Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
1.2. Facultatea Drept
1.3. Departamentul Drept Public
1.4. Domeniul de studii Drept
1.5. Ciclul de studii Licenţă
1.6. Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei Drept administrativ II
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Marta Claudia Cliza
2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Marta Claudia Cliza
2.4. Anul de studii II
2.5. Semestrul II
2.6. Tipul de evaluare Examen
2.7. Regimul disciplinei Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru)


3.1. Număr de ore pe 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1
săptămână
3.4. Total ore din planul 42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14
de învăţământ
3.7. Total ore studiu individual 21
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 7
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7
3.8. Tutoriat -
3.9. Examinări 1
3.10. Alte activităţi .................................................. -
3.11. Total ore pe semestru (3.4. + 3.7. + 3.8. + 3.9. + 3.10.) 64
3.12. Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Drept administrativ I
4.2. de competenţe Drept administrativ I

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C5.1. Identificarea surselor de informare în domeniul dreptului (legislaţiei, doctrinei şi
jurisprudenţei), aplicabile la o problemă de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date
juridice
C5.2. Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislaţia,
doctrina şi jurisprudenţa), referitoare la o problemă de drept concret
C5.3. Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete
C5.4. Evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, referitoare la o
problemă de drept concretă
C5.5. Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
- definirea principalelor instituţii si notiuni fundamentale din
dreptul administrativ II;
- formarea limbajului juridic specific din dreptul administrativ
II;
- însuşirea notiunilor privind regimul juridic al actului
administrativ, contenciosului administrativ, cu referiri
legislative, teoretice şi jurisprudenţiale;
- însuşirea notiunilor privind raspunderea juridica in dreptul
administrativ si proprietatea publica; cureferiri legislative,
teoretice şi jurisprudenţiale;
- înţelegerea şi însuşirea conexiunilor dintre dreptul
administrativ şi alte ramuri de drept.
7.2 Obiectivele specifice - însuşirea şi înţelegerea normelor specifice dreptului
administrativ II;
- reliefarea rolului cunoaşterii legislaţiei dreptului administrativ
în domeniul dreptului;
- identificarea conceptelor, teoriilor şi instituţiilor specifice
dreptului administrativ, înţelegerea şi asimilarea acestora;
- analizarea instituţiilor fundamentale ale dreptului administrativ
şi conexiunile existente între ele;
-abordarea instituţiilor dreptului administrativ în strânsă legătură
cu jurisprudenţa internă şi internaţională, precum si cu
jurisprudenţa Curţii Constituţionale, precum si realizarea
conexiunii între teorie şi practica de specialitate.

8. Conţinuturi curs/seminar/laborator

8.1 Curs Conţinuturi Metodă


expunere/
problematizare/
expunere asistată
de calculator

1. Actul administrativ 1.1.Definiţia şi trăsăturile actului administrativ Expunere


1.2.Regimul juridic al actelor administrative

2. Actul administrativ 2.1. Efectele actelor administrative Expunere


2.2.Suspendarea actelor administrative

3. Actul administrativ 3.1.Revocarea actelor administrative Expunere


3.2.Anularea actelor administrative
2
3.3.Inexistenţa actelor administrative

4. Contenciosul 4.1. Fundamente constituţionale şi legale ale contenciosului Expunere


administrativ administrativ

4.2.Condiţiile acţiunii directe în contencios administrativ în


baza Legii nr.554/2004

5. Contenciosul 5.1. Condiţiile acţiunii directe în contencios administrativ în Expunere


administrativ baza Legii nr.554/2004

5.2. Acte exceptate de la controlul de legalitate exercitat de


către instanţele de contencios administrativ

6. Contenciosul 6.1. Procedura de judecată în contencios administrativ Expunere


administrativ

7. Răspunderea 7.1. Definiţia și trăsăturile răspunderii administrativ Expunere


administrativ disciplinară disciplinare

8. Răspunderea 8.1. Sancţiunile administativ disciplinare Expunere


administrativ disciplinară

9. Raspunderea 9.1. Definiţia şi trăsăturile contravenţiei Expunere


administrativ-
contravențională 9.2. Cauzele care înlătură răspundererea contravenţională

10. Raspunderea 10.1. Sancţiunile contravenţionale Expunere


administrativ-
contravențională 10.2. Procedura contravenţională consacrată de Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001

11. Raspunderea 11.1. Tipuri de acţiuni în angajarea răspunderii administrativ Expunere


administrativ-patrimonială – patrimoniale

11.2. Autorităţile publice competente să soluţioneze acţiunea


privind răspunderea administrativ – patrimonială

12. Raspunderea 12.1. Forme ale răspunderii administrativ – patrimoniale Expunere


administrativ-patrimonială

13. Dreptul de proprietate 13.1. Regimul constituţional al proprietăţii publice Expunere


publică
13.2. Relaţia domeniu public - proprietate publică

3
14. Dreptul de proprietate 14.1. Definiţia şi trăsăturile domeniului public Expunere
publică
14.2. Dreptul de proprietate publică

Bibliografie curs
1. Elena Emilia ŞTEFAN, Drept Administrativ. Partea II, București, Editura Universul Juridic, 2013 [cota
bibliotecă: 342.9/S81]
2. Dana Apostol TOFAN – “Drept administrativ”- Editura All Beck, Bucuresti, - vol. II, editia 3, 2015
[cota bibliotecă: 342.9/A67]
3. Verginia VEDINAS, “Drept Administrativ”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, Editia a-VIII-a,
revazuta si actualizata, 2014. [cota bibliotecă: 342.9/V40]

8.2. Seminar/laborator Conţinuturi Metodă


Studiu de caz/
conversaţie
euristică/ joc
de rol
Seminar 1 Definiţia şi trăsăturile actului administrativ. Regimul Conversația
juridic al actelor administrative. Efectele actelor euristică.
administrative. Suspendarea actelor administrative
Seminar 2 Revocarea actelor administrative. Anularea actelor Conversația
administrative. Inexistenţa actelor administrative. euristică.
Fundamente constituţionale şi legale ale contenciosului Dezbaterea.
administrativ. Condiţiile acţiunii directe în contencios Studiu de caz
administrativ în baza Legii nr.554/2004
Seminar 3 Condiţiile acţiunii directe în contencios administrativ în Conversația
baza Legii nr.554/2004. Acte exceptate de la controlul de Euristică.
legalitate exercitat de către instanţele de contencios Dezbaterea.
administrativ. Procedura de judecată în contencios Studiu de caz
administrativ

Seminar 4 Definiţia și trăsăturile răspunderii administrativ Conversația


disciplinare. Sancţiunile administativ disciplinare Euristică.
Dezbaterea.
Studiu de caz
Seminar 5 Definiţia şi trăsăturile contravenţiei. Cauzele care înlătură Conversația
răspundererea contravenţională. Sancţiunile euristică
contravenţionale. Procedura contravenţională consacrată de Dezbaterea.
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001

Seminar 6 Tipuri de acţiuni în angajarea răspunderii administrativ – Conversația


patrimoniale. Autorităţile publice competente să Euristică.
soluţioneze acţiunea privind răspunderea administrativ – Dezbaterea.
Studiu de caz
4
patrimonială. Forme ale răspunderii administrativ –
patrimoniale

Seminar 7 Regimul constituţional al proprietăţii publice. Relaţia Conversația


domeniu public - proprietate publică. Definiţia şi trăsăturile Euristică.
domeniului public. Dreptul de proprietate publică Dezbaterea.

Bibliografie seminar

1. Elena Emilia ŞTEFAN, Drept Administrativ. Partea II, București, Editura Universul Juridic, 2013 [cota
bibliotecă: 342.9/S81]
2. Dana Apostol TOFAN – “Drept administrativ”- Editura All Beck, Bucuresti, - vol. II, editia 3, 2015
[cota bibliotecă: 342.9/A67]
3. Verginia VEDINAS, “Drept Administrativ”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, Editia a-VIII-a,
revazuta si actualizata, 2014. [cota bibliotecă: 342.9/V40]
4. Elena Emilia ȘTEFAN, “Manual de drept administrativ. Partea II - Caiet de seminar”, editia a doua,
Editura Universul Juridic, București, 2015. [cota bibliotecă: 342.9/S81]

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei Drept dministrativ I are în vedere cadrul legal instituit în materie. Se asigură, în acest
fel, accesul la ocupaţii specifice domeniului juridic, conform COR: avocat - 242101; jurisconsult - 242102;
procuror - 242201; judecător şi asimilaţi - 242202; magistrat asistent - 242203; judecător inspector - 242204;
magistrat consultant - 242205; consilier de probaţiune - 242206; inspector probaţiune - 242207; executor
judecătoresc - 242902; expert jurist - 242904; consilier de justiţie - 242905; notar – 242907, etc.

10. Evaluare
Pentru intrarea în examen este necesară îndeplinirea condiţiei de prezenţă la cel puţin 50% din activităţile
didactice (curs si seminar).

Criteriile de evaluare a activităţii de curs:


- participarea la activitatea didactică;
- participarea la activităţile cercului de Drept administrativ, la CONSTANT-Conferinţa studenţească anuală
“Nicolae Titulescu” ori la alte manifestări studenţeşti.
Criteriile de evaluare a activităţii de seminar/laborator:
- participarea la activitatea didactică;
- utilizarea adecvată a limbajului juridic specific dreptului administrativ în cadrul dezbaterilor;
- utilizarea adecvată a cunoştinţelor teoretice şi legislative;
- rezolvarea unor probleme juridice concrete cu ajutorul cunoştinţelor teoretice dobândite, gen studii de caz,
spete etc.

La stabilirea notei finale se iau în considerare:


- răspunsurile la examen/verificare (evaluarea finală) – 80%
- testarea continuă pe parcursul semestrului – 20%
Modalitatea practică de evaluare finală: examen scris, compus dintr-un subiect de sinteza si un subiect tip grilă, cu
10 de întrebări (cu o singura varianta de raspuns corect); pentru promovarea examenului este necesar sa fie tratate
ambele subiecte. Subiectul de teorie este cotat cu 6 puncte iar subiectul tip grila este cotat cu 2 puncte (0,20
puncte/grila).
5
Semnătura Semnătura
Data completării titularului de curs titularului de seminar
01.09.2015
……………………………… …………………………….

Semnătura
Data avizării în Departament Directorului Departamentului
01.09.2015
………………………………