Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

I. Partile contractante
1.1. , cu domiciliu în , str .

posesor al actului de identitate seria nr. eliberat de la data de

, codul numeric personal , în calitate beneficiar de servicii.

1.2. Șterbeț Carolina , cu domiciliu în Chișinău, str Igor Vieru 15/1, ap 22 . posesor al
actului de identitate seria A nr. 48172397 eliberat de of. 48 la data de

18.02.2011 , codul numeric personal 2006048028484, în calitate de prestator de servicii


(executant), am încheiat prezenta convenţie civilă de prestari de servicii în următoarele condiţii
stabilite de comun acord:

II. Obiectul convenţiei civile


- activitatea/lucrarea care urmează să fie prestată servicii de dansatori
- remuneraţia brută stabilită pentru prestaţie euro
- data efectuării plăţii remuneraţiei .
- suma achitată în avans lei/euro.
III. Drepturile şi obligaţiile părţilor
1. Angajatorul se obligă:
- să-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;
- să creeze prestatorului condiţii corespunzătoare de muncă, cu respectarea normelor de protecţia
muncii;
2. Prestatorul se obligă:
- să presteze serviciile la termenul convenit, în condiţiile şi de calitatea cerute de beneficiar;
- să respecte secretul lucrărilor şi regulile disciplinare stabilite de beneficiar;
- să respecte programa convenită cu beneficiari.
Program Oferit:
-Dans Popular Moldovenesc
-Dans Țigănesc + Show Țigănesc / Flashmob cu invitații
-Întâmpinarea Mirilor cu Pâine și Sare.
-Întâmpinarea Nașilor și Socrilor.
-Dansul Prosoapelor la Nași.
-Organizarea Podului de Flori.
-Spălarea Mâinilor la Nași.
-Colacul Miresei.
-Jucatul Colacilor și Darurilor la Nași.
-Jucatul Colacilor la Socri(încuscrirea)
-Chef alături de toți invitații
IV. Durata convenţiei civile
- Data prestari serviciilor ;
- Durata nedeterminată a timpul de lucru/ore pe zi, care variază în funcție de programul prestart.

V. Modificarea convenţiei civile

Modificarea oricărei clauze a convenţiei civile se poate face numai prin înţelegere între părţi.

VI. Încetarea convenţiei civile

Prezenta convenţie civilă încetează:

1. prin acordul scris al părţilor;

2. din iniţiativa temeinic motivată a uneia dintre părţi, cu un preaviz de 30 zile lucrătoare.

3. la sfârşitul perioadei pentru care a fost încheiată convenţia

VII. Răspunderea părţilor

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie


civilă atrage răspunderea părţii în culpă, în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege.
Litigiile ivite în derularea prezentei convenţii civile se soluţionează pe cale amiabilă sau de către
judecătorie, în cazul în care nu s-au soluţionat pe cale amiabilă.

În cazut anulări contractului suma arvonei nu este supusă restituiri.

Prezenta convenţie civilă a fost încheiată în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Angajator (Beneficiar) Prestator (Executant)

.......................... …………………………..

Data……………………

S-ar putea să vă placă și