Sunteți pe pagina 1din 4
jucatiei, Culturii Ministry of Education, Culture and si Cercetarii al Republicii Moldova Research of the Republic of Moldova its Mari Adar Nationale, 1 200. MD, Chad | Adari Navona fea covangy 237620 fx (922) 252588 Editura ,Prut International” SRL ISFEP,.Tipografia Centrali™ .,Grupul Editorial LITERA™ AVN SRL Cartier* SRL, ~Epigrat? SRL Infocus SRL LYCEUM SRL »Cartdidact "SRL Poligeaf Design SRL 1S Editura Didactic’ Lumina” Editura Univers Educational” SRL Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiztii publice al Ministerului Educatiei, Culturii si Cereetirii vi 1552394536412 din 12.04.2019, privind duce la cunostingd rezultatele Licitafiei Publice nr. ocds-b3 dp -MD- achiziionarea manualelorscolare pentru Invafaméntl primar, gimnazial yi liceal, conform tabelului de mai jos: pee ET _ Ponderea Ponderea Total Punete | ((PuncteX | | Panete X Nedlo Ofertant 40)/100) Puncte | 60100) | —Giapul Editorial 100.00) 60.00 LITERA™ AVN 1_| SRL. 67.20 26.88 Calitatea< 70 2 LISEP .Siina® 76,80 5072] 8498] 5099 ‘ai Teditura .Prut 6787} 40.72 3__[ International” SRL | _98.00 38.00 | BR Lotul nr.2 Limba rus si literatura rus (maternd) elas 1 ISFEP,,Tipowrafia 700.00] 60.00 1 Centeala™ 49.78 19.90 Calitaea <70 2 _[1P Eaitura ARC 59.00 “23.60 889 [53:35 | Catitatea <70 Editura ,Univers a6as) 82.11 3_| Educayionat"? SRL 94.50 37.80 | al 89.91 Lotul ars3 Limba si literatura gighwea pentru clasat 1 [ose] __37.87| 100.00| 60.00 9787 Lotul nr. 4 Limba si literatura bulgar’_pentru clasa 1 1_[ iseP Stiinta” 96.33 38.53] 10000] 60.00 98.53 Lotul nr. 5 eratura uerainean pentru clasa | 1 [sep st 1.20[ 100.00] 6000 [ 91.20 ‘Lotul ne. 6 Limba gi literatura romana (rusi) pentru clasa 1 J 1 Cartier SRL 715: 31.10] 100.00] 60.00 91.10 2 IP Editura ,ARC™ 96.08. 38.43 89.38 53.63 B 92.06. Lotul nr, 7 Matematica pentru clasa ~ Gruul Editor 60.00 LITERA" AVN, 1 SRL 15.00. 6.00 | 100.00 Calitatea < 70 Eitura ,Prat a644 International’? SRL_ 99.60 39.84 77.40, 86.28 Lotul nr. 8 Limba yi literatura romana (materna) pentru clasa LL 1_| .Cartier* SRL 85.80, 34.32 | 100.00 60.00 2 94.32 iseP .Stiima"” 7820 31.28 | 82.67 [ 49.60 80.88 ~-Grupul Editorial 79a5| 47.61 LITERA” AVN 2_|sru 7420 2968 | 77.29 Lotul nr. 9 Limba si fiteratura rusi (materna) pentru clasa HL 1_[iseP Stina” 64.50 25.80 | 100.00[ 60.00 Calitatea = 70 Lotul nr. 10 Limba siliteratura romana (rusi) pentru elasa UL iS Eaitura 100.00 60.00 | Didactica 1_| lumina” 91.25 36.50 96.50 I nr. 11 Limba gi literatura gigiuzi pentru claya I 1_[iser 94.67 37.87] 100.00[ 60.00 97.87 | ~Lotul nr. 12 Limba si literatura bulgara pentru elasa UL 1_isep Stiinta" 98.00 39.20| 100.00| 60.00 99.20 Lotul nr. 13 Limba si literatura uerainean_pentru clasa I 1_[iser ..stiina"* 68.67 | 2747|_100.00[ 60.00 | Calitatea < 70 Lotul nf, 14 Matematica pentru clasa 1 ~Grupal Editorial] 100.00] 60.00 LITERA" AVN | | 1 | sri 1380| 632 | ___| calitatea< 70 Eitura ,Prat 7ast | #71 2 International” SRL 99.60 39.84 86.95 ~_Lotul nr. 15 Stiinge pentru clasa IL ~Grupul Editorial 100.00] 60.00 LITERA” AVN SRL. 80.80 é 92.32 2_[ iseP Stina” 75.60 124 | 90.89 | 5454 84.78 Editura ,Prut 3.75] 5025 3_| International” SRL 94.80 37.92 88.17 4_ | .Epigrat™ SRL 7.60 31.04 | 7808] 46.85 7189 Poligrat Design S982] 35.89 s_| srt ce 66.05 ru clasa HL 1_[tyceumset | 89.40 35.76. 60.00 95.76 > Tipografia 57.06 2_| Centralia” 68.20 27.28 iz Catittea<70 ‘Grupul Editorial 9523 | S594 LITERA” AVN, 3__| srt. | oF ES Be Sn. Cartdidact "SRL 74[ 3136 | 85.00 51,00 82.36 Lotul nr. 17 Edueatie muzicati elasa 1 iSEP Stiinja™ 97.67 39.07] 10000] 60.00 99.07 2 | .Bpigraf* SRL 80.00 32.00 | _ 86.86 52.12 84.12 oa Lotul nr. 18 Educatie pentru societate pentru clasele V-VI ISFEP,,Tipogratia 100.00) 60.00 |_1_| Centratar” 90.50 96.20 [2 | .cartier* SRL 80:50 a3 73.53 Lotul nr. 19 Educatie pentru s« iasele VII-VIIL ~ Grupul Editorial | 60.00 LITERA” AVN 1_| seu 15.5 30,30 | 100.00 90:30 ISFEP, Tipografia 3795 2_| Centrala"” 91.25 96.59 94.45 3_ | .Cartier* SRL $3.00 6653) 3992 | B12 Loful nr. 20 Edueafie pentru societate pentru clasele X-XL ‘»Grupul Editorial | i 60,00 LITERA” AVN | 1_| SRL 86.6 34.64 | 100.00 94.64 | 2 | iSEP Stiinta” 36.00 34.40 | 91.88 55.13 89.53. 3 [Infocus SRL. 92.60 3704| 79.70 47.82 84,86 Lotul nr. 21 Limba francezi, nivel ALI, ALL2, Al 1 [iP Editura ARC” 80.50 | 32.20| 100.00[ 60.00 | 92.20 [seaeas © Lotul ar. 22 Limba englezi, ninel ALI, A12. Al IP Editura ARC” ssso| __35.36| 100.00| 60.00 95.36 ‘Astfel, conform deciziei nr. 21006128 din 27.06.2019 al grupului de Iueru pentru achiziti publice al Ministerului Educatiei, Culturit si Cercetari, urmare a corespunderii cu toate cerinjele de calificare solicitate st dp|-MD=1552394536412 din acumulirii punctajului maxim, eistigatori ai Licitafiei Publice nr. o 12.04.2019 au fost desemnay Denumirea fotului ‘Operatorul economic Preful total i __desemnat efistigator fra TVA Lotul ars 1 Limba $i literatura roman (maternd), | Intreprinderea de Stat Editorial- | 1.988.750,00 ell, Poligrafied Stiinta aie Lotul ar.2 Limba rusi jiliteratura rusi (materna), | Editura ,Univers Educafional”” | 952.000,00 Ld SRL | Lotul nr.3 Limba $i literatura gigiuzi pentru clasa | Tnireprinderea de Stat Editorial- | 654,000,00 1 Poligrafica Stiinta imba si literatura bulgara pentru 262,00000 | Lotul nr. 4 clas Lotulnr.5 Limba si literatura ueraineand pentru | Inireprinderea de Stat Editorial- | 262,000.00 cll Poligrafica Stina iteratura romdnd (rusi) TP Editura ARC 292,000,00 | a pentru clasa | Editura.,PratInternajional™ | 1.248,000,00 SRL artier™ SRL '868.000,00 | Lotul nr. 6 Limba pentru clasa 1 Lotul nr. 7 Matemat Lotul ar. 8 pentru clasa I Lotul nr. 10 Limba si pentru clasa I eetul nr. 11 Limba siliteratura glgiwzi pentru Intreprinderea de Stat Editorial-”/ $36.000,00 lasa IL Poligrafica Stiinta tba si literatura romana (maternil) jeratura romang (rusi) Tiditura Didactica de Stat 7353.275,00 Lumina Total ars 12 Limba yi literatura bulgari pentru | Tairoprinderea de Stat Editorial | 265.200,00 flasa IL | Poligrafica Stina Lotul nr. 14 Matematica pentru clasa I ~~ | Eeditura ,,Prut International” 1.270.500,00 SRL Total nr. 15 Stiinfe pentru clasa IT 897.350,00 Lotul nr. 16 Edueafie moral spiritual pentru clasa| LYCEUM SRI #35.510,00 0 : | Lotul ar. 17 Edueatie muzicala clasa IT Tnireprinderea de Stat Fditorial- | 959.250,00 z Poligrafica Stina Lotut nr. 18 Educatie pentru societate pentru TS FEP "Tipografia Centrala” | 1.799.500,00 clasele V-VI i Lotul nr, 19 Educatie pentru societate pentru [TS FEP "Tipografia Centrale 1 1.799.500,00 clasele VII-VITL ii : siaeaaeaERa Ca Lotul nr. 20 Educatie pentru societate pentru Grupal Editorial LITERA™ | 784.200,00 clasele X-X1 AVN SRL Lotul nr.21 1P Editura ,ARC™ 1.498.000,00 Lotul nr.22 Limba englezd, ninel Al.1, Al.2,A1 | IP Editura,,ARC™ 3.105.000,00 Castigatorii sunt invita receptionari scrisori, cu garanfia de bund execufie a contractului, pentru sergnarea contractului de achizitie, ‘caz contrar va fi retinuta garantia pentru ofert8 Ministru Bx: Abasev F Tal -— Me i n incinta Ministerului Educafiei, Culturi si Cercetar in termen de 10 zile din data (i Liliana