Sunteți pe pagina 1din 4

CONSIMŢǍMÂNT INFORMAT

pentru tratament ortodontic


Riscuri şi limite ale tratamentului ortodontic
Tratamentul ortodontic finalizat cu succes este se poate da o asigurare in ceea ce priveste rezultatul
rezultatul unei bune colaborări între pacient şi final al tratamentului.
medicul ortodont. Medicul şi echipa sa au ca Cabinetul de ortodontie isi asuma raspunderea doar
obiectiv obţinerea celui mai bun rezultat posibil pentru tratamentele initiate si finalizate in cadrul
pentru fiecare pacient. Ca o regulă generală, clinicii.
pacienţii informaţi şi cooperanţi pot beneficia de
rezultate pozitive ale tratamentului ortodontic. Deşi Durata tratamentului
sunt recunoscute beneficiile unui zâmbet sănătos şi Durata tratamentului depinde de mai multi factori,
estetic, trebuie să fiţi conştienţi de faptul că, la fel incluzând severitatea problemei, creşterea
ca în cazul oricărui tratament medical, tratamentul pacientului şi nivelul de cooperare al pacientului.
ortodontic are limite şi potenţiale riscuri. Durata reală a tratamentului este de obicei apropiată
Acestea sunt rareori atât de grave încât să indice de cea estimată, dar tratamentul se poate prelungi
faptul că nu ar trebui să urmaţi tratamentul; cu toate dacă, de exemplu, apare creşterea neprevazută a
acestea, toţi pacienţii trebuie să ia în considerare în pacientului, daca există obiceiuri vicioase care
mod serios opţiunea de a nu urma deloc un afectează structurile dentofaciale, dacă apar
tratament ortodontic, acceptând situaţia prezenta a probleme parodontale sau alte probleme dentare,
cavitaţii lor bucale. sau dacă cooperarea pacientului e neadecvată. De
aceea pot deveni necesare modificari ale planului de
Alternativele la tratamentul ortodontic variază în tratament.
funcţie de problema specifică a pacientului şi pot
consta fie în tratament protetic sau tratament Disconfortul
ortodontic limitat. Sunteti încurajat să discutaţi Cavitatea bucala este foarte sensibilă, aşa că trebuie
alternativele cu medicul, înainte de începerea să vă aşteptaţi la o perioada de acomodare si un
tratamentului ortodontic. anume discomfort datorat aplicării aparatului
ortodontic în cavitatea bucala. În timpul perioadei
Ortodonţia şi Ortopedia Dentofacială este o de acomodare pot fi administrate medicamente
specialitate a medicinii dentare care se ocupă atât pentru ameliorarea disconfortului, fara prescriptie
de diagnosticul, prevenirea, intercepţia şi medicala.
tratamentul malocluziilor dentare cât şi de
patologia scheletală şi neuromusculară a structurilor Recidiva
orofaciale mature sau aflate în dezvoltare. Tratamentul ortodontic finalizat nu poate garanta
Ortodontul este acel medic stomatolog specialist dinţi perfect aliniati pentru restul vieţii
care a urmat după absolvirea facultaţii de Medicina dumneavoastră. Pentru a menţine dinţii în noua
Dentară încă 3 ani de specializare in institutii poziţie ca urmare a tratamentului ortodontic vor fi
acreditate. necesare aparate de contenţie, pe care trebuie să le
purtaţi conform instrucţiunilor medicului , pentru ca
dintii să nu revină în poziţia initială. Purtarea în
mod regulat a aparatului de contenţie este adesea
Rezultatele tratamentului necesară timp de câtiva ani dupa tratamentul
Tratamentul ortodontic se desfăşoară de obicei ortodontic activ. Cu toate acestea chiar şi dupa
conform planului şi este în intenţia noastră să această perioadă pot să apară modificări de pozitie
obţinem cele mai bune rezultate posibile pentru ale dinţilor ca urmare a unor obiceiuri vicioase,
fiecare pacient. Cu toate acestea nu putem garanta respiraţiei orale, precum şi creşterii şi maturizării de
că veţi fi deplin satisfăcuţi de rezultat şi nici pe parcursul vieţii. Odata cu inaintarea in varsta,
anticipa toate eventualele complicaţii sau majoritatea persoanelor observă o modificare a
consecinţe. Succesul tratamentului depinde de poziţiei dinţilor. Unele modificări pot necesita un
cooperarea dumneavoastră în a vă prezenta la nou tratament ortodontic sau uneori intervenţie
controalele periodice, de a menţine o igienă bucală chirurgicală. Unele situaţii pot necesita aparate de
bună şi de a urma instrucţiunile date de medicul contenţie fixe.
ortodont.
Conform art.18 din Codul deontologic al medicului
dentist elaborat de Colegiul Medicilor Dentisti nu Extracţia
Unele cazuri necesită extracţia de dinţi temporari pot fi controlate există posibilitatea ca tratamentul
(de lapte) sau permanenţi. Exista riscuri ale ortodontic să fie intrerupt înainte de finalizarea lui.
intervenţiei chirurgicale pe care trebuie să le
discutaţi cu medicul stomatolog sau chirurg, înainte Leziuni provocate de aparatul ortodontic
de începerea acestei intervenţii. Trebuie evitate activităţile sau alimentele care ar
putea distruge, slăbi sau disloca aparatul ortodontic.
Chirurgia ortognată Aparatele ortodontice rupte sau slăbite pot fi
Unii pacienţi prezintă disarmonii scheletale înghiţite, aspirate sau pot provoca alte leziuni
semnificative care necesită tratament ortodontic pacientului. Vă rugăm să informaţi medicul
asociat cu unul ortognatic chirurgical. Există riscuri ortodont cu privire la orice simptome neobişnuite
suplimentare asociate acestui tip de intervenţie cât mai devreme cu putinţă. La momentul
chirurgicală pe care trebuie să le discutati cu îndepărtării aparatului ortodontic poate avea loc
medicul dumneavoastră chirurg, înainte de lezarea smalţului dintelui sau a unei restaurări
începerea tratamentului ortodontic. Vă rugăm luaţi dentare (coroană, faţetă, obturaţie). Această situaţie
la cunoştintă faptul că tratamentul ortodontic poate apărea mai ales când au fost aleşi bracketuri
dinaintea intervenţiei de chirurgie ortognată doar estetice (transparente sau culoarea dintelui).
aliniază dinţii în cadrul arcadelor dentare Deteriorari ale aparatului (dezlipiri de
individuale. De aceea, pacienţii care intrerup brackets,ruperi ale arcului, descimentari inele
tratamentul ortodontic fără a urma intervenţia etc )vor fi achitate separat conform listei de
chirurgicală planificată, pot avea o malocluzie mai preturi.
gravă decat cea dinaintea începerii tratamentului
ortodontic! Disfuncţii ale articulaţiei temporomandibulare
Pot apărea probleme la nivelul articulaţiei
Demineralizările şi cariile dentare temporomandibulare, manifestate prin durere
În timpul tratamentului ortodontic este esentială locală, dureri de cap sau probleme la nivelul
igiena excelentă a cavitătii orale. Igiena neadecvată urechii. Există mulţi factori care pot determina
poate avea ca rezultat apariţia cariilor şi coloraţiilor sănătatea articulatiei temporomandibulare,
dentare, afecţiuni parodontale şi demineralizări incluzând traumatisme în antecedente, artrită,
dentare. Aceste probleme pot apărea şi în lipsa predispoziţie genetica, bruxismul (scrâşnirea
tratamentului ortodontic dar riscul este mai mare în dinţilor), muşcătura neechilibrată şi alte afecţiuni
cazul individului purtător de aparat ortodontic. medicale. Problemele de la nivelul articulaţiei
mandibulei pot apărea şi în lipsa unui tratament
Resorbţia rădăcinii ortodontic sau pot fi asociate cu acesta. Orice
În cazul unor pacienţi, în timpul tratamentului simptome la nivelul articulaţiei mandibulei cum
ortodontic, rădăcinile dinţilor se pot scurta. Nu este sunt durerea, zgomotele sau dificultate în închiderea
cunoscută cu certitudine cauza resorbţiei radiculare sau deschiderea gurii trebuie aduse prompt la
şi nici nu este posibil a anticipa în cazul căror cunoştinta medicului ortodont.
pacienţi acest fenomen ar putea avea loc. Cu toate
acestea, mulţi pacienţi işi păstrează dinţii de-a Dinţii incluşi, anchilozaţi , neerupţi.
lungul vieţii chiar şi când aceştia au rădăcinile Dinţii pot fi incluşi (blocaţi în os sau sub gingie),
extrem de scurtate. Dacă în timpul tratamentului anchilozaţi (sudaţi la os), sau doar neerupţi.
ortodontic este depistată resorbţia radiculară, există Adesea, aceste situaţii apar fără un motiv aparent şi
posibilitatea ca medicul ortodont să recomande o în general nu pot fi anticipate. Tratamentul în aceste
pauză în tratament sau îndepărtarea aparatului cazuri depinde de situaţia individuală şi de
ortodontic înainte de finalizarea tratamentului. importanţa dintelui implicat şi poate consta în
extracţie, descoperire chirurgicală, transplantare
Afectarea nervului dentar chirurgicală sau înlocuire protetică.
Un dinte care a suferit un traumatism datorat unui
accident sau a fost afectat de carie profundă poate Adaptarea ocluzală
avea nervul afectat. Deplasarea ortodontică a Trebuie să vă aşteptaţi la mici imperfecţiuni ale
acestui dinte poate, în unele cazuri, agrava aceasta muşcăturii dvs. la finele tratamentului. De aceea,
stare. Uneori poate fi necesar tratamentul de canal. poate fi necesară o procedură de echilibrare
În cazuri severe, dintele sau dinţii pot fi pierduţi. ocluzală ce consta în şlefuirea unor suprafete
dentare. De asemenea poate fi necesară îndepărtarea
Afecţiuni parodontale unui strat subţire de smalţ aplatizându-i şi reducând
În timpul tratamentului ortodontic poate apărea sau posibilitatea apariţiei recidivei.
agrava o afecţiune parodontală (afectarea gingiei şi
osului ce susţine dintele), din pricina mai multor Rezultate non-ideale
factori, dar cel mai adesea din pricina unei igiene Datorită variaţiilor mari de formă şi dimensiune ale
orale neadecvate. Dacă problemele parodontale nu dinţilor, lipsei acestora de pe arcadă, etc., obţinerea
unui rezultat ideal (de exemplu închiderea completă Acceptarea realizarii acestora este esentiala pentru
a unui spaţiu) poate fi uneori imposibilă. În aceste procesul medical.Refuzul de a le efectua antreneaza
cazuri, poate fi indicată restaurarea coronară prin o desfasurare a actului medical fara toate datele
obturaţii, coroane, punţi sau terapie parodontală. necesare,cu consecinte imprevizibile.
Sunteti încurajat să întrebaţi medicul ortodont Din momentul inceperii tratamentului documentele
despre eventuale tratamente alternative. de natura radiologica, fotografica etc devin
document medical si se pastreaza la fisa
Molarii 3 (de minte) pacientului.La cerere, pacientului i se poate elibera
Pe măsură ce molarii de minte se dezvoltă, dinţii o copie in format digital.
dvs. işi pot pierde alinierea. Medicul dvs dentist sau
ortodont trebuie să le monitorizeze evoluţia pentru a Igiena
stabili dacă aceştia trebuie extraşi. Igiena cavitatii bucale si a aparatului trebuie sa fie
exceptionala pe toata durata tratamentului
Alergii ortodontic.O igiena neadecvata poate duce la
Uneori, pacienţii pot fi alergici la unele componente demineralizari sub forma de pete albe cretoase,
ale aparatelor ortodontice. Acest lucru poate carii, afectari gingivale.
determina modificarea planului de tratament sau Alimentele dure, lipicioase care pot deteriora
intreruperea acestuia înainte de finalizarea lui. Deşi aparatul trebuiesc evitate.
foarte rare, există cazuri când aceste alergii la Lipsa unei igiene corespunzatoare permite
materiale dentare necesită îngrijiri medicale. medicului sa intrerupa tratamentul inainte de
finalizare.
Probleme de sănătate generale Pot fi indicate sedinte de igenizare la 3-6 lun,
Tratamentul ortodontic poate fi influenţat de uneori si mai des pentru mentinerea sanatatii
afecţiuni osoase, sangvine sau endocrine şi de multe bucale.
substante medicamentoase (inclusiv bisfosfonaţi).
Este imperativ să vă informaţi medicul ortodont cu Costuri
privire la orice modificări ale stării dvs. generale de Pacientul se obliga sa achite la timp si in conditiile
sănătate. stabilite contravaloarea tratamentului conform listei
Aparate extraorale, elastice intraorale de preturi si devizului estimativ.
Uneori tratamentul poate necesita utilizarea unor Intreruperea tratamentului din motive subiective ce
aparate extraorale sau elastice intraorale. pot fi imputate pacientului atrage dupa sine
In aceste cazuri cooperarea pacientului este achitarea integrala a terapiei efectuate.
esentiala, nerespectarea indicatiilor medicului
putand duce la rezultate incomplete ,metode Subsemnata(ul)(completaţi cu
alternative de tratament mai incomode , cu costuri majuscule)........................................
suplimentare sau chiar la chirurgie ortognata. buletin nr./CNP

Dispozitive temporare de ancoraj domiciliat(a) in...................................


Tratamentul dvs. ortodontic poate necesita str..............................................nr......
utilizarea unor dispozitive temporare de ancoraj bl.......în calitate de pacient/ părinte/ tutore al
(şuruburi metalice sau implante ortodontice ataşate minorului............................
la os). Există riscuri specifice asociate acestora născut(a) in data de...........................
(ruperea la inserare/indepartare, aspirarea, în localitatea..........................judeţul
mobilizarea, inflamarea/infectarea tesutului vecin ......................tel...................................
afectarea radacinii dintelui vecin etc ) pe care Am luat la cunoştinţa despre natura, limitele, şi
trebuie sa le discutati inainte de inceperea riscurile asociate tratamentului ortodontic si
tratamentului cu medicul ortodont. metodele alternative de tratament care mi-au fost
Dacă apare oricare din complicaţiile de mai sus, explicate pe înţelesul meu. Mi s-au prezentat şi am
poate fi necesară îndrumarea către alt medic dentist înţeles riscurile asociate anticipate precum şi faptul
sau specialist pentru tratament. ca tratamentul ortodontic poate implica şi riscuri
imprevizibile. Înţeleg de asemenea că rezultatele
finale pot fi diferite de cele anticipate. Menţionez
Radiografii si fotografii de diagnostic că am discutat acest formular cu medicul ortodont
In mod standard la inceputul si finalul tratamentului indicat mai jos, că mi s-a oferit oportunitatea de a
fiecare pacient trebuie sa faca o serie de radiografii pune întrebări şi de a alege varianta de tratament
specifice si fotografii de diagnostic ortodontic.In cazul in care apar situatii si conditii
ortodontic.Acetea au caracter strict medical, neprevazute anterior, ce necesita procedee
informatiile fiind confidentiale.In unele cazuri aditionale fata de cele expuse, il autorizez pe
medicul poate solicita efectuarea unor radiografii medicul ortodont sa faca ce considera.
sau fotografii de etapa.
În consecinţă şi în condiţiile precizate îmi dau liber
şi în cunoştinţă de cauză consimţământul pentru
tratamentul ortodontic propus şi autorizez medicul
ortodont indicat mai jos să efectueze acest
tratament.

Semnătura pacient/părinte/tutore

......................................................

Semnătura medic ortodont

......................................................

Data................................................

Informatiile cuprinse in acest document repecta


recomandarile actuale privind contentia
tratamentelor ortodontice enuntate de asociatiile
profesionale: Amerian Association of Orthodontics
si European Orthodontic Society.