Sunteți pe pagina 1din 9

COLEGIUL NAŢIONAL “SIMION BĂRNUŢIU”

ŞIMLEU SILVANIEI, SĂLAJ

PROIECT DE SPECIALITATE
CALIFICARE : TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE
NIVEL 4
TEMA : CONTABILITATEA CREANȚELOR COMERCIALE

ÎNDRUMĂTOR, ABSOLVENT,
F. Ec. NOSAL MARIANA NICOLETA GAL S. ALEXANDRA
CUPRINS

Argument
Capitolul I: Prezentarea generală a societăţii S.C. AFRODITA EXIM S.R.L.
I.1. Denumire, formă juridică , sediu
I.2. Capital social
I.3. Obiect de activitate
I.4. Structura organizatorică
Capitolul II: Prezentarea teoretică a proiecului
II.1. Conținutul și structura creanțelor comerciale
II.2. Sistemul de conturi utilizat pentru evidența creanțelor comerciale
Capitolul III: Prezentarea practică a proiectului
Concluzii şi propuneri
Bibliografie
ARGUMENT

Lucrarea intitulată CONTABILITATEA CREANŢELOR


COMERCIALE serveşte examenului pentru obţinerea certificatului
de competenţe profesionale nivel III, calificarea TEHNICIAN ÎN ACTIVITAŢI
ECONOMIC.
Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor scop in care se ocupă cu
„măsurarea, evaluarea, cunoașterea,gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor
proprii precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice” ;
„trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea publicarea și
păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară și fluxurile de trezorărie atât pentru
cerințele interne ale societății cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii
financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori”. (Legea contabilității
nr.82/1991)
Principalul motiv pentru care am ales această temă este faptul că acest capitol
al contabilitaţii este foarte important în contabilitatea financiar – contabilă a tuturor
entităților şi astfel tratarea acestui proiect îmi permite să dovedesc că absolvenţii unui liceu
de profil au o bună pregătire de specialitate.
Dobândirea competenţelor din Standardul de pregătire
profesională şi însuşirea conţinuturilor corespunzătoare acestora,
permit absolvenţilor continuarea studiilor în învătământul superior sau încadrarea
pe piaţa muncii pe un post corespunzător.
CREANȚELE sunt drepturi pe care întreprinderea le are asupra altor persoane fizice
sau juridice pentru bunuri livrate pe credit (clienți) pentru sume de bani sau alte valori
avansate care urmează a fi încasate ulterior (debitori).
În procesul de desfacere întreprinderile intră în relaţii cu clienţii (beneficiarii),
trebuind să fie reflectate creanţele faţă de aceştia.Procesul de repartiţie şi altele, determină o
serie de raporturi economico-juridice de drepturi de creanţă ale întreprinderii faţă de
personalul propriu, faţă de stat şi alte instituţii publice, faţă de instituţii sociale, faţă de
grupuri şi asociaţii sau acţionari.
Reflectarea creanţelor este necesară întrucât încasarea drepturilor de creanţă, se
realizează, în principiu, în cea mai mare parte, prin intermediul unităţilor bancare,
ulterior desfăşurării operaţiilor economice de repartiţie.
Lucrarea a fost elaborată pe perioada şcolara 2019 – 2020 sub
coordonarea ştiinţifică a doamnei profesoare Serban Bianca, folosind cunoştinţele dobândite
la disciplinele economice
(Contabilitate,Maketingul afacerilor,Economia întreprinderii,Economie aplicată,Mediul con
curential al afacerilor,Finanţarea afacerii,Realizarea situaţiilor financiare şi calculaţia costuri
lor, Finanţe şi fiscalitate, Negocierea afacerilor etc.)
Pentru realizarea lucrării am consultat o vastă bibliografie care a constat în
manuale şi cărţi de specialitate.
Capitolul 1. Prezentarea generală a firmei –
S.C. AFRODITA EXIM S.R.L

1. Denumire, formă juridică, sediu

S.C. AFRODITA EXIM S.R.L. are sediul în comuna Pericei, judeţul Sălaj, nr. 465/C.
Subscrisa SC AFRODITA EXIM SRL
, persoana juridica de nationalitate romana ,a hotarat infiintarea unei societati comerciale cu sedi
ul in Romania. Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.
Societatea SC AFRODITA EXIM SRL a luat fiinta in data de
26.08.1993. Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J31/320/05.04.1993.
CODUL UNIC de inregistrare este 4565601.
Are un personal calificat și experimentat,
care urmărește oferirea unor servicii de calitate, mereu pe placul clientului.

2. Capital social
Capitalul social este de 400 lei, compus din 40 de parti sociale egale,
in valoare nominala de 10 lei fiecare distribuite astfel :
 16 parti sociale administratorului, 14 parti sociale asociatului 1
 si 10 parti sociale asociatului 2.

3. Obiect de activitate

Principalul obiect de activitate al societăţii este “Baruri si alte activitati de servire a bautu
rilor”. Alte doua obiecte de activitate secundare sunt : “Intretinerea si repararea autovehiculelor” ,
“Fabricarea produselor din beton pentru constructii”.

4. Structura organizatorică
Firma SC AFRODITA EXIM SRL dispune de un numar de
8 angajati distribuiti pe cele 3 obiecte de activitate din care 6 muncitori (cate
2 pentru fiecare punct de lucru ) si 1 director.Societatea este condusă de către dr.
Ardelean Vasile-Dan.
Capitolul 2. Prezentarea teoretică a proiecului

2.1 Conținutul și structura creanțelor comerciale

Creanţele sunt elemente ale activului patrimonial, constituind mijloace economice sub
forma activelor circulante în decontare (sunt sume de încasat pe termen scurt, în timp ce creanţel
e imobilizate se încasează pe termen mediu şi lung).
Creanţele reprezintă drepturi cuvenite unui titular de patrimoniu sub
forma unui echivalent valoric pentru valorile economice avansate temporar altor persoane fizice
sau juridice. Acest echivalent ce urmează să-l primească poate reprezenta o sumă de bani,
o lucrare sau un serviciu.
Ansamblul relaţiilor unei unităţi patrimoniale, cu terţii ca persoane fizice sau juridice,
generate
de operaţiile privind valorile economice avansate temporar pentru pentru care urmează să primea
scă echivalentul valoric sau contra prestaţie, constituie debitorii unităţii patrimoniale respective.
Creanţele se reflectă în contabilitate prin conturile din clasa 4 a Planului General
de Conturi, care cuprinde:
- conturile de creanţe care funcţionează după regula de activ, încep să funcţioneze prin a
se debita, se debitează cu existentul iniţial şi cu creşterile de
active (la înregistrarea creanţelor faţă de terţi),
se creditează cu diminuările de activ (la diminuarea sau încasarea creanţelor de
la terţi), iar soldul final debitor reflectă creanţele neîncasate încă.
Creanța este definită ca fiind o resursă controlată de întreprindere, ca rezultat al unor
evenimente anterioare, din care sunt așteptate beneficii ulterioare pentru întreprindere. Creanțele
sunt valori economice avansate temporar de către titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau
juridice și pentru care urmează să primească un echivalent valoric. Se mai numesc și „valori în
curs de decontare” sau „valori în curs de justificare”.
După natura lor, creanțele comerciale pot fi structurate pe clienți și efecte comerciale de primit.
Clienții reprezintă creanțele comerciale rezultate din evenimente anterioare și de la care
sunt așteptate beneficii ulterioare pentru întreprindere. Ele rezultă din vânzări de bunuri (produse
finite, mărfuri, servicii, lucrări, etc.) în urma cărora urmează să se primească un echivalent
valoric. Creanța-clienți se contabilizează în intervalul de timp de la instituirea creanței până la
stingerea ei. Vânzarea nu coincide cu încasarea care se face ulterior.
Efectele comerciale sunt titluri de valuare negociabile pe termen scurt sau imediat, care
atestă creanțe în cadrul relațiilor cu furnizorii și clienții. Se numesc: polițe, cambii, bilete de
ordin, instrumente de plată și de credit, etc. Fiind negociabile ele pot fi: cedate, vândute sau
transmise. Efectele comerciale de primit presupun existența unor raporturi juridice anterioare, ele
sunt asimilate clienților. Între instrumentele de decontare specifice operațiilor de trezorărie,
efectele comerciale intervin tot mai puternic, urmare a faptului că „hârtiile” de valoare facilitează
vânzările „pe credit” ca și orice gen de furnituri și prestații, element foarte important în procesul
lipsei de capital și implicit al preocupărilor de formare a lui.
Cambia este un titlu de credit în temeiul căruia o persoană (emitentul) se obligă să
plătească necondiționat sau dispune să se plătească astfel de către altă persoană, la data și locul
indicate în înscris, aceluia pe care cambia îl desemnează. Cambia este de două feluri: bilet la
ordin și trata (polița):
-biletul la ordin este cambia eliberată de un debitor în favoarea unui creditor, prin care se
obligă să plătească necondiționat acestuia, într-un loc și la o anumită dată, o sumă de bani
-Trata (polița) este tot o cambie, prin care o persoană (fizică sau juridică) în calitate de
creditor, dispune unui debitor al său să plătească o sumă de bani precizată unei alte persoane, la
data și locul stabilit.
Titlul de valoare este înscris, imprimat, semnat, transmisibil și negociabil, care face
obiectul tranzacțiilor financiare și a cărui proprietate conferă dreptul de asociere, de creanță dar
și valoare de plată.
Warantul este o „recipistă” eliberată celui care depune mărfuri (bunuri) spre păstrare unui
magazin (agent) general, constituind titlu de proprietate asupra bunurilor, folosit de hârtie de
valoare transmisibilă și negociabilă (dar și gaj pentru credite).
Creanțele în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la
data efectuării operațiunilor și comunicat de BNR, cât și în valută. Documente specifice:
Operațiile privind clienții se consemnează în următoarele documente: Factură fiscală, Chitanță
fiscală, Notă de recepție, Ordin de plată, Bilet la ordin, Cambie, Cec, Extras de cont, Jurnal
pentru cumpărături, Jurnal pentru vânzări, etc.

2.2 Sistemul de conturi utilizat pentru evidența creanțelor comerciale

Conturile utilizate pentru contabilitatea creanțelor comerciale sunt : contul 4111 „Clienți” și
contul 413 „Efecte de primit de la clienți”.
Contul 411 “Clienți” face parte din grupa 41 “Clienţi şi conturi asimilate” şi este un cont de
active.
Subconturile aferente sunt:
1. 4111 “Clienţi” 
2. 4118 “Clienţi incerţi sau în litigiu”
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creanțelor și decontărilor în relațiile cu clienții interni și
externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, servicii prestate, pe bază
de facturi, cu excepția entităților afiliate și a entităților legate prin interese de participare, inclusiv
a clienților incerți, rău-platnici, dubioși sau aflați în litigiu.
În debitul contului 411 “Clienți” se înregistrează:
 valoarea la preț de vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate și
serviciilor prestate, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);
 valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidențiate anterior în contul “Clienți –
facturi de întocmit” (418);
 creanța reprezentând ratele aferente leasingului financiar (267);
 dobânda cuvenită locatorului pentru ratele de leasing financiar (766);
 venituri înregistrate în avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exercițiilor
financiare următoare (472);
 valoarea avansurilor facturate clienților (419, 4427);
 valoarea creanțelor reactivate (754);
 valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienților (419);
 valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de terți (758);
 diferențele favorabile de curs valutar, aferente creanțelor în valută, înregistrate la finele
lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765);
 diferențele favorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în
funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului
financiar (768);
 rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor
financiare anterioare (117).
În creditul contului 411 “Clienți” se înregistrează:
 sumele încasate de la clienți (512, 531);
 decontarea avansurilor încasate de la clienți (419);
 valoarea garanțiilor reținute de terți (267);
 valoarea cecurilor și efectelor comerciale acceptate (511, 413);
 valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (709);
 valoarea sconturilor acordate clienților (667);
 sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidență a clienților incerți sau în litigiu
(654);
 creanțe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
 valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienți (419);
 diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor în valută, înregistrate la
decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea
exercițiului financiar (665);
 diferențele nefavorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în
funcție de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la
finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668)
Contul 418 “Clienți – facturi de întocmit” face parte din grupa 41 “Clienţi şi conturi
asimilate” şi este un cont de activ.
Cu ajutorul acestui cont se evidențiază livrările de bunuri sau prestările de servicii, inclusiv taxa
pe valoarea adăugată, pentru care nu s-au întocmit facturi.
În debitul contului 418 “Clienți – facturi de întocmit” se înregistrează:
 valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienți, pentru care nu s-au
întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, precum și a altor creanțe față de
aceștia (701 la 708, 4428, 758);
 diferențele favorabile de curs valutar, aferente creanțelor în valută înregistrate la finele
lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765);
 diferențele favorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în
funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului
financiar (768).
În creditul contului 418 “Clienți – facturi de întocmit” se înregistrează:
 valoarea facturilor întocmite (411);
 diferențele nefavorabile de curs valutar aferente clienților – facturi de întocmit,
înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului
financiar (665);
 diferențele nefavorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în
funcție de cursul unei valute, înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la
închiderea exercițiului financiar (668)
Contul 419 “Clienți – creditori” face parte din grupa 41 “Clienţi şi conturi asimilate” şi este un
cont de pasiv.
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența clienților – creditori, reprezentând avansurile încasate de
la clienți.
În creditul contului 419 “Clienți – creditori” se înregistrează:
 sumele facturate clienților reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau prestări de
servicii (411);
 valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienților (411);
 diferențele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută primite de la clienți,
înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
 diferențele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în
funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului
financiar (668).
În debitul contului 419 “Clienți – creditori” se înregistrează:
 decontarea avansurilor încasate de la clienți (411);
 valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienți (411);
 valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienți (708);
 diferențele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precumși cele
aferente datoriilor în valută către clienți, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea
exercițiului financiar (765);
 diferențele favorabile, aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în
funcție de cursul unei valute, înregistrate cu ocazia decontării sau la finele lunii, respectiv la
închiderea exercițiului financiar (768).
Contul 413 “Efecte de primit de la clienți” face parte din grupa 41 “Clienţi şi conturi
asimilate” şi este un cont de activ.
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creanțelor de încasat, pe bază de efecte comerciale.
În debitul contului 413 “Efecte de primit” se înregistrează:
 sumele datorate de clienți reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate (411);
 diferențele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale de încasat,
înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765).
În creditul contului 413 “Efecte de primit” se înregistrează:
 efecte comerciale primite de la clienți (511);
 sumele încasate de la clienți prin conturile curente (512);
 diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor datorate de clienții externi a
căror decontare se face pe bază de efecte comerciale, înregistrate la primirea efectelor
comerciale sau cu ocazia evaluării creanțelor la finele lunii, respectiv la închiderea
exercițiului financiar (665).

S-ar putea să vă placă și