Sunteți pe pagina 1din 4

Introducere

Actualitatea temei investigate. Pe lângă multitudinea de surse utilizate în procesul didactic,


manualul școlar este una dintre ele, cu o importanță semnificativă care dezvoltă și facilitează
procesul didactic. Dar, pentru a asigura valorificarea eficientă a lui este esențial cunoașterea și
utilizarea unor strategii didactice bazate pe acțiune, aplicare, cercetare, experimentare care ar
stimula procesul educativ și ar face învățarea mai productivă. Astfel, li se va crea elevilor ocazia de
a practica o învățare de calitate și de a realiza achiziții durabile. Având în vedere că politicile
educaționale actuale sunt orientate tot mai mult spre o învățare activă și interactivă, se cere
promovarea strategiilor interactive. Aceasta presupune implicarea nemijlocită a elevului în învățare
și pune accentul pe construirea cunoștințelor de către elevi și facilitează deprinderi de bază și
dezvoltarea de competențe. Astfel, cadrul didactic plasează accentul pe rolul de organizator,
facilitator și mediator al activităților de învățare și nu pe cel de difuzor de mesaje informaționale.
Demersul didactic este conceput astfel încât să nu-l mai aibă în centru pe profesor, ci pe elev.
Proiectând și realizând activități de predare-învățare-evaluare bazate pe strategii didactice
interactive, cadrul didactic oferă elevilor multiple ocazii de a se implica în procesul propriei formări.
Metodele de învățare sunt componente importante a strategiilor didactice cu ajutorul lor cadrul
didactic planifică și desfășoară procesul educativ. Pentru o mai bună asimilare a informației se cere
utilizarea metodelor interactive.

Tema expusă spre cercetare este importantă și actuală reieșind din faptul în cadrul procesului
educativ este nevoie de cunoașterea și utilizarea eficientă a strategilor didactice. Astfel strategiile
didactice și mai ales cele interactive expuse în această lucrare ar dezvolta și forma competențe în
rândul elevilor, predarea lecției va fi mai productivă. Am ales această temă pentru a expune la
lumină multitudinea de strategii didactice de utilizare cu ajutorul manualului școlar la orele de
istorie și stimularea cadrelor didactice în utilizarea lor.

Problema cercetării: Manualul școlar nu este doar o resursă materială cu ajutorul lui se pot
utiliza strategii didactice care au ca finalitate formarea competențelor generale și specifice în rândul
elevilor din acest considerent vom aborda următoarea întrebare: Care ar fi strategiile didactice de
utilizare și modul de valorificare a manualului școlar în studierea istoriei în treapta liceală?

Obiectul cercetării: Strategiile didactice și manualul școlar utilizate în procesul studierii


istoriei.
Gradul de cercetare a problemei: Tema expusă spre cercetare a fost analizată și cercetată
direct sau indirect de mai mulți cercetători în domeniu. Pe marginea subiectului de strategii didactice
sau expus mai mulți autori și au destins o multitudine de strategii capabile să dirijeze procesul
didactic printre aceștia menționăm: Gabriela Gruber,1 Daniela Crețu,2 Svetlana Focșa-Seminov,3
Dorina Sălăvăstru,4 Chicu Valentina, Dandara Otilia, Solcan Angela,5 Ioan Cerghit.6 Etc. De
asemenea, în curriculum școlar și în ghidul de implementare a Curriculumului, la istorie, clasele X-
XII se regăsesc strategii didactice menite să ajute cadrul didactic în procesul instructive. Conceptul
de învățare și teoriile învățării au fost abordate de diverși autori printre care: Nina Petrovschi, 7 Elena
Cocoradă,8 Ioan Neacșu,9 Hilgard Bower10 etc. Despre formarea de competențe prin promovarea
metodelor interactive ne vorbește lucrarea: Formarea de competențe prin intermediul metodelor
interactive de predare-învățare-evaluare de Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Viorica Goroș-
Postică11 precum și lucrarea Metode de învățământ de Ioan Cerghit. Curriculum școlar precum și
manualul școlar a fost descris și analiza în mai multe lucrări printre care: Didactica Istoriei de Nina
Petrovschi12 și Cum să elaborăm și să analizăm manualele școlare de Sergiu Mustață.13. Analiza
resurselor privind strategiile didactice și manualul școlar au permis să stabilim următorul scop și
obiective de cercetare.

Scopul cercetării: Identificarea strategiilor didactice de utilizare a manualului școlar în


studierea istoriei de către elevii treptei liceale pentru valorificarea lui în demersul didactic
contemporan la orele de istorie.

Obiectivele cercetării:

· Analiza conceptelor de bază referitor la teorii ale învățării și învățarea centrată pe


elev;

1 Gruber Gabriela. Didactica istoriei și formarea de competențe. Chișinău: Cetatea de Scaun, 2016.
2 Crețu Daniela. Strategii didactice interactive. Sibiu: Ed. Universității ,,Lucian Blaga’’, 2016.
3 Focșa-Seminov Svetlana. Învățarea autoreglată: Teorie, strategii de învățare. Chișinău: Epigraf, 2010.
4 Sălvăstru Dorina. Psihologia învățării: Teorii și aplicații educaționale. Iași: Polirom, 2009.
5 Chicu Valentina, Dandara Otilia, Solcan Angela. Psihopedagogia centrată pe copil. Chișinău: CEP USM, 2008.
6 Cerghit Ioan. Sisteme de instruire alternative și complimentare. Structuri, stiluri și strategii. Iași: Polirom, 2008.
7 Petrovschi Nina. Didactica istoriei în educația postmodernistă. Chișinău, 2014.
8 Cocoradă Elena. Introducere în teoriile învățării. Iași: Polirom, 2010.
9 Neacșu Ioan. Instruire și învățare. București: Ed. Științifică, 1990.
10 Hilgard Ernest, Bower Gordon. Bower. Teorii ale învățării. București. Ed. Didactică și pedagogică, 1974.
11 Cartaleanu Tatiana, Cosovan Olga, Goroș-Postică Viorica. Formare de competențe prin strategii didactice
interactive. Chișinău: Ed. Centrul Educațional ,,Pro Didactica’’. 2016.
12 Petrovschi Nina. Didactica Istoriei. Chișinău. 2007.
13 Musteață Sergiu. Cum să elaborăm și să analizăm manualele școlare. Chișinău: Cartidact, 2006.
· Analiza curriculumului școlar din perspectiva învățării centrate pe elev;

· Analiza criterială a manualului școlar;

· Explorarea opiniei elevilor și a cadrelor didactice despre utilitatea manualului de


istorie pentru propria formare;

· Stabilirea condițiilor de utilizare eficientă a manualului școlar pentru treapta liceală;

· Elaborarea și experimentarea strategiilor didactice privind utilizarea manualul școlar.

Ipoteza cercetării: Strategiile didactice de utilizare a manualului școlar în studierea istoriei


va eficientiza procesul instructiv educativ dacă profesorul:

· va cunoaște strategiile interactive aplicate în demersul didactic contemporan;

· va proiecta în proiectarea de lungă durată strategii interactive cu aplicarea manualului


școlar;

· va crea condiții de aplicare a strategiilor didactice centrate pe cel ce învață;

· va identifica și va stabili condițiile de elaborare a strategiilor didactice;

· va elabora și experimenta condițiile și structura strategiilor didactice.

Metode de cercetare: studiul bibliografic, documentarea, conversația, observația științifică,


metoda analizei și sintezei, metoda generalizării teoretice, interpretarea, formularea de concluzii și
recomandări, metoda chestionarului, analiza produselor subiecților investigați.

Lotul experimental: Demersul experimental l-am desfășurat prin metoda chestionarului


adresat elevilor și cadrelor didactice. Chestionarul propus elevilor a fost aplicat pe un eșantion de 62
de elevi din IPLT “Principesa Natalia Dadiani” cu scopul de a observa dacă manualul de Istoria
Universală Epoca Antică și cea Medievală este adaptat conform cerințelor elevilor. Chestionarul
adresat cadrelor didactice a fost desfășurat pe un eșantion de 15 profesori din diferite instituții de
învățământ pentru a constata în ce măsură cadrele didactice promovează și utilizează metodele
interactive în cadrul lecției.

Valorificarea teoretică-aplicativă: Strategiile didactice de predare-învățare utilizate la orele


de istorie, mai ales cele interactive nu sunt pe larg valorificate și aplicate de către cadrele didactice.
Astfel această lucrare va ajuta la cunoașterea mai aprofundată a strategiilor didactice și aplicarea lor
pentru dezvoltarea competențelor și aptitudinilor în rândurile elevilor. Poate fi propusă ca un ghid
pentru cadrele didactice cu scopul de a se documenta și a utiliza în practică strategiile expuse.
Structura lucrării: Lucrarea conține Introducere în care se fundamentează actualitatea
temei de cercetare; se formulează: problema, scopul, obiectivele, ipoteza cercetări; se prezintă:
gradul cercetării, valoarea teoretică și practică. Capitolele sunt denumite și structurate în felul
următor: 1. Cadrul Conceptual. În acest capitol am studiat literatura de specialitate referitoare la
tema cercetată. Am oferit explicarea unui glosar de termeni care oferă o deslușire mai clară a temei
cercetate. Am propus o analiză a teoriilor învățării (behavioristă, cognitivistă, constructivistă). În
capitolul 2. Strategii didactice de utilizare a manualului școlar în studierea istoriei, am analizat
curriculum la Istoria Românilor și Universală, ediția 2019, din perspectiva învățării centrate pe elev.
Manualul școlar fiind un document care dezvoltă curriculumul școlar mi-am propus să analizez
manualul de Istoria Universală, epoca antică și medievală, autori: Adina Berciu-Drăghicescu,
Alexandru Ofrim, Maria Preda, pentru a observa nivelul de complexitate și posibilitățile oferite de
dezvoltare și aplicare a strategiilor didactice în procesul didactic. Sunt expuse strategii didactice de
utilizare a manualului școlar în studierea istoriei precum și exemple de aplicare a strategii centrate
pe elev cu ajutorul metodelor interactive. În cel de al treilea capitol: Demersul experimental, am
desfășurat activitatea practică prin metoda chestionarului. Astfel am propus spre completare două
chestionare, unul adresat elevilor, cu scopul de a observa dacă manualul de Istoria Universală Epoca
Antică și cea Medievală este adaptat și structurat conform cerințelor elevilor, celălalt cadrelor
didactice, cu menirea de a constata în ce măsură cadrele didactice promovează și utilizează în
procesul didactic metodele interactive. Concluzii și recomandări, în care sunt prezentate
principalele rezultate teoretice și practice la care s-a ajuns în rezultatul cercetării.

Cuvinte-cheie: istorie, istoria ca disciplină școlară, învățarea, învățarea centrată pe elev,


competență, creativitatea, curriculum, manualul școlar, strategiile, strategiile didactice, strategii
didactice interactive, metodă, metoda didactică, metodele tradiționale, metodele interactive,
mijloacele de învățământ, mod de organizare a învățării.

S-ar putea să vă placă și