Sunteți pe pagina 1din 2

Patriarhul Daniel | 20 de cuvinte despre post

1. Nu postim pentru a fi văzuţi sau tainic și tăcut sufletul și faptele


lăudaţi de oameni, ci postim ca să ne omului credincios și jertfelnic,
apropiem mai mult de Dumnezeu. rugător și postitor.

2. Postul este o dăruire a noastră faţă de 8. Prin post participăm tainic la postul
Dumnezeu, o ofrandă de sine adusă de patruzeci de zile al Mântuitorului
lui Dumnezeu ca recunoştinţă şi ca în pustie. Nimeni nu se poate lupta
dorinţă de sfinţire a vieţii (cf. cu duhurile rele și cu patimile
Romani 12, 1). întunecate, egoiste, dacă nu a
dobândit mai întâi lumina harului
divin prin post și rugăciune.
3. Postim pentru că Îl iubim pe
Dumnezeu mai mult decât darurile
Lui materiale pe care le consumăm. 9. Mai ales în perioada Postului suntem
chemați să îndreptăm
comportamentul sau atitudinea lui
4. Postul este ofrandă a iubirii omului Adam cel vechi din noi, nu dând vina
față de Dumnezeu. pe alții pentru păcatele noastre, ci
recunoscând și plângând propriiile
păcate, judecându-ne pe noi înșine
5. Cine postește, dar nu se roagă, nu în Taina Pocăinței sau a
adună lumină spirituală în suflet, ci Spovedaniei, pentru a primi iertarea
realizează doar un exercițiu biologic păcatelor și a ne împărtăși de iubirea
și psihologic, motivat igienic sau sfântă a lui Hristos, dăruită nouă în
estetic. Sfânta Euharistie.

6. Postul adevărat nu este numai 10. Dacă este însoţit de fapte plăcute lui
abținere de la bucate de origine Dumnezeu, postul face din omul
animală, ci și înfrânare de la orice postitor lumină între oameni şi vas
lăcomie materială și poftă de ales al slavei lui Dumnezeu.
stăpânire egoistă asupra altora,
înfrânare de la orice gând, cuvânt sau
fapte care diminuează iubirea față de 11. Postul reprezintă izvor de râvnă
Dumnezeu și față de aproapele. sfântă după Dumnezeu.

7. Postul adevărat trebuie să fie unit cu 12. Postim pentru că Îl iubim pe Domnul
smerenia și cu bucuria, spre a fi o Hristos și dorim să ne hrănim mai
lucrare interioară, intimă, mult din cuvântul Evangheliei, din
sufletească, de comuniune personală cuvântul Scripturii, din cuvintele pe
a omului cu Dumnezeu Care vede care le auzim în sfintele slujbe și să
întărim rugăciunea noastră, ca să îmbogăţi permanent din iubirea
creștem spiritual. infinită şi eternă a lui Dumnezeu.

13. Postul este și semnul dorinței omului 19. Omul duhovnicesc, rugător şi
credincios de a se elibera de lăcomia postitor, luminat de harul lui Hristos,
după lucruri materiale limitate și dobândeşte gândire şi privire
trecătoare spre a se uni prin duhovnicească, foloseşte cuvinte
rugăciune mai intensă cu Dumnezeu duhovniceşti şi săvârşeşte fapte
Cel nelimitat și netrecător. duhovniceşti, prin care se aseamănă
cu sfinţii lui Dumnezeu.

14. Postul adevărat are ca scop ridicarea


omului deasupra bunurilor materiale 20. Postul este o stare spirituală de jertfă
sau pământeşti, pentru a primi bunuri sau ofrandă a celui care postește,
spirituale cereşti, pentru a se uni, stare cultivată în mod liber și după
prin rugăciune şi împărtăşire puterea fiecăruia.
euharistică mai deasă cu Dumnezeu
Cel din ceruri, Izvorul vieţii şi al
bucuriei veşnice din Împărăţia
cerurilor.

15. Postul este nu numai material, ci și


spiritual, adică postul ochilor, al
gurii, al inimii.

16. Postul susţine rugăciunea omului


credincios care consideră legătura sa
cu Dumnezeu ca fiind centrul,
lumina şi hrana sufletului său.

17. Postul adevărat produce o schimbare


a modului de a fi al omului, o trecere
de la lăcomia sau iubirea pătimaşă de
cele materiale la iubirea de cele
spirituale, pentru a cultiva mai intens
rugăciunea sau comuniunea de iubire
cu Dumnezeu Cel nematerial,
nelimitat şi netrecător.

18. Inima sau sufletul omului postitor


dobândeşte libertatea de-a se

S-ar putea să vă placă și