Sunteți pe pagina 1din 8

TRANSPORTUL MEMBRANAR

CURS 4 Tipuri de transport:


Transportul membranar. • După natura substanţelor transportate
Semnalizarea celulară – transport de ioni şi molecule mici,
– transport de macromolecule (prin vezicule).
TRANSPORTORI RECEPTORI • După consumul de energie:
SPAŢIUL
EXTRACELULAR – transportul pasiv (fără consum de energie) şi
– transportul activ (cu consum de energie).
CITOSOL
• După locul din membrană pe unde trec substanţele:
– transport prin stratul dublu lipidic (difuziune simplă)
– transport mediat de proteine de transport (difuziune
1
facilitată) 3

REZUMAT TRANSPORTUL MOLECULELOR MICI:


pasiv şi activ
FUNCŢIILE MEMBRANEI CELULARE (continuare)
• TIPURI DE TRANSPORT • transportul pasiv → în sensul gradientului apare
spontan fie prin *difuziune simplă (pasivă) prin
− TRANSPORTUL IONILOR ŞI MOLECULELOR
dublul strat lipidic fie prin *difuziune facilitată
MICI
prin proteine canal sau cărăuşi.
− TRANSPORTUL PRIN VEZICULE
• SEMNALIZAREA CELULARĂ
• transportul activ necesită consum de energie
– RECEPTORII MEMBRANARI *direct prin hidroliza ATP sau * indirect prin
– RECEPTORII INTRACELULARI utilizarea unui gradient ionic şi este totdeauna
mediat cărăuşi care pompează substanţele
2 împotriva gradientului electrochimic. 4

Curs nr.4 1
Difuziunea simplă
Permeabilitatea relativă a dublului strat lipidic la diferite
molecule
• Orice moleculă va difuza printr-un
bistrat lipidic fără proteine în sensul
gradientului său electrochimic.
• Rata de difuziune depinde de:
– mărimea moleculei,
– solubilitatea relativă în lipide (în
principal).
→ cu cât molecula este mai mică şi mai
solubilă în lipide (hidrofobă sau nepolară) cu
Tipuri de transport al ionilor şi molecule mici 5
atât mai rapid va difuza prin dublul strat
7
lipidic

Mecanisme de transport al ionilor şi Difuziunea facilitată


moleculelor mici prin membrane • Toate proteinele canal şi numeroşi transportori specifici
permit moleculelor să treacă prin membrană numai pasiv –
în sensul gradientului (“la vale"):

• Un transportor specific (cărăuş) alternează între două


conformaţii → situsul de legare a moleculei este disponibil
întâi de o parte, apoi de cealată parte a membranei.
• O proteină canal formează un por hidrofil prin dublul strat
lipidic prin care pot difuza molecule specifice.
6 8

Curs nr.4 2
A) dependente B) comandate
• Proteinele canal pot fi: de voltaj de ligand

ÎNCHISE
Transportul activ prin pompe (ATP-aze)
– deschise permanent
(aquaporinele) • Pompa de Na+/K+ (antiporter)
– deschise tranzitoriu „canale
cu poartă” (canalele ionice)
• comandate de ligand sau
DESCHISE
• dependente de voltaj
→ transport rapid
• Transportorii specifici – • Osmoza → difuziunea apei
molecule mici (glucoză, prin membrana celulară din
aminoacizi) regiunea cu concentraţie • Acest transportor pompează activ Na+ din şi K+ în celulă
• uniporteri mică în solviţi (hipotonă), împotriva gradientului electrochimic. Pentru fiecare
moleculă de ATP hidrolizată, 3 Na+ sunt pompaţi afară
• simporteri sau antiporteri în regiunea cu o
concentraţie în solviţi mai şi 2 K+ sunt pompaţi înăuntrul celulei.
→ transport lent 9 11

mare (hipertonă).

• Pompa de Na+/K+ - roluri:


Transportul activ – menţine potenţialul de membrană → faţa
• Proteinele transportoare transferă activ anumite substanţe citoplasmatică încărcată negativ şi cea externă pozitiv
prin membrană împotriva gradientului (“la deal“) → – întreţine transportul activ al aminoacizilor şi
pompe. glucidelor, (gradient de Na+)
• Activitatea de pompare a transportorului este cuplată cu – menţine presiunea osmotică intracelulară
o sursă de energie metabolică: • Pompele de Ca2+ - roluri:
– hidroliza ATP-ului → transport activ direct – menţin diferenţa de concentraţie faţă de exteriorul
– gradient ionic → transport activ indirect (cotransport) celulei, unde calciul este de 103× mai concentrat
• Transportul: – depozit de ioni de Ca2+ intracelular (reticulul
– prin cărăuşi (transportori specifici) → activ sau pasiv endoplasmic, mitocondrii)
– prin proteine canal → totdeauna pasiv • Pompele de H+ - menţin gradientul protonilor
10 (mitocondrii, lizozomi) 12

Curs nr.4 3
Cotransportul (transport activ indirect)
• Transportorul Na+ – glucoză (simporter) – foloseşte
energia din transportul Na+ în sensul gradientului

• legarea Na+ şi glucozei exocitoza endocitoza


• Na+ şi glucoza intră în celulă (tranziţie A → B)
• gradientul de Na+ este refăcut de pompa Na+/K+
13 15

TRANSPORTUL PRIN VEZICULE


• Transportul prin vezicule care se realizează prin:
EXOCITOZA
– exocitoză • Transportul veziculelor destinate pentru
– endocitoză membrana celulară → de la aparatul Golgi ghidat
totdeauna procese active! de citoschelet
• EXOCITOZA reprezintă eliminarea în afara • Lipidele şi proteinele din membrana veziculei →
celulei a materialului inclus în vezicule. componente noi pentru membrana celulară
• ENDOCITOZA este transportul de materiale de la • Proteinele solubile din vezicule → secretate în
exterior spre interiorul celulei. După natura spaţiul extracelular
substanţelor ce pătrund în celulă, endocitoza este • Procesul de fuziune a veziculelor cu plasmalema =
de două feluri: EXOCITOZĂ
• fagocitoza (substanţe solide), şi
14 16
• pinocitoza (fluide)

Curs nr.4 4
Pinocitoza
• Secreţia (exocitoza) proteinelor → de două tipuri: • Toate celulele eucariote ingeră continuu
fluid extracelular → mici vezicule
– constitutivă (endozomi).
– reglată • Etape:
• Secreţia constitutivă – în toate celulele eucariote – Pinocitoza debutează în depresiuni
• Secreţia reglată – anumite proteine sunt acoperite de clatrină
concentrate in vezicule/granule secretorii → – Acestea invaginează şi formează
eliminate numai în urma unui semnal vezicule.
extracelular; ex. secreţia de insulină stimulată de – Fluidul extracelular este înglobat şi
creşterea concentraţiei de glucoză postprandial internalizat – endocitoza de fază fluidă.
• Introducerea substanţelor în concentraţii
mai mari decât în lichidul extracelular –
17
endocitoză mediată de receptori; ex. 19
colesterol

Fagocitoza
SEMNALIZAREA CELULARĂ
• Fagocitoza → efectuată de celule
specializate numite fagocite
profesionale. • Celulele organismelor pluricelulare comunică prin
molecule mici numite molecule-semnal.
→ macrofage şi neutrofile
• Acestea sunt secretate de celulele care
• Roluri: semnalizează (reglatoare) în spaţiul extracelular,
– implicate în apărarea prin exocitoză.
împotriva infecţiilor. • Moleculele semnal (numite şi liganzi) se ataşează
– implicate în distrugerea de proteine specifice ale celulelor-ţintă, numite
celulelor îmbătrânite sau receptori
moarte.
18 20

Curs nr.4 5
Tipuri de semnalizare RECEPTORI DE SUPRAFAŢĂ

Receptorii
• A) Semnalizarea dependentă de contact necesită ca • Indiferent de natura
celulele sa fie în contact direct la nivelul membranelor. moleculei-semnal, acesta se
• B) Semnalizarea paracrină – semnale eliberate în cuplează pe
spaţiul intercelular (mediatori locali) ce acţionează pe RECEPTORII, celulei-
ţintă.
celulele din vecinătate.
• Exista două tipuri de RECEPTORI INTRACELULARI
• C) Semnalizarea sinaptică la nivelul neuronilor care receptori:
transmit semnale electrice prin axoni şi eliberează – Receptori de suprafaţă
neurotransmiţători la nivelul sinapsei cu celula–ţintă. pentru molecule
• D) Semnalizarea endocrină din celulele endocrine, hidrosolubile
care secretă hormoni în fluxul sangvin → distribuiţi la – Receptori intracelulari
distanţă. pentru molecule
C) şi D) căi de semnalizare la distanţă 21
nepolare (lipidice) 23

Tipuri de semnalizare Receptorii de suprafaţă (membranari)


• Acţionează ca transductori (traducători) ai semnalului –
declanşează în celulă o serie de evenimente soldate cu
apariţia răspunsului celular.
• Substanţele implicate pe calea semnalizării:
• Ligand (mesager primar)
• Receptor de suprafaţă
• Enzime de membrană (sau canale ionice)
• Mesageri secundari (amplificarea semnalului)
• Protein-kinaze – fosforilare → răspuns celular
• Tipuri de receptori de suprafaţă:
• legaţi de canale ionice
• legaţi de proteine G
22 24
• legaţi de enzime membranare

Curs nr.4 6
• AMPc îşi exercită efectele prin activarea
Receptori legaţi de proteinkinazei dependente de AMPc (PKA)
proteine G • PKA catalizează fosforilarea aminoacizilor serină sau
treonină în proteine-ţintă → activarea/inactivarea
• Reglează activitatea unei căilor metabolice
proteine membranare ţintă • Substatul PKA diferă de la un tip celular la altul →
care poate fi o enzimă sau efectele AMPc foarte variate în celule diferite
un canal ionic • Ex.: efectele acetilcolinei
• Interacţiunea receptor →
proteină ţintă este mediată
de o proteină trimerică cu
GTP legat (proteina G)

25 27

Receptorii intracelulari (nucleari)


Sisteme de mesageri secundari

• Pentru mulţi receptori proteina ţintă membranară este • Hormonii lipidici – ex. Hormonii steroizi pătrund
adenilat ciclaza în celulă direct prin membrane şi acţionează la
nivelul nucleului ca factori de transcriere
Ligand → receptor activat → proteină G activată →
adenilat ciclaza activată → sinteza de AMP ciclic • Substanţele implicate pe calea semnalizării:
• Mesagerii secundari sunt molecule mici intracelulare • Ligand (lipidic)
care mediază efectele moleculei semnal (ligand, • Receptor nuclear → complexul ligand-receptor
mesager primar) în celulă → amplificarea semnalului acţionează ca factor de transcriere
• Exemple: • Activarea transcrierii genelor
– AMP ciclic • Sinteza de ARN şi proteine → răspuns celular
– Inozitol-trifosfat, diacil-glicerol, ionii de Ca2+
26 28

Curs nr.4 7
RECAPITULARE:
Numiţi procese de transport prin vezicule
Transportul pasiv se realizează cu consum de energie
(Adevărat/Fals) R: exocitoza, endocitoza
R: Fals Transportul pasiv nu se face cu consum de energie Semalizarea endocrină se realizează prin mediatori locali.
Difuziunea facilitată se desfăşoară prin grosimea (Adevărat/Fals)
dublului strat lipidic. (Adevărat/Fals) R: Fals – semnalizarea paracrină
R: Fals are loc prin proteine transportoare Mesagerii secundari formează complexe cu receptorii de
suprafaţă. (Adevărat/Fals)
Prin dublul strat lipidic pot traversa ionii anorganici, deoarece au R: Fals Liganzii (mesageri primari) formează complexe
dimensiuni mici. (Adevărat/Fals) cu receptorii de suprafaţă
R: Fals – ionii sunt molecule intens hidrofile, nu pot trece prin
regiunea hidrofobă a membranei
Numiţi tipuri de semnalizare la distanţă
Numiţi tipuri de transport după natura substanţelor transportate. R: semnalizarea sinaptică şi semnalizarea endocrină
R: Transport de ioni şi molecule mici, transport de
29 31
macromolecule

Numiţi tipuri de transport pasiv


R: difuziunea simplă, difuziunea facilitată

Numiţi tipuri de proteine transportoare


R: proteine canal, transportori specifici (cărăuşi)

Proteinele care sunt implicate în transportul activ au


totdeauna activitate ATP-azică. (Adevărat/Fals)
R: Fals doar în transportul activ direct – prin pompe

Proteinele canal transportă totdeauna substanţele pasiv, în sensul


gradientului (Adevărat/Fals)
R: Adevărat
30

Curs nr.4 8