Sunteți pe pagina 1din 3

13.

11 Reguli privind supravegherea, controlul si urmarirea comportarii


in exploatare a instalatiilor de ridicat

13.11.1 Reguli privind supravegherea, controlul si urmărirea comportării în


exploatare a instalaţiilor de ridicat

1. Este obligatoriu ca pe podul rulant şi macarale să existe un registru unde se trec


orele de funcţionare şi lucrările executate.
2. Se verifică să nu existe pierderi de ulei la mecanisme. Dacă acestea nu pot fi
eliminate pe loc, de persoana care face controlul, se aduce la cunoştinţă şefului
de tură.
3. Se verifică starea de curăţenie în instalaţiile de ridicat.
4. Se controlează dacă motoarele electrice şi dulapurile cu aparataj sunt legate la
pământ.
5. Se controlează dacă mijloacele de stins incendiu sunt în stare bună de
funcţionare.
6. Se verifică să nu fie fire rupte în toroane la cablurile de sarcină.
7. După terminarea lucrului, se verifică dacă macaralele sunt calate pentru a nu se
deplasa la vânt puternic sau la denivelare cale de rulare.
8. Se verifică dacă traversele căilor de rulare nu sunt deteriorate sau nu au eclise
demontate.
9. În timpul controalelor periodice la instalaţiile în exploatare se verifică:
a. toate geamurile la cabină să fie intacte;
b. cablurile de tracţiune să fie unse;
c. capacele la cutii şi tablouri să fie închise.
d. uşile la cabinele macaralelor şi podurilor rulante să fie închise şi încuiate;
e. cablul târâtor să fie strâns şi depozitat pe chesonul macaralei;
f. iluminatul pe instalaţiile de ridicat să fie în stare de funcţionare;
g. starea lanţului de sarcină la macaralele manuale (dacă nu au zale
deformate, fisuri, dacă sunt gresate).

13.11.2 Extras din PT – ISCIR – R1 – 2003 privind Registrul de evidenţă a


supravegherii macaralei

62
PT – ISCIR – R! – 2003 a fost aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi
resurselor nr. 144/2003, publicat în M. Of. nr. 323 bis/13 mai 2003.
Art. 7.2 din Ordinul menţionat prevede, pentru Registrul de evidenţă a supravegherii
macaralei, următoarele:
„ 7.2. Registrul de evidenţă a supravegherii macaralei
7.2.1 Pentru fiecare macara unitatea deţinătoare va întocmi un registru de evidenţă
a supravegherii în care macaragiii şi şeful echipei de întreţinere şi revizie sunt obligaţi să
scrie, sub semnatură toate observaţiile avute asupra macaralei respective. De asemenea
vor înscrie, sub semnatură, remedierile care se execută ca urmare a observaţiilor precum
şi descrierea succintă a reparaţiilor.
Macaragiii vor consemna observaţiile avute la preluarea macaralei, în timpul lucrului
(dacă este cazul) şi la predarea macaralei sau la încetarea lucrului. Dacă nu au nimic de
semnalat, vor menţiona în scris acest lucru la preluarea şi la predarea macaralei.
Dacă legătorii de sarcină au observat defecţiuni la cablurile si lanţurile de tracţiune
sau de legare, sau un zgomot anormal produs de macara, vor nota aceasta în registrul de
evidenţă a supravegherii.
In registrul de evidenţă a supravegherii se vor înscrie, de asemenea, sub
semnatură, dispoziţiile pentru oprirea macaralelor din funcţiune, ca urmare a unor
deficienţe care afectează siguranţa în funcţionare, inclusiv natura deficienţelor respective.
7.2.2 Registrul de evidenţă a supravegherii se va întocmi după modelul dat în
anexa A, se va numerota, şnurui şi viza de către conducerea unităţii deţinătoare.
Registrul se va păstra în bune condiţii la macaraua respectivă. RSVTI va verifica
şi viza acest registru periodic, cel puţin o dată pe semestru.

ANEXA A
REGISTRU DE EVIDENŢĂ A SUPRAVEGHERII PENTRU MACARALE

Registrul de evidenţă a supravegherii se întocmeşte pentru fiecare macara în


parte şi va cuprinde următoarele:
A.1 Pe copertă se vor menţiona:
1) REGISTRU DE EVIDENŢĂ A SUPRAVEGHERII
2) Denumirea şi adresa unităţii deţinătoare;
3) Numărul şi anul fabricaţiei macaralei;
4) Numărul de înregistrare în evidenţa ISCIR-INSPECT IT sau, după caz, a
unităţii deţinătoare,

63
5) Caracteristicile tehnice principale ale macaralei;
6) Periodicitatea stabilită pentru lucrările de întreţinere, revizie periodică şi revizie
generală.

A.2 In interior se vor înscrie, pe coloane:


1) Numărul curent;
2) Data;
3) Operaţiile de întreţinere, revizie periodică, revizie generală efectuate, precum
şi, după caz, constatarea unor deficienţe sau deranjamente în timpul exploatării;
4) Principalele lucrări executate, ca urmare celor de la punctul 3);
5) Numele, prenumele şi semnătura persoanei care a constatat deficienţe sau
deranjamente ale macaralei;
6) Numele, prenumele şi semnătura persoanei responsabile pentru efectuarea
lucrărilor de întreţinere, revizie periodică, revizie generală sau pentru înlăturarea
deficienţelor şi deranjamentelor constatate în timpul exploatării;
7) Semnătura RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT;
8) Observaţii;

A.3 Pe ultima pagina se va scrie:


Se certifică de noi că prezentul registru, şnuruit, conţine ......... pagini
numerotate (în cifre şi litere).
(Semnătura şi ştampila deţinătorului).”

64