Sunteți pe pagina 1din 3

Cerinţe monografie contabilă imobilizări şi stocuri

Structura monografiei:
Monografie contabilă la S.C. numele elevului S.R.L.
S.C. numele elevului S.R.L. are următoarea situaţie la economico-financiară la începutul lunii
ianuarie 2020:
ACTIV SUMA PASIV SUMA
1. Alte imobilizări necorporale 12.000 1. Capital subscris vărsat (1012) 200.000
(208) 2. Prime de emisiune (1041) 10.000
2. Construcţii (212) 150.000 3. Rezerve legale (1061) 30.000
3. Echipamente tehnologice 100.000 4. Alte rezerve (1068) 50.000
(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 5. Rezultat reportat 30.000
(2131) 6. Amortizarea altor imobilizări 3.000
4. Mobilier, aparatură birotică, 20.000 necorporale (2808)
echipamente de protecţie a valorilor 7. Amortizarea construcţiilor 80.000
umane şi materiale şi alte active (2812)
corporale (214) 8. Amortizarea instalaţiilor, 70.000
5. Materiale auxiliare (3021) 5.000 mijloacelor de transport,
6. Combustibili (3022) 1.000 animalelor şi instalaţiilor (2813)
7. Materiale de natura obiectelor de 2.000 9. Amortizarea altor imobilizări 11.000
inventar (303) corporale (2814)
8. Mărfuri (371) 52.360 10. Diferenţe de preţ la mărfuri 4.000
9. Clienţi (4111) 35.000 (378)
10. Debitori diverşi (461) 15.000 11. TVA neexigibilă 8.360
11. Conturi la bănci în lei (5121) 200.000 12. Furnizori (401) 41.000
12. Casa în lei (5311) 25.000 13. Furnizori de imobilizări (404) 20.000
14. Personal-salarii datorate (421) 60.000
TOTAL ACTIV 617.360 TOTAL PASIV 617.360

I. Pe parcursul lunii ianuarie 2020 au loc următoarele operaţii economico-financiare:


1. În data de 05.01.2020 se achiziţionează un autoturism marca Dacia Logan la cost de achiziţie
....................... lei, TVA 19%, conform facturii nr. 445/05.01.2020.
2. În 07.01.2020 achiziţionează mărfuri la cost de achiziţie .............., TVA 19%, conform facturii
1143/07.01.2020.
3. În aceeaşi zi stabileşte şi înregistrează adaosul comercial la valoarea de 10%, precum şi TVA
neexigibilă aferentă preţului de vânzare cu amănuntul (NIR - Notă de recepţie şi constatare de
diferenţe nr. 1/07.01.2020).
4. În 12.01.2020 se face plata contravalorii mărfurilor achiziţionate (facturii 1143/07.01.2020)
prin Ordinul de plată nr. 1/12.01.2020
5. În 15.01.2020 se hotărăşte vânzarea singurului utilaj aflat în posesia societăţii la preţul de
vânzare de 50.000 lei, TVA 19%, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 1/15.01.2020.
6. Utilajul vândut se scoate din evidenţă parţial amortizat conform PV de scoatere din funcţiune
nr. 1/15.01.2020.
7. În 17.01.2020 se vând mărfuri în magazin, cu încasarea directă în numerar, în valoare de
................., TVA 19%, conform raportului zilnic Z nr. 1/17.01.2020.
8. Mărfurile vândute se scot din evidenţă împreună cu adaosul comercial şi TVA neexigibilă
aferente, conform raportului de gestiune.
9. În 20.01.2020 se emite un biletul la ordin nr. 1/20.01.2020, cu scadenţa 30 de zile,
reprezentând contravaloarea facturii nr. 445/05.01.2020.
10. În 21.01.2020 se dau în folosinţă obiecte de inventar în valoare de ............. lei conform
Bonului de consum nr. 1/22.01.2019.
11. În 31.01.2020 se înregistrează: amortizarea altor imobilizări necorporale în valoare de 500
lei, amortizarea construcţiilor în valoare de 1.500 lei, amortizarea mobilierului în valoare de
1.000 lei conform planurilor de amortizare.
12. În 31.01.2020 se regularizează TVA şi se închid conturile de venituri şi cheltuieli conform
notei contabile nr. 1/31.01.2020.
II. Registrul Jurnal - luna ianuarie 2020 S.C. numele elevului S.R.L.
III. Fişele conturilor
IV. Balanţa de verificare la 31.01.2020 a S.C. numele elevului S.R.L.
V. Planul de amortizare liniară lunară (începând cu febuarie 2020 - ianuarie 2023) a mijlocului
de transport achiziţionat, având în vedere că durata normală de funcţionare a acestuia este de 3
ani.
!!! Cerinţe de redactare
Coperta
Cuprins
Conţinut: Titluri TNR, 16, Bold
Subtitluri TNR, 14, Bold
Scris TNR, 12, spaţiere 1,5 rânduri
!!! Registrul Jurnal, Balanţa de verificare, Planul de amortizare se completează electronic, iar T-
urile electronic sau de mână cu pix albastru.

Evaluare