Sunteți pe pagina 1din 8

Suport curs Contabilitate Conf. univ. dr.

Manea Cristina Lidia

Suport curs Contabilitate – Curs 2


1.4 Reglementări contabile naţionale şi internaţionale
Evoluţia contabilităţii şi schimbările mediului de afaceri au impus o dinamică şi cadrului
normativ românesc. Astfel, reglementările contabile româneşti au trecut de-a lungul timpului prin
schimbări de convergenţă şi armonizare cu cele de la nivel european. În prezent, la nivel naţional,
contabilitatea este reglementată de următoarele legi şi ordine:
- Legea contabilităţii nr. 82/1991;
- OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.
Aceste reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile
contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în
situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare şi publicare a
situaţiilor financiare anuale.
La nivel european, reglementările contabile sunt reprezentate de Directivele europene.
La nivel internaţional, există Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IAS/
IFRS). Şi în România, băncile şi societăţile ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă
reglementată aplică IFRS-urile.

1.5 Sisteme de organizare a contabilităţii


De-a lungul timpului, organizarea contabilităţii a fost supusă schimbărilor generate de
aplicarea ideilor inovatoare şi producătoare de valoare. Astfel, de la un sistem contabil monist, care s-
a dovedit perimat în noile condiţii, s-a ajuns la un sistem contabil dualist.
Monismul contabil presupune existenţa unui singur circuit, care înglobează atât relaţiile
entităţii cu mediul extern, cât şi pe cele cu mediul intern, legate de procesul de producţie.
Spre deosebire de acesta, dualismul contabil presupune organizarea contabilităţii în două
circuite contabile, separându-se astfel relaţiile entităţii cu mediul exterior de cele din cadrul entităţii.
Convieţuiesc în acest fel contabilitatea financiară, orientată către exterior şi contabilitatea de
gestiune, ce furnizează informaţii destinate conducerii entităţii.
În România funcţionează sistemul contabil dualist.
Informaţiile sunt Exemple de
Dualism contabil Cui oferă informaţii?
transparente, se publică? informații
Contabilitatea financiară mediului exterior da
mediului intern
Contabilitatea de gestiune nu
(conducerii)

1.6 Etica profesională şi profesia contabilă


Profesioniştii contabili trebuie să respecte cerinţele etice legate de integritate, obiectivitate,
independenţă, loialitate. Acestea sunt prevăzute pe larg de Codul etic naţional al profesioniştilor
contabili, redactat în conformitate cu reglementările internaţionale din domeniu.
Organizaţiile profesionale contabile de la nivel național sunt reprezentate de:
- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR);
- Camera Consultanților Fiscali (CCF);
- Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR).
Accesul în cadrul acestor organisme se realizează prin examen, iar dobândirea titulaturii
aferente fiecărei structuri a profesiei contabile este condiţionată de efectuarea de stagii şi
promovarea examenelor finale.
Profesionişti independenţi Organizaţiile profesionale
Expert contabil, Contabil autorizat CECCAR
Auditor CAFR
Consultant fiscal CCF
La nivel internaţional, există organizaţia Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA).
9
Suport curs Contabilitate Conf. univ. dr. Manea Cristina Lidia

Rapoartele financiare
și comunicarea informațiilor contabile
2.1 Cinci categorii importante: active, datorii, capitaluri proprii, INVĂȚ CONTABILITATEA
venituri şi cheltuieli ÎN 5 PAȘI
I. Încadrarea elementelor în
cele 5 categorii: active,
datorii, capitaluri proprii,
venituri, cheltuieli
Această ecuaţie poartă denumirea de ecuaţia fundamentală a contabilităţii.

Poziţia financiară este redată de: active, datorii şi capitaluri proprii.


reprezintă resurse controlate de către entitate ca rezultat al unor evenimente
Activele trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru
entitate şi al căror cost poate fi evaluat în mod fiabil.
Analiză:
*
Resurse, cu sensul de bunuri și valori
**
Controlate, nu deținute în baza dreptului de proprietate! Exemplu:
Exemple de active: terenuri, licențe, materii prime, disponibil în contul curent...

reprezintă obligaţii actuale ale entităţii ce decurg din evenimente trecute şi


Datoriile prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care
încorporează beneficii economice.
Exemple de datorii: salarii de plătit, credite bancare, impozite și taxe

Capitalurile reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele unei entităţi după


proprii deducerea tuturor datoriilor sale.

Exemplificaţi câteva elemente de capitaluri proprii________________________________________

Performanţa este influenţată de venituri şi cheltuieli.

REZULTAT (PROFIT SAU PIERDERE) = VENITURI - CHELTUIELI

Venituri Cheltuieli
= creşteri de beneficii economice = diminuări de beneficii economice
înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de:
- intrări/ creșteri de active sau - ieşiri/ scăderi de active sau
- descreşteri ale datoriilor, - creşteri ale datoriilor,
care se concretizează în:
creşteri ale capitalurilor proprii, descreşteri ale capitalurilor proprii,
altele decât cele rezultate din contribuţii ale altele decât cele rezultate din distribuirea
acţionarilor. acestora către acţionari.
= =
≠ Încasări ≠ Plăţi
10
Suport curs Contabilitate Conf. univ. dr. Manea Cristina Lidia

Contabilitatea de angajamente ≠ Contabilitatea de trezorerie


aplicată de societățile comerciale aplicată la nivel de individ, PFA
Venituri ≠ Încasări
Cheltuieli ≠ Plăţi
Profit ≠ Trezorerie (Numerar)
= Venituri - Cheltuieli = Încasări - Plăţi

Gândeşte Înţelege Analizează Rezolvă Comunică

1. O fabrică de pâine achiziționează materii prime (făină) la costul de 200 lei, plata imediată în
numerar.

2. O fabrică de pâine achiziționează materii prime (făină) la costul de 200 lei, plata ulterioară.

Concluzie: La cumpărarea de bunuri, …


3. În procesul de producție, se consumă materii prime în valoare de 120 lei.

Concluzie: Consum =

4. O societate vinde caiete la prețul de vânzare de 150 lei. Caietele fuseseră achiziționate la costul de
100 lei.
Rezultatul din vânzare =

Concluzie - Reguli generale

Vânzare Venituri din vânzare Indiferent de


momentul
Descărcare din gestiune încasării/
Consum plăţii
Cheltuieli
Achiziţie servicii

Gândeşte Înţelege Analizează Rezolvă Comunică

Bifaţi cu X categoria în care se încadrează fiecare din următoarele elemente:

A D CP V Ch
Elemente Capitaluri
Active Datorii Venituri Cheltuieli
proprii
cheltuieli cu materiile prime consumate
mobilier
impozit pe profit de plătit
teren
profit
11
Suport curs Contabilitate Conf. univ. dr. Manea Cristina Lidia

A D CP V Ch
Elemente Capitaluri
Active Datorii Venituri Cheltuieli
proprii
venituri din prestarea serviciilor
echipmente tehnologice
dobânzi de plătit
cheltuieli cu dobânzile
clădire
cheltuieli cu serviciile telefonice
acţiuni deţinute la altă entitate pe termen lung
contribuţii la asigurările sociale de plătit
cheltuieli cu serviciile de marketing
imprimantă
mărfuri
venituri din vânzarea mărfurilor
cheltuieli cu descărcarea din gestiune a mărfurilor
mijloace de transport
disponibil în contul curent
numerar în casierie
creanțe față de clienți
salarii de plătit
cheltuieli cu salariile

2.2 Structura situațiilor financiare: Bilanțul și Contul de profit și pierdere


Un set complet de situaţii financiare anuale cuprinde:
- bilanţ, INVĂȚ CONTABILITATEA
- cont de profit şi pierdere, ÎN 5 PAȘI
- situaţia modificărilor capitalului propriu, II. Clasificarea elementelor în
- situaţia fluxurilor de numerar, bilanț și în contul de profit
- notele explicative la situaţiile financiare anuale. și pierdere

Cum se grupează informaţiile contabile în cadrul unui set de


situaţii financiare?

Bilanţ

Cont de profit
și pierdere

Capitaluri proprii: solduri inițiale, creșteri, reduceri, solduri finale Situaţia modificărilor
capitalului propriu

Încasări și plăți Situaţia


fluxurilor de numerar

Detalierea elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere Note explicative


la situaţiile financiare
anuale

12
Suport curs Contabilitate Conf. univ. dr. Manea Cristina Lidia

2.2.1 Bilanţul – structură şi conţinut


Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii
şi capital propriu ale entităţii la sfârşitul exerciţiului financiar.
În general, exerciţiul financiar coincide cu anul calendaristic.
De reținut! În România, reglementările contabile impun folosirea formatului listă pentru
prezentarea bilanțului.

Format listă

Active

Datorii

Capitaluri proprii

având la bază relaţia:


ACTIVE – DATORII = CAPITALURI PROPRII
De-a lungul timpului, bilanțul a suferit modificări de tipul adăugiri de elemente, reclasificări
astfel că activul și pasivul care erau prezentate cândva în bilanț au fost înlocuite de elemente
precum active, capitaluri proprii și datorii.

În timp, s-a renunțat și la conceptul de patrimoniu, considerentele fiind multiple. Dintre


acestea amintim faptul că, pe de o parte, patrimoniul nu cuprinde toate tranzacțiile derulate de o
entitate (operațiunile de leasing, vânzarea de active cu clauza de răscumpărare etc.), iar pe de altă
parte, patrimoniul în drept cuprinde și elemente nerecunoscute în contabilitate (fondul de comerț
generat intern).
13
Suport curs Contabilitate Conf. univ. dr. Manea Cristina Lidia

Bilanţ (format listă)


Sold la Sold la
începutul sfârșitul
exercițiului exercițiului
Denumirea elementului financiar financiar

A. Active imobilizate
I. Imobilizări necorporale
1. Cheltuieli de constituire
2. Cheltuieli de dezvoltare
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (programe
informatice)
4. Fond comercial
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
6. Avansuri (privind achizițiile de imobilizări necorporale)
II. Imobilizările corporale
1. Terenuri şi construcţii
2. Instalaţii tehnice şi maşini
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
4. Investiții imobiliare
5. Imobilizări corporale în curs de execuţie
6. Investiții imobiliare în curs de execuţie
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale
8. Active biologice productive
9. Avansuri (privind achizițiile de imobilizări corporale)
III. Imobilizări financiare
1. Acţiuni deţinute la filiale
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate și entităților controlate în comun
5. Alte titluri imobilizate (acţiuni şi obligaţiuni deținute la alte entităţi pe termen lung)
6. Alte împrumuturi (acordate altor entități pe termen lung = creanțe imobilizate)
B. Active circulante
I. Stocuri
1. Materii prime şi materiale consumabile (materii prime, materiale consumabile, materiale
de natura obiectelor de inventar, stocuri aflate la terţi, ambalaje)
2. Producţia în curs de execuţie
3. Produse finite şi mărfuri (semifabricate, produse finite, produse reziduale, animale, mărfuri)
4. Avansuri (privind achizițiile de stocuri)
II. Creanţe
1. Creanţe comerciale (clienţi, efecte comerciale de primit, avansuri privind achizițiile de
servicii)
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate
3. Sume de încasat de la entităţile asociate și entitățile controlate în comun
4. Alte creanţe (avansuri privind salariul, debitori diverși, creanțe față de stat)
5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (creanțe față de acționari privind capitalul)
III. Investiţii pe termen scurt
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate
2. Alte investiții pe termen scurt (acţiuni şi obligaţiuni deținute la alte entităţi pe termen scurt)
IV. Casa şi conturile la bănci
Conturi la bănci
Casa (numerar și alte valori)
Acreditive
Avansuri de trezorerie (avansuri acordate personalului pentru a pleca în delegații,
avansuri acordate personalului pentru a cumpăra diverse articole etc)
C. Cheltuieli în avans (chirii, asigurări, abonamente plătite în perioada/exercițiul curent(ă)
care se referă la perioada următoare)
1. Sume de reluat într-o perioadă mai mică de un an
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an

14
Suport curs Contabilitate Conf. univ. dr. Manea Cristina Lidia

Sold la Sold la
începutul sfârșitul
exercițiului exercițiului
Denumirea elementului financiar financiar

D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an


1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni (rate curente)
2. Sume datorate instituțiilor de credit (rate curente)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor
4. Datorii comerciale – furnizori
5. Efecte de comerț de plătit
6. Sume datorate entităţilor din grup
7. Sume datorate entităţilor asociate și entităților controlate în comun
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (datorii
salariale, datorii către stat etc.)
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (B+C1-D-I1)
F. Total active minus datorii curente (A+C2+E sau A+B+C-D- I1)
G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
2. Sume datorate instituțiilor de credit
3. Avansuri încasate în contul comenzilor
4. Datorii comerciale – furnizori
5. Efecte de comerț de plătit
6. Sume datorate entităţilor din grup
7. Sume datorate entităţilor asociate și entităților controlate în comun
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (datorii
salariale, datorii către stat etc.)
H. Provizioane (datorii probabile)
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților
2. Provizioane pentru impozite
3. Alte provizioane (provizioane pentru litigii, pentru garanții acordate clienţilor)
I. Venituri în avans (subvenţii pentru investiţii, venituri înregistrate în avans (chirii,
abonamente încasate în perioada/exercițiul curent(ă) care se referă la perioada următoare))
1. Sume de reluat într-o perioadă mai mică de un an
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an
J. Capital şi rezerve
I. Capital subscris
1. Capital subscris vărsat
2. Capital subscris nevărsat
II. Prime de capital (prime de emisiune)
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
1. Rezerve legale
2. Rezerve statutare sau contractuale
3. Alte rezerve
Acţiuni proprii (cu semnul minus)
Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii
V. Profitul sau pierderea reportat(ă)
VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar
Repartizarea profitului (cu semnul minus)

Verificarea egalității:

Active = Capitaluri proprii + Datorii = Datorii + Capitaluri proprii, adică


A+B+C=D+G+H+I+J

15
Suport curs Contabilitate Conf. univ. dr. Manea Cristina Lidia

Aplicație. Întocmiți bilanțul la 31.12.N pe baza următoarelor informaţii: mărfuri 1.000 lei;
capital social (subscris) 1.000 lei; clădire 1.000 lei; program informatic 1.000 lei; acțiuni deținute la
alte societate pe termen scurt 1.000 lei; conturi la bănci 1.000 lei; salarii de plătit 1.000 lei; profit
1.000 lei; credit bancar pe termen lung 1.000 lei; datorii către furnizori 1.000 lei.

Bilanţ la 31.12.N
- lei -
Elemente Sume
A. Active imobilizate
I. Imobilizări necorporale

II. Imobilizările corporale

III. Imobilizări financiare


B. Active circulante
I. Stocuri

II. Creanţe
III. Investiţii pe termen scurt

IV. Casa şi conturile la bănci

C. Cheltuieli în avans
1. Sume de reluat < 1 an
2. Sume de reluat > 1 an
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (B+C1-D-I1)


=
F. Total active minus datorii curente (A+C2+E)
=
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

H. Provizioane
I. Venituri în avans
1. Sume de reluat < 1 an
2. Sume de reluat > 1 an
J. Capital şi rezerve

Cum verificăm egalitatea


ACTIVE = CAPITALURI PRORII + DATORII
în bilanţul listă?

A+B+C = D+G+H+I+J

16