Sunteți pe pagina 1din 7

13.

12 NPM NPSI şi mediu la exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de


ridicat
13.12.1 Norme generale de protecţia muncii

Montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a


instalaţiilor de ridicat se face în conformitate cu Prescripţiile tehnice elaborate de Inspecţia
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
Respectarea acestor norme şi prescripţii este obligatorie.
Pentru deservirea macaralelor şi mecanismelor de ridicat cu diferite sisteme de
comandă, precum şi prinderea (agăţarea) sarcinilor de cârlig, se admite numai personal
autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
La toate locurile de muncă şi pentru fiecare dispozitiv de ridicare va exista o carte a
macaralelor care va prevedea obligatoriu:
a/ condiţiile de instalare inclusiv fundaţie şi căi de rulare;
b/ sarcina de ridicare;
c/ condiţii de eventuale supraîncărcări dacă sunt admisibile;
d/ modul cum se execută manevrele de ridicare şi în principiu orice deplasare a
organelor mobile ale dispozitivului respectiv.
Sarcina maximă admisă se va afişa la locul de muncă pe o tăbliţă albă cu litere şi
cifre negre.
Toate macaralele mobile vor fi prevăzute cu dispozitive acustice de semnalizare
acţionate electric sau mecanic, în perfectă stare de funcţionare.
În cabina de comandă să existe două sisteme de semnalizare (claxon si clopot)
unul pentru semnalizarea manevrelor obişnuite şi altul pentru pericole iminente.
Fiecare manevră va fi anunţată prin semnalizarea respectivă de către legătorul de
sarcină, instruit şi autorizat în acest sens.
Legătorul de sarcină efectuează legarea şi fixarea sarcinilor de cârligul macaralei, le
urmăreşte în timpul transportului, semnalizează macaragiului manevrele pe care acesta
trebuie să le execute, conform codului de semnalizare şi eliberează sarcinile după
aşezarea lor corectă în locul dorit.
Ridicarea şi coborârea sarcinii se va face numai pe verticală.
Schimbarea sensului de manevrare (ridicare – coborâre) a sarcinii şi/sau a
instalaţiei (stânga – dreapta), se va face cu trecere prin poziţia zero.
Deplasarea sarcinilor în plan orizontal se face cu sarcinile ridicate la o înălţime de
cel puţin 0,5 m.

65
În zona periculoasă şi în cabinele macaralelor este interzis accesul persoanelor
străine care nu au atribuţiuni în legătură cu exploatarea.
Ridicarea unei sarcini cu ajutorul a două macarale se admite cu respectarea
următoarelor condiţii:
a/ la nici una din macarale să nu depăşească sarcina maxima admisă sau
momentul admisibil;
b/ poziţia cablurilor de tracţiune să fie verticală;
c/ vitezele de ridicare să fie aceleaşi;
d/ macaralele să fie de acelaşi tip;
e/ manevrarea se execută numai sub supravegherea unui responsabil.
La ridicarea de sarcini grele se va face, în prealabil, o ridicare de probă cu sarcina
în cauză, la înălţimea de circa 100 mm de pământ.
Se interzice balansarea greutăţilor prinse în cârlig.
Se interzice transportul de persoane cu instalaţiile de ridicat.
Se interzice târârea de piese sau materiale cu ajutorul cârligului instalaţiei de ridicat.
Se interzice desprinderea de pe teren cu ajutorul macaralelor, a unor obiecte
ancorate, plantate sau prinse de teren prin îngheţ.
Nu se permite ca sarcina să rămână suspendată în cârlig la întreruperea lucrărilor
sau la terminarea acestora.
Se interzice ungerea manuală a macaralelor şi mecanismelor de ridicat în timpul
funcţionării lor.
Urcarea şi coborârea din cabina de comandă a macaralelor se va face numai pe
scara de acces.
Se interzice executarea concomitentă a două sau mai multe operaţii (deplasare,
rotire, ridicare etc.).
Pe timp de noapte, locul de muncă trebuie să fie bine iluminat, ca operaţiile de
încărcare-descărcare să se facă în bune condiţii.
Toate părţile metalice ale instalaţiei de ridicat trebuie legate la pământ printr-o
rezistenţă de cel mult 4 ohmi.
Întrerupătorul principal trebuie să fie uşor accesibil şi să poată fi blocat în poziţie
deschis.
La capetele căii de rulare a macaralelor şi cărucioarelor trebuie montaţi opritori.
Să fie montate transformatoare de 24 v pentru alimentarea lămpilor portative.
Cabinele macaralelor trebuie prevăzute cu covor de cauciuc electroizolant.
Se interzice blocarea căilor de rulare cu materiale.

66
Este interzis a se lucra cu macarale sau automacarale în zone unde există pericol
de atingere a braţului şi cablului de ridicare cu conductoarele reţelelor electrice.
În orice situaţie, distanţele minime permise între instalaţiile sub tensiune şi părţile
metalice ale macaralei vor fi:
- 0,8 m pentru instalaţii cu tensiuni până la 35 kV;
- 1,5 m pentru instalaţii cu tensiuni de 110 kV.
Verificarea instalaţiilor se va face numai după ce a fost scoasă tensiunea de
alimentare.
Sarcinile suspendate de cârligele macaralelor sau ale mecanismelor de ridicat vor fi
legate şi înfăşurate strâns cu cabluri cu ochiuri matisate.
Cablurile de suspensie şi de legare vor fi fixate de încărcătura de ridicat.
Se interzice aruncarea încărcăturilor de la înălţime.
Este interzis a se lucra cu macaralele sau dispozitive anexe defecte.
Nu se admite înnădirea cablurilor purtătoare de sarcini.
Se admite înnădirea lanţurilor şi înlocuirea de zale defecte numai cu zale noi,
speciale, de înnădire. Înnădirea se va face prin sudare.
Nu se admit în exploatare cabluri şi lanţuri fără certificate de încercări în laborator.
Nu se admite utilizarea cârligelor fără marcă sau fără certificat de calitate.

13.2.2 NPM specifice

13.2.2.1 NPM specifice pentru maşina de curăţat grătare

Toate manevrele de exploatare a maşinii cât şi toate operaţiile de întreţinere se vor


executa numai de personal calificat, autorizat şi instruit periodic.
Accesul persoanelor străine la maşină este interzis.
Nu se admit nici un fel de modificări la construcţia maşinii, mecanismelor sau
instalaţia electrică a acesteia. Orice modificare se face cu avizul proiectantului.
Orice intervenţie la mecanisme se face cu maşina scoasă de sub tensiune.
Nu se va părăsi cabina de comandă după darea comenzilor electrice pentru
funcţionare.
Mişcarea de translaţie a maşinii se va face numai în prezenţa unei persoane care
supraveghează calea de rulare şi care împiedică prezenţa persoanelor, a cablului târâtor
sau a oricăror alte obiecte pe calea de rulare.
În timpul funcţionării nu se va sta în raza de acţiune a macaralei rotitoare.

67
La lucrul cu maşina de curăţat grătare există pericolul căderii în apă, de aceea se
va utiliza centura de siguranţă, colaci de salvare sau veste de salvare pentru evitarea
accidentelor.
Lucrul pe timp de noapte este interzis dacă iluminatul în zona de lucru este
necorespunzător.

13.2.2.2 NPM specifice pentru podul rulant şi macaralele capră

Toate instalaţiile de ridicat trebuie să fie vopsite în culoare galbenă.


Pentru ca mişcările podului şi macaralelor şi a diferitelor instalaţii de pe pod şi
macarale să atragă atenţia persoanelor din jur, anumite porţiuni vopsite în galben, trebuie
prevăzute cu dungi negre, înclinate faţă de orizontală cu 60º .
Este interzisă exploatarea podului şi a macaralelor când temperatura este sub - 20
grade, dacă locul de lucru nu este bine luminat sau dacă vizibilitatea este redusă datorită
fumului sau ceţei.
Este interzisă ridicarea unei sarcini mai mari decât sarcina maximă admisă.
La ridicarea şi coborârea unei sarcini, aflată în apropierea unui zid, maşină etc., nu
se admite staţionarea persoanelor între acestea şi sarcină.
Se interzice a se lucra cu utilajele de ridicat, dacă prezintă deformaţii ale
elementelor de rezistenţă.
Lămpile portative utilizate în timpul reparaţiilor vor fi alimentate la 12 V.
Se interzice circulaţia pe sub utilajele de ridicat în timpul reparaţiilor.
Înainte de începerea reparaţiilor se vor lua următoarele măsuri:
a/ se va întrerupe alimentarea cu energie electrică a utilajului şi se va controla
prezenţa tensiunii.
Toate trei fazele vor fi legate la pământ.
b/ conectările în timpul reparaţiei (pentru probă) sau după terminarea ei se vor face
în prezenţa aceleiaşi persoane (responsabil de lucrare).
c/ muncitorii ce vor lucra pe utilaje, vor purta centuri de siguranţă.
Se interzice a se lăsa, pe utilajele de ridicat, scule şi materiale în locuri care nu sunt
destinate pentru păstrarea lor.
Şeful de lucrare părăseşte ultimul utilajul de ridicat.
Macaragiul nu are voie să părăsească utilajul de ridicat decât după ce şeful de
lucrare a coborât şi a semnalat ca nici pe calea de rulare şi nici pe utilaj nu mai sunt
muncitori.

68
În timpul lucrului macaragiul va verifica, prin ascultare, funcţionarea liniştită şi fără
zgomot a mecanismelor.
Se va evita cu desăvârşire orice improvizaţii în repararea, întreţinerea sau
exploatarea podului rulant şi/sau macaralelor.
Pentru prevenirea unor avarii datorită fenomenului de oboseală a materialului, cu
ocazia controalelor tehnice interne trebuie să se urmărească cu atenţie apariţia de fisuri,
consemnându-le în Registrul de supraveghere a instalaţiei sau pe desen, ţinând seama de
faptul că pentru examinarea minuţioasă a părţii expuse oboselii, ele trebuiesc raşchetate şi
curăţate de vopsea şi de rugină până la metalul curat.

13.2.2.3 NPM specifice pentru instalaţia de reţinere plutitori


În cazul când se intervine la lanţul de reţinere plutitori, aceasta se face cu
hidroagregatele oprite şi fără deversare.
La întinderea lanţului de plutitori, înainte de începerea întinderii cablului cu troliul, se
îndepărtează echipa de lucrători la o distanţă de 15 - 20 m de lângă cablul de tracţiune.

13.2.2.4 NPM specifice pentru ERDIR 3,2 tf


Se va utiliza drept cablu de tracţiune, numai cablul livrat odată cu dispozitivul.
Se interzice solicitarea dispozitivului ERDIR la forţe superioare celor maxime
admise.
Nu se admite folosirea ERDIR - ului de către persoane care nu au fost instruite in
mod special.
Pentru reducerea efortului, la greutăţi mai mari de 1,5 tone, dispozitivul va fi
manevrat de doi oameni.
La sesizarea oricărei defecţiuni (alunecarea cablului, micşorarea cursei, zgomote
anormale etc) observată în timpul utilizării dispozitivului, acesta trebuie scos din funcţiune
imediat. Repunerea în funcţiune a dispozitivului nu se admite decât după executarea
reparaţiei şi efectuarea probelor de control conform instrucţiunilor ISCIR.

13.2.2.5 NPM specifice pentru instalaţia de evacuare plutitori


Repararea electropalanului se va face numai în timpul opririi şi cu tensiunea
scoasă.
Se va lucra cu echipament de protecţie (cască, centură).
La lucrările în zona grătarului, coşului şi a puţului se va bloca vana în poziţia închis;
muncitorii vor fi legaţi cu frânghie şi centură de siguranţă.

69
După terminarea lucrărilor se vor remonta capacele de acoperire a golurilor şi
balustradele.
Manevrarea capacelor şi a balustradelor se va face de către doi oameni.
Depozitarea capacelor sau balustradelor se va face în locuri ce nu împiedică desfăşurarea
manevrelor şi lucrărilor.
Este interzisă staţionarea în zona de lucru a braţului macaralelor.
La încărcarea şi descărcarea plutitorilor se acordă atenţie deosebită pentru evitarea
accidentelor prin loviri, striviri etc.
Se verifică ca utilajele electrice să fie legate la pământ.
Este interzisă încărcarea palanului peste sarcina nominală.
Este interzis transportul sarcinii cu cablul înclinat.

13.2.3 NPSI specifice

Se va asigura o bună funcţionare a utilajelor şi aparatajului respectiv prin revizii


înainte de intrarea în funcţiune şi prin înlăturarea imediată a defecţiunilor constatate.
Reostatele de pornire şi reglare a turaţiei diferitelor maşini electrice vor fi protejate
cu carcase metalice, prevăzute cu orificii de răcire. Acestea vor fi curăţite de praf.
La terminarea lucrului întregul utilaj electric se scoate de sub tensiune.
Se interzice încărcarea instalaţiilor electrice peste sarcina admisă sau folosirea
provizoratelor.

Se interzice aşezarea pe motoarele electrice a materialelor combustibile (cârpe,


hârtie, lemn etc.).
Toate utilajele vor fi prevăzute cu plăcuţe indicatoare cu caracteristicile lor şi
schemele de conexiuni.
Nu este admisă folosirea motoarelor cu carcasele şi capacele demontate sau în
condiţii care nu asigură răcirea printr-o bună circulaţie a aerului din jur.
Corpurile metalice ale maşinilor vor fi legate la pământ.
Motoarele electrice, instalaţiile de iluminat şi celelalte echipamente electrice,
periodic vor fi verificate după un grafic dinainte stabilit.
Toate instalaţiile de ridicat vor fi dotate cu stingătoare tip G (cu dioxid de carbon), în
conformitate cu DGPSI – 003 corelat cu PE009/93 – vol. II.
Se interzice depozitarea în cabină a materialelor inflamabile şi a sculelor ce produc
scântei.

70
Aparatajul electric va fi prevăzut cu carcase de protecţie şi vor fi folosite numai
siguranţe calibrate.
Aparatele electrice portative se vor folosi numai cu fişe şi conductoare izolate.
În caz de început de incendiu se scoate instalaţia de sub tensiune şi se acţionează
cu stingătoarele din dotare pentru stingere.

13.2.4 Măsuri de mediu specifice

Cu ocazia controalelor şi la supravegherea funcţionării instalaţiilor de ridicat se vor


depista pierderile de ulei, vaselină, valvolină, a neetanşeităţilor şi se vor lua măsuri de
eliminare operativă şi de ştergere permanentă a petelor de ulei;
În cazul apariţiei unor poluări accidentale, va acţiona imediat cu materialele
specifice din dotare pentru prevenirea poluării mediului;
Va informa conform procedurilor în vigoare, aspectele de mediu semnalate şi
măsurile întreprinse.

71