Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituţia de îînvaă ţaă maî nt superior Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
1.2. Facultatea Drept
1.3. Departamentul Drept privat
1.4. Domeniul de studii Drept
1.5. Ciclul de studii Licenţaă
1.6. Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei Drept financiar
2.2. Titularul activitaă ţilor de curs prof. univ. dr. Viorel Rosș
2.3. Titularul activitaă ţilor de seminar asist. univ. dr. Paul-George Buta
2.4. Anul de studii II
2.5. Semestrul II
2.6. Tipul de evaluare Examen
2.7. Regimul disciplinei Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru)


3.1. Numaă r de ore pe 3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1
saă ptaă maî naă
3.4. Total ore din planul de 42 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14
îînvaă ţaă maî nt
3.7. Total ore studiu individual 21
Studiul dupaă manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7
Documentare suplimentaraă îîn bibliotecaă , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7
Pregaă tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7
3.8. Tutoriat -
3.9. Examinaă ri 2
3.10. Alte activitaă ţi .................................................. -
3.11. Total ore pe semestru (3.4. + 3.7. + 3.8. + 3.9. + 3.10.) 65
3.12. Numaă rul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfaă şurare a cursului
5.2. de desfaă şurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţe profesionale C5.1. Identificarea surselor de informare îîn domeniul dreptului
(legislaţiei, doctrinei şi jurisprudenţei), aplicabile la o problemaă de
drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice
C5.2. Explicarea sș i interpretarea surselor de informare din domeniul
dreptului (legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa), referitoare la o
problemaă de drept concret
C5.3. Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei
probleme concrete
C5.4. Evaluarea criticaă a textelor din legislaţie, doctrinaă şi
jurisprudenţaă , referitoare la o problemaă de drept concretaă
C5.5. Elaborarea de proiecte profesionale utilizaî nd legislaţia, doctrina
şi jurisprudenţa

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei - cunoasș terea principalelor instituţii juridice ale dreptului
financiar sș i fiscal (sistemul bugetar, sistemul fiscal,
administrarea impozitelor, taxelor sș i contributșiilor);
- cunoasș terea organizaă rii activitaă tșii financiare sș i fiscale a
statului sș i a specificului acestei activitaă tși;
- formarea limbajului juridic specific dreptului financiar sș i
fiscal;
- îîntșelegerea conexiunilor dintre dreptul financiar sș i fiscal
discipline conexe ale acestuia.
7.2 Obiectivele specifice - îînsuşirea şi îînţelegerea normelor de drept financiar sș i fiscal;
- reliefarea rolului cunoaşterii legislaţiei dreptului financiar sș i
fiscal îîn domeniul dreptului;
- identificarea conceptelor, teoriilor şi instituţiilor specifice
dreptului financiar sș i fiscal, îînţelegerea şi asimilarea acestora;
- realizarea conexiunii îîntre teorie şi practica de specialitate
(cu referire îîn mod special la jurisprudenţa obligatorie a
IÎnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curtșii de Justitșie a Uniunii
Europene, jurisprudenţa Curţii Constituţionale dar şi a Curţii
Europene a Drepturilor Omului).

8. Conţinuturi curs/seminar/laborator

8.1 Curs Conţinuturi Metodă


expunere/
problematizare/
expunere
asistataă de
calculator
1. Introducere în finanţele 1.1. Statul, functșiile sale sș i nevoile de resurse financiare ale Expunere
publice acestuia
1.2. Aparitșia sș i evolutșia finantșelor publice
1.3. Principalele conceptșii asupra finantșelor publice
1.4. Comparatșie îîntre finantșele publice sș i finantșele private

2
1.5. Functșiile finantșelor publice
1.6. Finantșele publice ale UE
2. Obiect, izvoare, delimitare de 2.1. Definitșia dreptului financiar (drept financiar sș i fiscal, Expunere
alte discipline, raporturile de dreptul finantșelor publice sau drept bugetar sș i fiscal)
drept financiar, activitatea 2.2. Obiectul dreptului financiar (dreptului finantșelor publice)
financiară și aparatul financiar 2.3. Izvoarele dreptului financiar
al statului 2.4. Delimitarea dreptului financiar fatșaă de alte discipline
2.5. Caracterizarea normelor de drept financiar sș i specificul
raporturilor de drept financiar
2.6. Activitatea financiaraă a statului sș i aparatul saă u financiar
3. Sistemul bugetar al României 3.1. Despre buget îîn general. Definitșie sș i elemente specifice Expunere
3.2. Rolul bugetelor îîn statele moderne
3.3. Natura juridicaă a bugetului public
3.4. Componentele sș i contșinutul bugetelor
3.5. Principii sș i reguli bugetare
4. Procesul bugetar și execuţia 4.1. Caracteristicile procesului bugetar sș i etapele acestuia Expunere
bugetară 4.2. Dreptul de initșiativaă bugetaraă
4.3. Elaborarea proiectului de buget
4.4. Adoptarea bugetului
4.5. Executșia bugetaraă sș i rolul ordonatorilor de credite
4.6. Reguli privind cheltuielile publice
4.7. Controlul efectuaă rii cheltuielilor publice
5. Bugetele asigurărilor sociale. 5.1. Bugetele asiguraă rilor sociale sș i asistentșa socialaă Expunere
Bugetele comunităţilor locale și 5.2. Bugetul asiguraă rilor sociale de stat
bugetul Uniunii Europene 5.3. Bugetele comunitaă tșilor locale. Principii specifice,
adoptare, aprobare sș i executșia bugetelor locale
5.4. Bugetul Uniunii Europene. Principii, resurse, adoptare,
executșie
5.5. Obligatșiile Romaî niei cu privire la bugetul Romaî niei sș i
drepturile derivaî nd din calitatea de membru al UE

6. Sistemul veniturilor publice 6.1. Veniturile statului îîn general sș i clasificarea lor Expunere
ale statului 6.2. Venituri din activitaă tși economice, monopolurile statului,
veniturile îîntaî mplaă toare, emisiunea baă neascaă faă raă
acoperire, resursele de trezorerie, îîmprumutul public,
redeventșele sș i redeventșele asimilate veniturilor fiscale
6.3. Prezentarea generalaă a veniturilor fiscale ale statului

7. Introducere în studiul 7.1. Despre impozit sș i impunere Expunere


impozitelor, taxelor și 7.2. Taxele sș i impozitele pe teritoriul Romaî niei. Privire
contribuţiilor istoricaă
7.3. Justificarea sș i legitimarea dreptului de impunere
7.4. Sistemul fiscal al unui stat sș i actorii sistemului fiscal
7.5. Functșiile impozitelor, taxelor sș i contributșiilor
7.6. Afirmarea noii ramuri de drept: dreptul fiscal
8. Principiile de bază ale 8.1. Formularea principiilor de caă tre Adam Smith sș i Adolph Expunere
impunerii Wagner
8.2. Principiile impunerii îîn dreptul romaî n (îîn Consitutșie sș i
Codul fiscal).
8.3. Examenul principiilor impunerii
8.4. Raportul dintre dreptul natșional sș i dreptul UE.
Preeminentșa dreptului Uniunii Europene
3
9. Caracterizarea generală ale 9.1. Definirea taxelor, impozitelor sș i contributșiilo. Delimitaă ri Expunere
taxelor, impozitelor și conceptuale
contribuţiilor 9.2. Criteriile de impunere sș i evolutșia acestora îîn timp
9.3. Caracteristici generale a impozitelor, taxelor sș i
contributșiilor
9.4. Caracterizarea generalaă a impozitelor directe
9.5. Caracterizarea generalaă a impozitelor indirecte

10. Impozitele, taxele și 10.1. Impozitul pe profit Expunere


contribuţiile reglementate de 10.2. Impozitul pe dividende
Codul fiscal român 10.3. Impozitul pe veniturile microîîntreprinderilor
10.4. Impozitul pe venitul persoanelor fizice
10.5. Impozite sș i taxe locale
10.6. Contributșii sociale obligatorii
10.7. Taxa pe valoare adaă ugataă
10.8. Acizele
11. Administrarea impozitelor, 11.1. Principiile administraă rii impozitelor, taxelor sș i Expunere
taxelor și contribuţiilor contributșiilor
11.2. Interpretarea sș i aplicarea prevederilor legislatșiei fiscale
11.3. Principiul prevalentșei economicului asupra juridicului
11.4. Consecintșele eludaă rii legii fiscale
12. Procedura fiscală 12.1. Raportul juridic de drept fiscal sș i caracteristicile sale Expunere
12.2. Creantșele sș i obligatșiile fiscale
12.3. Reguli generale ale colectaă rii creantșelor sș i competentșa
organelor fiscale
12.4. Actul administrativ fiscal
12.5. Probele îîn procedura fiscal
12.6. Termenele îîn dreptul fiscal
12.7. Stabilirea creantșelor fiscal sș i principalele titluri de
creantșaă
12.8. Controlul fiscal

13. Colectarea, realizarea și 13.1. Evidentșa sș i scadentșa creantșelor fiscale Expunere


stingerea creanţelor fiscale 13.2. Stingerea creantșelor sș i modalitaă tșile de realizare a
acestora (plataă , darea îîn plataă , compensare, prescriptșie,
anulare, executare silitaă )
13.3. Contestatșia la executare silitaă
13.4. Contestatșia îîmpotriva actelor administrativ fiscale

14. Datoria publică, rata 14.1 Datoria publicaă Expunere


fiscalităţii, evitarea dublei 14.2. Dubla impunere internatșionalaă sș i evitarea dublei
impuneri, evaziunea fiscală impuneri
14.3. Rata fiscalitaă tșii sș i impozitul optim
14.4. Evaziunea fiscalaă sș i optimizarea fiscalaă

Bibliografie curs
1. Viorel Rosș , Drept financiar sș i fiscal, Editura Uuniversul Juridic, Bucuresș ti, 2016, cotaă bibliotecaă
347.73/R74.
2. Flavius Cosmin Costasș , Drept financiar (vol. I). Drept fiscal (vol. II), Universul Juridic, Bucuresș ti,
2016, cotaă bibliotecaă 347.73/C75.

4
3. Daniel Dascaă lu, Tratat de contencios fiscal, Editura Hamangiu, Bucuresș ti, 2014, cotaă bibliotecaă
336.1/.6/D20.
4. Jean Lamarque, Olivier Neé grin, Ludovic Ayrault, Droit fiscal geé neé ral, Editura Lexis Nexis, Paris,
2011.
5. Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, Finances publiques, Editura LGDJ,
Paris, 2006.

8.2. Seminar/laborator Conţinuturi Metodă


Studiu de caz/
conversaţie
euristicaă / joc
de rol
Seminar 1 Statul sș i functșiile sale. Statul sș i nevoile sale financiare. Conversatșia
Teorii privind functșiile statului sș i finantșele statului. euristicaă
Izvoarele dreptului financiar sș i caracterizarea normelor de
drept financiar.
Activitatea financiaraă sș i aparatul financiar al statului.
Seminar 2 Sistemul bugetar sș i procesul bugetar. Conversatșia
Natura bugetului. euristicaă . Studiu
Principii bugetare, elaborarea sș i adoptarea bugetului. de caz
Executșia bugetaraă .
Seminar 3 Bugetele asiguraă rilor sociale, bugetele locale sș i bugetul Uniunii Conversatșia
Europene. Reguli specifice de adoptare sș i executșie. euristicaă
Sistemul veniturilor publice ale statului. Studiu de caz
Seminar 4 Impunerea sș i dreptul de impunere. Dreptul fiscal. Conversatșia
Impozitele, taxele sș i contributșiile sș i actorii sistemului fiscal. euristicaă
Principiile de bazaă ale impunerii.
Seminar 5 Caracteristicile generale ale taxelor, impozitelor sș i Conversatșia
contributșiilor. euristicaă
Caracterizarea generalaă a impozitelor directe sș i a impozitelor
indirecte.
Impozitele, taxele sș i contributșiile reglementate de Codul fiscal
romaî n.
Seminar 6 Administrarea impozitelor, taxelor sș i contributșiilor. Principiile Conversatșia
administraă rii. euristicaă
Procedura fiscalaă .
Seminar 7 Colectarea, realizarea sș i stingerea creantșelor fiscale. Conversatșia
Contestatșia la executare sș i contestatșia la titlu (îîmpotriva euristicaă
actelor administrativ-fiscale – titluri de creantșaă).
Datoria publicaă .
Dubla impunere internatșionalaă .
Rata fiscalitaă tșii.
Evaziunea fiscalaă sș i optimizarea fiscalaă .

Bibliografie seminar
1. Viorel Rosș , Drept financiar sș i fiscal, Editura Uuniversul Juridic, Bucuresș ti, 2016, cotaă bibliotecaă
347.73/R74.
2. Flavius Cosmin Costasș , Drept financiar (vol. I). Drept fiscal (vol. II), Universul Juridic, Bucuresș ti,
2016, cotaă bibliotecaă 347.73/C75.
3. Daniel Dascaă lu, Tratat de contencios fiscal, Editura Hamangiu, Bucuresș ti, 2014, cotaă bibliotecaă

5
336.1/.6/D20.
4. Legile finantșelor publice sș i legile fiscale (Codul fiscal, Codul de proceduraă fiscalaă , Legea nr. 500/2002
privind finantșele publice, Legea nr. 273/2006 privind finantșele publice locale, Legea nr. 241/2004
privind prevenirea sș icombaterea evaziunii fiscale).

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei Drept financiar are îîn vedere cadrul legal instituit îîn materie. Se asiguraă , îîn acest fel, accesul
la ocupaţii specifice domeniului juridic, conform COR: expert fiscal - 241221; avocat - 242101; jurisconsult -
242102; procuror - 242201; judecaă tor şi asimilaţi - 242202; magistrat asistent - 242203; judecaă tor inspector -
242204; magistrat consultant - 242205; consultant fiscal - 241222; etc.

10. Evaluare
Pentru intrarea îîn examen este necesaraă îîndeplinirea condiţiei de prezenţaă la cel puţin 50% din activitaă ţile
didactice (curs si seminar).

Criteriile de evaluare a activităţii de curs:


- participarea la activitatea didacticaă ;
- participarea la CONSTANT-Conferinţa studenţeascaă anualaă “Nicolae Titulescu” cu studii/articole îîn domeniul
dreptului proprietaă tșii intelectuale, ori la alte activitaă tși sș tiintșifice studenţeşti;
Criteriile de evaluare a activităţii de seminar/laborator:
- participarea la activitaă tșile didactice;
- utilizarea adecvataă a limbajului juridic îîn materia dreptului financiar sș i fiscal îîn cadrul dezbaterilor;
- nivelul cunoştinţelor teoretice;
- rezolvarea unor probleme juridice concrete sș i motivarea solutșiilor propuse.

La stabilirea notei finale se iau îîn considerare:


- raă spunsurile la examen/verificare (evaluarea finalaă *) – 100%
*la evaluarea finalaă se tșine seama de raă spunsurile studentului la subiectele din care este examinat, de
participarea sș i rezultatele participaă rii la conferintșe sș i manifestaă ri studentșesș ti, de participarea sș i evaluarea
activitaă tșii la seminar – pentru care se pot acorda îîntre 1-3 puncte la nota finalaă .
Modalitatea practică de evaluare finală: examen scris, tip sintezaă , cu 6 îîntrebaă ri, caî te 2 din cele trei paă rtși îîn
care este îîmpaă rtșitaă materia, respectiv sistemul bugetar, sistemul fiscal sș i procedura fiscalaă ; pentru promovarea
examenului sunt necesare raă spunsuri corecte sș i complete la cel putșin 3 din cele 6 îîntrebaă ri, la care saă obtșinaă cel
putșin nota 5; pentru obţinerea notei 10 sunt necesare raă spunsuri corecte sș i complete, argumentate coerent sș i
folosind limbajul de specialitate la toate cele 6 îîntrebaă ri, cu adaă ugarea, dacaă este nevoie, a bonificatșiei pentru
activitaă tșilede curs sș i seminar.

Semnaă tura Semnaă tura


Data completaă rii titularului de curs titularului de seminar

……………………………… …………………………….

Semnaă tura
Data avizaă rii îîn Departament Directorului Departamentului

………………………………