Sunteți pe pagina 1din 4

Elaborarea unei lucrări științifice

1. Structura,redactarea și tehnogradarea unei lucrări științifice.


a) Coperta
 Denumirea instituției de învățământ superior.
 Denumirea facultății sau a departamentului.
 Programul de studiu (licență,master)
 Tipul lucrării.
 Prenumele și numele autorului.
 Gradul didactic,prenumele și numele conducătorului științific.
 Locul,luna și anul susținerii lucrării.
b) Pagina la de titlu
 Va conține,în plus față de elementele de pe copertă,titlul complet și
subtitlul lucrării.
c) Pagina de cuprins
 Va apărea imediat după pagina de titlu.Se va utiliza regula structurării pe
niveluri (capitole,subcapitole,paragrafe),regăsită apoi în conținutul
propriu-zis al lucrării.
d) Introducerea
 Va apărea la începutul lucrării,nefiind nevoie să fie intitulată într-un anumit
fel .
 Se va menționa:
 Motivația alegerii temei.
 Importanța și actualitatea temei.
 Prezentarea pe scurt al conținutului.
 Eventuale dificultăți întâmpinate în procesul de
documentare.
e) Corpul lucrării
 Reprezintă partea cea mai importantă a uneori lucrări științifice și de
aceea va fi foarte riguros structurată pe unități de text:
capitole,subcapitole,paragrafe,în funcție de specificul acestuia.
 Titlul de capitol va fi tehnogrdat cu corp 16 bold,vor fi paginate
depreferat pe o pagină nouă,urmate fiind de două rânduri albe
despărțitoare față de textul propriu-zis.Titlurile de subcapitol vor fi
tehnogradate cu corp 14 bold,urmare fiind de un rând alb despărțitor
față de textul propriu-zis.
 Capitolul va fi numerotat cu cifre arabe,începând cu 1,urmate de
punct și de titlul său: Capitolul 1. Titlul capitolului . Subcapitolele vor
fi numerotate astfel : 1.1 Titlul subcapitolului 1, 1.2 Titlul
subcapitolului 2, ș.a.m.d, iar paragrafele ca pe secțiuni ale
subcapitolelor,vor fi marcate corespunzător : 1.1.1.,1.1.2, ș.a.m.d.
f) Concluziile
 Încheierea lucrării cu câteva pagini de concluzii este obligatorie.Ele
permit sintetizarea ideilor autorului și fixarea lor în memoria celui
care evaluează lucrarea respectivă.De aceea trebuie evitată tendința
de a include aici idei sau citate noi,care trebuie să intre în capitolele
lucrării.În concluzie nu se vor regăsi decât răspunsurile la problemele
propuse spre cercetare și perspectivele deschise de către acesta.
g) Referințe și trimiteri bibliografice
 Lucrarea se va sprijini în mod obligatoriu pe referințe
bibliografice,care urmează în notele de subsol.
 Notele se folosesc pentru :
 Indicarea sursei.
 A adăuga alte indicații bibliografice de întărire despre un
subiect discutat în text.
 A da amploarea afirmațiilor făcute în text.
 A corecta unele afirmații din text.
 Trimiterile bibliografice trebuie să apară în subsolul fiecărei pagini,în
cuprinsul notelor de subsol,în așa fel încât să poată fi aflată imediat
sursa unei informații.
 O trimitere bibliografică trebuie să conțină: numele și prenumele
autorului,titlul lucrării,colecție,numărul ediției,volumul,editura,locul
publicării,anul apariției,numărul paginii la care se găsește informația
utilizată.
h) Bibliografie
 Cuprinde lista tuturor surselor de informație utilizate pentru
redacatrea lucrării.Este de preferat la finele unei lucrări să se facă
distincție între bibliografia consultată(obligatorie)și bibliografia
temei(opțională).
 Redactarea bibliografiei se va face aplicând criteriul alfabetic
numelor autorilor.Dacă același autor a scris mai mlte lucrări care apar
în bibliografie,acestea se vor include în ordine cronologică,de la cea
mai veche spre cea mai editată recent.
 Paginile web din care se vor extrage anumite informații vor avea
menționaă și data accesării lor.
i) Anexele ( tabele,figuri,grafice,hărți)
 Anexele pot avea una sau mai multe pagini,numerotate consecutiv,și
se vor identifica prin menționarea : Anexa 1,2,3 etc. în partea stângă
a paginii
 Tehnogradarea textului lucrării:

- Paginile lucrării trebuie să aibă dimensiuni standart A4.Textul


va fi cules cât mai îngrijit și va fi tehnogradat pe o singură față
a colii de hârtie,fără să fie folosite alte culori pentru
evidențiere.
-Formatul de text trebuie să aibă următoarele margini:
*stânga:3cm
*dreapta:2cm
*sus:2cm
*jos:2cm
-Textul propriu-zis va fi scris cu font Times New Rman,mărimea
literelor va fi 12,cu caractere drepte.Textul va fi imprimat cu
spațiere interliniară .

Corecutră

Înainte de a fi predată pentru evaluare de către comisia de examninare sau pentru


publicare,o lucrare trebuie corectată și din punct de vedere al respectării normelor ortografice
și de punctuație.

La acest capitol trebuie să se aibă în vedere câteva aspecte:

 În faza finală a unei lucrări textul trebuie să fie integral printat cu semne diactice
specifice alfabetului limii utilizate.
 Spațiile de dinaintea sau de după semnele de punctuație trebuie uniformizate,astfel
încât după virgulă,punct,semne de întrebare și de exclamare ,punct și virgulă,două
puncte se lasă un spațiu liber.
 Înainte și după folosirea liniei de pauză se lasă spațiu liber.
Plagiatul

Conform codului de etică,plagiatul sau însușirea de către autor a rezultatelor muncii


altui autor fără ca acestea din urmă să fie menționate ca sursă a textului sau a ideii
respective,constituie o fraudă intelectuală și se sancționează în conformitate cu gravitatea pe
care o reprezintă.Plagiatul poate fi voluntar sau involuntar.

Constituie cazuri de plagiat:

 Preluarea unui text al unui autor,indiferent de suportul utilizat pentru publicare,fără


utilizarea ghilimelelor și a trimitelor bibliografice.
 Prezentarea unui citat dintr-un text al unui autor ca parafrază,fără utilizarea semneor
convenționale de citare.
 Compilații de fragmente din mai multe surse,fără trimiteri bibliografice clare la textele
scrise.

Observații finale

Lucrarea trebuie să aibă minim 60 de pagini (fără anexe) ,corect și lizibil paginat.

Obiectivele lucrării trebuie să fie clar enunțate și explicate.Titlul lucrării,titlurile capitolelor și


subcapitolelor se reflecte într-un mod adecvat conținutul.

Lucrarea trebuie să aibă o introducere și o concluzie. Capitolele lucrării tebuie să cuprindă un


paragraf introductiv și un paragraf final cu concluzii.Trebuie să existe treceri logice și coerente
între capitole,subcapitole și paragrafe.Termenii și noțiunile să fie definite și corect folosite.

Trimiterile bibliografice trebuie să fie făcute pe baza unor lucrări de referință,evitându-se


utilizarea excesivă a resurselor web.Recursul la citate să fie justificat și echilibrat.

Lucrarea trebuie să aibă un nivel academic,nu un simplu colaj de informații luate din diverse
surse.Ea trebuie să cuprindă și puncre de vedere proprii,originale,interesante,care să poată fi
probate științific.

S-ar putea să vă placă și