Sunteți pe pagina 1din 72

CUPRINS

LISTA ACRONIMELOR ŞI ABREVIERELOR.............................................................................................. 5

1. INTRODUCERE.................................................................................................................................. 7

1.1. SCOPUL MANUALULUI........................................................................................................................ 7

1.2. ORGANIZAREA GENERALA A PROIECTULUI.......................................................................................... 7

1.3. ORGANIZAREA INTERNA A CONSULTANTULUI......................................................................................8

2. PROCEDURI GENERALE................................................................................................................ 10

2.1. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL DOCUMENTELOR CONSULTANTULUI..................................................10

2.2. RISCURILE PROIECTULUI SI PROCEDURI DE DIMINUARE....................................................................13

2.3. PASTRAREA INREGISTRARILOR......................................................................................................... 15

2.4. SEDINTE......................................................................................................................................... 16

2.5. RAPOARTE..................................................................................................................................... 18

2.6. PROCEDURI FINANCIARE................................................................................................................. 21

2.7. STABILIREA PROCEDURILOR............................................................................................................ 21

3. FAZA DE PRE-CONSTRUCTIE SI MOBILIZARE.............................................................................26

3.1. NOTIFICAREA DE ATRIBUIRE............................................................................................................ 26

3.2. INCEPEREA SI DREPTUL DE ACCES PE SANTIER...............................................................................27

3.3. SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITATII..............................................................................................28

3.4. PROIECTARE................................................................................................................................... 28

3.5. MOSTRE......................................................................................................................................... 33

3.6. GRAFICUL DE EXECUTIE SI FLUXUL DE NUMERAR.............................................................................33

3.7. SUBANTREPRENORII....................................................................................................................... 34

3.8. ASIGURARI..................................................................................................................................... 35

3.9. SANATATE, SIGURANTA SI MEDIU.................................................................................................... 35

3.10. SARCINILE CONSULTANTULUI IN PERIOADA DE MOBILIZARE SI PRE-CONSTRUCTIE SUNT:......................36

4. FAZA DE CONSTRUCTIE SI INCHEIERE A CONTRACTELOR.....................................................37


4.1. PROCEDURI DE SECURITATE............................................................................................................ 37

4.2. PROTECTIA MEDIULUI...................................................................................................................... 40

4.3. INTERFERENTA CU TRAFICUL........................................................................................................... 40

4.4. TRASAREA...................................................................................................................................... 40

4.5. DECLARATIA DE METODA................................................................................................................ 41

4.6. DETALII DE EXECUTIE, MOSTRE....................................................................................................... 41

4.7. INSPECTII, VERIFICARI SI TESTE....................................................................................................... 42

4.8. CONTROLUL CALITATII..................................................................................................................... 44

4.9. MONITORIZAREA PROGRESULUI FIZIC.............................................................................................. 45

4.10. MASURATORI.................................................................................................................................. 46

4.11. MODIFICARI INSTRUITE DE INGINER.................................................................................................. 46

4.12. MODIFICARI SOLICITATE DE ANTREPRENOR......................................................................................47

4.13. EXTINDEREA PERIOADEI DE EXECUTIE............................................................................................. 48

4.14. REVENDICARI PENTRU PLATI SUPLIMENTARE....................................................................................49

4.15. SUSPENDAREA EXECUTIEI LUCRARILOR...........................................................................................49

4.16. TESTAREA ECHIPAMENTULUI SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A SISTEMULUI.............................................50

4.17. MANUALELE DE OPERARE SI INTRETINERE.......................................................................................50

4.18. DREPTURILE CONSULTANTULUI IN TIMPUL LUCRARILOR.....................................................................51

5. FAZA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR........................................................................................ 51

6. FINALIZAREA CONTRACTULUI...................................................................................................... 52

7. FORMULARE.................................................................................................................................... 52
LISTA ACRONIMELOR ŞI ABREVIERELOR

AC Autoritatea Contractanta

AM Autoritatea de Management
AA Autoritatea de Audit
APM Agenţie de Protecţie a Mediului

ADI Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

BF Beneficiar Final,

CE Comisia Europeana

CF Contract de Finantare

Consultant Asocierea dintre


FC Fondul de Coeziune
FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
CS Contract Servicii

Inginerul Inginerul” pentru Supervizare,

MFP Ministerul Finanţelor Publice

MMP Ministerul Mediului şi Padurilor

ONG-uri Organizaţii Non-Guvernamentale


OR Operator Regional
OI Organism Intermediar
PND Programul National de Dezvoltare
POS Mediu Programul Operational Sectorial „Mediu”
Proiectul

SEAU Staţie de Epurare a Apelor Uzate

STAP Staţia de Tratare a Apei Potabile


SZAA Sistem zonal de alimentare cu apa

ToR Termeni de Referinţă/Caietul de sarcini

UE Uniunea Europeana
UIP Unitatea de Implementare a Proiectului
LE Lider de Echipa
ALE Adjunct Lider de Echipa
IR Inginer Rezident
DS Diriginte de Santier
IC Inginer de Cantitati
MAC Manualul de Asigurare a Calitatii
1. INTRODUCERE

1.1. SCOPUL MANUALULUI

Acest manual este redactat special pentru utilizarea de catre personalul de supervizare din partea ….
(Consultantul), in cadrul contractului de consultanta “Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor in
cadrul proiectului …………………………. Este rezultatul unor experiente dobandite in alte proiecte
similare finalizate cu succes si respecta procedurile specifice necesare implementarii acestor tipuri de
contracte construite pe baza Conditiilor de Contract FIDIC (1999).

Scopul acestui manual este de a oferi echipei de supervizare un cadru clar in exercitarea sarcinilor ce le
revin si de a asigura o abordare coerenta si consistenta de catre toti membrii personalului. Aceasta va fi
realizata prin aplicarea procedurilor si formularelor propuse pentru implementarea Contractelor de
Lucrari.

Manualul nu este un document “de sine statator” ci trebuie citit impreuna cu Contractele de Lucrari si cu
Manualul de Asigurare a Calitatii, unde se regasesc delegarile formale de puteri contractuale catre
personalul implicat. Este esential ca tot personalul de supervizare sa se familiarizeze cu toate
documentele relevante, incluzand:
 Acest Manual al Procedurilor de Supervizare;
 Manualul de Asigurare a Calitati pregatit de Consultant;
 Anexele la documentele de mai sus;
 Conditiile de Contract FIDIC;
 Documentele intregului Contract pentru fiecare Contract in parte;
 Planul de Asigurare a Calitatii al Antreprenorului, Planul de Sanatate, Siguranta si Mediu
(SSM);
 Metodele de Executie propuse de catre Antreprenor;
 Desenele de Executie, Graficele de Executie, Cash flow-ul, etc.

Abrevierile si definitiile folosite in document vor fi aceleasi ca si in Manualul de Asigurare a Calitatii


(MAC).

Pentru a conduce si superviza contractele de lucrari, Beneficiarul a angajat CONSULTANTUL, care va


juca rolul de Inginer FIDIC pentru toate contractele. Ca si Inginer FIDIC, Consultantul va fi in intregime
responsabil de supervizarea implementarii tuturor Contractelor in conformitate cu Puterile delegate
Inginerului in Contractele mai sus mentionate.

1.2. ORGANIZAREA INTERNA A CONSULTANTULUI


Echipa Consultantului (relevanta pentru supervizarea Contractelor de Lucrari) va cuprinde:
 Inginerul
 Lider de Echipa (LE)
 Adjunct Lider de Echipa (ALE)
 Ingineri Rezidenti (IR)
 Diriginti de Santier (DS)
 Atasamentisti/Inginer de Cantitati (AT/IC)
 Diferiti Experti pe termen scurt.

“Inginerul” pentru toate Contractele, dupa cum este definit in Conditiile de Contract FIDIC. Inginerul va
stabili sarcini si va delega autoritatea in fiecare dintre Contractele de Lucrari catre Liderul de Echipa, care
va stabili la randul sau sarcini pentru toti membrii echipei de supervizare, dupa o consultare prealabila cu
Inginerul. Acesta, impreuna cu Liderul de Echipa si Adjunctul Lider de Echipa, va avea responsabilitatea
pentru managementul general al contractului Consultantului.

Adjunctul Liderului de Echipa (ALE) il reprezinta pe Liderul de Echipa in absenta sa, pregateste
rapoartele lunare, trimestriale alte rapoarte si organizeaza expertii pe termen scurt.

Datorita ritmului de incepere a contractelor si a faptului ca volumul de munca in diferite zone poate varia
considerabil pe durata Contractului fiecare dintre Inginerii Rezidenti il va asista pe celalalt dupa cerinte; Ei
vor fi sprijiniti de catre Liderul de Echipa in perioadele incarcate de lucrari si in timpul absentelor. Liderul
de Echipa va monitoriza in continuu sarcina de lucru a fiecarui Inginer Rezident si va face orice modificari
sistemului daca este necesar.

Fiecare Inginer Rezident va avea puteri delegate; acestia au delegata puterea de a administra santierul,
fara puterea de a certifica plati, de a face precizari sau de a corecta Contractul in vreo forma.

Responsabilitatea principala a unui Diriginte de Santier pe durata fazei de constructii consta in urmarirea
lucrarilor, astfel incat acestea sa fie executate:
 In conformitate cu calitatea ceruta prin Contract
 In intervalul de timp stipulat in Contract
 La pretul Contractual
Contractele prevad ca TL sa obtina aprobarea Beneficiarului inainte de emiterea unui Ordin de Modificare
care sa conduca la modificarea costului Contractului sau la prelungirea termenului de executie. Astfel,
pentru inaintarea catre Beneficiar a propunerii de modificare, Antreprenorul va pregati pe langa
propunerea tehnica si o estimarea valorica a lucrarii precum si o eventuala influenta asupra termenului de
finalizare a Contractului.
Diferitii specialisti pe termen scurt in acest proiect particular, relevanti supervizarii Contractului, includ:
 Inginer Civil / Structural
 Inginer de Proces (tratare apa si epurare)
 Inginer Instalatii (alimentare apa-canalizare, termice)
 Inginer Mecanic
 Inginer Electric
 Inginer Automatizari
 Expert revendicari contractuale
 Inginer asigurarea calitatii
 Expert drumuri
 Inginer sanatate si securitate
 Verificatori de proiect atestati
 Coordonator sanatatea si securitatea muncii
 Alti experti diferite specializari

Acesti specialisti vor petrece timpul necesar pentru buna desfasurare a proiectului. Va fi responsabilitatea
ALE in asociere cu LE de a aranja aceste aprobari. In general, acesti specialisti vor actiona la capacitati
consultative si daca nu este mentionat in mod specific altfel, ei nu vor avea autoritate formala in nici un
aspect al Contractelor.
2. PROCEDURI GENERALE

2.1. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL DOCUMENTELOR CONSULTANTULUI

Aceasta descrie managementul tuturor documentelor interne si externe, atat primite cat si expediate, de
la data primirii sau expedierii, metoda lor de indosariere si sistemul de distributie. Principalul scop al
acestei proceduri este de a face disponibile toate documentele relevante pentru echipa de supervizare si
pentru a-i asigura arhivarea logica.

LE a atribuit secretariatului sarcina de indosariere la biroul proiectului.

Un sistem de indosariere cu index pentru fiecare Contract al Lucrarilor va fi utilizat pe baza


aranjamentelor de indosariere existente; acest sistem existent contine de asemenea o sectiune separata
pentru contractul de Asistenta Tehnica. Atat corespondenta primita cat si cea expediata vor fi alocate cu
referinte de indosariere.

Referinta Indexului de Indosariere va fi inclusa in toata corespondenta expediata de catre autorul


corespondentei; referinta va fi adaugata intregii corespondente primite de catre secretariat si va fi
verificata de catre LE.

O copie electronica a intregii corespondente primite si expediate va fi pastrata intr-un folder care va fi
administrat de secretariat.
Documentele Consultantului vor fi arhivate in conformitate cu sistemul de arhivare implementat, folosind
urmatoarele coduri interne:
De asemenea toate documentele referitoare la cele opt contracte de lucrari se vor arhiva cu respectarea
procedurii interne.

2.2. PASTRAREA INREGISTRARILOR

Jurnalul Zilnic

Inginerii Rezidenti si Dirigintii de Santier vor pastra un jurnal/raport de inspectie a santierului si va fi


indosariat la biroul principal de pe santier si la biroul de proiect.

Inginerii Rezidenti si Dirigintii de Santier vor inregistra detalii ale tuturor evenimentelor si discutiilor
semnificative pentru fiecare zi in parte, in detaliu suficient pentru a permite analiza secventelor particulare
ale evenimentelor la o data mai tarzie. “Non-evenimentele” trebuie de asemenea inregistrate. De
exemplu, daca Antreprenorul a intentionat sa desfasoare o anumita activitate si aceasta nu s-a intamplat,
atunci aceasta trebuie inregistrata impreuna cu motivele.

LE/ALE va revizui jurnalul/raportul de inspectie a santierului al IR /DS in mod regulat pentru a asigura ca
nivelul corespunzator de detaliu este mentinut.

Fotografii

Dirigintii de Santier se vor asigura ca sunt realizate fotografii electronice care sa acopere, cel putin:
Anterior Constructiei
 santierul general;
 cladiri care vor fi demolate;
 starea proprietatilor invecinate care pot fi afectate de Lucrari;
 vederi ale drumurilor si rutelor de acces care vor fi folosite de catre Antreprenor;
 starea oricaror utilitati supraterane.

In timpul si dupa constructie


 progresul general;
 fundatii expuse inainte de betonare;
 probleme de calitate;
 incalcarea sigurantei;
 lucrari finalizate.

Dirigintii de Santier vor arhiva fotografiile dupa data de inregistrare si locatie.


LE/ALE va verifica periodic pastrarea acestor inregistrari, pentru a se asigura ca nivelul de detaliu este
mentinut corespunzator.

DOCUMENTELE CONSTRUCTIEI (CARTEA CONSTRUCTIEI)

Echipa de supervizare se va familiariza cu cerintele Contractului in legatura cu documentele pentru cartea


tehnica a constructiei. Responsabilitatea pentru producerea documentelor care atesta executia apartine
Antreprenorului, dar Dirigintii de Santier vor monitoriza Antreprenorul si se vor asigura ca el aduna datele
relevante pe masura ce Contractul este in derulare. Antreprenorul va fi sfatuit sa foloseasca formulare
standard de inregistrare pentru elementele Lucrarilor si acestea vor fi aprobate anterior inceperii oricarei
activitati de constructie. In baza documentelor de la Proiectant si de la Antreprenor, Dirigintii de Santier
vor completa cartea tehnica a constructiei, pentru Contractele la care se ajunge in acest stadiu in timpul
valabilitatii Contractului de Servicii (Asistenta Tehnica).
2.3. SEDINTE
Sedinta de inceput a Contractului
Aceasta este o sedinta de inceput care va fi tinuta dupa Data de Incepere la o data agreata de comun
acord. Referinte legate de detaliile sedintei, participantii, redactarea minutei si distruibutia acesteia, se
arhveaza
Sedintele Saptamanale de progres

Inginerii rezidenti (IR) vor organiza si conduce o sedinta saptamanala de progres cu fiecare Antreprenor,
pentru a revizui progresul de-a lungul saptamanii anterioare si a discuta si incerca sa rezolve orice
probleme care ar putea afecta dezvoltarea si progresul Lucrarilor. Sedinta va fi tinuta in mod regulat, in
ziua si la ora convenita de LE, UIP si Antreprenor. Locul de intalnire va fi stabilit de comun acord intre
partile implicate iar LE se va asigura ca toate partile sunt informate in avans de locul si data fiecarei
sedinte.

IR vor cere Antreprenorului sa confirme progresul, stadiul constructiei, intarzierile si problemele


importante in timpul sedintei. Obiectivul trebuie sa fie acela de a fi de acord cu toata aceasta informatie.
O discutie scurta asupra problemelor majore curente este corespunzatoare, dar sedinta saptamanala de
progres nu va fi folosita ca un loc de intalnire pentru discutii detaliate.

IR vor pregati minute ale sedintelor intr-o maniera concis-ordonata, folosind un format dupa cum este
detaliat in MAC. Minutele vor fi pregatite prompt dupa sedinta si trimise Antreprenorului, iar cate o copie
va fi pastrata in dosarele din birourile de pe santier si cel de proiect. Minutele vor fi inaintate catre UIP ca
anexa la Rapoartele Saptamanale de Inspectie, asa cum este mentionat si in cele ce urmeaza.
In cazul unor dezacorduri in ceea ce priveste inregistrarile in minute, problemele vor fi ridicate si
consemnate la sedinta urmatoare.
IR sau Reprezentantul Antreprenorului pot cere altor parti sa participle la sedinte (ex. sub-antreprenori)
acolo unde va fi cazul. Asemenea participari trebuie stabilite insa in avans.

Sedintele Lunare de Progres

Pentru fiecare Contract de Lucrari, dupa emiterea Ordinului de Incepere si pana la receptie, in ultima
saptamana a lunii in analiza, daca partile nu stabilesc altfel, LE/ALE va organiza sedinte prin care toate
partile sa fie informate de progresul realizat, de situatia financiara, calitatea lucrarii si sa identifice orice
probleme care ar putea afecta progresul. Aceste sedinte vor fi tinute la sediul ………………. sau Biroul de
Proiect al Consultantului, dupa cum este convenit in prealabil.

Sedintele vor fi conduse de catre LE/ALE iar minutele sedintelor vor fi pregatite intr-o maniera concis-
ordonata, folosind un format dupa cum este detaliat in MAC. Minutele sedintelor lunare de progres vor fi
atasate Raportului lunar de progres.

Pentru sedinta lunara de progres, LE/ALE va pregati o analiza a progresului fizic realizat, datele
financiare ale lunii respective si principalele probleme contractuale eventual aparute. Aceste informatii vor
fi folosite ca baza de discutie pentru sedinta si vor face parte din raportul lunar al Consultantului

Sedintele Ad-Hoc si Altele

LE/ALE va organiza sedinte cu Antreprenorul si/sau UIP pentru a trata problemele specifice de executie,
proiectare, de santier etc. la un moment impus de evenimente. Concluziile acestor sedinte se vor regasi
intr-o minuta pregatita in aceeasi maniera ca si pentru sedintele saptamanale.

In plus, Antreprenorul ar putea dori sa organizeze sedinte ocazionale. Cand este informat in legatura cu
aceste sedinte, LE decide daca prezenta UIP este necesara si ii va informa in timp util. Oricum nicio
decizie nu se va lua fara informarea/aprobarea Beneficiarului.

Sedinte Interne

LE/ALE va avea periodic sedinte interne cu personalul de supervizare a santierului. Sedintele vor avea
scopul de a discuta problemele curente si organizarea activitatilor necesare solutionarii lor. Printre
obiectivele principale se regasesc:
 Asigurarea aplicarii consecvente a standardelor, normelor pe toate contractele;
 Discutarea problemelor aparute pe un contract si care ar putea deveni relevante pe
celelalte contracte;
 Asigurarea ca Dirigintii de Santier isi cunosc sarcinile ce le revin;
 Discutarea neclaritatilor aparute in abordarea unor activitati concrete;
 Oportunitatea schimbului de experienta intre membrii echipei;
 Aplicarea eventualelor adjustari pentru a se asigura o distributie echitabila a activitatilor;
 Aprecierea eficientei de comunicare/colaborare cu UIP.

2.4. RAPOARTE
Toate rapoartele vor fi indosariate la biroul de proiect, iar daca este necesar se va pastra o copie a celor
relevante pentru activitatea de santier la biroul de santier.

Rapoarte zilnice de Santier

Dirigintii de santier vor intocmi rapoarte zilnice de santier ( despre locatia, data, utilajele din santier, forta
de munca, protejarea santierului, stadiul lucrarilor, materiale aduse in santier pentru lucrarea, curatentia
din santier si altele). De asemenea vor include informatii cu privire la evenimentele si discutiile importante
aparute in acea zi ( daca este cazul), intr-o detaliere care sa permita analizarea lor ulterioara.

Aceste rapoarte vor fi prezentate LE/LEA in cadrul sedintelor regulate interne si vor fi indosariate atat la
biroul de proiect cat si la biroul principal de santier. Ele vor sta la baza pregatirii Rapoartelor Saptamanale
de Inspectie.

Rapoarte Saptamanale de Inspectie

Raportul Saptamanal de Inspectie va fi pregatit de DS pentru a inregistra progresul de pe santier,


problemele privind executia, amplasamentele, materialele, echipamenul si lucrarile finalizate. Vor fi de
asemenea mentionate modificarile aparute ca necesare pe parcursul implementarii.
Rapoartele se vor referi si la Cererile de Inspectie a materialelor si a lucrarilor. Vor fi mentionate de
asemenea toate inspectiile si testele care au avut loc, lucrarile temporare si cele din afara santierului,
dupa cum este prevazut in Contractele de Lucrari.
Minutele Sedintelor Saptamanale de progres, jurnalul zilnic de inspectie a Santierului si inregistrarile foto
vor fi anexate acestor rapoarte.
O copie a raportului va fi emisa saptamanal catre UIP.

Rapoartele Lunare de Progres

LE/ALE va pregati un Raport Lunar de Progres in care va include toate datele necesare pentru a
monitoriza progresul Contractelor de Lucrari. Raportul va avea la baza atat raportul lunar de progres al
Antreprenorului, care trebuie emis in 10 zile de la sfarsitul lunii la care se refera, (daca partile nu convin
altfel) cat si concluziile sedintei lunare de progres al lucrarilor. Raportul lunar va sublinia:
 Progresul fizic realizat comparativ cu Graficul de Executie pentru fiecare Contract;
 Progresul financiar comparativ cu fluxul de numerar estimat;
 Eventualele consecinte ale intarzierilor;
 Rezumatul lucrarilor efectuate in cadrul fiecarui Contract;
 Problemele speciale aparute si principalele decizii luate in cadrul sedintelor de santier;
 Lipsa de conformitate a Antreprenorului in raport cu Cerintele Contractului;
 Modificarile necesare in timpul implementarii lucrarilor;
 Revendicarile nesolutionate si conflictele cu Antreprenorul;
 Rezumatul solicitarilor de plata si sumele certificate.
 Aprobarea materialelor si echipamentelor;
 Modalitatea in care UIP a fost implicat in activitatile de supervizare.
Raportul va fi prezentat pentru aprobare UIP in primele 10 zile ale lunii urmatoare celei la care face
referire.
Rapoartele Trimestriale (Intermediare) de Progres
LE/LEA va pregati un Raport Trimestrial de Progres care va include:
 Progresele inregistrate;
 Dificultatile intampinate in cursul implementarii si solutiile propuse pentru a depasi respectivele
dificultati;
 Rezultatele obtinute in cursul perioadei de raportare, precum si recomandarile aferente;
 Resursele utilizate de catre Consultant;
 Planificarea activitatilor pentru perioada urmatoare.
Raportul va fi prezentat UIP pentru aprobare, in primele 15 zile de la sfarsitul perioadei de raportare

Rapoarte privind aprobarea Proiectelor intocmite de catre Antreprenor


In cazul Proiectarii de catre Antreprenor (FIDIC Cartea Galbena), Inginerul va intocmi acest Raport care
va fi inaintat in termen de 21 zile de la data inaintarii proiectului de catre Antreprenor.

Rapoarte ale verificatorilor autorizati de proiect conform Legii10/1995


Expertul autorizat al Consultantului va verifica si inainta Raportul de verificare in termen de 21 zile de la
data inaintarii proiectului de catre Antreprenor.

Rapoarte cu privire la solicitarea platilor


Acest raport va fi inaintat in termen de 21 zile de la data prezentarii cererii sau propunerii.

Rapoarte privind Ordinele de Modificare


Acest raport va fi inaintat Beneficiarului, in termen de 21 zile de la data solicitarii.

Rapoarte privind Testele la Terminarea lucrarilor


In termen de 0.5 luni inainte de emiterea Certificatului de receptie la terminarea lucrarilor va fi inaintat un
raport privind testele la terminarea lucrarilor.

Rapoarte de Receptie a lucrarilor


In termen de o luna de la emiterea Certificatului de receptie la terminarea lucrarilor va fi inaintat un raport
privind receptia acestora.

Rapoarte privind inspectiile periodice a lucrarilor in perioada de notificare a defectelor


Rapoartele privind inspectiile periodice vor fi inaintate In termen de 0.5 luni de la terminarea inspectiilor.

Rapoarte privind Testele dupa Terminarea lucrarilor


In termen de 0.5 luni inainte de emiterea Certificatului de receptie finala va fi inaintat un raport privind
testele dupa terminarea lucrarilor.

Rapoartele Ad-Hoc si Altele


Expertii pe termen scurt vor elabora rapoarte la finalul prezentei lor in cadrul proiectului, in care vor fi
prezentate rezultatele activitatii lor si perioada de mobilizare in cadrul Contractului.

Raportul la Finalizarea Lucrarilor

Acesta trebuie redactat la sfarsitul perioadei de executie a Contractului. Varianta draft va fi transmisa cu
cel putin o luna inainte de sfarsitul perioadei de executie si va contine o descriere a intregului proces de
implementare. In plus, vor fi incluse urmatorele aspecte:

 Evaluarea succesului si a constrangerilor majore;

 Realizarile generale ale Proiectului;

 Activitatile aflate inca in derulare, data estimativa de finalizare a acestora si rezultatele anticipate;

 Recomandari pentru actiuni viitoare cu scopul asigurarii sustenabilitatii Proiectului;

 Rezultatele asteptate de la acest Proiect dupa finalizare si masuri ce trebuie luate de Beneficiar
in acest sens.

Raportul Final
Acesta va fi transmis in termen de maxim o luna de la finalizarea Contractului.
Raportul va fi intocmit astfel incat sa sublinieze:
 Implementarea generala a Proiectului;
 Gradul de indeplinire a prevederilor din Caietul de Sarcini;
 Problemele critice aparute in atingerea obiectivelor specifice si generale ale Proiectului;
 Recomandari specifice.

2.5. PROCEDURI FINANCIARE


2.5.1. Stabilirea Procedurilor

LE se va familiariza cu cerintele Contractului in legatura cu plata si alte clauze financiare ca o chestiune


de prioritate, si va lucra cu UIP si Antreprenorul pentru a stabili procedurile specifice de contract.
LE se va intalni cu UIP si Antreprenorul inaintea depunerii primei aplicatii de plata pentru analizarea si
agreerea formatului standardizat care va fi utilizat de catre Antreprenor si a numarului necesar de copii.
LE va cauta ca procedurile si documentatiile care se vor intocmi sa fie suficient de clare si complete,
astfel incat sa ofere transparenta necesara evitarii oricaror conflicte privind cifrele mentionate si in acelasi
timp sa fie usor de verificat de catre organele competente de control.
LE se va asigura ca toate persoanele implicate in aceste proceduri financiare sunt familiarizate suficient
cu ele, pentru a se evita intarzierile care pot aparea in aprobarea aplicatiei de plata ca urmare a
neintelegerii acestora in detaliu.

2.5.2. Plata Avansului

Emiterea Cerificatului de plata a avansului se va face in urma solicitarii scrise a Antreprenorului iar LE va
pregati un Certificat de Plata Intermediar dupa ce va verifica daca sunt respectate toate prevederile
contractuale precum si procedurile adoptate. In plus si anterior finalizarii Certificatului, LE va verifica
daca:

 suma si sincronizarea platii sunt in acord cu Contractul,


 Angajatorul a primit Garantia de Buna Executie in forma si suma mentionata in Contract si cu
perioada corecta de validitate, si
 Angajatorul a primit o garantie a platii avansului in forma si suma specificata in Contract si cu
perioada corecta de validitate.

LE va semna Certificatul de Plata si il va transmite Beneficiarului si Antreprenorului.

2.5.3. Platile Intermediare

LE va primi aplicatiile de plata intermediare ale Antreprenorului intr-un format aprobat anterior.

Aplicatia de plata va include urmatoarele articole (daca sunt aplicabile):


 Valoarea estimata a contractului, a lucrarilor permanente, a lucrarilor executate si documentele
Antreprenorului elaborate pana la sfarsitul perioadei aflate in discutie;
 Valoarea reflectand orice modificare de preturi rezultate ca urmare a Ordinelor de Variatie;
 Suma care trebuie oprita ca retineri;
 Suma care trebuie sa fie dedusa in contul rambursarii avansului (nu este cazul);
 Orice credit si/sau debit pentru perioada in discutie, cu referire la utilajele de constructii si
materiale din santier care nu sunt inca incorporate in lucrarile permanente;
 Oricare alta suma la care Antreprenorul poate avea dreptul conform Contractului;
 Deducerea sumelor aprobate in Certificatele anterioare de plata.

Conform atributiilor care-i revin, Inginerul de Cantitati va:


 Verifica daca sunt depuse numarul stabilit de copii ale aplicatiei;
 Transmite o copie la UIP;
 Verifica daca stadiul lucrarilor pretinse in aplicatia de plata, este in acord cu situatia de pe
santier (conform informatiilor puse la dispozitie de catre DS);
 Verifica daca activitatile individuale in schimbul carora se pretinde plata, sunt cu adevarat
finalizate (conform informatiilor puse la dispozitie de catre DS);
 Verifica daca aplicatia include toate documentele necesare pentru a sustine sumele pretinse;
 Verifica in cazul materialelor si echipamentelor ce nu sunt puse in opera daca corespund
specificatiilor tehnice, sunt aduse in santier si depozitate corespunzator (conform informatiilor
puse la dispozitie de catre DS) si in plus sunt anexate contractele de achizitie, facturile,
ordinele de plata pentru plata acestora;
 Verifica daca Antreprenorul a prezentat un raport de progres acceptabil, si
 Verifica aritmetica aplicatiei.

Daca lipseste vreun articol din informatie, LE va cere imediat Antreprenorului, in scris, sa o furnizeze.

Dupa revizuirea si verificarea aplicatiei Antreprenorului de catre Inginerul de Cantitati, LE va pregati


Certificatul de Plata Intermediara pe care il va inainta UIP. LE va inainta Certificatul Interimar de Plata
catre UIP pentru a fi verificat si aprobat, in termen de 21 zile de la primirea Situatiei de Lucrari. Totusi LE
impreuna cu echipa sa, vor depune toate eforturile pentru o verificare cat mai rapida a Situatiei de Lucrari.
LE va intocmi pe baza aplicatiei de plata a Antreprenorului un Certificat interimar de plata, in termen de
28 zile de la data prezentarii cererii. Totusi LE impreuna cu echipa sa, vor depune toate eforturile pentru
o verificare cat mai rapida a aplicatiei de plata. Certificatele de plata vor fi inaintate UIP, care trebuie sa le
verifice si sa le aprobe in termen de 7 zile. Consultantul va monitoriza ulterior procesarea platii pentru a
se asigura ca plata Antreprenorului se face la timp.

LE va intocmi de asemenea in termen de 21 zile de la primirea Situatiei de Lucrari, un Raport cu privire


la Solicitarea Platilor.

In toate stadiile, LE va colabora cu UIP in aplicarea procedurilor de plata.

In cazul oricarei neintelegeri semnificative cu Antreprenorul si/sau UIP in legatura cu evaluarea unei
aplicatii particulare/revendicari de plata suplimentara, LE o va aduce imediat in atentia Inginerului.
LE va completa si Registrul de Evidenta a Platilor Certificate conform MAC care va fi incorporat in
Raportul Lunar de Progres al Consultantului.

2.5.4. Plati ale Retinerilor, la Terminarea lucrarilor, etc.


 Plata retinerilor
Dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va depune o
cerere de plata pentru 50% din sumele retinute, sub forma unei aplicatii de plata. LE va emite un
Certificat de Plata Intermediara pentru aceasta suma, folosind aceleasi proceduri enuntate mai
sus.

La sfarsitul Perioadei de Notificare a Defectelor pentru toate Lucrarile (sau pentru ultima
Sectiune receptionata), Antreprenorul va depune o cerere pentru achitarea celei de-a doua
jumatati de retineri, sub forma unei aplicatii de plata. LE va emite din nou un Certificat de Plata
Intermediara, acoperind achitarea acestei sume. Trebuie notat ca, chiar daca Lucrarile au fost
preluate in Sectiuni, achitarea ultimei cote din retineri va fi certificata printr-un singur Certificat la
sfarsitul Perioadei de Notificare a Defectelor pentru ultima Sectiune.

Contractul nu precizeaza o perioada specifica pentru certificarea platii sumelor retinute, dar cere
ca Inginerul sa certifice “prompt”. LE va emite Certificatul de Plata cat mai repede posibil.

 Plata la Terminarea Lucrarilor


In termen de 84 de zile de la primirea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor,
Antreprenorul va prezenta Situatia de lucrari la terminare in sase exemplare, insotita de
documentele justificative, in conformitate cu Sub-Clauza 14.3 (Prezentarea situatiilor interimare
de lucrari), care vor arata:
(a) Valoarea tuturor Lucrarilor executate in conformitate cu Contractul, pana la data
mentionata in Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor;
(b) Orice alte sume pe care Antreprenorul le considera ca ii sunt datorate, si
(c) O estimare a oricaror sume pe care Antreprenorul le considera ca ii vor fi datorate
potrivit Contractului. Sumele estimate vor fi aratate separat in Situatia de lucrari la
terminare.

LE va verifica aceasta solicitare si in cazul in care se confirma toate informatiile mentionate, va


proceda la emiterea unui Certificat de Plata Intermediara, dupa cum e mentionat mai sus.

 Certificatul Final de Plata


In 56 de zile de la primirea Certificatului de Receptie Finala, Antreprenorul va prezenta Situatia
finala de lucrari. Desi in Contract nu sunt specificate termene de verificare, LE va face aceasta
verificare cat mai repede posibil. Totusi este esential ca verificarea sa fie foarte amanuntita si ca
toate cifrele sa fie verificate cu cea mai mare atentie. Daca orice informatie lipseste, LE va
notifica prompt Antreprenorul. Daca LE considera ca vor fi intarzieri serioase in primirea acestei
informatii sau orice risc de disputa, el va informa imediat Inginerul.
La prezentarea Situatiei finale de Lucrari, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de descarcare
care va confirma faptul ca totalul Situatiei finale de lucrari reprezinta valoarea finala si completa a
tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau in legatura cu
acesta.
Cand LE este multumit de informatia prezentata, va emite Certificatul Final de Plata. Acesta va
fi emis in termen de 28 zile de la primirea Situatiei Finale de Lucrari si a Scrisorii de descaracare.
Certificatul final de plata va mentiona:
a) suma finala care este datorata;
b) diferenta (daca exista) datorata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Beneficiarului
catre Antreprenor, dupa caz, luindu-se in considerare toate sumele platite anterior de
catre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.
Daca Antreprenorul nu a depus o Situatie finala de plata si Scrisoare de descarcare, Inginerul va
atentiona Antreprenorul sa o depuna. In cazul in care, Antreprenorul nu depune Situatia in termen
de 28 zile, Inginerul va emite Certificatul Final de plata pentru o suma pe care o va stabili ca fiind
in mod corect datorata.

Modificarile

Daca LE considera ca este necesara o modificare a Lucrarilor, el va notifica prompt UIP, va discuta
motivele pentru Modificarea dorita si va cere instructiuni despre cum sa procedeze. Daca Modificarea va
conduce la “modificari substantiale” asupra Contractului, atunci aceasta poate fi aplicata numai dupa
amendarea Contractului. Procedura pentru aceasta va fi stabilita atunci cand va fi nevoie.

In mod similar, daca Antreprenorul propune orice Modificare potrivit Clauzei 13.2 similar FIDIC Cartea
Galbena (Optimizarea Proiectului), LE va analiza prompt aceasta propunere si o va discuta cu UIP.

LE va intocmi pe baza propunerii tehnice si financiare a Antreprenorului un Raport de Modificare, in


termen de 21 zile de la data prezentarii cererii sau propunerii, care, dupa cum e cerut de Contract,
trebuie sa fie aprobat de catre Beneficiar. Daca Beneficiarul aproba aceasta modificare, LE va emite o
instructiune in scris catre Antreprenor pentru executia lucrarilor.

Evidenta Modificarilor va fi tinuta intr-un Registru al Modificarilor care va fi incorporat in Raportul Lunar
de Progres.

Revendicari

Daca Antreprenorul emite orice comunicare scrisa care poate fi interpretata ca o solicitare de plata
suplimentara sau de prelungire a duratei de executie, indiferent daca acesta se refera sau nu in mod
specific la Sub-Clauza 20.1 (Revendicarile Antreprenorului) din Conditii Generale de Contract similar
Fidic Cartea Galbena si Cartea Rosie, LE va informa imediat UIP in aceasta privinta.

Sub-Clauza 20.1 specifica cerinta expresa ca orice cerere pentru o prelungire a Duratei de executie sau
plati suplimentare, avand la baza orice motiv contractual, sa fie notificata de Antreprenor catre Inginer
“cat mai curand posibil dar nu mai tarziu de 28 de zile dupa ce Antreprenorul a luat la cunostinta
sau , sau ar fi trebuit sa ia la cunostinta, de eveniment sau circumstante”. Prin urmare, daca
Antreprenorul nu emite notificarea in timpul mentionat, atunci cererea va fi respinsa.

Antreprenorului i se va aminti ca toate cererile trebuie raportate cat mai devreme posibil:
 Pentru a permite LE sa faca propriile observatii si inregistrari ale problemei;
 Pentru a permite LE sa considere posibilele actiuni pentru a depasi sau diminua problema;
 Pentru a inregistra problema si a face posibil pentru Antreprenor sa primeasca o decizie prompta
asupra drepturilor sale.

Pentru a evita sa-si piarda dreptul de a solicita ceva, unii Antreprenori folosesc un formular standard
pentru a prezenta instiintari ale fiecarui eveniment imaginabil, multe dintre instiintari nefiind urmate de o
cerere detaliata.

Daca anumite cereri sunt prezentate tarziu, sau cererea nu va fi justificata, atunci va fi respinsa si LE il va
informa pe Antreprenor in conformitate.
Cererile care sunt justificate si clare, vor fi luate in considerare si Antreprenorul va fi sfatuit sa pastreze
inregistrari care pot fi verificate si analizate de catre LE sau Dirigintii de Santier. Totusi, este
responsabilitatea Antreprenorului sa dovedesca ca este indreptatit la o suplimentare de timp si/sau bani.
In continuare, LE va pregati un Raport de Modificare pe care il va inainta Beneficiarului pentru aprobare.
Se va respecta procedura anterioara pentru Modificari.
In 42 de zile dupa ce Antreprenorul a luat la cunostinta, sau ar fi trebuit sa ia la cunostinta evenimentul
sau circumstantele, sau intr-un interval de timp propus de Antreprenor si aprobat de Inginer, trebuie sa
prezinte Inginerului o cerere detaliata, care va include toate particularitatile care au stat la baza
revendicarii. Atunci Inginerul va raspunde in urmatoarele 42 de zile, sau intr-un interval de timp propus
de Inginer si acceptat de Antreprenor, cu acordul sau dezacordul privind revendicarea, justificand
decizia luata.

3. FAZA DE PRE-CONSTRUCTIE SI MOBILIZARE

3.1. NOTIFICAREA DE ATRIBUIRE


Acest paragraf se refera la actiunile luate de Beneficiar anterior Fazei de Pre-Constructie.

Inaintea expirarii perioadei de valabilitate a ofertelor, Beneficiarul va anunta in scris ofertantul clasat pe
prima pozitie, ca oferta sa a fost declarata castigatoare (Comunicare Rezultat Procedura) .

Oferta castigatoare si corespondenta purtata cu Antreprenorul pe perioada de evaluare, vor sta la baza
Contractului de Lucrari.

In termen de 28 zile de la primirea Comunicarii Rezultat Procedura, Antreprenorul va prezenta


Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie– înainte de semnarea contractului - şi va transmite o copie şi
Inginerului. Dupa primirea si verificarea Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul va semna Acordul de
Contract si il va trimite Antreprenorului. In termenele specificate de la primirea acestuia, Antreprenorul il
va semna si data si-l va inapoia Beneficiarului.
Nicio activitate nu va incepe pana cand Contractul nu a fost semnat de catre parti si Antreprenorul a
depus o Garantie valabila de Buna Executie.

3.2. INCEPEREA SI DREPTUL DE ACCES PE SANTIER

Dupa ce Contractul a fost semnat si Antreprenorul a furnizat Garantia de Buna Executie, LE va verifica
impreuna cu Beneficiarul daca toate documentele sunt corespunzatoare. Inginerul va da Antreprenorului
o instiintare privind Data de incepere a lucrarilor cu cel putin 7 zile inainte de aceasta data. Data de
incepere a lucrarilor nu va depasi cu mai mult de 42 zile data primirii de catre Antreprenor a Comunicarii
Rezultat Procedura..
Anterior emiterii Notificarii de Incepere, LE va aranja o vizita pe santier cu Antreprenorul, UIP si alte parti
interesate. Scopul vizitei este de a identifica cu toate partile limitele Santierului si accesul pe santier
pentru Antreprenor. LE va realiza daca este posibil, un Raport de “receptie” pentru toate santierele care
va fi semnat de toate partile. Acest document va fi trimis Antreprenorului dandu-i-se Dreptul de Acces pe
Santier(e).

Daca Reprezentantul Antreprenorului a ramas cel mentionat in documentele de licitatie, nu este necesara
o evaluare suplimentara de catre LE. Antreprenorului i se va cere in timpul Sedintei de Inceput a
Contractului , sa confirme persoana care va fi Reprezentantul Antreprenorului si daca alte sarcini au fost
delegate altor persoane. Procedura din MAC subliniaza procedura pentru evaluarea Reprezentantului
Antreprenorului.

Anterior Datei de Incepere, Beneficiarul va instiinta Antreprenorul, Proiectantul, Inginerul si autoritatile


competente cu privire la data predarii amplasamentului. Inginerul va asista Beneficiarul pentru punerea in
posesie a santierului catre Antreprenor.

Echipa de supervizare a Consultantului pentru toate Contractele de Lucrari isi va prelua sarcinile pe
masura ce cantitatea de lucrari creste. Detalii ale puterilor delegate ALE si DS vor fi notificate
Beneficiarului dupa cum este cerut in Sub-Clauza 3.2 din Conditiile de Contract similar Fidic Cartea
Galbena si Cartea Rosie.
LE/ALE are ca sarcini in aceasta etapa, pregatirea MAC, a Raportului de inceput si a acestui Manual
pentru Proceduri de Supervizare a Contractelor, de a se familiariza cu documentele de licitatie si orice
corespondenta care a fost schimbata intre diferitele parti. De asemenea, va inspecta santierele, nu numai
pentru a se familiariza cu ele dar si pentru a diminua orice riscuri care pot fi identificate din timp.

LE va pregati o Sedinta de Inceput a Contractului la care vor participa, UIP, Antreprenorul si orice
reprezentanti considera Beneficiarul necesar. Agenda va fi transmisa tututror partilor.

3.3. SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITATII

In conformitate cu Conditiile Contractuale (Sub-Clauza 4.9) similar Fidic Cartea Galena si Cartea Rosie,
Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitatii care sa demonstreze conformarea cu cerintele
Contractului. LE va fi indreptatit sa auditeze orice aspect al sistemului. Detalii ale procedurilor si
documente de conformare vor fi trimise Consultantului inaintea fiecarei etape de proiectare si executie.
Verificarea documentelor va fi facuta de catre Consultant prin Inginerul de Asigurare a Calitatii din cadrul
echipei.
Intreaga echipa de supervizare si UIP se vor familiariza cu detaliile sistemului Antreprenorului.

3.4. PROIECTARE
In general, aceasta sectiune se refera la Contractele HR-MC-P&DB-01, HR-BA-P&DB-02 si HR-VL-
P&DB-03 care vor fi semnate conform Conditiilor de Contract pentru Proiectare si Construire ( similar
Fidic Cartea Galbena)

Principii Generale

Cerintele pentru pregatirea proiectului de catre Antreprenor sunt descrise in Sub-Clauza 5.1 din Conditiile
de Contract similar Fidic Cartea Galbena. Scopul proiectului este descris in Cerintele Beneficiarului. Atat
echipa de supervizare cat si membrii UIP se vor familiariza in amanunt cu detaliile din aceste documente
si se vor asigura ca toate procedurile sunt realizate in conformitate cu clauza.

Antreprenorul detine intreaga responsabilitate pentru proiectare. LE se va asigura ca revizuirea


(analizarea,verificarea) proiectului se face corespunzator prin implicarea membrilor echipei de
supervizare, astfel incat proiectul sa indeplineasca toate cerintele legale si sa respecte Cerintele
Beneficiarului. Revizuirea (analizarea, verificarea) se va face in termenul cel mai scurt posibil, pentru a
permite Antreprenorului sa faca completarile/modificarile care se impun (daca este cazul) si sa demareze
executia lucrarilor la timp. Pentru a creste eficienta acestui proces, de comun acord cu Beneficiarul si
Antreprenorul, proiectul poate fi livrat pe sectiuni/specialitati.

Aprobarea Proiectantului (Conditii de Contract pentru Echipamente si Constructii inclusiv


Proiectare- FIDIC Cartea Galbena)

Inainte ca orice componenta a proiectului sa fie transmisa pentru revizuire, LE se va asigura ca


Proiectantul Antreprenorului este acceptabil (Sub-Clauza 5.1 din Conditiile Contractului, similar Fidic
Cartea Galbena), si daca este un Subantreprenor, este aprobat in concordanta cu Conditiile Contractului.
Criteriul minim de acceptare este ca proiectantul sa poata dovedi experienta sa in lucrari similare.

Asigurarea Calitatii

Analizarea/verificarea proiectului se va face in conformitate cu prevederile Contractului, cu Sistemul


Antreprenorului de Asigurare a Calitatii (care va fi instituit in conformitate cu Sub-clauza 4.9 din Conditiile
de Contract, similar Fidic Cartea Galbena si Fidic Cartea Rosie) si cu documentele Consultantului privind
Asigurarea Calitatii. Prin urmare se vor face referiri la:
 MAC al Consultantului;
 MAC al Antreprenorului;
 Conditiile Contractului de Lucrari asa cum sunt amendate de Conditiile Particulare
(Suplimentare, Speciale) de Contract pentru fiecare Contract in parte;
 Legea Calitatii in Constructii Nr.10 /1995 in legatura cu cerinta speciala ca proiectul sa fie
verificat de Verificatori de proiecte autorizati;
 Acest Manual al Procedurilor de Supervizare a Contractului.
Nu vor fi permise schimbari ale acestor formate, decat daca este expres autorizat de catre LE.

Datorita numarului mare de personal implicat, inclusiv echipa UIP, exista posibilitatea de confuzie daca
documentatia nu este standardizata. Prin urmare, este esential sa existe o metoda comuna de raportare
atat intern cat si catre Beneficiar, si de interconexiune cu Antreprenorii. Cu toate acestea trebuie
mentionat ca nici o conformare a Antreprenorilor cu sistemele lor de AC nu ii scuteste de sarcinile,
responsabilitatile si obligatiile lor potrivit Contractului.

Legea Nr. 10/1995 a Calitatii in Constructii

LE se va asigura ca cerintele Legii Calitatii in Constructii sunt aplicate si respectate.

Sub-Clauza 1.13 Conformitatea cu Legile

In realizarea Contractului, Antreprenorul se va conforma Legilor in vigoare.


Legislaţia aplicabilă cu relevanţă specială referitoare la Contract include, fără a se limita la: Legea nr.
10/1995 şi Legea nr. 50/1990 ambele cu toate modificările şi completările ulterioare.

Cu excepţia Autorizaţiei de Construire care va fi obţinută de către Autoritatea Contractantă pe baza


documentaţiei Antreprenorului (pentru obiectele proiectate de acesta), autorizaţiile şi/sau permisele
necesare conform cerinţelor autorităţilor naţionale/locale relevante se vor obţine de către Antreprenor pe
cheltuiala sa. Aceste permise includ între altele permise pentru construirea organizării de şantier,
devierea traficului, permise de utilizare a unor drumuri, permise de rezidenţă şi de muncă, premise pentru
comunicaţii radio, permise de deviere a unor utilităţi publice, etc.

Antreprenorul va depune către Consultantul Supervizare în termen de 21 de zile de la semnarea


Contractului, Planul Detaliat de Implementare a Lucrărilor, împreună cu o listă cuprinzând toate permisele
necesare cu perioadele de timp necesare obţinerii lor astfel încât să permită implementarea în bune
condiţii şi cu stabilirea termenelor conform programului întocmit şi revizuit conform Sub-Clauzei 8.3
[Programul de execuţie] similar Fidic Cartea Galbena si Cartea Rosie.

Cartea Constructiei
Conform prevederilor Sub-Clauzei 4.1 [Obligatiile Generale ale Antreprenorului] similar Fidic Cartea
Galbena si Cartea Rosie, Lucrarile nu vor fi considerate finalizate in scopul receptionarii potrivit Sub-
Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor si a Sectiunilor] pana cand Consultantul nu a primit documentele de
executie pentru intocmirea Cartii Constructiei impusa de Legea Nr.10/1995.

Standarde si Normative Tehnice

Proiectul, Documentele Antreprenorului, executia si finalizarea Lucrarilor vor fi in conformitate cu


standardele tehnice ale tarii, legile de constructii si mediu, legile in vigoare pentru produsul realizat de
Lucrari, si alte standarde specificate in Cerintele Beneficiarului, aplicabile Lucrarilor, sau definite ca legi
aplicabile.
Toate aceste legi cu privire la Lucrari, vor prevala atunci cand Lucrarile vor fi receptionate de catre
Beneficiar potrivit Clauzei 10 [Receptia Lucrarilor de catre Beneficiar] similar Fidic Cartea Galbena si
Cartea Rosie. Referintele din Contract la standarde publicate vor fi intelese ca referinte la editia aplicabila
la Data de Baza, daca nu este mentionat altfel.
Daca apar schimbari ale standardelor sau intra in vigoare noi standarde dupa Data de Baza,
Antreprenorul va instiinta Consultantul si (daca e cazul) va prezenta propuneri de conformare.
In cazul in care:
a) Inginerul considera ca este necesara conformarea, si
b) Propunerile pentru conformare constituie o Modificare,
atunci Inginerul va initia o Modificare in conformitate cu Clauza 13 [Modificari si Actualizari] similar Fidic
Cartea Galbena si Cartea Rosie.
Proiectul final al Antreprenorului va fi verificat si aprobat potrivit Legii Calitatii in Constructii Nr.10 /1995 si
orice amendamente ulterioare.

Rezumatul principalelor puncte se refera la:

 Cerintele de revizuire a proiectului sa fie formulate pe baza Cerintelor Beneficiarului incluse in


Contract si a legislatiei in vigoare.
 Beneficiarul va plati toate taxele necesare obtinerii autorizatiile de construire, conform Legii Calitatii in
Constructii Nr. 10/1995, se aplica dupa caz.
 Antreprenorul este responsabil de a da instiintari si de a plati toate celelalte taxe necesare in legatura
cu proiectul.
 Lucrarile nu vor fi receptionate pana cand Consultantul nu a primit Cartea Constructiei ceruta de
Legea 10/95.

Cerintele de Verificare ale Beneficiarului


Beneficiarului este reprezentat de catre UIP. Consultantul va obtine de la UIP o aprobare specifica inainte
de aprobarea proiectelor intocmite de Antreprenor in cazul contractelor de proiectare –executie;

Procedurile elaborate in detaliu mai jos permit Consultantului si UIP sa analizeze proiectele in paralel, sa
discute observatiile lor, si sa prezinte Antreprenorului un raspuns comun.

Procedura de Revizuire

Lucrarile nu vor incepe inainte de finalizarea proiectului de catre Antreprenor respectiv verificarea
acestuia de un verificator de proiecte autorizat. Aprobarea oficiala emisa de Consultant se va face numai
dupa aprobarea specifica a Beneficiarului (UIP). In general, proiectul (inclusiv desene) poate fi prezentat
in doua etape:

1. Sa permita o analiza preliminara de catre Consultant si UIP si suficient de detaliata pentru a


permite UIP sa obtina Autorizatia de Constructie emisa de autoritatea locala.
2. Sa permita aprobarea finala de catre UIP si sa permita personalului Consultantului sa-si realizeze
analiza finala.

Procedura pentru fiecare etapa este la fel.

Dupa ce LE primeste proiectul Antreprenorului isi va implica imediat echipa in analizarea acestuia. O
copie a proiectului va fi transmisa formal catre UIP.

LE va face o evaluare cand si daca este necesar pentru a mobiliza expertii pe termen scurt si va pastra
legatura cu ALE pentru a se asigura ca aranjamentele potrivite sunt facute.

Personalul Consultantului si UIP, ambii supervizati de catre LE, vor fi responsabili de realizarea unei
analize amanuntite a proiectului si de pregatirea unui Raport de Verificare/Analiza a Proiectului. O atentie
deosebita trebuie acordata Verificarii proiectului potrivit Legii nr.10-1995.

De-a lungul procesului de analiza, LE va pastra legatura cu UIP si va incuraja UIP sa furnizeze propriile
opinii asupra proiectului. LE va tine cont de comentariile UIP inaintea prelucrarii Raportului formal de
Verificare a Proiectului.

Raportul de Verificare a Proiectului va fi realizat in format electronic de catre LE cu cel putin 8 zile
lucratoare inaintea datei contractuale pentru un raspuns catre Antreprenor, pentru a permite o editare
generala a raportului. LE il va transmite UIP pentru aprobare. Tinand cont de faptul ca UIP a fost deja
implicat in verificarea detaliata, nu va mai fi necesara o perioada lunga de timp pentru aprobare.

Apoi LE va instiinta in scris Antreprenorul inaintea expirarii celor 28 de zile permise pentru analiza.

In perioada de analiza, toata comunicarea cu Antreprenorul va fi in scris. Daca au loc sedinte, concluziile
vor fi inregistrate in minute scrise si puse la dispozitia partilor.

Dupa aprobarea proiectului, UIP va emite documentatia necesara catre autoritatea locala pentru a obtine
Autorizatia de Constructie.

Consideratii Suplimentare

Consideratii de Sanatate, Siguranta si Mediu: Personalul Consultantului (LE, ALE si expertii pe termen
scurt) vor decide in etapa de revizuire a proiectului, daca pot aparea riscuri de sanatate, siguranta, sau
orice potential impact negativ asupra mediului. Intr-o astfel de situatie, se va face o evaluare initiala si
apoi un membru specialist al personalului Consultantului va fi implicat in realizarea unui studiu. Daca in
urma studiului se considera ca potentialul risc sau impact este semnificativ, atunci Antreprenorul va fi
anuntat fara intarziere si va fi solicitat sa tina cont in revizuirea proiectului de concluziile acestui studiul.

3.5. MOSTRE
Aprobarea mostrelor de Materiale este separata de aprobarea proiectului, dar face parte totusi din
procesul de analiza. Echipa de supervizare a santierului se va familiariza cu cerintele si Prevederile
Tehnice ale Contractului.

LE/ALE, IR si Dirigintii de Santier vor verifica atent Materialele cerute de Contract si vor stabili in fiecare
caz daca o mostra corespunde controlului de calitate si cerintelor Contractului. Mostrele de materiale vor
fi depuse la biroul de pe santier pentru referinta in viitor si pentru comparatie cu Materialele incorporate in
Lucrari.

3.6. GRAFICUL DE EXECUTIE SI FLUXUL DE NUMERAR


LE va primi graficul de executie al Antreprenorului in 28 de zile de la primirea de catre acesta a Instiintarii
de Incepere. In maximum 21 de zile de la primire LE va transmite Antreprenorului conform clauzei 8.3 din
Contract – Conditii Generale similar Fidic Cartea Galbena si Cartea Rosie, observatiile sale (daca este
cazul) in privinta neconformitatii graficului de executie cu Contractul. Principalele neconformitati pot fi cel
putin urmatoarele:
 detaliere insuficienta, inclusiv lipsa planificarii activitatilor pentru subantreprenori;
 lipsa de conformitate cu datele specificate pentru finalizare sau finalizare partiala;
 programarea inadecvata a timpului necesare proiectarii, revizuirii proiectului, sau
aprobarii proiectului;
 perioade nerealist de scurte pentru anumite activitati de constructie, teste sau probe;
 lipsa unor conexiuni logice intre activitati;
 suprapunerea nerealista a unor activitati;
 atentie insuficienta privind restrictii specifice pentru deschideri de drumuri, lucrari
temporare, etc.
Acest grafic trebuie sa contina cele 3 puncte de referinta potrivit Sub-Caluzei 8.6 [Ritmul Evolutiei
Lucrarilor] din Conditiile Contractuale Generale similar Fidic Cartea Galbena si Cartea Rosie. Alte trei
puncte de referinţă precum şi valoarea Lucrărilor ce urmează a fi executate până la data respectiva se
vor agrea de comun acord de către Antreprenor şi Consultant în termen de 28 de zile de la depunerea
Graficului de Execuţie de către Antreprenor.

Antreprenorul va pregati un Flux de Numerar (grafic de plati) bazat pe acest program si il va prezenta in
42 de zile de la Data de Incepere.

LE va verifica progresul realizat comparativ cu cel planificat in mod regulat si atunci cand progresul
realizat devine in mod semnificativ inconsistent cu planificarea va notifica Antreprenorul si va cere un
grafic de executie actualizat. In general, asemenea notificari nu ar trebui sa fie prezentate mai frecvent de
o data la trei luni. Beneficiarul va fi informat cu privire la aceste probleme prin rapoartele lunare si in
cadrul sedintelor.

Graficul de Executie va fi revizuit si adjustat ori de cate ori este depasit substantial.

3.7. SUBANTREPRENORII

Problemele legate de SubAntreprenori sunt tratate in Clauza 4.4 atat din Cartea Rosie cat si din Cartea
Galbena si fiecare Contract de Lucrari are Conditii Particulare de Contract asociate.

Antreprenorului nu i se cere sa obtina acordul pentru furnizorii de materiale, sau pentru un SubAntreprenor
care este numit in Contract.

Procedura pentru calificarea SubAntreprenorilor, va fi folosita in cazurile in care este necesar acordul
Consultantului.

LE va obtine acordul Beneficiarului inaintea luarii vreunei decizii iar pentru aceasta el va pregati un punct
de vedere. Pentru aceasta, va solicita Antreprenorului urmatoarele detalii, necesare evaluarii:
1. Procentul/suma din valoarea totala de contract pentru SubAntreprenor (Antreprenorul trebuie sa
respecte procentajul stabilit in Anexa la Oferta);
2. Lucrarile subcontractate;
3. Experienta similara;
4. Contractul intre Antreprenor si SubAntreprenor;
5. Documentele care atesta eligibilitatea SubAntreprenorului:
- Certificatul de Inregistrare la Camera de Comert si Industrie/ Codul Unic de Inregistrare;
- Certificatul de Atestare Fiscala eliberat de DGFPJ privind obligatii de plata catre bugetul de
stat;
- CERTIFICAT CONSTATATOR privind inmatricularea in Registrul Comertului si informatii
privind bonitatea agentului economic;
- Statutul Societatii;
- Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca Sub Antreprenorul si angajatii
acestuia nu se afla intr-una din situatiile descrise de OUG 34/2006 in sectiunea cu privire la
Regulile de evitare a conflictului de interese.

Antreprenorul va transmite Consultantului o instiintare cu aceste detalii cu cel putin de 28 de zile inaintea
datei intentionate de incepere a lucrarii de catre SubAntreprenor.

3.8. ASIGURARI
Potrivit Contractului de Lucrari, Consultantul nu are nici o responsabilitate contractuala cu privire la
obligatiile Antreprenorului legat de politele de asigurare. Cu toate acestea, LE va asista Beneficiarul cand
este necesar pentru verificarea acestor polite.

Potrivit clauzei 18, Antreprenorul trebuie sa furnizeze in intervalul de timp impus in Anexa la Oferta, de la
Data de Incepere urmatoarele:
 Dovada ca asigurarile au fost facute, si
 In cazul asigurarii Lucrarilor si Echipamentului Antreprenorului, asigurarii pentru Daune aduse
Persoanelor si Distrugerea Proprietatii, Antreprenorul trebuie sa aduca copii ale politelor.

Monitorizarea asigurarilor va fi realizata de catre LE.

3.9. SANATATE, SIGURANTA SI MEDIU

Este o cerinta legala (H.G. nr. 300 din 2006) ca Antreprenorii sa emita un Plan de Sanatate si
Securitate a Muncii in cel mult 30 zile de la contractare si un Plan de Management al Mediului inaintea
inceperii executiei.
Este important ca aceste planuri sa fie verificate si aprobate de Consultant inainte ca orice lucrare de
santier sa inceapa. LE se va asigura ca echipa de supervizare a santierului si personalul UIP sunt
familiarizati cu documentele.

3.10. SARCINILE CONSULTANTULUI IN PERIOADA DE MOBILIZARE SI PRE-CONSTRUCTIE


SUNT:

Sarcinile principale ale Consultantului in perioada de pre-constructie si mobilizare sunt:

 Asistarea Beneficiarului pentru verificarea si aprobarea politelor de asigurare ale


Antreprenorului conform Conditiilor Generale de Contract si asigurarea ca acestea sunt incheiate
in conformitate cu prevederile Contractului, sunt in vigoare si au acoperire pe intreaga perioada
specificata in contract;

 Verificarea proiectului realizat de catre Antreprenor pentru partile din contract care sunt in
sistem „design & build” si acordarea vizei „bun de executie” sau cererea de modificari / completari
ale documentatiilor;

 Asigurarea indeplinirii obligatiilor stipulate in Autorizatia de Construire ce ii revin Beneficiarului


si verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei si cele ale Contractului;

 Verificarea Planului de Asigurare a Calitatii intocmit de catre Antreprenor si a Procedurilor


Tehnice de Executie;

 Verificarea existentei Programului de Control a Calitatii in Faze Deteminante, vizat de ISC;

 Verificarea Planului de Sanatate si Securitate a Muncii;

 Asigurarea ca Antreprenorul are pregatite planurile de actiune pentru implementarea prevederilor


legislative cu privire la mediu, prezentate in documentele contractului;

 Verificarea si aprobarea Graficului de Executie transmis de catre Antreprenor;

 Verificarea si aprobarea Planului de Managementul de Trafic atat pentru accesul public, cat si
pentru muncitorii Antreprenorului (plan in care sunt descrise diferitele interferente dintre traficul
pe santier si traficul rutier existent, este elaborat si transmis catre toate Autoritatile in domeniu, in
vederea aprobarii sale inainte de inceperea lucrarilor, conform normativelor in vigoare);

 Emiterea Ordinului de Incepere;


 Verificarea corectitudinii coordonatelor si cotelor reperelor cadastrale si solicitarea
Antreprenorului pentru desfasurarea unei verificari suplimentare, dupa caz si refacerea reperelor
constatate lipsa;

 Asistarea Beneficiarului pentru punerea in posesie a santierului catre Antreprenor;

 Asigurarea comunicarii dintre Antreprenor si proprietarii de utilitati (apa, canalizare, telefon,


electricitate, gaz), inainte de inceperea lucrarilor si pe parcursul lucrarilor;

 Aprobarea materialelor si surselor de materiale pe care Antreprenorul isi propune sa le


foloseasca, cu avizul prealabil al Beneficiarului;

 Verificarea si aprobarea Subantreprenorilor propusi de catre Antreprenor, (care nu au fost


nominalizati Contract), cu acordul prealabil al Beneficiarului;

 Predarea catre Antreprenor a terenului rezervat pentru organizarea de santier si


aprobarea/revizuirea propunerii Antreprenorului cu privire la mobilizarea si realizarea
organizarii de santier;

 Verificarea ca s-a facut instiintarea ISC si a emitentului Autorizatiei de construire despre Data de
Incepere a Lucrarilor;

 Asigurarea unei bune vizibilitati a lucrarii, solicitand montarea panoului publicitar, conform
Ghidului de Identitate Viuala;

4. FAZA DE CONSTRUCTIE SI INCHEIERE A CONTRACTELOR

4.1. PROCEDURI DE SECURITATE

Antreprenorul are, potrivit Sub-Clauzei 4.8 (Proceduri de securitate) a Conditiilor de Generale de


Contract similar Fidic Cartea Galbena si Cartea Rosie, obligatia:
a) de a fi in conformitate cu regulile de siguranta aplicabile;
b) de a avea grija de siguranta tuturor persoanelor indreptatite de a fi pe santiere;
c) de a depune eforturi rezonabile pentru a pastra santierul si Lucrarile libere de orice obstacole ne-
necesare, pentru a evita pericolul pentru aceste persoane;
d) de a asigura ingradirea, iluminatul, pazirea si supravegherea Lucrarilor pana la finalizare si
receptie;
e) de a realiza orice lucrari temporare (inclusiv drumuri, zone pietonale, garduri) care ar putea fi
necesare, datorita executiei Lucrarilor, pentru folosinta si protectia publicului, proprietarilor si
ocupantilor invecinati terenului;
f) de a fi in conformitate cu toate prevederile si legislatia actuala cu privire la protectia mediului si
aplicarea tuturor masurilor necesare pentru respectarea acestor cerinte;
g) de a fi in conformitate cu toate prevederile si legislatia in vigoare referitor la sanatatea si
securitatea muncii pe santier;
h) de a discuta probleme de siguranta la toate sedintele de santier si va aproba impreuna cu
Consultantul planurile de minimizare a riscurilor de evenimente nesigure si practici de lucru;
i) de a asigura ca santierele sunt zone ale “castilor de protectie” si acestea sunt purtate tot timpul;
j) de a asigura eliminarea corespunzatoare a deseurilor de pe santier cu respectarea prevederilor
autoritatilor relevante.

De asemenea, potrivit Sub-Clauzei 4.18 (Protectia Mediului) a Conditiilor Generale de Contract similar
Fidic Cartea Galbena si Cartea Rosie, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia
mediului (atat in interior cat si in afara Santierului), pentru a limita producerea de stricaciuni, neplaceri
populatiei si proprietatilor, in urma poluarii, zgomotului si a altor rezultate provocate de actiunile sale.
Antreprenorul se va asigura ca emisiile, deversarile pe sol si rezidurile rezultate din activitatea
Antreprenorului nu vor depasi valorile indicate in Specificatii si nu vor depasi valorile impuse de legea in
vigoare.

Pentru a asigura ca toate cele de mai de sus sunt realizate de catre Antreprenor, LE si echipa de
supervizare a santierului se vor familiariza cu cerintele de sanatate, siguranta si de mediu ale
Contractului. Echipa de supervizare a santierului se va asigura ca Antreprenorul se conformeaza total si
intotdeauna cu aceste documente. In special, Dirigintii de Santier vor monitoriza masurile si procedurile
Antreprenorului dupa cum este stipulat in documentatia sa legata de sanatate, siguranta si mediu.

Ca parte a procedurii de revizuire a declaratiei de metoda, LE, prin expertii pe termen scurt si Dirigintii de
Santier, se va asigura ca documentele Antreprenorului sunt suficient de detaliate pentru a demonstra
foarte clar cum acesta va mentine managementul de sanatate, siguranta si mediu al lucrarilor sale.
Echipa de supervizare a santierului va folosi documentatia aprobata, pentru a impune standardele pe
santier. O parte a sarcinii profesionale a Consultantului ca firma experimentata international va fi de a
incuraja aplicarea standardelor de cea mai inalta securitate in toate activitatile de santier. Echipa de
supervizare a santierului va “conduce prin exemplu” in toate activitatile lor de santier. Aceasta inseamna
ca ei vor purta intotdeauna echipamentul de protectie necesar care va include minim o casca de protectie
si incaltaminte corespunzatoare.

LE se va asigura ca Antreprenorul numeste un “Responsabil cu protectia muncii pe santier” potrivit


Sub-Clauzei 6.7 (Sanatatea si Securitatea Muncii) din Conditiile generale de Contract similar Fidic Cartea
Galbena si Cartea Rosie, calificat corespunzator si experimentat. DS va verifica regulat prezenta acestuia
pe santier.
Echipa de supervizare nu va intra in nici o parte a santierului pe care o considera nesigura si in plus va
informa imediat responsabilul Antreprenorului verbal, sau in cazul absentei sale scurte, supraveghetorul
cel mai mare al constructiei in acea parte a santierului. Daca masurile necesare nu sunt adoptate
rapid, dirigintele de santier va mentiona situatia in jurnalul de santier si-l va informa imediat pe
LE. Acesta va discuta problema direct cu Reprezentantul Antreprenorului si daca este cazul va
emite un avertisment formal sau va instrui oprirea lucrarilor pana la remedierea situatiei. Echipa de
supervizare a santierului va pastra in jurnalul lor zilnic un registru foto plus un registru scris al tuturor
incidentelor legate de siguranta si un rezumat al detaliilor va fi inclus in Raportul Lunar .

Antreprenorul trebuie sa pregateasca un raport de progres lunar, care va contine, printre altele “statistici
de siguranta, incluzand detalii ale unor incidente si situatii periculoase precum si aspecte de mediu si
relatii publice”. In legatura cu aceasta cerinta, se asteapta ca Antreprenorul sa raporteze asupra:
- Actiunilor de management al sanatatii, sigurantei si mediului/ masuri luate;
- Problemelor gasite in relatie cu problemele de sanatate, siguranta si de mediu (incidente,
inclusiv intarzieri, consecinte de cost, etc. ca si rezultat din aceasta);
- Schimbarilor de conditii, masuri, proiecte si lucrari actuale in relatie cu problemele de
sanatate, siguranta si de mediu;
- Observatiilor, problemelor ridicate si/sau deciziilor luate in legatura cu managementul de
sanatate, siguranta si mediu in timpul sedintelor de santier.

Raportul lunar al Antreprenorului va servi ca baza de discutie asupra oricaror probleme relevante
de sanatate, siguranta si de mediu in timpul sedintelor lunare de progres.

Potrivit Sub-Clauzei 6.7 din Conditii Generale ale Contractului similar Fidic Cartea Galbena si Cartea
Rosie, Antreprenorul va raporta orice accident “cat mai repede posibil” (respectiv in maximum 24 de ore).
De asemenea, Antreprenorul va tine inregistrari si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si
asigurarea persoanelor, a stricaciunilor asupra proprietatii asa cum poate solicita in mod rezonabil
Consultantul. Asemenea inregistrari vor fi pastrate in dosar si copii ale rapoartelor vor fi incluse ca anexe
la raportul lunar al Antreprenorului.

Toti membrii echipei de supervizare trebuie sa fie constienti de faptul ca puterile contractuale ale
Consultantului in relatie cu problemele legate de sanatate, siguranta si mediu sunt limitate. Este prin
urmare esential ca toate incalcarile standardelor de sanatate, siguranta si mediu sa fie rezolvate prompt,
deoarece va fi dificil de corectat dupa ce practicile gresite au devenit uzuale.

4.2. INTERFERENTA CU TRAFICUL


Antreprenorul va respecta propriul Plan de Management al Traficului aprobat de autoritatile competente si
inaintat Consultantului.

Consultantul va fi informat de Antreprenor despre toate masurile speciale pe care el intentioneaza sa le ia


pentru a proteja sau a repara sectiuni de drum, cai de acces sau poduri, inainte de a le utiliza.

Remedierea oricaror stricaciuni produse drumurilor, cailor de acces sau podurilor datorita transporturilor
de materiale, echipamentelor si utilajelor de constructii va fi o cheltuiala a Antreprenorului.
Consultantul va urmari ca refacerea cailor publice afectate de catre lucrari sa fie conform Autorizatiilor de
spargere emise de catre administratorul cailor publice.

4.3. DECLARATIA DE METODA

Contractual, declaratia de metoda face parte din Sub-Clauza 8.3- Programul de executie (Graficul de
Executie) similar Fidic Cartea Galbena si Cartea Rosie, dar in mod practic, va fi prezentata pe parcursul
lucrarilor ori de cate ori se impune aplicarea unor metode de executie particulare. Antreprenorul va inainta
declaratiile de metoda in scris pentru aprobarea LE intr-un interval de timp suficient anterior inceperii
lucrarii planificate la care se refera. LE va aproba sau va transmite Antreprenorului comentariile sale
privind lipsa de conformitate cu Contractul. Neconformitatea se poate datora unor motive variate inclusiv:
 detaliere insuficienta (Contractul cere doar “o descriere generala a metodelor” dar LE ar
trebui sa primeasca suficiente detalii care sa-i permita sa inteleaga intru totul intentia
Antreprenorului);
 lipsa de coordonare intre diferitele parti ale Lucrarilor;
 probabilitatea ca activitatile sa fie nesigure pentru personalul Antreprenorului ori pentru
public;
 probabilitatea ca metoda de executie sa nu garanteze calitatea in conformitate cu
cerintele Contractului.

4.4. DETALII DE EXECUTIE, MOSTRE

Consultantul va primi de la Antreprenor pentru aprobare, detalii de executie, planse, documente, mostre
ale materialelor ce se pun in opera (conf. Conditiilor Contractuale), necesare pentru executia Contractului
- in cadrul limitelor de timp descrise sau din Graficul de Executie.

Specific pentru Contractele care se desfasoara dupa FIDIC- Cartea Galbena, Consultantul va accepta
proiectul inaintat de Antreprenor, va intocmi un Raport de Verificare a Proiectului, si va fi inaintat
deasemenea, catre Verificatorii de Proiect Autorizati (Legea 10 - 1995).
Consultantul trebuie sa instiinteze Antreprenorul despre decizia de aprobare a mostrelor, materialelor,
desenelor, in cadrul timpului limita la care se face referire in Contract sau in Graficul de Executie aprobat.
In caz contrar, acestea se vor considera aprobate la sfarsitul timpului limita specificat (aprobarea tacita).
Daca nu este specificat un timp limita, se va considera 21 zile de la primire.

Aprobarile se dau in scris. Orice desene tehnice, documente, mostre sau modele ale Antreprenorului pe
care Consultantul nu le aproba, trebuie retransmise imediat Antreprenorului pentru modificari, astfel incat
sa indeplineasca cerintele Consultantului.

Aprobarea desenelor tehnice, documentatiei, mostrelor sau exemplele de catre Consultant nu va elibera
Antreprenorul de vreuna din obligatiile sale.

4.5. INSPECTII, VERIFICARI SI TESTE

Dirigintele de Santier va vizita toate zonele cu activitate de santier cat mai frecvent posibil, dar cel putin
o data pe zi. Echipa de supervizare a santierului va pastra inregistrari ale acestor vizite in Rapoartele
Zilnice pe care le va prezenta LE.

In vizitele pe santier, DS va verifica activitatile de constructie astfel incat calitatea lucrarii finalizata sa fie
in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu Contractul.

DS va aduce imediat in atentia Antreprenorului toate neconformitatile sesizate si va solicita luarea


masurilor care se impun. Daca DS are rezerve ca rectificarea va avea loc, el va inregistra
observatiile sale in Jurnalul de Santier precum si instructiunea transmisa verbal Antreprenorului.
Neconformitatile persistente vor fi aduse in atentia LE care va emite o scrisoare formala in acest
sens.

In scopul testarii si inspectiei, Consultantul:


 Va stabili de comun acord cu Antreprenorul ora si locul pentru testare;
 Va avea acces la locul de testare, la ore rezonabile;
 Daca Consultantul si Antreprenorul nu sunt de acord cu rezultatele testelor, fiecare poate sa dea
o declaratie a punctelor sale de vedere, catre celalalt, intr-un interval de 15 zile de la data
aparitiei neintelegerii. Consultantul sau Antreprenorul poate solicita repetarea testelor in prezenta
unui expert independent. Toate rapoartele testelor vor fi trimise Consultantului care va comunica
Antreprenorului rezultatul acestora. Noile rezultate vor fi cele finale. Costul refacerii testelor va
apartine acelei parti ale carei puncte de vedere s-au dovedit gresite.
 Consultantul poate comunica rezultatele testelor doar persoanelor care au dreptul de a cunoaste
aceste informatii.

Respingere

Consultantul trebuie sa-si dea acceptul cu privire la calitatea componentelor si materialelor din santier.
Prin urmare Consultantul poate respinge componentele si materialele care nu sunt de calitatea
specificata in Contract. Acestea vor fi marcate astfel incat sa fie recunoscute si indepartate din santier
intr-o perioada de timp specificata de Consultant.

Consultantul va putea comanda, in timpul executiei lucrarilor:


 mutarea din santier, intr-un termen stabilit a oricaror componente sau materiale care, in opinia sa
nu sunt in conformitate cu contractul;
 inlocuirea cu componente sau materiale corespunzatoare; sau
 refacerea sau repararea corespunzatoare a oricaror lucrari care nu sunt in conformitate cu
Contractul.

Consultantul va da o instiintare scrisa Antreprenorului despre decizia sa specificand particularitatile


defectelor.

Detaliile inspectiilor si testele vor fi inregistrate in Rapoartele Saptamanale de Inspectie.


Utilitati

Consultantul va fi informat in scris cand orice lucrare din santier poate produce pagube sau perturbari la
un serviciu de utilitate publica, dand o perioada rezonabila de preaviz, in asa fel incat masurile
corespunzatoare sa poata fi luate la timp pentru a permite ca lucrarile sa continue in mod normal.

Descoperiri arheologice

Consultantul va fi instiintat de catre Antreprenor in cazul unor descoperiri arheologice facute in timpul
excavarii sau demolarii. Consultantul va decide cum se va proceda, cu respectarea legilor.
Obiectele rezultate din excavatii intra in proprietatea Beneficiarului (daca nu sunt obiecte de interes
arheologic).

Lucrari temporare
Consultantul va primi de la Antreprenor detaliile tehnice pentru lucrari temporare, pe care acesta
intentioneaza sa le utilizeze cum ar fi: drumuri de acces, schele, consolidari, cofraje.
Consultantul va putea face observatii la acestea.

Studii ale terenului de fundare

Consultantul poate solicita Antreprenorului efectuarea oricarei analize privind terenul de fundare, conform
specificatiilor tehnice si conditiilor speciale.

Proprietatea materialelor si a utilajelor de constructii

Consultantul va trebui sa-si dea consimtamantul pentru indepartarea din santier a echipamentelor,
lucrarilor temporare, utilajelor utilizate de Antreprenor.

4.6. CONTROLUL CALITATII

In timpul executiei Lucrarilor DS vor face verificari ale documentelor Antreprenorului pentru a asigura
conformitatea cu Contractul. Pentru aceasta, echipa de supervizare va fi familiarizata cu toate cerintele
de calitate ale Contractului precum si orice ale cerinte din proiectul Antreprenorului (daca este aplicabil).

Inaintea inceperii executiei, echipa de supervizare va tine legatura cu Antreprenorul si vor cadea de acord
asupra tuturor aranjamentelor generale si programelor pentru esantionarea si testarea materialelor care
vor fi folosite in Lucrari.

Pentru fiecare operatie si locatie a lucrarii, programul specific de esantionare si testare va fi stabilit in
timpul sedintelor activitatii de pre-constructie. In timpul executiei, DS se vor asigura ca mostrele si testele
sunt realizate corespunzator si se vor asigura ca primesc la timp rezultatele testelor, pentru incorporarea
lor in Rapoartele Saptamanale de Inspectie. In cazul in are un test esueaza, DS vor instrui rectificarea
potrivit Contractului. Daca acest lucru nu se intampla corespunzator, ei se vor consulta imediat cu LE.

In cazul materialelor si echipamentelor livrate pe santier, DS vor verifica conformitatea cu cerintele


Contractului. DS vor verifica daca protectia materialelor livrate pe santier este asigurata in timpul
depozitarii. Orice discrepante vor fi raportate direct si imediat Antreprenorului.

DS vor participa personal la toate testele de laborator ale cuburilor de beton la inceputul Contractului
pana cand sunt siguri atat de calitatea betonului cat si de expertiza si integritatea personalului
laboratorului. Pe urma, ei vor participa la teste in mod ocazional. Daca, la orice stagiu, DS au dubii cu
privire la integritatea profesionala si onestitatea personalului laboratorului, ei vor raporta asta imediat LE.
Acesta va analiza situatia si daca este necesar va emite instructiuni Antreprenorului.

Pe langa testare, DS vor monitoriza calitatea executiei si vor semnala Antreprenorul asupra oricaror
discrepante. O lista a potentialelor probleme care trebuie verificate sunt urmatoarele, cu mentiunea ca
aceasta nu este exhaustiva:
 calitatea terenului la cota finala de excavatie;
 compactarea si calitatea straturilor de sol mineral
 tasarea materialelor fundatiei inaintea formei tronconice;
 curatenia zonelor care urmeaza a fi betonate/tencuite;
 sustinerea sau delimitarea armaturii;
 acoperirea minima a armaturii;
 controlul segregarii in timpul turnarii betonului;
 protejarea betonului proaspat contra uscarii rapide;
 uniformitatea fundurilor santurilor;
 manevrarea atenta a conductelor;
 curatirea imbinarilor conductelor in timpul instalarii;
 compactarea straturilor de umplutura.

LE va monitoriza frecventa si eficienta verificarilor facute de DS privind controlul calitatii si va da


instructiuni atunci cand este cazul.

4.7. MONITORIZAREA PROGRESULUI FIZIC

Potrivit Sub-Clauzei 8.3 a Contractului similar Fidic Cartea Galbena si Cartea Rosie, Antreprenorul va
prezenta Graficul de Executie. Pe parcursul derularii Contractului, in mod regulat, LE va compara
progresul realizat cu cel planificat si de fiecare data cand exista diferente semnificative va aduce aceasta
in atentia Antreprenorului solicitandu-i totodata luarea unor masuri care sa accelereze progresul si sa
recupereze intarzierile.

De asemenea Consultantul poate notifica Antreprenorul sa revizuiasca Graficul de Executie ori de cate ori
este necesar.

DS vor pastra inregistrari privind urmatoarele informatii:


 conditiile de vreme, intreruperi a lucrarilor, orele de lucru, numarul si specializarea muncitorilor
angajati in santier, materialele furnizate, echipamentul aflat in utilizare, testele efectuate in
santier, mostre trimise, circumstante neprevazute si de asemenea instructiuni date
Antreprenorului;
 declaratii detaliate ale tuturor elementelor cantitative si calitative ale lucrarilor efectuate si a
bunurilor livrate si utilizate, posibil de a fi verificate in santier.

Antreprenorul va pastra inregistrari similare in Jurnalul de Santier care va fi actualizat zilnic si


contrasemnat de catre DS.

4.8. MASURATORI

Urmatoarele principii se vor aplica la evaluarea contractelor de lucrari cu preturi unitare fixe:
• Suma datorata conform contractului va fi calculata prin aplicarea preturilor unitare la cantitatile
real executate pentru articolele respective in conformitate cu Contractul;
• Cantitatile prevazute in listele de cantitati sunt cantitati estimate ale lucrarilor, plata facandu-se pe
baza cantitatilor real executate;
• Consultantul va determina prin masurare, cantitatile de lucrari executate de catre Antreprenor si
acestea vor fi platite in conformitate cu prevederile Conditiilor Generale legate de platile
intermediare;
• Consultantul poate cere ca orice componenta a lucrarii sa fie masurata, instiintand Antreprenorul
pentru a participa la masuratoare. Antreprenorul sau reprezentantul sau, va asista Consultantul in
efectuarea masuratorilor;
• Lucrarile vor fi masurate in cantitati nete.

4.9. MODIFICARI INSTRUITE DE INGINER

Consultantul in calitatea sa de Inginer poate sa instruiasca orice variatie/modificare (dupa


consultarea cu Proiectantul), pentru orice componenta necesara finalizarii si functionarii
corespunzatoare a lucrarilor. Asemenea modificari pot include: adaugari, excluderi, inlocuiri, schimbari in
calitate, cantitate, forma, structura, tip, pozitie, dimensiune, metoda sau timp de executie a lucrarilor.

Nici un Ordin de Modificare nu va avea ca efect invalidarea Contractului.

Inainte de a da un Ordin de Modificare, Consultantul va informa Antreprenorul privind natura si


scopul unei asemenea modificari si va solicita acestuia o propunere.

Antreprenorul va inainta Consultantului propunerea sa, care sa contina:


 lucrarile necesare a se executa ca urmare a variatiei propuse;
 orice modificari necesare Graficului de Executie in conformitate cu Contractul, si
 orice ajustare a Pretului Contractului (cu utilizarea preturilor unitare din devizul oferta).

Dupa primirea raspunsului de la Antreprenor, Consultantul (dupa consultarea necesara cu


Beneficiarul) va decide daca va da sau nu ordinul de modificare.

Daca se decide ca modificarea trebuie aplicata, Consultantul va emite un Ordin de Modificare


specificand ca modificarile vor fi executate la preturile date de Antreprenor sau la preturile determinate de
catre Consultant.

Stabilirea pretului pentru modificarile aferente Ordinului de Modificare:


 pentru lucrari similare celor ce se executa – utilizarea pretului unitar al lucrarilor prezentate in lista
de cantitati de lucrari (devizul oferta);
 daca lucrarea nu este de caracter similar sau nu este executata in conditii similare, se vor utiliza
preturi din Contract ca baza pentru evaluare (atunci cand este posibil) sau preturi justificate legal
si aprobate de catre Consultant in urma unei determinari (Sub-clauza 3.5) Conditii Generale
similar Fidic Galben si Fidic Rosu.

Daca o modificare este necesara datorita greselii sau nerespectarii Contractului de catre
Antreprenor, costurile aferente acesteia vor fi suportate de Antreprenor.

Atreprenorul este obligat sa respecte toate instructiunile date de Consultant.


Daca o instructiune atrage dupa sine modificari ale pretului si duratei Contractului, Antreprenorul va
notifica aceste lucruri Consultantului.

4.10. MODIFICARI SOLICITATE DE ANTREPRENOR

In cazul in care Antreprenorul identifica o problema tehnica si considera necesara o modificare, acesta va
informa imediat Consultantul in scris.

Daca Consultantul considera ca modificarea este necesara, va solicita Antreprenorului sa ia legatura cu


Proiectantul pentru pregatirea unei propuneri tehnice. Pe baza solutiei tehnice a Proiectantului,
Antreprenorul va pregati o evaluare financiara a modificarii si daca este cazul, impactul modificarii asupra
termenului de finalizare a Contractului. Evaluarea financiara se va face tinand cont de criteriile mentionate
mai sus (13.3 Procedura de modificare) similar Fidic Cartea Galbena si Cartea Rosie.

Consultantul va analiza fara intarziere documentatia tehnico-financiara transmisa de Antreprenor si va


informa Beneficiarul asupra concluziei sale.
Daca Beneficiarul aproba costurile suplimentare (si extinderea de timp daca este cazul), Consultantul va
emite Ordinul de Modificare catre Antreprenor.

Antreprenorul va solicita Proiectantului emiterea unei Dispozitii de Santier, care dupa ce este
semnata de catre reprezentantii sai si vizata de Verificatorul de Proiect atestat, va fi inaintata
Consultantului pentru a fi semnata in numele Beneficiarului.

4.11. EXTINDEREA PERIOADEI DE EXECUTIE

In conformitate cu Sub-Clauza 20.1-Revendicarile Antreprenorului din Conditiile Contractuale similar Fidic


Cartea Galbena si Cartea Rosie, Antreprenorul va trimite o instiintare Consultantului in care va descrie
evenimentele sau circumstantele care stau la baza solicitarii de extindere a perioadei de executie.
Instiintarea va fi trimisa cat de repede posibil, in maxim 28 de zile dupa ce Antreprenorul a fost informat
sau ar fi trebuit sa fie informat asupra acestor evenimente sau circumstante.

In cazul in care Antreprenorul nu trimite notificarea in perioada de 28 de zile, Perioada de Incheiere a


Lucrarilor nu va fi extinsa, Antreprenorul nu va fi indreptatit la plata unor sume suplimentare si
Beneficiarul va fi eliberat de toate responsabilitatile legate de reclamatii. In alte cazuri se aplica aceasta
Sub-clauza.

Antreprenorul poate solicita in conformitate cu Sub-Clauza 8.4 (Prelungirea Duratei de executie- similar
Fidic Cartea Galbena si Cartea Rosie) extinderea perioadei de executie in urmatoarele situatii:
 Conditii climatice exceptionale;
 Ordinele de Variatie emise care afecteaza data terminarii, altele decat cele reiesind din greseala
Antreprenorului;
 Lipsa imprevizibila a disponibilitatii personalului sau a Bunurilor cauzate de epidemii sau actiuni
guvernamentale
 Neindeplinirea conditiilor contractuale de catre Beneficiar;
 Orice intarziere, impediment sau actiune cauzata sau care poate fi atribuita Beneficiarului,
Personalului Beneficiarului sau altor Antreprenori ai Beneficiarului care sunt pe Santier;
 Orice intrerupere a lucrarilor care nu este datorata greselii Antreprenorului;
 Forta majora.

Daca Consultantul decide ca toate/parte din conditiile fizice defavorabile nu puteau fi prevazute in
mod rezonabil de catre un Antreprenor experimentat, va trebui:
1. Sa ia in considerare orice intarziere suferita de catre Antreprenor pentru stabilirea unei extensii a
perioadei de executie (conform Conditiilor Generale ale Contractului);
2. In cazul conditiilor nefavorabile previzibile (altele decat cele meteorologice), sa determine plati
suplimentare aferente Antreprenorului in conformitate cu Conditiile Generale.
3. In ambele cazuri va anunta Beneficiarul. Daca apreciaza necesara aprobarea de plati
suplimentare sau extensii ale perioadei de executie, nu va da nici o solutie decat dupa
consultarea cu Beneficiarul.

4.12. REVENDICARI PENTRU PLATI SUPLIMENTARE

Antreprenorul va instiinta in scris Consultantul daca se considera indreptatit sa primeasca plati


suplimentare in conformitate cu Sub-Clauza 20.1 din Conditiile Contractuale similar Fidic Cartea Galbena
si Cartea Rosie.

Revendicarea trebuie sa o faca intr-un interval de 28 zile de la data la care Antreprenorul si-a dat seama
de necesitatea acestor plati.

Detaliile despre aceste revendicari vor fi puse la dispozitia Consultantului in termen de maxim 42 zile.
Revendicarea trebuie sa fie facuta inainte de data declaratiei finale de plata.

Consultantul va analiza documentele, va stabili daca solicitarea este indreptatita si va instiinta partile
despre decizia luata, dupa consultarea corespunzatoare cu Beneficiarul.

Consultantul poate respinge orice revendicare pentru plata suplimentara care nu este corespunzatoare cu
Cerintele Contractuale.

4.13. SUSPENDAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Consultantul poate ordona intreruperea lucrarilor pe o perioada de timp stabilita de acesta ca necesara.

In timpul perioadei de intrerupere, Antreprenorul trebuie sa ia masuri de protectie a lucrarilor, utilajelor de


constructie, echipamentelor si santierului contra oricarei deteriorari, pierdere sau pagube. Cheltuielile
suplimentare aparute vor fi supuse aprobarii Consultantului numai daca intreruperea nu este cauzata de o
greseala a Antreprenorului.
Consultantul va analiza cererea Antreprenorului doar daca a fost notificata intentia sa de revendicare intr-
un interval de 28 zile de la primirea ordinului de a intrerupere a lucrarilor.
Consultantul, dupa consultarea cu Beneficiarul, va determina valoarea platilor suplimentare si/sau
extensii ale perioadei de executie care sunt justificate.
Consultantul va fi notificat de Antreprenor, in cazul unei intreruperi > 84 zile, privind solicitarea permisiunii
de reincepere a lucrarilor.
Daca Consultantul nu-i da permisiunea in termen de 28 de zile de la formularea ei si suspendarea
afecteaza intreaga Lucrare, Antreprenorul poate notifica intentia de reziliere a Contractului potrivit Sub-
Clauzei 16.2 Rezilierea Contractului de catre Antreprenor similar Fidic Cartea Galbena si Cartea Rosie.

4.14. TESTAREA ECHIPAMENTULUI SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A SISTEMULUI

Teste la terminarea lucrarilor

Consultantul va accepta lucrarile doar dupa ce au fost efectuate verificarile si testele prescrise.
Antreprenorul va instiinta Consultantul data la care vor incepe testele.
Consultantul va putea cere refacerea / reconstruirea / repararea lucrarilor care nu satisfac termenii si
conditiile Contractului.

Aceasta sectiune este legata de testele finale ale echipamentului si punerea in functiune a sistemului
inaintea receptiei; toate testele initiale si intermediare si inspectiile sunt tratate in Sectiunea 4.6 din acest
manual.

DS se vor familiariza cu toate testele finale, cu cerintele pentru punerea in functiune prevazute in Contract
si cu proiectul finalizat al Antreprenorului. De asemenea, DS se vor asigura ca Antreprenorul ia masurile
corespunzatoare in metodologia si graficul de executie, pentru ca aceasta activitate sa aiba loc la
momentele potrivite.

DS vor participa la toate testarile echipamentului pe teren si la testarea sistemelor finalizate si a punerii in
functiune a sistemului.

4.15. MANUALELE DE OPERARE SI INTRETINERE

Sub-Clauza 5.7 din Conditiile de Contract (similar Fidic Cartea Galbena) cere Antreprenorului sa
furnizeze manuale de O&I pentru a permite Beneficiarului o operare si intretinere corespunzatoare.
Receptia nu va avea loc pana cand versiunea finala a manualelor de O&I nu este primita de catre
Consultant.

Cerintele manualelor sunt tratate atat in Cerintele Generale cat si in cele Specifice ale Beneficiarului.

LE si UIP vor analiza manualele de O&I. Un program si o procedura vor fi stabilite prin acord intre LE, UIP
si Antreprenor pentru a asigura ca nu va fi nici o intarziere a receptiei datorita unor manuale neadecvate
sau incorecte.
Sfarsitul perioadei de executie este marcat de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor
de catre Consultant, prin care se certifica ca lucrarile sunt corespunzatoare si pot fi preluate de catre
Beneficiar.

4.16. DREPTURILE CONSULTANTULUI IN TIMPUL LUCRARILOR

Dintre principalele drepturi pe care Consultantul le are in desfasurarea activitatilor pe perioada de


executie a lucrarilor amintim:
 Aproba/revoca motivat Reprezentantul Antreprenorului pe santier. Antreprenorul va inlocui
reprezentantul revocat cu alt reprezentant aprobat de catre LE;
 Poate solicita Antreprenorului, in scris, inlocuirea personalului din santier in cazul in care se
constata ca acestia impiedica executia corespunzatoare a lucrarilor;
 Isi da acordul pentru mutarea din santier a echipamentului Antreprenorului, utilizat in executia
lucrarilor;
 Trebuie sa aiba acces liber in toate zonele de desfasurare a lucrarilor cuprinse in Contract;
 Poate solicita sa vada si sa verifice orice lucrare, material sau echipament ce urmeaza a fi pus in
opera;
 Poate solicita efectuarea testelor suplimentare prevazute in conditiile generale si particulare ale
contractului, pentru a se asigura de calitatea materialelor si lucrarilor;
 In cazul in care constata ca articolele utilizate nu sunt conforme cu prevederile Contractului,
poate cere inlocuirea, repararea, refacerea partilor de lucrari constatate ca fiind neadecvate. De
asemenea poate solicita reducerea pretului la unele din articolele de lucrari care sunt neconforme
cu Contractul dar care nu pun in pericol functionarea si siguranta lucrarilor, cu acceptul
Beneficiarului.

5. FAZA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR

Perioada de Notificare a Defectelor este definita in Contract, fiind in general 365 zile de la data Receptiei
la Terminarea Lucrarilor. Este perioada in care este monitorizata performanta lucrarilor si in care
Antreprenorul remediaza defectele pe cheltuiala sa.

Consultantul poate solicita Antreprenorului remedierea oricarei defectiuni aparuta in aceasta perioada.

Daca Antreprenorul nu va remedia defectele, Beneficiarul poate sa execute lucrarile de remediere sau
sa angajeze pe cineva pentru a executa lucrarile pe riscul si costul Antreprenorului, in care caz, costurile
Beneficiarului vor fi deduse din banii datorati Antreprenorului sau din Garantia de Buna Executie.
In caz de urgenta, cand Antreprenorul nu poate executa remedierile, Consultantul poate comanda
executia lucrarilor catre o alta firma, pe cheltuiala Antreprenorului. Consultantul va informa Antreprenorul
de actiunea intreprinsa cat mai curand posibil.

6. FINALIZAREA CONTRACTULUI

Consultantul va emite Antreprenorului un Certificat de Receptie Finala dupa expirarea Perioadei de


Notificare a Defectelor, numai dupa obtinerea aprobarii specifice a Beneficiarului. O copie a acestuia va fi
transmisa Beneficiarului specificand data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatiile sale conform
Contractului. Certificatul de Receptie Finala se emite in termen de 28 zile de la expirarea celei din urma
date a Periodei de Notificare a Defectelor, tinand cont de cele mentionate mai sus.

Numai Certificatul de Receptie Finala poate fi considerat ca aprobare finala a Lucrarilor.

Cartea Constructiei va fi completata cu jurnalul evenimentelor.

Antreprenorii nu au alta obligatie decat aceea de a-si indepini obligatiile potrivit garantiilor lor in Perioada
de Notificare a Defectelor.

Sarcinile majore care vor fi indeplinite de catre Consultant la finalizare, vor include urmatoarele activitati:
 Verificarea Certificatului de Receptie Finala
 Predarea catre Beneficiar a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei
 Emiterea Certificatului de Plata Finala
 Emiterea instructiunilor de restituire finala a Garantiilor
 Emiterea Raportului Final al Consultantului

7. FORMULARE

INSTIINTARE DE INCEPERE A EXECUTARII LUCRARILOR


adresata Inspectoratului de Stat in Constructii

Catre,
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII AL JUDETULUI................................
Subsemnatul(1) .......................................................................... …………...............................
in calitate de reprezentant al S.C (1) ........................................................................................,
C.U.I. ................................... avand functia ..............................................................................
domiciliul(2) municipiul ....................................................
cu ------------------- în judetul...............................orasul ...............................................................
sediul(2) comuna
satul ....................................... sectorul ..................... cod postal..........................................
……….….
strada ....................................... nr...... bl ...... se ...... et .......ap.............................................…….
…….
telefon/fax....................................e-mail ........................................................................... ……….
….,
B.I./C.I. seria ........ numarul ...................., cod numeric
personal .......................................................
titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr ......... din ..........2 .......... , emisa pentru
executarea
lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si
amenajarilor(3) .....................................................................................................................
………….
în valoare de........................... …………..lei.
Aduc la cunostinta
Ca la data de(4).................... ………..ora ……….…, vor începe lucrarile de constructii
autorizate pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în judetul ...............................
municipiul
orasul ………………………..………satul ........... …………….……..sectorul…........….
comuna
cod postal ........... strada ........................ nr.... bl.... se. ... et.... ap ................................
Cartea funciara
Fisa bunului imobil
sau nr. cadastral
Anexez, în copie dovada achitarii cotei de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata.

Data............................ Semnatura,(5)
L.S.
PRECIZARI privind completarea formularului:
(1) Titularul autorizaNiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului
persoanei juridice – inclusiv calitatea acestuia).
(2) Adresa postala (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice).
(3) Se înscriu datele de identificare din autorizatie (denumirea lucrarii, capacitatea si categoria
de lucrari din autorizatie).
(4) Data începerii executarii lucrarilor trebuie anuntata cu minim 10 zile înainte.
(5) Se aplica sigiliul, în cazul persoanelor juridice.
NOTA:
• Formularul pentru înstiintarea privind începerea executarii lucrarilor autorizate se anexeaza la
autorizatia de construire/desfiintare în doua exemplare.
• Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze pe santier un exemplar al acestei înstiintari, cu
numarul si data înregistrarii la Inspectoratul de Stat în Constructii.

Neanuntarea datei începerii lucrarilor de constructii autorizate, catre Inspectoratul de


Stat in Constructii, se sanctioneaza cu amenda de 1000 de lei, conform prevederilor art.
26 alin. 1 si 2 lit. g din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.
INSTIINTARE DE FINALIZARE A EXECUTARII LUCRARILOR
adresata Inspectoratului in Constructii

Catre,
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII AL JUDETULUI ...........................

Subsemnatul(1).............................................................................. cu domiciliul(2) în
judetul................................................orasul/municipiul .................................................................
sediul(2) comuna
satul ....................................... sectorul ..................... cod postal..........................................
……….….
strada ....................................... nr...... bl ...... se ...... et .......ap.............................................…….
……..
telefon/fax....................................e-mail ........................................................................... ……….
…...,
titular al Autorizatiei de construire/desfiintare nr. ................. din………….…........... 20…..., emisa
pentru executarea lucrarilor de constructii privind construirea/desfiintarea constructiilor si
amenajarilor(3)

.........................................................................................................................................................
.......
.........................................................................................................................................................
...
.........................................................................................................................................................
...
.........................................................................................................................................................
...
in valoare de ................................... lei.

Aduc la cunostinta

Ca la data de(4) ....................... ora ............, au fost finalizate lucrarile de constructii


autorizate

judetul
pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in municipiul......................................................

orasul

satul
comuna.......................... sectorul ............................ cod postal ................ strada .................... nr.
…. bl. …. sc. ………. et. …….. ap. ……...

Cartea funciara.........................................................................

Fisa bunului imobil sau nr. cadastral.........................................................................

Semnatura,(5)
L.S.
Data .............................

PRECIZARI privind completarea formularului:

(1) Titularul autorizatiei (Numele si prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului


persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia.
(2) Adresa postala (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice.
(3) Se inscriu datele de identificare din autorizatie (denumirea lucrarii,capacitatea si
categoria de lucrari din autorizatie.
(4) Instiintarea finalizarii lucrarilor se va face o data cu convocarea comisiei de receptie.
(5) Se aplica sigiliul, in cazul persoanelor juridice.

NOTA:
▪ Formularul pentru instiintarea privind finalizarea lucrarilor autorizate se anexeaza la
autorizatia de construire/desfiintare in doua exemplare.
▪ Titularul autorizatiei este obligat sa pastreze un exemplar al acestei instiintari pentru
cartea tehnica a constructiei, cu numarul si data inregistrarii la Inspectoratul de Stat in
Constructii.
UNITATEA……………………………………………………………………………….
SANTIER…………………………………………………………………………………
OBIECTUL……………………………………………………………………………….

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A
AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE

Incheiat astazi …………………….20……

1. Delimitarea terenului conf. plan nr……………………..avand coordonatele (axele):


………………………………………………………………………………………………
Plansa nr………………Proiect nr………………………cu reperele de identificare a terenului si trasare
a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......................................................
Indicativul bornei de referinta……………………….Cota………………………………………..
Cota absoluta…………………..

borna 1 borna 2 borna 3 borna 4


X. ………….. …….……… …………… ……………
Coordonata Y …………... ……………. …………… ……………
(Axa) Z …………... ……………. …………… ……………

2. Constructii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

3. Alte mentiuni:
ANTREPRENORUL se obliga: BENEFICIARUL se obliga:
a) sa transporte cantitatea de a) sa plateasca antreprenorului
………..mc moloz existenta costul incarcarii si transpor-
pe amplasament. turilor comandate.
b) sa demoleze volumul de b) sa plateasca antreprenorului
fundatii existent pe ampla- valoarea lucrarilor comandate
sament pentru a fi transpor-
tate……….mc

Numele Prenumele Functia Semnatura

PREDAT

BENEFICIAR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


PROIECTANT: ………………… ……………… ………………… ………………..
CONSULTANT: ………………… ……………… ………………… ………………..

PRIMIT

ANTREPRENOR: …………………….…………… ………………… ……………….


…………………….…………… ………………… ……………….
…………………….…………… ………………… ……………….
UNITATEA………………………………………………………………………………
SANTIER………………………………………………………………………………...
OBIECTUL………………………………………………………………………………

PROCES-VERBAL
DE TRASARE A LUCRARILOR DE

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Incheiat astazi …………………….20……

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr………………. din proiectul nr……………………

Elementul de reper si verificarea este (borna, constructia invecinata etc.)

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Avand coordonatele:
X……………… Avand coordonatele:
X………………
Y……………… Y………………
Z……………… Z………………
Cota: …………………………………... Cota: …………………………………...

Avand coordonatele:
X……………… Avand coordonatele:
X………………
Y……………… Y………………
Z……………… Z………………
Cota: …………………………………... Cota: …………………………………...

Avand coordonatele:
X……………… Avand coordonatele:
X………………
Y……………… Y………………
Z……………… Z………………
Cota: …………………………………... Cota: …………………………………...

Numele Prenumele Functia Semnatura

Executat Trasarea ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..
PROIECTANT: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..
CONSULTANT: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..

UNITATEA…………………………………………………………………………….
SANTIER……………………………………………………………………………….
OBIECTUL……………………………………………………………………………..

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE
A NATURII TERENULUI DE FUNDARE

Incheiat astazi …………………….20……

1. Terenul de fundare este alcatuit din:


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. Ca urmare a verificarilor se stabilesc urmatoarele:


a) Se poate trece la executarea urmatoarelor lucrari:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) Adancirea sapaturilor pana la cota ……….…, dupa care se va intocmi un nou proces-verbal.
c) Masuri suplimentare referitoare la fundatie:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
d) Solicitarea proiectantului pentru emiterea de solutie:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
e) Alte solutii:
…………………………………………………………………………………………………………

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


PROIECTANT: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..
CONSULTANT: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..

UNITATEA…………………………………………………………………………….
SANTIER……………………………………………………………………………….
OBIECTUL……………………………………………………………………………..

BORDEROU
pentru recoltarea probelor de pamant

Incheiat astazi …………………….20……

Locul recoltarii: Santier …………………………….…., obiect ………………………………………..


Felul lucrarii (umplutura, strat de baza, etc.): …………………………………………………………..
Prescriptiile proiectului…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Punct de Cota de
Numar stut Completari
recoltare recoltare

Schita punctelor de recoltare:

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


LABORATOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..
CONSULTANT: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..
UNITATEA…………………………………………………………………………………….
SANTIER………………………………………………………………………………………
OBIECTUL…………………………………………………………………………………….

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A
CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE

Incheiat astazi ……………………….20……

Faza din lucrare supusa verificarii:


…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…….

Elementul de identificare (sector, portiune, ax, cota etc)


…..…………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr……………………………………………, plansele


nr…………………………………………………..
sau a dispozitiei de santier nr……………….din data de ………………...

Concluzii:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..............................................
.......................................................................
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..............................................
.............
………………………………………………………………………………………….............................

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


PROIECTANT: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..
CONSULTANT: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

Data:…………………

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


PROIECTANT: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..
CONSULTANT: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..
UNITATEA…………………………………………………………………………….
SANTIER……………………………………………………………………………….
OBIECTUL……………………………………………………………………………..

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Incheiat astazi ……………………….20……

Cu ocazia verificarii efectuate la:


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………........................................................................................
- Au stat la baza verificarilor, urmatoarele documente:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..........................................................
………………………………………………………………………………………….............................
- Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
- Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):
…………………………………………………………………………………………..…………………..
……………………………………………………………………….......................................................
………………………………………………………………………………………………………………

- Mentiuni speciale:
…………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………………

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


PROIECTANT: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..
CONSULTANT: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..
UNITATEA…………………………………………………………………………….
SANTIER……………………………………………………………………………….
OBIECTUL……………………………………………………………………………..

TABEL CU SUDORI AUTORIZATI


Pentru obiectivul: ………………………….

Nr. Numar autorizatie


Numele si prenumele Observatii
crt. Intern ISCIR

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..

……………. .. ..………………. ………………… ………………..

UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..
TRONSON………………………..TRAVEEA…………..NIVEL………………………

BULETIN DE EXAMINARE VIZUALA A SUDURILOR

Incheiat astazi ……………………….20……

Elementul (subansamblul): ................................................................


Proiect executie: ................................................................................
Pozitia de montaj: ..............................................................................

Examinarea s-a executat pentru imbinarile sudate (conform planului anexat), rezultatele fiind urmatoare:

Nr. Numarul de ordine Defecte constatate conform Normative de Rezultatul examinarii


crt. al sudurii SR EN ISO 6520/1 - 1999 interpretare admis/respins
SR EN 26520 - 1994

Numele si prenumele: ........................................................ ..................................................


Functia: .......................................................... ..................................................
Semnatura: .......................................................... ..................................................

Se va anexa schita, sau proiectul de montaj, in care sudurile vor fi numerotate.


UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..
TRONSON………………………..TRAVEEA…………..NIVEL………………………

PROCES-VERBAL DE PRELEVARE
A PROBELOR DE SUDURA

Incheiat astazi ……………………….20……

S-a procedat la recoltarea unui numar de……………………..bucati .................... probe de sudura


executate de:……………………………………………………………………………… ....
……………………………………………………………………………………………
prin procedeul de sudura:………………………………………………………………..
din otelurile beton (tipul otelului)………………………….cu diametrele nominale (mm)…………………….

Locul de recoltare al probelor (element, nivel ax, sir etc) este:


……………………………………………………………………………………………...
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
apartinand obiectului:…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
Prescriptia tehnica dupa care s-a facut prelevarea probelor este………………………….............................
Recoltarea s-a facut la cererea:
........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

PARTICIPANTI:

Numele Prenumele Functia Semnatura

Delegatul laboratorului: ……………. .. ..………………. ……….………… ……...………..


Antreprenor: ……………. .. ..………………. ……….………… ……...………..
Consultant: ……………. ……………….... ………………..... …………….. ..
UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..
TRONSON……………………TRAVEEA……………NIVEL…………………………

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
A LOTULUI DE ARMATURI SUDATE, EXECUTATE IN OPERA

Incheiat astazi ……………………….20……

1. Incheiat la (unitatea sau atelierul)


…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….........................................................................
pentru receptia lotului de armaturi sudate din elementul:
…..………………………………………………………………………………………......................................
………..…………………………………………………………………………………......................................
pentru obiectivul:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….........................................................................
2. Lotul este alcatuit din (numarul)………...........…..inadirilor (imbinarilor) sudate, din oteluri beton (tipul
otelului)…………….............................. cu diametre nominale (mm)………………………………………….
3. Lotul a fost sudat prin procedeul de sudare:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..............................................................................................
4. Pe baza rezultatelor obtinute la verificarea si incercarea epruvetelor sudate din elementul de mai sus,
INDEPLINESTE (NU INDEPLINESTE) conditiile de calitate impuse de instructiunile tehnice C.28-83 si SE
DECLARA RECEPTIONATA /SE
RESPINGE: ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.....

Numele Prenumele Functia Semnatura

Sef punct de lucru: ……………. .. ..………………. ……….………… ……...………..


Coordonator sudura: ……………. .. ..………………. ……….………… ……...………..
Delegat AQ/CQ: ……………. .. ..………………. ……….………… ……...………..
UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A
ASPECTULUI BETONULUI DUPA DECOFRARE SI
POZITIONARE GOLURI TEHNOLOGICE SI DE INSTALATIE

Incheiat astazi ……………………….20……

S-au verificat urmatoarele elemente de beton:


…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………………………………………….....................................
Cuprins intre axele…………………………................................….turnat pe data…………………………….
Aspectul betoanelor dupa decofrare:
…………………………………………………………………………………………….....................................
…..………………………………………………………………………………………......................................
………..…………………………………………………………………………………......................................
…………………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………….....................................
Existenta si pozitionarea golurilor verificate dupa plansele nr…………………………….............................
Se vor lua urmatoarele masuri la termenele inscrise mai jos:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….............................................................................................................

PARTICIPANTI:

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


INSTALATOR: …………….....………………. . ………………… ………………..
PROIECTANT: …………….....………..………. ………………… ………………..
CONSULTANT …………….......………………. ………………… ………………..

UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..
PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
FRONT DE LUCRU

Incheiat astazi ……………………….20……

Delimitarea frontului de lucru predat (pozitie, nivel, axe, etc.) : ……………………………………..

Verificarea s-a facut pe baza prevederilor din proiectul nr. …………………………………………..,


planselor nr. …………………………………………..inclusiv documentele anexate care atesta calitatea
lucrarilor predate de catre …………………………………………………..in calitate de predator si de catre
…………………………………………………in calitate de primitor.
Abaterile de la proiect constatate: (dimensiuni geometrice, cote, axe, existenta si pozitia golurilor, etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Concluzii:
- se (nu se) accepta predarea-primirea;
- se va accepta dupa luarea urmatoarelor masuri, la termenele inscrise mai jos (efectuarea de
corectii si remedieri, solutii indicate de proiectant, etc.)

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


BENEFICIAR: …………….....………..………. ………………… ………………..
CONSULTANT …………….......………………. ………………… ………………..
Remedierea defectelor constatate s-a facut pe baza solutiilor date …………………………………..
prin………………………………………………………………………………….
Se confirma executarea corespunzatoare (de calitate) a remedierilor.
Data : …………………………..
Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


BENEFICIAR: …………….....………..………. ………………… ………………..

UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..
PROCES VERBAL
DE CONTROL PRELIMINAR

Incheiat astazi ……………………….20……

Cu ocazia verificarii efectuate la: ………………………………………………………………………….


Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: …………………………………………………...

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Mentiuni speciale:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


BENEFICIAR: …………….....………..………. ………………… ………………..
CONSULTANT …………….......………………. ………………… ………………..

UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..
PROCES VERBAL
PENTRU PROBA DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI

Incheiat astazi ……………………….20……

Privind lucrarea: …………………………………………………………………………………………


Executata in cadrul contractului nr………………………………………….din………………………
Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

in urma probei de functionare s-au constatat urmatoarele:


- (ne)incadrarea in valorile si tolerantele prevazute in proiect;
- (ne)functionarea in parametrii normali ai elementelor instalatiei.

Observatii:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

In concluzie, se constata ca sunt (nu sunt) asigurate conditiile corespunzatoare pentru efectuarea
receptiei instalatiei.

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


BENEFICIAR: …………….....………..………. ………………… ………………..
CONSULTANT …………….......………………. ………………… ………………..

UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..

PROCES-VERBAL PENTRU LUCRARI SPECIALE


Incheiat astazi ……………………….20……

1. Denumirea obiectivului de investitii


…………………………………………………………………………………………
1.1. Numar si denumire obiect
………………………………………………………………………………………….
1.2. Denumire instalatie
………………………………………………………………………………………….
Nr. proiect…………………………………….
Utilaj________________________Poz.montaj__________________
1.3. Denumire________________________________________________________
Conducta*____________________Nr.reper*___________________

Numar desen de montaj__________________________


1.4. _________________________________________________________________
Numar schema izometrica________________________

Instructiuni montaj nr.__________________________


1.5. _________________________________________________________________
Caiet sarcini nr.________________________________

2. Date privind operatiile de:


2.1.Spalare: tipul**……………………….durata……………….(minute)
2.2.Decapare: tipul**…………………………………………………………………
2.3.Suflare: durata…………………………….. (minute)
2.4.Inertizare**………………………………………………………………………..
2.5.Pasivizare: tipul**…………………….durata……………….(minute)
2.6.Alte operatii***…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3. CONCLUZII:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Operatiile de mai sus, executate in conformitate cu prevederile proiectelor de executie, a normelor si


normativelor in vigoare sunt corespunzatoare, putandu-se trece la urmatoa-rea faza de executie.

PARTICIPANTI:

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. ………………. ………………… ………………..


PROIECTANT: …………….. ……………… ………………… ………………..
CONSULTANT: …………….. ……………… ………………… ………………..
NOTA:
*)In cazurile in care una sau mai multe operatii prevazute la punctul 2 se efectueaza simultan asupra
unui sistem de conducere, se va anexa o lista conform modelului.
**)Se va indica dupa caz, tipul agentului de spalare, decapare, pasivizare, inertizare etc.
***)Se vor indica dupa caz, in ordine, operatiile de demontare, remontare, revizii interioare, reglaje etc.

UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..

PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITATII ELECTRICE


SI A REZISTENTEI DE IZOLATIE A CONDUCTOARELOR

Incheiat astazi ……………………….20……

Privind instalatia: ……………………………………………………………………………………………


Executata in cadrul contractului nr. ………………………………….din………………….,
Proiect nr. ……………………………………………

1. Controlul continuitatii electrice a conductoarelor cu izolatie si manta (a cablurilor


electrice) s-a efectuat dupa montarea acestora, aparatul de masurat indicand rezistenta nula.

Din verificarile effectuate au rezultat urmatoarele:


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2. Masurarea rezistentei de izolatie a instalatiei


a.) Valoarea rezistentei de izolatie a conductoarelor fata de pamant a fost de
……………………………………………………………………………………………………………
b.) Valoarea rezistentei de izolatie intre conductoarele circuitelor si coloanelor a fost de
……………………………………………………………………………………………………………
Concluzii:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Masuratorile au fost efectuate conform


…………………………………………………………. cu aparatul ……………………………… tip
…………………………. seria …………………………………….

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


BENEFICIAR: …………….....………..………. ………………… ………………..
CONSULTANT …………….......………………. ………………… ……………….
UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..

PROCES-VERBAL
DE INCERCARE A PRIZELOR DE PAMANT

Incheiat astazi ……………………….20……

1. Locul unde se efectueaza incercarea: ………………………………………………………………

2. Conditii atmosferice:
- temperatura aerului: ……………………………..
- gradul de umiditate al solului (umed/uscat/foarte uscat): ……………...............

3. Incercarile, masuratorile executate si rezultatele obtinute:


- verificarea continuitatii: ………………………………………
- verificarea rezistentei de dispersie: ………………………...

Masuratorile s-au executat cu aparat …………………………… tip ………………………………….


seria………………………………………………
incercarea a fost executata de ……………………………………

4. Concluzii:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


BENEFICIAR: …………….....………..………. ………………… ………………..
CONSULTANT …………….......………………. ………………… ………………..
UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..

PROCES VERBAL PENTRU


PROBA DE ETANSEITATE A TUBURILOR/TEVILOR

Incheiat astazi ……………………….20……

Denumirea instalatiei ….……………………………………………………………………………………


Proiect nr. ……………………………………………………………………………………………………
Caiet de sarcini………………………………………………………………………………………………
Proba a fost efectuata conform (1)…………………………………………………………………………
Incercarea de etanseitate s-a efectuat prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la
punctele de imbinare.

Concluzii:
- proba de etanseitate a tuburilor/tevilor a fost corespunzatoare prevederilor din proiect si a
normativelor in vigoare;
- nu s-au constatat scapari de aer pe traseul tuburilor/tevilor si in punctele de imbinare.

(1) se va indica prescriptia tehnica.

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


BENEFICIAR: …………….....………..………. ………………… ………………..
CONSULTANT …………….......………………. ………………… ………………..
UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..
PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE
A CANALELOR DE AER LA INSTALATIILE DE VENTILARE - CLIMATIZARE

Incheiat astazi ……………………….20……

Denumirea instalatiei ….………………………………… tronson (1) …………………………….


Proiect nr. ……………………………………… plansele nr. .……………………………………….
Caiet de sarcini …………………………………………………………………………………………
Proba a fost efectuata conform (2) …………………………………………………………………
Etanseitatea canalelor de aer a fost verificata prin metoda (3) ……………………………………

Incercarea de etanseitate s-a efectuat prin verificarea etanseitatii la imbinarile transversale,


longitudinale ale canalelor si pieselor speciale.

Concluzii:
- la executarea instalatiei (tronsonului) au fost respectate prevederile proiectului cuprinse in
planurile de montaj si detaliile de executie, precum si prevederile Normativului pentru
proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare I 5-98;
- calitatea executiei canalelor de aer si a pieselor speciale, inainte si dupa montarea pe pozitie,
este corespunzatoare;
- s-a efectuat verificarea modului de fixare si sustinere a instalatiei (tronsonului);
- proba de etanseitate a fost corespunzatoare prevederilor (2) ………………………………
si normativului I 5-98;
- canalele prevazute cu elemente de izolare si mascare se pot izola si inchide.

(1) delimitarea portiunilor de instalatie aprobate (pozitie, nivel, axe, alte repere)
(2) se va indica instructiunea sau procedura de lucru folosita
(3) proba cu fum sau cu solutie de apa cu sapun

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


BENEFICIAR: …………….....………..………. ………………… ………………..
CONSULTANT …………….......………………. ………………… ………………..

UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..

PROCES VERBAL PENTRU PROBA DE ETANSEITATE


A CANALELOR CU NIVEL LIBER

Incheiat astazi ……………………….20……

Denumirea instalatiei ….………………………………………………. ………………………………


Proiect nr. ……………………………………… plansele nr. .………………………………………
Caiet de sarcini…………………………………………………………………………………………
Proba a fost efectuata conform (1) ……………………………………………………………………

Incercarea de etanseitate s-a efectuat prin verificarea etanseitatiitraseul canalelor si la punctele


de imbinare.

Concluzii:
- proba de etanseitate a canalelor cu nivel liber a fost corespunzatoare prevederilor din proiect
si a normativelor in vigoare;
- nu s-au constatat scurgeri de apa pe traseul canalului si in punctele de imbinare;
- canalul se poate acoperi.

(1) se va indica prescriptia tehnica

Numele Prenumele Functia Semnatura

ANTREPRENOR: ……………. .. ..………………. ………………… ………………..


BENEFICIAR: …………….....………..………. ………………… ………………..
CONSULTANT …………….......………………. ………………… ………………..

UNITATEA………………………………………………………………………………..
SANTIER………………………………………………………………………………….
OBIECTUL………………………………………………………………………………..

PROCES-VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE

Incheiat astazi ……………………….20……

I. Date generale:
1. Comisia de receptie convoacata la data de ………………..si-a desfasurat activitatea in
intervalul:…………………..-…………………………………….

II. Constatari:
In urma examinarii documentatiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice si a cercetarii pe
teren a lucrarilor executate s-a constatat:
1. Documentatia tehnico-economica prevazuta in Regulamentul de efectuare a receptiei punerii
in functiune a obiectivelor de investitii A FOST (NU A FOST) prezentata integral comisiei de
receptie, lipsind:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. In perioada…………………-…………………..au fost efectuate probele tehnologice ale


utilajelor si instalatiilor aferente capacitatii pentru exploatarea normala a instalatiilor si
utilajelor tehnologice si asigurarea calitatii produselor, conform documentatiei tehnico-
economice.

3. La data receptiei, nivelul atins de indicatorii aprobati este urmatorul:


……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4. Costul lucrarilor si al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, asa cum rezulta din
documentele prezentate, este de…………………..lei.

5. Valoarea de inregistrare a fondurilor fixe ce se pun in functiune (sau se dau in folosinta) este
la data receptiei de……………………lei.

6. Alte constatari:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

III. Concluzii:
1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie, in unanimitate,
cu majoritate de pareri, hotaraste:
Admiterea receptiei punerii in functiune a capacitatii:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Comisia de receptie stabileste ca pentru o cat mai buna exploatare a capacitatii puse in
functiune mai sunt necesare urmatoarele masuri:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3. Prezentul proces-verbal care contine………file si………anexe, numerotate cu un total


de………file care fac parte integranta din cuprinsul acestuia, a fost incheiat
astazi…………………in …………exemplare originale.

Numele si prenumele Functia Semnatura

Comisia de receptie
Presedinte ………………………………. ……………………… ………….……...
Membrii ..……………………………… ………………………. ………………...
.....…………………………… ………………………. …………….…...
………………………………… ………………………. ……….………...
………………………………… ………………………. ……….………...
………………………….…….. ………………………. ………………...

Numele si prenumele Functia Semnatura


Specialitati:
………………………………… ………………………. ………………....
………………………………… ………………………. ……….………...
………………………………… ………………………. ………………....
………………………….…….. ………………………. ………………...
………………………………… ………………………. …………………
UNITATEA……………………………………………………………………………….
SANTIER…………………………………………………………………………………
OBIECTUL……………………………………………………………………………….

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA
TERMINAREA LUCRARILOR

Incheiat astazi ……………………….20……

Investitor:…………………………………………………………………………………

Privind lucrarea:…..………………………………………………………………………………………………
executata in cadrul contractului nr………………………………..….din data………………………….......
Incheiat intre executant: ……………………….……………………………………………………………….
si investitor: ………………………………………..……………………………………………………………..
pentru lucrarile de:………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………..

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr…………………………………………………………..


eliberata de…………………………………………………… la data…………………cu valabilitate pana la
data……………………………………….

2. Comisia de receptie desemnata prin ………………………………………………………………………… si-


a desfasurat activitatea in intervalul…………………………… ………………………….fiind formata din:

Nr. Numele si prenumele Calitatea Denumirea unitatii


Crt. de care apartine:
1. ……………………………. ……………………… ………………………………...
2. ……………………………. ………………………. ………………………………...
3. ……………………………. ………………………. ………………………………...
4. ……………………………. ………………………. ………………………………...
5. ……………………………. ………………………. ………………………………...

3. Au mai participat la receptie:

Nr. Numele si prenumele Calitatea


crt.
1. ………………………………………….. …………………………………………….
2. ………………………………………….. …………………………………………….
3. ………………………………………….. …………………………………………….

4. Constatarile comisiei de receptie:


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista anexa 1 – ESTE / NU ESTE CAZUL
4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa 2 nu au fost executate – ESTE / NU ESTE CAZUL
4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa 3 nu respecta prevederile proiectului – ESTE / NU ESTE CAZUL
4.4. Valoarea declarata a investitiei este de ………………………… RON.

5. In urma constatarilor facute, comisia de receptie propune:


…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:


…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

8. Prezentul proces verbal, continand…………..file numerotate a fost incheiat astazi ………………….. la


locul:……………………………………………………………………………………in ………exemplare.

COMISIA:
PRESEDINTE
Numele si prenumele Specialist Semnatura
…………………………………. ………………………….. …………………………...

MEMBRI:
Numele si prenumele Specialist Semnatura
…………………………………. …………………………… …………………………
…………………………………. …………………………… ………………………….
………………………………… ……………………………. …………………………
Beneficiar
Expert principal Data
(diriginte de şantier)
Executant
Santier
Obiectul

RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr.

Referitor la:

Descrierea neconformitatii si a cauzei:

Intocmit,
Inspector de Specialitate _____________ Semnatura ________________

Luat la cunostinta,
Responsabil Tehnic cu Executia______________ Semnatura ________________

Actiunea corectiva propusa:

Emitent solutie de tratare a neconformitatii


Proiectant:

Termen de remediere:
Vizat sef santier Numele si Prenumele Semnatura

Data:

Verificat eliminare neconformitate:

Numele si Prenumele Semnatura


Responsabil Tehnic
cu Executia

Diriginte de şantier:

Data:

S-ar putea să vă placă și