Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data: 22.V. 2008


Şcoala: Gr. Şc. Ind. „Unirea” Ştei
Clasa: IX B
Profesor: Igaş Victoria
Subiectul: Câmpuri semantice. Relaţii semantice
Tipul lecţiei: mixtă
Obiective operaţionale:
- să definească corect câmpul semantic, cuvintele polisemantice şi omonimele
- să identifice câmpul semantic şi omonimele dintr-un text dat
- să alcătuiască enunţuri cu diverse omonime şi cuvinte polisemantice
- să utilizeze adecvat achiziţiile lingvistice în receptarea diferitelor texte
- să argumenteze un punct de vedere
Metode: conversaţia, lucrul cu manualul, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, explicaţia,
problematizarea

Resurse: manualul, texte lingvistice, fişe de lucru, dicţionare


Bibliografie:

● Theodor Hristea, Sinteze de limba română, Bucureşti, 1984.


● Paul Magheru, Noţiuni de stil şi compoziţie, Bucureşti, Ed. Coresi, 1991.
● Zorela Creţa, Cristina Gherman, Mic dicţionar de omonime, paronime, sinonime, antonime,
Bucureşti, Ed. ALL, 1996.
● Ioan Derşidan, Metodica predării limbii şi literaturii române, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2003.
●Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Cluj-Napoca, Ed.
Dacia, 2002.
Desfăşurarea lecţiei
Evenimente Activităţi de învăţare Observaţii
instrucţionale Activitatea profesorului Activitatea elevilor
1.Moment Notarea absenţilor şi Elevii de serviciu prezintă
organizatoric organizarea clasei absenţii.
2. Verificarea Se verifică tema de casă şi Elevii citesc tema şi răspund
cunoştinţelor şi a cunoştinţele despre la întrebări.
temei de casă povestirea fantastică
„Lostriţa” de Vasile
Voiculescu.
3. Pregătirea şi Se cere elevilor să enumere Elevii răspund la întrebare
anunţarea câteva fiinţe fantastice. (inorogul, ielele, sirenele,
subiectului ştima,lostriţa, zmeii, balaurii,
a) Captarea atenţiei dragonii, căpcăunii...)
Se pune următoarea Elevii răspund la întrebare.
întrebare: Ce trăsătură
comună găsiţi la fiinţele
fantastice menţionate?
b) Prezentarea Se anunţă titlul noii lecţii şi Elevii notează în caiete.
noilor conţinuturi se scrie pe tablă.
Cu ajutorul elevilor, se dă
definiţia câmpului semantic,
se amintesc categoriile
semantice care se stabilesc
între cuvinte şi se rezolvă
oral exerciţiile 1, 2 de la
pagina 222, din manual. Elevii rezolvă cerinţele.
Pe urmă, se efectuează
exerciţiul III,de la pagina
222, respectiv 1de la 223. Elevii evidenţiază diferenţa
dintre cuvintele
monosemnatice şi cele
polisemantice.
Se scrie pe tablă enunţurile: Elevii notează în caiete şi
Azi am fost la bancă. sesizează înţelesul cuvintelor.
Azi am stat cuminte în
bancă.
Se dă definiţia omonimelor, Elevii răspund.(luni, vin, mai,
apoi se cere elevilor să dea unde, mare, vară, veste, mire,
exemple de alte omonime post,etc).
cunoscute.

Fixarea şi Se rezolvă exerciţiile de pe Elevii rezolvă individual


consolidarea fişele de lucru. exerciţiile.
cunoştinţelor
(evaluare
formativă)

5. Tema de casă Exerciţiile 2,3 de la pagina Elevii îşi notează tema.


223, din manual.

SCHEMA TABLEI

Semantica este ştiinţa care studiază sensul cuvintelor şi evoluţia lor.


Câmpul semantic cuprinde toate cuvintele înrudite care aparţin aceluiaşi domeniu.
Ex. Casă- clădire, locuinţă, imobil, cameră, odaie, construcţie, încăpere, reşedinţă, sediu, zidire...
Categoriile semantice sunt:

1.Sinonimele- cuvinte cu sens asemănător (actual- contemporan)


2.Antonimele- cuvinte cu sens opus ( altruism-egoism)
3.Paronimele- cuvinte cu sens diferit ( temporal-temporar)
4.Omonimele-cuvinte cu sens diferit (bancă)

În funcţie de înţeles, unele cuvinte sunt:


a) monosemantice (cu un singur sens);
b) polisemantice ( cu mai multe sensuri).

Obs. Sensurile unui cuvânt polisemantic sunt mai mult sau mai puţin apropiate, spre deosebire
de sensurile omonimelor care sunt total diferite.
FIŞĂ DE LUCRU

Se dă textul:
„Peste vârfuri trece lună,
Codru-şi bate frunza lin,
Dintre ramuri de arin
Melancolic cornul sună.” (Mihai Eminescu, Peste vârfuri)

Se cere:
a) Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii.
..........................................................................................................................................................
b) Construieşte enunţuri în care să evidenţiezi polisemantismul verbului „a bate”.
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
c) Transcrie din text un omonim.
.........................................................................................................................................................
d) Precizează sinonimul cuvântului „melancolic”.
.........................................................................................................................................................
Se dă textul:
“- Adio, pică frunza
Şi-i galbenă ca tine,-
Rămâi şi nu mai plânge,
Şi uită-mă pe mine.” (George Bacovia, Pastel)

Se cere:
a) Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al toamnei.
………………………………………………………………………………………………………
b) Construieşte enunţuri în care să evidenţiezi polisemantismul verbului “a rămâne”.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
c) Transcrie din text un omonim.
………………………………………………………………………………………………………
d) Precizează antonimul cuvântului “a uita”.
………………………………………………………………………………………………………