Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data:20.03.2018
Grupa: mare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Tema: „Scrisoare de la randunele”
Tipul: predare-învăţare
Forma de realizare: memorizare
Obiectiv fundamental: Dezvoltarea unei exprimări orale corecte fonetic, lexical
şi gramatical; dezvoltarea memoriei logice.
Obiective operaţionale:
a) cognitiv-informaţionale:
- să memoreze poezia logic, pe baza modelului educatoarei şi a unor
ilustraţii, reproducând-o corect respectând intonaţia;
- să-şi însuşească sensul cuvintelor şi expresiilor: „cocostarc”, „a muri de
frica” „a vasli” „zile senine”;
- să alcătuiască propoziţii cu cuvintele: „rândunele”, „acasa”, „drumet”,
„streaşină” ;
- să comunice (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce au învăţat.
b) psio-motorii:
- să mânuiască materialul pus la dispoziţie (plicuri, minge)
c) afective:
- să-şi exprime emoţiile şi sentimentele faţă de pasarile care se intorc acasa.
Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, povestirea,
demonstraţia, problematizarea, metoda R.A.I. Răspunde-Aruncă-
Interoghează (întrebări şi răspunsuri prin joc), brainstorming-ul.
b) Mijloace didactice: 3 imagini reprezentând fragmentele din poezie: un
cuib de rândunică, rândunica hrăneşte puii, rândunica învaţă puii să zboare;
plicuri conţinând următoarele cuvinte: „rândunică”, „cuibar”, „cioc”,
„streaşină”; minge; un copil îmbrăcat „rândunică”; panou; ecusoane cu
numere (1 - 4); buline.
c) Metode de evaluare: evaluare orală, chestionare orale, apreciere verbală.
d) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
Bibliografie:
*** Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (ediţia II),
Bucureşti, 2005
F.Mitu, Ş.Antonovici, Metodica activităţilor de educarea limbajului în
învăţământul preşcolar, Editura Humanitas, 2005.

1
Scenariul activităţii
Etapele Conţinut informaţional Strategia didactică
lecţiei
Metode şi Mijloace Evalua
Activitatea educatoarei Activităţile procedee didactice re
elevilor
I. Asigur condiţiile optime
Organizarea pentru desfăşurarea
activităţii activităţii: aerisirea sălii
de grupă, aranjarea
mobilierului în semicerc.
Activitatea de învăţare se
va desfăşura la colţul
Biblioteca.

II. Surpriza – sosirea Ascultă. Conversaţia un copil Orală


Captarea „rândunicii” care ţine în Răspund la îmbrăcat
atenţiei cioc o scrisoare adresată întrebări „rândunică”
copiilor din grupa
pregătitoare. … o barză
- Cine a venit la noi? ….sosirea
- Ce vesteşte primăverii
cocostarcul? … o scrisoare
- Ce are „barza
” noastră în cioc?
Vreti sa stiti de la cine ne
aduce scrisoare
cocostarcul?
III. Vom învăţa poezia Reţin titlul, Explicaţia Ilustraţie
Anunţarea „Scrisoare de la autorul.
temei şi a rândunele” de
obiectivelor

2
IV. 1. Familiarizarea cu
Dirijarea conţinutul poeziei:
învăţării Mă voi referi la aspecte Ascultă. Povestirea 3 ilustraţii
legate de anotimpul Participă la Explicaţia reprezentati
primăvara, la faptul că discuţii pe Conversaţia ve
primul vestitor al marginea
primăverii, dintre ilustraţiei
vieţuitoare, este barza.
Urmatoarele pasari care
vin dupa barza sunt
randuneleleEa pleacă
toamna în ţările calde şi
revine primăvara la
cuibul ei.
Le scrie copiilor o
scrisoare în care îi anunţă
că soseşte foarte curând,
doreşte să îşi repare
cuibul, să facă 5 – 6 ouă
pe care să le clocească şi
să iasă pui, pe care îi va
îngriji, hrăni şi apoi îi va
învăţa să zboare.
Explic cuvintele:
„cuibar”, „pui voinici”.
2. Recitarea model:
Recit poezia model de 2 Ascultă. Demonstraţia Imagini
ori clar, expresiv, însoţită Reţin
de mimică şi gesticulaţie
adecvată, trezind emoţii,
motivând copiii pentru
învăţarea ei.
3. Învăţarea poeziei:
Învăţarea poeziei se va Reproduc Exerciţiul Imagini Oral
face pe unităţi logice (3 versurile
fragmente). memorând
Fiecare unitate logică poezia corect,
(fragment) se reproduce respectând
după ce au fost recitate pauzele
fragmentele anterioare. logice, ritmul
- individual – urmăresc şi rima,
corectitudinea mimica şi
pronunţării, fidelitatea gesticulaţia.
reproducerii,
expresivitatea;
- în grupuri mici;
- colectivă – la încheierea
activităţii.
V. 1. Joc – „Continuă tu !” Copiii sunt Metoda R.A.I. Minge Oral
Realizarea Copilul care aruncă aşezaţi în (Răspunde –

3
feed-back-ului mingea trebuie să semicerc. Aruncă -
formuleze o întrebare din Formulează Interoghează)
cunoştinţele însuşite. întrebări
Copilului care o prinde (exemplu):
mingea răspunde la - Cine a trimis
întrebare, apoi o aruncă scrisoarea?
mai departe altui coleg, - La cine a
punând o nouă întrebare. trimis-o?
Copilul care nu ştie - De ce ?
răspunsul iese din joc, la - Când vine?
fel ca şi cel care este - Ce doreşte
descoperit că nu cunoaşte să facă?
răspunsul la propria - Ce face cu
întrebare. puii când sunt
mititei?
- Cum are
grijă de ei?
- Ce le dă de
mâncare?
- Ce face când
puii vor fi
mari?
- Ce îi roagă
pe copii?
- Ce spune
rândunica în
P.S.?

2. Alcătuim propoziţii Copii se Brainstorming Plicuri


Câte un reprezentant din împart în 4 conţinând
fiecare grupă alege un grupe după următoarele
plic în care se află un numărul pe cuvinte/ima
jeton reprezentând
care îl au pe gini:
cuvintele: „rândunică”, ecuson. „rândunică”,
„cuibar”, „cioc”,
Copiii din „cuibar”,
„streaşină”. fiecare grupă „cioc”,
Se numără câte propoziţiivor alcătui cât „streaşină”.
alcătuieşte fiecare grupă,
mai multe Panou,
aşezând buline la panou. propoziţii cu buline.
Se stabileşte grupa
cuvântul ales,
câştigătoare. fără ca să
repete aceeaşi
propoziţie.
VI. Aprecieri individuale şi Ascultă
Încheierea colective.
activităţii Se fac aprecieri asupra
modului în care au
răspuns copiii la
activitate şi cum au
învăţat poezia.

4
SCRISOARE
DE LA
RÂNDUNICĂ
de Elena Dragoş

Dragi copii, mi-e dor de voi,


În curând voi fi-napoi.
Cuibul vechi am să-l repar,
Ca să-mi fac din el cuibar.
Din 5 – 6 ouă mici,
O să iasă pui voinici,
Puii mamei rândunici.
Cât or fi ei mititei,

5
Grijă am să port de ei.
Să le pun în cioc mâncare
Rând pe rând la fiecare:
Gâze, muşte, viermişori
Când or creşte mărişori.
Am să-i învăţ să zboare,
Dimineaţa pe răcoare.
Eu vă spun de pe acum
Că mă pregătesc de drum
Şi în curând sosesc în zbor,
Duceţi vestea tuturor!