Sunteți pe pagina 1din 10

-l

E.B.wltlTE

PM
[,HAN',LOTTEI
Traducere din englez6
de Florin Bican

aRTnuR

/
Cuprins

CAPITOLUL I inaintedemiculdejun ...... 5

CAPITOLUL II Wilbur ....... 11


CAPITOLUi III Evadarea ..... t5
CAPITOLUL IV Singuritate ...25
CAPITOLULV Charlotte .....33
CAPITOLUL VI Ziledevar5.. .......43
CAPITOLUL VII Veqtiproaste..... ...49
CAPITOLULVIII Odisculieinfamilie ....... 53
CAPITOLUL IX Wilbur se laudi .. . . . 57
CAPITOLUL X Oexplozie. ...69
CAPITOLULXI Unmiracol ...79
CAPITOLULXII O qedinfi .. .: . . .... 87
CAPITOLUL XIII Treaba meige ca pe roate . . . 93

CAPITOLULXIV DomnuldoctorDorian. ... 105


CAPITOLUL XV Greierii . .. .. 113

CAPITOLUL XVI Laiarmaroc .......119


CAPITOLUL XVII JupAnu ...... 131
CAPITOLUL XVIII Ricoareaserii . .... 139
CAPITOLUL XIX Coconulcuoui ...145
CAPITOLUL XX Clipaceamare. ...155
CAPITOLUL XXI Ultimazi... .....163
CAPITOLUL XXII Oadierecaldi. ...173
CAPITOLUL 1

inainte de micul dejun

Unde se duce tata cu barda? o intrebi Fern pe


-
mama ei, in timp ce puneau impreunl masa pentru
micul dejun.
porcilor, ii rispunse doamna
- PAni afari, la cocina
Arable. A fitat scroafa peste noapte.

- Da'tot nuvid ce nevoie are de bardi, continui


Fern, care nu avea decAt opt ani.

- Pei, zise mama, unpurcelug s-a niscut beteag. E


slabinog ;i mult mai mic decAt ceilalli. N-o si se-aleagi
nimic de el. Tata se duce si-i facl de petrecanie.

- S5-i facdde petrecanie? izbucni Fern. Adici s5-l


omoare? Doar pentru c5-i mai mic decAt ceilalli?
DoamnaArable puse pe masl o cani cu smAntAnS.

- Nu !ipa, Fern. Tata are dreptate. Probabil pur-


celuqul ista o si moari oricum.
Fern didu la o parte un scaun care-i stitea-n drum
5i o zbughi afar5. Iarba era udi, iar pimAntul mirosea
a primivari. PAni si-l prindi din urmi pe tatdl ei,
Fern avea pantofii leoarc5.
l

is
I
Te rog eu, nu-l omori, suspini fetila. Nu e drept.
-Domnul Arable se opri din drum.
Fern, ii spuse el cu blAndefe, va trebui si invefi
-
si te stipAne;ti.
SA mi stlpAnesc? lipi Fern. Aici evorba deviafi
-
de moarte gi tu-mi spui si mi stdpdnesc.
;i
Lacrimile incepuri s5-i curgi pe obraji. Apuci de
coada birzii cu amAndoul mAinile si incerci sI i-o
smulgi tatilui siu.
Fern, ii spuse domnul Arable. $tiu mai bine
-
ca tine cum se cresc purceii. Un purcel beteag o si
ne-aduci numai necazuri. Hai, gterge-o de-aici.
Da' nu-i cinstit, continui Fern si strige. Doar
-
nu-i vina purcelugului ci s-a niscut mai mic. Ce, daci
eu m-ag fi niscut mai mici, m-ai fi omorAt gi pe mine?
DomnulArable zAmbi.
Cum si fac una ca asta? rispunse el, uitAndu-se
-
cu dragoste la fetila lui. Daraici e cu totul alti treabS.
O feti!5 e una, un purcelu; sliblnog - alta.
Eu nu vid nicio deosebire, insisti Fern, firl
-
s5-gi ia mAinile de pe bardi. Asta-i cea mai mare
nedreptate de care-am auzit in viafa mea.
Pe chipul lui John Arable se strecuri o expresie
stranie. P5rea c5;i el e gata si izbucneasci in plAns.
Atunci, bine, spuse el. intoarce-te-n casl ;i-o,
-
s5-1i aduc am5rAtul Sla de purcel. O si te las s5-l cre;ti

.1
oi
\

cu biberonul, ca pe-un copilag. Ca si vezi singuri cAt


e de greu si cregti un porc.
CAnd domnul Arable reveni in casi peste o jumi-
tate de or5, ducea sub brag o cutie de carton. Fern era
in camera ei, si-gi schimbe pantofii. Masa din bucitS-
rie era intinsi pentru micul dejun si mirosea a cafea,
gunci prijit5, a tencuiali umedi gi a fum de la soba
pe lemne.
Pune-o pe scaun!spuse doamnaArable.
-Domnul Arable agezl cutia pe locul lui Fern. Apoi
se duse la chiuvetS, se spili pe mAini si se ;terse cu
prosopul.
Fern cobora scirile agale. Avea ochii rogii de plAns.
CAnd se apropia de locul ei, vizu cutia clStinAndu-se
gi auzi un rAcAit diniuntru. igi privi intrebltor tatil.
Ridici apoi capacul. Din cutie o privea purcelugul
nou-niscut. Era alb. Lumina diminetii i se filtra roz
prin urechi.
E al t5u, spuse domnul Arable. A scipat de o
-
moarte timpurie. $i sI mi ierte Domnul pentru pros-
tia pe care am ficut-o.
Fern nu-gi mai putea lua ochii de la purcelul piper-
nicit.
Q gopti ea. Uita;i-vd numai la el! E absolut perfect.
-inchise cu griji cutia. Mai intAi igi siruti tatil, apoi
se duse s5-qi sirute mama. Deschise din nou cutia,

l-
lt
,/
scoase purcelugul gi iqi lipi obrazul de el. Chiar atunci
intri in bucitirie fratele ei, Avery. Biielelul avea zece
ani. Era inarmat pAnS-n din1i. intr-o mAni ducea o
pu;ci cu aer comprimat, in cealalti avea un pumnal
de lemn.
Ce-i ila? se interesi el. Ce are Fern acolo?
-
Are un musafir la micul dejun, ii spuse doamna
-
Arable. Spali-te pe mAini gi pe fag, Avery!

- DA si v5d, spuse Avery, l5sAnd pugca. SIri-


jos
cia aia-i porc la tine? Frumos exemplar, n-am ce zice.
ParcS-i un gobolan alb.
gi treci la masi, Avery, ii spuse mama.
- Spali-te
intr-o juma'de ori trece autobuzul qcolii.
- imi dai gi mie un porc, tatS? intrebiAvery.
- Nu! Nu dau porci decAt cui se treze$te devreme,
il anungi domnulArable. Fern s-a sculat cu noaptea-n
cdp, strlduindu-se si alunge nedreptatea din lume.
Drept recompensS, s-a ales cu un purcelus. E micuf,
nu zic, dar e totugi un porc. Asta ne aratl ce se poate
intAmpla dacd cineva se treze$te la timp. La masS!
Dar Fern nu putea mAnca inainte ca purcelu;ul ei
si sugi un pic de lapte. DoamnaArable gisi un bibe-
ron gi o tetini de cauciuc. Umplu biberonul cu lapte
cald, ii fixi tetina la guri gi i-l intinse lui Fern.
De-i micul dejun, spuse ea.
-
n i

I
\

in clipa urmitoare, Fern se agezi pe dugumea


intr-un coll al bucitiriei cu bebelugul pe genunchi
;i-l invifa cum si bea din biberon. Purcelul, cAt era el
de mic, avea poftd de mAncare gi nu i-a trebuit mult
si prindi migcarea.
Din gosea se auzi claxonul autobuzului gcolii.
Fugili! ii indemni doamna Arable, luAnd purce-
-
lul din bragele lui Fern gi punAndu-i o gogoagi in mAni.
Avery i;i inEfici pu;ca, pescuind din fugi inci o
gogoagS.
Iegiri in drum alergAnd gi se urcari in autobuz.
Fern nici nu-i biga in seami pe ceilalli copii. Se uita
doar pe fereastri, gAndindu-se cAt de frumoasi e viafa
gi ce norocoasi era ea si poarte singuri de griji unui
purceluq. PAni si ajungi la gcoali, Fern deja gisise un
nume pentru noul ei tovari; - alesese cel mai frumos
nume care-i venise in minte.

-inciil cheami
Wilbur, qopti ea, ca pentru sine.
se mai gAndea la purcel cAnd invilitoarea o
intrebS:
Fern, care e capitala statului Pennsylvania?
- Wilbur, rdspunse Fern, ca prinvis.
-
Toati clasa incepu si chicoteascS. Fern se ficu
rosie ca sfecla.

l/:(l
\

CAPITOLUL II

Wilbur

Fern finea la Wilbur ca la ochii din cap. ii era drag


s5-l mAngAie, si-i dea de mAncare, s5-l duci la cul-
care. in fiecare dimineafi, de cum se trezea, ii incll-
zea laptele, iipunea bavelica gi ii linea biberonul si
sug5. DupS-amiaza, cAnd autobuzul qcolii oprea in
faqa casei, fetila cobora dintr-un salt gi didea fuga in
bucitlrie, si-i pregiteascipurcelului un nou biberon.
il mai hrlnea o dati la cinS;i apoi, incl o dat5, inainte
de culcare. Doamna Arable ii didea gi ea un biberon
la prAnz, in fiecare zi cAt Fern era la gcoali. Lui Wilbur
ii plScea gtozav laptele gi tare se mai bucuravizAnd-o
pe Fern cum ii incilzegte un nou biberon. Didea si
se ridice pe picioru;ele dinapoi gi se uita la ea cu ochi
plini de iubire.
in primele zile, Wilbur a avut voie si locuiasci
IAngi soba din bucitirie, in cutia lui. Apoi, cAnd
doamna Arable a inceput si se plAng5, l-au mutat
intr-o cutie mai mare, in magazia de lemne. CAnd a
implinit doul slptimAni, I-au mutat afari. infloreau

t,,
merii qi zilele se ficeau tot mai calde. Sub un mir,
domnul Arable a ficut un larc numai pentru Wilbur gi
a pus acolo un cote! mare, de lemn, in care a agternut
un strat gros de paie. in peretele cotelului a tiiat o des-
chizituri prin care Wilbur putea intra ;i iegi in voie.
s5-i fie-frig noaptea? a intrebat Fern.
- N-o i-a spus tatil ei. Urmlregte-l gi vezi ce face.
-Cu Nu,
un biberon de lapte la ea, Fern intri in larc ;i se
agezl la ridicina mSrului. Wilbur didu fuga la fetigi,
iar ea ii linu biberonul in timp ce sugea. CAnd terminl
gi ultima picituri de lapte, purcelul grohii mulgumit
Ei intri in cotef clitinAndu-se somnoros pe picioruqe.
Fern trase cu ochiul in cote!. Wilbur slpa cu rAtul in
stratul de paie. CurAnd, ficuse deja un tunel. Se tAri in
el gi displru cu totul dinvedere, acoperit de paie. Fern
nu-gi mai incipeainpiele de bucurie. I se luase o piatri
de pe inimivizAnd ci bebelugul ei doarme la cildurS.
in fiecare dimineafi, dupi micul dejun, Wilbur o
insotea pe Fern pAnI in drum ;i agtepta cu ea pAni
la venirea autobuzului. La plecare, Fern ii flcea cu
mAna, iar el rimAnea uitAndu-se dupi autobuz pAni
cAnd dispirea dupl prima cotituri. CAti vreme Fern
era la qcoal5, Wilbur rimAnea inchis in 1arc. Dar
dup5-amiaza, de indati ce ajungea acasi, feti;a il
scotea de acolo, iar el o urma peste tot. Daci intra in
casi, venea gi Wilbur. Daci urca la etaj, Wilbur agtepta

,rl