta .chief. la capatul A.leii Boscherelor, parnrhul refl~(a llentnJ 0 c1ipii, lUm'tna r-eiiati'Gi a astinrimlui ~LJ IlU)Oi, :ma~ina dispilm..

Hany lua ooli:v,ia, lul BedwElih Fu:Lgend ~i rucsaeul, aru.nC'i 0 !.dtim~ pri'\rire SJJl'~ ea:metra .. , rlieobi§'nuit ,de ,d:LW~ati, ~i ~pqi cpoort cu greu fuapoi ~;l psreer, li~fjd celivta, rnitul'3. §"~ sacul Li~~l caparruJ sclfilbr. incepuse 58: se infiilli!Qe r~ede;(i 'hQ],ul mJ., ocal:dM tn umbrele insemlii. Se sim{ea ciudat cSt:ind acolo, tn'V',~auit de meere. itiind ci ~vea si piece pentru ultima q~ta. IGu mult timp in urma. ciiindl mmmea, 'singur M tin:fp ee fam:i1 la Du_[sley se ducea sa: se dLS'WeJ~ orele de singutilm:re emu 0 p~ace:Te rar tmi1iIl.itai eprindu;ol~ doar casl fu:re,ceva ,gw;I!OS, din fdgid~l'~ fugea.la eta:j s:a se j9~Qe _pe,talcularorul iui Dudley 53JJ dM!eadru.mul b t;e:~e'ViZ:or ~~. schfmlba canak~f! dupA pot'u. inimU. Ammdre;a ~cel'QI' vremuri 'ti tr~i un sentiment dudat. de gQll~dune illt:e:rioarl, ca ~Iiclnd ~i~8JI fi .a~iurs aminre de un &are mai mic, pe care t1 pie;rd.~e.

- Nu ¥'l'E:i :samai atRlnd.o ult:imi prlvire pe aid?' 0 inueb.i pc::

HedWig, care sta[ea in c:ontiauare bos!Jmfi.ata,c'IJ capul sub Hipa . .. 'u o ~ ne mai 'tnmar'Cem niciociatl. N u vrei sal It;i aduci amio:l;e de vr~urile bone? Uita..,te la prquI atesta~ de exempb.m.. Ce arainiri ..• Dudh=ya vomftat pe el dupl c~ ~-am salv:a;t die Deroen~ori.". pare di.. pina ~a uurm.;l afo&t recunoscaror, 'it.i vtne ~ ere.:zH Sf var~

ocura, rJ,umhledor,e a p~lt peste p.i$g,ul aceta. . . .'

H~1T'; i~i pierdltJ ~iru) g~dlJriio[ pentru GI cUpti.~:i Hedw~g nu ~J .. 1 tee .. upr:rC're~ ci r~'nul.~ CIlJ caput ascuns sub grip! in

. :i3Tt. H::il • i'n{l)~H''Se cu q,0te~c .3, ulfa dela intmfi'!.

_., ~ ~'e .'-':b:'-"·el,,,. im:,'tclliate de buc:atmm, t'ii'll§:nd ,iii \l'O-l1_~ ... _~ , ",~pflJ11'ti[.'a: liI:_ v 1."-". ,,.. _ .', : _ .._ _ _ _ 'Ii': rUL,U.1

iinWe ei: Ron. n'1laI,r "I de§i,r.at; HerITuane~ cu p~rul stuf~~ prms lrU:f"lQ

-oodi'i. groa~i iilllp]eri'ri; flled ~i George, ,e~ _~mb~te ldenti~; BU~", plin de lcis.'rrice sf.. iCY pln.d lungi: dOffinul, .~ ea~.~eY'i eu 0 expres-ie 'binc¥okom:eJ i'nceput de !G:h,e~~s §I. ,~ehe*l'I pup.tII sr:rii.tmhij, Oc:kiN~buni cu :r;,\m~ de liiZooi, fch iOfJJ, cu ochiul :magtc fn,vartindU!"'se ~nteTi.tQiW in.omilij, Tonks, GU p~:r~ t~:n, asa eum n pWc-.ea, ei ~e:lllllai -muJt~ L.tlpil'l., miill~ cilrun~ mat rid;:fIi1l:; Fleuri_ m~ls;dioa~ ~a~mG~al OJ riru l tUnril btond"'9!rglnth.!ij, :Kingsley; !!:h.e-l, de ouloare, hllJ1!: 1:n u(m,eri,j Hagrki, GU p8'fvJl ii barba Qetngfijite!, srind aplecat, ca 5i nu dea cu .capul de Llvm, $j Mu.nd)lnl,gUs Fle'li:ch~, 5(;und" mu'tdat',. CUI. 0 p:ri'Vir~ de d.ine bit!;!'i:1 cu plecuipele dilute, ca ale unui basset~ ~,i parol Hpn: de s(dLucire Lui. Harry parea sa." cr,ea:sc.iinirna de ku-curi,e' Iii vedeeea lot: 1i eta fmrte drag de ei. cbiar: $; de MundullgllS,. pe care inClero!Se $~ 11 SL1gn.Urile' ulti,[iru!i data ,Glj;[]d ~l - buse.

_ Kingsley! credeam, d.aveai grmja' de' prim"'mrinis.nu 1 fncuiiiiit, stri:ga el dintt·,@ ~a~.ar €am.er,ei in cealald.

- Se poate d!esclJJre~f~ 'm.ine p~ntru 0 nQapt~. spust Kirl}gSley.

Tu '~It ruM i[Qportan:r.

- Harrvl ghici ce ~-:a iD~mptat? SPi}J;$e: Tonks de 1Jl\_d.e; era COC(}iRta 'pit~ina die spi~at, aratmdu .. l degetul laelar de la mana 'Sting~" pe~[',e 5Clipe~ un (neL

- V"aI~i dbitorit? str.ig~. Hal-r~h n!Jt~du~se bl, ea ~i. &t, Lu,~n. ~·lmi pateriu cl nu ai PlJltut fi de' fat', Haw", a ftil$[ f0e~te TeSfmru.

- E extnttrdinat (",,1 ~:- i

crl'I_"'~IIi!'!!I

- "BiRe, bmel vom ,av'eaJ t~mp, de pov~tw mal tah~u! runa Moody, ~rinrl vootle: ,cetodaltir •

. _ In Ducafme. Sf! lisa taCler:ea. Moodv pnse sac:ti la pmdoare ~i ~

~~'H ....... , '

_'lr"-"'~"·f"

_ ~Dtr~_ rum tmbu ie :s.a·ti fi SpU5 Dedalu~, aIm lost ne\toj;~ru s.a renoo...t- fa nt· I·· •. 1 on' Th kn

ce-~ \o<U~ •. ,i:- amn ~mt~a .mus, lc 'e~ ene'(We paaea lor, eees

ptez,m~_ Q mare problemA. A Kcut in ap, Ie] i,nc6.t c.Qn~C.ta~

~'" ~ la ~:teaua 'Zvu! plasarea uruil Portal sail Ap~ritia iiA, • Ir~ &rid_ I~~ ped~psite: C'lJ. inchioo3Jrea. ~i 'MUll in l'lumele' ~f t ~lc,. pe mJ a~llmpiedic.'ll!, pe St.m~Noi~Ci.ne s~ ~jung;\ )9

"'.1 -." _ -:;'I ..... 1 niU I\'t:' pueem NtZP doar pe fapmi Cal\ill ~'tle d .. ;,.

_'-l 'il-LUlil!'. ,{l~- !!eo. , •• ~. I ..... _ . . ... . ... "a

'1INCt~. 111::\1 .mltlll' en oigl1f ¢.4 ~1. 'UUltUS c.al.v~ LlCvO~torl 3.1 Mc;jttJii..sa

l " -rul in WI'll9 ~sta. pentru oupe eventualitare, A~ til am

~~~~~reze~e ease dwferi.~e ' 9~ _:e11e mai .b\J:ne _ ~"a-ji de pr~~tl~ 00 eare It" iirll1:\. T",)1He ':lra.ml 'OJ ~~ GaIl1id. aim ~nt:et'1,Iwna, 5i, _ te :a..s....:.um..

~m acolo, toare au :[~gdrora eu OrdillUb casa mea, c.,asa lul K~~e.s,., iev. ,au;a T;Ili;m,ii MudeL". ~~~1eg~·dlespre tie "es[e y~,rba.

- _ Dal spuse Hany~ oott-¢IIJ m ·pesinc.fi\ penO'uc:i' ~jnea ma i vid1il!'3.

IJ scapa~ ~ ,I;cadml]anu[ui_. . ' _

~ Vei merge ila padn'~~i lui T~n~- Qd~~i1 '3jutlS ilL aria Vi;~jilor proOOCI/c:!iiUe pe. car-e le .. am arW1car uupm casei, vei purea &'[0.51 un Ponil: carete va duce lliJ ViZU~M~ Ai vroo,it'lfre~e?

_ Ai ... d~s~,uS'e Harry. Poore ,ct la fncel'l,1IJj1E [ttl vor ~r.i spre care dlnrre cele douisprez.ece 'tueJui due, ~a;r nu VB fi destul oe ,evident cda:ta Ct' - '[l'UItlarril:'epede m ~gind-· ¥~m tbu(a 't,tti ~ispro@!:eSJI(\f an paril'lt;i.ior 'lui Tonks}

- l\, spu~e MGcdy. Am uitaIL sa..!ri pr1edrez care este elem~n~ nd-cheie, Nu vom zbura top paisprerece SPF~ casa p.i:rinlilor lui T (Inks. In aceastji S'ei!;lf'J VOl' ibura ~aiJte: Harry PIQtted, hecate dintre ei CUt un. taro,tiror, fi~care pereebe :mdrell'tindul''Se spore 0 alta ~ prete] ~ta.

Arum, M<JOdy scoase dim.. inreriGlJl'Ull pdermm un te;ml6s", care ~g sa. oQn~1:lDJ~ norot, Nu mai-fu nevole sa SpUM nbni.c.·- HW'fY

intd~ ime;~iat care era testum plm'ului. _

- ~ tl~ ~iie el rnspicat, lar voeea Ii l'Bsuni I:ntG::lta 'bucariria", i'n niduncaz!

-l..c4l:m 5pUS ca '0 ,5.-0 iei a!.§a'l spuse Hennlone, parmd un pic

mul~llnta de ~me..

- Doar nu credeti ca 00 5a. las ~_5e oamel'l.i si 'i':'ji~ rlste via~, •. ! _ .. - de~, ar 'fiprima daJ~ c::h":im 0 mcem, spnse Rot"!-.

- E. ah:.a;va." ~ 'VtJ pr-ef3te~i di, sul'1lleti eu ..•

- PM fA ~tll Harry. ~ nu ne p:r..ea in:nei:!llmJ'M nk:i Ilo.i durpe' ast:~,

F'«:d pe un tan iliinccr.lnmginead.Hi ce s-ar in'dIHlip'la d"d nu ~ cum rrebule ~~ nlminem nlste oche~;Vi~t~ sl:;\ba1:'!.QCi

HAI~"I' PQ'j"'f;'SR

.. "" I' l'lul P.:ori\l.nit~l fncepu sa kd SP.1UIm.e ~i 56

eli . in GaIt' snnserI!I l(;:.] 1 . • . Ilu' • ." ~ ,. I" .. "'~lli,

'" l~ I " . ~ . .:1 ., .' brusc al!.lli'~e, !:It'r'..11 cn:mllre l;ilnnp,;:: ••. II! .

. ~ .. ", fum ~I :!lF0a u:8\ (!__'Il~ ruse "... ".' G· 'I H. _

:K Xlr~ -. . lr r " ros dI,(?ct'llt Grabbe ~,I .... O'y~e,. t;lifry,. :SPtlse

000, p3f1 mu r nun III . . , . .. .1 di ' ,

-. . . . .. det I 1=d~" ... ne Ron fldlcanci .. 'In !Sp:rlnce(\~"

. • - ~. wnve e a~.. "I ~ .... C'. t~ . . •

Htrlnml:u~ .. In. ~ .-.':1 C". i ce vreau :sa SPUl;l'l PoriY:nrt~ ~lJ'i

~ind '~ID pic.:$t ~(,'iu(fiintl~ ~Ufl V9· . -. ,

'O~l£']'" "'lilt;:] aJlst de ..• ~pod ... '''. . .. ' _. ·l,Ai. _ • .:a.'11

Vr~'" "'.. 1:'- ... •• • rOfJ' seuse .tVcj![O!:.!Q!:I

B1ll1 P~,:rerj hl~j1alin~ati~w, a.I,C~1 v~ 'e'l ~~ ~. - •. A '~_

~.' - 'H',· , " .. , Fred· Oeor,oo;..' ~1 Frn.euW' se anmara [a fata

Ron ,,~nnJ!mh:;', _. I,· -ita-

chi(:!fl/1!t~'i stl'i!l-ifollll:e II nu\lli~ii Pe:~unw~

-Mal. ~buie lU'i!UI~,pU$e Lupin, . ..

_ Aid, -SPI,I~ Hagt'td pe un tuo·asprn, m:idiPindu .. ,( pe ~'~!JDgUS'

de gul.er ~i. dinClJu·j ~rumul ~~~gl. Re~['1 care's[£amb~ -dm nas

IlSrentativ ~i se mum "tntl'e Fred ~L Oebrge:. ,

- V-arm 5(l'lUS dl' ~ :p:r,eifera sa flu p:rcn,ector~ SpUSfc .Mundungus..

- T~i dlfi gJUdI'j n~~mii MiQooy .. A$a cum li~am mai 1ibi~!letrne

n~ ce ~di .IJei;r,oncoru Mortii vor i:rtcetC!l sa-l taprtu-ere p~ pq\t~~1 nu sit-~ omeare, Dlimbledore a ris lnliQtdeauna:. eft Stim~No~· .. Cine vavrea sa n ueldael irisl1~i pe Potter. Pmooc.,toril \"0£ fi cei mai v~Z3{i. pe ei vat d!Qri si:·w omoare Devoratorii MoriJ:H.

,~rfundu~s nu pam mull' mai [in~titi dat MoodY800'[ea deja di~ inrerio:rul pelednei sase paluu:edemarum,ea sup~[t.udlof de 00, i.n\pb:\indu .. le ~i ~lJma:nd ~pol pu~it1j PoliPQ~iuD<e in ~fiecate' d:inm~~ el~.

- Toti ~tl ...

RoI!, Hermione, F red,Oe()rge~ Fleur ~~MulCldungus hllllriii. TOl-t ~ QU resplratla tiiata. li:i He sttimbn:i 'cand Pothmea le aj'lJl.'l.se in gat; imtcl'ia:t. t:r"~tulEile1ocGPura sa le bollboroseasdl ii sa H se deform~ ea ceSJa f~erbi.nte. Hermione ~i Mundullgus 51! tfi~il~aiU, Ron, Fred it George se f3ttau m~i m.id, pirul li se inchidea !1 C1Iloere, in limp ce pcarw ~ui He:rmiQne ~~ FtcQ'Yrr ph,ea, Iii~ k: in'l!1'e 'inapoj'in ,tap.

Moody. ffm sa. parn dekl<C tngrijOfflt, dlcs'Chid.ea aCUlWIgurrJ:te ~ t' . man pe care li jlId~ cu el ~1 ~r cililnd se 1ndrepd. v~.zu ~se fh. P(>tleTi ga:fa~nd 1n rata lui.

-,. i OeorsI;c . intc~l:~m ~Jfill!lllprp c.elalalt lit zi-lilcri in ,cor:

- Oa 1 -l\4Hltcm i(l.fuij:c;:,.i'!

HAmR'I' piOlf"mR ~

. .'. Thestral, spuse ~m" Nu r. prea plac l'ia

_ M~ CU, Rieur pe UI1, • 1 _

write. . . . $-Sng 11:1 arunca:ndu..,i 0 priv ire s&onr:v.:r~

.. ,duse sa: seea ~"'.' .'. " ..' .. ,~~.

Fl~.!Jr:ie- .• Ha. -r spera .a:i:n wt 05>u:flewlsl n-o ~ub~ vreodar~i\ in ruP!J$3, pe'~ . IT) '.'

~ht, .. '. ' .' ,_ G~JCY K:i:agsiley, tot cu ua Thesrra! ...

- ~ljWOIt~, m i Utli,~titil, )'famb~ndu,..i tnaPQi lui t:~n;gsl~V~

fitl::llTJ:looe p~ ru I. " ,., ~ . ~ . ,.. l 1 "" I

' '.' .. '., _"'" r ' . i He~m:io.n.e nu. -se. . simtea 1)1 argu!J. e[ pe maI:Ora. .•

Hru;ry ~Uia ~ rue - . .T '. il. ' ... ,1 ,€'_~,.. ... :..l,

-.oed romine:m nOij dO~JRan! ~p~e. . QJ'1!lKS veseJa~ r:-dcililiUlLIl:'"l Oil

~ .. -~FI· ...... .'!i-d' on sup' on: de ,cam.

~na ~lli<lll"YJ< .. £In .' ., •. • _.' ,

Ron nu pilru J~ fel de niW[~mlr c~ ~l ~er:nl'bne.. .' .' ~'"

- Si ru ~i Ci1 mine! Hany. B .. n ardm~, spuse ~b.grn~. paliQd

· no neU"i~,lLi'[" 0 siHn~rgem s-u. mQrot'ideta~ Ve!l ~), sunt pfeil!

puit- hesrral 'fcc • 'I ]~nl~ _,' .

pI,! pei'l!ffi.Y mlfuri ~t Thesrra .L (ru;:l.nu prea mare eoc ~':~""~IiIU;:re~

cap ,el ve!i sta 11 atal.

· ~fJ!tOi:8'V,5P~ Harry, rliU rocmai sincer, . .

- Cr-eciem cj[kvol1~iItoIii MQ'Ffji se vor ~repta:Si fli pe mitu:m, spuse Moody ~ care parea sa illruiasca ee g,imt:ea Harry _ Plemea~:i a aWl: liMp berechet si. I'e ~id tot ce nu le spusese despre tine panA ac.u~ ~ ca, dad rae vom tntalni. €u Devot,~ri ai MOfl!il) S!Jtllem :spi d-l \fOr alege,pe ullul dinrre Petteril care par.sa fie: in largul lor pe matuii: in GMJne, oo:ntt1;1ui el, ~ftilld sadi ,c.u 'haJnele ~iwtOI ~i oomd~cktdti -i spre' u~~ c,red -cit a:rttelmi sa p~eeifn pesse uei m.ilUllte., Nu are seas sa. mcl:iidem ~'a din, 5'~~; D~¥ttimtorit Mnqii '!XlI rrece OfieuRlI de ea cind vor venl ~al\d. •.. Sa mergem ...

.fl...3itI'J se: d~iiepe:de in hol Si ijl ia rucsacul, FIJ~g-erul iiru cQHvia lui HedWig ~i apoi ll se alatudl' celQrtarn,i, in gmdw tlltoo~ti din

~pate. M"tb.tri1e s8rean tn mainfle cjl§_~otilor,; de~9 parte Iii de alta" ~one tru.:aleca&e d~j:a pe un "Fhestral. negru masiv, aju;ra'ti de Klngslev" mar Fleur pe' ~lilalt~ aj utat~ de Bm. HagrlA sdtea pregAdf lillf)i motocideta.. avittd. ~a Ol'1hi ,oche)~ri de p.ratec~~e.

- A;;t1 ~te! Asta e m"t'ocick:ta lu~ S~rlus1'

• - ~im' 00.. spuse Hagrid. z£jmbind'u~i lY,i Harry. $i ultima da,t.3 and >.II mers CJJ ea, Harry, 'inCAp,e3i m cl1ll5Ul patmei rnelel

H::trry nu puru sa. nu se il1\t\ PY~ifi umi.lit dnd se a$e~ ia ,llIt:ll,:, :.ta J un fnetnJ i CCva mai [os decit to~i ceUaLJi; R,mo ~mbi c§ndi

- 51 ..-

---

-- 51-

- 'G\PITOLUL V .~

Rdzboinic'ul,caz'ut

-f1a~d?

Ha:;; se sErid:ui ~ Sl}1 ridlce dintte dMamatufUe de me>ta_[ ~. piel~ care l~ IDconj'l:I.ral.li pte cind incema-:sa r~Y'ma la pOll!f~fa '\f'crticaJi\ m!inile i se ctI&mdm C!llJm en cin.ei 0~ntimetri in nGfot Nu PUtea sf m:Je!eaga unde se dasese cra;p~e .. MQrtJ ,se~tepta 'sa t1 vada in ·ori(:S! eiipi ,a,pM,fin~ ~in tri.tuneric. CeVia caM ~t IlJmed i se pteUngea de pefrurue ~ de p@l:i'arbfe. l'~i tl1i$' ,ain iaz ~i S.eil:np.lOOi:c:t die tnasa mare ~t ihtulleca,ta" de pe pihninir care ea H~;rtd.

-. Hagtid? Hagtid, spti.Ale. ce,~~ •••

insi rnasa tntul!leca~ mItl'laSe neclinititl.

- Cine-i aoolo?Potter, tu ,~tn B4ti Harry Potter?

H.any nu fecll_n~ VlOC!!a ,omuJui. Apoti Or femeie striga1 ~ T:~ s-su p:rabu~id S~:a.u .prabLL~it m grndtni!

Hamr '~i mrul inviirtmdu~se In Jurullui ..

- Hagrid •. ,. repetft el absenr, war ,~o;o.n,un.cL i i"~ if"""'mu"""'" d'" emama

fOCUlui. ' e>"""'" U,.:U ........ .u,gy,. ,

~. Cindse' '[r;ezi, em m~m' 'pt:;! spate, pe nqte pem,e; si.mtea ,cum i ardeau. ooasrete ~~ hmPJ.l drepr, Dintel~ pielrlu:t ti creseuse IDa l:OC,

Ocatl1l"--d" fV>, L'--'f '"," - . L .

. - """,~ lrun. e Zvaenea III OOnt1nume.

- Hagrid?

~hise ochll ~~. Vllzu ca stitea pe '0 ~pl:!a) thtr.o Slilhagerie

ud ma., Ia hi. 'mll.m. . 1~_"":ii. .. ltl!fCS:i!'cui , .. ...." nP podea, "'£"''''''' m~'~ ~ .......... lo" . i-Un d , ...... ull . :- .. ,..Lg. .f"-. iI!U",:,u, ""',,, .• u ..... lU.'-"'{. "

~ P : e nor~l_ Un btirbru: blond ~~ b'l.lrtus il utmi;r,ea n~Ufiq;tU;.

_l - I-h ., ~dI este bitte, f~ule~ spuse b'~tu;l. set la mea ""IDe mtriiia, de el

U'lt2T ac.urn. Cum - , Y\- " . .... <;(_ .5""

, '. .' ~. te 'si mti? Ma i ai !ill alrceva. nmpt? Ti ~am viooecalr ~~~, dmt~b,: 11:. br*>Irm'1 d""'n" A, . . '-T' .1 T L_ ~"''''',I

~. "'0''''' .... 1""'... . "il'€II'V'>. eu ~t w ''''ill O[}~ ••• _~'

I'I"Cl. r' l"'''', .., . _. _,

J# T~ Pff:1iI rc.."JX=dc~ ii~rum l.umini(e in f.'lt~ qchilotr i. ert;&,1 <sln(:, I.

HA~R''l' P0fl.llR _______________

_ SI::t.\"J_ DOfl'llfl'ub!,I'i di e~ri reaf.,'tr,. sp]Jse ea." fi§ndu .. 'j 00 tmb[~~~~e

r.:' ~ Ham," '1m siull~i ~\ ooe~i~a., ,_. ,L . . ",' _ _ '

_ r. !l"lUy. Ji CYllUVil t1~tC' (I"mad lm~lbi Hagrld pli.li~m ametli~. Clil

Il~i~ro.t'ntl - d

A:r 6 ptil!rl;lt sa 11 adtK'l prin f~~, dar etlll 0 vml'l tfl.tdOCit'l.~u-st

~bim !O.-pre ~sa.,~ stlill"llb~, ,Hany i~i ,~a,tLu sea1,U~ dl vo.is~ ~ ~i ~"Cund1l. ehipul. Se int.;)am;se ~pre e~o,f1Y $~ .~COOSlta mspume ,~,tru!dia1 m~w:tll~U ~rQS'Ei:~ a lui Harry de a" i. se tmpa'rti~i~i, lum.rn..{,re v,~~ti. - "_ Ron$i Tonks tfebu~a sa se fi in:mrs prunii, dar nu au ajilms hi. rirop la Parmi. iar ae~ta s-a tnters fl~d ei, spase ea, ,afatEind &pre 0 curie TUgiDita de ulei care 2icea in apro-piere, pe :pamw.t. $i aceta - ]ndi~,.d 1U_1l p8.nrof~·echi din pilui - at fi nebuit sa £leal ratei ~i a1 Du,iFred.; e~ ar fi tb.st cea de-a doua p-eJ:ilCM 'care ,w se tn:tQBrca. T u $1 OJ H~d ~ 'treia ~~ - se uru,m la ella'S -" da'ci au arj'LIlns 1a drop, George ~i LlJpin aJ[ tliebu~ d, virrla emu pes.te un l1l1lnUIt.

liJaaom;a \Veasley ap3iru d~D neu, tinhtcl 0 sddA de ro:nmc; pe care t.,Q1 dAdu lui Hagr~d. Acesm scoase dopul ~~. Q biu dinttrJii s.ilt-gum SO'rE~tu!.i.

~ Mami! miga Ginny, ,adtind spn: un loc :wflat 131, citiva mem

d~.

o lumini a1lbas1fm ~i lieLlJ apa .. rittia i~" turuneric, de'Jol'eni dlnee 'in Ci; msi mare.$i mal p1lftem~,d. it Lupin Jl Georg~ &I: 1:viti; tcflvart.hv du~ ~~.Ilipol p~w,mdu .. seHarry ~~~. diidu sesma [m,edll~t ,~~ >ee'~a nu era in ofdme: Lupin il ~pl'ij ine'a ~ Ge~ige!\ .care ~i 'Pierd~ ~ti;nia ~i avea fa\3 pUna de w1ffe.

. ~- fugi i'rupre ei ~i 'I. apudt pee GeCllrge de ptdoore. El ~i cu Lu· pm .1 ~_impr~ in ~ Iliecum prin 6uditirie ~i aj:umem in gO'" ~ie.. _\lfIde tl tntimed pe C3J"1a~ and, tum~na lampii se JeVi~ _ "' chIJrui kui George, Ginny d~1~'U Jespi,mda di~nli ililJf lui Hap Ii T EaoJ SlIDJtW::W ghem. O~ 1$i p]eTl;ht5e 0 ureche'. O~ane, ~ ~hrl $i a gMiJh.li Ie avea pHnr: dl:: Singe, lm mi\l.ex;tr,ei'n de ~pri~"

r: 'iI, 5C tlfll&d. dmmrul W,easiey deasupra nului e~i cl L)J,p1~ ,1 ~i .; pi: 1-i1m}' d~ hra~ dl:stul de vlolent, dutilldu~l inapQ~ itI

w " HOiWI in {J mal 1noea::ul sf,llntr,e poe 1J~'8 din spate-

l I i~l~ nuli~I .. O!-. dnlIDuH Da~i drumllJllll~ l~ny!·

l( ;'t

- &am 1~1 \'$1.lt~ de .me:rrru i'm"~:ri.[m:! St~: n: e~llII uf mS~j' ~i! d~ca I "'; ti fll1pietrit ;:;i ~Ji' fi i;:5z~t, ar t'i munt .l:~ ~,I ClIil,U Ol$ fi fhlQSit -\ 'a Ldird! ExptllU'linJu.s m .. a. Slldv8[ de Cap~e-Mort ~cul1\ dOl aai 'roatte3 Harry pe un ton sfidmtar.,

lupin ~ii ,runinrea d€ lachar~a!i Smj~t un Asr:r'opuf CcY(! :Z~hea de obicei dtspftl'~iwr. eel ,care rises~ de Harrr cindl deiise ~1ri Lllveie Vmj~ de ~m-uur~ pemem[l~ilii ~fn'lli1ire"i ~t~j [!hJ[nb!~oll!,

- ~. Han,<. ~:ptwe lupin, ,€0:otIoliDdu-,se ~ugille'IJD, ~i IJtlJnci at! klStde·m~ foorte· m'UI!~i De~or~torm ai MOiffiH Si rna ierti, dar afost , m~ mal Jlluh:. ,fI.er3l'ci.uclat.'a. m~l aksel. er-ai ,~.t in peri(o},d'e moarte, Re:pemreaei. In seara asta in 'mra UnElT DeVl:lratf)rL ~d MQJtil ~"aJe on au-'fost d€ l3Ja, orl au auzitp:rnna clafa, desp:r,e asta a fost a,Pll'lape siflurne:re.!

- Oed ,SpiJID d\ ax- '!:rebuilt sa· I. omGf pe ,Stan Shunpilce? in~reM Ha_~T mamas.

- Sj~ ca l}U" WlHe .lupm, dali De::w.mtof;U :Mortii - de '~'~ aajoriCitea '0amerular! - S·3i1i fi afrep~t. ~i Cqntm:mtaci"! Bxpe~us

~"R; 0 vmj!i fO:fositoilre." Harry, dar Devorat:orIi,f Mm·tii par sa e~.a()i ca esre 0 tfajitipi:ci'tie ~i te tog sa. Uti 0< l~i Iii devina apJ

Lupin li .facea sli Sf si:m:ta ea un pws'tJ dar lui Harry 'fi mat r.am:a.~ '[ollJti un gri!.lnte de mindrie.

- Nu (J s~ ,::ttac oame'Ol.i dqar pentJ:U ci i,mj, stau:in cale, spuse ,Hm,y. Cu.ma se OCL1ipa Cav.,de .. ,Mort.

Nu aR~. ce nlspume L:U!pin. pentru d~ d.upi G€ reu~~se sllntre pe, L$, Hagrid aj~nsese amqit Ie un seaun ~:i se a§eza~£'. Tocmal atunti $I! narui scaunu] .sub el, Ignotdnd seuzele amestocate CU j'njuroturi a w Hagricl. Harry. i se adre-sa din nou lui LJJpj'n~

-ee. George 0 sa se mea him!

T oate: sentim€fnrele de frus,t;'r;a.fe =:de lui Lupin faJj de Harrv pi-'

~ "'i dis.~rut La :aurul acestel ·inrreblri. -

- Cred ca d<il,. d!qi nu ti p.0;at~ :fi inlQcuidi urechea, pentru cA a w tii ra . un bleatem ..•

a CY,a zgll]mnre deaf.am. LUpin se avan~ spr,e usa din SPIl1tt:l' ~ I e JlkiQ3reJ{; lui Haglliid ,i .tlu:gi in ,gr:§di'r.'l,ll.

a ~r J.'lieni I~ Iluete sl, in rimp ee Harrv tncept! ~

- ._, ~

~! :Kl J • fmJ ca e;rau Hermiune. care fcvenea I'~

~-"--------------------'"

-

-----

____________ ~~~ ~~11-

~ -- __ ~ --19--

- " ,-' e nlai d~'\oreme ~a curatat~lc;UPtoruJut ~i $;j_

r< ;.>:~!:,Jm' 0 Ind",pd .pre boli$' ' ~I """. T",jiWj". a:;,Q,. ft:-d~ ~F!j;.let~" • _ -, _ - don. gn\sjme, Ar-trand fo~...,. ,_ . ~reta

--- ;! -- "ll 111111:1 mnJre paifl:e - '""" : _ _. -",," ,Q'j!.tinnl1

u..i<pIl .... ~ dlldu H erm ioooi 0.""" dih C .. e I<!<M un Pic d. fu " .1_f el, Ren n ___.' R--- ..... n . itni :n..'illle, w,' u. .. ~ i suRa has, ttl ..:1 SlI, i..!1.. ~,

- A." flleJ'SJ, _II"t.,. - --- F', ,-,_ _ _ _" _ .., --"'!Iil,~qa

- A .,I I'1'fO,Mnic, nu .. i a_~al1m~rnedl;ar du~ DumbL~""""

DoarohH!flli!_'(1e~, " '" , ' ~ __ d _ ~ " '" _ -"0;; .•.

~ '. - , ,,'. -_IU JD'U~:mr ffn:J~masem mCI¢",o~ ata lea a:r fill:l.lt]lt '

Pur f~ .. 1~I1 I:U ~ - _ _ _ _ _ _ "_ I' ~~

- - - MOO~(.!:f' pa:lieill atat de re~m!len::u:. _ _ _

moor.li, -- 'R '~_ "',-_I ... ¢."" brate l"l._ , ."

-Di. ~dlJi ~~use -- en, ~-tl'~~Itu..;..; l .. - '- Ii ... • war ~rH ce n(l>-ar

5pt!'-!'W" dad: arfi ~id,' 'CtH~~~l _, __ .___ ",,", _

~ Vr,.gUr;nri 'CaJlrln~~ ~SpWJ,5~ ~ermtom:J ~tergandu"'!e la Ocbi - ExacE:-; ~lse .ROlli" fnc!J'vun!:ind d'm capo. Nt!'-ar spune sa inv,ai~a;n diu ee ~ s .. a mitimplar Jui. I,m: eu 3R1) rn:vi~a:t sa nu .am inCifdlere: in

pineal aJa nemem,~c de MUnQWl.gus. . ..

H~mt[0ne ~e un p:k; ~'i se aplecj sa: rIdrce alee dOlla~ti. [1'1 dipa Lmn:iroare,. Ron 'i~Jretm&e l€p8de Mal'.la_ dill JUII:U ~ tllneri~Ot el, iar Hemujone~ ii tazu Caftel.tmQJ1\SI~a tt ~trib }'2e-picifJrul, lUi. Gmea 8cipase ,eIm- CU'remJH cu ~ era iegalra, '~i tncerca sa mtlfte fio~ dm g~@!n:a 1uf Ron.

~ Jamt-m'J' iardi .. mA!' s:ttjga Hermione., ih [imp eli! Hatty s'muLSe c-arrea de pe piciOrn! ~yi Ron §i 0 I,ega la lQc.

=-- Dar ce faei cu ooa:te cartue !U3tear? m!trebi RO'i\, $chiopitind fuaPOi !ip.m pat

-ln~ " Immir.isc pe care ,ale I~im cu noi, $pUS. Hermione. ana 0 sa ~utim Horcl'lmlJ.rjle.

- ,,\ Ca. bine:mpelesll spwse Ron, pteSfiindu~se' peste hunte.- Uica-~ 5eil} ea (I sa mergem pe unnele lui Cap .. de-Mort lnuojo hibHoteca rnObila.

- H... hoi f.!cu HemuOOe; uit .... du"~ la Si!aband Vr<i,WmIui. <:'<dtJi cj" O! avern de ttodus IUne! Ii posibiJ. .. cred ca ad! mai me ~ f) lOAm, penDl,g Ofr,ce sjguran~ •

. ~ dn.",uI ~ p;;.\tt gl1ilnwf. mal mare Ii ridi~~ n~: f) u£(Ble.

attn!. ~pu Hally,

fep~. Ron 'jr Hermione if priveau eu nisre fete avind tn, ~ ret t 'rnnilt, 'I ~f!d8toam,

HARRY PO'rn::~ ~

, '. :lI Ron ~l' (:0' lliIline .ljl"irr:a :Ib~n~te i~jn~ 'C _ ,

N - ~, i' d~~ SIMI'IU,l C< " l " " It, e it"'ilr

- - IU.'· I I~ i'i venim ,(U rineT EL )In!.i!, ~Um .. !;)ill, arat:~_i I .

'pllwa !I1li-~nllp/lI " - t! II

W •• .-ft, cte nii fii - ,u[, .D

n,a .. ~ ,.1, ,b' <Ii , .. ~Jl!ncaJt. ;itpuse 11'11;011.

~ Lasil'- ue-;fJ I u •• @

_ Hal:Jil!!' rrehJ;lie . ~ ~ rie 1 _

- of: bL~,I,:. Harry, ",j~l,o aj6H ~' '," ~

',. .I -, ,_t fun; i4 i d~p~ln.se bra tu! ,ill 1.1 J IJmd He['~tefl- .

f'ehlcrtl ;i' U,OIJ[i Qa,U'ii:,. . . ~,I,

.,i ~h !opii:H sp,re (li%i.

- H~rl " d ~..o:.,. D,_~ -" I, -l 1 .

- De:<.:!thm::ib'a Harry, urmin "l<H ~ ... ~n I~.,~~~; u mil.pu~.

- ~! ,*,fbor-(lS] Ron, tndr-epr.--fu.lclU"$i ~h:eta altre lava-

nlJ!j05 " " _

& :ae~hig 0 tta;pa!, chjar deaSQprn capetelor IOf, lj~ Q $Cari aill~

rle(1'l ~I~ m drepmjl pidoaeJpii ](l~ Haxry ~f~n: Prin WU1~ IF.~ se au:;:j un 2~Omot gI(r.1izlllIG,J'~ ihtre lm g~lr,,[ un ~~mm:" arm.,ss. :reca)f (iIJI 'Wl.;lgDJrlorfo..1JtC Hepi\itu:t:! ~a, de ¢_a~t

~ E \:'ii:m;oo-laQ,dVO$tru, :nullntrebi Harry, care nu mal t'n'raJ,18ire ,p§,rnl! a~.i ·creatu.ra C,(l.re Jicea dirmoda.ti iiJ:ig~e noaprea. ~ ~, el e, Spwe RoH, l.I'fdmd pe :scar,a. V~no $ipl v,ezi. Harry urea du,pj Ron cele CQw\~a tfepte care dideal1l'1n pooul mlc, Intn1i ~h la umeri, tnainoo sa :rn:reasc;a fiin-ra .gbemlJit:1 13 driva me«i de· ei, donnmd in iintlJnericj, ell gum wg ~e$Cb mi. -Dar ... anna .. ,' E nonn8j~ ca ~,i1rOj~adt sipo!i1Ite p'ijama?

- Nu, ~1j00: Ran., Si':nk it1)u au p-a~1IJ~ rofciift~ fi nie] a~tea p.Ui£~

ttlje.

- ~afl)' ~n:templ;i ctea!turn" U~T sdrbit. :Avea lonna ~,i mar~mea unu.1 om il, dupj ce oohii lui Harn;! sebbi~nu:ir,a cu illtuunerreull ~tW ~ puna.~ _pjjanu veche de'"a l:ui R.on. De asemene;a., em sigur ~~ ~ varcolatll emu de obice'J d .. CO-l,'I,.l- '_.:I • • I.., • _1 . L~

. -, '·'~ .. ur Ute mUman §if CEiel, mal. ftegrarm

ded ~ ~f ~[ ~i des $1 acopedfj, cu bi~~ci 'fO~~i.

- E!~fe .•. ,eu, In;eJegi? spme ~(jn. .

- Nu, ~Qj Harny . .N u rnr~lleg.

mr - ~:,,-Ji ::pliC in ,eame'la rIle·a, i'nc.epe sf mE se t:ad\ riu de hi

I ..,., ...... oc £\.Un.

C . rlj ~l Ron r"ld~·I"'A. ''''a''''' ... " ... ....:,

H 1tril(.lf'le '. ""'" "": .~ .. Inapor In ra van ,. apoi se 'inrro!ilrsel"~

,cal ~na dntl In cum_lnua reo

~----------~~----

-- .

------

~~~----------_____________________________________________________________________ o? --

T estamentul lui Albus Dumbledor,e

- 102-

-lOJ--

_ ('lll ~"are'fi\U ci\ va. demnjczi sp\l,Se Serilllg~9~U~ ~I:tinpamrld " ma lrt ireptulllW~~' Mai alesc.a vM CD intrerup 0 petFecete.

I hiiu pollparit\ Pe'uttu 0 dljpa ~l$"l!:Iipm uriatei ho'paake awrii.

- La l,lullH ani!

_ .~ tulp:lmeK •. spme Ha,rIlf• , " ,.

~ .~~'!'~~ &\ 'fmbesc ell tlne, '~Gfiltn:~\Wi ~tl.rqg~'~liIr. $ieu oomnul Rt\)n~ld. "'~J]t,t, ~le:lIL dQmm~0itm HerlI!llOtle G.raDJ·er.

_ eu tuM fomM Ron surprins, Dece ~i c,u ~pH

_ Vi '·Ol spun,e coo.d VORl Ii: inrr .. un ~oe mal lietras, riSpUrl18e; Scrim - eDW'. EnstA unastfd de todil intre'ti! el pe dbmn111 Weastey. _ Desi,gura r$p~ scesta, un pi.c D..eHni~tj;[. Ai ... '([l sufragerie; de oe nu mergeti m :mfragerier

- pl;j)p sa ne cor.iduci w? 11 ruga Scrim:geour pER .. on, N'lII mai esoe nelrQie si ne iru:o~efti. Ardlur.

Hauy ?lv~:!tI pe oom:rnil, WeatSley sfhw:mb~ncl o privrre mg ·j.mam. OJ d~illliIla W:wt~, in rimp ce 'eL Ron ~i Henn:io~;:lee ridicar.i. in [imp ce f] ccndueeau mspre cad, Harry ~tia,c:!, ~i ceilalti 01 segin~ la a~el~D lucru at ~i el, &::rimge.QilI{ Itrebuie sj fi at1~1 ci 8\"eaU de gind sa renml{e la :fCoala.

_ Scrimgeolu' 'flU spuse ntmic ,~and ~tl pdn bueatada, ~ - - ~Ilata! m drum, spre sufr~gefia V.:izuipiL 'Cu teate ca gradma rusese mUf!dara d~ ~wnina calda §fu aude III ap,Y$ului, ac.Ol0 era de~a inmnerie- In mQmewml M CilI-e i~ttam, Harry ~iindrepd baghu-a ~ limpilc ou !IJ~el, lummmmd ca~etiI miOip'~ darprimtlftoa;@. ~SE~~p:e,forolilJlli6a[(:leC3Iie 5t~teade(lbiGei domnuill ~ ~-" War Harry, Ron ~i Hermione se mghesuirl[t;l;ti [rei pe

aifiZpea. Odati ~~ri ~-f··lm.j'j'" - d---I!._· .JI. . •

_ ~lr"!.;x;; ~~OU[ __ ~I~ 1ti11geI.1JL1li;

tile.\':a 'inn~b~lpefitru vol ~i cred Ci eel mai bil'l,€ ar n sa H~~", ....... fi~c pe ran~. Va.og 'pe lIIQi dol - ~i ;;Irati .spre Harry ~i - sa ~ttpmf;l la etaj., vol lnoepe eu RQna1d.

~ n~~ieii.; spw;e Ha"'l!, in tilllP ce Hennlene In cap Q] f:.ermibJlC.l?lJttt~ vorbt CUI tot'i. trel odaibl sau

~:imj~_l!I1T 1t aru ...... )( 11!J" L_j!lrru . •• _ _

•• ~ . .• n~. r 0 PI"ItV'l'f~ feci!:! cer-Ctlt8:tOlilii:"li:.·

oMi til dS mini trui se intreba ,da,ca meri,la .sri dc:schida ~fn.

'E. '\'<1 .. "1-,.'<1,,, Harrv a foot eel CM-e.,",

- U.l .... u"'.~ .. ,··,· ,'·"1 '

R.Nl S~ mm" la H.arllr ~i Hermione e ' dar, m a'eooa~i cUp , 0 vh\l pe Ht'~'ln~;cu.~~ ~nCe:lrri'i Sc1-i spll'l1lii. din ;p!!'iViri:' ."T~i din gum ifl [jr~"l .a.:;m". hva rAlllfuile8f deja Iii~t:. ~c,fI~n~\l~ at"dl'a ea 'l c~tn,cll at R ClU.:::i!: ·~.:;rct c.e se ~reptase .~ii clQf;l$e sa aucl~. Se alr,und a~ll~_ hli I\9.n 1t:3. un u~iu aSUprn ptl'i_ji~".

- Dad nu Iil!i {os;t (oo~e irP1.'qPiBt de Dtnll,'l!b~edm'e" ell m it i el:~:~ii~ i €apruI d re-a am.ifll[idn 1j€S'ta/ulwtul ~u~?'A la;~ut ex,lr:rem de. ptitine me.nponiJl"i special.e. Majurtta(rea !lltlcrw:jlor -sale- bi~bUoteta P!l~fl~l.a! ~n.nnlmefllrljle m21gjqe ~i alte eleCil: persOft1We - le-ala_sat .... lit Ho,p'1lm.. JJe €Je" cre~i c3i ai rosr ales ;mC:!lJlaL ,fil?

- Nl,I ... ~riu, ;:ise Ron. No cl.ndl ~pU!l c.i nu Iilm fost ,lp,OOI ..

pil~ ... ad1Ci(.c-red cam-a,plktlt .

- Nu n modest, lUrn, asfui Hem'liofD;sln aJqtur.i~ etai £Q~rre, amg hn Oimilll,ooote.

D.iD P!E!c.rul d~ l.r¢de,f~ at Jui Harrryl era 0 ~AteliiP:i:-etrue n)l!id mUff: dec.it rernth'i 8'acle\"iru~lli. - din c~te ~tia..,e[. Ron fi DumbledCrol;: n1.li l'O[b~ra rridoo~6iJ mae' patru ochiii se tnfllnisem de prea po1LlliiRI! ori. Cu I:OatC_ aces ilea, &timgeoW'flu parea sit D ascu~te, Vari [PliBa in i.nterioruf peLt:rin.ei it SWafe 0 pungi cu un ~nur,m:tlIlt nmi mare d~d[ c~ pI.!: C:M~ j,o'dB4~ Hagrid lui Hm:qr. SCQ~e un pe~eilt dm ea, i1 ~Yrn ~i cirl CJLJ veee me.

--. - "eer din .~ msW---ment ~i 'Whmele ~infe1 ale tWli Albus P~r€~~ ~i~ ~~~'t. •• ,. ,da, aid e:~te •.. "lui,.~ona~ B~U!ilS

~ hs D.el.ummatow!, cu S~m1I1to!'i flt se va a~~ J~ rnI,1(Ie' elm!

il L-a folori. " tX . e;~ Ig.. "'.

. ':xrl~ge~ur ~ din pungil un ob'ieet"!pe care Ham-,ry ~l ffi8'i ~"lb.5e 111 utGut; kn1ana eu '0 brich~ta ru-gintie, dar $t:ia c::a avea , ~.t: aahso-~i [um~l'I3 dmtr~un toe ~.i de a: 0 aduce inapni ~ tNl. :;~~ _~l$CaR. &dm~our S~ ap!eM in far.:l ~i H djdu

- mmarorul lu~ n__ ""- ~ I .. ~ '~1 ~. ,. ~~'t" _,,;; _j

_.' 1(, - PWIlw",,,.'\o- la .!aI. ~J'~ l.nV}iItl il'l rn.:ani:\, fiudl&1

- & e- un ebu.u val(i"r~ I'IlI Sc'- ]R

ea fi ,hIM lillie, In ~~ J ~ cflmge.our,. UdrrMrilld~~-dpe· "~~

_ - . ~'XI Mgur es~ (Create Du mbhLOf,e, ~

di l-a_f I. ~t un ~l'll£c'[ atit de I'llf?

m1i 11ft OiJl, ru. Icit_

IOfC-

S;ri'l~~l~U!!" ~oi"o;e miilg,iuJ<] ~ur:le de l'D.1.~~rifllea i.l!n~i !:l!!.ICl, I!:llre i~l,l Iilurum dm ari,pil:e ;jlrgintu, i~lr HalR1' nlll se PlJllCU abrille sa ntl ~mt<\ d de.rnod:1'rmintul 'tl'ita OOIieOJIU nen:rofit. - - - l::N-li:e r~a I~[ Dumb1ooor.e aCeiu;ti hOfOal(;al intreln\_&ri~u_

~'t'UL:n. ,

- N--<lIrn 1~0eF spu~ H~nzy. Dln mU~lve,le pe care toGrn:lll'i le.;iI,ti tint. bfuJuiesc .• - s:ii. 'mud milud smlnre de .rlspl~l'ril:e pi:! <::a-re te PDti ,ilbtme claro •.• p~e, ... ere:r:i ~i ee emt mai de~~te,.

-A,o.m.cl •.. ae~i,~ estedqili onfcl de ruvenir?

- ~ufeK d a<a" ~pl.L'iIt Haft1,r, ~e altcevaar putea s!lfie?

~ .k.trelmi'le le' pUA ~1I. it ate:n~fooa Sen ~.o'url,apropiiltl~u .. ~i pu in fotoli;ld de cabapeoi.

Ahart. se ~~'ii mrtuJ care se vedea pe geam era semet, se,Ill.ina cu 0 l'mwIilIll. dmu;pm g~uLui vju.

- Am l)hs(~!at ¢i (or.rul ta.~) are tbrm.Q: Uii:l,Ci h,o:r'oa:i.;)e" I:U sp~ Scn~I,j£' lui H~. D'e ~!

HHmio:ne r.!se dispretuiror.

- j\ .. - d~.I &0 svea cnmva leg-di[u;ti ell fuprul ca H1iI!1TY esre lin Oiutitor S:n'<\lu(ih:1, ae fl p'ma evidmt, spuse '~3. Sj~![' ue:buie sa fi:~ 'il'~ me:sajr ~.(;ret de 13 Dum:bledGIIe! as~~ in ~azur.l"!

- N u cred ca es~ceti& ascun.s In giazuraJ &,pwe Sc:rimgeou['. d~r holcaira OU' PUMa fi g, ascl.llli.Z4'EOare :fo~.n:e btlfii. p,entru un o1bi¢:t

mk. Su-nt. s~ cae ~ti~j de ce, nu~i ~? .

Ham' rid:id dJn UH'leri, d),31 ~u:!UeHe.m:~loRe in. looLl~ ]l~i. ~i'l!l)' ~' ~ d; ~ arat de obi~tlIJltil sa'~pUfid:a ~orecl JaJ mITe~. U'ld[ flY se P1l1~use abl'ine ..

-P~ntnI d! 1L-:1t'--·l"''';I .. M<t .. " ........ ·.. • _ • " I''''

_ - - ., 1 ,m;,)I;-,:,"" "''''-''' I:'G" ."'~ ... lTI1Il:twea. pfe~'ll, s;pus~ ea.

~ Pof~. se mlrnr.1 Harry if ROil lnrr·ilhln glas, caei arn.ancloi .: eau 0 PaN!~ desrul,d~ PlOaIita desp:re t:~t:i'l:lteLe He:rmi,o:n-ei 'in 12ter1e- ~ "'~Jth.a-f •

.. - ~ ~ ~iruGeo~lr. HOfOilllcill UY CIU,e a1'1i:r:ls~ de pi,~Ie~ 11 ,nalIDe de :3 fj ~libl.:!mtl, nk.i ~1ITItbr d-!;i fr<l1!...,l,e"-nli<- cl:!I!r~

.-: - m1ll '~ fI . .'. . .v •• _ .... "

ru.ql. . ~rmeQIt:;;i in ~'lI lid m-tfir: &<I pOOl;I1i i.dLR.il'l.tin,~

ia r~_ ~r~ a ati~,o, to. cMlIi eQn~mrii Wlt:i IJ,rincieri.

i(;!!< 1 fl 10-1 mm'-'ILlt<> ... _- .. _ •

~ .A .... t"' .. urn: - I~J am I ntqte <llftngerea Ita.

~ c.a L1IHnh!ed'Qii', caire ~Pl I!m illagit:i.<lfI C,xtr:J "m de

-JJO-

-11:1-

..i. . ( '"'';';''i111t_f: ilnl;)Ol'~D,t ~~. d'n:I;'i[ Uflll"',"'" .... II~,

t'~ l· ~u't"'Ii1C'f 1S Of) II"", y , l~ "'~"'. i:tp.ar ~

me.,; . .

- Ii Jfw:t:ine lui H. flY! S[ use Hermlone.eu patin~~ .. ~a 'I:~ ~ 1:1 el a lomcel Ol~ I:l!,~lsitl i~it dli!1lJQ,benu1 M~Ji.c ~i III vetli,t ,I d."

- Q..lnfunn unor surse iseorice de ilI,!Grede~"e, sa,bta Vi pqnne t'P.~ite~ o·ricirui Cetc:~~ ftrl(;riruG.S. SPllS0 Sc:d~lJul:"" A:SUI ~u fIrm':'le<lMf1a d1 eire prol'rie't'areae'N:du . .iIV"Ji <1 dOlllllUI!lil:i. P'0tter. i:nd'ife:re:nt d~ C~i!I hnliirm~mhl~do:re. Sc,rimge0l1F h,;,j sealp,iDi 'Obl'alliti~ ras lileuni{am\, G.e~~dl,l~,1 pe Hatrf. De· eft creei ,d., .. ?

- OiJlltlhl~O[ie' a vru I: Sll"mi dea lute s8ib~a? in I:r@tr.l.lialTYI~il;nidll" mdu··e ~ nil i~i. ,pj9!rdi Iculnpiru~. P'oa'te'd :s~& gil1,dft d'i. ar arllla, bin~ 111 mui.e_pe ~~.

- Nu esre (I gwmll, Pott:er! mn:mlii SC't'imgeo'l.u. Tidl. ~CJ8~(;-O cumea ~nJlru ti ;o;a g-Jnd~t, ,cia doar sabia fui G~rk: ,cerce~ ]~ poare invillrlge pe Motteni:ro:ruJ :!1I~ V~pefln? A VWt sit Q a j, penil'ru cat, area c;red,in~8~, tao H:'i!U IJi a~pi" d. tu~lt'i c.e~ meDit $till dl.s:[fU~ pe' CelaCe-~Nu:~ T re'bu]~~Nllmit?

- bre omone hueresanta, spuse H3:rry. f\ mai inceoca.t 'Clflil!'V'a sa it st~utWi eu 0 sab!e pe C3:P..,cl!e .. M.on? Peate ea minwsunul ar lNbui sa d~ermneu: ni§te oarneru sa fia£i ,astaJ :ttl 19¢ sa :i~i\ piardl timpul detnon~d Deh.l:mi'Mf)o.are sal! accperi.nd evadfu:i din .. -\!kaoo.n. Deci .~a ati fttcqt, domnlille m:i'~isJ:rLI~ tn.chis t.h. hit'0,111

um.:n.ea"'c~td? Ati ih.oel<cat sa desc'h~th;=t] 0 hgroa:k.i! G'.amenfi

.r, ~ra.sa fiu §i eu Ufiul, din:tre ei, C<l:p~.d~~Mort m"g u~it pefi're D!t'l .aam~ta~~, I .. ~ om~l pe OtM~Neblln Moody, dar tn~n,is~eruf[ 1\U spune nlm~ despre OOare ast~. l1uJ' 'S~ scum .• , va i:Il~repraJi' sa ~mrn 0I.Ii dlimnea\lOalitra?

- Jnm."Ci mA;;mal !rigi Scrimgeou.f, ridicandu-s-.

~ H8fry Ski i'ii el in pidc:ntre. ScrimgeolLr iChil<lp<lti1 spre BMlY ~l1L rm ~~upu ~ll: f~ piep'r ey, ~:irful ba;herei, Mca~. {1 ~aur!i 1111, - .: Harry, ,at '[ c31ru:l ] .. ar n 1nS GU l'igaiffl.

1-U - ~~~~ fuM'!, '>idnd m ph:.ioare ~~ r:Bc]kttnclL:l~~i :bill~et3" ~

- J:.! Vr(:l ~ "ihA .

~<J - unpf'l.:~ilt !I~ nc <lftsteliC'?

- Hoil 'UnmHt Cit nu I"IVI' • L, I" _

T~_"·.F·'''acJ . , I ~tI liI, ~oa a, nu? .sPIJJ:ll!ScrilllgA261.1.f.

. a If'l fala lui HIJ"II)1'. Ti~ru ~t1uij.lillni;1f!: d eu ny' utH

-II~-

~~------------------------------=

-H5-

~~---------------------------------

HP.UY PbrrsR _____________

"~'"S:tie tl'l k~nlli ~U motivul ~'n.tru Ci_19~ ~UOl~tedWIl~ 1. 11<f~ o :hOfflijilC~ v-e.;:he lui H.'1f'I')" ~n nUll" ~ dOliiiifilU,l ~e~Iev ~alliliifla ~lumifl8t1Qrul pcmtru a bell sau a palla OfLm! dO:llJll'lna Weali!ey

~\1$e oofilliOOMe: , _ ._ . '

- H'3HY. om,gull m~Uj tll'woor n~ est~ i:n,gIiOllillltO.:r de (QaJl1e~ U-IUi!'l. '1llt ~ incepe:tt[ f~ vlai ••• eresl d. pat trrcepe si ,serv,e,<;;c c'hi;,fl

T [)ti~cari' ~~e ~i apo[~,d~ ee c~~~~~ !iLa Il\tI~l~i atFi:i! j, ~i degwrn:ci cite 0 fell!::' de tort!, petreq:rea il,la ~qit, ~gl:id) :c.me e,ra, il'l!\ritlJt" la nunlil 1ft Ii!liJIa W'IIiIl!~toorel dar era muh: prea m$h~ Pt'mitru a dQrmi m Viluji'l'ai arnipllJ;fui, se dll!5e $j Y~li rt.'di~e U!IJ cort lie lift' almp din apropi~re.

- Ne \~edem sus, 1i liOpt:i Hllrt'Y HtlmJOfl.em" 1n It.,nnp ce-a ~hu:au pe druunnaWeasley sa, t.ede.a g{adinU tnf4~Mea 'ob~~mdca. Du(~ se lll't to~~ la cukare.

Susl, tA, eaD\~J1 de la ~9~~" Ron, I~mirii Del~mmaoorul ~i .H:~·!.I~lu puqguta de moluchin de raJ Ha,g(Id'" nu eu ailllr; 1c1 'tt{! oblecrele la care tinea i;:;:e:] mail ITIp1r.l eu toa:ie diil W1e~e dinue, ele i_ se~u ltpilre de. vaJQ~e: Harm $'tren,garilot.,fra:gmentul din oglinda ferm~ci,pe ~ t-o dadl!JSe Sktm ii medahQfitol ~yi R.A,J;. Sl1:<inse bine ~und ~[ ifj puse .~ la gik; apo! rimase ~ he{OltiL3 '\!eche: mm.a.nj, privind-o Glum: nutuB! ,siabiti din: ari!pi. 111 6§it H~mliane M:Ol La ~ sl:tec~du"$'e in vll.tfu~ pk::f()a~kll.

- ~~! "pti 'a, t111tU~U--tW barg'bera tn. direc~i'tl, seirii.

- P'afta flU ettwi de aCQrd.,~ VT.3l~ca! ases, spuse J¥:m.

- Emu atlle ;,iTernWL; :sp~ MemtiOfilt .. Acum, 3mt!~ne Delumi-

natoml. ,- ,-

.RQn, 0 ~lm iru~tan~ilt. tlrjdicA in f~~aJ ~hitor .~i ap~.

SI1ijj1Jfa ~pa pi:: ca~·e 0 apri~rn se smue,

:- Problenm este, ~Pti HertIp"one in tm;;u!ne'rit, ca am fi PUUlt ~ ~N BezM ]B:Stafl~, inl.(X'lrrata din Peru.

~ ~UZl '0 ntica ~~ i:ruli &l slera lUfninNd ~jimpU ,zhy,ni ;fna!ioi pe ~~:aJ\~ ~,d~ 00u 1'~minti1n Catn~t~.

I-s - .~L, c fIl1ito" 8pWic ,Ron~ ~ un ton put;!n ,clefensfv .. '$i ziOe8t!

CJ i;I In"'~Ult i~i Dumbl~do.rd

- ru, d:1t:r in mod ipur.... l .",

. - -. - " •• u ~ rtteTItlOJIilllrr testarne.ntJUI s- .. u

l;,di ~ ne ~lu I sA til1*=-m luminiile.!

-11'4-

HARR~r p~ _________ .'\hia ~ruoue ~r\ Ie cil[~. ca '~i ctivif'lrele' d isparura':d:in :n(lU.

_ "Md de!diid h i'nchide~" ... _ oare ce 0 tnaemnilJ?

~nlliQl"te :jjRon di:ru11i1r8 din.. cap. pitoo.f.I.id, '. a nu ajh~ l"lici t::.ea

mare '\~ idee. ._

- Ma de£chid bl itu:fiklere ... !afJ1Chidere .... rna d~lid La i'tlC!<tj,.. !ere ...

DMiooi.fer~nr de Gtt-e odr.epetatiJ cuvintde t$i eu .i~~ 'infle¥lllnij nu rt~m sa gaseasd. I.'lJeiul!l alr in.tde .

- $i ~bia. sPu$e Ron pana la ~mll, aupi ce abandonal~ m(ef~ csrea de a ghid semniAcatia insc:ripf,iei de pe ho~oo~ca.. De c~' ¥U['f(

rea H3!n)~ sa Imme~ sa.bia? .

- Sf de ce nu: mi -a 8p1l51 pl.1r ~i simplu r se in'trebi Han1" ea pen:rru sine, Ell! a.oo16j ebiat: ·3.col,a, pe p.ererele jJin 'b~mul lui, in tlfil_Plilill liii'[mQr d:i~tiilor noas~ d,e an;ulll'e~!Jt! Daca ar fi vrut :51·aj~I,,:a.

la mirlLe), [l~ ee nu mi-a dat-e :ulI:rn::i? '

Se S~IlI.'€3:u:ii e3nd u fi d~t !.:ltt'l. examen - avea tn fatf;jJ echiwt 11) m~!e na ~ ar t1 trebu.it sa ~p1!.!Il:d!a. d'air m:inrea n em 1en~ ~i neooQpefanul .. Care fusese ceva C~ tre~Uhse cu vedeeea in Itimpul disc1!J~lilo,lung~ CIJ .~bledpre de anl1~ treCll.lt~ C)~ Dumbledere .se a$~ ,~ aveaesi lnf,ele~?

- at despr@ carrtea 8Sta sp,~ H~ion.e, P~riM barduJu,i Beedle .. _. Nil am mai ayzit nidodat~·de elel

. -: Nu ai. rn~i, ~.lt nidOOa'dt,GleP~~iil.e .f~~ Btedtel(l\Ca RQ:n lutIl1t. nev;gnindu~i sa. crea.dt. OLYm~ti, IlIl1l~

- Ntli. nu glum.el{C.l SP1:l'&e: Hennione ftJlfP!'ins~ Deo.i ttl ai. atl!ili:1:

d~ ele? .

- Sigur w dal

_ ,H3!QV n~i~ _privlrea, distcal, Nu se mal 'inr3:ntp'l:ase pini :~[unci

ca Ron 3;i fl £IUt ,'" 1"' ........ """. c"" ~ t'i:... H . Hi' .......

, .. _ _ - -,,'_'·-·"~.,..... ... re.,.._ flU 0 'I,U ICi.tt"'t ~1 __ iU'u'lto.ne. '''J'!~'

pfrr.e;a ronqa SW'ptiI"lS de mil'3J1d lor.

- BtL ~~r~ T ..... te, b",c"1 h'" .... _

~. ~: '.' """'''. ~me, e V'e<:: " l p:tlUU ccpu se 'n~e d sum

tU(} _ &edl~, n~~ F~na ~~ d!~ ... Vmiirondfl .. ~ut1ttJ ~·it·~c~~p'~~.bt6u~~.,.

= ~ '~~~ Hel'fnbm~ chicotirtd. Cum se ~,.um(;l1l u~Jt:ima~

e!"mIffil. ~. JWll, UilD:ndu .. se uirnle 13 Harry ti 13 e.ilo

~ f. :tum de PulL. _

-- l'~AM;G't>."·UL lUI A' 1. ..... " D •. , .

-- -. .._" - ... ·M8iIl.EQoRt

_ Roo. itU {o~tte bine d 'Harry ~i eu min. _ ,(

[.;( . - N" - J.~ am lOSt tfe5£: _.l~

~ ·ui~P! sp(me .~ ermlone. ···om't, '1\'11:1 ni:S-ilu, '.'~ .' IIItl ue

'~~d 1:l~m mid, aot $'[i:m de M~h:~a .. ,7~ ... J- ~~~ pcn/'~ube ~

can _;., »: ~ '1'1 ~ ,}ap,[,fl, pi~ ~I d0'

G~'lq(lfl!a$jl. , • _

_. Cm~~L2511. ,. ee,.i Uta, '0 ~<ili? Wi~;~k H({JfII.

- D,eci aSirea: ~Uillt :po~~i Renfro e:Q~E 1I.'1.tr~b6 He:rm'

s[lIdiirll,d) dIDOOU f\Ilne:te:. _ mrn,e,

-o,a, spuse Ron nesi:guf .. Adi~ ... : aS~ ,s~e ce~a·Q; se a,ude- ~t1i ca tdat-:e '~,:e~tile ~€~i ~e"'8. kris &:e:d:le~. NlI ~tiu. ~l.Im. e~u' i~ vC:lSil.lne ·angrnata:.

- I:)ar OM€' d0: ee a vmt Du_rnbLed6I'~ 'sa ]e dlteoc ~ Se ~'Uti Uil5t~t de bl.·!,Jl'I etajl ~[lferipr.

- em,haMl c" e Cb,arUe. Acum. ~ mama 'lI,.at{Onldtt s'e ~~ ca ~"ii fal.':Q pirul s'i e[ce~'"id"U"I nQ~, ~p~e, ~b 'rrelm~tilt,

- Ar g-eb.1li" QPCl,;lfjl, m ne cuk:\in:i, ~.pti Hermieae. Nli se pnn~ !problema ell! miMUl! sa dormtm ~ mll~ tlttiu.

- NIJj!~Yviin~;I Ron, 0 'ifl.f~toore ~l~. tripli cQmisa de mama mirelui ,~ ;pul1tea strica 'I,In pic fl!unb. Sting €!lIlumina.

AprhlOO dih. nou Delun:ti[la.'oondl m timp ce HelP\rol'l~ it.~'i din cameta.

~--------------------------~:~II~I~~------------------------------------------------------II~

,_ CAPITOLULVIII ~-

Nunta

In. ,:~ua umt3:~"\al'et .]a om tr1J;!j dllpa .... am.ia:za~ Harry i R<]tli'a, '"'red ~i G~ ,sd.r!;!w 1n fata unui COIl:. mat£; ~i alb, afil\R~a:iat tn I:~vadl, a"qeptind sa ~oseMC& ~nvitati i la nunta. Harry b:1iuS'e 0 ~a ~dra\'3M tile FQUPopune ~:i aeum era dublum unui balat InCUiat r~f din sahli acela, Oaerv St. CaJtcnpote. de la care Frecl fu.[~ c3t€\,Iafire de p§r,fOIGind 0 VraJi de Ch.ema.l'if!. Pl~ntll.el'lJ: si iI ~i1'I:re' pe Hatrv .drept ~varu] Bamy'l ~ >'5.3 spere cl mv,elil "&ii fie camutlar de nl.lmirul m.arr-e de· rude dinl1:~ul Wleas~e;y.

Totipaoo ~a.l,I ~trimi n.i,te pbmUrri de~J.le· a irrvmm:~He>r!<'~ m Ii poad. condu~e la loo.u_riile 101'" Un grup de. chelo:,eEi ~mbm~a~ (;U robe arnbe oosioo e'l!:1 0 ori in. u~ impretwni eu ,e, form,Brie i'O~. mi:ntata eu nine jachete ·amti. ~i ten ac~ti vmji'tori :s:tatea:u aeom la, midi disl:3...nti de ei~ s'ul;, un c6palJ. H~ y,W rumul albastrul de pipa, care ~ r1di~;Ii, din [0C\i!~ acela,

In.. ~rele: l\ti~'" diuqoloe!e. imrarea in cort, se v.«!.eau r3nd~ rntregi de Sca:!lme, l!.Urii de~iC:a!te I ~m:e d.e",(), parte ~i, ae'aita a unU!.~OIl~ hmg~u. Stllpli1 de sus~~ne~ etalJ krip.o.d:ob.iti~lf.I~n :al:be §1 aurn, Pted ~i aoo:rgep,f~m un man.uflCmw imens d~ ~l~e aq.uii dual d.oo:supra 1oculuiun.de. Bill ~i fi:e.ur a vea:u 5.a ~\~ 'In 9!Utt timp IIDt ~i saUe.

In grad~" fluturii §.i I1lbinele zbuAlI len~ deas'U.lJu'.j ie~bii ,~i a ga:rd~~~I VIL ~ nu se slmtea deloc 13. load lui. Ba~~:1 ~['ICtl!iii!r ~ ~ ."~~ 0 adoPiase ern '00\',3 fflai gt'$ dedt d" iar mBa

festi iii h I~ fhr:;!i "1 !Ie" . " . l d :f

....... .• "L . ~" . mc.lngt--a '~ea l!i lumina puremlca a '. up~~

........ se:;;n Y1i: !,o1l1'.B. . . .

- unci< e <lima ., ......... "'. ~r.o'" _.J. ".:1' .111 • ,. ~" '[ ..

. - '~" "P'll,._ ["':r~, n'3~nca, 'Y',f: guhm.l tro-e~!131 ·",r

0000 ~·ml hu' OlIno., Il.. ell .. .

. ~ "~.'" cu Ct1i.Q.di In ~tl\li1!. V,~ti putea venl wmr.lbdcatl

a a ~ "<» 1 q siJ aru fl'-I . - 110

iii . '. • ufitt un ,[) estem de: le>~are corporalil tiora'~

mame~. p;3nfl5t!· fermifl~ tc}[u.I. -

-Il(!-

-

• :!'lunui milof ~i rnnfo1FS3:t lU' sllOCrn~l peJttr,y d pe Ultimll]",

_ ", __ -'I,~ I . nd

'1 t~ .}lre cincl scanne, care ,acum .... f.r4a!U ca. lilt :lllonnan, ~I~

hi riruri d~ aur, ,.

~n riotp CeJ;Jtlllm!..d W,eMleYlllPiilirtl paguhe:lc!, iar H3~ridfu ~ella SCLD2' til gum mare' tummr eelor care p:irre3!U ~,.\ ~I_ atSC:U~fe, Ha~ ~Ii!i u,roaIW fepedC J~ [l1Jfr.u-!t ~~ il gilis.i pe B;pn i~ i"flr~tlt CLU ut1_ "~G~ Marte e~Amll: C3 tn(iutlL~re; Em pllifin ~.iu, avea ~rul alb P~n& lao gal"ri ea dEn v·j;ua,de zahir, 'pUII"Ha un chi:phl ~:I ,piru:i ciul:::Ure ti atiltb.a in rata [l.asulum ~ ero tilllbrncat cu 0 'roJ}i de un ga~ben aJILI:rif~ afflt de apnm Incl,c re dureau ochti. De brnp;tl de .ur pe c'ar~ 'it pUl'i1ia la gat

arima un simlXl~ lC:iuAa[~, taseminiwr umd· OC:hltl"llJnghiu'I3!r. "

- XeGopl'rilim Lovegood, spuse ell intimmd-llli~i m~a lui Hally, him. mea ~ eli mine loc-u~m ,chiar dlincGlJo de dealul ac:ek:tFamilia_ \\~easle}' a. (O$'fi; fuane amallbili· sa ne inviJre. Darr ~,red '~a EI ~.~] ,e'

1..; d:"· .,...~~ --1 "_ ,-:-.: .. III ,];)0

WUI~ . :l:G3bflU U.1:i:I JriF, I DlH. ~I. LW spuse- el. . lin ~O[l.

- IA,sp~ Ron.Unil_e e5,td

- A ~ in lIl'ma in gddm:ita :itcee:a ferm'e-c8\t-oarie~ s'.'i Sari'Utl~

Fe' pinal fii.ite p~ir. abolutremaocah.iW Alit de pu~ini vdiktlri ~[ c~ti'mti de cat de mul'(e P'-:Item. invira de [a m:icu~it -ii inlele;pPl pitid - saUl pe namele lor a&evimt~ Gemumb~ gaitkrui.

- Ade;vj_rul 'me c.a. aj !Il~TJicunOS€ ni~te fnJumtult de exc.ep~~~, 5p1JJ:Se Ron" dar aedd.le .. au tnvat_at d~ la Fred. ~i George.

&n cnrl;d~ 'IIln grup de!ld;itnri ~ j;o-0f'l"._ tn tn~n1'1'\'1 Ci~ twaven,j

~- c, • -;J -.~ _ """ •• ,1:'" .

in lUgil.

IIL __ -" U ... _.I' , - UW'H. ··lIl<U.l'l. ·z~ ft.

- .-U. ..• eu sunt Bamy, "SPllJse Harry C~teJna:t.

- .A.aa, ti -a i sohimbn ii llUimele.r mtteM ea vesela.

- De unde ai ~UE. •• ?

~ All. dlJpli priviU':. spuse ,ea •

... ~ La ftl Q 'il ~1 et, LUM puna 0. robi.-d~ un g3!~beD ap:rlns, pc ,:art: 0. ~ Q! CJAQa~a"!SOa"ll!,lu, mare, pti~ tn p!lJr.,OiIa'tJ ,~ ~1~ bpt'Ul !;J ~"r~c~ell1 d'Q lUlni;n.~,. ~trect-u~ gene'I'lI.1 ~~ plic.Ut. Cc.l PU~In, de data :aCCia:!iiral, nu [pluta r;idichi pi:! peat ~,

~«! rt~ oo~.mClt imr~o dti.se;uUe CILI <0 clln~tinta~ nu 11 Ie c.uVlrtfe dint)· luna ~ Harry. f,.tl§ndlJ_.~i ]~

IW~~ ~

-U2-~ ~A ~

------

n c" ~ ~ L1 H_., rn'. E ttcun\ ~e gpbiint,; ~tH, "ie~ f~ tarnilia ~~

de secole flt'tJ"egl. E f.1'U1l'ili0:'1:si (alta, dat, ... fl;afl~oa[ca. B~n:e. bil'!!

ft" maid, ~~~e· ml Wl Inc bun!, atlll 0. sut;i, ~apte Wlifi n:-ar i~'mbllt :

S;!';i!ll rrea iUulE in pidoaf.e~. c , ••

Cind treeu pe ~ ell Ron it arund ~!UI Harry 0 P:i!'iVilire ~sllilib. inre'les ~i it ~u~ eeva tjrnp pl'.mii .1tpiru di~nQ'Q. C~~se [e:i,ftt~ll'tira Ia int£'"o!I:rea fQ. cort, Hl!I!£T'f' ~~uiese dl3ja' fpc' vreo ze€e tDaItn,.eni Iii ~ocurile lor. O)IUI~ eta .. aCil'1ni1 aJproape plin ~'i;1 pentrl.!l pri.n:I.a, clara, n~ mal em ooadA ~a LnJEml1e' .

.. - Muri~l e un c~maT'i spuse R0l'l!:~ ~t,ergindu-~i :m.ntea QI min@Ol. La un moment dar. venea La: nQi de Cmci,lI.I.n ~n flecaFe an; aipoi, ~'1adl Doa1!Iluiui., s-a sim:till tn:sultat3: cind Fred .~i Geo~le i-au :pm la cini e bmnba cu mires de balig&,Ii;~b seaun, 'Tarn spune rot timptDl ca ~~Mu;riel Q Si~~SCQB.il din restamenr-, de~Jict ~ pisal OriCUffij :Untir.lll as~ 0' ~a i:d[J1l:~.m~i 'og~~i de~it oridfie din famme ... ~~, ;tdaug! el,dipm des in t~mp' ire HennioQi '~'mta ~~ e.i tn ruga. Ara.ti gr013v!

- I)e 6~e &U:3 Ie.§.~i [II- rei de mi-rat. spuse Hermione eu lift Wnbet.

PUna 0 roChte vapo~ lila ,i pmtQft C~ too.. as.Olrtflifi Ii avea panil,dJept ~i ~irruoo,

- M'~, m Mu:rid nu -e;s.rE d~ aooOOl Ctl t~nll'l to:cm~l IPi"3ffi intiilnit c~ ea ,~, cfutd ~ daa!ea [ia~ hJJ~ Fleur .. A z&5:' ~,H~mm,ea e rea cu ~~. fnwiari III §i apai - :'::POStlltl ~itf ;~l ,gleIne: sub~i:ri'\ - Nu 0 lua..perso:ru.j, e nepeUtlooa.5a CUlioat~ lumea, spuse R'O'n.

- VO~i~:i de Muriel? ~'trebl\ O~Q~ in bm.:p ce i'e~ din [)QU

dm_ con Ilnprel.n!4 ell Freel. lJai, tocmi'iii 'l.l\Ji~a ~s ,ca, am ,Q IUEcbe n:al ~ ~ una mai [os, CotQI.Oan~, insa mi.23$ dod si mai fie m ~ !.IfidliiYlJ HlJius: era 0 Rgun'l la fitmf,i.

- > ~ eel eel care: a V;Uut Spectrul Iii a murit d011Jiized ~i pacru de or~ mru ~:u? 1nrwbaHClmionc:.

=& ~I a .QnrJ ~uat.,o razna ~pre £inr~,oo:U!fi9S,Cu 'Q~Qrg!, heet ~,~Im~nh: s.i se .~t3.nte~, era sut:1ctul pccreceri~or" sp1.iL~ "~~1a ~ ,dt.-a IX: gal 0 srlclt intreag:a. de! whisky~foc, ~r arpol fC lUlg .. d de dans, s4~§i ridice mba !ii !iii Scoat'tl Ibuchcw de

_ ,( ,"i.-ur dindivtdu' ~j .. a ~liIf bail'bul'3.?

.*\1, '-

H rr'f R'llormii. 1ll0l'10tiO,1, '. .'

C .... rtul :: ..... _..'I_-I'~ tl15ll'l::Se 'Cl,lprms' de. nembdl!ll'e, Zl:Jj~"'U,R !l:j _. _ I ""''''..... ...,..."._(J_. ,_. . , '. '" _ . _ _ , , _ ;"'~I _ ~ '!:il.eA~Ea1

rimd mtre~pt d,h).· cind "'1~c~rulde h?ho~~~ ~. ~;ml'r~,l ~i d.o~~ 0.3 \VeasJ.e\~ '"enirn de-a lu~~:cu~oaruhm~. ~~c)~l~d~l ~a.ndt;l~le '\:lll mi'M: ruLleJ~r.: di'JIrt'll1'lla Woos[ey [Jurta 0 robi'l: OOua de cukl,,[~.

Ml.enstu~li j ~,i (I "piIJikie ,~r'tati. . , .

o <li,a m~ riJ[;d~; s,] l!" §i, (~hadie se [~i~d. ~I ~p~tyl dtl:t tau .d -rooiui, ~rlii~ca;p. Ii!fli~ru'!.&:1 ctJrp:M! fest-llve ~~I a'Vand Crn!l:cl~fiti mari 1111i pI:~i, l!a butoniem; Fred ft flJJderi admirativ,iar V'~r~wte Veelaptdnim in lis. Apo'i, mU![~mea. aMtJ~i, iar mU~.ica 1ncepl.l sa ~e ~d din baloanele aurii.

-00001 :z.iSe Hermione-'J mrorcb.du .. se- in sC'atJ~, pentrtl;a se ni'ta Ia intrare.

Vrtj.wroarele ~.i vlij,~tariiladuM~i e-fmrj l~. w:nl$oocindj m.tl:n. {Stem Dela.e:our ~,i. F]elair~i {acunl a:'pm,~,tm pe CU[OOfi Fleur t;lhu:ea~i monsieur De~a;oo~r plpaia ~i zhlbea €iU tood gu~.Fleum: purta 0 rechie all~a tome simpLa §i pirea 51 I~diere,o stliIuc],re plIit.ernita'. argintie. h:idmp oel mmoo (')bj'trUi~r!, stm'1:lJlcirea el ~i ecllpslt p,dn oomp;u:ape pe ,oeildti, asta"Zi ii mfrum.use1;a pe toU rei pe ~in_gj care ~ Gii~Y~"i 'Oabrii:eltejimbd:careamihdQ1!i in :r~c&ii ~u.~ rii, phe,iu chm_r film drag-ute de¢it Q!e,~bi,eei ~i cand HLe~r aJ unse ita BifI, !K.eSJta amtiii ea iih·in.([ n.Ui.l~ru: <L 1nwIDntt f.I'lCi'Cldat3: pe fenriJi Gre~~baek.

- Doamne.lor $i dCmDilor, spwe cvoce plll1iift~l'l9lm ~i HMl'lI fu ~llm! ~t:sa Y-aQa d v-djitond mieuf> au p-lrul plin d~ SlD@a.m, care vOtbm::; 111 tnl'llQrm9nuuea 1m t1umbtedare 5tic;ea, aeum in' fa~ lui BtU ~ a lui Fleur, _Ne'1lffl adl.lr)ar 9S[;'izi aiel ~entrU a cel,e;'bra UIllrea a doua stdleu: 1: :edincioase ..•

. - Da. tiara mea face 'C3 rutu~ $I r.BI..a foorte dis!:.i:""!> I;JnQslf maru~ iunel dri -'1 ~ ,'. . (.,~... -.. ".'" ""l"' r . _

~ :PlJn ~ 1ft ~,da:r d~l de tafie tt\c§t S.B $liJdi [,oti. Dar

G . '~['ttU~'ta I«hlQ Oim:VTei are·de:eQlte1.l1 mule pre, a-(ii!1€. ~ foe LIlli '1n jur,za.mbitlil~lI ftell e,u_ 'oc:hitw~ lul Harry. <lgl)i de.~ dm nou eu spatel~. G§ndurlJe ~lJi Harry zbL!!ra~

Of!!!p:,i.t'l te .COfl, I~pej Ia dupa-amiezeJc pe care le petrecuse s1ngui:

( • • In lcJQIFJI· \Qlir~~ d d . . , , ..ti de'

' ...... c . e pe omenlld ~(Jjii. Pare-au ,~Ili:!i

- 124- _ U~5~

~~--------~----------~---------

-]26-

-·127~

. ___

-U9-

- 12}j-

-----------------~-------------------------------------

________ --_Im~ ~ tll~~ ___

-

tulli) hmlin;ll[ acym d ~Ii~l~~ P~!J.fitQar~ ilU:rti, i!heful de\f;l;!fli . a c m ~ !)llll!i desdns, .Fred. ~I (3~orge d~spirllsem de-mutt i ..... ~r;"""' ... ".16\'3 \'eri~l. Fe. le lui Reur, Charrniel, HaDri..l ~.I' .. ' fl.'

"'._"." ..... .,.. ... ~ ~ 'f'"'" . b'- 'iii \!\ Un

.. T;:~'irofmdeS@lt, CllI 0 pjJl3iliie mov CUt berurl l'llki, €a:n:tllllii, Imr-thlf

~, lr,;&t1nM erouhu Odo·'. < .._

PlimWOO.u«,: pnn l~wIDritne ~~. ih~rc&.1ii sa -se d\e.sool:Qrpae.a5(t de tm_tineh~ ~t allul Rmln care n~ .~Jl sa: ~tie ~itrlJ.r.daci;~y !!!til 5<lUfU:!l Aul lwj. HwIT'l:' iiri uri. viij illlll: Wtdn. sr~lVl.d sLnglJrla 0 n~_ P.lroL s:lb infoiar tl Bcea.sit S€m~e lCU 0 p§padie v~tej i~ iar ~ cap pjltta un :res minca:t de meUj. Ii era vag CUl\oso'U't - Hal'ry ~i stoarse cre~erii ~i f~i dadu pi.na la urma seama cal era E1phlas DOge" membru al Ordinulul Phoenix ~i autoru] Decool.oQiullJi hili Dumbl~

Se apIDpi~' de el, n...: ~"'l""~f - ~ot &l rau, \;IIL..

- S~gur di da, s~GUr ca dll, s~e Doge; avea 9 voce des!lJ~"de

smd:enm ~i ~1ti.

Han)' se ,aploca cSpf1€ el,

- Domnu.l:e Do,ge, >S'Wlt H~ PQU~r., I:>Qge rirtnaH cu r;esptl'aJtiaJ diati.

- Drngat baiere! AnnUl mi·!:l, spus ci erai aiel, d,e.ghi~at... ma; wcur enerm, m~ ~imt. ,anQrat!

Doge: ti. iw:n-i U'n p;iC!!Jl de ~~m'panie lui Hany'lf!Jmi ii:i1:!lpri:m :QIe":o

ndin~re placuta .

~ !\'1'1ml.g$nctini·t~1 scrh.l~ ~Pti el, dupa:,ce •. ,. Dumb~edQ¢.", Iillt~ ~ ... ~i pentru tine, sunt eon-vim ....

Ochii mici at lui ~e :s;e umplurl bruse 'Cl:I \acl';imm.

- .A.m citit fiecrol~l pe I~ [~a'~i so:i:lJ pentru Profotul ,lei,

- ~. Nu .~liIUO (i l.a~i ClilinOSCUit atilt: de' bine poe domnu1

. PArmbledore.

-La fei de: hine ca. nricin2. S))lohSelJoge:, ~affl~[lilldlJ~ijl.ochji ,(;1.1 l ~l ~~ :ad~vaw'a!: 'di. e,\!l 1'3m cynos~u.t de eel :m.ai ri)ILJllF.1 ~ I'tU 11 Lmim in comidern.re ~. Abedonh _ !ii nu ~au ,de, jdl,l. • 11 n.u par ~ i~ ia I'1tClodatf( tn oolljiOOMre pe Aberforth. , r. Iega[UJ~, C-'J PrrJ{etMl ~., .. dtlmnu~c f'I_..... nu ,;,tiiu da~, a!!'

? ~ ... , .. - ..

elM.

--------------------------~--~~~---------------------'-----------

HArulc\' futtG'R;,

~[":.1l'a b.il~ l\.mbledbr:el Abia ru;:tept sa 0 ~'it:esc, s:l liu ~ilt ~~

J 1 ...-..,.1· Ii' .' fi~_n, -",0

' :lll!!..t .,Uu~gr3Lle ' I, n::L'<; • .

, ~ sepnu bAtoo ~j $ole'~nl!li a:UZY1.ac~ir()!r c.llI.vf:nf ~ d~J' ma~

1\ luriel goli F(IC.aJu~ ~i ~Gii din d~erele leI ~~ase.ci~!l:e un'~h~l:: dim :apl't)pier~~ pemru a ~~ 1 jhlocm CIJ liIlIiIIU l phn. L.'U:~. ~lYc;l, q .gtw'l\ Icl~ """m~fii.e , tF~li *i apei SP:W'e'!

'j'<L·r- ,! ~ -

- Nu e n~of~>sii.~~¢t-i fe'[:ete~slte~ ~~ br.q:s,"~~ i.~aJi! ~naUo,te sa ajungi Mit de respeerebtl si respecmt $i tOOI:e pfiCls:tHl~ illlea,~ au umbbtn:iiu:. !\lOnuri desrul de ,bizaled~pre Albus,!

- Rior.i:~i Ul,vmmtelSpllSe Doge, tn~indu .. se am nOlll.

- MtB aezi w, E[phra5, ~ miru@ 'Muriel Fe inrunda:re"Am

ohserv& ,cum ai evitat lliltile dificHe' tn, necrologul ih1, all~!

- imipare tau dJ ti -se pare' 8:i'al '$p~ Doge ~i mali scortos, Te asigur Q rot ee am sgis, :aM scds din l11]ma.

- A,$tiim. cu tg~ii ca ["ai 'verternt pe Dutnb~e.do,re" ·i:Lidri~l:~. spiIfi d, 10 sa~li ~i 'm. oQntinuare U!!1 ~rj ehrar daai, se. va aovooi

di h'a ficu'lLd.:e petre.elmi,!! slirrorii ~~i, @1m ern. Non.! '.

- MttrieU exclama Dog~.

Un flor de. ghe~l, 'Cine nu avea Rido lepf'l:Wrl eu ~ampWtia~ se mmIrl in pi~plU] lui ~'.

- ~T.n .adioi? 0 ~ntrebi,.el pe Muriel. Cine a spus ca sera lui em 1m, No,n 1 Nil era oo1.naval

- &ny. d'ra~~ se pau d l]tiJJ '~~i prea btne in:fe;r(i':iat~ $IpU~ ma~ Mmie:\, pirlnd moanrnta, ,e1~ ~et~a ge"ca:rf i!l' pt*ese. ~~ l'9 urmii de unde era,s;lj ~ti! d@ a-sta? S~a t:nIDimplat GU an~ ~l i.ud mam~ Ea. ru ~ fi .e'xistat micar C3 id~, dm~ 1 meu, ,f adei\1'!.nil esee d aceHI dm.'tre J'!Qi C3I1e utiau,~ vt'~meD aceea 'n;y awl §'dl.l[ nie[odata a .$-8 ~p!,~u de rapt .. Oe asta; abia ~tept .sa gnU ee 3 de-~QpB!J S'keeteT~ ~ledort a ~ln1llt-o mult ti:~p 21s(:uns'a pesora aia a ti!lli!

-~mc.umi! ~ier.1.Doge.. NUm.a'i mii::tciuni!

- U mi--3 ~ lilidooaM d, SQr:a ~ em, Nun, s]_}use Harry Nria

p~. $Im~lndu-$) Wi, ~neste'iiaJ[. .

- $t de ~ :a--;i fi :spw. 't.(}Cl1l;:ti ~~? ~triii1r ml'tu~Muddl d~t]h.lflI<

U1e un m.- '11'1 ~"m ~ . ,. _ l ,iUI:",rflI'.

I _-:.., - • p "' ~ncerc;l sa ~ 'OOI'l.C¢nmze. 38upta, ur W'!IL".' ~

an - ~n ....... ul ptnJf"1IilI care ,A'ihus nlli a VOrbit niciodal[I1. d~SpN ~n ::a I~ Elphl<l~, pc un tnn lntrill1nsillent dmn C::IIJiZ6 Iil:mQ~leii

- 112.-

-1$-

- Nu i~u pem'll~$ s:I:\ iaesa diL~ cas:'? rise M!.:Irie~ pe illfUnda:~. S. [i tUi$t. un ,;1 foot dusi llidodata Ia. Sf. Mungo ,i nu a. t\'}st c:h'enntt ~ \"ada nkitml vindedltor!

- }.,tllriel, eurnpoti sa $ti'i daci ... '

- Penmi inf~:iiI'{ia ea, ElphiilS, sa ~t:Uc3'17:iku1 meil::l, Ulnce:l0t a

btv~nd~iOOT 1~ Sf. MJll!ll~ ,pe vremea ~te~a: §i a sp~rsm, 8tcl'~~ familicl. me~e clL Ariana m.J 8. £G~r: v.~!\_zu.m acolo ntdocllati. Lui Iancelet i sepru:ea. (f!Ia~ mult de.Cit S'lm~6ct.! . -

Doge I,iWlm de parol HI' fi iQst pe pUflctul sa tz11buQUe$c! in,h,. cOoll. Ma~ Murde:l, ,care .pma si Be di~treze de mirt,une, fJPcni ruin dege'l!e dup! un ale poeal de ~ampanic. Ca amOl1it, Harry se gindi la cum 11 indl~ ht un moment dat fan.l11iaDutsley, ~m4ndm~l as.t;l!.I~. ~~ [owl, ~Oti davea virna d.e ~ it vri_Ji~Q~. Oate ,sol;~.lu.iDumbl~dore SIlfe.rlSe ace~i soana. dal invftS = inchisapentru cli nu a,v'e3~uteo4"i magi-ce l' $i om Dumbleaore: ,c:h~ ... 0 faiJanclioaase, in vrem,e ,~~ el Sf! desese 'La Hogwa:rtS, uade aWR.s! se ,d.Qwde:ts:tii. stt-iJucit $i u.lenmd

- Ax:um~ tiacl Kendrafiu air fi murtt prima, tontwoua Muriel, ,~ 6, ~ill ci ea,i-a ficut de petrecsnte AIianei ....

- MUriel, cum p,op sa spui at' ~va,? gemu ~ge .. C~m sa,.~i Om.OOIe Q mama pfQ)'.lria Aka? Gindiefte--i:e La ce &pu:~!

- De ce nu, dad. mama cu piic.ina a foot i~ sesre sl ilfij '~i:m1 captiWi proNta ftict;mi lafindl rldidi> din umerl miw~ ,Muriel Dat' tll ~tc:m nu oue rum 5~ fi,fQS:t ~, <EQ.are:ee Kendra ':I B'lurlr inaU-ttea ~timtri ~ din c.e>cauziL,n:illlleni n-a p~llJt sa ~tie ~i~r •..

; -.~ .• f!ta_·rm.drii,Li. dJi. a omotat,o Ar-iana, spuse Do.ge:, :rlsc@nd ~ fie cml<=~ ~ ee 'l1u?

- '[la, ~ putea ea Ariana S~' fi m.Qerc.at disperati !Iii. evadeze: ,i :; f\ o~ ~ ~endta iht[.;Q mClii0Ialre" spuse nmtu_~a MtwdelJfiW \~~ Da~, €1m ,t:~ ,cit vrel, Elphias.l Ai fos[ l:ainmonnilm:l(aI.':e3 An'.iI11eli, fiU~t ~

. -~, am fosL, spuse ])pge, c;ubu~le t:remYlrlnd. Nt! pn ~1mlte 0 z, m:a~ tn~ decal ..",......... A' !:L.,~

~ Si ' '_.' ~~' . U,Jq.':!, ave:a irLimahn'tA... ~

• nu m'l~n'I:'U Iln1ma. WU~l 3,lja d Abedtu:d1. ~"a ifpart IIM'llI 13.

IIJInar.arca \\ujbr:i? '

r~ Dogr:- p{lflli(: fngroot lnail'ltle. de acestecuvinro. fuseSe P

lUI (fAi. ~ ,.,.. \a ,...\ _, ,'m

_ t- fl. .... cum. 31mb 9EUnL Em ciJlljl ,e.4nd Mwnd l."ar rl

-tH'-

-------------- ------------------------ .. ---------------------------------------------- ...

- f},d ~ te a~a. c 1J::u~at :lfl1al ptliUn o:llol'abU ca Si<~ete~ Sill prontal de ea, spt£ ~1 ,W nu ne pute,m, baza pe nlDlic diil] ~l :6- puNUpt1n,e &rhilda! . . . .'. ' Q_l'

- An. ~isti nl;e'tMe de a recup~ta amm m ~~ ~~ SYl'U si!;,'\ltii ~~ Rim Leo $lie '~. maoo-, ~puse m'tlJL~H Mur;ie.l~ [)aI, ch Lar dadi B~u:h;ild'l a l!IJa'l"o porn-ptet mt!IU'l, S'liJ1I)t sigum. ,ea tlrelbtli.e SiI mai ,~ib~ .~~ \"t\chffi. peste chiarsttfoori. Sti,a de'm'l_i_de~il~ famma Dumbl~.

, d ~ '"' P I' • r~_..ll_;.

(;1)00] ~a ! m.eritaJI: urn mm ~M.ni 1U '. ~I!(,:ra ~UI. 'UVUIrlC, illij i!:lu eu,

H3ID;'. Q11'C luase: 0 gu:ra .de ~~Iiri) 31p~~ cl se tQeca. Dtl,g,s 1t baN pe~iEe, in 'limp '00 Hafll1"~;i~ privlnd .. o pe mat~a MI!:IHi!:1 'CiD OChii lacrimind.. Odadi ee tU in ~tar,e .sa vor;be~ci din ROW, "im:rebij:.

- &tkilda 'Ba.gshot locuiESt,e in ~oora lum Ood:rkr

- 0:, da" e woJQ di~1:totdeSlUlnai i'a:miUa DumlbtedGrf s-a m!I,]ta,t

scele d.upi~ ec ~ fost'trn.this fe1":c1.v:d1 tm- &thi~da era vedrm lar. - Familia Dumbled.,Qre a. ]c.cU!~fin. P~t,ef{a ~ui 06dirid

- Da., ~, toemai 35Ul1.llIlm~i sPUSj, lise maUJ~ MllJrld irimi:l

Hatty ~ ,simp sleil, goJ. pe~lln;tru. Nici~t~ ih ~ase 3A~~ Du_mbled(j~enu ti ppm,enise ~i. Harry d ,~mindoi. tfiisem ~:i pienluseri 'pe~n-e drngi th P~rern lui GGdrlc. D~ c~? O-.ne Lily ~ J anlE:5 em.u inpopa'p ~.P~pe iJ~ mama ;~'i sora lui' Du[O!bied~rel Oa:re Dwnbledote l~ v~itase mormineele, 'tree$dld po.iilice ~i pe tbg:§ cele ab:, ~1H_til~0l' wi HMTy? I~ ~liIW lIU:~ sp:u~e Dieioom:tA.. .11Iiti~ .~ I1IU'~ dl?ran:jrue ....

,De.~~m a:tit die wmPJ!tant peni~ru el, Ha"l n.U""ii PlJre~ (1l·xpJi~ mel. ma~r lui, i'nsft sim~e-.l di .fu~e "Jpr.n~pe l\J mlnciuni :@ nu~rnt spmese di a~u lecul ~i e"peri(m~~te a:~~llea in comun, Se uitA'I"I. g.oi t[lm.~J <Ibis QbseNand 'C~ se IndmpLll in ,j urullas, ~i DiU ~i cliadLic se3.ma ea Hm:n:io.ne i~~ din Muk~me d~t atunei ,dnd a(e~tlI ~l

ttase un ~~n i~ se ~ ltn,ga el, .

- p.~ "I simpl,,, "'";" ......... ""'~ .. t' •• n, d _a'a·· _11,(: ....

-. .... , ..... , .• ~ .. WII!<! ...... l ,~m pi!CiL:oore~1l: sa aiil:S'C:bl WU<!I 'ei;~., ~'"

dU~1 ~~. un ~i':Qf fli m~dY.~~tal\pa pieir~ll'ulum. Ron s-a dlLl"S !!~~]lrW oo~ 1i'L~ bt:rl~m;,... E. dud'<ll::.toem.ai l-am vlbuil.: ~ Vikrt>r f,nw.FclliIl.~·

du-i ~lc: bI~I,,; Lu .. "_11- .. 1 c.... - . ".

G' ..... lU~ '. ~nc;1 ~~ I-'\lOO;W'u mries., ~1",eau sl$,fl CflrOOI["···

~1 v~ ullr:andu,~ ta c'l~

- t-knry. -lm~i nme!

~136-

- CAPITOUJL IX ,_

As "'_

cunzat:Oariea

Totul t'-n jur p3~~ _.estompat §l desib!Jri.ndlll~'se cu mcetinit6rul. Hat:r,r:iiii HrermiGRC ~rim fa pkiellu:e $i i~ s(_~e~ batthete,!e. Mu]ti de-asia tn dirpaaoeea M dideau s~a. ci _ ceva dudat se~ mtampWse, 1ltuordndu·,i $i 3fU!m capetele carre msul ar8intfu~ caE deja disparea. Dln ]ocumtn CaR 8!- "".eriza.se' PatmMsut,tac:erea IrlG-e. 'piJSe"sim ~de&Cj mWiluri red. Apl]i, 'C;inev:a,~ip'i.

HaiRY ;i Hermione se 'l'Ijp:us't~rj~ in mQlti~a ta:r'13 ~Dtmse fu paIlk'. Oaspe~H .si[~au ~n[o:are dif«t~iile, mJlillt-i O:ispirau, vlijli:le protet~re diJIL jiUnd Vi~uiltH c~aseri-.

~ Ron! .Stri,gi Hennione. Ron, uncle qtt?'

Croiruiu;eii drum spre panea eealalraa 'rmgului de dans, Harry '~"i21.i £illuem c:are-!pUftau pel~rine ~i gl\Ig~ ,QPirind,fA IIliultwme, ~oi H'i:'~ pe l",pin ,i pe T cmks C1:l bagb~rele ddkate ~i, ii_QIi._IZl pe runlin .. doi smp__nd .,Pro:r:egot', un ef~lt ~ ~ I:luzea de peste t):lt d~n [ur...

- Rciril Ron! 5U$gi, Hermlone, aproape·p1aWind. in timp .ce ea t1 HRl]y~rau ll,lgh[{)nti,(:i cll~ ~S~~miti.

~ny IQ 8pw:l de J'l)ifi" pe:fi~m a f1 ;~r ca nu aveau ~I st p~a mml de alrul. tinclo smfu1gemm d~ iumLrm [FeCI;! ch'jar [p'e deaslIpi8, ~iQi lor - nu ~tia d.ac!\ fusese e vraj,~ pr6tectoat-e ,~au alEil'lta maI5ummu ...

Si iil.tmld apm-u Ren. 0 ap1tta\ pe Hermiene de mtln81 liheti iiH.ru:l~'J' ~i~p cum. aceasta se tnvatt~te- pe icc; Nu mai Vizy ~i nu 11'1<1 i ~1 n1~ ~ apibat: d~ inmL'\'eriG $;1 totee put.e~ d mal 5j !fita ers mana HImIIl'~n(!.i.1 in rrmp'c~ el em ~m:pri'mJ'at p~m t~1IIlI'I' :iii spa,i-i!JJ: ~~~~'!IWn41 depE'ute de 'Devor~to:lii i MO'(tU, care, SGseiWI, ~.l

prJfitc """'~ "'i d., i"~'~' C' _J.~... -

_ Unde of or .. '!':>-.:ql. ap~~ .. Mor!: ...

U_l\tIDn~ se aUli v~ lu~ Ron.

H1irr.' .d~ . h·c D - ,,, :'I In

_' . ~ ex: H. ir"'£:nlnJl () cHpa. a-vu senZait~1!I ci!! emu 'line.. .

lflf:t - ~~U . fi' . .

, a 1nct,m)'lImt! in wntinllJ,l(c de: oameni.

_____________ - __ -llB==~ ~--~~~~'=_ __

~t ru~.cid ,d« lUn~jineatii. ~3_l'ry I ~~pA ce re-al scnimbat, '¥] loam Pus

. Am .""", ... un P[I~J)fi'mm,( cmdat •. , .

Il r 1'1''''"''' ~~ (ILl' \.11'1.; "~ ... -

- E$ti ,atmordiinari! sit ~tii G~ d<llJ spuse RQn, diA.cl~,~i fOba

~l¢lruri@.

-_ lVNltum~" spuse He~mi.ooe, lreu~tnd Sa. 51\J~l tll tim~ ee bi~· reba 1m. ·g~bll. Te rog~ HalTj',.~~i sa .. ~i :pm loda,t~ :~l~'lt;I~d( :Hany .,i·arunci PeLerirm In;vbzib~hi pc!ume:r:i ~ID }i.-o ttase petap.rd~ decdtta. Ahia in6epe& si,,~i dea seama ee :s'e.1nrAm.Rl~e. - ceUalti - 'Mati bJR1ea de 13 nunl3." ..

- Nu 81v~m £imp si.o ne 'facem gtiji penrru asta acum, ~pri

Hermione H.arrr, e~ pe onere VOl' ~ir claca ne .. am 1ntQav~e,. i~' pone pe mp tn ~i mai MUite perioot.

- _ M dreprme I spuse Roa,c3re' plr-e~ sa lftWiaspi farptu] (:I, ]:jim)' e('a 'pe liwtCtl1l: '~il: a--ie~ntmci~~\ ,chi:Jr ~ad. a~'iflUlteavedn e::qllUia. M~iotiUlx6a memJEnilof din ®'t€iJn emu a001sII 0 st :~i.ba el grija. de ter~i eetlalti.

Hany tnCU'Vim't3, din GaP!! apoi t$:i amJnd d'IlU pu:teau sa .. l v3.dl ~i spuse:

-Da.

Dar se 6ndi la Ginn, ~il teama incepu sa: ti mWl:Uie stoT(l~c~'1

asemenea \llii.!..1Ii add. -.

- HaicJ~ o~ ea am" tfebul s~ lWllem;em Iiffil!l. ,depatte; ~t1:re

Hennian'l:. .'

~~ir.l inapm pe std~ura. ~~tu:ra1nici ~i apoi ~ suadJ~ pr~~paM; uruJe ~. g)rQp de ~~ d.htalJ, Ol,et'Pnd pe tfiPluarul de vms.vi. -Din cudooi!:ate,. de ee itocnlai T ottenham. Court Roocl1 o

in:~_ Imn pe H~rmiol1e. -

sun - Nu ~~, m~~~rut p~ ~Jr si~l1!l ~ mmre'. dar, Stmt GQnvinSi,~ - :teI'i1 ~ in ~tgl.lran.tA m lum_~ In£Uita~ nu se ~t.eapa;l s'li 61ll DI~j~ _ -·Aia 't:5££. spuse Ron, uftJitdu.JS,e m. juri dar w. [til te :5iN:lli~~ g;111, 'PIC .•. e~~~

- Unde :lIlrunmlt/viJ, sA me.tgem~ l.TIIi.t1'eb! Herm~cln.e', ~tt§.b5'n· dU-1iI!; dnd 'birhar" d LT ' _. . ,. . ,Iii . e pe h'otuarul de vimY; in,cepud !ill nJilnt!.,: ..

~ ~"N~ prea purem S{I ne lufm C8nre~1: La .,.Oe-aunul Ct~F3l'. ~ '1 ~1 $1 ~ (:umJ1~~ti its£ dln d_itcutt~. dad politiC ~ i[!lt~ l'iC.( :.I Ple.meaJa LLnu'·I_'-'_$, _ I,. 'nl~ - •• '.T;I . - -- "'i1 am PUtlHI ~nOe'C;]i sa m rgem li.! t'-.

____________ --14Q!·~~~ _=~~~~ ~

_ Bint::. ar3ta ritllp d nu 0 S3 ~ibjl,pro:ll)leme dinc3:UZ8 n~tti_ def~ s-ar pures Sii~ i fl. a;_restat d!ij::tlt. Dnmneaeule, e rle-lgu~tato : .wall,@! Ron, d:i:lpa oe lui (l guo\ din sp~m_a ce~lJi,i.ede cafea. r,

Chdne.riI:a ~t auslse ~,i ii. anlllci lui ROll g prjv_iredillJlJl!a(;:~oasa1! in timp ce se dti:re siille i~ c,QmancllID noIDlo:r veni:~i.. Celr:n· I~ fEI)'ls,i~ d~f:@ !!ei dQIJ mUftcirori,pe care Harry fl QJ~i. d, ern. blond f:1. l1r~, tic

moUl se.mn $1 p~e:. Aeeasta se holb§. lao ell jignrnm. .

- hi. hai d mergePl atufl,l;;i. rUj~:U sa beau mize.da aim_", ~U~ Ron. lW1aione~ ai hmi fneui.a:ti ·ca sa p[idln?

- Da. mi-aRl ~ichtdl.!!t conNl de oootl.o.fnii inai:nte sa vin La Vituini. F\m. paril1 Qi. 'to, mamn~m e pe fund, oft.a HennioM" 'm~ mina dUpa g~noora eu J)e-.f~IJ~.

Get ~O:l mundtori faJ::Ut3 ac~l<!§i LUC[I;I 'it Hauy fi mmita din instinct; wrii:ret lii rooaseci ba.gheli~ne. R~l d,_ndU\~~i seama.,~ ee se tn"pla .ahllil\ dupi C3.tsa ~e,l;ifiae> ~ affit\a.pesJi' ~a.

'" • .....1 H ... . L'h' F ·1!

un,ptngartwo pe !i;mnone 'intr .. o' pane pe D.ii.litlCem.. -or~aJ vrnaIllli'Gf

Devommrilor Morti.i dlstruse zidl!ll aco:pe~i:t ell faiantA. Tn d1€~p:tul druia ~i.·~ capullui Ron •. m tlm.p c-e Harry, indi invizibil.

~",,'In S .. ·~,.(j ,:;"L O~:'I L~J'

Devararand MoriU ee~ blond '1 m~wv fu lov it dir'~tt 'in faJtd :de un jet de ~u:mina ~Wiie; ohu tnn.-o 'pMte~ pierztndu .... ~,i t!u:t~tin,Vil. T lW~l,~, Hmapabil sa vada tine i;tl'.UIurue ~j~ t;i.l1ti din. neu ~~e: R~~ ~Chii nege. lucioJSe. ~.i.t::.i dinvinul ~9pWD. sele ~I it ~~"p: Ron din cap pmj .. np~cioore. Chelneti:~ tip.i $i~i ~. ~ Ha~ ~ise. in~ 0 Vraj{l de 1.pie:titre spre [kvOnIJOO~~

_ OItl~ ell dnpul oonW~lona;t, C~ 11 legase ~ R,t'll'I.,. dar null mmm - vmj;a rlc~ in fertm.m'3. "it 0 lavi. 1"IP cheLnerlir~ ,care C;izU in

rata ~i~ . r-- .. '~'!

. - E~jQ! IDiga [)eVQratorul MOIiiii !i~ masa Ln ~"p:1lrtde ,~~ ~ Hany ~'oda.

F~ 1~'nlO'i!ie'i «!iI. ~ , d _. . .. ... ~ '. il,~'"

• . .-"- iii! LL.,.m~ . e perete ,~l Sltn:~l ,cum "iw SCilipili dEn ·m[!!J· .. •

ha~, ~ ump U! ~~Ii~ Yialu_ne:;i, d~pe d ..

_., ., em~ tl)'~! illrlglL ~, Und,eV.3 Hermlonesi Devomoorol ·'(lJf·U se rmtbu rtn &.& L. - _ • .-ti.

_, "", · ... ~I ca {I Statille. CIJ 0 1rufnirud pU!rGI:rIJK.iI~

nrl t:e t:'J("~h..mle de po.rt~lan. bur1i'l'il, . de DU.asl'i\ ~i '01fea~

- JbtIt 'lr~l ..

InSoLllflMnoo, pri\,rre~ l.u~ Dolohov se pierdu in gQI, d.e\'enind "vi.

sdixme. .

_ E;xcelcllt! ~puse Harry~ b,,~ral1.dc-O pe WTI3lf. Ocupijzt,e ~ df:

ce-loihb: Si de chetneritd_, cl:'lt en ~ I. ell Ron fat:eUii curnt.

-:CUr;;;:l'u;? sfi1l1Se Rm'l, u~dndu .. ~ W jUrI.":I la cafeD~ di.s~.:P'f!

j l1~1j.timt!e, De ce? '.

- Nil a:e:ri (:i s-sr p:utea ttl:l"ribsoe,. s-a ifiE'dllllpbiIJt, <lad! 'Se ~r:'~j

im:r.un ~oc tate pare Sa fi fost: oolhbudat ,de cudnd? - An. da,a.5t3 cam a~ e' ..•.

~fI: ge'chinui 0 d~pa .PiOO. rell$~ ~p'ii 5Q6~ti Ibaghem din bWUl'Iaf. - Mid nu rna m1r (a IllU pOt s-o scot, Heml~one"mi~ru tllJlpa~

cherat btugH. v,~hi i~ jmi SUITt &ttim~i.

- Vai, te '[og.sa mil iert'~, spooe Henmione pd~tr~ dinti, ~j',ifid'(I '~ ctreRne:ritt dim. f:G)j!;3. 'refes[[e~tlr, tar Harry. '(;Di ausl bolbor@sirrd ~~;Vl!o d,¢sp~ llmde ~1 fi bine sa b'i ooge Ran jD~~~1:~

~ti ce atenealmrevemi la stru:~. inilJ;iiiJj"" it clod. pe DeveralDrii Mof!;ii irnlpoi ill s.epareul Lor, .\'iprijiriindl1~i u'Ouleu fa~ Ja ~e~illlJk - Dar cum de n~~au gisitl se mid Hennione, Ui:tfjDdu",se eand la

unul, dnd. la celalalt. De unde au ~tiut tmd~ sumwn? 3e intoMse citre Harny.

- Harry, Ij;.T~i ••• (rei d thea mai. at ldendfica:tonM

- N~ tum", spus,e Rom. l,timtiflc8I.tQrul d~spaire ia ~ap~pr~~e

ani, ~ l$ Vl'i.ji.[Q~, nu l,:lo.a:te f~ ~uS' alllllfpra. 1JJ.fI.U:~ adult~

- Dfun care. ~tU tu, ~:ispunse Hermwne. Dad QevontlQfHMor{j'i au ~it 0 ~e d-e a-l (!lme a,sgprar culva C!lle are ~ptespre~ am I - Om Harry nu a f~t deioc iUnpr~arj,m:a Ulflui Devomw'fillrl M0rti~ 1n ultimete deumeci ~i 'p:atru de: ore, Cine ~:aA fl' pu(" din ncu !dfUl"

li:fkatml.ll?· . ~ ""'" ~ .

Hermj~on~ 1'I.U rfispYII$G. Harry Sf! :siml.ea C0n(.amin~t, ml!~A:ritoare ~ h ~iserll::'htvnratmi.~ MO'rt:U?

- lJ.acJ eu rllilI pot face "'raJ, ~i 'Voi ~Ui PU[:ep face vr3Di:i tl;l jllrul rneu, ~R a ~ da d~fitll p3~1!Utll ... ln~"u el,

-. LJ ~.~i1'lm! sp~ Hermione cu fCl1rlinlte.

~ T J'(!h H:. ~ rr~~~m un \....... - ~ J. '11"1''':!ie

... !:Y .... ' ...... slQUr In care ~ nc 8SD1,;ln( em. :Or'''''

l ~ avern fUhp ~ti~irn [)C:rm:lclete.

-144-

d ~i,(1l' .. re ttO~, care ern pe jos, C:iI~;i did tm::mai, l ... aJr ~f'ira tul:ti;>r- ,.],._

v'' • ~~~

non Tonbi. .

~ c~oo cl ~ fool; dnev'a aid. §oplri He~ione,adlttincl s-prf el

P"'''f;ol' ;::..<1 '~':rum:a!t (.and au plecat rei din OrdwQ, fnlJ.'fm., .... D~ .

- ..... - .. """, I~ . '-.-L~q""\.!Jf:I

~Oare unde surit toate b]e-stt'!me1e 1'~pottiva Iy~ Plemealil in:

[r.ebi HaU}<. __ ,

- Pesce can1J] Sf! IiIdiveamd~jt c~nd a:par-e- ~i~ suge~ :Fkm.

Tctusl, l'irma~riJ, ingbe5l1i.t'i ~ tbvorul de' In intmre~e!J SP-[t~le l~pit de:ytil 9fUndu~le pr-ea'tfama d. ~inwe.

- Ei biae, nu ptlt:em sa rnminem. ai.d peDtru totdeaJU!na, S(illst! fhmy $i 1klJ, 1111 .PQ~ inainte.

. - Sewrus Ple-StlS4Lf!

V~ea ~lli Oihi~Nebun Moody se auzi ~pdnd din m'~nel'!~, ltokldu·j pe wd ttei -$.1 se dea itiap6i, speda'i~.

-;Nu sunrem Plesn_eal:i! botlnl.Jros~ Har:ryj lnakl1:e ra ceva ,sa,~ abata 8pfie ~l asemenea unul va~[ '~~I m~irtdU .. i Hmba ilgudi.ii iwpiooidrilu-l sa vorOOasd.

~1naittre dt! III IpUca sa mai 1Jlmtt\ ~i alteeva, U,r.rd"it i Se .q~fil. ~um ta lac, CeiWti ooi ~au sift simti,t aceea~i serua~ie nepli£tt.ta. Ron scorea slJne:~.e de parea ar 'fi VQmitat ~iHermiori.e spwe', bilbiindu.~

- T~~_te sa fi foot hLesremulleprii l~]'imbiia pe c~ l~a awnGa'l CIcl1i .. NeburI. p:entruPk:meailili,!,

Hany mai fa;!l1 un 'pas 1naiVltt, cl1~iji., Ceva se RUP 'in UIfflb:rd:e din. c.apaud hohuU1 fii~, ki'airt~ca oou~ ~1n,tre ei~ 51 fi apllcat si sp:um eeva, (I (rlu~!i se ridici din eavol, Inaltj~ de euloarea pfafului ~i infiorlume; Hermione tipi ~ la fel &Ql daai\1fta Stad, Ciro'ia i ~e-di' d'ur.i 1a. Q part@ dmperHlei silue~agri plulea spite el, din ce tn t:e m~i rep&je, OJ pim~ ~i 'barba panA 'La taU~ tluturandu .. I 1n sp.at'~1 Oil G~' PU~ supt. OC'heletic. •. cu ,ot'b.ite'le goale. tllgtooitor de faMiliar, ins,pM~ de ~himbat.l1i lic;lict un br~", 1hdrept!ndw.l ~ple Harry,

- N~~ ,s.u:g:a_ Ham; $i" de(j.l t~l f;idkil b~het~~ nu Ii t1'~eG!tl :pr:l~ mln~ mc.m "'N.Ji. Nul Nu am t'ost ne~! NIJ nel ~e-al'A(,u'I]Or®t. '" and rt;)s:1 cuvlntu1 ,,0m~'}f§t", s,l'IJeIW exp~od'a. t~tr~un ner In~J1:e de ~, T 1.1,.11'1£1, CIJ nchiiiniacrimati, Hany Be' uitoli tmn. [es ji If) v.itlll pe Ht:rm1on{: ilhemuiCi ~ pudea. lin8A Uii. cu miiil"lile'pe c~p, i' 'pe

-1401-

~ .. - .. 'lfi~~ rinindu.~'i b:[il~te str§n~ tn i'~r. Ron ~e dllS~ ]a .ft~

m: 1 $i ,~\,-iu~ In 0 pa~e cl:i1pen~ ~a ~Ul ca:twfea., CU, dot c¢nHrrrelli~ - Nu 'fad Fe nmmel'll, maraJ anunf<] el, S~a:r pres!dpu:nel!a n

. ~ ,. d _, H·'--' :<l!!-ld' '~~t£i

umt;m~ Wini aJ1C1, I' aca ~a~ ar" mm . avea inca - .emificfl!OO~1

asupm lui. S;dp d nu :P9[ ~ intre m c$i. q.aJlr '"; ee spa ln~])lat H!!il11~? j

l--:lan} urrb·<tF de dute:m:e: n u,Stllrn.s~ .~;h..l lil9lJ1eitatdO{&, in tiim~ .

, . <"'1" , 'f'te,

;1}'If;'WeSe 0 stta6ul,gernreasemenea unelf ~Ul'im:t:U Putl!m:i~,e ~I~irld

:~a;pfi. V~u 0, umb!i3, ~~ smm~i 0, fut~ care nu era ar lui tfedllndl!l_i prin corp. lfio~enta ,i aSf.1J't~ni precum un ,OC e~eetde.

- Ceoai vizuH intrebi Ron. apre[ElUOOI.H;e de Hany. kai VizIU: la mine acasal

- N1!l~ :am slm~u[ doar manie ... estefaart~ mOOtm. , ..

-Oar.~' plUta. £i b. V~~lUirui~ ,sp.m~ RQn I$picat. ~ fll!a:[ e'ra? Ce

ai m.ai. vmu:t7 U].estema pee cmevaf '

- Nu., 'U[llSim~it d~ar c,l ,e:ra futi:os .. L. nu 'mj.~am (1m s:eama, .•• Ha:rq~ se s-im,eahiq:JUit~ deru~t'l ~i H"enn~bn bu ti .~juli ·dnd SPU5e~tj ..

- Iar ,d~ea? Ce se mrampLil . .r,edeam, ci teg~tUta a!t!ili~ klc:b~!

. - g-a ulchis, pentru. ovrem'e~ balbo.tosi Hany - 1i1.cltlm~i, durea, Ymipioot$du·l sl se: coacentreze .. Cr;ed ... 'CI~d ,(a til i.h0epul1 sa se~eschida. eri de clt~ n:ri ¥~i .piexde a,.mp®W~ l·trll~itrute a~a se, "

- A~e;i~u.e~e g-ti ku::hbi mlnreal s,we Hermffi.one. 'QU 0 voce mid.mti. Harry" D.umHedore nu a vrut sa. folo~ti, a:;t~~E;I legitllr!. a_ ''rUt si 1i p!.Ii c:apat, d~ aceea s.e.pli6S'UpUOi!' Ca1ftf fi tfeh'Q~ ~. ~Q~~ ~luma~lia! Dad nu ,s fa:ci, Csp-de .. Morl: p-aate sit~1 trum.lti mugmi false tn g§rui,'tii minre ...

'Nr;a. .sa ~ ~ n-am uit~t. SPtf~ J?arrv ptiAue dinp: ... .. '

, ~ neV()H! ca HermLOHe s.l. ~1 .8pUrM cum fQl~;Jse C'iIf.!·de-

MGT't clrmu ~'S'l:IA le .... ·a.tu...o;. .:! ..... , .. _. . !I . ...., .... g. "i'nU".,.o

'. '"b"'. I .. ~~."!.IIL'!O;' '!lit penlJ'lU <Jl!-~ a,,,,.,~~· .

~ ~i mci d. r~b3ltul ~ 'ftThQ"attea ~u:i Smli'llils. :R:ew:e~'C;\ ~ ~ U 1Jim!e -c;[ , .' • • r c . .._ .' 'ill"ll _' .. . _. r,. te 6trn~.~, Clp..de~Mo:rt pitta (ileum: :Ill '"

~~ __ lCIf'. U ~I 'Qlnd ar fi rust hr! I:.~m. 'Toru§'i .. cicatrioo!'ll 11 di.:lro~

In at m c;.e rn.'1I1 tare c' t . . . citndr

, , .,Inarca ~ c.oouQiere dUnlrea: er~ aJ.~,I'

[ fnc.;uCbl sa I ; '. .

upte IITJPCm"iya unel senza\ii de gr,eati.

L'n Pti*t'C;,m )~~':u ill foc 1$11 de aeole .Sf:. inaql1r-J HliI.~ e " lun\ina:ra ChWfUl:1 paUd" MCyri.t:, ",eo icare ~ ~lteag,r-o~za - Ha.i1ry t ~ r 'in ril?'_(;'it en (Iurf.!re" ~.a ~i cand at' 6 l~l't 13S1U:prnliaJt>~ dintJr-o:: ,~f8n~~'i., :f~, deSoL::h~se vch!~.

$t-Qf)e-A itlJti'!\S pe ~t:diea;ua reee &~ :n;~~rm~f'd :ne~1 en l'lastll :~a rif~';oa I!ZW'I,tin1LGUi ~, una, dliiilltre' orude de' §etpi, ;;iI~inli~ ealie' 'ust~il croa mare de hate. Se ridtc~. in ca!pul aase.k~·. Chiplil ~.m ~tJ'OO::ir! allul Reacre~,jtr~ i se i:nt~pa.tise ttl~itlte.lu.i H~ i:i ~~ ,dIba de ee v32li.1SC., d.e moo.uLkI, Ca11e Cap·d.e~ Mort aj'l.illSese sa.]

~l~~Dmoo. ~

- Cillel;-g-biru tare ~a u§i §i HMtY trokr" c:ktcl. Hermione S'pYS@;

- H~f, \'R!W .si~r.i dau periuta de ding? 0 am aieL

-IDa, pertootj mersi, spuse el, s.biihJ,rund'U~.se si \1 plstR~ VOc..:a

~> m. timp 'oe,se widiclJ in. p~doare pern:ru a Ck;$d.t~d~ !i;I~a.

11-

- ...!!.. "'_"'-'ri·I'''']~lltll;1tC. De ce. UU. 1'i. s-pIlSOil .• e DU.hllMedo.F~1T\ ...

""ltr'rl'~II_jjf ........ ,..~.". • _,' _.', .,_. ,,~~ ,_, ..... "J\: ~

flU n e~Uc3se! OaI~ lUI, DUTIl~~~or~ ~htar I:, ~as~ de~rl;Jjrryl BalI! H .'-:' fus~,dOPro uneailra memifii s~ fie ~le~ltil ~l ~SCJllttlll, l~iI T, c.::!a, 'lUi se ail'~: l'iki9data i:llcrodere d[\~UI !iIij flu IU se d~Vdl~

• " "1

mnuc, ~ .. _:1

--Han), t\u ma.i pu~~ sa sre~ 1~-QtO' 'CIJ.~:i~iC ,m't~e];la ~~rnpt eo_f.I;iII.

+ .J ...... ;,r ..,,:ll;n',lu",' I .. , ","j~fe:a ~h'_n;li.illl!i.e. 1Jh1;'~ndU!".~1 eta' dI:S"''''':''.af''~''''t. . '['I~e UIiO_ ;s." ~l •. ,-,.... .. "" _ I:""',. _ '" u"'""f!

~~~ ,ce-va de tiO-[lt" se str~lJ.f' ,Gj:in sacu[ de dOnI1i!t, t~lllDi ~e.,"

m ~! 'itti ruptiJ din camern. Pe hol, Pl'tj !l LUfhOS fl, §t tncepu s\\ OOC~ crept'de. la 1u:ITlUlL~ ba,gherei.

Pe boJul de I~ urm&i:toru1 eta, em ,0. camem in, ~afe (tormis~l1I. ,ell ,i (iU RQIl l:Ildma dati, dnd ruseser:i '!~Io -:- al\lllo~ 01 pdvire In.itlfl.mi .. Uij)e dC1!: la ~;i{order erau lam:g deS€hf-se $1 ~,te'mutUlI ~ tras J~ e ~e. H3l11' t~i .ad!J'Se ~mh'te ,d~ picidn.d de trol rnis1tULrul!t d¢. ta, p3'itifr. ci.nevlll! peochezil~ionaS€' C$3. de cand piecase1 dl. diro, Or-din,. Fill~eahU SruJ ,~te MU:~5Fletcheli eare ru_ 0, mulr,ime ile luC'ooi djn case. ~.i b1rin:ttl, ~r dupa ce JOuri8€: .Siriiusl Pri~ vlrea lui Hmry se iudreptd spre po:~fuL uooe era diteodl~ti Phi~ea.i NigeUusBJackl sni-smi ... bunicuilui Sirius, dar 3)t;esta ~ ~L iar run el nn seve~ea decar 0 Ibuca,ta: de funda~ lnitu'n:ecat. Era evident d Phine:as N [geUus pettecea neaptea in bir-oul di~et.omi!Ji ~e fa Hogwam;.

Harry mtim OOI:Iti.nu~lJ[,;e) pilla dnd, ajU!nse la ultunul eraj" uncle il:r3u doar ,~ow. ~i.~e cea dinra:~ ~ui ~ o~a opl~ou~a pe care, ~~i"iil .. SirilLSIo. Harry(UI g,t,IaIi L'Ilt~ mc:iooatA in oodm.mitonJl na$u~u~> ~uL. ~ ~ ~iriaudu~ii b-a,~~ cit putea de sus, pe.ntru g' face cmt

mal mulIa lurniM. .

• ~era era Spati~ii i] [r,e;buja sa fi (ost frumQa..si la vre(lilealri. !n ea era un pal mare, eu un ca-Ratii din lem.nscu~pr~u!j 0 fereasuii 1fi1.dti. ~ ~ ~tele unOi dl'3Jperii lungi de c,tif-e~h ~,i un C3n: ddabm OiCOpeni CtI un SI:~t gros d\:: praf •. avand wa In ~Gi)C11~U[1 ~-te de lUm3.Mri1, eu pi~t\lfi de ceara soUcltfiiCate wc~prifl

ghe~. PO£c~e de pe pere~;i '~i d.~ 131 C'1iipU~ patu~ui cmru aooPQ~_~[i! ~ un un~ <'Ubtlr1i:: de pmJ. iatr o·pin~.m::flre de piHanjeR,.selhl:lr:td~{I . e ~ndel<'lhru ~i partea de sus a unlill ~i roniel' ~m de ]el'l'1:f1..

H lfla!nt~ei 31 ... ·1 ,.~""m- U"'''' d _".

'7' !.U -I"j'~ ~ c t;OaroCI ,.gU:atll.

-IU-=- ~ __ ~ ~~~~ ___

-------

lUi tbrrr ~n:au ~ ill ~ amoni[ mainif~ ~i picj,oarele. Star~ L~~ nemi$c31, finAne.! fC'!aia mirac.ul~sa intre degerele S;flll!: ~ne'r[e; ]n

--

I cJe 11 fiZl de neglijel1t CfI ~I, ce.· .l .. Co,1re dIu. :ta§!. e .ino'int'0a 1~!.I'i. lil'l..

e: . _ d . I(!seQ'Ci:il!

f .... .".'" ~urudiIOkri.; S Ulid'l: pc un sea un pell1lt:fUi a .' a 'eu 'fila.... '. ":l

,sef...,,,,. . , 1',',. "di ,~~~

'~IfQn;i~r ~~~e'diri §ub pail: ~I fum tU. .

~P.ina b;j 1..lmll, in ~impl ~e 8tH\~a. ~lUins pe pOO:~a. z.ici lin fel de bucari did :h®me rupra. sub 0 OQffi@di {:t1 :sertare. C;indl 0 Sc~~c .

do,~'edi ,&.,; ~, bl;lcara m.'li tna'd: din .·~$~~a . desCF~~ de U~y·.~ seri~'. UR ,~i!a~ (;!U paru"l rt~· mtra ~I, l!e~~ m~bor tUrn ~i. cllare ~ 0 m1rufi mk,llfi~ mind i'n hGh~t~, ~i ni~.te pie~OOte ca~ n-ebute- 5l fi {rut' ale lui, James aler~ll, d. el. Ha'rry ~iri IDOOgtaiia m blJ~ imp~et:ll'l_j eu scdsearea [1,111 lHy~i dun l'n CffilJ~inlJal'e'a deua f9aie.

lnsa dup' il.'ld un s:fert de ora" fu n~vo~t si admka ':c~ ceabdni pagini ~ lC~is6rii Itla:mei ]ui di:sptm.$C. O~re se pierdwe p,ur ~liiSbnpll.l pe ~l celor ~is'pr-ellece ;p1i ,qm;: trecUiseri de ,c:§Ad ~~ :SQisi san fu.sese luaU" de dll:l1e eel c~ SC~Jroc~se :p:iI'm t:ameffi?~ Harry dti din nou prima pagtfl.a,eautoo.d deda~l1 a~easm lrul:icii desp:re.OO' at a puWt lace ,r:aioro,asi eea de-adeua pagiha. Matum d,e juclrill l'tU ar 6. ,;lVot: cum sa li se p3.ri !l!l1te~taJ Dev"Otatmi1or MQrtii ... s~ lueru cit: de cit ttllo&irof at: fl, lOst posibi1ele il1fam'Wi despIte Dumbledore. ~M( se 'PQ;re greu de de~t ca.Dumh~ .... " - ce. an.:ume?

- Harry? Ha.ny! HfD'ry1

,-Stmta,ici! itri~a ~L. Ce s-a ~Rtimplad

Seam! unropot de p:~i in &ta ~H ~E Henni,on,e dido ~lUM ihalmIm.

_ - Ne-am t~it ,i D.IJ $t:iam unde erai! spuse I~a ~u re.5'pif:3lia int:rettiata.

51! ~ ~i strigA peste umar! - Ron; l:'\i!lm eihit'!

V~ iricna a lui l\on se auid de la citeva etaj~ 'l1l!:l'i jn:!!; - Bravo'~ Spune- i din pa~ roe,ll,e:} e un idiot!

- H:'frJ. ~ rug ~ n.u ~. dispari asa, pur ,ru ~dm.phjj •. Ni'HIP'D

~t tAgr~ltod $i de ~ ai venit alci, de bpt?

Se Y1U In jlJI, \aQlrnef3ln~ eu su.sul in jos" - f...e@ fA(,.ul~

ce 3fJ:I il!

11)1-

-'I :.v' trebuli sit evl;;:,bn locul~ IEInde :sum tnmQfI.n§nta~i IP<trin~" ,

I.:~. - -., _' _, cl " Iii -.n tilt

;: at ,r"nvu~ .ca :s;e ~retlPta S_, [.€ - UCI aceeo.

-Nu ,es-~e- I.rod"lti. d )<!lrd asta, $ptJ.~e HilIIny, ,evilllitld in COntinu 'm $.'l se lure ra ,@,.\II. Muriel a, !}pus ni~~clm:rurl de$pr,~ D"I~11bL~dofe~:b 'r1Ul'Il<.t. V(~!..I!:iii ~lu a.'Vm~~ ...

- II prn~ri He'nmlone:i tot ce ii, s,P!lJse'.se Mur1~1. Dupa C,G tffl'rlina

Henl'liM~ ~ise: 1

-:0." HlmY. inti dsu seama de ee te-al .supirat. _,.

- Nu fI'I,;",am 5Upadt, minti el, Pur ~i sjrnplu" ~ "Tea, :;;1 .$t]1J! d~a

este de'vacat salt .. -

-H!ll'l'Y? OJ duar crez1 d: (1 ~ alU ad~varul de rill e Mn!i.na, Giuvoitoom ca MlIrieJ sau de la R~ta Sk,e~I:N! Cum iPQti si.le C["il!<;i? J::bar !..ai ,cunQSCllrpe' Dun:tbledond

- A$aanl ~[I[! lwtOO!,"()Sl ,et

- Owr' $'D:iii c.ir; ~d~v3i €I, ffu'~ tn [o[ce ~ ~cri.~ Rna desp,re tine!, ~

are drepta.'!re, cum J:)O,ti si--t ~iP.ii pe omnmii ~rrua d"ri t'ntir(ere amindrue ~e,spm Dumt;fedore?

Hmry inmaxse privirea, ince:reand m'iii aocU!ndlaJ resent]m.ti'!nrel-e..

Din rum. :!!ce~j lucnu si a1eagi ce sa cread~ El VOlta ad~v~t De. ce e['3U iOllJi a~ de. horari~~ ~a nu lfehl;ti1J, $4 fl afl~?

- ~ U "''rei .sa cooorim. ,pUla la bucatMiie? li 'Sugera Hennl~a1'!.e, dupa 0 mid pam£ sa ~im ceva pentru mic;ul dej un?

Harry irn:;uviinlii" tMi {ali rragere, de inimta, ~Wii pe hoI diI;J,i\oim ~ erecu de a doua uii de la e,mju L ace~. QeaSlJPQ. unei mid pliCUW emu ~ewri adJnci 'in V~I pe care nu Ie observase pe ino.Jnem.. Se epri la caparul sdfi[or,,-pe:nttu a Je ciri, Ern ,0 pJ,icut;i mid - pcm:p;:w.l. scris3 frumQS de m.inal, genul de ~lacu" pe cl_re

_ i ~o ft:rcy Weaste}' pe I,I~ tame!iei sale:

NN (m"{ap ft1rj,~~n@ iui ~ A~u'I'US B[aclc

de ~rllZia.;m, in~ Mra ~ t~j dea seama imetiia[ in nou semnu], Hermit fie -ta dejlQ CU un ewi

-1.61-

SuI;. eI eG,1 t1 c(:)!k'CJ;ie de ,mietUl'i. ,din ziar iI1~lbei1w~. ~ipillil I

Ii-n~ f!1't!ilt~, SiLil; fOrm~ wlIn ooJ~j ll.~ui1~forJn., I";lerrnlon, ~~::!:,

,dimen." pen.tfU 3 ,Ie c~rLeJm. I ,

- Swn ,d~pH::' ear·de~Mo:rt, SPUS'i!1 ~~. Rt~'l1Illi.lS pam sa. fi~t' d;lllt1ntmr al: ,lui (;11.1: ,~~,~ .. ,ili in~~nte si Sl:l fi alilitutat neWo:tllt~ ull~1l

II ..... ,."""

~,10iIU... 1_

CiRd ~e ~ ~ ~~ ~;i c~(Jeascl tj~etUJ~~It;, din cU.'I'ertud; se ritlka un rtf;lri$)T de prnf. 1n!lre tnnp. H<'Ii.1T'f ohsenoa5e o'rura pij~ _ ij e.ekipa de 'It-aj maj ~rnooa ~l 6k:~~t I~U~1_l~ dink", foto~fi~, ~ ilpWilie ii \.-"io."lI. §81pji d'e&enati pe p.iepliudie [or: Vipe~jl!.i. R..~I!III~ I i~- imedjat inev'idenf;8, Hlind bclJiarul din m.ij(ooul pr~muillilira.nd_; il"tea ~nd n~ ~1 .0 expr1esie puti:n mtfa$ij, la fe:1 ea §_l fta!:.e~ ~u Je;;:i ~~ m81i.<;~l;Imd" nlaf~hW ~i'nu {I)t§t ale chipf:.S C~ Sir~Wl. . ,

- Era: dul!ti!WI, ,SpU'Se Harry,.

-Poft'iu1i! zrse Her:INrone' absetl;t3~ i\d .o,rb~ti . .d!:l t<1iieturiOOe'd~[1

ziared~re~ rOqJ..de.-Mmt.

-3d-in mijlocu!randlullli!!lin fatal' unde,e locum call1'ittilifl)t;ib., " lasi, ~11,'ie Harry, diiniilJ'1i.~ ca nu tl ascuE~;!'I nWIf!.eni. R6n em in patru labe, cayta sub ~ifunier ..

I H.my se Ullt in JLJ{' dupA pas:ibik~~t"ri "m se ,aplq~.ie.de'biir,Qu. $.i aiel ciumse cineva bin'tea ~or .. ~reJe rnseseti rn9~ire de cumoo. ~l fusese'fm.P~t, tNinu ~m nir.nicde vmOMe in e[~ ~e ~ de:sais. ~l:ta1e vee'hi caR 00' v-ed:m e3! :fusesem ®_uruJate~ Th diI1rrrua ~"de cu~d, care u:rnpiuse r-esru,l settarn':!IIlID ,c:uo~~~I~:

-Exima Q cWema~ ~Ii) 'spll5e H~tmlQ~, 1b rjrnpoe HliIrrv iJi

~fSe ~~!e de ctmealili. poe MugL

Hemilime ridicA ba.gheta ii S,Uie: kio medalio.nl"

N.u se b'u:impla nimic,. RfJonl (;am cl.uW~, prln fuJdur~le dmperi,..

l3nare. p;iIlJI demmag([, -

~ Deci. ~ e? Nu .. j aid?

- A.h. 73f' pu~ 'sI, .fie b):tuiiaj~!i. dar: slJh n i~rc: .oonnafruDt~ce.i ~ _~~ione. F~Oe care 5! imp,jed.!'1Ce eheFlflImrea 511 pr.~n dll~'

L",

- Ca tel ~t de C~p.dc"M(m: arupra 1'~l!'Ieanu~ui de pj:at~ .. ~ .'Pi'e K~rry" adtrci.ndu~i 3minr.e cum flY I~ut~ :S1i merhriarlui (ab.

160 -

'&.1: sill!~[,][ra :$1 tllrill~ spe~~~ 1'-~ o~re 0 n~~lt ~Veall; ~i, H~ O!\I'(l , m se ,~r.e ,d'e eapa.l1B! III uf~ d~PL .A v,~ 4) u''I:I:reil,gi Cgiet::tie t ~

dyl'pionl'll'ui din bucata-ifie. n

-H:ri! _

Cob6,1 fA ~! & liil~d d:~ ,~~a treptfl~ '~t:'i,~ '~11 RQn if H~nni(}ne tro~~nd n\\ U~1i Jm. Fi~u:-a atit qe' I,~k zgQtRCt, i~aa[; tt~ioo pp1i[RJttilll:n~fI;le'i: bJjS~r]lJ~~, c#~d, tf~~d ~ ,hul,

-JJw-aoolel sange .. ~] Miri! ~ eel ~l!pA (;:1, 1ln tifnp~~ ae in. dre~ alerg1ihd' spre budt8ria de l~uruboo~,~ tranctli, U§a m lInlla l~

.Harry tmVerstl in ~.l crunehl,_8'e.CPri d,e'ra:~nd m dreJlrll~ iiJiii du!apiaruiui lui Kr,ea,cber ~;j 0 d!eschise ~IJ pute'ce. Aeooio' '~'c.~ibl!l] d~n p3ruri \rechi iiL mun:iam m cere denntse c§hdv:a :spi:ridUiul diil: c$i, ·dar printte !!,cest.~ -Ill!! m:ai ~t~iau Qbiecte~e pe care le salva..~ el, Stngurull.:ueru caremail.!misese era IIlIlt ~ml'Jflr Y'eclt~

J' ''N' .L7llJo__ ,." ~,,,,;1,J ,; _.. ... '19' It,.':'"" ..J

811 ckfli , .' tlUlmJiIaIl'UWUrii: &~,~a~, waJ~~qi. ,L':e~~mlll sa iisi

CH;Sd! O!!h.ilo;r. Hany ih~atj p~twik' ~i '~e 'SC!JttJ~. Un oiQaJl'ece" [tl(ltt ~ din e~e ~ se NitogOU Jamie! p1l podea, ROll mo~i ~~ se tratnti m~m1s:c:allD.i iar Herm:iOne tn,du$e, ochil.

- Nu s·a tenntnlillrtocii, ~U5e Harry, fidkiind vocea - K~m-! &: awi. un Poe pUll:emic -~i -sp.itidUlU!~ de, ~ pe !C~~Harr:ytl mO'f~rUse de 13 S~rins faYa niciun pic de 'tragere de mimi ap~ am senin in (;ila. femineuiui rece >$1 gl)[: micuf, Lttl1dt 'CoiJI: CD }YlJIJ,tate de Olll",cu piflea stimand i.n faldtlri,,' ~ u[l~h~ marl ea de l~]ia:c, dilil cafe ij ,c:~rea mullll pm: Jl'fb.tmtQi plil:rta, dirpa SOio])S1 eu ure e'nl tmbJ&3;(3t dnd. 11 'imaJnisaa prima data '~i pri:vi~a dt.spreN:i;tP'a(e ~e care h) arunca lui Harry suged .~il 'i~i sch~mbtie adrudilnea'~ de: nool ~ la let de mult cum 1~ st:chim;ba$e fmbfjCan-tint~.

- Sd.p§ne! spu:se K.:reaeher ell vocea ~f)_, ca. a, unel bE'e~tebrn.t, li. flctnd 0 Il]ec:i.dun~ p3,na la p9m.mt, oolUb.ani- fi1a:po:i in easa itipan~i mele; impreuna eu miditonil de siing.~ We,~ley ~i S~MiluL...

-lp i:nn:nic sa. .. j $pui cl,lj"a ,trtdiiWt de saiD ,,..'U C""'U Sinoe .. Malol,,,

monwt1 HOi!fr'y'. ,'. -_. L, ,'" - ,. > 1;0

] 2!' ~ d ~ (oaTte ~reu ~ 71 phu:;jpc Kr-eadwr, leu l1,a5uil [i!li ~ un tar ~I oih,ij irLjectatil c.t.iar ~i dad, S'pitJd~u) nu l-ar A d~t pe

Sirh fJ(> mana lui Cap'~Mort. .

-'inlfl cum ~piddl,l§uJ tncremeru §i n_ dMu drr~IIi'rI:1.I1 v

.. . - • "'I'e!l.(;;h

:a .. ;:>dia ino.JlS l-1e pede .. :IU.~€ de pitlltM,. inr di.n ''Ch~'i cu pi ... et

c. rure i $C rel"lirsau ilacfum. ~J)e

1- ,..l" j' '. H o·

- Harry. 13:53- s\ se 1'I.YJICie, ~0pn .ermWQne .

. -: Ca,sa ~ ~la ell vl~l_lf[1 s~ ~m~ ~a«y, ~l~~nu~(ll~lnd ]~ ~mckt'§. ~&;i bme ~':IlJJ. ~I' ~Nach~iiJ' VIi-efliU ~·~1 ,lJ~UI ad~v;il1li!l: de uncle ~til d.M;uJil(~li11,gUS \Pte!;~he[ a furra;t meda~Il;Inu!? -

-~eacher l~a '!i'anu;! $Pu:[e"~~i:ridlb!~u~ cu "f~sp!raf.i,a tjia'ta, tfl rI .e ce iacrim1le ti _ ~jroi~u ,~51t~ rn~!" _ ~ . guw; ,P~ ina cu cll~~~i ~oelr:

Kreacher l-a \i3rur ]~md din dirlip'lOrul b.u Kretlcher cu b~l!: pLine de GOfi'i.mH~ ll;li Keea.cher. Kreache:r i-a spus ralbarullL' sa_ ~ op~ dar MundullgUS Fler~h@'l a riB ,~i a ,f-~it., ..

- .AU spW cI l\led!ldion~J era sl sti.!i'anltl.~ul RegUJlmJsj, .cO!lltil'l!.ti8i H,m" De c.elOe uncle em.!Ce ~.eg.iwra aveaRegulu§ eu el~ krea~ cher, .ridi~tf!fi sp1!1ne-mi I;~~ ce ~eii dtspoo' acel meda~ioo ~iro-t~:1 d~re tegarura dmnti'e el ~i Regulus!

SpiridufUl se ridica in capul.oaseIOl:, se ghemul1, t~i clJrunda e;hipu] ud de [at;timi imre genunchi ~~ mtl;,epu sii 51! ]eg~e' tnaHjqte ;i tnapoi.lC!rn) vorbi, in eele din ~a, v'~a lui ~llna rnA~itj<lar desrul de ]impede tn budiltaria tlicura ,1 goala,

- Stipilnw Sirl.u8 a 'lUgitl bine. c-am s~apat de: el, pennu 'G~ {{ &lstt' Ull hfjjat rig ~it",a; flint lnuna stap;inei me&e! C-U! £irel ~a. nel~Etuhj-" Dar s-mpmul RegUlus ~ti3 ee imea.rmra mindr~ ~da c€ msOO.IDnl numele BJa~k ~;.demni,tacea mgelui sjtl ,rmr. Ani la tklJi, ~ ",Wbit ~ Lordul lntunecar, care avea sa~i swa:ti pe 'vniIi[(ui dIDR ~tOOre, penttu a .st§pani asupra 'lm:uia~Uor ~i a q,elor eu pi~ lnCll~n.,. ~il La ~ai.spt,@zece an~ s[apillnu[ Regulus i s .. a a~iilluri.t

dulm Inru...necaf_Era atit de mfindrn, atat de rindru sa il ::.ervca<:d.~_. Si lnrr-o ~illa un sn d~candl i sealin.u:ase, sto1~ln Re~ a oo~ in bucatArie sf il vad!E} pe Kreaeher, S~pjrml t· I~ ptk:u11 dinunderu.ula'pe kf~rh.er. S,i stJiJpanlJl Regu[t1s::I.

"". <I ~ •••

>Jnrl~1 .. I~ mai r:epede ca nidodata.

- ••• ,3 ca L-~rdtJl1nlJ.Jl"tecaf ceruse un splridl.,ij. o'

( ~ .. M :tv i!'\1;.-Vou: tic: un $I;,i~? ~,PCtlt BaffY! UiOOll~

U ;ITOI Ine, 1Uif(: pfJf~u 13 ref d. mirati ca ~i el.

- Krt"i.i:l.che,r ;.iv,en n~"oi"t lie <l):,"\fl,J s-a :r.;1:ffit rmllC\ ~ Ill,' .

I A " .. • " - O!:rgli'll!~

i.a~).II~i *1 a Mllit d~n laou, IL'lJIlUlI.ocat..;, ~I malnJl" .!n§wn1i moan <I

i~it din :''lpl' ~i l-au t_1i1S pe Kreacher in adiinCllJ:ri .• , e, "(I _. CUliID al ~ariilrl tuitrt:M ~fI.1' .,. I"lllb! fy Su_rprins C~ad Ii". ,

• ...' f1Jllii!!

\'1:':l~tndl m ~iipt";;t

)':,;e.acher ~~ '1ri.u~l.CiIPUi~ urnt si'Se l!:iei la I laIr,ry eu OdlU ]ui ~,i

~I mjec['otrL _ " .

_ Sdpan,u1 Regu,llI:ls t~a spus ~ui _ iKrooch,er sit :se im'Q~re~~ ~ ~I. - Still ••• dar CUln ai sc9ipa't de InftuU - K__reilche:r nu pare.a sit intdeag-~.

- SoiJf'nnll Reguhls ,j-a spus ~u~ ilCr-ucher sa seihtoarci\;, f~~li el.

- $au; dar .•.

- Paj~ e ~ident. HRrrTY! llu .. ,i tit~a. ~ spos@ -RGIT. A Disptrut!

- Dar ...• nu J:m~eai '$l A,pati sau si D~~fi tn''Pe~te:ra aceea, SPll~

Hanr. pel'lmJ cl a:bfel. Dumbledore .•.

- Pim. rozIgia s.p-iridU§ilor 'L'l:U e1It@' ca ~a a vr~1.j.~!WIiUOli,. [lU? continua Ron. Adk:l) pot sa Apart ii sa Bispad_ din: H0~S" in ti_mp ce noi nu putem.

Unrlli un mqrnem: de tioere, timp in care Harry dtgem ee ~ Cum ar ti putut Cap-de .. MOff sa faei o. MetlWn:ea gre~ea.Ji? Dar fDtmal ciru:I se §and.eSt hl ac:es[~2h Hermione vorbl, eu o voce glacialai:

- B~netn~es, ~p4e~Mott aequi.e 8a fi cons:i~ernt . purerll:e: 3piJiaUiUt:lI ~e t-a$l muit slJIIb d:emrdta:tea. sa? tnflQCmal ea $~ t:o~[ ¢lei ou. ~ pur. G3n:: til rr.art.eaa. ca pen,ij~ :If!li.mate'_ .. 'Nu i~af: Jl. ~ut: fi1.C!~ prln <':3:p ti at pu~ea tlv,ea_ lmele !!ill Deii pe.careel DJl le m,

- Cd mai impill'tam perl1tru ua ~lifid~ de as,a e.sre sa tndep'lj, rrea:srli odi:nele ~rapallliJh;d slu, feci;ia Kreaeber; lui K'reElmer i !ii-a 5iI \.i:na~. ~ a s-a iorors .. _

- Pfij •.. 1meal'lU'lB d ai BeJilJt ce t~ Ira eerut, Dl.l.~i a~al spuse Hermione cu bunivoin\l,t Ai 1ndepl.icil: ,ordinele t'nwa~!

J( ~ef ditin;i din cap, legru13ndu",.1l~ fearte rt!,Pede.

- ces-a ~I'ltirntdat di.,d l'[C·-al int;urs? fll:u:rebi Harry, Ce ~ SpHS .ti~ h,lt PC.loV~tit ce s-a int§mp[u?

.nul Reg.ulw, a fos.t (ome 1::ng:r~jQrat. Ioartc tng .. ijcoIiU~ co«:'l":IeT raMi,. ~paT'lU~ RC;b"Ulus i;03 !tpus hd K rescbier ~ se

asotm(1;;i sa ~ din C.;I~. 5i apiIo,j... I~ purina vrerne dup0:

_ K:~:ld'ler. t)'pffl~r(:·te, opresre-tel stt~a Harry.

'~~iriJ!A,~11 ~€~Nll)e' pode:!llij go;1fii:ind !iOL IJI'emul'ind, ,tu riltlill pl' '1;~~ ~ '~~~ie. cu 0 vfiniit~i~ c.3ire W sli!veclea dej,ilII biHe'ptii ~~dt}

~!I~i~ 8colel untie se lov~e" eu o:l!tii l.1~ttaJ~i 'ii~lfect~ti ~i P'Him'l~~:

Ic~rulli,.~rry nUl M;;li \~8ztl~' 1m VI:tl3J~a iUl ceva atat de j'alnk, .

- Deel ~i adus mt;led8i~iorn.w~ ,a>Cli!~ii., i~sta.el~ pe,n:rru ca ,eta .~~~tk

~tat1e- t&tapo'~~$tea,. $:i ~i i1100l:Cat sa rnld,stru_gl! .

_ Nimk: din ce ,91 fj,yt KUiad~r ~~ _],.:1'. atins, ~e~jJ spirl!d:~~1. ,}CrdiSha: 3c fnct'fiCat wrul, rot ee ~na dar mnnc, aumc IDO :fu:l1iRliQ~ na ..• emu amt dr: rnulte ",ajrn fituemioe ca~upla lui, in:ctt Kteao:h~r ~m ~~di, Sillgurul mod in a~e pures fi distms'ern S8 it d~schidaj dar au pu:rdt. ~ • KNachel: spa ped.eps~t, a. i[)~iCtrt dinno,y, s-a ]iledt:»~ silt a in.c~t dln non, Kre~cheF ntl a r~o~~;t sa tndep:tilneasci ~i:" nul. Kreamer nu aFl~rut si dii5:[tUgi meda.HQnW! ,;H s:ti:panai tonebunbie de' d[lFe[ie" pentru 00, Stipin,u] Regulus d'ispi[~sG, §.JKveath(;[' na plJrea 'sa ti '~tma ce se lndimpla:se, nu, peru:ru ¢a sti~lRegulus ii-Ii inreg:isese'S:! spun;a CULVii din f,.r~mH.ie ce 56 iIn~mplaset!'l P'"pq~em .•.

~eaCher meepu sa P~llga a:ti:t de tafel' incit nu mai &pun~a uienm ell 'Jmn: ceerenr, PI1VinQu·L Hermionet it ~iro~aulacriinil,e pe obrnji, dli!If mli mal toorkrd sa it atingi. din nou, Pooa ~i Ron, U)fe nn il 2'1;'ea deloc ]~ sureet pe KRachei, ~e~ uwtbuJat; H~rry 1.5_e ifi:ill pe dlcii.e~j Idltfu~ din 'MP" tn0ednd ni~i Hmpe:zeasc~ Tgandw:i1e.

- :Kr~het', no te tote'legl s,use el pini]a ytrd~. €'ap.--de .. Motr a inom:a[ sa re ompare, Regulw ,aJ muri't pentru a .. l dismuge pll! Gapr - ~ ~fOrt si, eu ware ~ea~ tu ai a(\c~nti: bucuros s~ fl tmde;;:i pe

,.. lui Cap..de.Mon 1'T e-ai du.s frumos la NaFcissa ,~~ Be1l3tfN< ~i

-ar moumii ~furmaiii ~u,i Caprde-Mott prin intennediullo!!: .•.

- Harn,-, Ktead:\er nu g3nde~te 8i3-, spuse Hermione, ~~e'[gin'

- .~ ~ mlma la echi, Esre un selav, spiridl!l;'I,ii de cad SiLillt clbilnw.~

f ff::. U:lll<lU urllt, c:hiat ~rutal, tar ce i..,a'&icy[ Gap.de--Mo~1: hJ!' nu :<i r{~I atiJ: de iqit diD tb:rtlIJ,lQ. Ce. i, ' ."am:na di.z:booiele

ilor pennu un ~irid~ preoum Krea.cher? U;: ~sre ,erai'indus

-C'ti' ~ 114 frum(.:,IS cu el" §i doamna Black trebu,ie.sa se f

cu c;I~ aY:m mea, e~[(; evld om eli R.tgLl~U5 a 6lc-u1r",C;h av Ij· I le--a iruit~IIf c.onvingcril'" $du let! e sa

_ sa. ii: t-~b;~-C .pC' Mund'tJllgl,J1S Fil~tcl~ef! n~UI['~11ill:lrj el,

- $i 6fi:iil a,~ud lIIic:ij J ' o.Sll1I C1I1mphl1l, sise ~[arJiy, Cf!.!zi I!:;\ PQ •

• " - "'" '~""I' l ~I

'Ii :t'a-Cl .a5'1;1 ~n[., ...... ..., .

:Ii ill ti~ Gtt· ~~acber m~uviinf~ ~.i ,~~ ridka r~ p~~hnlr.e.llli Hally iii \'~nl &nl£c .~ ,tde~. , ~lIe p~!n~J~~~~ ,Ia ~~.agncl '~.L~~.I H,Qn:ru)(~'1 ~-o~m't, :ilil~a:hpnLLI fa!s· .11I'l care ReguLus pm:ese ~'llmetJy,! <ldfres~,,: '~!Ii,i

'Ca~'<fi.~Mo.n. ~.. .

- K:~~h~ .. , a.t... ~vrt"4 s-4l r~r day jlStil! spw~ el, PktritntJ

me&diQ't1ul~m~_na spwicll!~~tIrui. Ai a~m:PNut',stafin'ull!" Regldl!l!J~i :soot sigw' d ar fivru t sa i[ ~l rudi:eepr; ntw~ata pen~u cei1li ...

- .Ai eam inrretu!t mlslJF1i!, pLie:t~Jle:. spuse Ron •. lin 'limp Ge . pj_rid-~!.d ~di 0 pthrire spre Ifi·edaUoo, scO'Ue un tldet de ¥Jc ~i

ama.f.\G:iWle ~i.se aru.t:'!I.ciI iar poe ~e~. , '

le II!!LA ap1'08pe .. jl.1ma:we de: om si§J. tl nni~retic.B pe Kr~~helj ~a~ n. adt de, C;Dp~~it ~.p-dm~ un dbiect t;~~ ap'artwr,)j!;l5e famili£:1 B:tack dmgme~rie~n,g,Gtu;:mri~;~ ~d.tii tfClmUmy;preaJ'are ge1!l!W\. cbi( pemru a,stain ~icf.oare. Okrd 001!lJi~ in st;x~ft\ ~ se deplasexe d!!;i.va pa$lj i] inroUm eu tot;j la dulipiQ~, 11 priyir~rrrv~li1'1d· meda. liOllUi,cu gl:i]i in pa[lJIfi]e sale mmdSre ~i, iJ as~gtLIl'ari !i;i~v'eau ~a aiba! grij:a de medmjon CI, de «hii din Ea:p;c ,cat tim:p avea sa fi~ p.leg:r. Apoi {;ic,u doua pleciGluni adinci in (alta lu[ H~rry ~iI'~ ~!;Ii Ran ~j (-hm o ·rni~are. dudam in'dlreCUR Herwionei, care ~_r fi' PUNE: fi: 0 ltefitaova de sa.Lut: respectum, imDJwu;lle de' a. Dlli'p~a. ~a, de ohia=il OJ till poc.

-170~

Mita

- 171 --

_ ,-l Roll adOI1:~ obh~eiul enet"'ltrui1I: de a. !ill! juca G11 Dcdllrn·

mm ~. ~ f', .~ _. 'U . _ -~[lja·

~ ~m- bue .. ",~r .;AC'· oe 0 sup fa f~~ ~am !pI;: n€f.ml(:)l'le - "'~.- .. , fClnu 1-' _",.._.,,,,, •. ""'" '" - _ _ -. • ......up"" If:!

~'lt',pF.lre.llui Kretu;(Wf! r~m p?ifi-eoea_ltimpul st~~iil1d.P~Vefti~ ba.~ l!n B€edk ~{uu 'ii plac-e~ a.bootu delo:c fiL'I(i(~ui :111 eM'(! Sf! 't0t !iitin~_1J

i\'i se Wl'iqd.eau lum~nile,. ... _. _ _.

-'Vrei sA tn,;celle:.d!! strigB ~ m .it_ tfela ~i:lrn dup~ l'l'Jecru-,t\ hd ~er, c.ind n,UlJI'*na, full:ilbwd)j:t~h::iin nou din :s1iI&:a:,g:er;ie.

., SciJ!e, scm:e~ spuse Ronl,llipdm;\ln-d DallJmrn~to!XI~. 'per'l/t;:lU a It--

all lumina. 0 ~ Bid M'Dli dau se~! _ ,_ ,

_ N-ai. pU[ea ~~fi gis¢s.ti Ce;V9_ mru./olos~ror defloUJ1!:?

_ Adid ~ c.itof'sc ~j eupov«1U pentru copin

_ Dumbledore ro:i-a :Ilsat Gar:~ -ast:~ Ron •. o ,

_ ..• - fJ mis rru·a :Ils~t Deluminat:Qrul- se presupone cal.M' I!febui

~-lfol~J

- H-arny fluwaJi Stlp¢ltta Sil-l audi ~ioruillnindll"sl:l ~;i se stre'Guti dig

cat'1)etl., fiIi a fi ohse.wat de niciut1'1,dtl.d-m:tte.el. Cobm1 ijiYre'blJc:a-' tarle·1 pe care.'o vu~rn. foute des, €Uod CODVlns ,r:::a ecolc eraucele maii m~1te~ d. a~~l.Ii. Kreadter.irua and aj_unse la j:urn,ata,tea sthii, alJii pe tinev.t ci.ocinind la u~ de: lac imrare, apoi. n~te' ~gotwre

mewlice ~i zanganifu[ l:mpdui. ,.

Fiocare nerv din corp pam sa i se hux~r-dezei t~i scoase bagbeml intra in CQn~ de umbra de lingi ',c~e:rele de spitidll§~ §:l se puse '(i1e ~£~t.at. 'Se d~hise u,ai ziu;i in t~ piata ~umlna:ti de reltfl~

i (I silw.eti ~&bri.cata ea pe~rm!l~ se fufi~ i:n. 'bolli $nihise u~a~ mamm 'ficu WJ, pa;s inainte ~i voces ~~i MbGdv 1'nbeba: 1~~'~:tS p~ .. Apoi~ sUlleta dinprafde la ea:patu1 holulu~.se ina.l~ ~i :~ di:r~t spce el, cu m~namoa_rd ;ridiC8itA.

- Nu eu te-am om.Ori!:, Allius.; :spuse 0 vqce ,calma. .

~ ,Bl~[ermIi 5e nipS(!: sHuetad'in prafexploda. din neu ~:i ~uiHam' i: 11.1 ~~ibilsa drn~nga prin norul cenuslu dens pe care 'i~ ~~ in tlml4 emf! era noul venit.

~ 'i.}i lnd_~ OOghera :spremijlocul noruhri.

- t.!!;~!

r de pom-ewl deamnei Blail:'llt: la 8U2ul stri:gBwlui sill! dr'a~u.ll:e :!Ie did rfl la I"J p;me ~i aeeasta lncepu s~ urle:'

w, :Ai&li ~JfJie C$'~ inti ,~d casa., ..

~ ~~~~ , ~_17j--

Se \'>h~ m bu~itrl:l\ti!!. unde t'lt1tm~l')fie ~i tJi)l:b:1fSptl ba~het'a.· . :len inltu. ,~u1 se aprinse wmoc;l~a'[, tlcu pEret~i reei din 'Pialli1.sa.~l!i:: "_ ',,' n";""itori!<i mml\~na~' [l'!flecm. ~. masa ~lI'Ilgi de !~Jn'flr -L ~., n1: rrt:.u ,..,uU .. , ... - .. . . '. . . ", -lIPlft

~l.;~ l:;,lW'\"3. beri~"r-o din it;:tenoll'iul pelertne~ sale ~i lua~ ,Ioc. • .

_ .-\"~ 6 'iieIri:r de :;tCUI:lI1!J wei zile, da;[' a rrebult sil.sea,p de Devora ... fLmd Marti lcsre mj um'l~reilil" $P1:li£6 Lup~n. DeiC~ fl~ii 'V01'1it dil"~(t

,a~i., du!%~ ~n~I'IdJ? . ". ... •. .' . '

_ N lIJ, $Jlwe HllDl',. run verne al,el aJbL~. ~!JP~\ ~ allil daJt p~m d()~

[)e'l"(DIaw:di ali Monii 'tntr"'Q ,~fei1:'*l doe pe "Louenll1'irl'l1'I!oUr[t RG<!id. lu;rl'iniji ·,'ars:i ,apfOape t<08ici oor;~arero pe pie:pt.

- Pofthnl! ". . . .

ii,~tica__Tice se IndIlllJlase; cand ~nmnarn! Lupin P~8 i~k

_ Dar c,um au putut sa lilA ~a~ca atat die repede] Est'e' 'i;nlif!~ibi]

sa U:n1Iarqti pe eineva C~n: Ap~, fn arfara c~utw 'in: care m apr:u. de el dllCt l'!Jruttci efind. D.ispM!

- s .. ~g;reu de CreNt ci. 5"'~n~ :riimefft .pil'n~ ~. sim~l!.r $5. se :p·U~be pe T ott,e.riiham. Court Road chiar a.tt.IIlC~'1 Ilu""i a~? s:pwe HaL"fY.

- Ne~ai_m i.n,o-ebat, zise Hermi9ne n~'i:WJm.IJ 9ad, ItU :$P;P: pUIlea: ca ~, sa roam • ina Mentinca;lorul asupta iui.

- E impolibil, spuse Lupin, hu: Rq:n paru pHil. de el ~i H~ nesp:us de lqlllrat. l.asind l.1otulla 0 pane~M" ~lr:i siglli' d; HaIl1' esee aici,da,ci ar ~. avea l~e'ntifica~lJrul a.'i\lpra lui" nu-l apf Dar nu ~leg cum aU! iUJnl'l: ·sa.v,i, ~eas.cA pe T otrenham COllrt Road .. ,. Itm1 me: lngrijOl\liOOI, fooIte ih!g,ij'omtiQ:r.

Ptrea ruJbumt} clillr~ d'in p:W'lCtld de vedere ~~. lui Harl'J" acea.&ta im:rebar.e: putea ~. mai Qtepte .

. - Spune2:ne a': ~C!' in1implat dUrpl ce arn plecat, Nu mal ~tim ninne de and ne-e spus tad] [u'i Ron ctiam.ilia e$'re in s.iglJra.tlfi!.

- ~ n~-a sa~vat KIngSley, msptmSe Lupin Darorita ~ve~~ ............. ullul. majoritateainv,itatjlor de lanulllta au PUI!:IJt' sa DiSfljd

I:i'!1ME ;r.~ei.

- &au Oevonlw!') ai MClqiii sau osmenl din minmsrel? ilPte~Vellj JOIlt..

t dar :Ku-, .. _.., ., 'I' ... . ~,"'g~lli •

• 'ii ....... u llinu 1I~ au '2!)ce e~1 SOOpUII'i Sl conv,···· .

n, Emu \'rOO !.luisrnnecl:, d.~r nu ~1ri.au cit rlU"~ ~ccOLQ'

;:oj ;.j JZt - ~.. e: _ 'deGl!If

J :WI m cum Ciil41U rorru Mt poe .:tI;.rJ:ID& -

~7+~ -- 17_;_-- __

Ham'-Urtl."um Q ~)3it1i nl:lIlii de"renl~ sau JtlBI M'i'!U -iO~sta I~tc:

['!tt"[ ~xrol,ciuf"MUi rale. _ , '_' .

.. H'1im~ fI.etezi :i:.l'l'uL PrllDH Pt,gu'l.i1 era acopenta aproape ill IDIlte_

gi.UW' d~ o romg;nlfLe Ll!fi~~ ell, ¢hipul S:W.h daa~upt.a e1ket~ clti tidul:

cAur AT PENTRU lNTE.ROGA/~}®Rn~ TN tEGA11JM CVMOARTBA LUI ALijUS DUMBLEDQRB.

Ron ~j Hermlone pl.lmh-a ~nfuriat~. dm; Ha"~ca.cLlI' Dadu ~iaftd la 0 pane' n1!i ,,0i31 <S3'. mati d~J~ascl, intuia ee Set_le. Nimen] clintre ~ei L"Me - fus~ro in viduJ tumului ((and m!.'!rru~Du[ltbIOObr,e nu ~dall cine 11 omori&e de (apt ~l ap. cum Rim Skeeter spusese ,dej~ bJ~i mjit:or~ti, H~lT:Y fUses:e vtzllf[ tugind,ae a lola. diteva dipe,~uPii c@ cL--yse DumblerJore.

= inti paoorn:u, Hatty, S'p1Y$eLJ:pruh. , ..

- ])oct D~wrnto::rli MiOnil a~. pus stip§'1ililn~ ~ pe .Proferul zirei1'

lmreba Hermione mlni\1ilS;J.

Lupin iflruvimli dIn caIP"

- Dar oamenti trebuie s~l iji dea:semRa ee se indmpt~I' na-t ~?

- La\rirum a fest biDe gandi.'l11 $[ a_proorpe ·Bra sa se f'ad vAlvi

deloc, sp1.lSe lypin, Versiunea oficiali a mor~ii lui Scdm,goour ~~ d fi",a. dar demi:sia, l:M' lrn:uJ]. r~a Fmt ~u. de cl~re Pius Tblcknesse,

eare se afla wb pmerea 'bles:renwlui Im~l!ilJs. .

- De ce nu HI: ra'Utooeclarar Cap.~tle.":MQrt mihistMu~ Mag~ef?

1:mreM.RQn. .

Lupmtfue.

- Nu are de: a sa 0 faea. Ron. to moo efectiv, el escemjnismJl dar de ce at vrea sa stea la un blrou la ministerl Mario-oem lui, ~ ,are griji1l de rreburile de zi cu U, lasindu .. i cale liberd. ]ui ~-. SOft sa 1~ extinWl stlpfulirr(!a d.A.oolo de m.mf\~rer. 'p,i_~teJ

tt! su ck:dm ce s-a lntampl!ll't - in yltimde clrev,a. :dle au. aV1JJt LQG: ~ iInb"...m ~ndicat'i': in p'litiea rrl'inlsteru.tui !ii mU~$i $,,*otac d. at Q e ~M; ~ se afle 111 SJ:ntele lor est:;: C'3'p-oo .. Mot't. Towtt; ~~

_ -, tru!~ ... ~ pe La 001 furL N 1I iMmznesc sa a'i ba thGr&I·er:e

~""_,,,,"~~i. lmd cui ~ se d~tll'in.1I1ie ~i 'CIiJ"j, nu, le 6S'te ~I~ ~

~ ai n J clJmVi!! ba,nuidil,{: Inr sa se adcveril!;JtSd~! ~ .

r------:=::====::;;::!!!!""""'--~,Mftn.~ I

_ NnU. zi~ Lupin. 'Cil OO<l'lOO aeeseea •. aCl,IJl~, d '~ FIll PIDti d,. _.

d " ~... ..:.. -.... ! .. '..... . ·d·· l)iV@~1

~ . i nli\t<U om ,,1 Vwl ItO~c' ijP":,~PJ",,I.""'! ,secemJ ,_e:1:j_ ,ca ~i. ob' .

ad '1"'-1 "- b' .OJ. f:-' ~.Jl . . . ~I-%t

ru~ril~ m~gict? in n~ , ~~"'\I ~l ~e ~I'I~ s"',. n P~~PS~i'l!: ,pe:ntru asIa.

Ron amncilo pn\lu:e spre He:nn1DJJ:e ~:l apGl ·puse:

_ nv dad! ,rei, cu ~inge pur §i. ~moipl,ill: j!fJ!mE::a dn.eva. ell ~ri, ,_ iru:u i~ti fitc~ parte din famil:ia lor ~ .'0, sa le !iipU1"i tutYlmr c.~ l:-te,llTtllio:

estt3 'II"er~~a:a l11,e:il,··,· ,_,

Hentrtone 'Puse In5.l13 pe a lui R(lfi ~i wl ,stnime",

., MU:~~trleSc;. Rpl!ll d. nu a':i put~ $~ te 'bis sa ...

~ Ny se :pune p:rohlelt}~ s~ai de ales,. sp'use R()n 'o.u 'remtifate .. mmgmd,;o, iii el de manA. 0 ·sa, te in~iit arhor-e:le g:en~:jl'Qgit; all fa:miliei m~le, ca ~i Pot~ sa rnspumi hl Qrlce<tritre:bare.

He_one tbe:tnret!4or.

- Roo, 1'i[U Gredel mat €ante~~j a.vind"irI. v~~re ,pQ, SUl'l!tOOiL fu-pri tmpreu_1l.j eu Harry P:otter~ ceamsi c.auwta pemaanhiin ~" 'Dad -l'IIi-~ fl ti'lUi1\S. is ;itSliIlJa, at'li :fOSt :a,lt€e:~a" C~ are de,g§:nd C~. de.-MoK tn legitud CliJ Hogw;am?'n Eotre-hi es pe LLIlp:in.

- Inscri¢~ea ,este SCUM ob~ootj'~e p~tflJ toti tinil!:rH v-raJrmri ~i vrajiroare, rnspunse el. Au,anurnrat leri. E:steco sch~mbat·e,penttlH;~ mai mamte. nu a mIt msr: nicl~9J1D obligatmie. ~inetft~Lt-Sj a;proape £0ti vrajitorli ~i vra]lto-iilrek din MarelllBritanie au foot eduap la ~rmts, dar ,pMintii lor au avur dreptul de a-i edu~ acasi"sau de a-i n:imi(e la srudH t03ttrainamte,. dad dcreau. tn fell1l aDe5m; Cap.d.e'"M~ va 'iJ!y,ea sub '~i intre~,ga 'P-opUJru:a.:~ie vtaj i:~@'

......... "J!; d ' 11_. ' ~-;Ac_j,,:;l; L... d ~ (;!, . d':':; ~ 1 d _ • ~- .;11"" .---- e ~ e ~;(II,;)I~ liI'3ge _ a. yo1 es:~, e, meto' H iiU J? 'us"' e a'""l llW"-

pans pe 'eel Cu: parinp Incuiati, pentru ca.eleVli rrebuie ~ :a~baJ;m.· rum] ~ Singe i:nainte de;a li se permite sa SIll 1hscrie - -adiGi ~si fi d.o\"fdit millifiterulUl cii au Q. deste.nd:enta vmjb:oreasd..

Harry- era Sdrbit ~l furios: tn dipa aceea, oopi'i enru:~]ai~~ d: ~ ani 1si examinau teaneunle de manu:rl~ de vraji \:eOUW cum.p;Q.lli!. fhi sa $'$1 dea seama d r!U aveau. sa ajUJngi,n~(!:'iodaM ls Hog;..-am, ~i ~te' ciMar ~ ~i revad__a ta;l1'IiliUe ..

- ~.,. t'M.e ••• boU)(~t el, <;h:iruJind~~ d giSeasdi ni.itiS cuviipc.are sii po:at:a, reflOCta groaza din mintea sa, dar 'Lupin :ip'i.lse-tliee~:

- lU.

- E79'~

___________ --_ 178-_- ~ .. ~~ _

_ (';ro;3!\""! sp'U:l-~ R,n efllt:mJ8,sma:r . . 'H

_ Fdiciotrl. se HUll ~! any.

Luptn :.tm~i, (or~t. tnn: .. U1o feL care ~l':mlnl mai mult '"" 'I)

griwasa, si apot ~P~I~; "," _ f.' , .• ~ _ _ " _,

_ ~i~ .. aecepmfl proPUlle-rea mea" Si fie parru in ~oc de~l? Nu

end d, DnmMedcu~ at f~ fas[ IDt~rr;iva, .~ nu uiti~. e,~ rn-a 'Dl-~rnit pOC'l'ferorul \lOSm:!! die ~'~ cmu;r~~~~ Negrec, .!)~ .. tr~b!Jt;e: sA V,a spun ca; din ~re tmi da~ 5ellnta,' a~em:de~a fa~,CU ;:mJi1 P:f!! !CiI~ tnul~i dinU'e nat nu 'le-arn man Vnt&ll[ ~1 rur R~ .. am I'lnag~nat cl ilI'l' ~mta.

Rail ~i Hermtone se uitad. 0m§ndot [8. Harry.

_ [mar ... .doar ca sll darifi('~mlucm:rile., Sl?lIS~ el, Vl'ei ia ,0 l~i pe Tom ~ la pirinfii ei ~i tu s£ vii cu ROB

_ Va fi tn diepliLJ! sj,gumntlro ~col9ir ~p'r aeea griji de ea, sp.use

Lu.pin., ,

Voroea CJ1il ohottmre '10m cu i11dif~~[Jp,

- Harry., suns sigut d. James at fl vmt s;i rnwm ,aliw:rhre tine:

- Ei biae, ~-H;my tat, en l'Irl.!!. Sirtcer sa 'ti:u, St.:Inli: .. QesDi Ide tigyr

ct taea M it vrut sa ~tie de ee nu :mm§:i a'liturl de proprlul tau ropil.

luiLupiJ.'l. ii. pied culoa:r,ea din obmji. T:e;rt'l,peJ;',aJ.tura din bl,ltilir1e pam sa SQlja CUliOC-e glade" Ron se uiti in j ur pein C9!mem, de llill'd ar fi IDs!:: ~bM~t s1 Omefu~'re2,e,m ;fifP,tp ee p!!ivifegIJ HetnijOllei'Se oprea ~ la 'Harry,1 cind la Lupln,

- N II iht~1egi,$Jluse UJpin t~tt~un .~'t.

- Anmd~ €il{plki·mij, ru'l oonl:f3.arm Harry.

,Lupininghi~ in sec.

- Am-1lm tlc-ut: 0 m:iJ_refrl'~eali ~~torindu"mi, GU Tonks.l\.:n oon:-o lootltnir judeca.~ii meJe ~i -am regreta:t"o nespos, inca ,din ace" mement.

-ln~kg, racu Harry! ~a ·cj: "rei .s:l"~ aba.:ndon~;i" put ~i sJ.m!plu,

P'= ea ~l_ pe CfII?il $i ~ plecl eu nei? .

I "~m r-li--:'~ •• I!",-- 1 . "tt31la,

• ........., , "~' 11) P!l:I~~. ~lln1!J lse 1:'iSrumj pe S~I;J~ ~l ~"". rile

C1 ad! .. de ~, 1n.c:ir Ha<rl1'tari pentm prIma da;t~ m~U1 - '

upulrn ~hndu~lepeccm de om. ,

_ ; • T IJ in\e~~ oc_ i~.f:acllt ~~ie'i [tude ~i oopilulul me'll ,n~

1 aT fl tr~hun: ~rn' c(isa[Q[\'e&; niciodata cu ~ai a d,e~ In aI Ja fr~.

_____________________________________________________________________ ~'~I-------------------------

(nm :hi:lrnfu 5r';:J:W, l~ p rd ar fJ ptitlllit un pumn, in n-ul."li]I,iZ:I1 - ~

I<JD? se lov i de perete 'i ,i(I!~une.clil pe ptJde~ zari marginea pel:1 I'~ hu lupin Jisrk'lIld pe ~a. , tl,~1

_ R~'I'Il.!J.'" RenwcS! vlnc tnapoi! strigi He-n'i1ibni~, ~r 1.1'1- . _

- ~I' • ... • " d ' 'I . . - - 'PIll nu

~12Ufis'e. 0' d'ip:1l. Il:UUfi~[zllh "aUZU'p. u~ r e La mnare 1ttii:n'tinclU

~ Harry,! ~ 1j,\Hit1i Hemlhn'le. OJm at puturt:? -se,

_ N .. a '~~:peu" spueI5e H;rrry.

Se ridi~, si:mpf-1d Ctl~'~ ~e~.;\ U~ C~C~l!~ 1~ ~11~ l'A car€ ~'le'vt~

ell. capul de perete- Eta MC..a at'tlr de m;m.lO~h m~t l:ilreml,lm. _ Nu ee uita 181 mine asal se r~~:d in Heemione,

_ Ny: te laa de ea!moflllilru nemulPJmit Ron.

_ Nu. l'I!U mibulie sa ne cetramt SPy~ Hermione, bagindu"ge reproc intre ei.

_ N ~ ·6 ,I:te!buit >$ili.~t spni mesti,ibt :aL~a ly;i Lupin, i se alilresa, Ron.

bJiHan)r.

= Ameri~t"'Ol m5plU"I;Se Harry. Av~a.mi:ntea p~h'~ de [t')t felll1l de m~: Sirius ~d prin Vat Dneabledore syspe,nd'at,Mntl iln :aero 0 snifulgerare vade ~,j vaClea m.ame~i sate, cedb.d mili", +

n..,~ •. H L' ~~,' 1 "'. _",J:. ...

~ l"atlft'tn, spwe __ arryl' nu 31' tremu sa l~L sse munna !(:Oi;Il:1!l

dedit ••. dealt daca nu au de la~,es.

- Hooy.... :sp~e Hmt'i:ione~ inti-m§nd e: mW in semn de consolare, d& Harry 0 didu Ira 0 pan;e ~i se tndep,irta;; (~ QCh.ii ap:nti'ti .u-upr:a fOcllJlu:l pe case it C;T~ Hermiene'

Ond'llii YQr'b.is¢ cu Lupin din $t:llltne!uI ac,e~a, c§u~iid1l ~p:iJ.nwd df:!;'P~ lames, ~i Lupin tl incunYaset Cl'lipurn c:hiBul,t ~i paHd. al :~u.i Lul'in p3IN 1i p]uteascl. acum l'n fa~ lui. Simti un val copl~i[{):r de rqn:t. Nki Ron ~i nici Hermione nll!J spusem 'llimia, dar HilWlci)1l sigut d se uitaa unul la a] tulpe la ,spatele ~i, vQrbindy .. ~i in ~oapGt

~ jnwarre ~i ti surprinse mutindu .. -..;::j ~mediar canetdf! in alr"

dir- ..... !L -"i -- r

octl!:..

- ~till ci nu ar fi ue\JU1t: sa tl fae l~.

- Nn, nu at' fi uebl.!i[,lntifi Ron numaideck.

- Dar M! corn:penf ca §i cand all fl.

- thiar ~i asa.,; spuse Hietmi(}ne.

T ~ UJ,_ Y'&unnr,(;-1I Harry. ~r ~(a asta 11 va face sj se tnl[flilfCiI H~tlflri:ft d.1fI meriter, nu?

~- 182 _.

-U33-

Fnwnenr e.;~lu ,i _din , ..."

BlOORr\FlA LUI .ALBUS DUMBLEDORE

• Rita Skeeter

G8rn:i.dil'1_du:"'s~ d'i ntI a V'IeH cum ~if faea. s9. se s~mta mal ~lm deci'lt.

$inlr~a acuen j H~I.'"O' ~il!i:epu, $~ cjte~: :&e

lvtif.1drd ~i lilgtlm/ard, KemirctDumb1edOre nu 4 'Pu!U& s~ &i mmnM f:n ,Mcw&£..on.-me-Wald du;pd scandalul ,~r€$tdrii -~i ioclildtrii sarului ei fn, ,Atkabatl. DTept unnaroe I Q. ~cis ~«i$'i mu~ familia in Pa§&trQ ,tui (j'odric, ~.cate avea sa aw·md ~~, mru' ,~u dr'e/J[ wcW u~ HflI!1) Pat_ a ~Ui!t sa sat/)e miT-acuw d£ S'&m--Noi~C;;~.

La f~l c~ fi fn Mou~tm. .. ~ .. Wo1d:r iN p~.twU ,(Ufo GQdrix l«Wa.u D111tlw J~mr-U~ ~tomlSn, dar J dat jiit;octcd"mt GrM!Of~ pe'

. ". . """ ~..... ,1=.. __g!: .. , ,. r ~"'~N I.~'~' .

flimen!1 svea stf8tiUe' am,,o;~iral.ai! Ce'W,I" wtl K~~* 'Uf II.W; ml!US~d'

~~J in privin{a ,cmnetor SG~u1tt\i d. Re/uzand. in mod $rot mcer~ ~e uk oo~ we{ni magiei, Sf": gsigurd ~t de atrand.ol ~11 ~i familia ei awau .sa lie Imap m pace.

nMi,.,€!. n:OOht UI:&l ful'ntii rand m-am du.s; sM U~t bun wmt

~'J~~ .. ~

~. sd-i o/er n~re f.mijitwi de c'mf~ j pl'.JWs~:re Bathilda ,B~Jrot. ~ In primtdan ,tie ·cantll1U ,wnic., nu f..~ ~t ,detilt .~r;€i ,doi

L,"~ ... ,,:: N' ~ - - .. ,(:... . 1;'" ..1 __ '" .~ _ .. J~"

~. - rei ntt ~ ).: ~t1ff.~C'a awa p a ,}litca~ w;.u..;a ll!U ~ J~ ~

plangm.r:t.ne OOt.lttmiM hmRlffi.. ~nm ilupd ce.s .. a", m'u~r<,~ ~J il~ fi wi:m~ pe Kendrai'ntimp ee-e score£! pe'Atiww. in rr~'dm Sj)Qre. A I'limbaf.-o 0 "d.trJ_ p~ pehlzQ:, pnafld~o ~t'rdns " ii apJ:Ji tI

..1.,_ ~""' .. I;.~' ...._~_}f N' '. ~ _.1 Ii

~ •• ""'l"V1 m UAIlU" . .-am ~n,u{ ,ee sa CT«a.

Se pare ,Qj ·oos.,a gMrdit cdmptWea fn Pe~ tera lui Gbdrie eta otdti4 ptrfeGta f'enmt, q. Q asc~ruU pe Aria:M .0" Jaw pt!iI1:tn4 ~, ca.ra ,ce'l)kmutse t1Tobomi ck·~ mti'-egZ, S!nav~ilOfe.a .em. ~tj, A~ ~ ~(.{ Zmp!inls.€ ~aI,lte ani 'Ca~~ II .m~ c.ompkE' ~i ~ ~te Wfst;a fa ,cam m.ajmiMtea $.t1)e-Il~~ consid.erd cd U'ebWe !ti se: Ii monij:esuu takntul mltg[c, fn cBi;U~r $I: r:are lI:j.a ~a ,exi~f(.j.. Nimenl Wnl'r@ car ea1"l! 'm;ai sunf inca' rn tplG~ ;r~ ~ I ~ite ca A'tUlM !d fi dar vr~~i ~~ de cea fil~1

~ ~~. A~ i' rlan~ euideT!£ cli" QI.~ifd', 'J<e-ruJr,D

- N u preJ~1 ~ti rl\ pol:Jritl! de ::1 ~irofe~' am£lli.q~~li, ~fillSt! l1a '_ ~runcli ded.ll parte zlarul, lUl,vewJ ucl,t~tia_din ealri~ . -~ • .. ~\;.~ t~ g~nlIDchi lil1ga Mundu~Wl'. care ~n~(!!t<i sa Se n~~ Z!:I ~i

l ~3.,~_.g, nartin~ in 'J;:hitli1b ingrcmt. Ron e ~ldlea, ._incl, ·"'t "fl! .~~ 01;. . ... ' ,r . .' h.1· .' '. L .' . .,. ~ PJ.'IVI

~ HftI'l1.' cum t~i O:ldrepr:a b~_g, ~e:aQ~~~t ,spr:e Q;il.sU. lui ~ql"ltll!mgug,

.~cQ.t"" ~ih,d'lllnea a ~ttanSP:I'I'"'.:i.t].e 5tai[I!d,l'a " u a fum d~ 1~Ig,illlfa~ avea piwl,

OIl:U:r;ila:f ~~ wba pitEt3J• ,

~ S!a~e\Kre~~1.' i~i cere acuze !ia a ~dJtIS h.otul eo l:l$l;,ir.rier@. ~~e' spj;.i.dlJ~ul.FI,etche[ ~tie cum sa riu se, . ~:m~, pttru'i iTe l'I1lIh~ a&uIltilJwn §i cOID_plici. CI,II ~e itCe5ttil, Kr-f!acher a Wlliliit Sl ri

lncolJaSc.a pana fa nona. _ .' ,

- T e-ai descurcat reMt~ bine Kreacher, ,s(iiuse Han,r ~L~Piricl~1 facu i~i {J pLe€Adwe ada;hdi.

- BUn" triVOli pun,e n'4',~ tncr-ebw, i~ spu:s:e Harry lui Mundul'l ..

gus, care Sll'iga inl:ediat: , ' . .

-.Am ID:tral in panLCi, da?! N~m v;m~ nict~ati !5~. ~in.c'~_· .rupa..rare~ amice, cia' eu 0\1 m..:am afedt nkio~lara v~lY[u~[" sa iiIJ;()f per1mJ! tjn~ ~i nanorociru' de $r_im .. NQ'i-Cttl.e~ ·a venit direet me, mine ~1 oriclne alucioe:va 'Qj~ fl. luarral.pili~!ta., d!.e la inQep.l.II,am ais ,ca nu \lfoiam sa vin. ....

- Penmi mfommti:a ta, sa ~tU d nimeni alrcmeva dintre'wi nu. a mai Dgpwt" spuse Hermione.

- E~ bra ... o, bine d. surnreti ¥oi tali eroi, darr en :n~am -pn:itrim nide dipS, lea 9$ fi V'rut :sa: m;} sinucid, ..

- N.u ne m:te:r-eseam de ce ~..ari Ui __ balm.pe Oth~·.Ne1b~n) ~S1l Harry, apropiindu~~i oogheta de' ochu iDjecttp" en pteoo,pe, t;~,

at lui Mundungus. $tiam deja ca 'erru lID lil~ de d.oi bani. .

.: Pii~ci~ decenaiba sunt ~illat.~e.spidd~i de c.asa~Saulii~ e. \ orOO. de pocalele aleal Nu mal ~m mel unu', ca :aI'[wl ~l ,Ie..a~ dae, ..

-I ~u tste verba nh:i ~pi:ft pbca1ei de-ili te aprQpri,. spU$6 HaFfli' T ~i din gt.rr' ~t ascul~

Er.GI minunar sa aiM te\ra de f'cu~j dnc.tvti de 1;. esre s-i pr£:ti'(l~: mkar () f!rama dt:. ~tlL"V.u. Ba-nht:ta ltd Harry era :ac(jlfil illIljt '~ ~ ~ _,. 1 'I . Md' - '. crl.!l·C~l

-r' -,- c:re na J IJI sm unguli. 1ncic aees~a lie 1I..IIW .

ilGl:fdsnd n-n piarda din fJ(;hi.

-187-