Sunteți pe pagina 1din 2

Drepturile și obligațiile uzufructuarului

Beneficiarul uzufructului are următoarele DREPTURI:

- să folosească bunul și să-i culeagă fructele (de exemplu, va încasa sumele cu titlu de chirie dacă
închiriază bunul), dacă părțile nu stabilesc altfel;
- să-și apere dreptul și să ceară predarea în folosință a bunului, putând solicita acest lucru și în instanță
în caz de refuz al nudului proprietar (prin acțiune confesorie de uzufruct);
- să cedeze dreptul de uzufruct altei persoane fără acordul nudului proprietar (contract de cesiune), dacă
părțile nu stabilesc altfel prin contract;
- să închirieze sau să arendeze bunurile primite în uzufruct, fără a fi necesar consimțământul nudului
proprietar;
- la încetarea uzufructului, va putea să ceară o indemnizare echitabilă pentru lucrările necesare
adăugate, după cum va putea cere o asemenea indemnizare şi pentru celelalte lucrări adăugate sau
pentru îmbunătăţirile făcute cu încuviinţarea proprietarului, dacă prin efectuarea lor a sporit valoarea
bunului.

Beneficiarul uzufructului are următoarele OBLIGAȚII:

- să conservere substanţa bunului, folosindu-l ca un bun proprietar pe toată perioada existenţei dreptului
de uzufruct, pentru a-l putea restitui nudului proprietar la încetarea uzufructului.
- să efectueze reparaţiile de întreţinere a bunului. Reparaţiile mai importante vor fi în sarcina nudului
proprietar, cu excepţia situaţiei în care ele au fost determinate de neefectuarea la timp şi în mod
corespunzător a reparaţiilor de întreţinere, situaţie în care vor fi în sarcina uzufructuarului.
- să îl anunțe pe nudul proprietar de orice încălcare sau contestare a dreptului de proprietate, sub
sancţiunea obligării sale la repararea prejudiciului rezultat din neanunţarea imediată a nudului
proprietar despre uzurpările ori contestările dreptului său ce provin de la un terţ.
- să respecte destinaţia bunului. De la această regulă există două excepţii: uzufructuarul va putea
schimba destinaţia dată de proprietar bunului asupra căruia poartă uzufructul atunci când prin această
schimbare crește valoarea bunului sau când nu prejudiciază în niciun fel interesele proprietarului
(nudului proprietar).
- la preluarea bunului, să facă un inventar al bunurilor mobile şi, pentru imobile, un proces verbal de
constatare a stării în care se află, în prezenţa nudului proprietar ori după notificarea lui cu privire la
întocmirea acestuia. Acest inventar va cuprinde enumerarea şi descrierea bunurilor mobile, cu
menţionarea cantităţii, calităţii, gradului de uzură şi a oricărui alt element necesar determinării cât mai
complete a stării în care acestea se prezintă la momentul constituirii uzufructului.
tot la preluarea bunului, dacă părțile nu stabilesc altfel, să constituie o garanţie pentru îndeplinirea
obligaţiilor sale. Garanţia poate fi atât reală - ipotecă imobiliară ori mobiliară -, cât şi personală, sub
forma fideiusiunii. Nu vor fi obligaţi să constituie o asemenea garanţie vânzătorul şi donatorul care au
vândut ori au donat un anumit bun, rezervându-şi pentru ei dreptul de uzufruct. Nudul proprietar îl
poate scuti pe uzufructuar de obligația constituirii garanției.
- la momentul încetării uzufructului, să restituie a bunul și să îl despăgubească pe nudul proprietar dacă
bunul dat în uzufruct a pierit ori s-a deteriorat din culpa sa. (Pentru enumerarea situațiilor în care poate
înceta uzufructul, vedeți secțiunea "Cum se stinge dreptul de uzufruct?" de mai jos)
Drepturile și obligațiile nudului proprietar

Nudul proprietar are următoarele DREPTURI:

- să vândă, doneze sau să dispună în alt fel de bun, acesta rămânând și după constituirea uzufructului
titularul unei prerogative esenţiale a dreptului de proprietate, anume aceea a dispoziţiei, atât materială,
cât şi juridică. Dar, în caz de înstrăinare a bunului, aceasta se va face cu respectarea dreptului
uzufructuarului. Proprietarul va putea înstrăina ori greva numai nuda proprietate, al cărei titular rămâne
prin constituirea uzufructului.
- să-și asigure apărarea nudei sale proprietăţi. Nudul proprietar își poate revendica proprietatea pe calea
unei acţiuni în revendicare, dacă bunul dat în uzufruct a intrat fără drept în stăpânirea altei persoane. De
asemenea, și posesia pe care el o exercită asupra bunului în calitate de nud proprietar va putea fi
apărată prin acţiune posesorie ce poate fi formulată doar împotriva terţilor care i-o tulbură, nu și contra
uzufructuarului.
- să facă lucrări de sporire a spațiului, inclusiv să construiască pe terenul proprietatea sa o nouă
locuință, adăugată la locuința folosită de uzufructuar, fără a modifica însă clădirea ce face obiectul
uzufructului în așa fel încât să aducă atingere exercitării dreptului de uzufruct de către uzufructuar.
- să dobândească productele bunului, uzufructuarul fiind îndreptăţit să culeagă numai fructele produse
de bun. Spre deosebire de fructe, productele se obțin cu consumarea sau diminuarea substanţei bunului
(De ex., sunt producte lemnul de la copacii unei păduri, piatra dintr-o carieră etc.)

Nudul proprietar are următoarele OBLIGAȚII:

- să suporte sarcinile şi cheltuielile proprietăţii. Atunci când acestea au fost suportate de către
uzufructuar, nudul proprietar va fi obligat la rambursarea lor. Părţile pot stabili de comun acord şi un alt
mod de repartizare a acestor cheltuieli şi sarcini, fie în sensul preluării lor de către uzufructuar, fie în
sensul partajării lor între nudul proprietar şi uzufructuar.
- să efectueze reparaţiile mari, respectiv cele ce au ca obiect o parte importantă din bun, care implică o
cheltuială excepţională. De exemplu: consolidarea ori reabilitarea structurii de rezistenţă a
construcţiilor, zidurile interioare şi/sau exterioare, acoperişul, instalaţiile electrice, termice ori sanitare
aferente construcţiilor, înlocuirea sau repararea motorului ori a caroseriei unui automobil ori a unui
sistem electronic în ansamblul acestuia. Însă, părţile pot să se înţeleagă să suporte împreună asemenea
reparaţii ori ca ele să fie suportate integral de către una dintre ele.

Uzufructul încetează în următoarele situații:


- Moartea uzufructuarului sau, dacă titlularul este persoană juridică, încetarea personalităţii juridice.
Prin urmare, dreptul de uzufruct nu se moștenește de către moștenitorii uzufructuarului deoarece acest
drept încetează prin moartea sa;
- Expirarea termenului stabilit în contract ca durată a uzufructului;
- Consolidare, atunci când persoana are atât calitatea de uzufructuar cât şi pe cea de nud proprietar. De
exemplu, dacă în urma dezbaterii succesiunii, nuda-proprietate este moștenită de către uzufructuar;
- Renunţare la uzufruct, care se face prin declarație notarială autentică atunci când este vorba de
un bun imobil, pentru a putea fi înscrisă în cartea funciară.
- Neuzul timp de 10 de ani sau, după caz, timp de 2 ani în cazul uzufructului unei creanţe;
- Prin hotărârea instanței, la cererea nudului proprietar atunci când uzufructuarul abuzează de
folosinţa bunului, aduce stricăciuni acestuia ori îl lasă să se degradeze. Instanţa poate dispune fie
stingerea uzufructului, fie preluarea folosinţei bunului de către nudul proprietar, cu obligaţia
acestuia de a plăti uzufructuarului o rentă pe durata uzufructului;
- Când bunul a fost distrus în întregime într-un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici
împiedicat .