Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN MANAGERIAL

DIRECTOR ADJUNCT

ATRIBUŢII GENERALE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT


(1) Directorul adjunct este preşedintele Comisiei de Control Managerial Intern;
(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare de competenţe, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia
(3) Manifestă loialitate faţă de unitatea de învăţământ, credibilitate și responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor.
(4 Încurajează și susţine colegii, în vederea motivării pentru formare continuă și pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ.
(5) Are drept de îndrumareși control asupraactivităţiiîntreguluipersonal salariat al unităţii de învăţământ; colaboreazăcupersonalulcabinetuluimedical.
(6) Aprobă, înabsențadirectorului, vizitareaunităţii de învăţământșiasistenţă la orele de curssau la activităţişcolare / extraşcolare, efectuate decătrepersoanedinafaraunităţii de
învăţământ, curespectareaprevederilorlegaleînvigoare. Fac excepţie de la aceastaprevederereprezentanţiiinstituţiilorcudrept de control asupraunităţilorde învăţământ.
(7) Beneficiază de indemnizaţie de conducere, conformreglementărilorlegaleînvigoare.
(8) Norma didactică de predare a directoruluişi/ saudegrevarea de ore a acestuia se stabilesc, în bazanormelor metodologice aprobate deMEN.
(9) Perioada concediului anual de odihnă al directoruluiadjunct se aprobă de către directorul unității.
ATRIBUŢII SPECIFICE
A. Curriculum
- elaborează proiectul de curriculum, planul de şcolarizare;
- elaborează curriculum-ul la decizia şcolii în concordanţă cu cerinţele elevilor, părinţilor și obiectivele de dezvoltarealecomunităţii locale;
- elaboreazăinstrumentele de monitorizareșievaluareaactivităţilorinstructiv-educative;
- aplică planul de învăţământ, programele şcolare și metodologia de evaluarea performanţei şcolare;
- controlează calitatea activităţii didacticeșieducative;
- aprobă graficul tezelor semestriale;
- coordonează activităţile de pregătire suplimentară a elevilor participanţi la examenele naţionale, olimpiade, concursuri, a celor cu dificultăţi deînvăţare;
- este direct responsabil de calitate a educaţiei furnizate în unitate;
- întocmeşte documentele și rapoartele tematice curente și speciale, solicitate de ISJ, MEN și autoritati locale.

OBIECTIVE GENERALE:

1. Compatibilizarea documentelor managerial cu strategiile MEN si politicile europene;


2. Asigurarea de sanse egale in vederea accesului tuturor copiilor la educatie . reducerea ratei părăsirii timpurii a scolii;
3. Imbunatatirea rezultatelor scolare si a celor obtinute la examenelor nationale prin utilizarea noilor tehnologii in procesul de predare- invatare-evaluare;
4. Aplicarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor si activitatilor propuse in cadrul Strategiei Nationale de Actiune Comunitară.
Funcţia Resurseumane/
Acţiuni Termene Responsabili Indicatori de performanţă
managerială financiare

Elaborarea proiectului de curriculum al Annual Cadre didactice Comisiapentru Corelarea obiectivelor stabilite la nivel
şcolii privind aplicarea curriculum-ului 15.09 curriculum Naţional şi a celui local cucele
naţional Specificate în proiectul şcolii.
Elaborarea proiectului activităţii Annual Cadre didactice Director adjunct Corelarea obiectivelor şi activităţilor
extracurriculareşi al concursurilor 30.09 Cons.educativ Coordonator stabilite la nivel de şcoalăcucele
scolare Responsabil comisie stabilite la nivel naţionalşi local
proiecte programe
educative şcolare
si extraşcolare
Procurareaprogramelor din Annual Cadre didactice Director Existenţaînşcoală a programelor,
1. Proiectareși trunchiulcomunaprobate, analiza de 15.09 /programe de Bibliotecar manualelorşimaterialului didactic
organizare nevoipentru dotarefinanţate Contabilşef necesar.
manualeșiauxiliaredidactice de MENCS Centralizareanecesarului de manuale
Asigurareacadruluinecesarşi a bazei Permanent Personal Director adjunct Corelareacadruluişi a bazeilogistice
logisticepentruactivităţile administrativ Coordonator cuobiectiveleactivităţilor.
extracurriculareşiconcursurişcolare Cadre didactice comisie
programe
educative şcolare
şiextraşcolare
Operaționalizareaplanurilor 30.10 Responsabili Director Planuri
manageriale la nivelulunității de comisiimetodice Director adjunct manageriale elaborate conform legislatiei
învățământ Responsabili Coordonator
comisii CEAC
Responsabili
comisii
Funcţia Resurseumane/
Acţiuni Termene Responsabili Indicatori de performanţă
managerială financiare

Aplicareadocumentelorcurriculare Permanent Cadre didactice Comisiapentru Respectareadocumentelorcurriculare


aprobate (pentrutrunchiulcomunşi Curriculum
disciplineleopţionale) Responsabili
comisii
Monitorizareaoferteieducaţionale a Permanent Responsabili Director adjunct Program de asistenţe la ore, asistenţe
şcoliiînacord cu indicatorii de comisiimetodice Responsabili la activităţieducativeşiextracurriculare
performanţăstabiliţi comisiimetodice
Supervizareadesfăşurăriiactivităţilor Anual Coordonator Director adjunct Corelareaplanurilor de activitate cu specificulscolii
educative şcolareşiextraşcolare comisie
programe
2. Coordonareși educative şcolare
monitorizare şiextraşcolare

Asigurareacadruluinecesarşi a bazei Permanent Personal Director adjunct Corelareacadruluişi a bazeilogistice


logisticepentruactivităţile administrativ Coordonator cuobiectiveleactivităţilor.
extracurriculareşiconcursurişcolare Cadre didactice comisie
programe
educative şcolare
şiextraşcolare
Asigurareaorganizăriişidesfăşurării Conform Cadre didactice Director Rezultateobţinute de elevi
simulărilor, examenului de calendarului Director adjunct Statistic la nivelde unitate
bacalaureat Coordonator
CEAC
Responsabili
comisii

Funcţia Resurseumane/
Acţiuni Termene Responsabili Indicatori de performanţă
managerială financiare
Verificareamodului de completare a Lunar Secretariat Director Documente școlareverificate
actelor de studii, a foilormatricole, a semestrial Directoradj
cataloagelorșcolare

Întocmireadocumentelorşi a Candestecazul Responsabili Director adjunct Rapoarteintocmite


rapoartelortematicecurenteşi comisiimetodice Responsabili
specialesolicitatede ISJsi MENCS comisiimetodice
3. Control și
Întocmireadocumentelorlegaleprivind Conform Cadre didactice Director adjunct Planificăricalendaristice
evaluare
curriculum naţional Regulamentuluisi Responsabili Proiectedidactice
a legislatiei comisiimetodice
Evaluareaoferteieducaţionaleşi a Conform Comisiimetodice Director, director Rapoartesemestriale
performanţeloreducaţionalepebaza planurilor de adjunct
indicatorilor de performanţăstabiliţiîn activitate
urmadiferitelor forme de inspecţie

Arhivareaşipăstrareadocumentelor Permanent secretariat Director Respectarealegislaţiei in vigoare


şcolareoficiale secretar
Funcţia Resurseumane/
Acţiuni Termene Responsabili Indicatori de performanţă
managerială financiare

Instruireapersonalului didactic privitor la Anual Cadre didactice Director Cunoasterealegislatiei in vigoare


completareadocumentelorșcolare Directoradj

Instruireapersonalului didactic investitcu Anual Cadre didactice Director Cunoasterealegislatiei in vigoare


responsabilitățiprivitor la
realizareaproiectăriidemersurilormanageriale Directoradj
4. Comunicareși
motivare Consultanțăpentruîntocmirea Anual Cadre didactice Director adjunct Cunoasterealegislatiei in vigoare de
documentelormanageriale, Responsabili catrecadreledidactice
operaționalizăriiacestora comisiimetodice
Asigurareacaracteruluistimulativşifundamentareadezvoltărilor Anual Cadre didactice Director, director Rapoartesemestriale
locale decurriculum Elevi adjunct
peexperienţaelevilorşipespecificulcomunitar.

Arhivareaşipăstrareadocumentelorşcolareoficiale Permanent Secretariat Director Respectarealegislaţiei in vigoare


Secretar

DIRECTOR ADJUNCT.,